Lidového bytového družstva Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidového bytového družstva Olomouc"

Transkript

1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické komise * Bytová komise informuje * Členské záležitosti * Financování oprav Vážení družstevníci, předkládáme Vám další Informační zpravodaj LBD, kterým bychom Vás i v budoucnosti chtěli informovat o všech důležitých rozhodnutích v družstvu. Součástí tohoto Zpravodaje jsou mimo zprávy z jednotlivých oblastní našeho družstva i usnesení z našeho Shromáždění delegátů ze dne , na kterém jsme uzavřeli rok Minulý rok, stejně jako roky předchozí, nebyl nijak snadný. Avšak když se podíváte na hospodářské výsledky minulého roku, uvidíte výsledek, který Vás jistě potěší a to zvláště několikanásobné překročení plánovaného hospodářského výsledku z původně plánovaných 301 tisíc Kč na skutečnost roku 2005 ve výši 847 tisíc Kč. K tomuto výsledku není třeba nic dodávat. Letošní shromáždění delegátů si, kromě jiných úkolů, dalo ze úkolů schválit změnu stanov. O co se jedná? Jde kromě oprav různých nedokonalostí v našich stanovách hlavně o změnu, která má zamezit v spekulacích s našimi byty; jde tedy konkrétně o tu skutečnost, že jsme dosud neměli jako jiná družstva ve stanovách svázáno členství v družstvu k určitému bytu, a tak jsme se dostávali do situací, že členství, třeba od vlastníka, který má už byt v osobním vlastnictví, si mohl volně koupit i člověk, který byl v našem družstvu jen nájemce a ten se pak domníval, že již má k bytu členská práva a může si jej kdykoli převést do osobního vlastnictví. Tomu samozřejmě chceme zamezit, proto jsme i v loňském roce změnili tu skutečnost, že žadatelé o byt z pořadníku už nedostávají automaticky členství což se nám většinou projevilo tak, že byt byl obratem prodán. Nedotažením této věci by mohli někteří spekulanti opět takového stavu dosáhnout. Abychom tomu zamezili, přizpůsobili jsme stanovy tomu, že členství je pevně svázáno s jednotlivým bytem. Součástí tohoto opatření je i to, že všem platným členům budou v průběhu tohoto roku vydány nové členské průkazy upravené dle stanov LBD a zákona s vyznačením bytu, ke kterému se členství vztahuje. V minulém roce jsme se nevyhnuli ani soudním sporům. Mezi ty žaloby, které jsme podávali, šlo zejména o vymáhání dlužných nájmů nebo vyúčtování. Mohu konstatovat, že vydané platební rozkazy byly většinou i z dlouhodobě nedobytných pohledávek buď plně uhrazeny, nebo jsou dle splátkového kalendáře spláceny. Stejně jako každý rok jsme provedli kontrolu našeho účetnictví nezávislým auditorem, a ten podobně jako minulý rok ve své zprávě shledává příkladně a přehledně vedené účetnictví a konstatuje, že nemá výhrad. Mezi naše hlavní cíle patří snaha udržet naše domy v obyvatelném stavu, proto se snažíme, aby byly prostředky využívány racionálně a hospodárně v souladu se stanovami LBD. Má-li družstvo dále ve své činnosti pokračovat úspěšně, je nutná vzájemná spolupráce

2 Červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 2 jednotlivých členů a funkcionářů družstva. Naší snahou je zprůhlednit a zefektivnit hospodaření s našimi prostředky. Nepřejeme si nikoho rozeštvávat ani hledat nepřítele, chceme, aby situace v našem družstvu byla v takovém stavu, abychom se nemuseli obávat kontroly finančního úřadu, aby byla opět v popředí pravidla družstevnictví - tedy rovnost a spolupráce členů. Mohu Vás ujistit, že naše družstvo si vede dobře a nikdo nemusí mít obavy z jeho likvidace. Přeji Vám proto v další naší společné činnosti mnoho úspěchů. Mgr. Pavel Pokorný, předseda představenstva LBD Zpráva k účetní uzávěrce za rok 2004 Představenstvo LBD prostřednictvím mé osoby, pověřené dohledem nad vedením ekonomické agendy, v průběhu celého loňského roku dohlížela nad hospodářskými procesy, které v rámci družstva probíhaly. S měsíční periodicitou probíhala kontrola prvotní účetní evidence, která pak zejména prostřednictvím faktur věcně příslušících k jednotlivých obvodovým samosprávám, respektive domům, jako základním účetním subjednotkám družstva, sloužila ke zpětné kontrole představitelům každé samosprávy. Na této úrovni probíhala celý rok 2004 i pravidelná kontrola hospodaření LBD ve formě analýz hlavních syntetických údajů vyplývajících z průběžně sestavovaných výsledovek a rozvah. Můžu potvrdit, že i v roce 2004 se pokračovalo v pozitivních trendech v účetním systému a celkové hospodářské evidenci družstva, nastolených po jejich konsolidaci a nezbytném narovnání zejména v počátku roku To všechno v souladu se standarty stanovenými zákonem číslo 563/1991 Sb. - o účetnictví. Díky výše zmíněným faktorům se i v tomto roce bez zásadních problémů podařilo sestavit účetní závěrku za účetní období roku 2004 v řádném termínu a v něm i podat na místně příslušném finančním úřadu Přiznání k dani z příjmu právnických osob. Účetní závěrka roku 2004 samozřejmě i letos prošla kontrolou nezávislého auditora. Dovolím si připomenout, že ten, stejně jako v minulém roce, na účetnictví Lidového bytového družstva neshledal žádné závažně nedostatky. I tentokrát, za účetní období 2004, zněl závěr jeho zprávy: bez výhrad. Po kontrole auditora ještě účetní závěrku 2004 syntetické evidenci finančního účetnictví družstva prošla i kontrolou hlavní inventarizační komise, která taktéž neshledala žádné nedostatky. Hospodaření LBD v roce 2004 Výnosy ,-- Kč Náklady ,-- Kč Hospodářský výsledek = zisk ,-- Kč

3 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 3 Shromáždění delegátů LBD schválilo rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 na 3 části: 1) částku ,-- deklarovat, stejně jako v posledních dvou letech, jako poměrný příspěvek družstva všem jeho členům na pojištění. Cílem tohoto příspěvku je snížit dopad těchto významných nákladů na platby našich členů. 2) Částku ,-- deklarovat jako příspěvek členů na položku členského příspěvku. Cílem je opět snaha představenstva pokud možno nenavyšovat zatížení členů platbami. 3) Rozdíl ve výši ,-- rozdělit rovným dílem všem členům družstva na bytovou položku jejich fondu bytového hospodářství. Představenstvo LBD předneslo Shromáždění delegátů návrh rozpočtu na rok 2005 v této skladbě: Výnosy ,-- Kč Náklady ,-- Kč Hospodářský výsledek = zisk ,-- Kč Shromáždění delegátů usnesení Ing. Tomáš Kryl, člen představenstva LBD Shromáždění delegátů bere na vědomí: 1. Zprávy předsedy představenstva mgr. Pavla Pokorného 2. Zprávu k účetní uzávěrce za rok 2004 ing. Tomáše Kryla 3. Zprávu kontrolní komise za rok 2004 pana Václava Pivoně 4. Zprávu paní Evy Glatterové o zrušení členství, proti kterým se nikdo neodvolal Shromáždění delegátů schvaluje: 1. Změnu stanov jak byla přednesena panem Miloslavem Cíglerem s doplněním čl Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 takto: a) částku ,- deklarovat jako příspěvek členům na pojištění b) částku ,- deklarovat jako příspěvek členům na členský příspěvek c) částku ,- rozdělit všem bydlícím členům na jejich bytový fond 3. Rozpočet na rok 2005 varianta 1 tak, jak ji přednesl ředitel ing. Stanislav Bazgier 4. Třetího člena kontrolní komise pí Hanu Císařovou, bytem v Olomouci, Šmeralova 9, za zemřelého členy kontrolní komise pana Štěpánka 5. Prodej podílu LBD na společných částech domu v Olomouci, Krapkova 14 v souvislosti s půdní vestavbou 6. Prodej podílu družstva na pozemcích sousedících s domem v Olomouci, Krapkova To, že veškeré prodeje nemovitostí z majetku LBD budou po schválení SD prodávána za úřední odhad stanovený soudním znalcem. Úhradu za odhad vždy hradí žadatel.

4 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 4 Změny Stanov LBD Olomouc Shromáždění delegátů dne přijalo změny Stanov Lidového bytového družstva v Olomouci. Hlavní příčiny změn zmínil předseda představenstva na první straně tohoto Informačního zpravodaje. Následující výňatky poukazují pouze na nejdůležitější změny, úpravy a doplňky, které byly ve stanovách provedeny. Článek 3. Předmět činnosti družstva 1) Předmětem činnosti družstva je správa a provoz bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: e) správa společných částí domu dle z. č. 72/1994 Sb. v platném znění Článek 7. Vznik členství 1) b) Členem družstva se může stát i vlastník bytu, při splnění 24, odst. 9 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. 4) c) Pokud jsou předmětem převodu členská práva, na která už byl převeden byt do osobního vlastnictví člena družstva podle zákona, získává nabyvatel těchto práv všechny členská práva podle těchto stanov a zákona s výjimkou práva převodu dalšího bytu do osobního vlastnictví. 4) d) ( ) Současně platí č. 7 odst. 4 c) těchto stanov. Článek 8. Společné členství manželů 3) Rozvodem manželství ukončeném soudně přechází členství: a. na manžela, kterého si účastníci určili dohodou b. na manžela, který členství nabyl darem nebo dědictvím c. na manžela, kterého určí soud. 4) Pokud nedojde k dohodě manželů a úhradě nákladů spojených s užívaným bytem, pak až do rozhodnutí soudu bude nebydlícímu manželovi přidělen samostatný variabilní symbol pro zasílání plateb. Článek 9. Splynutí a přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: c) samostatné členství nájemníka družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Společné členství manželů vzniká rovněž uzavřením manželství s členem družstva. d) přeměna společného členství v členství jednoho může vzniknou ověřenou dohodou doručenou družstvu. Článek 10. Zánik členství 1) aa) Písemná dohoda musí být podepsána nejméně dvěma členy představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. Majetkové vypořádání se provede nejpozději za tři měsíce po řádné závěrce družstva za rok, v němž členství zaniklo.

5 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 5 1) bb) Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva. Též zaniká vystoupením při nezaplacení poplatku z převodu členství, spojené s převodem bytu v osobním vlastnictví na jiného vlastníka. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po vyklizení a řádném předání bytu. 2) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže: a) přes písemnou výstrahu opětovně porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách nebo v nájemní smlouvě, b) je bez vážného důvodu v prodlení se splátkami svého podílu (na byt) nebo jinými platbami za 3 měsíce nebo na možnost vyloučení upozorňují tyto stanovy. 3) Společné členství manželů v družstvu zaniká také skončením členství vystoupením z družstva nebo rozhodnutím soudu. Článek 12. Členská evidence Představenstvo vede knihu členů družstva, do níž se zapisuje: d) označení bytu a nebytové prostory, ke kterým má nebo měl člen právo nájmu před převodem bytu do osobního vlastnictví, e) datum zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu členského vkladu. Článek 13. Práva a povinnosti členů družstva 1) Mezi povinnosti členů družstva patří zejména: g) umožňovat pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu. Stejně je nájemce povinen umožnit přístup k technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu, i) na pokyn družstva vyklidit společné prostory domu, ve kterých má člen uložen svůj majetek, zejména s ohledem na bezpečnostní nebo požární předpisy v družstvem stanoveném termínu. Nerespektování tohoto pokynu může být mimo jiné důvodem pro vyloučení člena z družstva, j) hradit členský příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši stanovené představenstvem. 3) Členství v družstvu při současném vlastnictví bytu Článek 14a 1 Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) 1) a) ( ) Nájemné nečlenů družstva se řídí obecně platnými předpisy a rozhodnutím představenstva. 2) Právo na uzavření nájemní smlouvy vznikne: b) převodem členských práv a povinností od člena družstva nájemníka 3) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (nebytového prostoru, jméno, příjmení a data nájemce, bydliště podle platného občanského průkazu, příslušenství bytu nebo nebytového prostoru, rozsah jejich užívání a výpočet nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru) a jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

6 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 6 Článek 14a 3 2) Za vstupními dveřmi do bytu, který je ohraničený obvodovým zdivem a na balkoně zábradlím si veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí nájemce (společní nájemci). Článek 14a 4 3) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osoba, aby provedla instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci studené vody a plynu, jakož i odpočet naměřených hodnot. Porušení této povinnosti je posuzováno jako důvod pro zánik členství vyloučením. Článek 14a 9 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebyt. prostoru) 8) ( ) Při změně vlastníka či nájemce se tato rezerva převádí na nového člena není vratná. Článek 16. Shromáždění delegátů 1) ( ) Schází se nejméně jednou za rok, vždy však do tří měsíců po sestavení řádné účetní závěrky. ( ) 4) a) K platnosti usnesení SD je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. ( ) Článek 16a 1) a) Výbor samosprávy je orgánem družstva, ( ) b) Výbor samosprávy je tvořen ze zvolených domovních důvěrníků v počtu jeden člen na jeden dům podle popisného čísla. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a členy komisí. Delegáti na shromáždění delegátů se volí v domech z členů družstva v počtu jeden delegát na jeden dům (samostatné popisné číslo). Lze zvolit rovněž zástupce delegáta, který je oprávněn zastupovat dům v nepřítomnosti zvoleného delegáta. Zvolen je delegát (zástupce), pro jehož volbu se vyslovila nadpoloviční většina členů družstva domu (samostatné popisné číslo). Článek 16a 1 2) Výbor samosprávy musí svolat členskou schůzi domu, požádá-li o to: a) jedna třetina všech členů v domě, b) představenstvo družstva, c) delegát na SD za dům. 5) O svolání členské schůze domu a o pořadu jednání musí být členové domu uvědomění nejméně tři dny před jejím konáním. ( ) Článek 16a 4 Zastupování družstva ve společenství vlastníků 1) Představenstvo pověřuje zastupováním ve společenství vlastníků v domech, jejichž je spoluvlastníkem, zmocněnce. Představenstvo může udělit toto zmocnění i jiné fyzické nebo právnické osobě. Funkci zmocněnce může vykonávat předseda samosprávy nebo jiný člen výboru samosprávy. 3) Zmocněnec družstva jedná a hlasuje ve společenství vlastníků v souladu s rozhodnutím představenstva družstva. Pokud bylo schváleno v dané věci usnesení shromáždění delegátů, je povinen se řídit při hlasování ve společenství vlastníků tímto usnesením. Hlasování je neplatné, hlasuje-li zmocněnec v rozporu s usnesením představenstva nebo shromáždění delegátů.

7 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 7 Článek 17. Představenstvo družstva 1) j) rozhoduje o výši členského příspěvku a jeho využití, k) přijímá opatření ve věcech právních vztahů, které nejsou upraveny těmito stanovami, obchodním ani občanským zákoníkem nebo ostatními obecně platnými právními předpisy, l) předseda představenstva jmenuje funkce členů představenstva a dále jmenuje předsedy a členy komisí (bytová, technická). Článek 17a Výbor samosprávy 1) e) připomínkuje návrh rozpočtu podle domů samosprávy představenstvu, i) na výzvu představenstva se vyjadřuje ke smlouvám o podnájmu bytu (části bytu) prostřednictvím domovních důvěrníků. Článek 17a 1 Výbor samosprávy má minimálně 3 členy. Počet členů výboru je dán počtem zvolených domovních důvěrníků. Článek 25. Rozdělení zisku 2) Podíl člena na zisku (příjmy po zdanění), který je určen k rozdělení členům, se stanoví rovným dílem všem členům, kteří jsou členy družstva k kalendářního roku, za který se zisk rozděluje, a kteří mají v družstvu nájemní byt nebo vlastnický byt ve správě družstva. Podíl se připíše na jejich fond bytového hospodářství po schválení účetní uzávěrky shromážděním delegátů k kalendářního roku, nerozhodne-li SD jinak. Členské záležitosti Představenstvo LBD dává na vědomí Shromáždění delegátů konanému dne tyto skutečnosti: Představenstvo družstva rozhodlo na svých řádných schůzích o zániku členství v družstvu vyloučením v souladu s článkem 10., odst. 1), písmeno c) Stanov Lidového bytového družstva v Olomouci ze dne u těchto nájemců: Turza Petr, Charkovská 1, Olomouc Hrabal Milan, Charkovská 1, Olomouc Daubner Rudolf, tř. 17. listopadu 60, Olomouc Svozil Petr, Pasteurova 2, Olomouc Kaláb Petr, Starodružiníků 4, Olomouc Škárová Kateřina, Na Šibeníku 12, Olomouc Hrabalová Jana, Krapkova 14, Olomouc - dluh ve výši 8 827,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši 9 707,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši 8 281,- Kč Odůvodnění: U všech 7 případů šlo o hrubé porušení výše uvedeného článku Stanov LBD tj. neplacení nájemného po dobu nejméně tří měsíců. Všem uvedeným bylo zasláno pracovnicemi kanceláře v časovém odstupu upozornění na nedoplatky:

8 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 8 1. písemně dopisem 2. písemně doporučeným dopisem 3. písemně doporučeným dopisem do vlastních rukou. Všem byla v dopisech dána možnost dluhy doplatit, resp. se odvolat proti rozhodnutí představenstva ke Shromáždění delegátů a obhájit své odvolání proti rozhodnutí. Eva Glatterová, členka představenstva Informace technické komise Technická komise ke složená ze zástupců všech samospráv LBD. Činnost komise je různorodá, má rozsah od problémů s havarijním stavem střech, kontrolou funkčnosti uzávěrů plynu, kontrolou pronajatých prostor (aby nedocházelo ke zničení), provádí fyzickou kontrolu stavu odpadních stupaček a rozvodů pitné vody v domech, zda tyto rozvody jsou ve vyhovujícím stavu atd. Bylo zjištěno, že v některých domech jsou odpadní stupačky a rozvody pitné vody ve velmi špatném stavu. Bude proto nutné zajistit rekonstrukci. Toto zjištění bude ještě přezkoumáno odbornou firmou, aby byl známý rozsah rekonstrukce a také bude vyčíslena finanční částka, která bude nutná na pokrytí těchto oprav. Velkým problémem je rozvod pitné vody v trubkách z olova, což obnáší velké riziko pro lidské zdraví. Nevyhovující materiál bude muset být nahrazen, tak aby byly dodrženy hygienické předpisy, které zakazují rozvod pitné vody právě v trubkách z olova. Všechny rekonstrukce budou zahájeny, až bude mít dotyčný dům všechny potřebné finance. Už totiž nedochází k tomu, že by byly finance přesouvány z jedné samosprávy do druhé. Také byla provedena kontrola rozvodů plynu, následně byly odstraněny závady zjištěné z revizních zpráv. V některých domech bylo zjištěno velké množství úniků plynu, což bylo zapříčiněno zejména vlivem špatné instalace a starými plynovými spotřebiči. Zároveň bylo přikročeno k vyklizení půdních prostor, kde byly uloženy nepotřebné věci, ke kterým se nikdo nehlásil. Toto vyklizení bylo provedeno na základě zápisu z kontroly hasičského záchranné sboru. Všechny kontroly jsou vždy v daných termínech provedeny, jejich plnění kontroluje technik LBD. Na závěr bych chtěla popřát všem uživatelům bytů, aby byli spokojení s činností samosprávy a technické komise. Ilona Malá, předsedkyně technické komise

9 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 9 Bytová komise informuje Dne byla Shromážděním delegátů schválena nová Směrnice č. 1/2004 o přidělování bytů v LBD. Poté bylo postupně do konce roku přijato celkem 24 žádostí o přidělení bytu, které splňovaly kriteria této směrnice. Začátkem ledna 2005 bytová komise přidělil body jednotlivým žadatelům a sestavila návrh pořadníku pro prvních 10 žadatelů v souladu s uvedenou směrnicí. Tento návrh pořadníku pak schválilo představenstvo LBD na své lednové schůzi a pořadník byl od zveřejněn na vývěsce LBD. Ke dni konání letošního shromáždění delegátů byly přiděleny 4 byty žadatelům z pořadníku,v roce 2005 byly aktuálně přijaty 3 žádosti z Olomouce a 2 ze Šumperku. Termín aktualizace žádostí o byt podaných v roce 2004 je Převody bytů do osobního vlastnictví Zdenka Debnárová, předsedkyně bytové komise Toto téma bylo podrobně rozvedeno v Informační zpravodaji č. 2 z října roku Nyní tedy jen stručná zpráva: Počty bytů předaných do osobního vlastnictví v jednotlivých samosprávách: Obvodová samospráva 1 Obvodová samospráva 2 Obvodová samospráva 3 Obvodová samospráva 4 Obvodová samospráva bytů 120 bytů 106 bytů 8 bytů 0 bytů Na katastru nemovitostí je k zapsání 5 žádostí. (Všechny údaje se vztahují k termínu květnového shromáždění delegátů.) Podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění vznikla už společenství vlastníků jednotek (SVJ) v těchto domech: Starodružiníků 7, Kpt. Nálepky 14, Gorazdovo nám. 6 a 7, Pasteurova 2. Během června 2005 by mělo proběhnout schůze SVJ také na Krapkově 14 a Charkovské 5. Zdenka Debnárová, členka představenstva Upozornění pronajimatelům bytů Členové LBD, kteří nemají byt v osobním vlastnictví, mohou byt pronajímat pouze po schválení představenstvem družstva, a to vždy jen na dobu určitou, tj. na 1 rok. Je třeba podat v kanceláři družstva Žádost o povolení pronájmu podepsanou domovním důvěrníkem, uhradit poplatek 500,- Kč a vyplnit trojmo Smlouvu podnájmu družstevního bytu. Členové nájemníci, kteří pronajímají byt bez povolení, porušují splatné stanovy LBD a následkem

10 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 10 tohoto chování pro ně mohou vyplynout důsledky dle článku 14a 16 a článku 14a 21 těchto stanov. Dění v samosprávách Obvodová samospráva 1 střechy potřebují celkovou opravu Zdenka Debnárová, předsedkyně bytové komise V uplynulém období byla pozornost soustředěna zejména na hlavní činnost družstva zmapování potřeb různých druhů oprav a kontrola zajištění finančního krytí na tyto činnosti. Dokončovaly se opravy plynoinstalací podle výsledků revizních zpráv, proběhly kontroly střech domů samosprávy. Výsledkem bylo zjištění, že střechy domů ulic Dukelská, Praskova a Starodružiníků potřebují celkovou opravu. Bylo provedeno posouzení technickou komisí družstva a technikem LBD, dále s ohledem na zjištěný stav odbornou nezávislou firmou, která provádí stavební dozor a posudky, ale sama stavební činnost neprovádí. Nemohla tedy mít žádný zájem na zadání určité zakázky. Ze všech těchto posouzení vznikla potřeba celkové opravy střech ve vyjmenovaných ulicích s výjimkou domů Starodružiníků 5, 7 a 4. Na jiných domech bylo rozhodnuto provést jen dílčí opravy. Kancelář LBD zajistila úpravy financování tak, aby tyto potřebné práce byly finančně podloženy jednotlivými domy samosprávy. Na podzim roku 2004 proběhla informační schůzka za účasti ředitele a předsedy samosprávy, kde byli domovní důvěrníci informováni o stavu jejich domů a výhledu potřeb na nejbližší následující období. Samospráva dbá na to, aby všichni členové i vlastníci v okruhu její působnosti byli informováni o stavu hospodaření jednotlivých domů a také o očekávaných nebo nezbytných nákladech v nejbližším období. V souvislosti s úpravou stanov přijatou na posledním shromáždění delegátů dochází také ke změnám pro samosprávu. Tyto změny jsou nutné proto, že dříve samosprávy rozhodovaly o části příjmů z domů, což již neplatí. Přesto děkuji všem členům našeho výboru samosprávy a domovním důvěrníkům za jejich práci ve prospěch družstva. Obvodová samospráva 2 radost nám dělá naše zahrada Miloslav Cígler, předseda OS1 V naší samosprávě je cca 300 bytů. Kdybychom si představili, že každý byt je samostatný dům, vytvořili bychom středně velkou vesnici se všemi starostmi a radostmi. Radost nám dělá naše zahrada uprostřed všech bloků domů, kde v současnosti kvete a voní spousta květin, kde jsou lavečky k posezení ve stínu i na slunci, malé děti mají k dispozici pískoviště, kolotoč i skluzavku. Dokonce někteří mladí lidé využívají toto krásné prostředí i ke sváteční snídani. Velkou pochvalu zasluhuje p. Látal, který se vzorně stará o čistotu a pořádek na tomto dvoře a někdy má opravdu práci nelehkou, což by si všichni obyvatelé tohoto komplexu měli uvědomit a neztěžovat mu ji. Mimo radosti máme samozřejmě i starosti:

11 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana Jsou to naši mazlíčci, které někteří lidé ve své pohodlnosti venčí v této zahradě. Snad si tito lidé ani dosah svého počínání neuvědomují 2. Dalším problémem, na který upozorňují zejména starší lidé, je hlasitý poslech hudby při otevřených oknech v těchto teplých dnech. Zapomínají, že v uzavřeném prostoru se zvuk odráží od protějších domů a obtěžuje všechny obyvatele těchto 300 bytů. Ve většině domů OS 2 již lidé pochopili, že uklizený vchod, upravené a čisté chodby a zametené chodníky promlouvají o tom, jací lidé v domě bydlí. Na závěr chceme poděkovat všem, kteří svým chováním jednání a pomocí vytvářejí pro naše všechny pěkné prostředí v celém komplexu domů obvodové samosprávy č. 2. Obvodová samospráva 3 problémy řešíme společně Helena Zagorová, předsedkyně OS2 Chtěla bych členy LBD seznámit s činností obvodová samosprávy 3. Členové samosprávy, domovní důvěrníci a členové technické komise se u nás scházejí dle potřeby, zbytečně neschůzujeme. Samospráva má schůzky nejméně šestkrát ročně, jinak podle potřeby, např. když je nutné vyřešit nějaký problém, nebo když je nutné okamžitě předat informace všem členům LBD v OS 3. Všechny úkoly či problémy řešíme společně s kanceláří LBD (technikem, ředitelem), aby bylo nalezeno nejlepší řešení problému! Samospráva je také pravidelně informována o činnosti představenstva LBD. Obvodová samospráva 4 rekonstrukci plynu plánujeme na letošní rok Ilona Malá, předsedkyně OS3 Naše samospráva je malá a tomu odpovídá i náš příspěvek. Výbor samosprávy se scházel pravidelně, jen komunikace s domem Krapkova 14 trochu vázla, a to proto, že tento dům, mimo dvou bytových jednotek, si chtějí nájemníci vzít do osobního vlastnictví. Problémy si tam řeší domovní důvěrník přímo s kanceláří LBD. V minulém roce jsme nechali v našich domech provést výměnu vodovodních uzávěrů k jednotlivým stupačkám. Ještě je třeba po této výměně provést zednické práce; tyto provedeme v rámci rekonstrukce plynu, kterou plánujeme na letošní rok. Kromě toho jsme museli nechat opravit vstupní dveře jednoho z domů, které si zničili nevhodným způsobem otvírání nájemníci. Oprava byla samozřejmě účtována spravedlivě na nájemníky tohoto domu. Na letošní rok, mimo již zmíněnou rekonstrukci plynu, plánujeme výměnu zničených střešních okének a svépomocí bychom chtěli natřít plot. Je ještě mnoho věcí, které by bylo potřeba udělat, ale musíme počkat, až se nám zase nashromáždí finance. I přesto, že jsme samospráva malá, i u nás se našli dva neplatiči a těmto bylo dle platných stanov zrušeno členství v LBD a o jejich dalším osudu se už jedná. Marta Brtníková, předsedkyně OS4

12 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 12 Možnosti financování oprav domu Kanceláři se podařilo kontaktovat společnost, která je ochotná financovat opravy domů, aniž by muselo dojít k zástavě jednotlivých bytů vlastníků do katastru nemovitostí. Jednou z podmínek je skutečnost, že LBD deklaruje ochotu převádět byty do osobního vlastnictví a tím dojde ke vzniku nových společenství vlastníků jednotek. Výše možného úvěru je závislá na výši měsíčních plateb do fondu oprav. Maximální délka úvěru je 17 let, je ale možné ho splatit po 8 letech. Tuto smlouvu o úvěru tam, kde ještě nevzniklo společenství vlastníků jednotek, podepisují zástupci představenstva s tím, že v případě, že v daném domě vznikne společenství vlastníků jednotek, přejdou veškerá práva a povinnosti na toto společenství. Výhodou oproti jiným úvěrovým produktům je skutečnost, že vlastník bytové jednotky neprovádí zástavu do katastru nemovitostí, ale podepisuje jen listinu, v níž se zavazuje, že bude přispívat do fondu oprav danou částkou ve stejné výši, kterou platí v současné době. Tzn. že nedojde z titulu úvěrové smlouvy k navýšení plateb do fondu oprav. Tato forma financování je vhodná pro finančně náročnějších opravy. Podle současné legislativy dojde koncem roku 2007 k navýšení sazby DPH u bytové výstavby. Nárůst mzdových a materiálových nákladů je zřejmý již v meziročním srovnání cen stavebních prací. Proto kancelář LBD doporučuje, aby v jednotlivých domech proběhly schůze, kde by se případné potřebné opravy domu projednaly a v případě, že současná tvorba fondu oprav nepostačí na provedení oprav do konce roku 2007, využít nabízené možnosti financování. Úřední a pokladní hodiny kanceláře LBD Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 10:00 13:00 16:45 Pokladní hodiny: úterý a čtvrtek 7:00 10:00 Ing. Stanislav Bazgier, ředitel LBD Tyto pokladní hodiny platí pouze prvních 15 dnů v měsíci pro výběr nájemného, ve zbývající části měsíce platí pokladní hodiny pouze v rámci úředních dnů (pondělí a středy) kancelář kancelář, fax kancelář kancelář technik Informační zpravodaj LBD Olomouc neprodejné Vydává představenstvo Lidového bytového družstva v Olomouci, Pasteurova 4a, Olomouc Vedoucí editor: Ing. Tomáš Kryl

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Původní znění čl. 4 Vznik členství

Původní znění čl. 4 Vznik členství Původní znění čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území ČR. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. 2) Za nezletilého - dědice družstevního

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory STANOVY SPOLKU Spolek školy U Obory 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Spolek školy U Obory (dále jen "Spolek") je samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím především zákonné zástupce (dále jen "rodiče") žáků

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku Stanovy spolku Článek 1 Název a sídlo Název spolku : Spolek Bílina 2006 (dále jen spolek ) Sídlo spolku : Studentská 590/32, 418 01 Bílina Článek 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spojuje

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 16. června 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více