Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy ELSA Olomouc, z. s."

Transkript

1 Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI PŘIPOJIT K FILOZOFICKÝM ZÁSADÁM EVROPSKÉ ASOCIACE STUDENTŮ PRÁVA - ELSA A ZALOŽIT NA JEJÍCH ZÁKLADECH MÍSTNÍ SKUPINU TÉTO ORGANIZACE. Filosofická prohlášení ELSA Vize Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost. Účel Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků. Záměry Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti. 1

2 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo 1) Název spolku je ELSA Olomouc, z.s. (dále jen ELSA Olomouc ) 2) Jako ekvivalent spolek užívá anglického názvu The European Law Students' Association Olomouc nebo českého překladu Evropská asociace studentů práva Olomouc. 3) Sídlem ELSA Olomouc je budova Právnické fakulty Univerzity Palackého, tř. 17 listopadu 8, Olomouc, PSČ Článek II. Účel spolku 1) ELSA Olomouc je nepolitickou, profesní organizací studentů práva a mladých právníků, jejímž hlavním účelem není dosahování pravidelného zisku. 2) Cílem ELSA Olomouc je všestranný profesionální a kulturní rozvoj studentů práva a mladých právníků a podpora mezinárodní spolupráce se studenty a mladými právníky sdruženými v jiných organizacích ELSA a s jinými studentskými profesními organizacemi ve světě. 3) Nedílnou součástí náplně činnosti ELSA Olomouc jsou rovněž cíle uvedené v mezinárodních a národních stanovách ELSA, jakož i rozhodnutích orgánů vyšších organizačních složek ELSA. ČÁST II. ČLENSTVÍ Čl. III. Vznik členství (1) Členem ELSA Olomouc se stává každá fyzická osoba mladší 36 let, která odevzdala vyplněnou přihlášku, zaplatila členský příspěvek na probíhající rok a chce se podílet na naplňování cílů a myšlenek ELSA. Člen ELSA Olomouc musí být zapsán bezodkladně po odevzdání přihlášky do Seznamu členů ELSA Olomouc. (2) Fyzickou osobou podle odstavce 1 se rozumí: a) student nebo absolvent řádného denního magisterského studia nebo doktorandského studia na Právnické fakultě Palackého univerzity nebo b) student nebo absolvent jiné vysoké školy právního směru, který se účastní studijního pobytu na Právnické fakultě Palackého univerzity trvajícího minimálně jeden semestr. (3) Studenti práva nebo právníci, kteří nesplňují podmínky podle odstavce 2, mohou být přijati za člena ELSA Olomouc jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc. Čl. IV. Práva a povinnosti členů (1) Člen ELSA Olomouc má právo účastnit se akcí pořádaných ELSA Olomouc za zvýhodněných podmínek, podílet se na další činnosti ELSA podle vlastního uvážení v rámci pokynů členů výboru ELSA Olomouc. 2

3 (2) Hlasovací právo na Valné hromadě náleží členovi, jehož členství v ELSA trvá minimálně dva měsíce. Právo být zvolen do orgánů ELSA Olomouc má člen ELSA Olomouc, kterému náleží hlasovací právo a jehož členství v ELSA trvá k prvnímu dni volebního období minimálně šest měsíců, z toho minimálně dva měsíce u ELSA Olomouc. Výjimky může povolit pro konkrétní případ pouze Valná hromada svým usnesením. (3) Do volených orgánů nemůže kandidovat člen ELSA Olomouc, který v průběhu volebního období dovrší věku 36 let. (4) Člen ELSA Olomouc má povinnost vykonávat svědomitě úkoly uložené mu členy Výboru ELSA Olomouc nebo dalšími oprávněnými osobami a platit řádně členské příspěvky. Jejich výši pro aktuální rok určí usnesením Valná Hromada na svém zasedání. (5) Člen ELSA Olomouc má povinnost zaplatit svůj příspěvek spolu s přihláškou do ELSA Olomouc. V případě, že tak dodatečně neučiní do týdne od odevzdání přihlášky, bude povinen zaplatit dvojnásobek členského poplatku nejpozději do dne konání Valné hromady ELSA Olomouc. Čl. V. Pozastavení členských práv (1) Výbor ELSA Olomouc má právo v případech, ve kterých lze člena ELSA Olomouc vyloučit, pozastavit tomuto členovi částečně nebo úplně členská práva, a to rozhodnutím schváleným minimálně dvoutřetinovou většinou všech členů Výboru ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem. (2) Výbor ELSA Olomouc je povinen na nejbližším zasedání Valné hromady navrhnout vyloučení tohoto člena z důvodů, ze kterých mu pozastavil členská práva. Pokud tak neučiní, rozhodnutí pozbývá platnosti. (3) Výbor může na návrh předsedy Valné hromady nebo Kontrolní a revizní komise pozastavit hlasovací práva člena v případě, že se člen neomluveně nezúčastní zasedání Valné hromady. Pozastavení hlasovacích práv platí pouze pro průběh tohoto zasedání. (4) Ještě před zasedáním Valné hromady může Výbor ELSA Olomouc své rozhodnutí zrušit nebo změnit. Tuto skutečnost je povinen oznámit a zdůvodnit na nejbližším zasedání Valné hromady. Neučiní-li tak nebo rozhodne-li Valná hromada, že pozastavení členských práv bylo neoprávněné, je rozhodnutí od počátku neplatné a členové Výboru ELSA Olomouc, kteří pro ně hlasovali, odpovídají postiženému členovi za škody takto mu vzniklé společně a nerozdílně. Valná hromada může svým usnesením rozsah odpovědnosti snížit nebo omezit. Může také stanovit míru odpovědnosti jednotlivých členů Výboru ELSA Olomouc. (5) Pozastavení členských práv se zapisuje poznámkou do Seznamu členů ELSA Olomouc. Členská práva nelze pozastavit stávajícímu členovi Výboru ELSA Olomouc. 3

4 Čl. VI. Zánik členství (1) Členství zaniká: a) výslovným písemným vzdáním se členství adresovaným Výboru ELSA Olomouc nebo b) dovršením věku 36 let nebo smrtí člena nebo c) vstupem do organizace, která vylučuje členství v ELSA nebo d) vyloučením z Právnické fakulty Palackého univerzity nebo zanecháním řádného studia nebo e) vyloučením z ELSA Olomouc z důvodů uvedených v odstavci 2. (2) Vyloučit člena ELSA Olomouc může výlučně Valná hromada tajným hlasováním, v případě, že se pro vyloučení vyslovila dvěma třetinami platně odevzdaných hlasů, všech přítomných členů ELSA Olomouc. Hlas vylučovaného člena se nepočítá. Vylučovaný člen musí být o tomto písemně uvědomen alespoň 5 dní před konáním Valné Hromady. Hlasování musí být vylučovaný člen přítomen, popřípadě musí být přítomen jím pověřený zástupce z řad členů ELSA Olomouc. Není-li přítomen a nezvolil-li si zástupce, zastupuje jej prezident nebo tajemník ELSA Olomouc. Vylučovanému členovi popřípadě jeho zástupci musí být poskytnut přiměřený časový prostor k obhajobě, ne však delší, než patnáct minut. Člena lze vyloučit jedině tehdy, jestliže: a) neomluveně nezaplatil členské příspěvky ani v přiměřené lhůtě stanovené první upomínkou nebo b) opakovaně hrubě porušoval Stanovy ELSA Olomouc nebo základní morální zásady nebo c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo d) v době přijetí do ELSA Olomouc nesplňoval předpoklady podle čl. III. nebo e) jeho konání by mohlo jinak závažně poškodit jméno ELSA Olomouc. Čl. VII. Čestné členství (1) Čestným členem ELSA Olomouc se může stát kterákoli bezúhonná fyzická či právnická osoba, kterou na návrh člena Výboru ELSA Olomouc schválí Výbor ELSA Olomouc. Čestní členové se nezapisují do Seznamu členů ELSA Olomouc a nevztahují se na ně ustanovení Článku 3 až 5. (2) Čestného členství lze pozbýt usnesením Výboru ELSA Olomouc na návrh člena Výboru ELSA Olomouc. Čestného členství lze rovněž pozbýt uplynutím doby, na kterou bylo vymezeno. (3) Čestní členové nebo jejich statutární zástupci mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a dle zájmu být informováni o činnosti ELSA Olomouc. 4

5 Čl. VIII. Seznam členů (1) Seznam členů ELSA Olomouc (dále jen "Seznam") vede tajemník ELSA Olomouc. (2) Seznam obsahuje zejména jména, příjmení, adresy a data narození členů ELSA Olomouc podle čl. III. (3) Seznam je přístupný všem členům Výboru ELSA Olomouc a oprávněným státním orgánům. Členům ELSA Olomouc je Seznam přístupný pouze se souhlasem tajemníka ELSA Olomouc, jiným osobám jen se souhlasem Výboru ELSA Olomouc. (4) Pro zpřístupnění informací dle odst. 3 tohoto ustanovení se vyžaduje písemná žádost adresovaná a) tajemníkovi ELSA Olomouc, b) výboru ELSA Olomouc. ČÁST III. ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOCI Článek IX. 1) Nejvyšším orgánem ELSA Olomouc je Valná hromada. 2) Statutárním orgánem ELSA Olomouc je Výbor. 3) Kontrolním orgánem ELSA Olomouc je Kontrolní a revizní komise. VALNÁ HROMADA Čl. X. Všeobecné informace (1) Členy Valné hromady jsou všichni členové ELSA Olomouc. Hlasovat mají právo jen ti členové ELSA Olomouc, kteří mají platné hlasovací právo podle těchto Stanov; každý z nich má jeden hlas. (2) Valná hromada se schází na svém řádném zasedání jednou ročně, a v letním výukovém období. (3) Zasedání svolává Výbor písemným oznámením zveřejněným obvyklým způsobem minimálně 14 dnů před datem zasedání. Písemné oznámení obsahuje zejména datum, hodinu a místo konání Valné hromady a dále základní program jednání. (4) Ze závažných důvodů může být svoláno i mimořádné zasedání Valné hromady. Oznámení o svolání mimořádného zasedání je povinen zveřejnit Výbor minimálně 5 dnů před datem konání na podnět člena Výboru, Kontrolní a revizní komise nebo minimálně 7 členů ELSA Olomouc. Čl. XI. Jednání Valné hromady (1) Jednání Valné hromady řídí její předseda volený na začátku každého zasedání. (2) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů s platným hlasovacím právem a v rámci tohoto počtu alespoň jedna polovina členů stávajícího Výboru. (3) Valná hromada vydává usnesení závazná pro všechny členy ELSA Olomouc, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni konání Valní hromady, není-li v nich stanoveno něco jiného. 5

6 (4) Nestanoví-li Stanovy jinak, přijímá Valná hromada usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů s platným hlasovacím právem. (5) Nestanoví-li Stanovy nebo neusnese-li se Valná hromada jinak, je hlasování veřejné. (6) Z každého zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Za vedení zápisu je odpovědný tajemník ELSA Olomouc. Čl. XII. Náhradní zasedání (1) Nedostaví-li se do jedné hodiny od oznámeného času zahájení dostatečný počet členů s platným hlasovacím právem nebo členů Výboru, přeruší prezident, není-li přítomen, tak kterýkoliv člen Výboru, zasedání Valné hromady a svolá do jednoho týdne náhradní zasedání. (2) Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných členů, je-li přítomna alespoň jedna třetina Výboru. Čl. XIII. Pravomoc Valné hromady (1) Do výlučné pravomoci Valné hromady náleží zejména: a) volba členů Výboru a Kontrolní a revizní komise a jejich odvolání z funkce, b) vyloučení člena z ELSA Olomouc, c) schvalování Jednacího řádu, d) schvalování změn Stanov, e) stanovení výše členských příspěvků, f) schvalování účetní uzávěrky a roční závěrečné zprávy, g) rozhodování o zrušení ELSA Olomouc a způsobu vypořádání jejího majetku. (2) V záležitostech podle odst. 1 písm. d), f) a g) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů ELSA Olomouc s platným hlasovacím právem. (3) Valná hromada má právo zrušit rozhodnutí Výboru, pokud záležitost nespadá do jeho výlučné pravomoci. (4) V záležitostech náležejících do výlučné pravomoci jiných orgánů může Valná hromada vydat nezávazná doporučení. VÝBOR Článek XIV. (1)Výbor má zpravidla 7 členů. (2) Členové výboru jsou: a) Prezident (President), b) Tajemník (Secretary General), c) Pokladník (Treasurer) d) Viceprezident pro marketing (Vice President Marketing), e) Viceprezident pro semináře a konference (Vice President Seminars & Conferences), 6

7 f) Viceprezident pro akademické aktivity (Vice President Academic Activities), g) Viceprezident pro STEP (Vice President Student Trainee Exchange Programme) (3) Za spolek jednají vždy prezident společně s dalším členem Výboru dle předchozí domluvy. (4) Členové výboru jsou voleni jednotlivě tajným hlasováním na zasedání Valné hromady. Volební období Výboru trvá jeden rok počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Usnesením Valné hromady může být volební období prodlouženo nebo zkráceno maximálně o půl roku vždy jednorázově a vždy pro celý Výbor. (5) Zvolený Výbor musí mít nejméně tři členy. (6) V průběhu volebního období Výboru lze konat doplňkové volby na neobsazené funkce Výboru. Volební období takto zvolených členů Výboru končí posledním dnem volebního období celého Výboru. (7) Členové Výboru jsou odpovědni z výkonu svých funkcí Valné hromadě. Nebyl-li některý z členů Výboru podle odst. 2 zvolen, odpovídá za výkon této funkce celý Výbor. (8) V případě potřeby může Výbor pro určitou oblast náležející do jeho působnosti jmenovat direktora dle čl. 25. (9) Výbor vydává rozhodnutí závazná pro všechny členy ELSA Olomouc. Rozhodnutí schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. (10) Na požádání je povinen o svých rozhodnutích informovat členy ELSA Olomouc. (11) Výbor je povinen se scházet minimálně jednou za měsíc (září - prosinec, únor květen) a ze svého zasedání pořizovat zápis. Čl. XV. Pravomoc výboru (1) Do výlučné pravomoci Výboru náleží: a) zastupování ELSA Olomouc navenek a uzavírání smluv se třetími osobami, b) schvalování rozpočtu ELSA Olomouc a rozpočtu jednotlivých akcí, c) vypracování závěrečné roční zprávy, d) pozastavení členských práv členů ELSA Olomouc, e) přijetí čestného člena ELSA Olomouc a zrušení čestného členství. (2) K záležitostem náležejícím do výlučné pravomoci jiných orgánů může Výbor vydávat nezávazná doporučení. (3) Jednotliví členové Výboru jednají jménem Výboru v mezích svých oprávnění daných jim Stanovami, usnesením Valné hromady nebo rozhodnutím Výboru. Při zastupování Výboru jsou povinni dodržovat jeho rozhodnutí. Čl. XVI. Prezident (1) Prezident předsedá jednání Výboru, řídí jeho činnost a reprezentuje ELSA Olomouc navenek. 7

8 (2) Vyžadují-li to okolnosti, rozhoduje samostatně ve věcech náležejících do pravomoci Výboru, kromě záležitostí uvedených v čl. XV. odst. 1 písm. b) a d). (3) Prezident má právo jednat jménem Výboru ve věcech, které nespadají do výlučné pravomoci jiných členů Výboru. (4) V případě, že prezident nemůže vykonávat delší dobu řádně svou funkci, přechází na tuto dobu jeho pravomoc na tajemníka. Čl. XVII. Tajemník Tajemník zejména: a) koordinuje činnost členů ELSA Olomouc, b) zajišťuje styk členů ELSA Olomouc s Výborem, c) v nepřítomnosti prezidenta, nebo není-li funkce prezidenta obsazena, přebírá jeho pravomoci, d) vede administrativu ELSA Olomouc, odpovídá za vedení zápisu ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru a spravuje Seznam členů ELSA Olomouc a Archiv usnesení a rozhodnutí ELSA Olomouc e) vybírá členské poplatky, které pak předá k zaúčtování pokladníkovi f) dává členům ELSA Olomouc upomínky o zaplacení členského poplatku, v případě, že tak člen nezaplatil týden po odevzdání přihlášky Čl. XVIII. Pokladník (1) Pokladník je výlučně oprávněn hospodařit s finančními prostředky a vést účetnictví ELSA Olomouc. (2) Pokladník dále zejména: a) eviduje seznam zaplacených členských poplatků b) vypracovává rozpočet ELSA Olomouc a rozpočty jednotlivých akcí, c) vypracovává účetní uzávěrku ELSA Olomouc a předkládá ji Valné hromadě, d) shromažďuje podklady vyžádané Kontrolní a revizní komisí. (3) Je povinen na žádost výboru po 10 dnů předložit stav finanční situace a hospodaření ELSA Olomouc. Čl. XIX. Viceprezident pro marketing (1) Viceprezident pro marketing zajišťuje zejména propagaci ELSA Olomouc a jí pořádaných akcí a ve spolupráci s prezidentem a pokladníkem také sponzoring a granty pro činnost ELSA Olomouc. V rámci této činnosti je zejména oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. (2) Viceprezident pro marketing má na starost řádné a pečlivé zajištění JFK (Job fair kontakt) Čl. XX. Viceprezident pro semináře a konference (1) Viceprezident pro semináře a konference zejména organizuje semináře, konference a podobné aktivity pořádané ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných akcích pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je 8

9 oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Čl. XXI. Viceprezident pro akademické aktivity (1) Viceprezident pro akademické aktivity organizuje zejména jednotlivé přednášky odborníků, odborné soutěže a publikační činnost členů ELSA Olomouc a zajišťuje účast členů ELSA Olomouc na obdobných aktivitách pořádaných jinými organizacemi ELSA nebo spolupracujícími studentskými profesními sdruženími. V rámci této činnosti je oprávněn vést jménem Výboru jednání se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Čl. XXII. Viceprezident pro Program výměny studentských stáží (STEP) (1) Viceprezident pro STEP zejména zajišťuje program STEP (Student Trainee Exchange Programme), a to navazováním kontaktů s potencionálními zaměstnavateli a zájemci z řad studentů, prezentaci volných míst studentům a nabídkou pracovních míst jiným organizacím ELSA a zabezpečením zázemí studentům, kteří získali nabídnuté pracovní místo, po dobu výkonu práce. V rámci této činnosti je oprávněn vést jednání jménem Výboru se třetími osobami a se souhlasem Výboru uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat. Director Čl. XXIII. Zvláštní funkce Direktora (1) Direktor je člen ELSA Olomouc, jmenován a odvoláván Výborem pro určité činnosti nebo okruh činností náležejících do pravomoci Výboru nebo některého člena Výboru. Ze své funkce je odpovědný Výboru. Není členem Výboru. (2) Po předchozím souhlasu výboru má právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním. (3) Je oprávněn jednat jménem Výboru v rámci vymezené činnosti, a to ve spolupráci s příslušnými členy Výboru. Uzavírat smlouvy za ELSA Olomouc nebo se jinak zavazovat má právo pouze na základě písemné plné moci udělené mu Výborem a podepsané prezidentem, není-li tak tajemníkem, není-li pak kterýmkoli členem Výboru. (4) Funkční období direktora končí funkčním obdobím Výboru, který jej zvolil, odvoláním, popřípadě splněním úkolu, pro který byl jmenován. Článek XXIV. KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE (1) Komisi tvoří dva revizoři volení jednotlivě tajným hlasováním na řádném zasedání Valné hromady na jeden rok, počínaje 1. srpnem a konče 31. červencem následujícího roku. Volba nemusí proběhnout na stejném zasedání Valné hromady. (2) Funkce revizora je neslučitelná s výkonem jiné funkce. (3) Komise má výlučnou pravomoc kontrolovat hospodaření ELSA Olomouc a podávat o kontrole revizní zprávu na zasedání Valné hromady ELSA Olomouc. (4) Komise má zejména právo: 9

10 a) vyžádat si od pokladníka a jiných členů Výboru podklady o hospodaření ELSA Olomouc, b) vrátit neúplné nebo jinak vadné doklady k opravě či doplnění a stanovit pro toto lhůtu, c) účastnit se s hlasem poradním jednání Výboru, d) v případě nutnosti dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady e) vyžádat si od výboru zprávu o činnosti, připravovaných a proběhlých akcích, zprávu o jejich evaluaci a propagaci f) vyžádat si od člena výboru vysvětlení o jeho činnosti g) udělit kárné opatření členovi výboru, při řádném neplnění jeho povinností h) vyžádat si zápis z jednání výboru dle čl. XIV. odst. 11 (5) Komise je dále oprávněna kontrolovat dodržování Stanov a usnesení Valné hromady, jakož i soulad těchto usnesení se Stanovami a právními předpisy; kontroluje také soulad Stanov a usnesení či rozhodnutí s mezinárodními či národními pravidly vydávanými orgány vyšších organizačních složek ELSA. Zjištěné závady oznamuje neprodleně Výboru nebo Valné hromadě a vydává nezávazná doporučení k jejich odstranění. Z vážných důvodů může dát podnět ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady. (6) V případě nejasností nebo sporu podává autoritativní výklad Stanov nebo Jednacího řádu. ČÁST IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, ZRUŠENÍ SPOLKU Článek XXV. (1) Sdružení není založeno za účelem dosažení zisku. (2) Za hospodaření ELSA Olomouc odpovídá Výbor ELSA Olomouc, způsobil-li škodu některý člen výboru z důvodu porušení jeho povinností, vyplývajících ze stanov, odpovídá za polovinu způsobené škody. (3) Valná hromada může na návrh Kontrolní a revizní komise stanovit rozsah odpovědnosti jednotlivých členů Výboru, popřípadě některého člena Výboru zprostit odpovědnosti nebo povolat k odpovědnosti kteréhokoli člena ELSA Olomouc. Není-li ustavena Kontrolní a revizní komise, má právo podávat návrhy podle tohoto odstavce jedna desetina minimálně však pět členů Valné hromady s platným hlasovacím právem, kteří nejsou zároveň členy Výboru. Okruh osob vyloučených z podání návrhu má právo rozšířit Valná hromada svým usnesením. Článek XXVI. (1) Hospodářským rokem ELSA Olomouc je období od do (2) ELSA Olomouc vede evidenci hospodaření podle platných právních předpisů. Za vedení evidence odpovídá pokladník. (3) Pokladník předkládá na zasedání Valné hromady ke schválení roční účetní uzávěrku. K této uzávěrce přikládá Kontrolní a revizní komise revizní zprávu. 10

11 (4) Finanční prostředky ELSA Olomouc jsou vedeny na běžném účtu u tuzemského peněžního ústavu a v pokladně. Valná hromada může určit svým usnesením i jiný způsob uložení těchto prostředků, jakož i způsob výběru těchto prostředků. (5) Podpisové právo k účtům ELSA Olomouc náleží pokladníkovi a prezidentovi. Usnesením Valné hromady může být toto právo dáno i dalším členům ELSA Olomouc. Článek XXVII. Příjmy a výdaje (1) Příjmy ELSA Olomouc tvoří zejména: a) členské příspěvky, b) dary a granty, c) účastnické poplatky z akcí pořádaných ELSA Olomouc. (2) Výdaje ELSA Olomouc tvoří zejména: a) administrativní náklady, b) náklady na akce pořádané ELSA Olomouc, c) příspěvky členům ELSA Olomouc na účast na akcích pořádaných ELSA, d) členské příspěvky a další poplatky určené orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXVIII. Likvidace (1) V případě zrušení ELSA Olomouc bez právního nástupce rozhoduje o vypořádání majetku Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s platným hlasovacím právem. (2) Nedojde-li k vypořádání majetku, připadá každému členovi rovný podíl násobený počtem členských let. (3) Ustanovení o odpovědnosti za hospodaření ELSA Olomouc nejsou tímto dotčena. ČÁST V. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XXIX. Jednací řád (1) Podrobnosti týkající se jednotlivých ustanovení Stanov upraví Jednací řád ELSA Olomouc přijatý dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valné hromady s platným hlasovacím právem. (2) V případě rozporu ustanovení Stanov ELSA Olomouc a Jednacím řádem se použijí Stanovy. Článek XXX. Archiv usnesení a rozhodnutí (1) Archiv usnesení a rozhodnutí (dále jen "Archiv") obsahuje zejména: a) usnesení Valné hromady b) rozhodnutí Výboru 11

12 c) doporučení Valné hromady, Výboru nebo Kontrolní a revizní komise, d) zápisy ze zasedání Valné hromady a jednání Výboru. (2) Archiv vede tajemník. (3) Do Archivu má právo nahlížet na základě písemné žádosti kterýkoli člen ELSA Olomouc, oprávněné státní orgány, jakož i orgány vyšších organizačních složek ELSA. Článek XXXI. (1) Stanovy se stávají platnými dnem schválení na valné hromadě ELSA Olomouc jako organizační řád ELSA Olomouc. (2) ELSA Olomouc je povinna zajistit, aby její vnitřní předpisy byly v souladu s předpisy ELSA Česká republika. Předpisy ELSA Česká republika se rozumí Stanovy, Jednací řád, usnesení Sněmu a na ně navazující rozhodnutí Výboru a Sbírka rozhodnutí. (2) Odporuje-li ustanovení Stanov národním předpisům ELSA, je Výbor povinen na nejbližším zasedání Sněmu podat návrh na změnu Stanov tak, aby byly uvedeny v soulad s těmito mezinárodními předpisy. (3) Tyto Stanovy nabývají účinnosti Článek XXXII. Přílohy (1) Součástí těchto stanov je zápis z Valné hromady ELSA Olomouc. (2) V zápise z valné hromady (viz odstavec 1 tohoto ustanovení) jsou uvedeni noví členové výboru, kteří se zavazují podat návrh na změnu stanov do příslušného veřejného rejstříku a to nejpozději do příslušného roku přijetí těchto stanov. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu znění stanov z roku V Olomouci dne President ELSA Olomouc 2014/15 Daniel Pospíšil.. Zapisovatel Valné Hromady konané dne Lenka Filipová.. 12

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy asociace ADMEZ

Stanovy asociace ADMEZ Stanovy asociace ADMEZ I. Název sdružení a) Úplný název: Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu b) Zkrácený název: ADMEZ c) Název v anglickém jazyce: Direct marketing, e-commerce

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y 2012 STANOVY NIZOZEMSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace je: Nizozemsko-česká obchodní komora a byla založena v souladu ustanoveními

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více