Instinct Quarterly Grant Thornton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton září 2015 Obsah 2 Věcné změny v oblasti zákona o daních z příjmů 3 Zákon o evidenci tržeb 3 Sazby pojistného na sociální zabezpečení pro rodiny s dětmi 4 Minimální mzda od roku Grant Thornton pomáhá výstavbě přenosové soustavy 6 Celní řád 6 Solární energie je opět v kurzu 8 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou 8 Zdanění hazardu v České republice 9 Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí 9 Tvorba daňových rezerv u provozovatelů fotovoltaických elektráren 10 Rozsudek ESD Skandia - informace Finanční správy 11 Kontrolní hlášení Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na 11 vybraná plnění v letech 2015 a Daňový kalendář říjen - prosinec Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 1

2 Věcné změny v oblasti zákona o daních z příjmů Ministerstvo financí připravuje změny zákona o daních z příjmů. K navrhovaným změnám se vyjadřuje i Komora daňových poradců. Předpokládané datum realizace je 1. ledna Jedná se mimo jiné o následující oblasti: Neziskové subjekty - je navrhováno nové pojetí daňového režimu veřejně prospěšných subjektů, který by kladl důraz nikoliv na právní formu subjektu, jak je tomu v současné době, ale na účel jejich činnosti Bezúplatná plnění řešení problémů vzniklých zakomponováním daně dědické a darovací do daně z příjmů Zúžení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do Kč pouze na cenné papíry, které nejsou součástí obchodního majetku Zvýšení daňového zvýhodnění pro děti od roku 2017 na Kč pro druhé dítě a Kč pro třetí a další dítě Nabývání spoluvlastnických podílů k majetku - obdobné zacházení se spoluvlastnickými podíly jako při zacházení s nabýváním celého hmotného majetku Právo stavby jako hmotný majetek a daňový režim stavby existující již při zřízení práva stavby Finanční leasing i na nehmotný majetek Změny v oblasti přeúčtování nákladů Zpřísnění zdanění sportovců a umělců - daňových nerezidentů Daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku automatický přenos daňové povinnosti z původního na nového člena obchodní korporace Zajištění stejného daňového režimu u výplat zisku po zdanění a režim všech plnění od společnosti společníkům (ostatní kapitálové fondy, oceňovací rozdíly při přeměnách) Je třeba zdůraznit, že Komora daňových poradců má k řadě bodů připomínky, které se jistě projeví ve finálním znění navrhovaných úprav. Ondřej Štědrý Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Zákon o evidenci tržeb Koaliční rada vlády odsouhlasila rozhodnutí Ministerstva financí o mimořádném prodloužení legisvakanční lhůty (doby mezi okamžikem platnosti a účinnosti) zákona o evidenci tržeb. Elektronická evidence tržeb má představovat jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání konkurenčního prostředí v novodobé historii České republiky. Návrh zákona byl schválen v červnu 2015 a pravděpodobná účinnost se tímto posouvá do poloviny roku O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme opět informovat. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E Sazby pojistného na sociální zabezpečení pro rodiny s dětmi Důchodová komise připravila návrh diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi. Navržené opatření má za cíl snížit rodinám s dětmi celkovou finanční zátěž v období výchovy nezaopatřených dětí, kdy rodiny tyto prostředky nejvíce potřebují. Nezaopatřeným dítětem se stejně jako u daně z příjmů rozumí dítě, do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do dovršení věku 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. V případě, kdy dítě není ze zdravotních důvodů schopno přípravy na budoucí povolání či výdělečné činnosti, i tak je považováno za nezaopatřené dítě, avšak také jen do dovršení věku 26 let. Opatření navrhuje zvýšení základní sazby na důchodové zabezpečení o 1 procentní bod z 28 % na 29 %, která by byla platná pro domácnosti bez dětí. Pro domácnost s jedním dítětem se navrhuje sazba 28 %, se dvěma dětmi 26,5 %, se třemi dětmi 24 % a se čtyřmi a více dětmi 21,5 %. Tato úprava se týká pouze části, kterou odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance, tj. úprava nijak neovlivní pojistné placené zaměstnavatelem. Pro OSVČ by měla platit diferenciace sazeb obdobně. Snížené sazby by měly platit pro oba rodiče, pokud žijí s vyživovaným dítětem ve společné domácnosti. Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Minimální mzda od roku 2016 Vláda dne schválila zvýšení minimální mzdy od Stejně jako minulý rok se minimální mzda zvýší o 700 Kč, tedy ze současných Kč na Kč. Zároveň bude také zvýšena minimální hodinová sazba z 55 Kč na 58,70 Kč. Ovšem nejvyšší nárůst pocítí zdravotně postižení zaměstnanci, kterým se minimální měsíční mzda navýší o Kč na Kč. V současnosti je minimální mzda v České republice jedna z nejnižších v Evropské unii a i proto ji vláda postupně zvyšuje. Anna Šatrová Tax Consultant T E Graf: Minimální mzda ve vybraných zemích EU 1/2015 Zdroj: Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 Grant Thornton pomáhá výstavbě přenosové soustavy Grant Thornton pomáhá získat evropské dotace pro společnost ČEPS na výstavbu a rozvoj přenosové soustavy České republiky Grant Thornton opět pomohl českému provozovateli elektrické přenosové soustavy ČEPS a.s., při získání dotace přes jeden milion Eur na přípravu výstavby strategické energetické infrastruktury z dotačního programu Evropské komise Connecting Europe Facility (CEF). Společnost ČEPS, a.s. systematicky a dlouhodobě plánuje rozvoj infrastruktury tak, aby byly posilovány páteřní přenosové sítě, které přispívají k bezpečnému propojování evropského energetického trhu navzdory šířící se decentralizaci výrobních zdrojů. ČEPSu společně s Grant Thornton se již podruhé podařilo uspět před mezinárodní komisí zástupců institucí EU, kteří se rozhodli pro udělení dotace na přípravu projektové dokumentace pro dvě významné investiční akce na severovýchodě Čech. Dotace je ve výši přes jeden milion Eur, což se blíží střední hodnotě přidělených prostředků na přípravné studie. CEF získalo 23 evropských projektů, z nichž 19 žádostí bylo na podporu přípravných studií a 4 na podporu samotných realizací. Příprava žádosti o dotaci z programu CEF trvala přes tři měsíce a podání proběhlo v polovině dubna Na konci července pak byly oficiálně vyhlášeny výsledky hodnocení všech žádostí. Již druhý úspěch v řadě při podávání žádostí o dotace z programu CEF je pro mě překvapením, protože vím, jak velká je v Evropě konkurence, celkem je strategických projektů obdobného významu kolem 250, přičemž výrazněji jsou podporovány projekty výstavby plynárenské infrastruktury. Pro mě jako managing partnera Grant Thornton Advisory je to jasný signál, že naše spolupráce se společností ČEPS funguje tak, jak má. Komentuje úspěch David Pirner, managing partner Grant Thornton. Vojtěch Fried Grant Thornton Advisory s.r.o. T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 Celní řád Ministerstvo financí předložilo vládě návrh celního řádu. Celní řád zavede do českého právního řádu ustanovení celního kodexu EU a zcela nahradí stávající celní zákon. Celní řád má odstranit problémy vznikající při celním řízení, konkrétně se bude jednat o sjednocení stávajících postupů pro výkon celního dohledu, celní kontroly a celního řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a následný výběr, a to prostřednictvím moderních technologií. Dlouhodobým cílem Evropské komise je nastavit jednoduché a převážně elektronické prostředí pro clo a obchod. Snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů se projeví například v těchto oblastech: nová možnost administrovat zajištění celního dluhu pro osoby tzv. přímých zástupců, kterým bude moci být povoleno poskytnout jistotu za osobu, od níž se jistota požaduje, možnost opakovaného používání složené jistoty k zajištění celního dluhu, které zjednoduší provádění celního řízení zejména malým a středním dovozcům, zjednodušení v případě správy cla u nepřímého zastoupení, zjednodušení možnosti tzv. technických oprav údajů v celním prohlášení. Účinnost předkládaného návrhu zákona se navrhuje současně s účinností celního kodexu Unie, nařízení č. 952/2013, od Nový předpis si vyžádá i novely dalších zákonů (zákona o Finanční správě České republiky, zákona o Celní správě České republiky, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních). O důležitých změnách Vás budeme informovat v dalších číslech našeho bulletinu. Monika Chvalová Tax Manager T E Solární energie je opět v kurzu Solární energie se dostává zpět do popředí zájmu. Tentokrát ale z pohledu její reálné využitelnosti a v domácnostech nebo ve firmách. Podle zveřejněných průzkumů velká část Čechů zvažuje úspory energií právě formou instalace solárních panelů. Domácnostem v České republice svítá na lepší časy, hlavně díky dvěma nadcházejícím změnám. Tou první je změna legislativy, která od roku 2016 umožní snadnější připojení nových malých fotovoltaických elektráren s výkonem do 10 kw. K těm již nebude nutná licence na výrobu elektrické energie či živnostenské povolení. Pro připojení elektrárny postačí už pouze smlouva s provozovatelem distribuční soustavy, a to z toho důvodu, aby mohl být případný nadbytek 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 vyrobené elektřiny dodán do distribuční sítě. Druhou změnou je plánovaná úprava programu Nová zelená úsporám (NZÚ) Ministerstva životního prostředí. Tento program je zaměřený na úspory energie a použití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Od příštího roku se program bude zaměřovat, vedle podpory solárních systémů na ohřev teplé užitkové vody, také na fotovoltaické elektrárny na střechách, určené primárně ke krytí spotřeby energie v místě výroby. NZÚ byl doposud omezen jak časově, tak finančně, ale v budoucnu by měl být systém nastaven tak, že dotace půjde získat průběžně až do roku S podporou FVE to je složitější v případě firem. Mohou využít Evropské dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), ten však nepodporuje fotovoltaiku přímo. Avšak jeho podprogram Úspory energie umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích. Pokud bude FVE, do 35 kw instalovaného výkonu, součástí komplexního řešení, vyhovujícího definovaným kritériím, může být do programu zahrnuta. Samotný dotační proces je však velmi specifický. Řada českých podniků, které o dotace požádaly samy, neuspěly z důvodu nesprávného zpracování žádosti. Častým problémem žádostí byl například, krom administrativních chyb, nedostatečný popis přínosů projektu či špatná volba dotačního podprogramu. A jak je to s cenou? Pořizovací cena solárních panelů v Evropě klesla od roku 2008 do 2012 o téměř 80 % a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je intenzivní výzkum a vývoj, díky kterému výrazně klesla cena i množství křemíku potřebného pro výrobu solárních panelů. Dalším důvodem je pak rychlý rozvoj masové výroby. Podle studie z června 2015, kterou uveřejnila Evropská fotovoltaická technologická platforma, bude cena solárních panelů do roku 2020 ještě klesat a to až o dalších 50 % oproti současnosti. Pořízení solárních systémů již nebude výsadou velkých investičních celků nebo nadšenců do obnovitelných zdrojů. Blízká budoucnost přinese reálnou možnost úspor nákladů na energie díky výrobě elektřiny přímo v místě spotřeby. Helena Brandejsová Grant Thornton Advisory s.r.o. T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou Dne byla v Bogotě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Smlouva, publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 39/2015, vstoupila v platnost dne a její ustanovení budou moci státy uplatňovat od 1. ledna Anna Šatrová Tax Consultant T E Zdanění hazardu v České republice Koalice se dohodla na zvýšení zdanění hazardu v České republice. Výsledkem dohody obou stran je, že od roku 2016 by se z loterijních a kurzových sázek měla odvádět daň ve výši 23 % a u hracích automatů 28 %. Toto zdanění by ovšem mělo platit pouze v průběhu roku 2016, protože by měl vstoupit v platnost zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her, který vláda předložila sněmovně na konci srpna. Tento zákon navrhuje tři sazby daně: 35 % pro hrací přístroje, 30 % pro živé hry, loterie a binga a 25 % pro kurzové sázky, tomboly, totalizátorové hry nebo turnaje malého rozsahu. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme opět informovat. Anna Šatrová Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po Generální finanční ředitelství dne zveřejnilo informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po ( sti-2015.pdf). Úpravu v oblasti nemovitých věcí provedla novela č. 360/2014 Sb., zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, částečně účinná již od V aktuálně účinném znění zákona o DPH se tak prolínají změny v právní úpravě dodání dokončených staveb pro bydlení s dosavadní nezměněnou úpravou dodání a nájmu nemovitých věcí. Účinnost změn v ustanoveních o dodání a nájmu nemovitých věcí byla posunuta od V případě dotazů k aplikaci DPH na značně nepřehlednou oblast dodání a nájem nemovitých věcí nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E Tvorba daňových rezerv u provozovatelů fotovoltaických elektráren Dne prezident republiky podepsal novelu zákona o účetnictví, která bude platit od Součástí této novely je i změna zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách. Změny se dotýkají provozovatelů fotovoltaických elektráren, jejichž solární panely byly uvedeny na trh do a kteří jsou povinni hradit příspěvky na likvidaci solárních panelů. Na příspěvek na likvidaci solárních panelů může provozovatel tvořit rezervu, která bude daňově účinným nákladem. Rezerva musí být tvořena rovnoměrně až do okamžiku likvidace solárního panelu (po dobu daňového odpisování solárního panelu). Platba příspěvku na likvidaci solárních panelů, která bude zaúčtována do nákladů, je však daňově neuznatelným nákladem. Přestože novela zákona bude účinná od , je možné tvořit daňově účinnou rezervu již pro zdaňovací období započaté v roce Monika Chvalová Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Rozsudek ESD Skandia - informace Finanční správy Finanční správa uveřejnila na svých stránkách Informaci k uplatňování DPH u skupiny pro DPH v návaznosti na nedávný rozsudek ESD C-7/13 Skandia America Corp. Tento rozsudek a mění do určité míry interpretaci judikátu ESD C-210/04 FCE Bank, který plnění mezi zřizovatelem a pobočkou považuje za vnitropodnikové plnění, které je mimo předmět DPH. Ve výše uvedeném rozsudku se jednalo o situaci, kdy zřizovatel, pojišťovací společnost Skandia America Corporation založená v USA, poskytla své pobočce (organizační složce-provozovně) ve Švédsku IT služby. Švédská pobočka byla členem skupiny pro DPH. Švédský správce daně zaregistroval pobočku k DPH a vyměřil jí daň. Pobočka podala proti tomuto kroku žalobu s tím, že neexistuje právní základ jednak pro zdanění plnění mezi hlavní provozovnou a pobočkou, ani pro registraci pobočky k DPH, vedle její stávající registrace jako člena skupiny pro DPH. ESD dospěl k závěru, že: služby poskytnuté zřizovatelem ve třetí zemi pobočce, která je členem skupiny pro DPH, představují zdanitelné plnění povinnost odvést DPH z těchto služeb vzniká skupině pro DPH, jejímž je pobočka členem. Finanční správa z rozsudku vyvozuje následující závěry: v případě provozovny, která je součástí skupiny pro DPH, se plnění poskytnutá zřizovatelem této provozovně považují za plnění poskytnutá skupině pro DPH a jsou předmětem DPH výše uvedené platí jak pro situace, kdy zřizovatel je usazen ve třetí zemi nebo v jiném členském státě a provozovna je umístěna v tuzemsku, tak i pro zřizovatele z tuzemska s provozovnou mimo tuzemsko od data zveřejnění Informace se nepoužije dosavadní interpretace judikátu ESD C-210/04 FCE Bank. Ondřej Štědrý Tax Manager T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Kontrolní hlášení S účinností od vzniká plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Kontrolním hlášení se rozumí daňové tvrzení, založené na údajích ze současné evidence pro účely DPH. Zavedení kontrolního hlášení si dává za cíl využití údajů efektivně a v reálném čase Finanční správou a předejití neoprávněnému vyplácení nadměrných odpočtů DPH. Kontrolní hlášení bude obsahovat informace o celkové ceně plnění a o tom, kdy a mezi kým obchod proběhl. Hlášení dodavatele budou párována na hlášení odběratele a stanou se tak stěžejním nástrojem v boji proti daňovým únikům. První kontrolní hlášení se podává elektronicky za období leden 2016 (respektive 1. čtvrtletí 2016) a to do (respektive do ). Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky. Podání bude možno činit prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), na stránkách Daňového portálu a též prostřednictvím Datové schránky ve zveřejněném tvaru a struktuře XML souboru. GFŘ zatím zveřejnilo XML strukturu, včetně XSD schématu, které mají sloužit pro včasnou informovat vývojářů a tvůrců SW. Teprve až bude formulář Kontrolní hlášení DPH v aplikaci EPO zveřejněn, bude XML struktura definitivní. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 Generální finanční ředitelství dne zveřejnilo informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a Novela č. 360/2014 Sb., zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2014 Sb. hovoří o stanovených dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Dnem Česká republika rozšířila výčet plnění, 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 při jejichž plnění se režim přenesení daňové povinnosti aplikuje. Dne došlo nařízením vlády č. 155/2015 Sb. k novelizaci původního nařízení a aplikace režimu přenesení daňové povinnosti je tak od rozšířena o další komodity v oblasti obilovin, technických plodin a olejnatých semen. Od platí toto rozšíření rovněž pro cukrovou řepu. Ostatní dosud v zákoně o DPH definovaná plnění zůstávají v platnosti a bez věcných změn. Režim přenesení daňové povinnosti se podle 92d zákona o DPH s účinností od také použije při dodání nemovité věci plátci, pokud dodávající plátce uplatní daň podle 56 odst. 5 zákona o DPH. Tereza Zmelíková Tax Consultant T E 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Daňový kalendář říjen - prosinec 2015 Říjen - prosinec 2015 pondělí spotřební daň splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015 úterý pondělí pondělí daň z příjmů daň z přidané hodnoty pojistné odvod z loterií a jiných podobných her spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z přidané hodnoty daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost daňové přiznání a daň k MOSS podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015 splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za září 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015 poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Říjen - prosinec 2015 pondělí spotřební daň splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pátek středa daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání za říjen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen výpis z evidence za říjen daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015 pondělí energetické daně daň z příjmů daň z nemovitých věcí odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015 splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) čtvrtek spotřební daň splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) úterý pondělí daň z příjmů daň silniční daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 2015 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

15 Říjen - prosinec 2015 pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzínů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015 čtvrtek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 15

16 Kontakty IB Grant Thornton Consulting s.r.o. IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti 18, CZ Praha 2 T F E Pekařská 7, CZ Brno T F E Grant Thornton Advisory s.r.o. Grant Thornton Valuations, a.s. Žatecká 55/14, CZ Praha 1 T F E O Grant Thornton Grant Thornton International je globální organizace firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes profesionálů, organizace působí ve více než 100 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce ,2 miliardy USD. Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce. Disclaimer Grant Thornton International je jedna z předních organizací nezávisle vlastněných a řízených poradenských a účetních firem. Všechny členské firmy jsou zavázány poskytovat služby vysokého standardu, nehledě na to, v jakém regionu působí. Grant Thornton International Ltd. je nepraktikující mezinárodní subjekt organizovaný jako společnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Anglii a Walesu. Grant Thornton International neposkytuje služby pod svým jménem, služby jsou nezávisle poskytovány členskými společnostmi. Tyto společnosti nejsou členy mezinárodního partnerství a nejsou proto navzájem odpovědné za služby a jiné aktivity, které poskytují. Každá z firem je nezávislá a odpovědná za administrativní záležitosti na místní úrovni. / Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 16

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat dubnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

ÚČETNICTVÍ. Daně opakování pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Daně opakování pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Daně

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více