S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova 11, Olomouc působnost organizace: na území ČR 2. Klub sportovního tance QUICK Olomouc (dále klub ) je zájmové sdružení občanů registrované jako samostatný právní subjekt s vlastním hospodařením, sdružující zájemce o taneční sport. 2 Předmět a cíle činnosti 1. Rozvoj tanečního sportu na všech jeho úrovních. 2. Zvyšování pohybové a taneční úrovně členů klubu, příprava důstojné reprezentace klubu, města, oblasti a případně i ČR. 3. Výchova členů klubu k chování na odpovídající společenské úrovni, k estetickému cítění, čestnému jednání a soutěživosti v duchu fair play. 4. Pořádání tanečních soutěží, pořádání kulturních, sportovních a výukových akcí propagující taneční sport. 5. Aktivní spolupráce s ostatními tanečními kluby a organizacemi podobného zaměření. 3 Členství a jeho druhy 1. Členství v klubu není podmíněno členstvím v jiné organizaci. 2. Druhy členství: řádné členství rekreační (volné) členství čestné členství 3. Řádným členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (uchazeč), která souhlasí se stanovami klubu, chce se aktivně podílet na jeho činnosti, a kterou klubová rada přijme za řádného člena na základě písemné přihlášky. 4. Rekreačním (volným) členem klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (uchazeč), která souhlasí se stanovami klubu, chce se příležitostně podílet na činnosti klubu bez přímé účasti na jeho sportovní a soutěžní činnosti, a kterou klubová rada přijme za rekreačního (volného) člena na základě písemné přihlášky. 5. Čestné členství může za zásluhy o rozvoj tanečního sportu v klubu udělit členská schůze kterékoliv fyzické či právnické osobě. 1

2 6. Klubová rada nesmí přijmout za člena osobu, vůči níž klub eviduje pohledávku z titulu nezaplacených členských příspěvků. Jinak klubová rada může uchazeče odmítnout jen z důležitých důvodů, které sdělí členské schůzi na jejím nejbližším zasedání. 7. Vznik členství: dnem, kdy klubová rada rozhodla o přijetí uchazeče za člena klubu. Pokud klubová rada neodmítla přihlášku uchazeče do 5 dnů, má se za to, že uchazeč byl přijat dnem podání přihlášky. 8. Zánik členství: a) dnem, kdy klubová rada obdržela oznámení člena o vystoupení z klubu, b) rozhodnutím členské schůze, c) nezaplacením členského příspěvku k 15. dni ode dne splatnosti včetně sankcí dle finančního řádu, d) smrtí člena. 9. Zaplacením dlužného členského příspěvku a sankce dle finančního řádu, se členství zaniklé podle bodu 8 písm. c) obnovuje bez nutnosti podat přihlášku. 4 Práva a povinnosti členů 1. Práva řádného člena: - účastnit se všech akcí klubu, - využívat všechny prostory, odborné publikace, materiály, taneční příslušenství, hudební nosiče a techniku, kterou klub disponuje, a to v souladu se závaznými rozhodnutími klubové rady, - být informován o všech akcích a činnostech klubu a jeho orgánů, - účastnit se a hlasovat na členské schůzi, podávat zde návrhy a vyjadřovat se k podaným návrhům, - další práva vyplývající ze stanov a finančního řádu. 2. Povinnosti řádného člena: - řádně platit členské příspěvky dle finančního řádu, - dodržovat stanovy, závazná rozhodnutí klubové rady a usnesení členské schůze, - aktivně se podílet na činnostech klubu a přispívat tak k jejich maximální úspěšnosti, - svým jednáním udržovat dobré jméno klubu, - chránit a šetřit majetek klubu, - šetřit práva ostatních členů, - další povinnosti vyplývající ze stanov a finančního řádu. 3. Práva rekreačního a čestného člena: - být informován o všech akcích a činnostech klubu a jeho orgánů, - účastnit se členské schůze a vyjadřovat se k projednávaným záležitostem, - další práva vyplývající ze stanov a finančního řádu. 4. Povinnosti rekreačního a čestného člena: - dodržovat stanovy, závazná rozhodnutí klubové rady a usnesení členské schůze, - svým jednáním udržovat dobré jméno klubu, - chránit a šetřit majetek klubu, 2

3 - šetřit práva ostatních členů, - další povinnosti vyplývající ze stanov a finančního řádu. 5 Finanční řád 1. Finanční řád je vnitřní předpis klubu, který schvaluje na návrh klubové rady členská schůze. 2. Ve finančním řádu jsou mj. specifikovány: výše a splatnost členských příspěvků, sankce uplatňované vůči členům, výše poplatků pro nečleny při účasti na tréninkových jednotkách klubu, atd. 6 - Orgány klubu 1. Členská schůze: - je nejvyšší orgán klubu, tvořený všemi jeho členy; svolání členské schůze - řádnou členskou schůzi svolává klubová rada dvakrát za kalendářní rok, a to s nejméně čtyřměsíčními časovými rozestupy, - v odůvodněných případech může klubová rada nebo revizní komise svolat mimořádnou členskou schůzi, - klubová rada má povinnost svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud o to písemně požádá nejméně 30 % všech řádných členů klubu, a to do 15 dnů od doručení této žádosti. Neučiní-li tak, může členskou schůzi svolat kterýkoliv řádný člen klubu. organizace členské schůze - členskou schůzi řídí předseda klubové rady, pokud členská schůze nerozhodne jinak, - členská schůze zvolí zapisovatele, který vyhotovuje zápis z jednání členské schůze, sčitatele hlasů a ověřovatele zápisu, - zápis z jednání členské schůze podepisuje zapisovatel, ověřovatel zápisu, sčitatel a osoba předsedající členské schůzi; usnášeníschopnost a hlasování - členská schůze je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomno více než 50% řádných členů. - pokud se sejde menší počet členů, je členská schůze usnášeníschopná po uplynutí 20-ti minut od plánovaného zahájení při účasti alespoň čtyř (4) řádných členů; taková členská schůze však může rozhodovat jen o věcech uvedených v programu schůze, který byl vyvěšen na místě obvyklém pro informování členů klubu (nástěnka) alespoň 2 dny přede dnem konání schůze, - každý řádný člen má jeden hlas, neupraví-li stanovy jinak, - o projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných řádných členů, neupraví-li stanovy jinak. působnost členské schůze - volba a odvolání členů klubové rady a členů revizní komise, 3

4 - schvalování stanov, finančního řádu a jejich změn; k platnosti tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech řádných členů, - rozhodnutí o vyloučení člena pro závažné porušení členských povinností, - provádění základní kontroly činnosti klubu a jeho hospodaření, - rozhodnutí o zrušení závazného rozhodnutí klubové rady, - rozhodnutí o odměně členů volených orgánů, - rozhodnutí o zániku klubu 2/3 většinou všech řádných členů a pro tento případ rozhodne členská schůze o způsobu zániku klubu a o finančním vypořádání jeho majetku, - rozhodnutí o dalších záležitostech, které si ke svému rozhodnutí vyhradí. 2. Klubová rada: - je statutárním orgánem klubu, - řídí činnost klubu a jedná jménem klubu navenek, - za klubovou radu jedná navenek každý její člen samostatně, - je-li však pro právní úkon, který činí klubová rada, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů, složení a organizace klubové rady - klubová rada je pětičlenná, jejím členem může být zvolen pouze řádný člen klubu starší 18-ti let, plně způsobilý k právním úkonům, jehož členství v klubu trvá nepřetržitě alespoň 4 měsíce, - členové klubové rady jsou voleni členskou schůzí z navržených kandidátů, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas; jinak způsob volby určuje členská schůze, - členská schůze při volbě zároveň určí, kdo z členů klubové rady bude zastávat funkci hospodáře, - klubová rada si zvolí svého předsedu (předseda klubu); výsledek volby oznámí bezodkladně členům, - předseda klubové rady řídí a organizuje jednání klubové rady; z členů klubové rady může ustanovit svého zástupce, - každý člen klubové rady je při výkonu své funkce povinen jednat s péčí řádného hospodáře, - klubová rada je povinna poskytnout součinnost revizní komisi k výkonu její pravomoci, - klubová rada může pověřit jednoho nebo více svých členů provedením určitého úkolu. zasedání klubové rady - klubová rada se schází dle potřeby, je však povinna se sejít, požádáli ji o to člen revizní komise, - požádá-li o to člen revizní komise, klubová rada jej vždy přizve ke svému zasedání, - klubová rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, - každý člen klubové rady má jeden hlas, - o projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většina hlasů, - klubová rada pořizuje ze svého zasedání písemný zápis, který podepisují všichni přítomní členové klubové rady. 4

5 působnost klubové rady - klubová rada rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud stanovy neurčují, že o nich rozhoduje jiný orgán nebo pokud si členská schůze rozhodování o nich nevyhradila; Klubová rada tak zejména : - připravuje návrhy pro jednání členské schůze, - svolává členskou schůzi, - plní usnesení přijatá členskou schůzí, - informuje členskou schůzi o nových členech, - rozhoduje o přijetí nového člena do klubu na podkladě písemné přihlášky, - vede seznam členů klubu, - informuje členy klubu o záležitostech klubu, - vydává závazná rozhodnutí, Závazným rozhodnutím může klubová rada blíže upravit podmínky výkonu práv členů klubu, případně tato práva omezit nebo stanovit členům povinnosti, jestliže to vyžaduje plnění závazku klubu, organizace činnosti klubu nebo zachování jeho majetku. (př. netrénovat v určitou dobu, dočasně neužívat CD přehrávač, užívat na parketu chrániče, po konzultaci s členy/čs vypracuje rozpis tréninků, podmínky pro trénování s externími trenéry, které neobjednal klub, způsob ukládání věcí v šatně, půjčování klubových CD a časopisů, ) Klubová rada přitom musí šetřit podstatu práv členů a nesmí bez vážného důvodu zvýhodňovat nebo znevýhodňovat některé členy vůči ostatním. Členové klubu jsou povinni řídit se závazným rozhodnutím ode dne jeho vyvěšení na místě obvyklém pro informování členů klubu (nástěnka). 3. Revizní komise: složení a organizace revizní komise - revizní komise je tříčlenná, jejím členem může být zvolen pouze řádný člen klubu, starší 18-ti let, plně způsobilý k právním úkonům, - její člen nesmí být zároveň členem klubové rady, - členové revizní komise jsou voleni členskou schůzí z navržených kandidátů, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas; jinak způsob volby určuje členská schůze, - revizní komise se schází podle potřeby, - každý člen revizní komise má jeden hlas, - o projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většina hlasů. - revizní komise může pověřit jednoho nebo více svých členů provedením určitého úkolu. působnost revizní komise - kontroluje dodržování stanov, usnesení členské schůze, závazných rozhodnutí klubové rady, - kontroluje hospodaření klubu; na požádání je hospodář klubu povinen předložit ji k nahlédnutí a případně i zapůjčit veškeré účetní záznamy (účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, účetní závěrkutu až za rok 2007), seznam členů, zápisy z jednání orgánů klubu a případně i další doklady nutné k prověření stavu majetku klubu. 5

6 4. Hospodář klubu: - je vždy členem klubové rady, - zabezpečuje vedení účetnictví klubu v souladu s účetními předpisy, - odpovídá za včasné podání daňového přiznání k dani z příjmů, - na první v kalendářním roce konané řádné členské schůzi předkládá účetní závěrku za předchozí účetní období dle předpisů o účetnictví, - na mimořádné členské schůzi předkládá zjednodušenou zprávu dle finančního řádu, - uchovává stanovy a finanční řád klubu v aktuálním znění, zápisy z jednání orgánů klubu, závazná rozhodnutí klubové rady a na vyžádání předkládá členům tyto dokumenty k nahlédnutí. 5. Všechny klubové orgány kromě členské schůze jsou voleny na období 1 roku. Funkce člena voleného orgánu zaniká : - volbou nového člena tohoto orgánu, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od uplynutí jeho funkčního období (časové respiro), - odvoláním, - dnem doručení oznámení o odstoupení adresované předsedovi klubové rady, v případě neobsazení této funkce adresované revizní komisi, - jestliže přestane splňovat podmínky vyžadované pro funkci, - smrtí. Pokud počet řádně zvolených členů klubové rady neklesl pod polovinu, může klubová rada jmenovat do příštího zasedání členské schůze náhradní členy klubové rady, kteří jinak splňují podmínky pro výkon funkce (kooptace). Předchozí věta se obdobně použije i na revizní komisi. 7 Závěrečná ustanovení Stanovy Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. byly schváleny členskou schůzí dne a nabývají účinnosti dnem Tímto dnem pozbývají platnost stanovy klubu ze dne

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Stanovy ELSA Olomouc, z. s. Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více