Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc"

Transkript

1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc Jeremenkova 1263/17, Hodolany, Olomouc Spisová značka.: 2RP4152/ Č.j.: SPU /2015 Vyřizuje: Ing. Ivan Polách Telefon: ID DS: z49per3 V Olomouci dne: R O Z H O D N U T Í Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Olomouc (dále jen pobočka ) ze dne č. SPU /2015 byl podle 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota nad Moravou, zpracovaný jménem firmy AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc pod č. smlouvy , Ing. Rostislavem Lepařem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad, Pobočka Olomouc rozhodl podle ust. 11 odst. 8 zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv tak, jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení dle ust. 5 zákona č. 139/2002 Sb., v souvislosti s ust. 68 správního řádu. Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, která je součástí výroku.

2 O D Ů V O D N Ě N Í Dne nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ ). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ ( 22 odst. 6 citovaného zákona). Řízení o komplexních pozemkových úpravách je vedeno podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Na základě zákona č. 503/2012 Sb. se Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Olomouc. (dále jen pozemkový úřad ) od změnil na SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočku Olomouc (dále jen pobočka ). Podle ust. 22 odst. 8 zákona č. 503/2012 Sb. se řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu. Protože návrh pozemkových úprav byl vystaven v roce 2013, je řízení dokončeno podle změny zákona č. 503/2012 Sb. (účinné od ) a č. 280/2013 Sb. (účinné od ). Pobočka schválila rozhodnutím ze dne ze dne č. SPU /2015, které nabylo právní moci dne , návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota nad Moravou. Podle ust. 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty podle ust. 10 odst. 2 zákona. Protože se rozhodnutí týká velkého počtu osob, je k rozhodnutí připojena jen ta část přílohy, která se týká konkrétní osoby. Kompletní přílohy jsou přístupné k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Náklo a na Státním pozemkovém úřadě, Pobočce Olomouc. Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se součastně stává platným obnovený katastrální operát ( 11 odst. 10 zákona). Vytýčení vlastnických hranic pozemků, jejichž lomové body jsou v katastru nemovitostí v souvislosti s provedením pozemkových úprav označeny trvalou stabilizací, nelze opakovaně hradit z prostředků státu ( 12 odst. 2 zákona). V případě, že do vydání tohoto rozhodnutí nebylo projednáno dědictví pozemků patřících zůstaviteli, bude nadále ve smyslu 11 odstavce 11 zákona jako vlastník nabývaných pozemků evidován zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců. Toto rozhodnutí se jako účastníkům řízení za zůstavitele doručuje případným dědicům podle sdělení soudu nebo ustanoveným opatrovníkům. Upřesnění výměr parcel vyplývající ze zaokrouhlení při tvorbě obnoveného souboru geodetických informací není změnou návrhu ( 11 odst. 8 zákona). SPU /2015 2

3 Tímto rozhodnutím zanikají k 1. říjnu běžného roku dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání ( 25 zákona č. 503/2012 Sb.) a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká. Podle ustanovení 5 odst. 2 zákona se v řízení o pozemkových úpravách z důvodu využití výsledků pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu používá v zájmu jednoznačné identifikace účastníka jeho jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo u fyzických osob a název, sídlo a identifikační číslo u právnických osob. Na základě výše uvedeného a digitální katastrální mapy vyhotovené firmou AgPOL s.r.o., se mění vlastnická práva tak, jak je uvedeno v příloze č. 1tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (ust. 11 odst. 8 zákona). Ing. Kateřina Neumanová vedoucí Pobočky Olomouc Státní pozemkový úřad v z. Ing. Ivan Polách Přílohy: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, Blanická 1, Olomouc č.j. SPU /2015 ze dne o výměně nebo přechodu vlastnických práv v katastrálním území Lhota nad Moravou. Příloha č.2 Seznam účastníků řízení k. č. j. SPU-SPU /2015 Adlerová Jaruška Kopaniny 645, Velká Bystřice dat. naroz ,Bartoš Václav Lhota nad Moravou 33, Náklo dat. naroz ,Bartošová Jana Lhota nad Moravou 33, Náklo dat. naroz ,Cagalová Františka Podolné 782, Nové Nesto nad Váhom, SLOVAK REPUBLIC dat. naroz ,Čerbačovská Zdeňka Přemyslova 1789, Chomutov dat. naroz ,Dohnal Jiří Čechova 305, Brodek u Přerova dat. naroz ,Dohnalová Jana Volgogradská 2521/49, Zábřeh, Ostrava dat. naroz ,Dohnalová Ludmila Havlíčkova 495, Brodek u Přerova dat. naroz ,Doležálek Zdeněk Turgeněvova 78/49, Radvanice, Ostrava dat. naroz ,Doleželová Stanislava Hynkov 54, Příkazy dat. naroz ,Dostál Oldřich Lhota nad Moravou 47, Náklo dat. naroz ,Dostálová Vladimíra Lhota nad Moravou 47, Náklo dat. naroz ,Fišarová Vladimíra Na Bradle 947, Světlá nad Sázavou dat. naroz ,Hachranová Blažena Hynkov 67, Příkazy dat. naroz ,Hampl Ivo Cvikovská 378/1, Střížkov, Praha 9 dat. naroz ,Hampl Pavel Šumavská 501/4, Šumperk dat. naroz ,Hampl Radek Tererovo nám. 920/2, Nová Ulice, Olomouc dat. naroz ,Hampl Stanislav č. p. 36, Ivaň dat. naroz ,Hamplová Růžena Družební 768/2a, Nové Sady, Olomouc dat. naroz ,Hamplová Zdeňka nám. Republiky 1643/2, Šumperk dat. naroz ,Hrabalová Věra Březové 5, Litovel dat. naroz ,Hrbek Pavel Podolí 124, Mohelnice dat. naroz ,Hrčková Martina Stará cesta 1407, Dolní Lutyně dat. naroz ,Chudá Jiřina Dvouletky 665, Libochovice dat. naroz ,Chudý Milan Na Vyhlídce 380, Mšené-lázně dat. naroz ,Chudý Viliam Bachmačská 2534/25, Moravská Ostrava, Ostrava dat. naroz. SPU /2015 3

4 ,Jefimov Jaromír Lhota nad Moravou 42, Náklo dat. naroz ,Jefimovová Marie Lhota nad Moravou 42, Náklo dat. naroz ,Jelínková Dana Unčovice 54, Litovel dat. naroz ,Jorda Vladimír Lhota nad Moravou 5, Náklo dat. naroz ,Kamínek Vladimír č. p. 141, Střeň dat. naroz ,Michálek Karel Nadjezdová 395/8, Štěpánov dat. naroz ,Mikšíková Pavlína Urxova 385/3, Lazce, Olomouc dat. naroz ,Miškovský Josef Kpt. Jaroše 34/18, Most dat. naroz ,Mužíková Jaroslava Na Bradle 957, Světlá nad Sázavou dat. naroz ,Najdekr Lukáš Lhota nad Moravou 18, Náklo dat. naroz ,Najdekrová Petra Lhota nad Moravou 55, Náklo dat. naroz ,Navrátil Ladislav Jílová 264/2, Nová Ulice, Olomouc dat. naroz ,Navrátilová Milada Jílová 264/2, Nová Ulice, Olomouc dat. naroz ,Navrátilová Milada Masarykova 472/22, Šternberk dat. naroz ,Netušil Stanislav Lhota nad Moravou 3, Náklo dat. naroz ,Netušilová Janka Lhota nad Moravou 3, Náklo dat. naroz ,Nevima Oldřich Lhota nad Moravou 7, Náklo dat. naroz ,Nováková Marie Jeremiášova 434/14, Povel, Olomouc dat. naroz ,Novotná Renata Zahradní 2722/33, Šumperk dat. naroz ,Olbert Jaromír Ztracená 872/3, Mohelnice dat. naroz ,Orembová Jiřina Bítovská 143, Vranov nad Dyjí dat. naroz ,Pěnkava Ota K Pešti 160/19, Loštice dat. naroz ,Peřina Josef Lhota nad Moravou 14, Náklo dat. naroz ,Petříková Hana Lomená 2478/1, Šternberk dat. naroz ,Popovičová Hana č. p. 205, Příkazy dat. naroz ,Pospíchal Antonín č. p. 60, Hněvotín dat. naroz ,Pospíchalová Monika č. p. 60, Hněvotín dat. naroz ,Pospíšil Miroslav Lhota nad Moravou 12, Náklo dat. naroz ,Pospíšilová Iveta Lhota nad Moravou 12, Náklo dat. naroz ,Přidal Ivo 1. máje 388, Dlouhá Loučka dat. naroz ,Přidal Jaromil 1. máje 111, Dlouhá Loučka dat. naroz ,Příhoda František Heyrovského 395/5, Povel, Olomouc dat. naroz ,Rečková Zdeňka Mezice 13, Náklo dat. naroz ,Sigmundová Jitka Hynkov 88, Příkazy dat. naroz ,Skácelová Dagmar náměstí Svobody 1404/1, Šternberk dat. naroz ,Skalička Bohuslav Lhota nad Moravou 43, Náklo dat. naroz ,Skaličková Alena Lhota nad Moravou 43, Náklo dat. naroz ,Skřičková Alenka Radíkovská 65/8, Svatý Kopeček, Olomouc dat. naroz ,Spáčil Jiří Holandská 4122/3, Prostějov dat. naroz ,Spáčil Lubomír Pražského 637/32, Hlubočepy, Praha 5 dat. naroz ,Spurný Alan Lhota nad Moravou 34, Náklo dat. naroz ,Svačinková Věra Hynkov 20, Příkazy dat. naroz ,Špunda Aleš Řepová 25, Mohelnice dat. naroz ,Špunda Jaroslav Evaldova 1861/14, Šumperk dat. naroz ,Špunda Jaroslav Lhota nad Moravou 6, Náklo dat. naroz ,Šrubařová Jarmila Nádražní 1693/2a, Šternberk dat. naroz ,Šťovíček Jaroslav Praskova 1156/3, Olomouc dat. naroz ,Tyráčková Marta nám. Kosmonautů 1145/8, Mohelnice dat. naroz ,Vaca Petr č. p. 153, Příkazy dat. naroz ,Valčíková Ludmila Bedřichov 118, Oskava dat. naroz ,Vaváková Jiřina LEŽÁKY 424/3, Šumperk dat. naroz ,Víchová Petra tř. 17. listopadu 326/4, Přerov I-Město, Přerov dat. naroz ,Vítková Alena Lhota nad Moravou 27, Náklo dat. naroz ,Vočka František Skrbeňská 364/29, Horka nad Moravou dat. naroz ,Vyhlídalová Jarmila Hynkov 39, Příkazy dat. naroz ,Vyhlídalová Svatava č. p. 102, Mladějovice dat. naroz ,Vymětalová Dagmar Dobrovského 354/24a, Lazce, Olomouc dat. naroz ,Weiser Svatopluk Lhota nad Moravou 29, Náklo dat. naroz ,Weiserová Marie Lhota nad Moravou 29, Náklo dat. naroz ,Zatloukalová Danuška Hlavní 3/8, Skrbeň dat. naroz ,Ženčáková Slavomíra 6. května 247, Bohuňovice dat. naroz ,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené pracoviště Olomouc Jeremenkova 1263/17, Hodolany, Olomouc IČ ,Povodí Moravy - Olomouc U dětského domova 263/4, Nové Sady, Olomouc IČ ,Lesy ČR, Lesní správa Šternberk Světlov 863/60, Šternberk IČ ,Agentura ochrany přírody a krajiny ČR- středisko Olomouc Lafayettova 45/13, Olomouc IČ ,Obec Náklo č. p. 14, Náklo IČ ,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, Olomouc IČ ,ZENERGO Moravia s.r.o. Štěpánská 539/9, Nové Město, Praha 2 IČ ,Zemědělské družstvo Unčovice Unčovice 53, Litovel IČ Solařová Helena, Zdiměřická 1442/1,14900 Praha, dat. naroz , Berka František, adr. neznámá, dat. naroz. neznámé, Berková Filomena adr. neznámá, dat. naroz. neznámé, Zemědělské strojní družstvo Lhota, Lhota nad Moravou, Náklo, IČ neznámé. Rozdělovník: I. Obdrží na doručenku vlastníci pozemků, kteří jsou pozemkovému úřadu známi, jímž se dle ust. 11 odst. 10 zákona k rozhodnutí připojuje jen ta část přílohy, která se dotýká konkrétní osoby. II. Obdrží na doručenku Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. III. Podle ust. 11 odst. 10 zákona se rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského úřadu pro Olomoucký kraj, SPU /2015 4

5 Pobočka Olomouc, Jeremenkova 1263/17, Olomouc, na úřední desce Obecního úřadu Náklo, kde lze do příloh rozhodnutí nahlédnout. SPU /2015 5

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2010

Opatření obecné povahy č. 1/2010 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it els t v a obce Zdiby è. 1/2010 ze dne 12. øíjna 2010 ÚZE M N Í PL Á N ZD I B OBEC ZDIBY ZASTUPITELSTVO OBCE Průběžná 11, 250 66 Zdiby, okres Praha-východ, kraj Středočeský,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více