Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD."

Transkript

1 Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen Ústavu speciálně-pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, předseda Společnosti pro mukopolysacharidosu (dobrovolné charitativní sdružení rodin smrtelně nemocných dětí, občanské sdružení) Vědecko-výzkumné zaměření Právní úprava postavení osob se zdravotním postižením, kvalita života zdravotně postižených a osob pečujících, otázky diskriminace zdravotně postižených, sociální služby, vzdělávání, školská integrace handicapovaných, smlouvy o poskytování sociálních služeb, správa a řízení školství, vztah školy a dalších výchovných činitelů, zaměstnávání občanů s postižením Odborná činnost (výběr) Vedoucí týmu autorů Střednědobé koncepce přístupu státu k občanům se zdravotním postižením, Schválené usnesením vlády České republiky č. 1064, června Autor návrhu novely školského zákona č. 29/1984 Sb. (školský zákon) o institut asistenta žáka se zdravotním postižením, zákonodárná iniciativa Olomouckého kraje, Autor legislativního návrhu na doplnění čl. 3 odst. 1) Listiny základních práv a svobod o zákaz diskriminace zdravotně postižených, Autor organizačních a obsahových aspektů vysokoškolské studijní disciplíny Legislativa handicapovaných, 1994, Právní výchova, 2000, Právní úprava negativních jevů, Spoluautor modelu vzdělávání úředníků ve veřejné správě o problematice zdravotně postižených jako součásti systému vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Expertní práce v souvislosti s tvorbou Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (1998) a Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením (2005) při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Poradenská činnost v oblasti zdravotně postižených a zdravotního postižení Poradce předsedy Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a Národní rady zdravotně postižených, oblast právní a vzdělávání, Vedoucí sociálně právní poradny v Centru pomoci handicapovaným PdF UP, 1997 dosud Krizový poradce pro podporu rodin dětí nemocných mukopolysacharidosou, 1995 dosud Grantová činnost (např.) Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č Rodina se zdravotně postiženým členem Řešitel grantu Open Society Fund - tvorba a vydání publikace Integrované vzdělávání handicapovaných Řešitel grantu Vládního výboru pro zdravotně postižené. Antidiskriminační legislativa a její možné pojetí v oblasti školství a vzdělávání Spoluřešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol č. 82. Integrace ve speciálních třídách základních škol z pohledu rodiny a školy. Řešitel Mgr. Michal Růžička, Spoluřešitel grantu OSF Praha Mental Disability Advocacy Program. Přístup lidí s mentálním postižením ke vzdělávání v České republice. Řešitel PhDr. Jan Šiška, Ph.D, 2004.

2 Publikační činnost (výběr) MICHALÍK, J Školská integrace v Itálii, In Speciální pedagogika č. 1, roč. 2002, ISSN: MICHALÍK, J. Praxe studenta pedagogické fakulty z pohledu právního, In. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Spolupráca Univerzity a Škol" UMB Banská Bystrica, 2002, ISBN: MICHALÍK, J. Metodika Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, MICHALÍK, J. Nedostatky v současném systému poradenství pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami a návrh možného pojetí právní úpravy. In. Sborník II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP. 2002,ISBN: MICHALÍK, J. Práva zdravotně postižených, In. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v r. 2001, Praha: Český helsinský výbor, 2002, ISBN: X MICHALÍK, J. Nejednoznačný obraz integrace, In. Učitelské noviny č. 14,2002. ISSN MICHALÍK, J. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví., In. Učitelské noviny č. 21, 2002, ISSN MICHALÍK, J.Legislativa handicapovaných, In.Krejčířová, O., Kapitoly ze speciální pedagogiky, Praha: Eteria,s.r.o., ISBN: MICHALÍK, J.Jeden z otazníků školské integrace, In. Rodina a škola č.6-7, roč. 2002, ISSN: MICHALÍK, J: Návrh novely školského zákona a důvodová zpráva k návrhu novely, Účelový tisk Úřadu Olomouckého kraje, Olomouc, MICHALÍK, J: Škola pro všechny aneb integrace je když Integra: Vsetín, ISBN: X MICHALÍK, J.Právní výchova jako důležitá součást pregraduální a postgraduální přípravy učitelů. In Švec,V. (ed.) Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. Konference ČpdS. Brno: Konvoj, 2002, s ISBN: MICHALÍK, J. Některé faktory ovlivňující dodržování práv uživatelů sociálních služeb (včetně interních normativních směrnic) In. Sborník z konference "Transformace sociálních služeb - cesta k základním lidským hodnotám. Olomouc, UP a AÚSP, MICHALÍK, J: Horký integrační brambor (Ještě jednou k asistentům a integraci), In. Učitelské noviny, č. 44, 2002, ISSN MICHALÍK, J. Analýza právní úpravy integrovaného vzdělávání v ČR s důrazem na lidská práva zdravotně postižených, Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, MICHALÍK, J.Ochrana práv uživatele. In Zavádění standardů kvality sociálnícvh služeb do praxe. MPSV, Praha: Konvoj, 2002, ISBN: MICHALÍK, J. Vnitřní pravidla v zařízení sociálních služeb. In Zavádění standardů kvality sociálnícvh služeb do praxe. MPSV, Praha: Konvoj, 2002, ISBN: MICHALIK, J. Vztahy rodin dětí se zdravotním postižením a profesionálů - téma nejen "mravně právní". In. Sborník III. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2002, ISBN MICHALÍK, J, KOZÁKOVÁ,Z, RŮŽIČKA, M,: Děti s postižením na ZŠ, In. Učitelské noviny, č. 14, 2003, ISSN MICHALÍK, J: Školská legislativa - dokumenty, UP Olomouc: Olomouc, 2003, ISBN: MICHALÍK, J: Společenské aspekty tzv. multikulturální výchovy, In.Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice, UP Olomouc: Olomouc,2003, ISBN: MICHALÍK, J, KOZÁKOVÁ,Z, RŮŽIČKA, M,: integrace dětí s postižením na ZŠ II, In. Učitelské noviny, č , 2003, ISSN MICHALÍK,J: Školní řády-hledisko právní, obsahové a strukturální, In. Pedagogická orientace 2003, č.2, s , ISSN

3 MICHALÍK, J. Má škola začít plést bič? k novému zákonu o trestání dětí a mladistvých, In. Učitelské noviny č. 24, 2003, ISSN MICHALÍK, J: Postižení, společnosti,právo, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J: Proces transformace ve speciální pedagogice, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc:UP, ISBN: MICHALÍK, J: Speciální školy a zařízení, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J: Organizace občanů se zdravotním postižením, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J: Mezinárodní organizace zdravotně postižených, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J: Současný stav školské integrace v ČR, In. Ludíková, L, Renotiérová, M. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J: Historické a právní předpoklady školské integrace, In. Valenta M, a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J, KOZÁKOVÁ,Z, RŮŽIČKA, M,: Školská integrace dětí s postižením v České republice zpráva z výzkumu, In. Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami. Martin: Vydavatelství Osveta, ISBN: MICHALÍK, J: Postavení seniorů v české společnosti z pohledu právního In. Mění se úloha rodiny v péči o seniory?, edit. Martin Bednář,Dagmar Hauftová, Sborník konference, Olomouc: Caritas, 2003 MICHALÍK, J, KOZÁKOVÁ,Z, RŮŽIČKA, M,: Jak vidí okolí integraci, In. Učitelské noviny, č.1, 2004, ISSN MICHALÍK, J: Holokaust zdravotně postižených, In. Sborník IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (2. část), Olomouc: UP, 2004, ISBN: MICHALÍK, J: Některé nové právní aspekty tzv. šikany, In. Školní šikanování- Sborník 1. celostátní konference 2004, Společenství proti šikaně, Praha, 2004, ISBN: MICHALÍK, J. Postavení zdravotně postižených v české společnosti. In. Sborník příspěvků z konference Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni MěÚ Vsetín, ISSN: MICHALÍK, J: Školská integrace dětí s postižením v České a Slovenské republice (srovnání základních právních institutů) In: Dieťa v ohrození XI. Sborník konference Zdravotný, sociálny a psychický stav dětí a mládeže: Status quo a perspektívy, VUDPAP Bratislava, 2004, ISBN: MICHALÍK, J: Holokaust jeho méně známá stránka In: Postižený člověk v dějinách. Gaudeamus: Hradec Králové, 2005, ISBN: Lidská a občanská práva zdravotně postižených v České republice na přelomu století. Možnosti a omezení. In sborník z I. Konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR konané v Praze 12. května Praha: NRZP, ISBN MICHALÍK, J: Právní úprava tzv. drogové problematiky u nás. In. Sborník V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: UP, 2005, ISBN: MICHALÍK, J. Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice, Vydavatelství UP: Olomouc, 2005, ISBN: MICHALÍK, J a kol. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa, VCIZP a Vydavatelství UP: Olomouc, ISBN: MICHALÍK, J., RŮŽIČKA, M. Speciální třídy základních škol (zpráva z šetření), In. Speciální pedagogika,roč.15,č. 4, UK Praha:2005,ISSN:

4 MICHALÍK,J. Postavení uživatelů v novém systému poskytování sociálních služeb. Závěrečná zpráva grantového úkolu. VCIZP: Olomouc,2005. MICHALÍK, J. Aktuální otázky zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v České republice. In. Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: UP, 2006, ISBN: MICHALÍK, J, RENOTIÉROVÁ M.,VALENTA M., Speciální pedagogika 1, Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J, VALENTA M., Speciální pedagogika 7, Olomouc: UP, ISBN: MICHALÍK, J., Postavení osob s postižením v právním řádu starého Říma (příspěvek k dějinám speciální pedagogiky In. E-pedagogium, roč. 2006, č. 1. ISSN: MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center, Praha: IPPP, 202 s., 2006, ISBN: MICHALÍK, J, ed. Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy, Praha: NRZP, 2006, ISBN: MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky středisek výchovné péče, Praha: IPPP, 202 s., 2007, ISBN: MICHALÍK, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky pedagogicko psychologických poraden, Praha: IPPP, 214 s., 2007, ISBN: ISBN MICHALÍK, J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách, Brno: Repropress, 75 s., 2007, ISBN: MICHALÍK, J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb, Praha: Institut Eda Robertse, 48 s., 2007, ISBN: X MICHALÍK, J., JERABKOVA, K., The current legal and factual regulation of school integration of pupils with special needs at elementary schools in the Czech Republic In. E-pedagogium, roč. 2007, č. 1. ISSN: , tištěná verze. MICHALÍK, J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb, Praha: Institut Eda Robertse, 64 s., 2007, ISBN: X MICHALÍK, J., JESENSKÁ,J. Průvodce Standardy kvality odborného poradenství uživatelům sociálních služeb., Olomouc: NRZP ČR, 32. s., ISBN: MICHALÍK, J. Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb, Praha: Institut Eda Robertse, 116 s., 2007, ISBN: MICHALÍK,J. JERABKOVA,K. A new type of counselling service in the Czech REpublic and its educational aspects, In. Sborník příspěvků mezinárodní konference Adult Education Field for Inclusion and multiculturar understanding, TU Liberec, 2008, s , ISBN: MICHALÍK, J. Nový systém sociálních služeb rizika a příležitosti In. Vašťatková, J., Horečková, S. Příručka sociálního pracovníka,olomouc: Vydavatelství UP, 2008, s , ISBN: MICHALÍK, J. Nová školská legislativa a integrované vzdělávání žáků se specifickými potřebami, In. Machová, I., Kudláček, M., Integrace jiná cesta. Vydavatelství UP, 2008, s , ISBN: MICHALÍK, J., HORÁKOVÁ,D., Human and civil rights of persóna with disabaility int the Czech Republic at the beginning of the 21 st centruy. Possibilities and limitations. In. 55 Annalex Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Psychologica III., Krakov: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008, s ISSN: MICHALÍK, J., Nová právní úprava vzdělávání a sociálních služeb a její dopad ve speciálně pedagogické praxi. In. Sborník IX. Mezinárodní konference Speciální pedagogika ve světle legislativních změn. Olomouc: Vydavatelství UP, ISBN: MICHALÍK, J. Smluvní vztahy v sociálních službách. VCIZP: Olomouc, 2008, ISBN: MICHALÍK, J. a kol. Poradenství uživatelům sociálních služeb. VCIZP: Olomouc, 2008, 144 s. ISBN:

5 MICHALÍK, J. Dokumentace o poskytování sociální služby souvislosti a problémy jednoho standardu kvality v sociálních službách, In Sociální práce, roč. 8,č.2, s.49 59, ISSN: MICHALÍK, J., Vztah právních norem a pedagogické situace dopady do praxe školského managementu. In. Školský manažment v nových spoločenských podmienkach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, ISBN: s KPG PdF UK Bratislava: MICHALÍK, J. Проблемы структурирования учебныцх планов высшего образования в Чешской республике. In. Modern concepts of University Education, Herzen University Publishing House, St. Petersburg, 2008, s ISBN: MICHALÍK, J. VALENTA, M. Výzkum stresujících a resilientních faktorů a tendencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy. In Speciální pedagogika, roč. 18, 2008, č. 2, ISSN MICHALÍK, J. RŮŽIČKOVÁ, V. Erfahrungen mit der neuen schulischen Legislative im Bereich der integrierten Ausbildung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen. In Integration im vierten Jahrzehnt. Bulaný und Perspektiven.Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2009, ISBN s RAVER, S.A., MICHALIK, J. VALENTA, M. (in press). Comparison of quality of life perceptions of caregivers of individuals with intellectual disabilities in the United States and the Czech Republic. The Journal of the International Association of Special Education. Nothern Arisona University Printing Services, MICHALÍK, J. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny jako zásadní předpoklad kvality této péče, Mezinárodní vědecká konference 3. Dni sociálnej práce, Nitra, Slovensko, listopadu DOČKALOVÁ, R., MICHALÍK, J. Problémy v poskytování dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením v české republice, Mezinárodní vědecká konference 3. Dni sociálnej práce, Nitra, Slovensko, listopadu MICHALÍK, J. Качество жизни лиц ухаживающих за членом семьи с тяжёлым нарушением здоровья - значение при подготовке специальных педагогов (в бакалавриате и магистратуре) In. Modern concepts of University Education, Herzen University Publishing House, St. Petersburg, , MICHALÍK, J. Dávky sociální péče pro občany se zdravotním postižením, In. Sborník příspěvků X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutické konference. Olomouc, 4. a 5. března 2009, Lukáš Provazník a Miloň Potměšil (eds.), 1. vydání, Vydavatelství UP: Olomouc, 2010, ISBN MICHALÍK, J. Společenská východiska kvality života občanů se zdravotním postižením v ČR, In. E- pedagogium, roč. 2009, č. 2. ISSN: (v tisku) MICHALÍK, J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb, III. doplněné a upravené vydání. Praha: NRZP ČR. 64 s., 2009, ISBN: tis. výtisků. MICHALÍK, J. Poradenství pro uživatele sociálních služeb, IV. doplněné a upravené vydání. Praha: NRZP ČR. 60 s., 2009, ISBN: tis. výtisků. Michalík, J. Rodina pečující o člena s těžkým zdravotním postižením - známe ji? In. XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Rodina a její místo ve speciální pedagogice, Olomouc, března, 2010.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více