STANOVY Japonského klubu Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Japonského klubu Olomouc"

Transkript

1 STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KAS FF UP), Křížkovského 8, Olomouc. Hlava II. Postavení, poslání a cíle JKO; prostředky působení Článek 2. JKO je samostatnou, nezávislou, nevládní organizací ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která k dosažení svých cílů jedná, spolupracuje a navazuje partnerské a jiné vztahy s orgány, organizacemi i jednotlivci v České republice, Japonsku i dalších zemích. Článek 3. Posláním a cílem JKO je: a. podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou republikou, Japonskem a Japonci z celého světa; b. podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, techniky, hospodářství, turistiky a osobních kontaktů; c. hledat a nalézat stanoviska v úsilí o vzájemné porozumění, všestranně prospěšnou spolupráci a spravedlivé vztahy mezi státy a národy. 1

2 Článek 4. O dosažení těchto cílů bude JKO usilovat zejména těmito prostředky: a. pořádáním přednášek, kurzů, sympozií, výstav a dalších společenských a kulturních akcí; b. aktivitou při informování odborné i laické veřejnosti ve sdělovacích prostředcích o otázkách souvisejících s posláním JKO; c. iniciativním předkládáním stanovisek, návrhů a peticí vládním i nevládním orgánům; d. navazováním partnerských vztahů s organizacemi a společnostmi s obdobným posláním a podporou kontaktů jednotlivců i organizací; e. podporou překladatelské, studijní a badatelské činnosti; f. přijímáním a vysíláním delegací; g. spoluprací s Japonci žijícími nebo studujícími v České republice. Hlava III. Členství; práva a povinnosti členů Článek 5. Členy JKO mohou být fyzické a právnické osoby, které uznávají cíle a stanovy JKO, podají písemnou přihlášku a zaplatí stanovený příspěvek. Článek 6. O přijetí za člena JKO rozhoduje předsednictvo na základě písemné přihlášky. Proti rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za člena JKO se lze odvolat k Valné hromadě. Článek 7. Členství zaniká: a. písemným oznámením člena, úmrtím individuálního člena, popř. zánikem právnické osoby kolektivního člena; b. rozhodnutím Valné hromady pro neplnění členských povinností; c. ke dni 30.září nezaplacením členského příspěvku na nový akademický rok, pokud z takového jednání člena jasně vyplývá, že již nechce být dále členem. Článek 8. Právem člena JKO je: a. podílet se na veškeré činnosti společnosti; b. volit členy předsednictva a revizora a být volen do kteréhokoliv orgánu JKO; 2

3 c. být plně informován o činnosti JKO, všech jeho orgánů i o hospodaření JKO; d. podávat návrhy a připomínky k činnosti JKO. Článek 9. Povinností člena JKO je: a. přispívat k naplňování poslání JKO; b. plnit úkoly, jimiž byl pověřen; c. platit včas členské příspěvky; čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky; d. informovat orgány JKO o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím v JKO; e. hájit dobré jméno JKO; f. seznámit se se zněním těchto stanov a dodržovat je. Hlava IV. Orgány a organizační útvary JKO Článek 10. Orgány JKO jsou Valná hromada, předsednictvo a revizor. Valná hromada Článek 11. Valná hromada je nejvyšším orgánem JKO složeným ze všech jeho členů. Schází se jednou ročně nebo na žádost alespoň ¼ členů. Svolává ji předsednictvo. Pozvánka na Valnou hromadu musí být zaslána všem členům JKO alespoň 14 dní před datem jejího konání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání Valné hromady a dále stručný program jednání Valné hromady. Článek 12. Valná hromada: a. přijímá stanovy; b. rozhoduje o náplni, hlavních úkolech a všech zásadních otázkách činnosti JKO; c. rozhoduje o zániku JKO; d. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím předsednictva; e. rozhoduje o udělení čestného členství; f. volí předsednictvo a revizora; g. volí předsedu JKO; 3

4 h. stanovuje výši členského příspěvku; i. schvaluje návrhy na zrušení členství; j. schvaluje zprávy o činnosti předsednictva, zprávu o hospodaření a stanovisko revizora; k. bere na vědomí přijetí nových členů. Článek 13. Valná hromada je schopna se usnášet, je- li přítomna nadpoloviční většina členů JKO. Pokud se ve stanovený den a hodinu nedostaví nadpoloviční většina členů, Valná hromada se odloží o půl hodiny a poté je schopna se usnášet, je- li přítomen jakýkoliv počet členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných. Předsednictvo Článek 14. Předsednictvo je výkonným orgánem Valné hromady, řídí se jejími usneseními a v době mezi Valnými hromadami řídí veškerou činnost JKO. Článek 14a. Počet členů předsednictva je minimálně pět, maximálně deset. Přesný počet členů předsednictva pro následující funkční období určí před volbami svým rozhodnutím původní (odstupující) předsednictvo. Článek 15. Předsednictvo je voleno na jeden rok. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně; z jednání pořizuje zápis. Je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných. Při stejném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. Článek 16. jeden rok. Je členem předsednictva JKO. Předseda je statutárním orgánem JKO a je volen Valnou hromadou na Článek 17. Předsednictvo ze svého středu volí místopředsedu, hospodáře a zapisovatele. Zvolení každého funkcionáře se uvede do zápisu. 4

5 Revizor Článek 18. Revizor je volen Valnou hromadou na jeden rok. Funkce revizora je neslučitelná se členstvím v předsednictvu. Revizor má právo účastnit se jednání všech orgánů JKO bez hlasovacího práva. Článek 19. činnosti podává zprávu Valné hromadě. Revizor kontroluje činnost a hospodaření všech orgánů JKO. O své Hlava V. Jednání za JKO Článek 20. Za JKO jedná, zavazuje se a podepisuje (dále jen jedná) předseda nebo místopředseda, a to každý samostatně. Hospodář jedná společně s předsedou nebo místopředsedou JKO. Dokladem o způsobilosti jednat za JKO je zápis o jejich zvolení. Pověření trvá po dobu jejich funkčního období. O svém jednání informují předsednictvo. Článek 21. za JKO i jiného člena. Zápisem z jednání předsednictva lze v konkrétní věci pověřit jednáním Článek 22. narození a adresu pověřené osoby. Zápis o pověření jednat za JKO musí obsahovat jméno, příjmení, datum Článek 23. razítka JKO. Jednající jedná tak, že ke svému vlastnoručnímu podpisu připojí otisk Hlava VI. Hospodaření JKO Článek 24. JKO není založena za účelem zisku. K zabezpečení činnosti JKO slouží materiální a finanční prostředky získané jako příspěvky členů, dotace nebo dary a výnosy vlastní činnosti. 5

6 Článek 25. hospodaření s majetkem. Hospodaření s majetkem JKO upraví Valná hromada přijetím zásad pro Článek 26. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými předpisy. Hlava VII. Závěrečná ustanovení Článek 27. O zániku JKO rozhoduje Valná hromada 2/3 většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o vypořádání majetku JKO. 6

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Stanovy ELSA Olomouc, z. s. Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více