pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:"

Transkript

1 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, číslo akreditované instituce: AK I./I-69/2003 pracovníky školství: Od roku 2005 Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j.: /05-25 sociální pracovníky: Od roku 2010 Akreditovaná instituce MPSV v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditované instituce: 2010/216-I podnikatelské subjekty: Od roku držitelé CERTIFIKACE ISO Jsme členy Asociace pro elektronickou komerci APEK. TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , , ; fax: mobil: , , ID datové schránky: aaqave

2 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 Obsah OSTRAVA Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací 5 Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) 6 Stavební řád (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) 6 Co se o zdravotním pojištění v roce 2015 nedozvíte na souhrnném semináři 7 Veřejná promluva 8 Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou komunikaci 9 Školský zákon aktuálně 9 Zvládání konfliktních situací 10 Ověřování - vidimace a legalizace 11 Veřejné zakázky v praxi se zaměřením na zjednodušené podlimitní řízení 11 Správní řád a otázky ke zkouškám ZOZ 12 Obce a nemovitosti (v pojetí nového občanského zákoníku) 12 Hygienické minimum 13 Reminiscence a její přínos pro seniory 14 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby zadavatelů 15 Právní aspekty činnosti obchodního zástupce 16 Komunikovat efektivně 16 Intrastat - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím 17 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů - ohlašování a povolování staveb od A do Z 18 Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi 19 Zákoník práce - 2denní - právní minimum pro personalisty - I. část 20 Zákoník práce - 2denní - právní minimum pro personalisty - II. část 21 Vymáhání a řešení pohledávek/dluhů 22 Grafologie 22 2

3 Veřejné zakázky malého rozsahu 23 Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví 24 Spisová a archivní služba 25 Exekuce ze mzdy - dohoda o srážkách, exekuce 25 Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední 26 Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníku 27 Jednání s lidmi, vyjednávání 28 Technické zhodnocení investičního majetku 29 Podvody v účetnictví 30 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby dodavatelů 31 Psychiatrické minimum 32 Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk 33 Účetnictví příspěvkových organizací v platné metodice, prováděcí předpisy 33 Nový občanský zákoník se zaměřením na školství 34 Stavební řád - problematika přestupků, správních deliktů a pořádkových pokut 35 Asertivitou proti stresu 36 Dodací doložky Incoterms 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH 37 Nový občanský zákoník pro obce 37 Vedení stavebního deníku 38 Správní řád v praxi 39 Zákoník práce se zaměřením na pracovní smlouvu 40 Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky 40 Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava 41 Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací 42 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. 43 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. 43 Zákoník práce aneb právní minimum pro personalisty 44 Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva 45, 46 3

4 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 OLOMOUC Veřejné zakázky malého rozsahu 47 Co se o zdravotním pojištění v roce 2015 nedozvíte na souhrnném semináři 48 Ředitel školy a školského zařízení - výkon práv a povinností zaměstnavatele 49 Spisová a archivní služba 50 Původ zboží pro dovoz, vývoz zboží a statistiku Intrastat CZ 50 Úřední deska 51 Umění jednat s lidmi 52 Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) 53 Veřejné zakázky v praxi se zaměřením na zjednodušené podlimitní řízení 54 Ověřování - vidimace a legalizace 54 Právní aspekty činnosti obchodního zástupce 55 Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací 56 Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi 57 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů - ohlašování a povolování staveb od A do Z 57 Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí 58 Dodací doložky Incoterms 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH 59 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby zadavatelů 60 Problémy v oblasti výchovné činnosti školy 61 Obce a nemovitosti (v pojetí nového občanského zákoníku) 62 Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací 63 Zadávání veřejných zakázek - časté chyby dodavatelů 64 4

5 OSTRAVA DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ODPISOVÁNÍ MAJETKU OBCÍ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - AKTUALITY, PRAKTICKÉ POSTUPY A PŘÍKLADY NOVINKA v. s Platná legislativa k Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku, majetek odepisovaný a vyloučený z odepisování, už s možností od nově věcná břemena, jejich zahrnutí do dlouhodobého majetku, věcná břemena a znehodnocení vlastního majetku, opravné položky. Příklady a výpočty. Stanovení vstupní ceny pro účetní odpisy příklady dle způsobu pořízení (úplatné, bezúplatné, směnou, výstavbou, operativní leasing, finanční leasing). Stanovení vstupní ceny pro daňové odpisy. Stanovení ceny pro účely zdanění bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku. Způsob stanovení reálné hodnoty, přecenění a zastavení odpisů účetních, pokračování odpisů daňových. Technické zhodnocení, legislativní vymezení, vliv TZ na životnost předmětu. Změna doby odepisování, doba odepisování u TZ najatého majetku. Odpisové plány. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, výpočet časového rozlišení dotace v návaznosti na výši odpisů, opravné položky a jejich vliv na výši časového rozlišení transferů a na odpisový plán. Výpočet a změna transferového podílu. Odpisy majetku podle ČÚS č. 708 kategorizace, význam zbytkové hodnoty a její určení, způsoby odepisování, stanovení doby odpisování. Příklady výpočtů. Zaúčtování odpisů a jejich kontrola ve výkazech. Zásah do pořizovací ceny příklady ve vazbě na ČÚS č Soubory majetku, jejich ocenění a změny rozsahu souboru, odpisy. Příklady. Diskuse. LEKTOR: Ing. Hana JURÁŇOVÁ, daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě KDY: úterý 12. května zahájení v 8:30 hodin (8:30-13:30 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-337/

6 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 STAVEBNÍ ŘÁD (STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, KOLAUDACE A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB) NOVINKA v. s Seminář je zaměřen na aktuální změny stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to vždy v návaznosti na aktuální právní úpravu a její novelizace. Seminář se bude věnovat části stavebního řádu, která upravuje postupy stavebních úřadů a stavebníků při povolování realizace staveb, ohlašování staveb, kolaudaci a odstraňování staveb. Tato část právní úpravy navazuje na předchozí část zákona, a to územní plánování a umísťování staveb. V rámci semináře dojde k vysvětlení nových postupů při ohlašování staveb, změn při vydávání stavebního povolení v rámci stavebního řízení, vymezení účastníků stavebního řízení, podkladů pro vydání rozhodnutí a jednotlivých podmínek rozhodnutí, institutu autorizovaného inspektora. Dále dojde k vymezení jednotlivých způsobů kolaudace staveb, včetně předčasného užívání a zkušebního provozu. V průběhu semináře dojde k objasnění postupů při povolování nebo nařizování odstranění staveb a dodatečného povolení stavby. Vše bude vysvětleno v návaznosti na aktuální judikaturu. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, členka komise pro veřejné právo I - správní právo Legislativní rady vlády, členka Výkladové komise pro vodní zákon při MZe KDY: čtvrtek 14. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:30 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-144/2009. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI (NEJČASTĚJŠÍ VADY ŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ) v. s Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků a pracovníkům jiných správních orgánů, kteří vedou správní řízení na různých úsecích. Výklad bude zaměřen na praktický průběh správního řízení s důrazem na jeho problémové oblasti a změny vyvolané novým občanským zákoníkem a poslední novelou správního řádu. 6

7 Obsah semináře: Základní zásady činnosti správních orgánů (zejména jejich konkrétní dopad do jednotlivých ustanovení SŘ). Postup správního orgánu před zahájením řízení (výčet nejčastějších chyb). Zahájení řízení (požadavky SŘ na postup správních orgánů při zahajování z moci úřední/na žádost). Subjekty správního řízení (promítnutím NOZ do správního řízení - označení účastníků a jejich zástupců ve smyslu správního řádu, vzájemné zastupování manželů, příbuzenství, švagrovství, nápomoc při rozhodování a podpůrce). Důkazní řízení (zejména změny dle NOZ - práva a povinnosti nezletilých, práva a povinností manželů, jméno člověka a jeho ochrana, jednání právnických osob, rozlišení veřejných a soukromých listin, katastr nemovitostí). Poskytování informací ze správních spisů. Správní rozhodnutí (judikatura k vadám jednotlivých druhů rozhodnutí vedoucích k jejich nezákonnosti, oznamování rozhodnutí). Náklady řízení. Náprava vad řízení a rozhodnutí (přehled možných postupů včetně jejich výhod a nedostatků, judikatura). Neformální úkony podle SŘ (včetně nápravy jejich vad). Stížnosti. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ, dlouholetá lektorka, zkušenosti z praktického uplatnění správního řádu, lektorka a členka zkušebních komisí IVS Praha, vyhledávaná odbornice v oblasti správního řádu KDY: čtvrtek 14. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-704/2005. CO SE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 NEDOZVÍTE NA SOUHRNNÉM SEMINÁŘI KE ZMĚNÁM VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ NOVINKA v. s Soukromé právo a zdravotní pojištění. Podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění včetně příkladů s dopady do povinností zaměstnavatele v roce Vliv zvýšení minimální mzdy k ve zdravotním pojištění. Postupy zaměstnavatele v různých situacích v souvislosti s úpravou neplaceného volna a neomluvené absence od Pracovněprávní vztahy z pohledu zdravotního pojištění. Výpočty ve zdravotním pojištění. Rozbor dalších problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období. Časté chyby zaměstnavatelů - praktické rady pro jejich řešení. Aktuality ze zdravotního pojištění. 7

8 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a je doplněn příklady s důrazem na řešení problémových situací v praxi. Dotazy je možné vznášet v průběhu semináře i po jeho skončení. LEKTOR: Ing. Antonín DANĚK, odborník na zdravotní pojištění, autor článků o zdravotním pojištění KDY: pondělí 18. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) VEŘEJNÁ PROMLUVA aneb NEBÁT SE VYSTOUPIT, NEZTRATIT, ALE ZÍSKAT PROMLUVIT STRUČNĚ, JASNĚ, KONKRÉTNĚ v. s Interaktivní kurz, v němž účastník: zvládne trému (a seznámí se s podpůrnými relaxacemi); zvládne praktické desatero vhodné pro veřejné vystoupení (například pro schůzku, poradu, veřejný projev před větším publikem); na základě zpětné vazby kolegů-účastníků asertivně posílí své rétorické dovednosti; naučí se rozvrhnout síly v daném prostoru a správně pak pracovat s dechem, hlasem, intonací i neverbální gramatikou; osvojí si základní struktury (osnovy) veřejné promluvy. Součástí kurzu je nácvik relaxací a trénink rétorických dovedností formou her (účast dobrovolná) s motivačními, zábavními prvky. Individuální přístup. LEKTOR: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, katedra mediálních studií a žurnalistiky, členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka KDY: pondělí 18. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:00 h) CENA: 1.990,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, studijní materiál) Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-653/2012. Tradice, Stabilita, Moudrost - Vaše vzdělávací agentura - 8

9 PROFESIONÁLNÍ SEKRETÁŘKA, ASISTENTKA se zaměřením na úspěšnou komunikaci, etiketu v zaměstnání a základy správného servisu v. s Seminář je určen asistentkám, sekretářkám, které se chtějí zdokonalit v činnostech vztahujících se k výkonu jejich povolání. S lektorem z oblasti psychologie, komunikace a gastronomie se seznámí se základními principy komunikačních dovedností, zdokonalí se ve zvládání náročných a konfliktních situací a základech profesionálního servisu. Součástí semináře je i odborný výklad k etiketě v zaměstnání - zásady správného etického jednání, oblékání, společenské konverzace... Posluchači získají informace také k základům správné obsluhy při podávání pokrmů a nápojů, naučí se některé základní technologické postupy při přípravě občerstvení v zaměstnání. Obsah semináře: Jak komunikovat, prezentovat se, oblékat, seznamovat se, loučit se, diplomaticky řešit náročné a konfliktní situace. Jak telefonovat. Jak zvládat trapasy apod. Psychologické aspekty v komunikaci. Identifikace motivací. Diagnostika zákazníka-klienta. Budování pozitivního vztahu apod. Vytvoření návyků, které mohou zlepšit komunikaci. Jak podávat nápoje a pokrmy. Jaký používat inventář. Jak připravit stůl k obsluze. V jakém pořadí a z jaké strany pokrmy a nápoje nabízet či podávat a další neméně zajímavé a pro praxi přínosné informace. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Antonín BRYKS, psychoterapeut, supervizor, lektor v oblasti psychologie a komunikace KDY: pondělí 18. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. ŠKOLSKÝ ZÁKON AKTUÁLNĚ v. s Seznámení se základními uskutečněnými nebo avizovanými změnami platné právní úpravy - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, registru pedagogických pracovníků, pojetí zákonných zástupců dětí a žáků, zletilých a nezletilých 9

10 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 žáků, bezúplatnosti předškolního vzdělávání, zápisu k plnění povinné školní docházky, vzdělávání ve třídách zřízených pro děti, žáky nebo studeny se zdravotním postižením nebo se závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování, závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, pracovního poměru ředitelů škol a školských zařízení, kompetencí školské rady, správního řízení. Aktuální znění školského zákona. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D., specialistka na školskou problematiku, autorka článků v časopise Řízení školy KDY: úterý 19. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP, číslo akreditace: 33289/ ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ v. s Základní typy konfliktů. Charakteristika problému a konfliktu, definice, podstata konfliktu, psychologické charakteristiky, vznik a vývoj konfliktu. Osoby v konfliktu zúčastněné (já, partner, okolí). Reakce lidí na konflikt. Spouštěcí mechanismy konfliktů, vztah jedinec a konflikt. Význam emocí při zvládání konfliktu, způsoby řešení konfliktů, rozpoznání a odvracení konfliktu, modely chování v konfliktu. Test sebepoznání, stanovení dominantního přístupu k řešení. Role v konfliktu, pravidla a návody na řešení krizí. Efektivní komunikace v konfliktních situacích. Komunikace v probíhajícím konfliktu, zásady intervence do konfliktu. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Šárka KOCIÁNOVÁ, lektorka komunikačních technik a image osobnosti KDY: úterý 19. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-222/2014. Absolventi seminářů obdrží osvědčení. 10

11 OVĚŘOVÁNÍ - VIDIMACE A LEGALIZACE - právní úprava ověřování listin a pravosti podpisů v. s Seminář je zaměřen na výkon agendy ověřování v praxi pověřených úřadů, Držitelů poštovní licence a Hospodářské komory ČR. Právní předpisy, výklad základních pojmů, působnost vykonávaná na úseku vidimace-legalizace, způsob provádění vidimace-legalizace. Ověřovací kniha. Ověřování listin určených do zahraničí. Vidimace listin, které jsou opatřeny zajišťovacími prvky. Ověřování jako součást jiných právních předpisů. Správní poplatky vztahující se k výkonu agendy ověřování. Zprostředkovaná identifikace fyzických a právnických osob podle zákona č. 253/2008 Sb. Příklady z praxe. Prezentace v programu PowerPoint. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Bc. Helena MACHALOVÁ, oddělení státního občanství a přestupků Krajského úřadu Zlínského kraje KDY: úterý 19. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-88/2009. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČETNĚ ROZHODOVACÍ PRAXE ÚOHS NOVINKA v. s Na školení budou účastníci seznámeni se základní právní úpravou a pojmy zákona o veřejných zakázkách. Typy zadávacích řízení se zaměřením zejména na zakázky malého rozsahu a zakázky podlimitní zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Porovnání výběrové řízení/zadávací řízení. Zadávací podmínky a časté chyby zadavatelů. Nejčastější pochybení zadavatelů a dodavatelů v rámci zadávacího/výběrového řízení. Rozhodovací praxe ÚOHS. Metodické pokyny. Informace k technické novele zákona č. 137/2006 Sb. Seznámení se změnami ZVZ na základě technické novely (2015). Diskuse, dotazy. 11

12 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 LEKTOR: Mgr. Magdalena CHMELAŘOVÁ, právník se zaměřením na problematiku veřejných zakázek KDY: úterý 19. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-409/2011. SPRÁVNÍ ŘÁD A OTÁZKY KE ZKOUŠKÁM ZOZ v. s Jedná se o specializovaný seminář, který se snaží vyjít vstříc zejména těm úředníkům, kteří i po absolvování přípravy ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, cítí před zkouškou ještě potřebu zopakování resp. procvičení si těch zkušebních otázek, které jim činily v rámci přípravy největší potíže nebo jejichž podstatě dostatečně neporozuměli. Seminář vychází z individuálního přístupu lektora k jednotlivým účastníkům a jejich problémům, týkajících se konkrétních zkušebních otázek, s cílem jejich objasnění a vysvětlení v rozsahu předpokládaných požadavků examinátorů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Miloslav KOKEŠ, lektor IVS Praha KDY: čtvrtek 21. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-15/2012. OBCE A NEMOVITOSTI (v pojetí nového občanského zákoníku) v. s Rekodifikace občanského práva zasáhla od významně i oblast právních vztahů k nemovitostem. Obce, jakožto veřejnoprávní korporace, jsou významnými a přitom specifickými vlastníky rozsáhlého nemovitého majetku. Občanský zákoník 12

13 navrací uplatnění zásady superficies solo cedit, s cílem postupně sjednotit vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné. Kromě toho přibyla celá řada práv, která je možno k nemovitostem sjednávat, jakožto práva věcná, zejména pak právo stavby, které může být ze strany obcí hojně využíváno. Novelizován byl i zákon o obcích a do jeho aplikace je nutno promítnout i úpravu správy nemovitého majetku obcí. Obsah semináře: Věc nemovitá, její součást a příslušenství. Stavba jako součást pozemku. Stavba dočasná. Inženýrské sítě. Přechodná ustanovení a zápis staveb v katastru. Obec jako vlastník nemovitosti. Některé dispozice s nemovitým majetkem obcí. Problematika opuštěných nemovitostí a jejich vlastnictví. Omezení vlastníka nemovité věci (sousedská práva). Ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru. Právo stavby. Věcná břemena (služebnosti a reálná břemena). Závazkové užívací vztahy k nemovitým věcem (výprosa, výpůjčka, nájem a pacht). Diskuse, dotazy. Seminář je určen především pracovníkům obecních úřadů, případně úřadů jiných územně samosprávných celků, zodpovědným za správu nemovitého majetku. Ostatní odborné veřejnosti se zájmem o danou problematiku a přicházející do styku s majetkem obcí. LEKTOR: JUDr. Adam ZÍTEK, Ph.D., advokát, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo. KDY: čtvrtek 21. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-19/2015. HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PROVOZOVATELE A PRACOVNÍKY PRACUJÍCÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.) v. s Seminář je určen pro osoby pracující v oblasti stravovacích služeb, při výrobě a prodeji potravin. Cílem kurzu je seznámení se s požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb, prodeje a výroby potravin dle platné české a evropské legislativy, se zásadami správ- 13

14 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 né hygienické praxe a výrobní praxe založené na principech systému bezpečnosti potravin. Obsah semináře: Co je bezpečná potravina, úvod do mikrobiologie, rizika a jejich následná prevence (mikrobiální = onemocnění a otravy z potravin, fyzikální = poškození zdraví, chemická = intoxikace otravy z potravin), osobní hygiena, sanitace = čištění a dezinfekce, deratizace, dezinsekce, hygienické požadavky na provozovny a zařízení, požadavky na potraviny příjem, manipulace, skladování, dodržování teplotních řetězců, zpracování a uvádění výrobků do oběhu, zavedení preventivního systému k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin, legislativa. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu hygienického minima. Diskuse, dotazy. LEKTOR: MUDr. Irena POSPÍŠILOVÁ, vedoucí oddělení výživy Krajské hygienické stanice, oblastní pracoviště KDY: čtvrtek 21. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.350,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-345/2014. REMINISCENCE A JEJÍ PŘÍNOS PRO SENIORY v. s Cílem vzdělávacího programu je seznámit s metodou reminiscence a jejího uplatnění v práci se seniory a jinými uživateli. Po absolvování kurzu bude účastník schopen s touto metodou pracovat, alespoň na bázi kreativních reminiscenčních technik. Díky zavedení prvků reminiscence do zařízení sociálních služeb, lze zvláště u seniorů zvýšit kvalitu jejich života. Obsah semináře: Stárnutí a stáří, změny ve stáří. Různé aspekty stárnutí (biologické, psychické a sociální aspekty). Potřeby a motivace starého člověka (potřeby dle Maslowa specifikace potřeb sociálních, autonomie a seberealizace). Strategie adaptace na stáří. Paměť a vzpomínky. Co je to paměť, druhy paměti. Proces zapomínání, poruchy paměti, druhy demencí. Teorie Reminiscence - reminiscence jako terapie a jako aktivizační technika. Rozdělení reminiscence dle Norrise a dále rozdělení na narativní, reflektující, expresivní a informační přístupy reminiscence. Funkce a výhody reminiscence, specifika přístupu k této metodě. Účastníci reminiscence. Druhy reminiscence a limitující faktory. Reminiscenční metody (podle cíle, dle použitých prostředků komunikace, a podle dosaženého výsledku). Předměty využívané při reminiscenci. Kreativní metody reminiscence (reminiscenční divadlo, knihy života, 14

15 reminiscenční krabice). Předpoklady pro výkon funkce reminiscenčního asistenta. Tipy na zavádění reminiscence do péče o uživatele a tipy, jak provádět reminiscenční aktivity skupinové či individuální. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Markéta VACULOVÁ, specialistka KDY: čtvrtek 21. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:30 h) CENA: 1.400,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1273/2012. Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2012/1456-PC/SP/PP. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ČASTÉ CHYBY ZADAVATELŮ V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NOVINKA v. s Cílem semináře je upozornit zadavatele na nejčastější chyby jakých se dopouštějí při zadávání veřejných zakázek a ukázat správné postupy. V průběhu semináře se budou zodpovídat i dotazy účastníků. Jednotlivá témata budou doplněna o informace k očekávané právní úpravě (připravovaná technická novela, transpozice nových zadávacích směrnic). Obsah semináře: Technická novela zákona. Jak nastavit zadávací podmínky a nediskriminovat dodavatele. Zadávání částí zakázek a zákaz dělení zakázek. Změny zadávacích podmínek a prodlužování lhůt pro podání nabídek. Posuzování kvalifikace. Co lze považovat za vysvětlení nabídky. Mimořádně nízká nabídková cena a její odůvodnění ze strany uchazečů. Nepočitatelná (subjektivní) hodnotící kritéria. Zadávání víceprací. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KDY: čtvrtek 21. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/

16 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 KOMUNIKOVAT EFEKTIVNĚ NEMILÉ OMYLY, NEBEZPEČNÉ PASTI V KOMUNIKACI ANEB JAKÝCH CHYB SE (PŘI HODNOCENÍ DRUHÝCH) DOPOUŠTÍME, ANIŽ O TOM (VŮBEC) VÍME? v. s V kurzu se budeme formou interaktivních her, testů zabývat následujícími tématy: tzv. percepční klíče jak, kdy, proč a nakolik nás mate naše intuice? Jedenáct kognitivních (poznávacích a sebepoznávacích) OMYLŮ jak se vidíme (my sami), jak vidíme (druhé) a jak jsme viděni. A co z toho často plyne. Čteme vždy správně neverbální projevy druhých aneb spekulativní interpretace neverbálních projevů? Prohřešky v profesním kontaktu - komunikační ZLOZVYKY, jichž si nejsme vědomi. ZLODĚJI energie aneb kudy nám uniká energie, kdo nám ji krade a jak o ni NEPŘICHÁZET! Syndrom vyhoření a jak mu předcházet (test, ochranné desatero). Dysfunkční myšlenky v intrapersonální komunikaci aneb naše vnitřní bludné kruhy, kterým se nelze vyhnout a které nám znesnadňují komunikaci i radostnější život. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ, specialistka KDY: čtvrtek 21. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:00 h) CENA: 1.990,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-266/2010. PRÁVNÍ ASPEKTY ČINNOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE NOVINKA v. s Jaká má práva a povinnosti obchodní zástupce a jaká zastoupený? Je činnost živnostníků jako obchodních zástupců v rozporu se zákazem tzv. švarcsystému od platnosti novely zákoníku práce? Respektuji při své praxi tzv. zakázaná ujednání? Jaký je právní rámec činnosti obchodního zástupce na zahraničním trhu? Nabízíme odpovědi na tyto otázky a příklady z praxe. Nechejte se od nás informovat. Obsah semináře: Obchodní zastoupení v českém právním systému. Obchodní zastoupení v zahraničí. Vymezení smlouvy o obchodním zastoupení proti ostatním 16

17 smlouvám příkazního typu (smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o zprostředkování). Práva a povinnosti smluvních stran. Práva a povinnosti obchodního zástupce. Práva a povinnosti zastoupeného, provize (vznik práva na provizi, zánik práva na provizi). Konkurenční doložky. Obchodní zastoupení v novém občanském zákoníku. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Blanka HANZELOVÁ, specialistka KDY: úterý 26. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:30 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) INTRASTAT - VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST S UPLATŇOVÁNÍM DPH AKTUÁLNĚ v. s Pracovní seminář k Vyhlášce č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství. Cílem semináře je přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí. Definice jednotlivých vykazovných údajů. Informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH. Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. Vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro IN- TRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. Obsah semináře: Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT, základní pojmy. Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT. Vykazování při provádění různých obchod- 17

18 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 ních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.). Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží. Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT. Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT. Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT. Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací. Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH. Diskuse, dotazy. Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. LEKTOR: Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován jako lektor tématu INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní komorou (ICC) KDY: úterý 26. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.700,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ - OHLAŠOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB OD A DO Z NOVINKA v. s Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou ohlašování a povolování staveb podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s důrazem na praktickou aplikaci, prohloubit jejich dosavadní znalosti a informovat je o aktuálních přístupech, vč. vybraných rozsudků správních soudů v oblasti veřejného stavebního práva. Výklad bude zaměřen především na problematiku ohlašování staveb a jejich povolování s akcentem na změny provedené tzv. velkou novelou, dále na instituty veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a změny stavby před dokončením, vč. společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a rovněž na problematiku společného územního a stavebního řízení. Bude pojednáno také o kategorizaci staveb, ter. úprav, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení ( 103 SZ). 18

19 Předmětem výkladu budou rovněž příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, dopadající na výše popsanou problematiku. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Diskuse, dotazy. Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou. LEKTOR: Mgr. Michal KNECHT, specialista, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, člen České společnosti pro stavební právo, autor publikací se stavební problematikou KDY: úterý 26. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:30 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál - publikace lektora) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-185/2007. OPATROVNICTVÍ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V PRAXI NOVINKA v. s Seminář je určen pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti, zaměstnancům obcí vykonávajících úkoly opatrovníka a jejich nadřízeným pracovníkům, opatrovníkům osob v jiných případech. Cílem kurzu je seznámit účastníky s právy a povinnostmi opatrovníků, jež souvisejí zejména (nikoli však výhradně) s novým občanským zákoníkem. V rámci výkladu bude věnován i prostor opatrování nezletilých včetně problematiky kolizního opatrovnictví. Podstatnou součástí výkladu je rozbor aktuálních problémů účastníků. Obsah semináře: Aktuální postřehy z praxe v oblasti opatrovnictví se zaměřením na praktické problémy v životě opatrovníků, omezení ve svéprávnosti, alternativy omezení a jejich použití, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti, ostatní typy opatrovnictví a jejich použití namísto omezení svéprávnosti, práva, povinnosti a odpovědnost opatrovníků (včetně problematiky opatrovnické rady). LEKTOR: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK, soudce Okresního soudu KDY: úterý 26. května zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0456-SP/VP. 19

20 OSTRAVA, OLOMOUC KVĚTEN - ČERVEN 2015 ZÁKONÍK PRÁCE - PRÁVNÍ MINIMUM PRO PERSONALISTY - I. část NOVINKA v. s Cílem semináře je seznámit začínající personalisty se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. V průběhu semináře přednášející rovněž zmíní některé tipy pro praxi a upozorní na zajímavá soudní rozhodnutí. Základní právní předpisy. Užitečné internetové odkazy. Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce. Základní zásady pracovního práva a uplatnění zásady autonomie vůle v pracovněprávních vztazích. Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (práce s osobními údaji; jaké údaje zaměstnavatelé smějí/nesmějí požadovat; apod.), osobní spis zaměstnance. Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Pojem nelegální práce, práce na zkoušku. Základní informace týkající se dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Pracovní poměr. Postup před vznikem pracovního poměru. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy. Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv. Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: zejména doba určitá/doba neurčitá, zkušební doba, odměňování zaměstnance, konkurenční doložka, apod. LEKTOR: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ, advokátka, rozhodce zapsaný na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, členka AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů KDY: úterý 26. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.700,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Druhá část tohoto semináře se koná Při přihlášení na obě části je cena Kč. Tuto skutečnost prosím uveďte do poznámky. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-251/2003. Absolventi seminářů obdrží osvědčení. 20

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose

PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose PRÁVO přednáškový cyklus JUDr. PhDr. Jiřího Plose A) PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU POVOLÁNÍ ARCHITEKTA Výkon povolání architekta - svobodné (nezávislé) povolání - nutná orientace v problematice práva ve výstavbovém

Více