PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence. PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel)"

Transkript

1 SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, spolek; Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, Olomouc Tel: , web: PRAVIDLA pro poskytování služby Osobní asistence PRO UŽIVATELE SLUŽBY (dále jen uživatel) Platnost od Čl. I Služba Osobní asistence 1. Poslání služby: Služba Osobní asistence (dále jen služba) umožňuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním postižením v olomouckém regionu za podpory osobních asistentů dělat ty činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí. 2. Cíle služby: Uživatel služby dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, jde do knihovny, jde na kafe, zahraje si společenské hry, ), je v kontaktu se společenským prostředím (je mezi lidmi, má příležitosti komunikovat s lidmi, je venku, mimo domov, ), uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si, ), získává nové zážitky a zkušenosti. 3. Cílovou skupinou služby jsou lidé: s mentálním postižením, jejichž schopnosti zvládat základní životní potřeby jsou sníženy v oblastech: mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, ve věku od 7 do 64 let, žijící v olomouckém regionu. Důvody pro nezařazení zájemce do služby: zájemce žádá o jiný typ služby, než je služba Osobní asistence, zájemce nepatří do cílové skupiny služby Osobní asistence, je naplněna kapacita služby (v případě zájmu lze zařadit zájemce do Seznamu zájemců o službu Osobní asistence), o službu žádá zájemce, kterému SPOLU vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Dohodu o poskytování téže služby z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících (zájemce je zařazen do Seznamu zájemců o službu Osobní asistence, nelze jej kontaktovat dříve než po uplynutí doby 6 měsíců). 4. Místo začátku a konce služby musí být v dosahu linek Dopravního podniku města Olomouce (http://www.dpmo.cz/pdf/plansite/ jr-schema-a.pdf). 5. Řešení bariérovosti kanceláří pracovníků služby Pro zájemce o službu / uživatele, kterému by bariérovost kanceláří pracovníků služby (3. patro bez výtahu) bránila službu sjednat / využívat, je možné sjednat schůzky: v jednací místnosti kanceláře Agentury podporovaného zaměstnávání v 1. patře (s možností zajištění schodolezu), v prostorách MÍSA v 1. patře (s možností zajištění schodolezu), v místě bydliště zájemce / uživatele, na jiném místě v Olomouci (po vzájemné domluvě).

2 6. Zásady služby: individuální přístup (vychází z individuálních potřeb uživatele), respektování názorů a volby uživatele, aktivizace uživatele, aktivní zapojení uživatele, flexibilita služby (času a místa), poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Čl. II Uživatel 1. Práva uživatele: 1.1 Uživatel si může vybrat svého osobního asistenta (dále jen asistent), který může vykonávat osobní asistenci, pokud splnil kvalifikační předpoklady pro výkon práce dle 116 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 1.2 Uživatel má právo požádat koordinátora služby (dále jen koordinátor) o zástupnou asistenci, pokud smluvený asistent nemůže sjednanou asistenci vykonat. Současně má právo požádat o asistenci mimo sjednané termíny. 1.3 Uživatel má právo nahlížet do své osobní složky uživatele služby. 1.4 Uživatel má právo nahlédnout do Pravidel pro poskytování služby Osobní asistence pro asistenty, která jsou dostupná na webových stránkách SPOLU Olomouc, nebo přímo v kanceláři koordinátorů služby. 1.5 Uživatel má právo požádat o změnu koordinátora. Vedoucí služby na žádost reaguje dle aktuální kapacity koordinátorů. 1.6 Uživatel má právo, aby na schůzce pro plánování a poskytování služby byla přítomna osoba, které důvěřuje. 1.7 Uživatel má právo požádat koordinátora o společnou schůzku (uživatel, zástupce uživatele, koordinátor, asistent). Dále má právo požádat o přítomnost jiného nezávislého pracovníka (např. pracovníka jiné služby SPOLU Olomouc). 2. Povinnosti uživatele: 2.1 Uživatel před podepsáním Dohody o poskytování služby (dále jen Dohoda) předloží koordinátorovi k nahlédnutí lékařské / psychologické potvrzení (o tom, že patří do cílové skupiny) a prohlášení o stupni závislosti. 2.2 Je-li uživatel starší 18 let a má-li soudem omezenu svéprávnost, předloží před podepsáním Dohody koordinátorovi k nahlédnutí Listinu o ustanovení opatrovníka. 2.3 Pokud má uživatel mentální postižení a přidruženou poruchu autistického spektra / psychickou poruchu, musí v případě rizikové situace při poskytování služby (agrese uživatele, opakované ataky apod.) spolupracovat s odborníkem na danou oblast. 2.4 Uživatel obratem sdělí koordinátorovi změny, které mohou ovlivnit průběh poskytované služby, např. změna kontaktní adresy, opatrovníka, telefonního kontaktu, zdravotního stavu uživatele nebo stupně závislosti. 2.5 Uživatel se aktivně účastní plánování, realizace a hodnocení služby (např. vytváření Individuálního plánu). 2.6 Uživatel svým podpisem stvrzuje výkon provedené práce asistenta ve formuláři Výkaz provedené práce osobního asistenta (dále jen Výkaz). Výkaz vyplňuje asistent. 2.7 Uživatel dodržuje termíny služby sjednané v Programu osobní asistence a jeho aktualizacích. Jestliže nemůže / nechce sjednaný termín asistence využít, je povinen to oznámit asistentovi nejpozději 3 pracovní dny předem (tzn. že uživatel ruší sjednanou asistenci) a může se s asistentem dohodnout na termínu náhradní asistence. Nevztahuje se na případy nenadálé situace (např. úraz, onemocnění). 2.8 Uživatel bezodkladně informuje koordinátora, jestliže: zrušil sjednanou asistenci a domluvil se s asistentem na náhradním termínu, zrušil sjednanou asistenci a nedomluvil se s asistentem na náhradním termínu, má zájem o asistenci mimo termíny sjednané v Programu osobní asistence, asistent zrušil sjednanou asistenci, nabídl uživateli náhradní termín a uživatel se rozhodl jej využít, Platnost od

3 asistent zrušil sjednanou asistenci, nabídl uživateli náhradní termín a uživatel se rozhodl jej nevyužít, asistent zrušil sjednanou asistenci a uživatel žádá o zástupnou asistenci. 2.9 Jestliže uživatel změní místo nebo čas začátku nebo konce asistence, je povinen to oznámit asistentovi i koordinátorovi nejpozději 1 pracovní den předem Pokud uživatel bez udání závažných důvodů nevyužije službu po dobu 6 týdnů po sobě jdoucích, může mu SPI ukončit Dohodu výpovědí (dle Čl. V bodu 2.b) Dohody). Závažným důvodem se rozumí pobyt v lázních, dlouhodobé onemocnění apod Pokud uživatel neoznámil asistentovi, že sjednanou asistenci ruší a asistent se na asistenci dostavil, pak má uživatel povinnost uhradit náklady spojené se sjednanou asistencí - tzn. 1 hodinu práce asistenta dle sazby pro nouzové a havarijní situace (viz příloha Dohody Ceník a Pravidla hrazení finanční spoluúčasti za poskytnuté služby Osobní asistence,čl. I) Pokud probíhá asistence v domácím prostředí uživatele a není v místě přítomna též osoba odpovědná za provoz domácnosti, poučí asistenta o umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, pojistek apod. a dle potřeby se s asistentem dohodne na předání klíčů V případě, že asistence probíhá v prostorách SPOLU, jsou asistent i uživatel povinni řídit se platnou Požární a poplachovou směrnicí, případně Provozním řádem dané místnosti (k nahlédnutí jsou k dispozici vždy v dané místnosti) Uživatel si hradí drobné (dle dohody i vyšší) finanční náklady související s realizací Programu osobní asistence, pokud s ním byly předem konzultovány a on s konkrétním návrhem souhlasil (např. útrata v restauraci či kavárně, vstupné) Uživatel informuje koordinátora v dohodnutých termínech o svém pohledu na průběh osobní asistence: o dosažených cílech, případných obtížích, o svých nápadech a připomínkách; vzniklé nedostatky řeší ve spolupráci s koordinátorem Uživatel je povinen koordinátorovi bezodkladně nahlásit každou nouzovou a havarijní situaci (viz příloha Dohody Nouzové a havarijní situace, které mohou nastat při poskytování služby Osobní asistence) Uživatel je povinen v Individuálním plánu uvést dvě kontaktní osoby (jméno, příjmení, bydliště, tel.) pro případ řešení nouzové a havarijní situace, kdy by se asistentovi nebo koordinátorovi nepodařilo na první z nich v danou chvíli dovolat. Čl. III Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc 1. Práva Střediska podpory integrace (dále jen SPI): 1.1 Koordinátor je oprávněn účastnit se náhledu na asistenci. Účelem náhledu na asistenci je odborné vedení asistenta poskytnutím zpětné vazby asistentovi (reflexe jeho přístupu k uživateli) a ověření souladu programu asistence s osobními cíli uživatele. 1.2 Osobní údaje o uživateli je SPI oprávněno zpracovávat a evidovat i po ukončení poskytování služby po dobu 5 let. 1.3 Pokud má uživatel uvedenou osobu, která pro něj přichází po ukončení asistence, a ta mu není schopna zajistit potřebnou podporu (z důvodu užití návykové látky, agresivního chování, akutního zhoršení zdravotního stavu apod.), je SPI oprávněno zabránit odchodu uživatele s touto osobou (postup viz příloha Dohody Nouzové a havarijní situace, které mohou nastat při poskytování služby Osobní asistence). 2. Povinnosti SPI: 2.1 Koordinátor se aktivně účastní plánování, realizace a hodnocení služby (např. vytváření Individuálního plánu). 2.2 Koordinátor zajišťuje zástupnou asistenci, pokud o to uživatel požádá. 2.3 Koordinátor poskytuje asistence na základě pokynu vedoucího služby. 2.4 SPI umožňuje uživateli nahlížet do jeho osobní složky vypovídající o poskytování služby. 2.5 SPI poskytuje informace o uživateli jiné osobě a jedná v jeho zastoupení pouze s jeho písemným souhlasem. 2.6 Koordinátor poskytuje uživateli po celou dobu poskytování služby dle potřeby základní sociální poradenství a odborné konzultace (nejpozději do 3 pracovních dnů od požádání). 2.7 Koordinátor kontaktuje uživatele v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem - min. 1x Platnost od

4 za dva měsíce osobně, telefonicky nebo em, v případě požadavku uživatele kdykoli. Koordinátor ověřuje, zda asistence probíhá podle dohody a zda má uživatel podněty a připomínky k asistenci. Pokud je zapotřebí změna, domluví se koordinátor a uživatel na aktualizaci Programu osobní asistence či Individuálního plánu. 2.8 Koordinátor informuje uživatele o možnosti seznámit se s Protokolem o sexualitě SPOLU Olomouc (k dispozici v organizaci nebo na webových stránkách organizace 2.9 Koordinátoři služby vedou Seznam zájemců o službu Osobní asistence. Zájemce je do služby přijat v případě uvolnění kapacity služby Koordinátor zodpovídá za to, aby asistent nepracoval souvisle déle jak 12 hodin během dne (24 hodin). Je-li poptávka uživatele po rozsahu asistence delší jak 12 hodin, bude zajištěna jiným asistentem. (viz Pravidla pro poskytování služby Osobní asistence pro asistenty čl. II, bod 2.6). 3. Dostupnost koordinátorů služby: 3.1 Osobně, na mobilním telefonu a na pevné telefonní lince ( ). 3.2 Od pondělí do čtvrtka 8-12 a hod. a v pátek 8 13 hod. je v kanceláři služby k dispozici minimálně 1 koordinátor, který zaznamenává a dle naléhavosti situace vyřizuje požadavky uživatelů či asistentů 4. Videozáznam a videotrénink interakcí (dále jen VTI): Pro zkvalitnění služby může koordinátor využít: 4.1 videozáznam natočený při poskytování služby pro: a) rozbor a poskytnutí zpětné vazby koordinátorům a asistentům; b) prezentace uživateli služby a jeho zástupci. 4.2 metodu VTI v případě zájmu zajišťuje externí lektor, je určena pro: a) rozpoznání silných stránek účastníků komunikace; b) pomoc asistentovi při osvojení si nových dovedností, které podpoří vzájemnou efektivní komunikaci. Natáčení a využití videozáznamu je možné na základě dohody koordinátora, asistenta a uživatele. Platnost od Čl. IV Asistent Asistent je terénním pracovníkem SPI a plní podpůrnou roli. Nenahrazuje ani role rodičovské, ani role učitelské či terapeutické. Pomáhá uživateli dělat ty činnosti, které uživatel nemůže dělat sám z důvodů svého zdravotního postižení. Podporuje uživatele v osvojení sociálních, pracovních a dalších dovedností, poskytuje prostor pro rozvoj jeho soběstačnosti a seberealizace. 1. Práva asistenta: 1.1 Asistent může po vzájemné dohodě s uživatelem a koordinátorem služby s okamžitou platností odstoupit od sjednané asistence dle Programu osobní asistence. 1.2 Asistent má právo ukončit stávající asistenci, a to ze závažných důvodů, např. infekční onemocnění uživatele (viz příloha Dohody Nouzové a havarijní situace, které mohou nastat při poskytování služby Osobní asistence). 2. Povinnosti asistenta: 2.1 Asistent musí splňovat kvalifikační požadavky stanovené 116 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 2.2 Asistent je povinen absolvovat za kalendářní rok další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin dle 116 Zákona č.108/2006 Sb. a účastnit se supervizích setkání. 2.3 Asistent vykonává osobní asistenci dle Dohody o provedení práce (dále jen DPP), Dohody o pracovní činnosti (dále jen DPČ) nebo Smlouvy o dobrovolnické činnosti a jejich příloh. Služby nad výše uvedený rámec, zejména pak ty, při kterých je zvýšené riziko způsobení škody na majetku nebo zdraví (jízda autem, opravy elektrospotřebičů apod.) konat nesmí. Současně asistenci nesmí konat v místě bydliště či ubytování asistenta (koleje, privát apod.).

5 2.4 Jestliže asistent zjistí, že nemůže v sjednaný termín asistenci vykonat, je povinen to oznámit uživateli nejpozději 3 pracovní dny předem a nabídnout mu termín náhradní (není-li v Individuálním plánu uživatele dohodnuto jinak). Nevztahuje se na případy nenadálé situace (např. úraz asistenta). 2.5 Asistent informuje v dohodnutém rozsahu koordinátora a uživatele o průběhu služby: o dosažených cílech, případných obtížích, o nápadech a připomínkách a v dohodnutém termínu odevzdá Zprávu o průběhu asistence (minimálně 2x za rok). 2.6 Pokud pro uživatele přichází osoba, která mu není schopna zajistit potřebnou podporu (např. z důvodu užití návykové látky, agresivního chování apod.), je asistent povinen zabránit odchodu uživatele s touto osobou (viz příloha Dohody NHS). Další práva a povinnosti asistenta jsou zaznamenány v Pravidlech pro poskytování služby Osobní asistence pro asistenty, která jsou k nahlédnutí na webových stránkách SPOLU Olomouc, nebo přímo v kanceláři koordinátorů služby. Čl. V Postup při nedodržování dohodnutých podmínek ze strany SPI a uživatele 1. Nedodržení dohodnutých podmínek budou smluvní strany řešit společným jednáním, ze kterého bude pořízen zápis. 2. Nedodržením dohodnutých podmínek může nastat nouzová nebo havarijní situace (viz příloha Dohody Nouzové a havarijní situace, které mohou nastat při poskytování služby Osobní asistence). Situace jsou rozlišeny na závažné a méně závažné. Závažnou situaci budou smluvní strany řešit společným jednáním, ze kterého bude pořízen zápis. Stejný postup řešení následuje, pokud dojde opakovaně k 3 méně závažným situacím v průběhu kalendářního roku. 3. V případě, že uživatel nedodrží dohodu ze společného jednání, poskytovatel postupuje dle Čl. V bodu 2. b) Dohody. 4. V případě, že dohodnuté podmínky nedodrží poskytovatel, má uživatel právo řešit nedostatek připomínkou, doporučením nebo stížností (viz příloha Dohody Pravidla pro podávání a řešení připomínek, doporučení a stížností) nebo dle Čl. V bodu 2. a) Dohody. Čl. VI Odstoupení od asistence a od Dohody 1. V průběhu poskytování služby může nastat situace: a) uživatel nebo SPI může po vzájemné dohodě od sjednané asistence s okamžitou platností odstoupit jedná se o odstoupení od asistence s konkrétním asistentem, b) uživatel nebo SPI může odstoupit od Dohody dle Čl. V Dohody jedná se o ukončení celé Dohody, tzn. celé služby. Platnost od

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 9/2014 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Dohoda o službě Asistovaný kontakt

Dohoda o službě Asistovaný kontakt Příloha č. 1 Dohoda o službě Asistovaný kontakt Smluvní strany I. Poskytovatel: Zastoupený (dále jen Poskytovatel ) Uživatelé: Uživatel 1.: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen Uživatel

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více