Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy ELSA Olomouc, z. s."

Transkript

1 Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K FILOZOFICKÝM ZÁSADÁM EVROPSKÉ ASOCIACE STUDENTŮ PRÁVA - ELSA A ZALOŽIT NA JEJÍCH ZÁKLADECH MÍSTNÍ SKUPINU TÉTO ORGANIZACE. Filosofická prohlášení ELSA Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. Účel Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků. Záměry Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti. 1

2 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo 1) Název spolku je ELSA Olomouc, z.s. (dále jen ELSA Olomouc ) 2) Jako ekvivalent spolek užívá anglického názvu The European Law Students' Association Olomouc nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Olomouc. 3) Sídlem ELSA Olomouc je budova Právnické fakulty Univerzity Palackého, tř. 17 listopadu 8, Olomouc, PSČ Článek II. Účel spolku 1) ELSA Olomouc je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejímž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku. 2) Cílem ELSA Olomouc je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA a s jinými studentskými profesními organizacemi ve světě. 3) Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Olomouc jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i rozhodnutích orgánů vyšších organizačních složek ELSA. ČÁST II. ČLENSTVÍ Čl. III. Vznik členství (1) Členem ELSA Olomouc se stává každá fyzická osoba mladší 36 let, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA. Člen ELSA Olomouc musí být zapsán bezodkladně po odevzdání přihlášky do Seznamu členů ELSA Olomouc. (2) Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí: a) student nebo absolvent řádného denního magisterského studia nebo doktorandského studia na Právnické fakultě Palackého univerzity nebo b) student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Právnické fakultě Palackého univerzity trvajícího minimálně jeden semestr. (3) Studenti práva nebo právníci, kteří nesplňují podmínky podle odstavce 2, mohou být přijati za člena ELSA Olomouc jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc. Čl. IV. Práva a povinnosti členů (1) Člen ELSA Olomouc má právo účastnit se akcí pořádaných ELSA Olomouc za zvýhodněných podmínek, podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů výboru ELSA Olomouc. 2

3 (2) Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ELSA trvá minimálně dva měsíce. Právo být zvolen do orgánů ELSA Olomouc má člen ELSA Olomouc, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně šest měsíců, z toho minimálně dva měsíce u ELSA Olomouc. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením. (3) Do volených orgánů nemůže kandidovat člen ELSA Olomouc, který v průběhu volebního období dovrší věku 36 let. (4) Člen ELSA Olomouc má povinnost vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru ELSA Olomouc nebo dalšími oprávněnými osobami a platit řádně členské příspěvky. Jejich výši pro aktuální rok určí usnesením Valná Hromada na svém zasedání. (5) Člen ELSA Olomouc má povinnost zaplatit svůj příspěvek spolu s přihláškou do ELSA Olomouc. V případě, že tak dodatečně neučiní do týdne od odevzdání přihlášky, bude povinen zaplatit dvojnásobek členského poplatku nejpozději do dne konání Valné hromady ELSA Olomouc. Čl. V. Pozastavení členských práv (1) Výbor ELSA Olomouc má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Olomouc vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem. (2) Výbor ELSA Olomouc je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti. (3) Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání. (4) Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor ELSA Olomouc své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí od počátku neplatné a členové Výboru ELSA Olomouc, kteří pro ně hlasovali, odpovídají postiženému členovi za škody takto mu vzniklé společně a nerozdílně. Valná hromada může svým usnesením rozsah odpovědnosti snížit nebo omezit. Může také stanovit míru odpovědnosti jednotlivých členů Výboru ELSA Olomouc. (5) Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Olomouc. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru ELSA Olomouc. 3

4 Čl. VI. Zánik členství (1) Členství zaniká: a) výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Olomouc nebo b) dovršením věku 36 let nebo smrtí člena nebo c) vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo d) vyloučením z Právnické fakulty Palackého univerzity nebo zanecháním řádného studia nebo e) vyloučením z ELSA Olomouc z důvodů uvedených v odstavci 2. (2) Vyloučit člena ELSA Olomouc může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, v případě, že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, všech přítomných členů ELSA Olomouc. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Vylučovaný člen musí být o tomto písemně uvědomen alespoň 5 dní před konáním Valné Hromady. Hlasování musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený zástupce z řad členů ELSA Olomouc. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej prezident nebo tajemník ELSA Olomouc. Vylučovanému členovi popřípadě jeho zástupci musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě, ne však delší, než patnáct minut. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže: a) neomluveně nezaplatil členské příspěvky ani v přiměřené lhůtě stanovené první upomínkou nebo b) opakovaně hrubě porušoval Stanovy ELSA Olomouc nebo základní morální zásady nebo c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo d) v době přijetí do ELSA Olomouc nesplňoval předpoklady podle čl. III. nebo e) jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Olomouc. Čl. VII. Čestné členství (1) Čestným členem ELSA Olomouc se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh člena Výboru ELSA Olomouc schválí Výbor ELSA Olomouc. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Olomouc a nevztahují se na ně ustanovení Článku 3 až 5. (2) Čestného členství lze pozbýt usnesením Výboru ELSA Olomouc na návrh člena Výboru ELSA Olomouc. Čestného členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo vymezeno. (3) Čestní členové nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Olomouc. 4

5 Čl. VIII. Seznam členů (1) Seznam členů ELSA Olomouc (dále jen "Seznam") vede tajemník ELSA Olomouc. (2) Seznam obsahuje zejména jména, příjmení, adresy a data narození členů ELSA Olomouc podle čl. III. (3) Seznam je přístupný všem členům Výboru ELSA Olomouc a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Olomouc je Seznam přístupný pouze se souhlasem tajemníka ELSA Olomouc, jiným osobám jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc. (4) Pro zpřístupnění informací dle odst. 3 tohoto ustanovení se vyžaduje písemná žádost adresovaná a) tajemníkovi ELSA Olomouc, b) výboru ELSA Olomouc. ČÁST III. ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI Článek IX. 1) Nejvyšším orgánem ELSA Olomouc je Valná hromada. 2) Statutárním orgánem ELSA Olomouc je Výbor. 3) Kontrolním orgánem ELSA Olomouc je Kontrolní a revizní komise. VALNÁ HROMADA Čl. X. Všeobecné informace (1) Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Olomouc. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Olomouc, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov; každý z nich má jeden hlas. (2) Valná hromada se schází na svém řádném zasedání jednou ročně, a v letním výukovém období. (3) Zasedání svolává Výbor písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 14 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání. (4) Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 5 dnů před datem konání na podnět člena Výboru, Kontrolní a revizní komise nebo minimálně 7 členů ELSA Olomouc. Čl. XI. Jednání Valné hromady (1) Jednání Valné hromady řídí její předseda volený na začátku každého zasedání. (2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru. (3) Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Olomouc, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valní hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného. 5

6 (4) Nestanoví-li Stanovy jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů s platným hlasovacím právem. (5) Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné. (6) Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný tajemník ELSA Olomouc. Čl. XII. Náhradní zasedání (1) Nedostaví-li se do jedné hodiny od oznámeného času zahájení dostatečný počet členů s platným hlasovacím právem nebo členů Výboru, přeruší prezident, není-li přítomen, tak kterýkoliv člen Výboru, zasedání Valné hromady a svolá do jednoho týdne náhradní zasedání. (2) Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných členů, je-li přítomna alespoň jedna třetina Výboru. Čl. XIII. Pravomoc Valné hromady (1) Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží zejména: a) volba členů Výboru a Kontrolní a revizní komise a jejich odvolání z funkce, b) vyloučení člena z ELSA Olomouc, c) schvalování Jednacího řádu, d) schvalování změn Stanov, e) stanovení výše členských příspěvků, f) schvalování účetní uzávěrky a roční závěrečné zprávy, g) rozhodování o zrušení ELSA Olomouc a způsobu vypořádání jejího majetku. (2) V záležitostech podle odst. 1 písm. d), f) a g) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem. (3) Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci. (4) V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení. VÝBOR Článek XIV. (1)Výbor má zpravidla 7 členů. (2) Členové výboru jsou: a) Prezident (President), b) Tajemník (Secretary General), c) Pokladník (Treasurer) d) Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing), e) Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars & Conferences), 6

7 f) Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities), g) Viceprezident pro STEP (Vice President Student Trainee Exchange Programme) (3) Za spolek jednají vždy prezident společně s dalším členem Výboru dle předchozí domluvy. (4) Členové výboru jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na zasedání Valné hromady. Volební období Výboru trvá jeden rok počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Usnesením Valné hromady může být volební období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o půl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor. (5) Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy. (6) V průběhu volebního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Volební období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem volebního období celého Výboru. (7) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor. (8) V případě potřeby může Výbor pro určitou oblast náležející do jeho působnosti jmenovat direktora dle čl. 25. (9) Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Olomouc. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. (10) Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Olomouc. (11) Výbor je povinen se scházet minimálně jednou za měsíc (září - prosinec, únor květen) a ze svého zasedání pořizovat zápis. Čl. XV. Pravomoc výboru (1) Do výlučné pravomoci Výboru náleží: a) zastupování ELSA Olomouc navenek a uzavírání smluv se třetími osobami, b) schvalování rozpočtu ELSA Olomouc a rozpočtu jednotlivých akcí, c) vypracování závěrečné roční zprávy, d) pozastavení členských práv členů ELSA Olomouc, e) přijetí čestného člena ELSA Olomouc a zrušení čestného členství. (2) K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení. (3) Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí. Čl. XVI. Prezident (1) Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Olomouc navenek. 7

8 (2) Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v čl. XV. odst. 1 písm. b) a d). (3) Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru. (4) V případě, že prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na tajemníka. Čl. XVII. Tajemník Tajemník zejména: a) koordinuje činnost členů ELSA Olomouc, b) zajišťuje styk členů ELSA Olomouc s Výborem, c) v nepřítomnosti prezidenta, nebo není-li funkce prezidenta obsazena, přebírá jeho pravomoci, d) vede administrativu ELSA Olomouc, odpovídá za vedení zápisu ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje Seznam členů ELSA Olomouc a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Olomouc e) vybírá členské poplatky, které pak předá k zaúčtování pokladníkovi f) dává členům ELSA Olomouc upomínky o zaplacení členského poplatku, v případě, že tak člen nezaplatil týden po odevzdání přihlášky Čl. XVIII. Pokladník (1) Pokladník je výlučně oprávněn hospodařit s finančními prostředky a vést účetnictví ELSA Olomouc. (2) Pokladník dále zejména: a) eviduje seznam zaplacených členských poplatků b) vypracovává rozpočet ELSA Olomouc a rozpočty jednotlivých akcí, c) vypracovává účetní uzávěrku ELSA Olomouc a předkládá ji Valné hromadě, d) shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí. (3) Je povinen na žádost výboru po 10 dnů předložit stav finanční situace a hospodaření ELSA Olomouc. Čl. XIX. Viceprezident pro marketing (1) Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména propagaci ELSA Olomouc a jí pořádaných akcí a ve spolupráci s prezidentem a pokladníkem také sponzoring a granty pro činnost ELSA Olomouc. V rámci této činnosti je zejména oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. (2) Viceprezident pro marketing má na starost řádné a pečlivé zajištění JFK (Job fair kontakt) Čl. XX. Viceprezident pro semináře a konference (1) Viceprezident pro semináře a konference zejména organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je 8

9 oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Čl. XXI. Viceprezident pro akademické aktivity (1) Viceprezident pro akademické aktivity organizuje zejména jednotlivé přednášky odborníků, odborné soutěže a publikační činnost členů ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných aktivitách pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Čl. XXII. Viceprezident pro Program výměny studentských stáží (STEP) (1) Viceprezident pro STEP zejména zajišťuje program STEP (Student Trainee Exchange Programme), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů, prezentaci volných míst studentům a nabídkou pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce. V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Director Čl. XXIII. Zvláštní funkce Direktora (1) Direktor je člen ELSA Olomouc, jmenován a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru nebo některého člena Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru. Není členem Výboru. (2) Po předchozím souhlasu výboru má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním. (3) Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě písemné plné moci udělené mu Výborem a podepsané prezidentem, není-li tak tajemníkem, není-li pak kterýmkoli členem Výboru. (4) Funkční období direktora končí funkčním obdobím Výboru, který jej zvolil, odvoláním, popřípadě splněním úkolu, pro který byl jmenován. Článek XXIV. KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (1) Komisi tvoří dva revizoři volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok, počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Volba nemusí proběhnout na stejném zasedání Valné hromady. (2) Funkce revizora je neslučitelná s výkonem jiné funkce. (3) Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Olomouc a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Olomouc. (4) Komise má zejména právo: 9

10 a) vyžádat si od pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Olomouc, b) vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu, c) účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru, d) v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady e) vyžádat si od výboru zprávu o činnosti, připravovaných a proběhlých akcích, zprávu o jejich evaluaci a propagaci f) vyžádat si od člena výboru vysvětlení o jeho činnosti g) udělit kárné opatření členovi výboru, při řádném neplnění jeho povinností h) vyžádat si zápis z jednání výboru dle čl. XIV. odst. 11 (5) Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad těchto usnesení se Stanovami a právními předpisy; kontroluje také soulad Stanov a usnesení či rozhodnutí s mezinárodními či národními pravidly vydávanými orgány vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. Z vážných důvodů může dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady. (6) V případě nejasností nebo sporu podává autoritativní výklad Stanov nebo Jednacího řádu. ČÁST IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, ZRUŠENÍ SPOLKU Článek XXV. (1) Sdružení není založeno za účelem dosažení zisku. (2) Za hospodaření ELSA Olomouc odpovídá Výbor ELSA Olomouc, způsobil-li škodu některý člen výboru z důvodu porušení jeho povinností, vyplývajících ze stanov, odpovídá za polovinu způsobené škody. (3) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Olomouc. Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna desetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením. Článek XXVI. (1) Hospodářským rokem ELSA Olomouc je období od do (2) ELSA Olomouc vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá pokladník. (3) Pokladník předkládá na zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní uzávěrku. K této uzávěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu. 10

11 (4) Finanční prostředky ELSA Olomouc jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu a v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků. (5) Podpisové právo k účtům ELSA Olomouc náleží pokladníkovi a prezidentovi. Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Olomouc. Článek XXVII. Příjmy a výdaje (1) Příjmy ELSA Olomouc tvoří zejména: a) členské příspěvky, b) dary a granty, c) účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Olomouc. (2) Výdaje ELSA Olomouc tvoří zejména: a) administrativní náklady, b) náklady na akce pořádané ELSA Olomouc, c) příspěvky členům ELSA Olomouc na účast na akcích pořádaných ELSA, d) členské příspěvky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXVIII. Likvidace (1) V případě zrušení ELSA Olomouc bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem. (2) Nedojde-li k vypořádání majetku, připadá každému členovi rovný podíl násobený počtem členských let. (3) Ustanovení o odpovědnosti za hospodaření ELSA Olomouc nejsou tímto dotčena. ČÁST V. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XXIX. Jednací řád (1) Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Olomouc přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem. (2) V případě rozporu ustanovení Stanov ELSA Olomouc a Jednacím řádem se použijí Stanovy. Článek XXX. Archiv usnesení a rozhodnutí (1) Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen "Archiv") obsahuje zejména: a) usnesení Valné hromady b) rozhodnutí Výboru 11

12 c) doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise, d) zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru. (2) Archiv vede tajemník. (3) Do Archivu má právo nahlížet na základě písemné žádosti kterýkoli člen ELSA Olomouc, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXXI. (1) Stanovy se stávají platnými dnem schválení na valné hromadě ELSA Olomouc jako organizační řád ELSA Olomouc. (2) ELSA Olomouc je povinna zajistit, aby její vnitřní předpisy byly v souladu s předpisy ELSA Česká republika. Předpisy ELSA Česká republika se rozumí Stanovy, Jednací řád, usnesení Sněmu a na ně navazující rozhodnutí Výboru a Sbírka rozhodnutí. (2) Odporuje-li ustanovení Stanov národním předpisům ELSA, je Výbor povinen na nejbližším zasedání Sněmu podat návrh na změnu Stanov tak, aby byly uvedeny v soulad s těmito mezinárodními předpisy. (3) Tyto Stanovy nabývají účinnosti Článek XXXII. Přílohy (1) Součástí těchto stanov je zápis z Valné hromady ELSA Olomouc. (2) V zápise z valné hromady (viz odstavec 1 tohoto ustanovení) jsou uvedeni noví členové výboru, kteří se zavazují podat návrh na změnu stanov do příslušného veřejného rejstříku a to nejpozději do příslušného roku přijetí těchto stanov. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu znění stanov z roku V Olomouci dne President ELSA Olomouc 2014/15 Daniel Pospíšil.. Zapisovatel Valné Hromady konané dne Lenka Filipová.. 12

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. ELSA Praha, z.s. Stanovy PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Filozofické prohlášení ELSA. Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

Filozofické prohlášení ELSA. Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. STANOVY ELSA Plzeň PREAMBULE My, studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a sympatizující mladí právníci, jsme se v zájmu rozvoje svých schopností a k přispění evropské integraci rozhodli

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy ELSA Brno o.s.

Stanovy ELSA Brno o.s. Stanovy ELSA Brno o.s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy spolku Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty

Stanovy spolku Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Stanovy spolku Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty zkráceně: Čs. rhb. spol. Dr. Vojty" (dále jen "spolek")

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY občanského sdružení Spolek studentů historie FF UK, o.s.

STANOVY občanského sdružení Spolek studentů historie FF UK, o.s. STANOVY občanského sdružení Spolek studentů historie FF UK, o.s. Preambule Spolek studentů historie FF UK, o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolným a zcela nezávislým občanským sdružením studentů studijního

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Evropského sdružení studentů práva

Stanovy Evropského sdružení studentů práva Stanovy Evropského sdružení studentů práva ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI MÍSTNÍCH SKUPIN ELSA SDRUŽUJÍCÍCH STUDENTY PRÁVA A MLADÉ PRÁVNÍKY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU VE SNAZE ULEHČIT A ZEFEKTIVNIT PLNĚNÍ JEJICH

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Stanovy občanského sdružení Waldorfské sdružení Ostrava

Stanovy občanského sdružení Waldorfské sdružení Ostrava Stanovy občanského sdružení Waldorfské sdružení Ostrava čl. I) Název a sídlo a působnost sdružení 1) Název sdružení je: Waldorfské sdružení Ostrava (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ul. Generála

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více