Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11, Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhláškou č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí a pověřených osob v Mateřské škole a upřesňuje vztahy mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a zaměstnanci školy. Základní údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace, Svatoplukova 11 Zřizovatel: Statutární město Olomouc Právní forma: příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Jiří Šindler Vedoucí učitelka: Pavla Dzurianová Telefon: Školní řád upravuje vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy v podmínkách MŠ Svatoplukova 11,Na Trati 82,Řepčínská 54 Olomouc. Zpracovala: Pavla Dzurianová Účinnost: Informace podána: zákonným zástupcům dětí, pracovníkům MŠ

2 Obsah: Základní údaje o mateřské škole Článek I Provoz mateřské školy Článek II Obsah předškolního vzdělávání Článek III Přijímání dětí Článek IV Organizace předškolního vzdělávání Článek V Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pg. pracovníky MŠ, docházka dítěte do MŠ Článek VI Ukončení docházky do mateřské školy Článek VII Úplata za předškolní vzdělávání Článek VIII Organizace školního stravování Článek IX Práva a povinnosti zákonných zástupců Článek X Práva a povinnosti dětí v mateřské škole Článek XI Péče o zdraví a bezpečnost dětí Článek XII Chování dětí a zákonných zástupců při pobytu v MŠ,zacházení s majetkem školy Článek XIII Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí Závěrečná ustanovení Článek I Provoz mateřské školy - Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od (16.45) hodin. - Celek tvoří tři samostatné budovy, v každé budově se nacházejí dvě třídy, v nichž se vzdělávají děti od tří do sedmi let, třídy jsou převážně věkově heterogenní. - Děti obvykle přicházejí do 8.30 hodin,po dohodě s třídní učitelkou je možno dítě přivést i v jinou dobu - V červenci a v srpnu může ředitel /vedoucí učitelka/ přerušit provoz z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických a provozních pracovnic, nebo stavebních úprav. Tuto skutečnost vedoucí učitelka oznámí zákonným zástupcům dva měsíce předem na přístupném místě. - Provoz mateřské školy je možné přerušit i v jiném období a to ze závažných důvodů, za které se považují organizační a technické podmínky, které znemožňují řádné poskytování

3 předškolního vzdělávání. Informace o omezení provozu budou zveřejněny na přístupném místě.(nástěnky, webové stránky) Článek II Obsah předškolního vzdělávání -Předškolní vzdělávání zabezpečují pedagogičtí pracovníci s odpovídajícím vzděláním -Vyučovacím jazykem je jazyk český -Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: Klíčem otevíráme svět, nasedat a můžeme jet. Je zpracován dle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání /ze zákona povinný vzdělávací dokument/ -Vzdělávání probíhá v souladu se schopnostmi dětí s respektováním jejich věkových a psychických specifik, využíváme především prožitkové formy učení a hru. Článek III Přijímání dětí - Děti jsou přijímány zpravidla ve věku 3 6 let dle stanovených kritérií - Po dohodě se zřizovatelem ředitel školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín zápisu je zveřejněn na přístupném místě s předstihem. - Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitel školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou - Po ukončení přijímacího řízení obdrží zákonní zástupci rozhodnutí, v případě nepřijetí se mohou odvolat ve stanovené lhůtě ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje - Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, popř. se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Do mateřské školy patří děti zcela zdravé, učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ dítě s teplotou, či jinými/zcela viditelnými/infekčními onemocněními. - Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to podmínky školy umožňují - Dítě, které nastoupí do MŠ by mělo zvládat: samostatnou chůzi/bez kočárku/,držet lžíci a jíst lžící na místě, pít z hrníčku, nebo sklenice, samostatně používat WC/nenosit plíny/,umývat ruce mýdlem, utírat se do ručníku, obléknout a svléknout se s dopomocí.

4 Článek IV Organizace předškolního vzdělávání - Po přijetí dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, zákonní zástupci se dohodnou předem na vhodném postupu s třídní učitelkou (návštěva třídy v odpoledních hodinách s rodiči) - Nejpozději v den nástupu odevzdá zákonný zástupce učitelce ve třídě Evidenční list s lékařským potvrzením, že dítě může mateřskou školu navštěvovat a že je řádně očkováno - Režim dne je uspořádán pružně s možností reagovat na vzniklé situace, doba podávání stravy a odpočinku je pevně stanovena - Doporučujeme zákonným zástupcům, aby děti zvykali na pravidelný režim v rodině a usnadnili tímto adaptaci dítěte v mateřské škole - Děti chodí do MŠ upravené, čisté v pohodlném oděvu a obuvi.obuv na přezutí musí mít pevnou patu, nepřípustné jsou nazouváky. Z hygienických důvodů mají děti jedno převlečení do třídy a na pobyt venku, vše podepsané. Rodiče kontrolují pořádek a čistotu v šatních skříňkách svého dítěte. - Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce/,výlety, exkurze, divadelní představení /,informuje o této skutečnosti s dostatečným předstihem /popř. podrobně seznámí s programem a organizací/ - MŠ se prezentuje na webových stránkách, nástěnkách fotografiemi, či videozáznamy. Rodiče jsou s touto skutečností obeznámeni, svým podpisem potvrdí souhlas, v případě nesouhlasu oznámí tuto skutečnost třídní učitelce. Článek V Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy, docházka dítěte - Nepřítomnost dítěte v MŠ nahlásí zákonní zástupci neprodleně třídní učitelce /osobně, telefonicky, em, písemně do sešitu v šatně/ - Zákonní zástupci /nebo pověřené osoby/ předávají osobně dítě do třídy učitelce, je nepřípustné, aby dítě docházelo do mateřské školy samo bez doprovodu. - Učitelky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí při všech činnostech v mateřské škole od doby převzetí od zákonných zástupců, nebo jimi pověřené osoby až do předání uvedeným osobám - Zákonní zástupci si přebírají dítě od pedagogického pracovníka, nelze si dítě vyzvednout bez informace převzetí. Dítě si vyzvedávají v době tomuto určené, dodržují provozní dobu v zařízení. - V zájmu svého dítěte se zákonní zástupci snaží vyzvedávat tak, aby pobyt v MŠ nebyl pro dítě příliš dlouhý. - Nedoporučujeme, aby děti do MŠ nosily cennosti, nebo nebezpečné předměty. Pedagogické, ani provozní pracovnice nenesou odpovědnost za hračky a cennosti, které si děti přinesou.

5 - V případě vyzvedávání dítěte jinou osobou, než je zákonný zástupce, je nutno vyplnit a předat první den nástupu dítěte do MŠ formulář o vyzvedávání dítěte z MŠ. - Rodiče, popř. pověřené osoby k vyzvedávání dítěte, se nezdržují v MŠ déle, než je nezbytně nutné a opustí neprodleně objekt školy. - Odchod i příchod dítěte v neobvyklou dobu je nutné hlásit předem. ČLÁNEK VI Ukončení docházky do mateřské školy Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: -se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 30 dnů -zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ -ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař, nebo školské poradenské zařízení -zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se na jiný termín úhrady -docházku lze ukončit na vlastní žádost zákonných zástupců Docházka je automaticky ukončena při odchodu do základní školy. ČLÁNEK VII Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona 561 / 2004 Sb. (Školský zákon) a podle Vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno, že děti, které navštěvují poslední ročník MŠ jsou vzdělávány bezúplatně ( 123 ods. 2). Od platí, že vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. To znamená, že zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky jsou povinni úplatu uhradit. Úplata za předškolní vzdělávání pro daný školní rok je stanovena měsíčně podle vyhlášky č. 14., 6,ods. 2. Podle ustanovení 123 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ředitel rozhoduje o snížení, nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním ( rodiče pobírají příspěvek na pomoc v hmotné nouzi).rodiče, kterých se toto ustanovení týká, si podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři, který mají k dispozici u vedoucí

6 učitelky MŠ. Tuto skutečnost prokáží potvrzením o přiznání příspěvku v hmotné nouzi od odboru sociální pomoci. Rodiče, jejichž dítě je dlouhodobě nemocné, si mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání formou písemné žádosti a přiloží potvrzení od lékaře. O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy dle 164,ods. a ( školský zákon.) Výše školného je stanovena na částku 420,-Kč/měsíc. Úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce /za září do 20. září / Částka je hrazena bezhotovostním příkazem na účet školy. V období letních prázdnin, nebo v případě omezení nebo přerušení provozu může ředitel školy částku za školné poměrně snížit. Úplata za předškolní vzdělávání je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. ČLÁNEK VIII Organizace školního stravování -Vedoucí učitelka po dohodě s rodiči stanoví způsob a rozsah stravování dítěte.pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy. -Strava je dovážena ze Školní jídelny Tererovo náměstí -Cena stravného: viz. pokyny ŠJ na webových stránkách -Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin zákon 107/2005 O školním stravování -Jídelníček sestavuje vedoucí ŠJ,je vyvěšen na nástěnkách a webových stránkách -Pro děti jsou zajištěna tři jídla denně přesnídávka, oběd, odpolední svačina -Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne /čaj,ovocné šťávy,džusy,instantní nápoje,popř. voda/.děti mají vlastní hrníčky a samostatně se obsluhují dle pocitu žízně. -Jakékoliv změny ve stravování/odhlášení, přihlášení/ musí zákonný zástupce nahlásit den předem do hodin ústně, telefonicky, zápis v sešitě stravování. Dítě lze odhlásit, nebo přihlásit do hodin přímo ve školní jídelně. Bez přihlášené stravy nelze dítě do mateřské školy přijmout. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané události nelze odhlásit,mohou si zákonní zástupci vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů v době tomu určené a to pouze první den nepřítomnosti. ( zákon 107/02005 Sb., 4 ) Nádoby musí být vždy čisté. -Platby stravného buď bezhotovostně /inkaso povolení částky/,nebo složenkou/zasílá ŠJ do MŠ/.Úplata je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce tedy zálohově/na září je

7 strava zaplacena v srpnu /.Případné přeplatky budou vyúčtovány v dalším kalendářním měsíci vyřizuje vedoucí ŠJ. - Pokud zákonní zástupci stravné opakovaně neuhradí ve stanoveném termínu a nedohodne se na jiný termín úhrady, může být dítě z předškolního vzdělávání vyloučeno. ( 123, 35) -Rodiče si vyřizují finanční nesrovnalosti, které se týkají stravy, s vedoucí školní jídelny Tererovo náměstí. Pedagogické, ani provozní pracovnice MŠ nejsou v této věci kompetentní. Rodiče mohou v mateřské škole nahlédnout do evidence stravování pro kontrolu v jednotlivých třídách. ČLÁNEK IX Práva a povinnosti zákonných zástupců -Zákonní zástupci jsou povinni řídit se tímto Školním řádem a dodržovat organizaci školy. -Zákonní zástupci mají právo: -na informace a poradenskou službu školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání jejich dětí -využívat adaptačního programu mohou se účastnit vzdělávání svého dítěte po dohodě s učitelkou/pokud je to pro dítě přínosné a dovolují to podmínky ve třídě/ -vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání a výchovy dětí -na diskrétnost a ochranu informací /osobní a rodinný život/ -přispívat náměty, nápady k obohacení ŠVP PV -nesouhlasit uvedením fotografií, videozáznamů na webu školy, nebo při jiné formě prezentace školy -domluvit si s třídní /vedoucí/ učitelkou osobní schůzku za účelem projednání závažných připomínek ke vzdělávání dítěte Zákonní zástupci mají povinnost: -oznamovat škole údaje potřebné k evidenci dětí ve školní matrice - platit včas úplatu za předškolní vzdělávání - platit včas stravné - omlouvat dítě v době jeho nepřítomnosti, odhlašovat stravu - včas vyzvedávat dítě z mateřské školy - osobně předávat učitelce dítě, která za ně od tohoto okamžiku přebírá zodpovědnost

8 - nezdržovat se v prostorách školy a školní zahrady po vyzvednutí dítěte z MŠ (pouze na dobu nezbytně nutnou) -účastnit se třídních schůzek závěrečná rozhodnutí jsou pro všechny závazná -pečovat o hygienu dětí oblečení, bezpečná obuv, čistota těla, vlasů, celková úprava zevnějšku dítěte -spolupracovat s učitelkami MŠ při jednotném vedení dětí samostatnost při oblékání, stolování, hygieně, úklidu Vedou děti k dodržování základních společenských návyků /pozdrav,požádání,poděkování/,vedou děti k úctě k dospělým a sebeúctě. Odpovídají za čistotu v šatních skříňkách, v období teplých měsíců i za čistotu lahve na pitný režim /pobyt venku/ -zajistit, aby dítě do MŠ přicházelo zdravé, netrpělo žádnou infekční chorobou, nezamlčovat zdravotní problémy dítěte, nedávat dítěti léky do šatních skříněk -informovat učitelku o změně zdravotní způsobilosti dítěte, o jeho zdravotním stavu, které by mohly negativně ovlivnit pobyt v MŠ - v případě výskytu vší musí rodiče neprodleně informovat mateřskou školu o této skutečnosti a zajistí, aby dítě do kolektivu po dobu vyhubení nedocházelo, při nástupu se domluví s učitelkou ve třídě na dalším preventivním opatření a postupu Opakované a bezdůvodné porušování Školního řádu ze strany zákonného zástupce, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. ČLÁNEK X Práva a povinnosti dětí Děti mají všechna práva, která jim zajišťuje Úmluva o právech dítěte a Listina lidských práv a svobod Děti mají právo na: -na pobyt v bezpečném, příjemném, zdravém a podnětném prostředí, kde o ně pečuje kvalifikovaný personál -na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující rovnoměrný rozvoj jejich osobnosti -na uspokojování svých potřeb -respektování osobnosti bez rozdílu barvy pleti, rasy, sociální skupiny, národnosti -vyjádření svého názoru

9 Děti mají povinnost: -dodržovat smluvená pravidla třídy, ubližování je nepřípustné v jakékoliv podobě (fyzické napadání, šikana) -slušně se chovat k personálu školy, rodičům, spolužákům a jiným dospělým osobám - neničit úmyslně majetek školy ČLÁNEK XI Péče o zdraví a bezpečnost dětí -Za bezpečnost dětí v době od přijetí do předání zákonnému zástupci, nebo pověřené osobě, zodpovídá pedagogická pracovnice. -K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo objekt budovy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Při překročení počtu určí vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům. -Při zajišťování zotavovacích pobytů, školních výletů, určí vedoucí učitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. -Vzhledem k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného /tržné rány, sádra, dlahy /,může pedagog odmítnout převzetí tohoto dítěte do MŠ. -Pedagogové nesmí podávat dětem během pobytu v MŠ žádná léčiva/pouze v závažných případech astma, alergie /a to pouze s písemným svolením zákonného zástupce, doporučení lékaře a poučení o podávání léků./záznam v Evidenčním listě/.pokud dojde k podání léku, zákonní zástupci budou o tomto neprodleně telefonicky informováni. -Při předávání dítěte zákonný zástupce informuje pedagoga o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte -V případě infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti neprodleně MŠ informovat -Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné, nebo nedoléčené -Škola zajišťuje, aby děti byly průběžně poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti nejen při pobytu v mateřské škole. -Při příznacích náhlého onemocnění,/zvracení, teplota, bolesti ucha, břicha, hlavy /nebo úrazu dítěte, zajistí učitelka první pomoc,neprodleně informuje vedoucí učitelku a zákonné zástupce dítěte, kteří jsou telefonicky vyzváni k dalšímu zdravotnímu ošetření a péči.

10 ČLÁNEK XII Chování dětí a zákonných zástupců při jejich pobytu v mateřské škole a zacházení s majetkem školy -Pedagogové vedou děti k tomu, aby šetrně zacházely s majetkem školy a úmyslně ho nepoškozovaly /hračky, pomůcky, vybavení../ -Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy, pokud k této situaci dojde, upozorní personál školy -Ve vnitřních i vnějších prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek. Platí zákaz dobíjení nepovolených elektrospotřebičů. -V prostorách školy si ukládají osobní věci zaměstnanci, zákonní zástupci i děti na místa, která jsou k tomu určena. -Vodění zvířat do prostor školy je zakázáno ČLÁNEK XIII Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí -Důležitým prvkem OPSPJ je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života.děti jsou nenásilnou formou a přiměřenou k jejich věku a schopnostem, vedeny k pochopení dané problematiky /drogová závislost, alkoholismus, kouření, virtuální závislosti, patologické hráčství, vandalismus, kriminalita /Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Součástí této prevence je i vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, dětmi a pg. pracovníky, pg. pracovníky a zákonnými zástupci dětí. -V rámci prevence před projevy diskriminace a násilí provádí zaměstnanci monitoring vztahů mezi dětmi s cílem včas řešit případné deformující vztahy, a to ve spolupráci s kolektivem třídy, zákonnými zástupci, popřípadě s odborníky školských poradenských zařízení. Touto problematikou se zabývá i Školní vzdělávací program naší mateřské školy / viz cíle ŠVP PV/. Závěrečná ustanovení: Mateřská škola bude uzavřena: vánoční prázdniny letní prázdniny Provoz v období letních prázdnin: Školní řád může být aktuálně doplněn o dodatky Mgr. Jiří Šindler,ředitel školy

11

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více