Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7)."

Transkript

1 SHRNUTÍ PROSPEKTU Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny Prvky, jejichž uvedení je vyžadováno pro shrnutí prospektu vztahující se k danému typu cenných papírů a emitenta. Vzhledem k tomu, že uvedení některých Prvků není vyžadováno, mohou se v číslování jednotlivých Prvků vyskytovat nevyplněná místa. Je možné, že ačkoliv je určitý prvek ve Shrnutí vyžadován kvůli typu cenného papíru nebo emitenta, nelze k němu poskytnout žádné relevantní informace. V tomto případě se do Shrnutí uvádí stručný popis Prvku s poznámkou "není relevantní". A. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ A.1 Upozornění Toto Shrnutí představuje pouze úvod k Základnímu prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do Cenných papírů by mělo vycházet z celkového zvážení Základního prospektu jako celku. Pokud bude soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor v souladu s příslušnou národní legislativou Členských států povinen nést náklady na překlad Základního prospektu ještě před zahájením soudního řízení. UniCredit Bank AG, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, Mnichov (jakožto Emitent) nese občanskoprávní odpovědnost za toto Shrnutí, včetně jeho překladu, avšak pouze v případě, že toto Shrnutí bude zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu nebo že neposkytuje ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu všechny potřebné klíčové informace. A.2 Souhlas s použitím základního prospektu Specifikace lhůty pro nabídku Další podmínky související se souhlasem Poskytování podmínek pro nabídku ze strany finančního zprostředkovatele [V souladu s podmínkami uvedenými níže uděluje Emitent svůj souhlas s použitím Základního prospektu během doby jeho platnosti k následné veřejné nabídce nebo umístění Cenných papírů finančními zprostředkovateli. [Není relevantní. Emitent neuděluje svůj souhlas s použitím Základního prospektu během doby jeho platnosti k následné veřejné nabídce nebo umístění Cenných papírů finančními zprostředkovateli. [Není relevantní. Neuděluje se žádný souhlas. [Souhlas s použitím Základního prospektu nebo následnou veřejnou nabídkou nebo konečným umístěním Cenných papírů finančními zprostředkovateli byl udělen na [následující období nabídky Cenných papírů: období, na které je souhlas udělen[období nabídky v délce dvanácti (12) měsíců od datum, kdy budou Konečné Podmínky předloženy Irské centrální bance. [Pokud finanční zprostředkovatelé dodržují podmínky emise, příslušné konečné podmínky a ustanovení o omezení prodeje, nevztahují se k udělení souhlasu žádné další podmínky. [Není relevantní. Neuděluje se žádný souhlas. [V případě, že bude veřejnou nabídku provádět finanční zprostředkovatel, poskytne tento finanční zprostředkovatel investorům informace o podmínkách veřejné nabídky v době, kdy bude nabídka učiněna. [Není relevantní. Neuděluje se žádný souhlas. 1

2 B. EMITENT B.1 Obchodní firma a obchodní jméno B.2 Sídlo / Právní forma / Rozhodné právo / Stát založení Obchodní firma zní UniCredit Bank AG ("UniCredit Bank" nebo "HVB" a společně s konsolidovanými dceřinými společnostmi "HVB Group"). Obchodní jméno zní HypoVereinsbank. UniCredit Bank má sídlo v Mnichově, byla založena v Německu a je zapsána v obchodním rejstříku obvodního soudu (Amtsgericht) v Mnichově, jako akciová společnost existující v souladu s právním řádem Spolkové republiky Německo. B.4b Známé trendy mající dopad na Emitenta a obory, v nichž Emitent působí Světová ekonomika a mezinárodní finanční trhy budou v roce 2013 nadále čelit vysokému stupni nejistoty. Na finančních trzích se bude nadále projevovat zejména pokračující krize státních dluhů. Bankovní sektor stále čelí zásadním výzvám, vyplývajících jak z celkového stavu ekonomického prostředí, tak z probíhajících regulačních iniciativ ze strany dozorových orgánů bank. V těchto podmínkách bude HVB Group pokračovat v adaptaci své obchodní strategie tak, aby odrážela změny tržních podmínek, a bude pečlivě a pravidelně vyhodnocovat signály managementu odvozené od těchto změn. B.5 Popis skupiny a pozice Emitenta ve skupině B.9 Prognóza nebo odhad zisku B.10 1 Povaha případných výhrad ve zprávě auditora k historickým finančním výsledkům UniCredit Bank je mateřská společnost skupiny HVB Group. HVB Group má přímou nebo nepřímou majetkovou účast v celé řadě různých společností. Od listopadu 2005 je UniCredit Bank (společně se svými konsolidovanými dceřinými společnostmi, "UniCredit") společností s úzkým propojením s UniCredit S.p.A., Rome ("UniCredit S.p.A."), a tudíž je většinová část UniCredit od tohoto data podskupinou. UniCredit S.p.A. má 100% přímou účast na základním kapitálu UniCredit Bank. Není relevantní; nebyla vypracována žádná prognóza ani odhad zisku. Není relevantní. Audit konsolidovaných účetních závěrek HVB Group a nekonsolidované účetní závěrky UniCredit Bank za účetní období končící provedla společnost KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nezávislá auditorská společnost (Wirtschaftsprüfer) UniCredit Bank pro účetní období 2012, a vypracovala k nim auditorskou zprávu bez výhrad. Audit konsolidovaných účetních závěrek HVB Group a nekonsolidované účetní závěrky UniCredit Bank za účetní období končící provedla společnost Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nezávislá auditorská společnost (Wirtschaftsprüfer) UniCredit Bank pro účetní období 2013, a vypracovala k nim auditorskou zprávu bez výhrad. B.12 2 Vybrané hlavní historické účetní informace Vybrané konsolidované finanční výsledky k 31. prosinci 2013* Hlavní ukazatele výkonnosti 1/1 31/12/2013 1/1 31/12/2012 Čistý provozní zisk mil mil. Poměr nákladů a příjmů (na základě provozního příjmu) 63,6 % 58,1 % Zisk před zdaněním Konsolidovaný zisk mil mil mil mil. Rentabilita vlastního kapitálu před zdaněním 1) 7,1 % 9,2 % Rentabilita vlastního kapitálu po zdanění 1) 5,8 % 5,8 % Výnosy na akcii 1,29 1,55 Údaje z rozvahy 31/12/ /12/ Tato část byla doplněna v souladu s Dodatkem ze dne 16. června Tato část byla doplněna v souladu s Dodatkem ze dne 16. června

3 Aktiva celkem Vlastní kapitál 290,0 mld. 21,0 mld. 347,3 mld. 23,3 mld. Koeficient zadlužení k vlastnímu kapitálu 2) 7,1 % 6,6 % Kapitálová přiměřenost podle Basel II 31/12/ /12/2012 Původní kapitál bez hybridního kapitálu (původní kapitál Tier 1) Původní kapitál (kapitál Tier 1) Rizikově vážená aktiva (včetně ekvivalentů tržního rizika a provozního rizika) 18,4 mld. 18,5 mld. 85,5 mld. 19,1 mld. 19,5 mld. 109,8 mld. Koeficient původního kapitálu bez hybridního kapitálu (koeficient kapitálu Tier 1) 3) 21,5 % 17,4 % Koeficient původního kapitálu (koeficient kapitálu 21,6 % 17,8 % Tier 1) 3) * Údaje uvedené v této tabulce jsou auditované a byly převzaty z konsolidované výroční zprávy Emitenta k ) Rentabilita vlastního kapitálu vypočtená na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu podle IFRS. 2) Poměr hodnoty vlastního kapitálu akcionářů uvedeného v rozvaze po odečtení nehmotných aktiv k celkové výši aktiv po odečtení nehmotných aktiv 3) Vypočteno na základě rizikově vážených aktiv, včetně ekvivalentů tržního rizika a provozního rizika. Prohlášení o neexistenci podstatných negativních změn ve výhledu emitenta od data uveřejnění poslední auditované účetní závěrky nebo popis případných podstatných negativních změn Popis zásadních změn ve finančním postavení, k nimž došlo po období, které je předmětem uvedených historických finančních informací Ve výhledu HVB Group nedošlo od , tj. od data poslední uveřejněné auditované účetní závěrky (Výroční zpráva za rok 2013), k žádným podstatným negativním změnám. Ve finančním postavení HVB Group nedošlo od k žádným zásadním změnám. B.13 Nedávný vývoj Není relevantní. Ve vztahu k UniCredit Bank nenastaly v nedávné době žádné skutečnosti, jež by byly zásadním způsobem relevantní pro hodnocení její solventnosti. B.14 3 B.5 plus Prohlášení o závislosti na Viz B.5 3 Tato část byla doplněna v souladu s Dodatkem ze dne 16. června

4 dalších subjektech ve skupině Není relevantní. UniCredit Bank není závislá na žádném dalším subjektu ve skupině HVB Group. B.15 4 Hlavní činnosti UniCredit Bank nabízí komplexní sortiment bankovních a finančních produktů a služeb zákazníkům z řad privátních a korporátních klientů, veřejného sektoru, mezinárodních společností a institucionálních klientů. Její portfolio sahá od hypotéčních úvěrů, spotřebitelských úvěrů, spořících a úvěrových produktů a pojistných produktů, přes bankovní služby pro privátní klienty, k podnikatelským úvěrům a financování zahraničního obchodu pro korporátní klienty a produktům v oblasti fondů pro všechny kategorie aktiv, poradenským a makléřským službám, transakcím s cennými papíry, řízení likvidity a finančních rizik, poradenským službám pro zámožné klienty a produktům investičního bankovnictví pro korporátní klienty. B.16 Přímá nebo nepřímá účast nebo ovládání UniCredit S.p.A. má 100% přímou účast na základním kapitálu UniCredit Bank. C. CENNÉ PAPÍRY C.1 Druh a třídy Cenných papírů [Klasické Konvertibilní Cenné papíry (Reverse Convertible Classic Securities) [Konvertibilní Cenné papíry s Bariérovou opcí (Barrier Reverse Convertible Securities) [Express Konvertibilní Cenné papíry s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) [Express Klasické Cenné papíry (Express Classic Securities) [Express Plus Cenné papíry (Express Plus Securities) [Express Cenné papíry s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) Každá Tranše Cenných papírů bude emitována jako [Dluhopisy [Certifikáty s Nominální hodnotou. ["Dluhopisy" ["Certifikáty" jsou dluhové nástroje v podobě na majitele (Inhaberschuldverschreibungen) vydané v souladu s ustanoveními 793 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). "Nominální hodnota" znamená Nominální částku. [Cenné papíry jsou reprezentovány trvalou hromadnou listinou bez úrokových kupónů. [Zpočátku budou Cenné papíry reprezentovány dočasnou hromadnou listinou bez úrokových kupónů, která bude následně vyměnitelná za trvalou hromadnou listinu bez úrokových kupónů. Držitelé Cenných papírů ("Držitelé Cenných papírů") nemají nárok na vydání jednotlivých Cenných papírů Série Tranše WKN [Celková Nominální hodnota Číslo série Číslo Tranše WKN Celkovou Nominální hodnotu C.2 Měna emise Cenných papírů C.5 Omezení volné převoditelnosti Cenných papírů C.8 Práva spojená s Cennými papíry, včetně pořadí a omezení těchto práv Cenné papíry jsou emitovány v příslušnou měnu (dále jen "Určená měna"). Není relevantní. Cenné papíry jsou volně převoditelné. Rozhodné právo platné pro Cenné papíry Forma a obsah Cenných papírů, jakož i veškerá práva a povinnosti Emitenta a Držitele Cenných papírů, se řídí právními předpisy Spolkové republiky Německo. Práva spojená s Cennými papíry 4 Tato část byla doplněna v souladu s Dodatkem ze dne 16. června

5 Cenné papíry mají pevně stanovený termín splatnosti. [Typ produktu 1: V případě Klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) platí následující: Cenné papíry jsou úročeny úrokem z [Celkové Nominální hodnoty [Nominální hodnoty za každé Období úročení v příslušné Úrokové sazbě, přičemž příslušná Částka úroku bude vyplácena v každý Den splatnosti úroků (jak je definován v čl. C.16 níže). Příslušná "Částka úroku" se vypočte jako násobek součinu příslušné Úrokové sazby a [Celkové Nominální hodnoty [Nominální hodnoty a Zlomku počtu dnů. "Zlomek počtu dnů" znamená Zlomek počtu dnů. [V případě Klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) s pevně stanovenou sazbou platí následující: Úroková sazba Úrokovou sazbu [V případě Klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) s různými Úrokovými sazbami pro jednotlivá Období úročení platí následující: Období úročení Období úročení Úroková sazba Úrokovou sazbu [V případě Klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) s pohyblivou sazbou [s Pozitivním rozpětím [s Negativním rozpětím [s Faktorem platí následující: ["Pozitivní rozpětí" znamená Pozitivní rozpětí. ["Negativní rozpětí" znamená Negativní rozpětí. "Strana zobrazení (Screen Page)" znamená Stranu zobrazení. ["Faktor" znamená Faktor. "Referenční sazba" znamená Referenční sazbu. "Určená splatnost" znamená Určenou splatnost. "Den stanovení úroku" znamená Den stanovení úroku. "Úroková sazba" znamená Referenční sazbu pro Určenou splatnost, jak je uvedena na Straně zobrazení v příslušný Den stanovení úroku [, plus Pozitivní rozpětí. [, mínus Negativní rozpětí. [, násobeno Faktorem. [V případě Klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) s pohyblivou sazbou s Maximální Úrokovou sazbou platí následující: Pokud je Úroková sazba stanovená pro Den splatnosti úroků vyšší než Maximální Úroková sazba, pak je Úrokovou sazbou pro Den splatnosti úroků Maximální Úroková sazba. "Maximální Úroková sazba" znamená Maximální Úrokovou sazbu. [V případě Klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) s pohyblivou sazbou s Minimální Úrokovou sazbou platí následující: Pokud je Úroková sazba stanovená pro Den splatnosti úroků nižší než Minimální Úroková sazba, pak je Úrokovou sazbou pro Den splatnosti úroků Minimální Úroková sazba. "Minimální Úroková sazba" znamená Minimální Úrokovou sazbu. Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení částky Zpětného odkoupení (jak je definována v článku C.15) [V případě Klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky proti doručení platí následující: nebo s doručením určitého množství Podkladového aktiva v Den splatnosti (jak je definován v článku C.16) po automatickém Výkonu práva v den realizace (jak je definován v článku C.16). [Typ produktu 2: V případě Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Cenné papíry jsou úročeny úrokem z [Celkové Nominální hodnoty [Nominální hodnoty za každé Období úročení v příslušné Úrokové sazbě, přičemž příslušná Částka úroku bude vyplácena v každý Den splatnosti úroků (jak je definován v čl. C.16 níže). Příslušná "Částka úroku" se vypočte jako násobek součinu příslušné Úrokové sazby a [Celkové Nominální hodnoty [Nominální hodnoty a Zlomku počtu dnů. 5

6 "Zlomek počtu dnů" znamená Zlomek počtu dnů. Securities) s pevně stanovenou sazbou platí následující: Úroková sazba Úrokovou sazbu Securities) s různými Úrokovými Sazbami pro jednotlivá Období úročení platí následující: Období úročení Období úročení Úroková sazba Úrokovou sazbu Securities) s pohyblivou sazbou [s Pozitivním rozpětím [s Negativním rozpětím [s Faktorem platí následující: ["Pozitivní rozpětí" znamená Pozitivní rozpětí. ["Negativní rozpětí" znamená Negativní rozpětí. "Strana zobrazení (Screen Page)" znamená Stranu zobrazení. ["Faktor" znamená Faktor. "Referenční sazba" znamená Referenční sazbu. "Určená splatnost" znamená Určenou splatnost. "Den stanovení úroku" znamená Den stanovení úroku. "Úroková sazba" znamená Referenční sazbu pro Určený termín splatnosti, jak je uvedena na Straně zobrazení v příslušný Den stanovení úroku [, plus Pozitivní rozpětí. [, mínus Negativní rozpětí. [, násobeno Faktorem. Securities) s pohyblivou sazbou s Maximální Úrokovou sazbou platí následující: Pokud je Úroková sazba stanovená pro Den splatnosti úroků vyšší než Maximální Úroková sazba, pak je Úrokovou sazbou pro Den splatnosti úroků Maximální Úroková sazba. "Maximální Úroková sazba" znamená Maximální Úrokovou sazbu. Securities) s pohyblivou sazbou s Minimální Úrokovou sazbou platí následující: Pokud je Úroková sazba stanovená pro Den splatnosti úroků nižší než Minimální Úroková sazba, pak je Úrokovou sazbou pro Den splatnosti úroků Minimální Úroková sazba. "Minimální Úroková sazba" znamená Minimální Úrokovou sazbu. Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení Částky zpětného odkoupení (jak je definována v článku C.15) [V případě Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Barrier Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: nebo s doručením určitého množství Podkladového aktiva v Den splatnosti (jak je definován v článku C.16) po automatickém Výkonu práva v Den realizace (jak je definován v článku C.16). [Typ produktu 3: V případě Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Cenné papíry jsou úročeny úrokem z [Celkové Nominální hodnoty [Nominální hodnoty za každé Období úročení v příslušné Úrokové sazbě, přičemž příslušná Částka úroku bude vyplácena v každý Den splatnosti úroků (jak je definován v čl. C.16 níže). Příslušná "Částka úroku" se vypočte jako násobek součinu příslušné Úrokové sazby a [Celkové Nominální hodnoty [Nominální hodnoty a Zlomku počtu dnů. "Zlomek počtu dnů" znamená Zlomek počtu dnů. Reverse Convertible Securities) s pevně stanovenou sazbou platí následující: Úroková sazba Úrokovou sazbu 6

7 Reverse Convertible Securities) s různými Úrokovými sazbami pro jednotlivá Období úročení platí následující: Období úročení Období úročení Úroková sazba Úrokovou sazbu Reverse Convertible Securities) s pohyblivou sazbou [s Pozitivním rozpětím [s Negativním rozpětím [s Faktorem platí následující: ["Pozitivní rozpětí" znamená Pozitivní rozpětí. ["Negativní rozpětí" znamená Negativní rozpětí. "Strana zobrazení (Screen Page)" znamená Stranu zobrazení. ["Faktor" znamená Faktor. "Referenční sazba" znamená Referenční sazbu. "Určená splatnost" znamená Určenou splatnost. "Den stanovení úroku" znamená Den stanovení úroku. "Úroková sazba" znamená Referenční sazbu pro Určený termín splatnosti, jak je uvedena na Straně zobrazení v příslušný Den stanovení úroku [, plus Pozitivní rozpětí. [, mínus Negativní rozpětí. [, násobeno Faktorem. Reverse Convertible Securities) s pohyblivou sazbou s Maximální Úrokovou sazbou platí následující: Pokud je Úroková sazba stanovená pro Den splatnosti úroků vyšší než Maximální Úroková sazba, pak je Úrokovou sazbou pro Den splatnosti úroků Maximální Úroková sazba. "Maximální Úroková sazba" znamená Maximální Úrokovou sazbu. Reverse Convertible Securities) s pohyblivou sazbou s Minimální Úrokovou sazbou platí následující: Pokud je Úroková sazba stanovená pro Den splatnosti úroků nižší než Minimální Úroková sazba, pak je Úrokovou sazbou pro Den splatnosti úroků Minimální Úroková sazba. "Minimální Úroková sazba" znamená Minimální Úrokovou sazbu. Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení Částky Předčasného odkoupení (jak je definována v článku C.15) v Den Předčasného odkoupení (k) (jak je definován v článku C.16) nebo na vyplacení Částky zpětného odkoupení (jak je definována v článku C.15) [V případě Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: nebo s doručením určitého množství Podkladového aktiva v Den splatnosti (jak je definován v článku C.16) po automatickém Výkonu práva v Den realizace (jak je definován v článku C.16). [Typ produktu 4: V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) platí následující: [V případě Express klasických Cenných papírů bez doplatku (Express Classic Securities without Additional Amount), platí následující: Cenné papíry nejsou úročeny a není k nim žádný doplatek. [V případě Express klasických Cenných papírů s doplatkem (Express Classic Securities with Additional Amount) platí následující: Cenné papíry nejsou úročeny. Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení příslušného doplatku (l) v příslušný Den vyplacení doplatku (l) (jak je definován v článku C.16). l číslo v nepřerušené posloupnosti doplatek (l) doplatek (l) Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení Částky Předčasného odkoupení (jak je definována v článku C.15) v Den Předčasné splatnosti (k) (jak je definován v článku C.16) nebo na vyplacení Částky zpětného odkoupení (jak je definována v článku C.15) [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: nebo s doručením určitého množství Podkladového aktiva v Den splatnosti (jak je definován v článku C.16) po 7

8 automatickém Výkonu práva v Den realizace (jak je definován v článku C.16). [Typ produktu 5: V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) platí následující: [V případě Express Plus Cenných papírů bez doplatku (Express Plus Securities without Additional Amount), platí následující: Cenné papíry nejsou úročeny a není k nim žádný doplatek.. [V případě Express Plus Cenných papírů s doplatkem (Express Plus Securities with Additional Amount) platí následující: Cenné papíry nejsou úročeny. Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení příslušného doplatku (l) v příslušný Den vyplacení doplatku (l) (jak je definován v článku C.16). l číslo v nepřerušené posloupnosti doplatek (l) doplatek (l) Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení Částky Předčasného odkoupení (jak je definována v článku C.15) v Den Předčasné splatnosti (k) (jak je definován v článku C.16) nebo na vyplacení Částky zpětného odkoupení (jak je definována v článku C.15) [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: nebo s doručením určitého množství Podkladového aktiva v Den splatnosti (jak je definován v článku C.16) po automatickém Výkonu práva v Den realizace (jak je definován v článku C.16). [Typ produktu 6: V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) platí následující: Cenné papíry nejsou úročeny. V případě Skutečnosti opravňující k vyplacení doplatku (jak je definována v článku C.15) mají Držitelé Cenných papírů nárok na vyplacení příslušného Doplatku (k) (jak je definován v článku C.15) v příslušný Den vyplacení doplatku (k) (jak je definován v článku C.16). Držitelé Cenných papírů mají nárok na vyplacení Částky Předčasného odkoupení (jak je definována v článku C.15) v Den Předčasné splatnosti (k) (jak je definován v článku C.16) nebo na vyplacení Částky zpětného odkoupení (jak je definována v článku C.15) [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: nebo s doručením určitého množství Podkladového aktiva v Den splatnosti (jak je definován v článku C.16) po automatickém Výkonu práva v Den realizace (jak je definován v článku C.16). Omezení práv Emitent může Předčasně odkoupit Cenné papíry nebo upravit podmínky emise Cenných papírů. Status Cenných papírů Závazky vyplývající z Cenných papírů představují přímé, bezpodmínečné a nezajištěné závazky Emitenta a pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, jsou řazeny minimálně pari passu s ostatními nezajištěnými nepodřízenými současnými a budoucími závazky Emitenta. C.11 Přijetí k obchodování C.15 Vliv Podkladových aktiv na hodnotu Cenných papírů [[Byla [Bude podána žádost o přijetí Cenných papírů k obchodování s účinností k předpokládané datum na následujících regulovaných nebo dalších ekvivalentních trzích: příslušné regulované nebo další ekvivalentní trhy. [Není relevantní. Nebyla podána žádná žádost o přijetí Cenných papírů k obchodování na regulovaných nebo jiných ekvivalentních trzích a podání takové žádosti není ani zamýšleno. [Typ produktu 1: V případě klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) platí následující: Klasické Konvertibilní Cenné papíry (Reverse Convertible Classic Securities) jsou úročeny po dobu platnosti Cenných papírů. Pokud R (konečné) (jak je definováno v článku C.19) je rovno nebo vyšší než Realizační cena, bude odkoupení provedeno vyplacením Částky zpětného odkoupení v Určené měně, která odpovídá Nominální hodnotě. Jinak zpětné odkoupení závisí na Referenční ceně. [V případě Quanto klasických Konvertibilních Cenných papírů (Quanto Reverse Convertible Classic Securities) platí následující: Klasické Konvertibilní Cenné papíry (Reverse Convertible Classic Securities) se vydávají jako Quanto Cenné papíry. Quanto Cenné papíry jsou takové Cenné papíry, kde Podkladová měna 8

9 není stejná jako Určená měna a kde je přítomen prvek zajištění měnového rizika. V případě Quanto Cenných papírů je jedna jednotka Podkladové měny rovna jedné jednotce Určené měny. [V případě Quanto klasických Konvertibilních Cenných papírů (Quanto Reverse Convertible Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn během doby platnosti Cenných papírů se množství Podkladových aktiv, jež mají být dodána, a/nebo Částka peněžitého doplatku před dodáním resp. vyplacením buď zvýší nebo sníží v závislosti na vývoji směnného kurzu. [V případě klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) s peněžitým vypořádáním platí následující: V Den splatnosti dojde ke zpětnému odkoupení vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která se vypočte nebo určí následovně: - Pokud R (konečná) je rovna nebo vyšší než Realizační cena, pak je Částka zpětného odkoupení rovna Nominální hodnotě. - Pokud R (konečná) je nižší než Realizační cena, pak se Částka zpětného odkoupení vypočte podle následujícího vzorce: Částka zpětného odkoupení = Nominální hodnota x R (konečná) / Realizační cena [Realizační hodnota [Realizační cena [FX Realizační hodnotu Realizační cenu FX [V případě klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: - Pokud R (konečná) je rovna nebo vyšší než Realizační cena, bude odkoupení provedeno vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která odpovídá Nominální hodnotě. - Pokud R (konečná) je nižší než Realizační cena, pak bude dodáno množství Podkladového aktiva vyjádřené Koeficientem. Pokud Koeficient vede k výpočtu nedodaného zlomku Podkladového aktiva, bude namísto nedodaného zlomku Podkladového aktiva vyplacena peněžitá částka v Určené měně ("Částka peněžitého doplatku"). [V případě Quanto klasických Konvertibilních Cenných papírů (Quanto Reverse Convertible Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn se Koeficient a Částka peněžitého doplatku upraví dle příslušného směnného kurzu (FX). [Koeficient [Realizační hodnota [Realizační cena [FX Koeficient Realizační hodnotu Realizační cenu FX [V případě klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities), kde teprve bude specifikována Realizační cena, platí následující: "Realizační cena" znamená Realizační hodnotu x R (počáteční) (R (počáteční) je definováno v článku C.19). [V případě klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením, kde teprve bude specifikován Koeficient, platí následující: "Koeficient" Znamená Koeficient vypočtený Zástupcem pro výpočty následovně: Koeficient = Nominální hodnota / Realizační cena [Typ produktu 2: V případě Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Konvertibilní Cenné papíry s Bariérovou opcí (Barrier Reverse Convertible Securities) jsou úročeny po dobu platnosti Cenných papírů. Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, provede se zpětné odkoupení ke Dni splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení v Určené měně, která odpovídá Nominální hodnotě. Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, závisí zpětné odkoupení na Referenční ceně. [V případě Quanto Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Quanto Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Quanto Konvertibilní Cenné papíry s Bariérovou opcí (Quanto Barrier Reverse Convertible Securities) se vydávají jako Quanto Cenné papíry. Quanto Cenné papíry jsou takové Cenné 9

10 papíry, kde Podkladová měna není stejná jako Určená měna a kde je přítomen prvek zajištění měnového rizika. V případě Quanto Cenných papírů je jedna jednotka Podkladové měny rovna jedné jednotce Určené měny. [V případě Quanto Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Quanto Barrier Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn během doby platnosti Cenných papírů se množství Podkladových aktiv, jež mají být dodána, a/nebo Částka peněžitého doplatku před dodáním resp. vyplacením buď zvýší nebo sníží v závislosti na vývoji směnného kurzu. Securities) s peněžitým vypořádáním platí následující: V Den splatnosti dojde ke zpětnému odkoupení vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která se vypočte nebo určí následovně: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, odpovídá Částka zpětného odkoupení Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, vypočte se Částka zpětného odkoupení podle následujícího vzorce: Částka zpětného odkoupení = Nominální hodnota x R (konečná) / Realizační cena (R (konečná) je definována v článku C.19) Částka zpětného odkoupení však nesmí být vyšší než Nominální hodnota. [Realizační hodnota [Realizační cena [Hodnota [Bariéra [FX Realizační hodnotu Realizační cenu Hodnotu Bariéru FX Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry nebo pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečné) je rovno nebo vyšší než Realizační cena, bude odkoupení provedeno v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která odpovídá Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečná) je nižší než Realizační cena, pak bude dodáno množství Podkladového aktiva vyjádřené Koeficientem. Pokud Koeficient vede k výpočtu nedodaného zlomku Podkladového aktiva, bude namísto nedodaného zlomku Podkladového aktiva vyplacena peněžitá částka v Určené měně ("Částka peněžitého doplatku"). [V případě Quanto Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Quanto Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn se Koeficient a Částka peněžitého doplatku upraví dle příslušného směnného kurzu (FX). [Koeficient [Realizační hodnota [Realizační cena [Hodnota [Bariéra [FX Koeficient Realizační hodnotu Realizační cenu Hodnotu Bariéru FX Securities), kde teprve bude specifikována Bariéra, platí následující: "Bariéra" znamená Hodnota Bariéry x R (počáteční) [(R (počáteční) je definováno v článku C.19). Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky se soustavným m Bariéry platí následující: Relevantní burzou je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. Securities) vázaných na index se soustavným m Bariéry platí následující: Sponzorem Indexu nebo případně Zástupcem pro výpočet Indexu je v případě soustavného 10

11 kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. Securities) vázaných na komodity se soustavným m Bariéry platí následující: Referenčním trhem je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. Securities) se m Bariéry v závislosti na datu platí následující: "Případ dosažení Bariéry" znamená, že jakákoli Referenční cena je v kterýkoli Den Bariéry nižší než Bariéra. Securities), kde teprve bude specifikována Realizační cena, platí následující: "Realizační cena" znamená Realizační hodnotu x R (počáteční) [(R (počáteční) je definováno v článku C.19). Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením, kde teprve bude specifikován Koeficient, platí následující: "Koeficient" Znamená Koeficient vypočtený Zástupcem pro výpočty následovně: Koeficient = Nominální hodnota / Realizační cena [Typ produktu 3: V případě Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Express Konvertibilní Cenné papíry s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) jsou úročeny po dobu platnosti Cenných papírů. Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, provede se zpětné odkoupení ke Dni splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení v Určené měně, která odpovídá Nominální hodnotě. Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, závisí zpětné odkoupení na Referenční ceně. Express Konvertibilní Cenné papíry s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) dále umožňují za určitých (níže popsaných) okolností automatické Předčasné odkoupení za Částku Předčasného odkoupení. [V případě Quanto Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Quanto Express Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Express Konvertibilní Cenné papíry s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) se vydávají jako Quanto Cenné papíry. Quanto Cenné papíry jsou takové Cenné papíry, kde Podkladová měna není stejná jako Určená měna a kde je přítomen prvek zajištění měnového rizika. V případě Quanto Cenných papírů je jedna jednotka Podkladové měny rovna jedné jednotce Určené měny. [V případě Quanto Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Quanto Express Barrier Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn během doby platnosti Cenných papírů se množství Podkladových aktiv, jež mají být vydána, a/nebo Částka peněžitého doplatku před dodáním resp. vyplacením buď zvýší nebo sníží v závislosti na vývoji směnného kurzu. Pokud nastala nějaká Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení [V případě Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) se zohledněním Případu dosažení Bariéry platí následující:, avšak nenastal žádný Případ dosažení, budou Cenné papíry automaticky Předčasně odkoupeny v nejbližší následující Den Předčasné splatnosti (k) vyplacením Částky Předčasného odkoupení, která odpovídá Nominální hodnotě. [V případě Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, možnost Předčasné odkoupení zaniká a Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti bez ohledu na Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení. Reverse Convertible Securities) s peněžitým vypořádáním platí následující: Jinak dojde ke zpětnému odkoupení v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která se vypočte nebo určí následovně: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, odpovídá Částka zpětného odkoupení Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, vypočte se Částka zpětného odkoupení podle 11

12 následujícího vzorce: Částka zpětného odkoupení = Nominální hodnota x R (konečná) / Realizační cena (R (konečná) je definována v článku C.19) Částka zpětného odkoupení však nesmí být vyšší než Nominální hodnota. [Realizační hodnota [Realizační cena [Hodnota [Bariéra [FX Realizační hodnotu Realizační cenu Hodnotu Bariéru FX k číslo v nepřerušené posloupnosti [Faktor Předčasného odkoupení (k) Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: V ostatních případech platí následující: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry nebo pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečné) (jak je definováno v článku C.19) je rovno nebo vyšší než Realizační cena, bude odkoupení provedeno v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která odpovídá Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečná) je nižší než Realizační cena, pak bude dodáno množství Podkladového aktiva vyjádřené Koeficientem. Pokud Koeficient vede k výpočtu nedodaného zlomku Podkladového aktiva, bude namísto nedodaného zlomku Podkladového aktiva vyplacena peněžitá částka v Určené měně ("Částka peněžitého doplatku"). [V případě Quanto Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Quanto Express Barrier Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn se Koeficient a Částka peněžitého doplatku upraví dle příslušného směnného kurzu (FX). [Koeficient [Realizační hodnota [Realizační cena [Hodnota [Bariéra [FX Koeficient Realizační hodnotu Realizační cenu Hodnotu Bariéru FX k číslo v nepřerušené posloupnosti [Faktor Předčasného odkoupení (k) Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Reverse Convertible Securities), kde teprve bude specifikována Bariéra, platí následující: "Bariéra" znamená Hodnota Bariéry x R (počáteční) [(R (počáteční) je definováno v článku C.19). Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky se soustavným m Bariéry platí následující: Relevantní burzou je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. Reverse Convertible Securities) vázaných na index se soustavným m Bariéry platí následující: 12

13 Sponzorem Indexu nebo případně Zástupcem pro výpočet Indexu je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. Reverse Convertible Securities) vázaných na komodity se soustavným m Bariéry platí následující: Referenčním trhem je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. Reverse Convertible Securities) se m Bariéry v závislosti na datu platí následující: "Případ dosažení Bariéry" znamená, že jakákoli Referenční cena je v kterýkoli Den Bariéry nižší než Bariéra. Reverse Convertible Securities), kde teprve bude specifikována Realizační cena, platí následující: "Realizační cena" znamená Realizační hodnotu x R (počáteční) [(R (počáteční) je definováno v článku C.19). Reverse Convertible Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením, kde teprve bude specifikován Koeficient, platí následující: "Koeficient" Znamená Koeficient vypočtený Zástupcem pro výpočty následovně: Koeficient = Nominální hodnota / Realizační cena "Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení" znamená, že v příslušný Den (k) je Referenční cena rovna nebo vyšší než Hodnota Předčasného odkoupení (k). Reverse Convertible Securities), kde teprve bude specifikována Hodnota Předčasného odkoupení (k), platí následující: "Hodnota Předčasného odkoupení (k)" znamená Faktor Předčasného odkoupení (k) x R (počáteční) [R (počáteční) je definováno v článku C.19). [Typ produktu 4: V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) platí následující: Express Klasické Cenné papíry (Express Classic Securities) jsou Cenné papíry, u nichž zpětné odkoupení k Datu splatnosti závisí na Referenční ceně. Express Klasické Cenné papíry (Express Classic Securities) dále umožňují za určitých (níže popsaných) okolností automatické Předčasné odkoupení za Částku Předčasného odkoupení. [V případě Express klasických Cenných papírů s doplatkem (Express Classic Securities with Additional Amount) platí následující: Express klasické Cenné papíry (Express Classic Securities) umožňují vyplacení doplatku. [V případě Quanto Express klasických Cenných papírů (Quanto Express Classic Securities) platí následující: Express Klasické Cenné papíry (Express Classic Securities) se vydávají jako Quanto Cenné papíry. Quanto Cenné papíry jsou takové Cenné papíry, kde Podkladová měna není stejná jako Určená měna a kde je přítomen prvek zajištění měnového rizika. V případě Quanto Cenných papírů je jedna jednotka Podkladové měny rovna jedné jednotce Určené měny. [V případě Quanto Express klasických Cenných papírů (Quanto Express Classic Securities) s fyzickým doručením platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn během doby platnosti Cenných papírů se množství Podkladových aktiv, jež mají být vydána, a/nebo Částka peněžitého doplatku před dodáním resp. vyplacením buď zvýší nebo sníží v závislosti na vývoji směnného kurzu. Pokud nastala nějaká Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) se zohledněním Případu dosažení Bariéry platí následující:, avšak nenastal žádný Případ dosažení, budou Cenné papíry automaticky Předčasně odkoupeny v nejbližší následující Den Předčasné splatnosti (k) vyplacením příslušné Částky Předčasného odkoupení. [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) se zohledněním Případu dosažení Bariéry platí následující: Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, možnost na Předčasné odkoupení zaniká a Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti bez ohledu na Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení. 13

14 [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) s peněžitým vypořádáním platí následující: Jinak dojde ke zpětnému odkoupení v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která se vypočte nebo určí následovně: - Pokud nastala nějaká Skutečnost opravňující ke konečnému odkoupení a nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, pak Částka zpětného odkoupení odpovídá Maximální částce. - Pokud nenastala žádná Skutečnost opravňující ke konečnému odkoupení ani žádný Případ dosažení Bariéry, pak Částka zpětného odkoupení odpovídá Částce konečného odkoupení. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, vypočte se Částka zpětného odkoupení podle následujícího vzorce: Částka zpětného odkoupení = Nominální hodnota x R (konečná) / R (počáteční) [(R (konečná) a R (počáteční) jsou definovány v článku C.19) Částka zpětného odkoupení však nesmí být vyšší než Nominální hodnota. [Hodnota [Bariéra Maximáln í částka [Faktor Konečnéh o odkoupení [Hodnota Konečnéh o odkoupení Částka za konečné odkoupení [FX Hodnotu Bariéru Maximální částku Faktor Konečného odkoupení Hodnotu Konečného odkoupení Částku za Konečné odkoupení FX k [Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Částka za Předčasné odkoupení číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Částku za Předčasné odkoupení [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: V ostatních případech platí následující: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, dojde v Den splatnosti ke zpětnému odkoupení vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která se vypočte nebo určí následovně: - Pokud nastala nějaká Skutečnost opravňující ke konečnému odkoupení, odpovídá Částka zpětného odkoupení Nominální hodnotě. - Pokud nenastala žádná Skutečnost opravňující ke konečnému odkoupení, odpovídá Částka zpětného odkoupení Částce konečného odkoupení. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečné) (jak je definováno v článku C.19) je rovno nebo vyšší než R (počáteční) (jak je definováno v článku C.19), bude odkoupení provedeno v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení, která odpovídá Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečná) je nižší než R (počáteční), pak bude dodáno množství Podkladového aktiva vyjádřené Koeficientem. Pokud Koeficient vede k výpočtu nedodaného zlomku Podkladového aktiva, bude namísto nedodaného zlomku Podkladového aktiva vyplacena peněžitá částka v Určené měně ("Částka peněžitého doplatku"). [V případě Quanto Express klasických Cenných papírů (Quanto Express Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn se Koeficient a Částka peněžitého doplatku upraví dle příslušného směnného kurzu (FX). [Koefici ent [Hodnot a [Bariéra Maximá lní částka [Faktor Konečné ho odkoupe ní [Hodnot a Konečné ho odkoupe ní Částka za Konečné odkoupe ní [FX Koeficie nt Hodnotu Bariéru Maximál ní částku Faktor Konečné ho odkoupe ní Hodnotu Konečné ho odkoupe ní Částku za Konečné odkoupe ní FX 14

15 k [Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Částka za Předčasné odkoupení číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Částku za Předčasné odkoupení [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities), kde teprve bude specifikována Bariéra, platí následující: "Bariéra" znamená Hodnota Bariéry x R (počáteční). [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky se soustavným m Bariéry platí následující: Relevantní burzou je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) vázaných na index se soustavným m Bariéry platí následující: Sponzorem Indexu nebo případně Zástupcem pro výpočet Indexu je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) vázaných na komodity se soustavným m Bariéry platí následující: Referenčním trhem je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) se m Bariéry v závislosti na datu platí následující: "Případ dosažení Bariéry" znamená, že jakákoli Referenční cena je v kterýkoli Den Bariéry nižší než Bariéra. [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením, kde teprve bude specifikován Koeficient, platí následující: "Koeficient" Znamená Koeficient vypočtený Zástupcem pro výpočty následovně: Koeficient = Nominální hodnota / R (počáteční) "Skutečnost opravňující ke konečnému odkoupení" znamená, že v Konečný Den je Referenční cena rovna nebo vyšší než Hodnota konečného odkoupení. [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities), kde teprve bude specifikována Hodnota konečného odkoupení, platí následující: "Hodnota konečného odkoupení" znamená Faktor konečného odkoupení x R (počáteční). "Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení" znamená, že v příslušný Den (k) je Referenční cena rovna nebo vyšší než Hodnota Předčasného odkoupení (k). [V případě Express klasických Cenných papírů (Express Classic Securities), kde teprve bude specifikována Hodnota Předčasného odkoupení (k), platí následující: "Hodnota Předčasného odkoupení (k)" znamená Faktor Předčasného odkoupení (k) x R (počáteční). [Typ produktu 5: V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) platí následující: Express Plus Cenné papíry (Express Plus Securities) jsou Cenné papíry, u nichž zpětné odkoupení k Datu splatnosti závisí na Referenční ceně. Express Plus Cenné papíry (Express Plus Securities) dále umožňují za určitých (níže popsaných) okolností automatické Předčasné odkoupení za Částku Předčasného odkoupení. [V případě Express Plus Cenných papírů s doplatkem (Express Plus Securities with Additional Amount), platí následující: Navíc, Express Plus Cenné papíry (Express Plus Securities) umožňují vyplacení doplatku. 15

16 [V případě Quanto Express Plus Cenných papírů (Quanto Express Plus Securities) platí následující: Express Plus Cenné papíry (Express Plus Securities) se vydávají jako Quanto Cenné papíry. Quanto Cenné papíry jsou takové Cenné papíry, kde Podkladová měna není stejná jako Určená měna a kde je přítomen prvek zajištění měnového rizika. V případě Quanto Cenných papírů je jedna jednotka Podkladové měny rovna jedné jednotce Určené měny. [V případě Quanto Express Plus Cenných papírů (Quanto Express Plus Securities) s fyzickým doručením platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn během doby platnosti Cenných papírů se množství Podkladových aktiv, jež mají být vydána, a/nebo Částka peněžitého doplatku před dodáním resp. vyplacením buď zvýší nebo sníží v závislosti na vývoji směnného kurzu. Pokud nastala nějaká Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) se zohledněním Případu dosažení Bariéry platí následující:, avšak nenastal žádný Případ dosažení, budou Cenné papíry automaticky Předčasně odkoupeny v nejbližší následující Den Předčasné splatnosti (k) vyplacením příslušné Částky Předčasného odkoupení. [V případě Express Plus Cenných Papírů (Express Plus Securities) se zohledněním Případu dosažení Bariéry platí následující: Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, možnost na Předčasné odkoupení zaniká a Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti bez ohledu na Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení. [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) s peněžitým vypořádáním platí následující: Jinak dojde ke zpětnému odkoupení v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která se vypočte nebo určí následovně: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, pak Částka zpětného odkoupení odpovídá Maximální částce. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, vypočte se Částka zpětného odkoupení podle následujícího vzorce: Částka zpětného odkoupení = Nominální hodnota x R (konečná) / R (počáteční) (R (konečná) a R (počáteční) jsou definovány v článku C.19) Částka zpětného odkoupení však nesmí být vyšší než Nominální hodnota. [Hodnota [Bariéra Maximální částka [FX Hodnotu Bariéru Maximální částku FX k [Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Částka za Předčasné odkoupení číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Částku za Předčasné odkoupení [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: V ostatních případech platí následující: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, dojde v Den splatnosti ke zpětnému odkoupení vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která odpovídá Maximální částce. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečné) (jak je definováno v článku C.19) je rovno nebo vyšší než R (počáteční) (jak je definováno v článku C.19), bude odkoupení provedeno v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení, která odpovídá Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečná) je nižší než R (počáteční), pak bude dodáno množství Podkladového aktiva vyjádřené Koeficientem. Pokud Koeficient vede k výpočtu nedodaného zlomku Podkladového aktiva, bude namísto nedodaného zlomku Podkladového aktiva vyplacena peněžitá částka v Určené měně ("Částka peněžitého doplatku"). [V případě Quanto Express Plus Cenných papírů (Quanto Express Plus Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn se Koeficient a Částka peněžitého doplatku upraví dle příslušného směnného kurzu (FX). [Koeficient [Hodnota [Bariéra Maximální částka [FX 16

17 Koeficient Hodnotu Bariéru Maximální částku FX k [Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Částka za Předčasné odkoupení číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Částku za Předčasné odkoupení [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities), kde teprve bude specifikována Bariéra, platí následující: "Bariéra" znamená Hodnota Bariéry x R (počáteční). [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky se soustavným m Bariéry platí následující: Relevantní burzou je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) vázaných na index se soustavným m Bariéry platí následující: Sponzorem Indexu nebo případně Zástupcem pro výpočet Indexu je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) vázaných na komodity se soustavným m Bariéry platí následující: Referenčním trhem je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) se m Bariéry v závislosti na datu platí následující: "Případ dosažení Bariéry" znamená, že jakákoli Referenční cena je v kterýkoli Den Bariéry nižší než Bariéra. [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením, kde teprve bude specifikován Koeficient, platí následující: "Koeficient" Znamená Koeficient vypočtený Zástupcem pro výpočty následovně: Koeficient = Nominální hodnota / R (počáteční) "Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení" znamená, že v příslušný Den (k) je Referenční cena rovna nebo vyšší než Hodnota Předčasného odkoupení (k). [V případě Express Plus Cenných papírů (Express Plus Securities), kde teprve bude specifikována Hodnota Předčasného odkoupení (k), platí následující: "Hodnota Předčasného odkoupení (k)" znamená Faktor Předčasného odkoupení (k) x R (počáteční). [Typ produktu 6: V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) platí následující: Express Cenné papíry s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) jsou Cenné papíry, u nichž zpětné odkoupení k Datu splatnosti závisí na Referenční ceně. Express Cenné papíry s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) dále umožňují vyplacení Doplatku v každý Den vyplacení doplatku (k), pokud nastala nějaká Skutečnost opravňující k vyplacení doplatku. Pokud však nastala nějaká Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení, dojde za určitých (níže popsaných) okolností automaticky k Předčasnému odkoupení Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) vyplacením Částky Předčasného odkoupení v nejbližší následující Den Předčasné splatnosti (k). [V případě Quanto Express Cenných papírů s doplatkem (Quanto Express Securities with 17

18 Additional Amount) platí následující: Express Cenné papíry s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) se vydávají jako Quanto Cenné papíry. Quanto Cenné papíry jsou takové Cenné papíry, kde Podkladová měna není stejná jako Určená měna a kde je přítomen prvek zajištění měnového rizika. V případě Quanto Cenných papírů je jedna jednotka Podkladové měny rovna jedné jednotce Určené měny. [V případě Quanto Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) a fyzickým doručením platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn během doby platnosti Cenných papírů se množství Podkladových aktiv, jež mají být vydána, a/nebo Částka peněžitého doplatku před dodáním resp. vyplacením buď zvýší nebo sníží v závislosti na vývoji směnného kurzu. [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) (Memory) platí následující: Pokud v Den (k) nastala nějaká Skutečnost opravňující k vyplacení doplatku, bude příslušný Doplatek (k) vyplacen v příslušný Den vyplacení doplatku (k) po odečtení všech Doplatků vyplacených v předchozí Dny vyplacení (k). Pokud v takový den nenastala žádná Skutečnost opravňující k vyplacení doplatku, nebude v příslušný Den vyplacení doplatku (k) vyplacen žádný Doplatek (k). [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) (Relax) platí následující: Pokud v Den (k) nastala nějaká Skutečnost opravňující k vyplacení doplatku, bude příslušný Doplatek (k) vyplacen v příslušný Den vyplacení doplatku (k). Pokud v takový den nenastala žádná Skutečnost opravňující k vyplacení doplatku, nebude v příslušný Den vyplacení doplatku (k) vyplacen žádný Doplatek (k). Pokud nastala nějaká Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) se zohledněním Případu dosažení Bariéry platí následující:, avšak nenastal žádný Případ dosažení, budou Cenné papíry automaticky Předčasně odkoupeny v nejbližší následující Den Předčasné splatnosti (k) vyplacením příslušné Částky Předčasného odkoupení. [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) se zohledněním Případu dosažení Bariéry platí následující: Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, možnost na Předčasné odkoupení zaniká a Cenné papíry budou odkoupeny v Den splatnosti bez ohledu na Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení. [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) a s peněžitým vypořádáním platí následující: Jinak dojde ke zpětnému odkoupení v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která se vypočte nebo určí následovně: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry, odpovídá Částka zpětného odkoupení Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry, vypočte se Částka zpětného odkoupení podle následujícího vzorce: Částka zpětného odkoupení = Nominální hodnota x R (konečná) / R (počáteční) [(R (konečná) a R (počáteční) jsou definovány v článku C.19) Částka zpětného odkoupení však nesmí být vyšší než Nominální hodnota. [Hodnota [Bariéra [FX Hodnotu Bariéru FX k [Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Částka za Předčasné odkoupení číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Částku za Předčasné odkoupení k [Faktor vyplacení doplatku (k) [Hodnota vyplacení doplatku (k) Doplatek (k) číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor vyplacení doplatku (k) Hodnotu vyplacení doplatku (k) Doplatek (k) [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) 18

19 vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením platí následující: V ostatních případech platí následující: - Pokud nenastal žádný Případ dosažení Bariéry nebo pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečné) (jak je definováno v článku C.19) je rovno nebo vyšší než R (počáteční) (jak je definováno v článku C.19), bude odkoupení provedeno v Den splatnosti vyplacením Částky zpětného odkoupení ("Částka zpětného odkoupení"), která odpovídá Nominální hodnotě. - Pokud nastal nějaký Případ dosažení Bariéry a R (konečná) je nižší než R (počáteční), pak bude dodáno množství Podkladového aktiva vyjádřené Koeficientem. Pokud Koeficient vede k výpočtu nedodaného zlomku Podkladového aktiva, bude namísto nedodaného zlomku Podkladového aktiva vyplacena peněžitá částka v Určené měně ("Částka peněžitého doplatku"). [V případě Quanto Express Cenných papírů s doplatkem vázaných na akcie nebo depozitní poukázky platí následující: Pro započtení případných ztrát nebo výnosů z kurzových změn se Koeficient a Částka peněžitého doplatku upraví dle příslušného směnného kurzu (FX). [Koeficient [Hodnota [Bariéra [FX Koeficient Hodnotu Bariéru FX k [Faktor Předčasného odkoupení (k) [Hodnota Předčasného odkoupení (k) Částka za Předčasné odkoupení číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor Předčasného odkoupení (k) Hodnotu Předčasného odkoupení (k) Částku za Předčasné odkoupení k [Faktor vyplacení doplatku (k) [Hodnota vyplacení doplatku (k) Doplatek (k) číslo v nepřerušené posloupnosti Faktor vyplacení doplatku (k) Hodnotu vyplacení doplatku (k) Doplatek (k) [V případě Express Cenných papírů s doplatkem, kde teprve bude specifikována Bariéra, platí následující: "Bariéra" znamená Hodnota Bariéry x R (počáteční). [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky se soustavným m Bariéry platí následující: Relevantní burzou je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) vázaných na index se soustavným m Bariéry platí následující: Sponzorem Indexu nebo případně Zástupcem pro výpočet Indexu je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) vázaných na komodity se soustavným m Bariéry platí následující: Referenčním trhem je v případě soustavného kdykoli během Období Bariéry rovna nebo nižší než Bariéra. [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) a se m Bariéry v závislosti na datu platí následující: "Případ dosažení Bariéry" znamená, že jakákoli Referenční cena je v kterýkoli Den Bariéry nižší než Bariéra. [V případě Express Cenných papírů s doplatkem (Express Securities with Additional Amount) vázaných na akcie nebo depozitní poukázky s fyzickým doručením, kde teprve bude specifikován Koeficient, platí následující: 19

20 "Koeficient" Znamená Koeficient vypočtený Zástupcem pro výpočty následovně: Koeficient = Nominální hodnota / R (počáteční) "Skutečnost opravňující k vyplacení doplatku" znamená, že Referenční cena je v příslušný Den (k) rovna nebo vyšší než příslušná Hodnota vyplacení doplatku (k). [V případě Express Cenných papírů s doplatkem, kde teprve bude specifikována Hodnota vyplacení Doplatku (k), platí následující: "Hodnota vyplacení doplatku (k)" znamená Faktor vyplacení doplatku (k) x R (počáteční). "Skutečnost opravňující k Předčasnému odkoupení" znamená, že v příslušný Den (k) je Referenční cena rovna nebo vyšší než Hodnota Předčasného odkoupení (k). [V případě Express Cenných papírů s doplatkem, kde teprve bude specifikována Hodnota Předčasného odkoupení (k), platí následující: "Hodnota Předčasného odkoupení (k)" znamená Faktor Předčasného odkoupení (k) x R (počáteční). C.16 Datum splatnosti derivátových Cenných papírů - datum realizace nebo konečné referenční datum [Typ produktu 1: V případě klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) platí následující: "Den realizace" znamená [poslední Konečný Den. [V případě klasických Konvertibilních Cenných papírů (Reverse Convertible Classic Securities) s nejhorší vstupní zaznamenanou hodnotou platí následující: "Poslední den Období nejhoršího vstupu" znamená poslední den Období nejhoršího vstupu. "Den vyplacení úroků" znamená [každý z následujících dnů: [Den (dny) vyplacení úroků. [Počáteční Den (dny) [Konečný Den (dny) [První den Období nejlepšího výstupu Datum splatnosti Počáteční den (dny) Konečný Den (dny) První den Období nejlepšího výstupu Datum splatnosti [Typ produktu 2: V případě Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: "Den realizace" znamená [poslední Konečný Den. Securities) se soustavným m Bariéry platí následující: "První den Období Bariéry" znamená první den Období. Securities) s nejhorší vstupní zaznamenanou hodnotou platí následující: "Poslední den Období nejhoršího vstupu" znamená poslední den Období nejhoršího vstupu. "Den vyplacení úroků" znamená [každý z následujících dnů: [Den (dny) vyplacení úroků. [Počáteční Den (dny) Počáteční den (dny) [Poslední den před Obdobím Poslední den před Obdobím [Den (dny) den (dny) [Konečný Den (dny) Konečný Den (dny) (s) [První den Období nejlepšího výstupu První den Období nejlepšího výstupu Datum splatnosti Datum splatnosti [Typ produktu 3: V případě Express Konvertibilních Cenných papírů s Bariérovou opcí (Express Barrier Reverse Convertible Securities) platí následující: "Den realizace" znamená [poslední Konečný Den. Reverse Convertible Securities) se soustavným m Bariéry platí následující: "První den Období Bariéry" znamená první den Období 20

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7).

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny prvky, jejich začlenění do shrnutí je vyžadováno

Více

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SOUHRN Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Tento Souhrn obsahuje veškeré Prvky, které musejí být zahrnuty v souhrnu pro tento

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část 1. dodatek Základního prospektu pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument aktualizuje Základní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR.

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR. Tento dokument je základním prospektem nekapitálových cenných papírů UniCredit Bank AG ve smyslu čl. 22 odst. 6, bodu 4 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 ( Nařízení ) ( Prospekt dluhopisového

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 2. DODATEK

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí a obchodování

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Československá obchodní banka, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje základní prospekt

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty vydávané v rámci nabídkového

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více