Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy ELSA Olomouc, z. s."

Transkript

1 Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K FILOZOFICKÝM ZÁSADÁM EVROPSKÉ ASOCIACE STUDENTŮ PRÁVA - ELSA A ZALOŽIT NA JEJÍCH ZÁKLADECH MÍSTNÍ SKUPINU TÉTO ORGANIZACE. Filosofická prohlášení ELSA Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. Účel Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků. Záměry Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti. 1

2 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo 1) Název spolku je ELSA Olomouc, z.s. (dále jen ELSA Olomouc ) 2) Jako ekvivalent spolek užívá anglického názvu The European Law Students' Association Olomouc nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Olomouc. 3) Sídlem ELSA Olomouc je budova Právnické fakulty Univerzity Palackého, tř. 17 listopadu 8, Olomouc, PSČ Článek II. Účel spolku 1) ELSA Olomouc je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejímž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku. 2) Cílem ELSA Olomouc je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA a s jinými studentskými profesními organizacemi ve světě. 3) Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Olomouc jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i rozhodnutích orgánů vyšších organizačních složek ELSA. ČÁST II. ČLENSTVÍ Čl. III. Vznik členství (1) Členem ELSA Olomouc se stává každá fyzická osoba mladší 36 let, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA. Člen ELSA Olomouc musí být zapsán bezodkladně po odevzdání přihlášky do Seznamu členů ELSA Olomouc. (2) Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí: a) student nebo absolvent řádného denního magisterského studia nebo doktorandského studia na Právnické fakultě Palackého univerzity nebo b) student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Právnické fakultě Palackého univerzity trvajícího minimálně jeden semestr. (3) Studenti práva nebo právníci, kteří nesplňují podmínky podle odstavce 2, mohou být přijati za člena ELSA Olomouc jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc. Čl. IV. Práva a povinnosti členů (1) Člen ELSA Olomouc má právo účastnit se akcí pořádaných ELSA Olomouc za zvýhodněných podmínek, podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů výboru ELSA Olomouc. 2

3 (2) Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ELSA trvá minimálně dva měsíce. Právo být zvolen do orgánů ELSA Olomouc má člen ELSA Olomouc, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně šest měsíců, z toho minimálně dva měsíce u ELSA Olomouc. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením. (3) Do volených orgánů nemůže kandidovat člen ELSA Olomouc, který v průběhu volebního období dovrší věku 36 let. (4) Člen ELSA Olomouc má povinnost vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru ELSA Olomouc nebo dalšími oprávněnými osobami a platit řádně členské příspěvky. Jejich výši pro aktuální rok určí usnesením Valná Hromada na svém zasedání. (5) Člen ELSA Olomouc má povinnost zaplatit svůj příspěvek spolu s přihláškou do ELSA Olomouc. V případě, že tak dodatečně neučiní do týdne od odevzdání přihlášky, bude povinen zaplatit dvojnásobek členského poplatku nejpozději do dne konání Valné hromady ELSA Olomouc. Čl. V. Pozastavení členských práv (1) Výbor ELSA Olomouc má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Olomouc vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem. (2) Výbor ELSA Olomouc je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti. (3) Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání. (4) Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor ELSA Olomouc své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí od počátku neplatné a členové Výboru ELSA Olomouc, kteří pro ně hlasovali, odpovídají postiženému členovi za škody takto mu vzniklé společně a nerozdílně. Valná hromada může svým usnesením rozsah odpovědnosti snížit nebo omezit. Může také stanovit míru odpovědnosti jednotlivých členů Výboru ELSA Olomouc. (5) Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Olomouc. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru ELSA Olomouc. 3

4 Čl. VI. Zánik členství (1) Členství zaniká: a) výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Olomouc nebo b) dovršením věku 36 let nebo smrtí člena nebo c) vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo d) vyloučením z Právnické fakulty Palackého univerzity nebo zanecháním řádného studia nebo e) vyloučením z ELSA Olomouc z důvodů uvedených v odstavci 2. (2) Vyloučit člena ELSA Olomouc může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, v případě, že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, všech přítomných členů ELSA Olomouc. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Vylučovaný člen musí být o tomto písemně uvědomen alespoň 5 dní před konáním Valné Hromady. Hlasování musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený zástupce z řad členů ELSA Olomouc. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej prezident nebo tajemník ELSA Olomouc. Vylučovanému členovi popřípadě jeho zástupci musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě, ne však delší, než patnáct minut. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže: a) neomluveně nezaplatil členské příspěvky ani v přiměřené lhůtě stanovené první upomínkou nebo b) opakovaně hrubě porušoval Stanovy ELSA Olomouc nebo základní morální zásady nebo c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo d) v době přijetí do ELSA Olomouc nesplňoval předpoklady podle čl. III. nebo e) jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Olomouc. Čl. VII. Čestné členství (1) Čestným členem ELSA Olomouc se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh člena Výboru ELSA Olomouc schválí Výbor ELSA Olomouc. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Olomouc a nevztahují se na ně ustanovení Článku 3 až 5. (2) Čestného členství lze pozbýt usnesením Výboru ELSA Olomouc na návrh člena Výboru ELSA Olomouc. Čestného členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo vymezeno. (3) Čestní členové nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Olomouc. 4

5 Čl. VIII. Seznam členů (1) Seznam členů ELSA Olomouc (dále jen "Seznam") vede tajemník ELSA Olomouc. (2) Seznam obsahuje zejména jména, příjmení, adresy a data narození členů ELSA Olomouc podle čl. III. (3) Seznam je přístupný všem členům Výboru ELSA Olomouc a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Olomouc je Seznam přístupný pouze se souhlasem tajemníka ELSA Olomouc, jiným osobám jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc. (4) Pro zpřístupnění informací dle odst. 3 tohoto ustanovení se vyžaduje písemná žádost adresovaná a) tajemníkovi ELSA Olomouc, b) výboru ELSA Olomouc. ČÁST III. ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI Článek IX. 1) Nejvyšším orgánem ELSA Olomouc je Valná hromada. 2) Statutárním orgánem ELSA Olomouc je Výbor. 3) Kontrolním orgánem ELSA Olomouc je Kontrolní a revizní komise. VALNÁ HROMADA Čl. X. Všeobecné informace (1) Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Olomouc. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Olomouc, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov; každý z nich má jeden hlas. (2) Valná hromada se schází na svém řádném zasedání jednou ročně, a v letním výukovém období. (3) Zasedání svolává Výbor písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 14 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání. (4) Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 5 dnů před datem konání na podnět člena Výboru, Kontrolní a revizní komise nebo minimálně 7 členů ELSA Olomouc. Čl. XI. Jednání Valné hromady (1) Jednání Valné hromady řídí její předseda volený na začátku každého zasedání. (2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru. (3) Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Olomouc, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valní hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného. 5

6 (4) Nestanoví-li Stanovy jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů s platným hlasovacím právem. (5) Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné. (6) Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný tajemník ELSA Olomouc. Čl. XII. Náhradní zasedání (1) Nedostaví-li se do jedné hodiny od oznámeného času zahájení dostatečný počet členů s platným hlasovacím právem nebo členů Výboru, přeruší prezident, není-li přítomen, tak kterýkoliv člen Výboru, zasedání Valné hromady a svolá do jednoho týdne náhradní zasedání. (2) Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných členů, je-li přítomna alespoň jedna třetina Výboru. Čl. XIII. Pravomoc Valné hromady (1) Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží zejména: a) volba členů Výboru a Kontrolní a revizní komise a jejich odvolání z funkce, b) vyloučení člena z ELSA Olomouc, c) schvalování Jednacího řádu, d) schvalování změn Stanov, e) stanovení výše členských příspěvků, f) schvalování účetní uzávěrky a roční závěrečné zprávy, g) rozhodování o zrušení ELSA Olomouc a způsobu vypořádání jejího majetku. (2) V záležitostech podle odst. 1 písm. d), f) a g) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem. (3) Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci. (4) V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení. VÝBOR Článek XIV. (1)Výbor má zpravidla 7 členů. (2) Členové výboru jsou: a) Prezident (President), b) Tajemník (Secretary General), c) Pokladník (Treasurer) d) Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing), e) Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars & Conferences), 6

7 f) Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities), g) Viceprezident pro STEP (Vice President Student Trainee Exchange Programme) (3) Za spolek jednají vždy prezident společně s dalším členem Výboru dle předchozí domluvy. (4) Členové výboru jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na zasedání Valné hromady. Volební období Výboru trvá jeden rok počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Usnesením Valné hromady může být volební období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o půl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor. (5) Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy. (6) V průběhu volebního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Volební období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem volebního období celého Výboru. (7) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor. (8) V případě potřeby může Výbor pro určitou oblast náležející do jeho působnosti jmenovat direktora dle čl. 25. (9) Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Olomouc. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. (10) Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Olomouc. (11) Výbor je povinen se scházet minimálně jednou za měsíc (září - prosinec, únor květen) a ze svého zasedání pořizovat zápis. Čl. XV. Pravomoc výboru (1) Do výlučné pravomoci Výboru náleží: a) zastupování ELSA Olomouc navenek a uzavírání smluv se třetími osobami, b) schvalování rozpočtu ELSA Olomouc a rozpočtu jednotlivých akcí, c) vypracování závěrečné roční zprávy, d) pozastavení členských práv členů ELSA Olomouc, e) přijetí čestného člena ELSA Olomouc a zrušení čestného členství. (2) K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení. (3) Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí. Čl. XVI. Prezident (1) Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Olomouc navenek. 7

8 (2) Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v čl. XV. odst. 1 písm. b) a d). (3) Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru. (4) V případě, že prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na tajemníka. Čl. XVII. Tajemník Tajemník zejména: a) koordinuje činnost členů ELSA Olomouc, b) zajišťuje styk členů ELSA Olomouc s Výborem, c) v nepřítomnosti prezidenta, nebo není-li funkce prezidenta obsazena, přebírá jeho pravomoci, d) vede administrativu ELSA Olomouc, odpovídá za vedení zápisu ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje Seznam členů ELSA Olomouc a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Olomouc e) vybírá členské poplatky, které pak předá k zaúčtování pokladníkovi f) dává členům ELSA Olomouc upomínky o zaplacení členského poplatku, v případě, že tak člen nezaplatil týden po odevzdání přihlášky Čl. XVIII. Pokladník (1) Pokladník je výlučně oprávněn hospodařit s finančními prostředky a vést účetnictví ELSA Olomouc. (2) Pokladník dále zejména: a) eviduje seznam zaplacených členských poplatků b) vypracovává rozpočet ELSA Olomouc a rozpočty jednotlivých akcí, c) vypracovává účetní uzávěrku ELSA Olomouc a předkládá ji Valné hromadě, d) shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí. (3) Je povinen na žádost výboru po 10 dnů předložit stav finanční situace a hospodaření ELSA Olomouc. Čl. XIX. Viceprezident pro marketing (1) Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména propagaci ELSA Olomouc a jí pořádaných akcí a ve spolupráci s prezidentem a pokladníkem také sponzoring a granty pro činnost ELSA Olomouc. V rámci této činnosti je zejména oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. (2) Viceprezident pro marketing má na starost řádné a pečlivé zajištění JFK (Job fair kontakt) Čl. XX. Viceprezident pro semináře a konference (1) Viceprezident pro semináře a konference zejména organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je 8

9 oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Čl. XXI. Viceprezident pro akademické aktivity (1) Viceprezident pro akademické aktivity organizuje zejména jednotlivé přednášky odborníků, odborné soutěže a publikační činnost členů ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných aktivitách pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Čl. XXII. Viceprezident pro Program výměny studentských stáží (STEP) (1) Viceprezident pro STEP zejména zajišťuje program STEP (Student Trainee Exchange Programme), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů, prezentaci volných míst studentům a nabídkou pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce. V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Director Čl. XXIII. Zvláštní funkce Direktora (1) Direktor je člen ELSA Olomouc, jmenován a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru nebo některého člena Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru. Není členem Výboru. (2) Po předchozím souhlasu výboru má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním. (3) Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě písemné plné moci udělené mu Výborem a podepsané prezidentem, není-li tak tajemníkem, není-li pak kterýmkoli členem Výboru. (4) Funkční období direktora končí funkčním obdobím Výboru, který jej zvolil, odvoláním, popřípadě splněním úkolu, pro který byl jmenován. Článek XXIV. KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (1) Komisi tvoří dva revizoři volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok, počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Volba nemusí proběhnout na stejném zasedání Valné hromady. (2) Funkce revizora je neslučitelná s výkonem jiné funkce. (3) Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Olomouc a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Olomouc. (4) Komise má zejména právo: 9

10 a) vyžádat si od pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Olomouc, b) vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu, c) účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru, d) v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady e) vyžádat si od výboru zprávu o činnosti, připravovaných a proběhlých akcích, zprávu o jejich evaluaci a propagaci f) vyžádat si od člena výboru vysvětlení o jeho činnosti g) udělit kárné opatření členovi výboru, při řádném neplnění jeho povinností h) vyžádat si zápis z jednání výboru dle čl. XIV. odst. 11 (5) Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad těchto usnesení se Stanovami a právními předpisy; kontroluje také soulad Stanov a usnesení či rozhodnutí s mezinárodními či národními pravidly vydávanými orgány vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. Z vážných důvodů může dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady. (6) V případě nejasností nebo sporu podává autoritativní výklad Stanov nebo Jednacího řádu. ČÁST IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, ZRUŠENÍ SPOLKU Článek XXV. (1) Sdružení není založeno za účelem dosažení zisku. (2) Za hospodaření ELSA Olomouc odpovídá Výbor ELSA Olomouc, způsobil-li škodu některý člen výboru z důvodu porušení jeho povinností, vyplývajících ze stanov, odpovídá za polovinu způsobené škody. (3) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Olomouc. Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna desetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením. Článek XXVI. (1) Hospodářským rokem ELSA Olomouc je období od do (2) ELSA Olomouc vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá pokladník. (3) Pokladník předkládá na zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní uzávěrku. K této uzávěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu. 10

11 (4) Finanční prostředky ELSA Olomouc jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu a v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků. (5) Podpisové právo k účtům ELSA Olomouc náleží pokladníkovi a prezidentovi. Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Olomouc. Článek XXVII. Příjmy a výdaje (1) Příjmy ELSA Olomouc tvoří zejména: a) členské příspěvky, b) dary a granty, c) účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Olomouc. (2) Výdaje ELSA Olomouc tvoří zejména: a) administrativní náklady, b) náklady na akce pořádané ELSA Olomouc, c) příspěvky členům ELSA Olomouc na účast na akcích pořádaných ELSA, d) členské příspěvky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXVIII. Likvidace (1) V případě zrušení ELSA Olomouc bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem. (2) Nedojde-li k vypořádání majetku, připadá každému členovi rovný podíl násobený počtem členských let. (3) Ustanovení o odpovědnosti za hospodaření ELSA Olomouc nejsou tímto dotčena. ČÁST V. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XXIX. Jednací řád (1) Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Olomouc přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem. (2) V případě rozporu ustanovení Stanov ELSA Olomouc a Jednacím řádem se použijí Stanovy. Článek XXX. Archiv usnesení a rozhodnutí (1) Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen "Archiv") obsahuje zejména: a) usnesení Valné hromady b) rozhodnutí Výboru 11

12 c) doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise, d) zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru. (2) Archiv vede tajemník. (3) Do Archivu má právo nahlížet na základě písemné žádosti kterýkoli člen ELSA Olomouc, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXXI. (1) Stanovy se stávají platnými dnem schválení na valné hromadě ELSA Olomouc jako organizační řád ELSA Olomouc. (2) ELSA Olomouc je povinna zajistit, aby její vnitřní předpisy byly v souladu s předpisy ELSA Česká republika. Předpisy ELSA Česká republika se rozumí Stanovy, Jednací řád, usnesení Sněmu a na ně navazující rozhodnutí Výboru a Sbírka rozhodnutí. (2) Odporuje-li ustanovení Stanov národním předpisům ELSA, je Výbor povinen na nejbližším zasedání Sněmu podat návrh na změnu Stanov tak, aby byly uvedeny v soulad s těmito mezinárodními předpisy. (3) Tyto Stanovy nabývají účinnosti Článek XXXII. Přílohy (1) Součástí těchto stanov je zápis z Valné hromady ELSA Olomouc. (2) V zápise z valné hromady (viz odstavec 1 tohoto ustanovení) jsou uvedeni noví členové výboru, kteří se zavazují podat návrh na změnu stanov do příslušného veřejného rejstříku a to nejpozději do příslušného roku přijetí těchto stanov. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu znění stanov z roku V Olomouci dne President ELSA Olomouc 2014/15 Daniel Pospíšil.. Zapisovatel Valné Hromady konané dne Lenka Filipová.. 12

Filozofické prohlášení ELSA. Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

Filozofické prohlášení ELSA. Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. STANOVY ELSA Plzeň PREAMBULE My, studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a sympatizující mladí právníci, jsme se v zájmu rozvoje svých schopností a k přispění evropské integraci rozhodli

Více

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. ELSA Praha, z.s. Stanovy PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY. ELSA Plzeň, z. s. PREAMBULE. My, studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a sympatizující mladí právníci,

STANOVY. ELSA Plzeň, z. s. PREAMBULE. My, studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a sympatizující mladí právníci, STANOVY ELSA Plzeň, z. s. PREAMBULE My, studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a sympatizující mladí právníci, jsme se v zájmu rozvoje svých schopností a k přispění evropské integraci

Více

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. Stanovy ELSA Praha, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. čl. I Název, sídlo a působnost spolku 1) Název spolku je: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY SPOLKU VÝLUKA

STANOVY SPOLKU VÝLUKA STANOVY SPOLKU VÝLUKA www.vyluka.org / info@vyluka.org Obsah Obsah...2 Preambule...3 Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku...4 Článek II. Cíle, náplň a formy činnosti...5 Článek III. Členství

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Stanovy občanského sdružení Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty

Stanovy občanského sdružení Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty Stanovy občanského sdružení Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Československá rehabilitační společnosti Dr. Vojty zkráceně: Čs. rhb. spol.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy spolku Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty

Stanovy spolku Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Stanovy spolku Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty zkráceně: Čs. rhb. spol. Dr. Vojty" (dále jen "spolek")

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

Stanovy ELSA Brno o.s.

Stanovy ELSA Brno o.s. Stanovy ELSA Brno o.s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RADHARAMAN O.S. dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RADHARAMAN O.S. dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. čl. I Úvodní ustanovení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RADHARAMAN O.S. dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 1) Název sdružení je: RadhaRaman o.s. čl. I Úvodní ustanovení 2) Sídlo sdružení

Více

STANOVY občanského sdružení Spolek studentů historie FF UK, o.s.

STANOVY občanského sdružení Spolek studentů historie FF UK, o.s. STANOVY občanského sdružení Spolek studentů historie FF UK, o.s. Preambule Spolek studentů historie FF UK, o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolným a zcela nezávislým občanským sdružením studentů studijního

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Úplné znění Stanov ELSA Česká republika, z.s.

Úplné znění Stanov ELSA Česká republika, z.s. Úplné znění Stanov ELSA Česká republika, z.s. ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI LOKÁLNÍCH SKUPIN ELSA SDRUŽUJÍCÍCH STUDENTY PRÁVA A MLADÉ PRÁVNÍKY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU VE SNAZE ULEHČIT A ZEFEKTIVNIT PLNĚNÍ

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s.

Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. STANOVY Úplné znění ke dni 25. srpna 2016 I. NÁZEV, STATUS A SÍDLO Název: Česká asociace doktorandů a doktorandek z. s. Sídlo: Strážní 1344/20, Žižkov, 130

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy Evropského sdružení studentů práva

Stanovy Evropského sdružení studentů práva Stanovy Evropského sdružení studentů práva ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI MÍSTNÍCH SKUPIN ELSA SDRUŽUJÍCÍCH STUDENTY PRÁVA A MLADÉ PRÁVNÍKY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU VE SNAZE ULEHČIT A ZEFEKTIVNIT PLNĚNÍ JEJICH

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

STANOVY ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI ČLÁNEK I ČLÁNEK II ČLÁNEK III ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍ POSTAVENÍ A SÍDLO ČTS CÍLE A POSLÁNI ČTS

STANOVY ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI ČLÁNEK I ČLÁNEK II ČLÁNEK III ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍ POSTAVENÍ A SÍDLO ČTS CÍLE A POSLÁNI ČTS STANOVY ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI ČLÁNEK I Česká transplantační společnost Pacientům ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká transplantační společnost (dále jen "ČTS") je dobrovolnou vědeckou společností, která

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více