Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11, Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11, Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhláškou č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí a pověřených osob v Mateřské škole a upřesňuje vztahy mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a zaměstnanci školy. Základní údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Svatoplukova 11 Zřizovatel: Statutární město Olomouc Právní forma: příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Jiří Šindler Vedoucí učitelka: Pavla Dzurianová Telefon: Školní řád upravuje vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy v podmínkách MŠ Svatoplukova 11,Na Trati 82,Řepčínská 54 Olomouc. Zpracovala: Pavla Dzurianová Účinnost: Informace podána: zákonným zástupcům dětí, pracovníkům MŠ

2 Obsah: Základní údaje o mateřské škole Článek I Provoz mateřské školy Článek II Obsah předškolního vzdělávání Článek III Přijímání dětí Článek IV Organizace předškolního vzdělávání Článek V Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pg. pracovníky MŠ, docházka dítěte do MŠ Článek VI Ukončení docházky do mateřské školy Článek VII Úplata za předškolní vzdělávání Článek VIII Organizace školního stravování Článek IX Práva a povinnosti zákonných zástupců Článek X Práva a povinnosti dětí v mateřské škole Článek XI Péče o zdraví a bezpečnost dětí Článek XII Chování dětí a zákonných zástupců při pobytu v MŠ,zacházení s majetkem školy Článek XIII Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí Závěrečná ustanovení Článek I Provoz mateřské školy - Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od (16.45) hodin. - Celek tvoří tři samostatné budovy, v každé budově se nacházejí dvě třídy, v nichž se vzdělávají děti od tří do sedmi let, třídy jsou převážně věkově heterogenní. - Děti obvykle přicházejí do 8.30 hodin,po dohodě s třídní učitelkou je možno dítě přivést i v jinou dobu - V červenci a v srpnu může ředitel /vedoucí učitelka/ přerušit provoz z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických a provozních pracovnic, nebo stavebních úprav. Tuto skutečnost vedoucí učitelka oznámí zákonným zástupcům dva měsíce předem na přístupném místě. - Provoz mateřské školy je možné přerušit i v jiném období a to ze závažných důvodů, za které se považují organizační a technické podmínky, které znemožňují řádné poskytování

3 předškolního vzdělávání. Informace o omezení provozu budou zveřejněny na přístupném místě.(nástěnky, webové stránky) Článek II Obsah předškolního vzdělávání -Předškolní vzdělávání zabezpečují pedagogičtí pracovníci s odpovídajícím vzděláním -Vyučovacím jazykem je jazyk český -Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: Klíčem otevíráme svět, nasedat a můžeme jet. Je zpracován dle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání /ze zákona povinný vzdělávací dokument/ -Vzdělávání probíhá v souladu se schopnostmi dětí s respektováním jejich věkových a psychických specifik, využíváme především prožitkové formy učení a hru. Článek III Přijímání dětí - Děti jsou přijímány zpravidla ve věku 3 6 let dle stanovených kritérií - Po dohodě se zřizovatelem ředitel školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín zápisu je zveřejněn na přístupném místě s předstihem. - Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitel školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou - Po ukončení přijímacího řízení obdrží zákonní zástupci rozhodnutí, v případě nepřijetí se mohou odvolat ve stanovené lhůtě ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje - Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, popř. se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Do mateřské školy patří děti zcela zdravé, učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ dítě s teplotou, či jinými/zcela viditelnými/infekčními onemocněními. - Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to podmínky školy umožňují - Dítě, které nastoupí do MŠ by mělo zvládat: samostatnou chůzi/bez kočárku/,držet lžíci a jíst lžící na místě, pít z hrníčku, nebo sklenice, samostatně používat WC/nenosit plíny/,umývat ruce mýdlem, utírat se do ručníku, obléknout a svléknout se s dopomocí.

4 Článek IV Organizace předškolního vzdělávání - Po přijetí dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, zákonní zástupci se dohodnou předem na vhodném postupu s třídní učitelkou (návštěva třídy v odpoledních hodinách s rodiči) - Nejpozději v den nástupu odevzdá zákonný zástupce učitelce ve třídě Evidenční list s lékařským potvrzením, že dítě může mateřskou školu navštěvovat a že je řádně očkováno - Režim dne je uspořádán pružně s možností reagovat na vzniklé situace, doba podávání stravy a odpočinku je pevně stanovena - Doporučujeme zákonným zástupcům, aby děti zvykali na pravidelný režim v rodině a usnadnili tímto adaptaci dítěte v mateřské škole - Děti chodí do MŠ upravené, čisté v pohodlném oděvu a obuvi.obuv na přezutí musí mít pevnou patu, nepřípustné jsou nazouváky. Z hygienických důvodů mají děti jedno převlečení do třídy a na pobyt venku, vše podepsané. Rodiče kontrolují pořádek a čistotu v šatních skříňkách svého dítěte. - Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce/,výlety, exkurze, divadelní představení /,informuje o této skutečnosti s dostatečným předstihem /popř. podrobně seznámí s programem a organizací/ - MŠ se prezentuje na webových stránkách, nástěnkách fotografiemi, či videozáznamy. Rodiče jsou s touto skutečností obeznámeni, svým podpisem potvrdí souhlas, v případě nesouhlasu oznámí tuto skutečnost třídní učitelce. Článek V Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy, docházka dítěte - Nepřítomnost dítěte v MŠ nahlásí zákonní zástupci neprodleně třídní učitelce /osobně, telefonicky, em, písemně do sešitu v šatně/ - Zákonní zástupci /nebo pověřené osoby/ předávají osobně dítě do třídy učitelce, je nepřípustné, aby dítě docházelo do mateřské školy samo bez doprovodu. - Učitelky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí při všech činnostech v mateřské škole od doby převzetí od zákonných zástupců, nebo jimi pověřené osoby až do předání uvedeným osobám - Zákonní zástupci si přebírají dítě od pedagogického pracovníka, nelze si dítě vyzvednout bez informace převzetí. Dítě si vyzvedávají v době tomuto určené, dodržují provozní dobu v zařízení. - V zájmu svého dítěte se zákonní zástupci snaží vyzvedávat tak, aby pobyt v MŠ nebyl pro dítě příliš dlouhý. - Nedoporučujeme, aby děti do MŠ nosily cennosti, nebo nebezpečné předměty. Pedagogické, ani provozní pracovnice nenesou odpovědnost za hračky a cennosti, které si děti přinesou.

5 - V případě vyzvedávání dítěte jinou osobou, než je zákonný zástupce, je nutno vyplnit a předat první den nástupu dítěte do MŠ formulář o vyzvedávání dítěte z MŠ. - Rodiče, popř. pověřené osoby k vyzvedávání dítěte, se nezdržují v MŠ déle, než je nezbytně nutné a opustí neprodleně objekt školy. - Odchod i příchod dítěte v neobvyklou dobu je nutné hlásit předem. ČLÁNEK VI Ukončení docházky do mateřské školy Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: -se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 30 dnů -zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ -ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař, nebo školské poradenské zařízení -zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se na jiný termín úhrady -docházku lze ukončit na vlastní žádost zákonných zástupců Docházka je automaticky ukončena při odchodu do základní školy. ČLÁNEK VII Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona 561 / 2004 Sb. (Školský zákon) a podle Vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že děti, které navštěvují poslední ročník MŠ jsou vzdělávány bezúplatně ( 123 ods. 2). Od platí, že vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. To znamená, že zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky jsou povinni úplatu uhradit. Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14., 6,ods. 2. Podle ustanovení 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním ( rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi).rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí

6 učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci. Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře. O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle 164,ods. a ( školský zákon.) Výše školného je stanovena na částku 420,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce /za září do 20. září / Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy. V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit. Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. ČLÁNEK VIII Organizace školního stravování -Vedoucí učitelka po dohodě s rodiči stanoví způsob a rozsah stravování dítěte.pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy. -Strava je dovážena ze Školní jídelny Tererovo náměstí -Cena stravného: viz. pokyny ŠJ na webových stránkách -Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin zákon 107/2005 O školním stravování -Jídelníček sestavuje vedoucí ŠJ,je vyvěšen na nástěnkách a webových stránkách -Pro děti jsou zajištěna tři jídla denně přesnídávka, oběd, odpolední svačina -Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne /čaj,ovocné šťávy,džusy,instantní nápoje,popř. voda/.děti mají vlastní hrníčky a samostatně se obsluhují dle pocitu žízně. -Jakékoliv změny ve stravování/odhlášení, přihlášení/ musí zákonný zástupce nahlásit den předem do hodin ústně, telefonicky, zápis v sešitě stravování. Dítě lze odhlásit, nebo přihlásit do hodin přímo ve školní jídelně. Bez přihlášené stravy nelze dítě do mateřské školy přijmout. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané události nelze odhlásit,mohou si zákonní zástupci vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů v době tomu určené a to pouze první den nepřítomnosti. ( zákon 107/02005 Sb., 4 ) Nádoby musí být vždy čisté. -Platby stravného buď bezhotovostně /inkaso povolení částky/,nebo složenkou/zasílá ŠJ do MŠ/.Úplata je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce tedy zálohově/na září je

7 strava zaplacena v srpnu /.Případné přeplatky budou vyúčtovány v dalším kalendářním měsíci vyřizuje vedoucí ŠJ. - Pokud zákonní zástupci stravné opakovaně neuhradí ve stanoveném termínu a nedohodne se na jiný termín úhrady, může být dítě z předškolního vzdělávání vyloučeno. ( 123, 35) -Rodiče si vyřizují finanční nesrovnalosti, které se týkají stravy, s vedoucí školní jídelny Tererovo náměstí. Pedagogické, ani provozní pracovnice MŠ nejsou v této věci kompetentní. Rodiče mohou v mateřské škole nahlédnout do evidence stravování pro kontrolu v jednotlivých třídách. ČLÁNEK IX Práva a povinnosti zákonných zástupců -Zákonní zástupci jsou povinni řídit se tímto Školním řádem a dodržovat organizaci školy. -Zákonní zástupci mají právo: -na informace a poradenskou službu školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání jejich dětí -využívat adaptačního programu mohou se účastnit vzdělávání svého dítěte po dohodě s učitelkou/pokud je to pro dítě přínosné a dovolují to podmínky ve třídě/ -vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání a výchovy dětí -na diskrétnost a ochranu informací /osobní a rodinný život/ -přispívat náměty, nápady k obohacení ŠVP PV -nesouhlasit uvedením fotografií, videozáznamů na webu školy, nebo při jiné formě prezentace školy -domluvit si s třídní /vedoucí/ učitelkou osobní schůzku za účelem projednání závažných připomínek ke vzdělávání dítěte Zákonní zástupci mají povinnost: -oznamovat škole údaje potřebné k evidenci dětí ve školní matrice - platit včas úplatu za předškolní vzdělávání - platit včas stravné - omlouvat dítě v době jeho nepřítomnosti, odhlašovat stravu - včas vyzvedávat dítě z mateřské školy - osobně předávat učitelce dítě, která za ně od tohoto okamžiku přebírá zodpovědnost

8 - nezdržovat se v prostorách školy a školní zahrady po vyzvednutí dítěte z MŠ (pouze na dobu nezbytně nutnou) -účastnit se třídních schůzek závěrečná rozhodnutí jsou pro všechny závazná -pečovat o hygienu dětí oblečení, bezpečná obuv, čistota těla, vlasů, celková úprava zevnějšku dítěte -spolupracovat s učitelkami MŠ při jednotném vedení dětí samostatnost při oblékání, stolování, hygieně, úklidu Vedou děti k dodržování základních společenských návyků /pozdrav,požádání,poděkování/,vedou děti k úctě k dospělým a sebeúctě. Odpovídají za čistotu v šatních skříňkách, v období teplých měsíců i za čistotu lahve na pitný režim /pobyt venku/ -zajistit, aby dítě do MŠ přicházelo zdravé, netrpělo žádnou infekční chorobou, nezamlčovat zdravotní problémy dítěte, nedávat dítěti léky do šatních skříněk -informovat učitelku o změně zdravotní způsobilosti dítěte, o jeho zdravotním stavu, které by mohly negativně ovlivnit pobyt v MŠ - v případě výskytu vší musí rodiče neprodleně informovat mateřskou školu o této skutečnosti a zajistí, aby dítě do kolektivu po dobu vyhubení nedocházelo, při nástupu se domluví s učitelkou ve třídě na dalším preventivním opatření a postupu Opakované a bezdůvodné porušování Školního řádu ze strany zákonného zástupce, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. ČLÁNEK X Práva a povinnosti dětí Děti mají všechna práva, která jim zajišťuje Úmluva o právech dítěte a Listina lidských práv a svobod Děti mají právo na: -na pobyt v bezpečném, příjemném, zdravém a podnětném prostředí, kde o ně pečuje kvalifikovaný personál -na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující rovnoměrný rozvoj jejich osobnosti -na uspokojování svých potřeb -respektování osobnosti bez rozdílu barvy pleti, rasy, sociální skupiny, národnosti -vyjádření svého názoru

9 Děti mají povinnost: -dodržovat smluvená pravidla třídy, ubližování je nepřípustné v jakékoliv podobě (fyzické napadání, šikana) -slušně se chovat k personálu školy, rodičům, spolužákům a jiným dospělým osobám - neničit úmyslně majetek školy ČLÁNEK XI Péče o zdraví a bezpečnost dětí -Za bezpečnost dětí v době od přijetí do předání zákonnému zástupci, nebo pověřené osobě, zodpovídá pedagogická pracovnice. -K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo objekt budovy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Při překročení počtu určí vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům. -Při zajišťování zotavovacích pobytů, školních výletů, určí vedoucí učitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. -Vzhledem k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného /tržné rány, sádra, dlahy /,může pedagog odmítnout převzetí tohoto dítěte do MŠ. -Pedagogové nesmí podávat dětem během pobytu v MŠ žádná léčiva/pouze v závažných případech astma, alergie /a to pouze s písemným svolením zákonného zástupce, doporučení lékaře a poučení o podávání léků./záznam v Evidenčním listě/.pokud dojde k podání léku, zákonní zástupci budou o tomto neprodleně telefonicky informováni. -Při předávání dítěte zákonný zástupce informuje pedagoga o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte -V případě infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti neprodleně MŠ informovat -Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné, nebo nedoléčené -Škola zajišťuje, aby děti byly průběžně poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti nejen při pobytu v mateřské škole. -Při příznacích náhlého onemocnění,/zvracení, teplota, bolesti ucha, břicha, hlavy /nebo úrazu dítěte, zajistí učitelka první pomoc,neprodleně informuje vedoucí učitelku a zákonné zástupce dítěte, kteří jsou telefonicky vyzváni k dalšímu zdravotnímu ošetření a péči.

10 ČLÁNEK XII Chování dětí a zákonných zástupců při jejich pobytu v mateřské škole a zacházení s majetkem školy -Pedagogové vedou děti k tomu, aby šetrně zacházely s majetkem školy a úmyslně ho nepoškozovaly /hračky, pomůcky, vybavení../ -Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy, pokud k této situaci dojde, upozorní personál školy -Ve vnitřních i vnějších prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek. Platí zákaz dobíjení nepovolených elektrospotřebičů. -V prostorách školy si ukládají osobní věci zaměstnanci, zákonní zástupci i děti na místa, která jsou k tomu určena. -Vodění zvířat do prostor školy je zakázáno ČLÁNEK XIII Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí -Důležitým prvkem OPSPJ je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života.děti jsou nenásilnou formou a přiměřenou k jejich věku a schopnostem, vedeny k pochopení dané problematiky /drogová závislost, alkoholismus, kouření, virtuální závislosti, patologické hráčství, vandalismus, kriminalita /Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Součástí této prevence je i vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, dětmi a pg. pracovníky, pg. pracovníky a zákonnými zástupci dětí. -V rámci prevence před projevy diskriminace a násilí provádí zaměstnanci monitoring vztahů mezi dětmi s cílem včas řešit případné deformující vztahy, a to ve spolupráci s kolektivem třídy, zákonnými zástupci, popřípadě s odborníky školských poradenských zařízení. Touto problematikou se zabývá i Školní vzdělávací program naší mateřské školy / viz cíle ŠVP PV/. Závěrečná ustanovení: Mateřská škola bude uzavřena: vánoční prázdniny letní prázdniny Provoz v období letních prázdnin: Školní řád může být aktuálně doplněn o dodatky Mgr. Jiří Šindler,ředitel školy

11

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd okres Olomouc, příspěvková organizace PSČ: 783 55 ZŠ Velký Újezd 321 tel., fax: 585 358 109 IČO: 750 276 40 MŠ Velký Újezd 315 mobil: 774 112 213 Č.j.: ZŠMŠVÚ/239/16

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Svatoplukova 11

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Svatoplukova 11 Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ: Sv 363 /2016 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9.

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace provozu mateřské školy

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 354 / 2016 Spisový znak: 1.4.

Více

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. HRS II Vypracoval

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Školní řád Školní řád

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Školní řád Školní řád Školní řád 1. Úvod, všeobecná ustanovení Školní řád vydala ředitelka mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 I. Úvodní ustanovení Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (k 3. 10. 2016) 1. Školní řád mateřské školy (dále MŠ) je součástí vnitřních předpisů příspěvkové

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od 1. 9. 2016 Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o. p. s. Školní řád byl zpracován v souladu s platnými

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY INTEGROVANÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Sruby 80 PSČ 565 44 tel. 465 486 113 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 50/2006 1/RE účinnost od: 1. 9. 2006 schváleno pedagogickou radou: 30.8.2006 schváleno školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Č. j.: 43/2012/ŘŠ Školní řád mateřské školy Účinnost

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel. 493 696 302 e-mail : skola@zscerekvice.org IČO : 70 981 817 bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/0300 ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou

Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, Č. J. 10/16 příspěvková organizace Školní 177 588 22 Luka nad Jihlavou Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou Obsah: I. Základní ustanovení II. Stanovení

Více

Obsah 1. Cíle předškolního vzdělávání... 3 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců... 3 3. Práva a povinnosti dětí... 4 4. Provoz a vnitřní režim

Obsah 1. Cíle předškolního vzdělávání... 3 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců... 3 3. Práva a povinnosti dětí... 4 4. Provoz a vnitřní režim ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o Předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola )

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je zřízena jako součást základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Školní řád. Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Praha 5 - Velká Chuchle ( dále jen mateřská škola ) Cíl předškolního vzdělávání

Školní řád. Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Praha 5 - Velká Chuchle ( dále jen mateřská škola ) Cíl předškolního vzdělávání Školní řád Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Praha 5 - Velká Chuchle ( dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

I. Podrobnosti k výkonu práv dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Podrobnosti k výkonu práv dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD zpracovaný na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. I. Podrobnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY Je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 280/2016, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Příšovice, okres Liberec příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 71/15 Účinnost: od 1. 9. 2015 Spisový znak: 2 1 Skartační znak: S 5 Školní řád mateřské školy je vydáván v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Příšovice, okres Liberec příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 61/16 Účinnost: od 1. 9. 2016 Spisový znak: 2 1 Skartační znak: S 5 Školní řád mateřské školy je vydáván v

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brandýs n. L. St. Boleslav, na základě ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle 23 odst. 3, 30,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ 2015/2016 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ 2015/2016 č.j.: MŠ/1/2016 Školní řád mateřské školy vydal ředitel školy a je závazný pro rodiče (zákonné zástupce), děti a zaměstnance mateřské školy. Byl vypracován s níže

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY a ODLOUČENÉHO PRACVIŠTĚ MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY a ODLOUČENÉHO PRACVIŠTĚ MŠ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY a ODLOUČENÉHO PRACVIŠTĚ MŠ Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Základní škole a Mateřské škole Dolní, okres Náchod, Náchodská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

MŠ KRHANICE Školní řád Mateřské školy Krhanice. Skartační znak:

MŠ KRHANICE Školní řád Mateřské školy Krhanice. Skartační znak: MŠ KRHANICE Školní řád Mateřské školy Krhanice Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Změny:aktualizace 3. 2. 2016 Skartační znak: Na základě ust. 30 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Valeč, č. 222, Valeč 675 53 Telefonní čísla: MŠ 739 471 831, jídelna 561 200 005, e-mail MŠ valecskolka@seznam.cz Školní řád mateřské školy I. Práva a povinnosti účastníků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29 Školní řád MŠ Č.j.:MSHR 22/2016 Účinnost od: 1.9.2016 Spisový znak: Skartační znak: S5 Změny: Sídlo: Mateřská škola Horní Rybníky, Horní

Více

Provozní a školní řád školky Little Pony

Provozní a školní řád školky Little Pony Provozní a školní řád školky Little Pony je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ Školní řád mateřské školy vydala ředitelka školy a je závazný pro rodiče (zákonné zástupce), děti a zaměstnance mateřské školy. Byl vypracován s níže uvedenými, právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v zákonem stanoveném termínu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení... 2 II. Přijímání dětí... 2 III. Ukončení předškolního vzdělávání... 2 IV. Platby v mateřské škole... 3 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak A5 Vypracoval Bc. Jitka Svobodová Schválil Mgr. Šárka Vondrová Zaměstnanci seznámeni dne Viz podpisové

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Ředitelka Základní a Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVOBORSKÁ Novoborská 611, Praha 9, IČ:

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVOBORSKÁ Novoborská 611, Praha 9, IČ: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVOBORSKÁ Novoborská 611, Praha 9, 190 00 IČ: 70920168 I. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 1. Termín zápisu dětí k předškolnímu

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 248/2011 Vypracoval: Schválil: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 25/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Mgr. Lenka Pěničková

Více