DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc"

Transkript

1 *crdux0070hj2* CRDUX0070HJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0924/13-12/Fm V Olomouc dne 1. dubna 2014 Č. j.: DUCR-19179/14/Fm Telefon: (linka 213) Oprávněná úřední osoba: Foukalová Martina Ing. R O Z H O D N U T Í Drážní úřad jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), obdržel dne 1.října 2013 žádost stavebníka Statutárního města Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc IČ: zastoupeného společností BKP Global, s.r.o., Krapkova 4, Olomouc IČ: o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. DUCR-61697/11/Ma ze dne 7.prosince 2011, SP.Zn.: MO-SDO0689/11-8/Ma a změnu termínu ukončení pro stavbu dráhy Ulice 1.máje - rekonstrukce Umístění stavby: na pozemcích p.č. 116/46, 116/53, 121/1, 121/3 (vše ostatní plocha ostatní komunikace), na budovách č.p. 803 na st.p.č. 144/1, č.p. 821na st.p.č. 144/2,, č.p. 827 na st.p.č. 178, č.p. 817 na st.p.č. 162, č.p. 820 na st.p.č. 165, č.p. 830 na st.p.č. 176, č.p. 832 na st.p.č. 174/1, č.p. 838 na st.p.č. 168, č.p. 840 na st.p.č. 166, č.p. 856 na st.p.č. 181, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, okres Olomouc. Budou odstraněny závěsy trolejového vedení z budov č.p. 860 na st. p.č. 722/1, č.p. 858 na st.p.č. 154/2, č.p. 804 na st. p.č. 155, č.p. 805 na st.p.č. 156, č.p. 809 na st. p.č. 160/1, č.p. 836 na st.p.č. 170, č.p. 614 na st. p.č. 199, č.p. 589 na st.p.č. 200, č.p. 870 na st.p.č. 731, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, okres Olomouc. Po projednání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Drážní úřad r o z h o d l podle 115 odst. 4 stavebního zákona, že prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. DUCR-61697/11/Ma ze dne 7.prosince 2011, SP.Zn.: MO-SDO0689/11-8/Ma pro stavby dráhy: Ulice 1.máje - rekonstrukce v rozsahu stavby dráhy: SO 002 Snesení kolejiště DPMO SO 651 Tramvajová trať, spodní stavba SO 652 Tramvajová trať, svrchní stavba SO 653 Rekonstrukce trolejového vedení p o v o l u j e

2 za těchto podmínek: 1.Stavební povolení č. j. DUCR-61697/11/Ma ze dne 7.prosince 2011, SP.Zn.: MO-SDO0689/11-8/Ma pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci toto rozhodnutí, nebude stavba zahájena. Na uvedenou stavby vydal Drážní úřad stavební povolení č.j.: DUCR-61697/11/Ma ze dne 7.prosince 2011, SP.Zn.: MO-SDO0689/11-8/Ma Po projednání žádosti o změně stavby před jejím dokončením s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Drážní úřad Popis změny stavby: r o z h o d l podle 118 odst. 3 stavebního zákona, že změna výše nedokončené stavby se p o v o l u j e. Změna termínu ukončení stavby podmínka č.25 stavebního povolení Stavebník dodrží podmínky a stanoviska - doplnění bodu č.19 : doplněno Souhrnné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odboru územní správy majetku Brno, sp.zn.: 42312/ OÚZ-OL ze dne 21.února 2014 Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba bude nejpozději dokončena včetně zkušebního provozu. 3. K doplnění bodu č.19 Stavebník dodrží podmínky: Souhrnného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odboru územní správy majetku Brno, sp.zn.: 42312/ OÚZ-OL ze dne 21.února Ministerstvo obrany požaduje dodržení podmínek stanoviska č.j. 7584/21144/ ÚP-OL ze dne 2. listopadu 2011 za předpokladu, že nedošlo ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby projednané podle písemné a grafické dokumentace předložené v roce Odůvodnění Stavebník Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc IČ: zastoupeno společností BKP Global, s.r.o., Krapkova 4, Olomouc IČ podal dne žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změnu termínu ukončení stavby pro výše uvedenou stavbu, které bylo vydáno pod č.j. DUCR-61697/11/Ma ze dne 7.prosince 2011, SP.Zn.: MO-SDO0689/11-8/Ma a právní moci nabylo dne Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno řízení. Drážní úřad dne 20.prosince 2013 dopisem č.j. DUCR-68867/13/Ma oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům řízení, kteří mu byli známi, a dotčeným orgánům zahájení řízení, a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení a

3 stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Vzhledem k tomu, že nebyly doloženy veškeré doklady potřebné pro posouzení výše uvedené stavby, Drážní úřad dne 18.února 2014 Výzvou č.j. DUCR-9763/14/Fm vyzval stavebníka k doplnění žádosti o potřebné doklady a Usnesením č.j. DUCR-9765/14/Fm přerušil řízení. K žádosti byly doloženy tyto náležitosti: Doklady prokazující vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům nebo stavbám, smlouvy o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek) týkající se nových majitelů nemovistostí Souhrnné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odboru územní správy majetku Brno, sp.zn.: 42312/ OÚZ-OL ze dne 21.února 2014 V průběhu řízení přezkoumal Drážní úřad žádost a zjistil, že prodloužením platnosti stavebního povolení, změnou termínu ukončení stavby a doplněním podmínek č.19 nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Z uvedených důvodů rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. P o učení o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, Sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Otisk úředního razítka Ing. Vladislav Kalup vedoucí oblasti Olomouc Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 2, převodem z účtu ve výši 1000 Kč.

4 Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu Města Olomouce a Drážního úřadu. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko Podpis: Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: Magistrát města Olomouce, Horní nám. 1, Olomouc Drážní úřad zde Rozdělovník: Účastníci řízení: 1. Stavebník: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc zastoupené BKP Global s.r.o., Klicperova 3/367, Olomouc, IČ: Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 8, IČ Ing.arch.Richard Nácar, , Ztracená 255/8, Olomouc 4. Ing.arch.Miroslava Nácarová, , Helsinská 134/5, Olomouc 5. Truong Hong, , tř.17.listopadu 327/6, Přerov 2 6. Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské náměstí 841/2, Olomouc, IČ STAVING Olomouc, s.r.o., Pavlovická 20/43, Olomouc, IČ LD-reality, s.r.o., 1.máje 832/16, Olomouc, IČ Ing. Jiří Weise, , Západní 702/47, Olomouc 11. Magdaléna Chytilová, , Wurmova 840/2, Olomouc 12. Ing. Vladimír Navrátil, , Salmova 1714/14, Blansko 13. Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace, nám. Republiky 856/1, Olomouc IČ Mgr. Magda Hubáčková, , Komenského 860/5, Olomouc 15. Eva Glavanová Vostřelová, , Komenského 860/5, Olomouc 16. Antonín Kučerka, , Sokolská 576/21, Olomouc 17. MUDr. Eliška Rapantová, , Komenského 860/5, Olomouc 18. Dušan Synek, , Komenského 860/5, Olomouc 19. Petr Šerý, , Komenského 860/5, Olomouc 20. Marie Šerá, , Komenského 860/5, Olomouc 21. Veronika Vaculíková, , Komenského 860/5, Olomouc 22. Petr Vodička, , Komenského 860/5, Olomouc 23. MUDr. Roman Ďurík, , Ordinace praktického lékaře, Budovatelů 6, Přerov

5 24. Igor Hajnyš, , Jesenická 1070/44, Šumperk 25. Petr Hajnyš, , Jesenická 1773/67, Šumperk 26. Pavel Hemžský, , Chelčického 483/16, Olomouc 27. Alena Kabilková, , Komenského 858/1, Olomouc 28. Pavla Kratochvílová, , Komenského 858/1, Olomouc 29. Klára Mottlová, , Komenského 858/1, Olomouc 30. Miloslav Řezníček, , Jungmannova 914/11, Olomouc 31. Eva Řezníčková, , Jungmannova 914/11, Olomouc 32. Oxana Nikolajevna Spurná Perederiy, , Rooseveltova 504/50, Olomouc 33. Mgr. Karel Spurný, , Charkovská 1066/8, Olomouc 34. Mgr. Šárka Stejskalová, , Komenského 858/1, Olomouc 35. Josef Štěpánek, , Komenského 858/1, Olomouc 36. Jitka Štěpánková, , Komenského 858/1, Olomouc 37. Mgr. Jana Ticháková, , Komenského 858/1, Olomouc 38. PhDr. Alena Vykydalová, , Komenského 858/1, Olomouc 39. Dagmar Kotrbáčková, , 1.máje 804/25, Olomouc 40. Iva Kotrbáčková, , 1.máje 804/25, Olomouc 41. Ing. Ludmila Mayerová, , 1.máje 804/25, Olomouc 42. Pavel Martinásek, , Na Struze 97/3, Olomouc 43. Zuzana Martinásková, , Na Struze 97/3, Olomouc 44. Iveta Klemešová, , Dómská 2,, Olomouc 45. Jaroslav Lejčenko, , Marie Pospíšilové 444/1, Olomouc 46. Jana Lejčenková, , Foerstrova 807/2, Olomouc 47. Vladimíra Zavadilová, , kpt. Nálepky 778/6, Olomouc 48. Antonín Karný, , Pionýrská 992/24, Olomouc 49. Miroslav Karný, , Před Lipami 433/8, Olomouc 50. Vladimír Karný, , tř. Míru 1141/49, Olomouc 51. Doc. PaedDr. Alena Kavčaková Dr., , 1.máje 836/24, Olomouc 52. Jindra Spurná, , Fromkova 102/12, Samotišky, Olomouc 53. Jiří Teichmann, , Wurmova 589/3, Olomouc 54. Milan Citovský, , 1.máje 870/38, Olomouc 55. Milada Citovská, , 1.máje 870/38, Olomouc 56. Rudolf Dosoudil, , Hněvotínská, 520/42, Olomouc 57. Vlastimil Duchoň, , 1.máje 870/38, Olomouc 58. Jitka Duchoňová, , Vrbátky 148, Vrbátky 59. Věra Fikarová, , 1.máje 870/38, Olomouc 60. FUN FERIE spol. s r.o., Přerovská 688/62a, Olomouc, IČ MUDr. Igor Hartmann, , Tř.1.máje 870/38, Olomouc 62. Mgr. Marcela Hartmannová, , Tř.1.máje 870/ Olomouc 63. MUDr. Zdeněk Horák, , Urbanova 852/26, Kyjov 64. Mgr. Alena Horáková, , Karla Čapka 2290/10, Nětčice, Kyjov 65. Kamil Kolakowski, , Dětmarovice Ing. Libor Kvapil, , 1.máje 870/38, Olomouc 67. Mgr. Žaneta Kvapilová, , 1.máje 870/38, Olomouc 68. Ing. Radko Pacák, , Spojovací 2609/40, Praha MUDr. Radomír Passendorfer, , 1.máje 870/38, Olomouc 70. JUDr. Karel Studený, , Sokolů 42/6, Přerov Dalibor Joura, , Záhumenky 232, Olomouc 72. Alena Jourová, , Záhumenky 232, Olomouc 73. Edita Urbanová, , 1.máje 870/38, Olomouc 74. Ivana Budínová, , Kubelíkova 59/7, Bystrovany, Olomouc 75. Olivier Anthony Camarda Philippe, , Stiborova 632/2, Olomouc, 76. Vladimír Havlíček, , Kosinova 871/2, Olomouc 77. Věra Havlíčková, , Kosinova 871/2, Olomouc 78. Mgr. Zdeněk Hodulík, , Kosinova 871/2, Olomouc

6 79. Mgr. Michaela Hodulíková, , Kosinova 871/2, Olomouc 80. Ruslan Iskra, , Jiřího z Poděbrad 894/5, Olomouc 81. Ing. Radek Jánský, , Kosinova 871/2, Olomouc 82. Libuše Jánská, , Kosinova 871/2, Olomouc 83. Elena Khourtova, , Jiřího z Poděbrad 894/5, Olomouc 84. Ing. Josef Mazač, , Kosinova 871/2, Olomouc 85. Mgr. Pavlína Mazačová, , Kosinova 871/2, Olomouc 86. Mgr. Jarmila Morkesová, , Olomoucká 97, Hlubočky Marie Nováková, , Kosinova 871/2, Olomouc 88. Libor Novotný, , Černého 814/38, Brno Alois Řezníček, , Kosinova 871/2, Olomouc 90. PhDr. Margita Řezníčková, , Kosinova 871/2, Olomouc 91. Ing. Vít Lesák, , Hořicova 838/29, Opava Kateřinky 92. Jarmila Lesáková, Hořicova 838/29, Opava Kateřinky 93. Miloslav Otáhal, , Bystrovanská 239/33, Olomouc 94. Zdeňka Otáhalová, , Bystrovanská 239/33, Olomouc 95. Ing.Lubomír Pinkava, , Luká 150, Luká a další účastníci uvědoměni veřejnou vyhláškou doručení veřejnou vyhláškou podle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po dobu nejméně 15 dnů zveřejnění na ( elektronická úřední deska) podle 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - rozhodnutí bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů Dotčené orgány: 95. Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc 96. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 91, Olomouc 97. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc 98. Policie Čeké republiky, Dopravní inspektorát Olomouc, Holická 31, Olomouc Na vědomí: 99. Dopravní podnik města Olomouce, Koželužská 563/1, Olomouc spis

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více