Lidového bytového družstva Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidového bytového družstva Olomouc"

Transkript

1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické komise * Bytová komise informuje * Členské záležitosti * Financování oprav Vážení družstevníci, předkládáme Vám další Informační zpravodaj LBD, kterým bychom Vás i v budoucnosti chtěli informovat o všech důležitých rozhodnutích v družstvu. Součástí tohoto Zpravodaje jsou mimo zprávy z jednotlivých oblastní našeho družstva i usnesení z našeho Shromáždění delegátů ze dne , na kterém jsme uzavřeli rok Minulý rok, stejně jako roky předchozí, nebyl nijak snadný. Avšak když se podíváte na hospodářské výsledky minulého roku, uvidíte výsledek, který Vás jistě potěší a to zvláště několikanásobné překročení plánovaného hospodářského výsledku z původně plánovaných 301 tisíc Kč na skutečnost roku 2005 ve výši 847 tisíc Kč. K tomuto výsledku není třeba nic dodávat. Letošní shromáždění delegátů si, kromě jiných úkolů, dalo ze úkolů schválit změnu stanov. O co se jedná? Jde kromě oprav různých nedokonalostí v našich stanovách hlavně o změnu, která má zamezit v spekulacích s našimi byty; jde tedy konkrétně o tu skutečnost, že jsme dosud neměli jako jiná družstva ve stanovách svázáno členství v družstvu k určitému bytu, a tak jsme se dostávali do situací, že členství, třeba od vlastníka, který má už byt v osobním vlastnictví, si mohl volně koupit i člověk, který byl v našem družstvu jen nájemce a ten se pak domníval, že již má k bytu členská práva a může si jej kdykoli převést do osobního vlastnictví. Tomu samozřejmě chceme zamezit, proto jsme i v loňském roce změnili tu skutečnost, že žadatelé o byt z pořadníku už nedostávají automaticky členství což se nám většinou projevilo tak, že byt byl obratem prodán. Nedotažením této věci by mohli někteří spekulanti opět takového stavu dosáhnout. Abychom tomu zamezili, přizpůsobili jsme stanovy tomu, že členství je pevně svázáno s jednotlivým bytem. Součástí tohoto opatření je i to, že všem platným členům budou v průběhu tohoto roku vydány nové členské průkazy upravené dle stanov LBD a zákona s vyznačením bytu, ke kterému se členství vztahuje. V minulém roce jsme se nevyhnuli ani soudním sporům. Mezi ty žaloby, které jsme podávali, šlo zejména o vymáhání dlužných nájmů nebo vyúčtování. Mohu konstatovat, že vydané platební rozkazy byly většinou i z dlouhodobě nedobytných pohledávek buď plně uhrazeny, nebo jsou dle splátkového kalendáře spláceny. Stejně jako každý rok jsme provedli kontrolu našeho účetnictví nezávislým auditorem, a ten podobně jako minulý rok ve své zprávě shledává příkladně a přehledně vedené účetnictví a konstatuje, že nemá výhrad. Mezi naše hlavní cíle patří snaha udržet naše domy v obyvatelném stavu, proto se snažíme, aby byly prostředky využívány racionálně a hospodárně v souladu se stanovami LBD. Má-li družstvo dále ve své činnosti pokračovat úspěšně, je nutná vzájemná spolupráce

2 Červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 2 jednotlivých členů a funkcionářů družstva. Naší snahou je zprůhlednit a zefektivnit hospodaření s našimi prostředky. Nepřejeme si nikoho rozeštvávat ani hledat nepřítele, chceme, aby situace v našem družstvu byla v takovém stavu, abychom se nemuseli obávat kontroly finančního úřadu, aby byla opět v popředí pravidla družstevnictví - tedy rovnost a spolupráce členů. Mohu Vás ujistit, že naše družstvo si vede dobře a nikdo nemusí mít obavy z jeho likvidace. Přeji Vám proto v další naší společné činnosti mnoho úspěchů. Mgr. Pavel Pokorný, předseda představenstva LBD Zpráva k účetní uzávěrce za rok 2004 Představenstvo LBD prostřednictvím mé osoby, pověřené dohledem nad vedením ekonomické agendy, v průběhu celého loňského roku dohlížela nad hospodářskými procesy, které v rámci družstva probíhaly. S měsíční periodicitou probíhala kontrola prvotní účetní evidence, která pak zejména prostřednictvím faktur věcně příslušících k jednotlivých obvodovým samosprávám, respektive domům, jako základním účetním subjednotkám družstva, sloužila ke zpětné kontrole představitelům každé samosprávy. Na této úrovni probíhala celý rok 2004 i pravidelná kontrola hospodaření LBD ve formě analýz hlavních syntetických údajů vyplývajících z průběžně sestavovaných výsledovek a rozvah. Můžu potvrdit, že i v roce 2004 se pokračovalo v pozitivních trendech v účetním systému a celkové hospodářské evidenci družstva, nastolených po jejich konsolidaci a nezbytném narovnání zejména v počátku roku To všechno v souladu se standarty stanovenými zákonem číslo 563/1991 Sb. - o účetnictví. Díky výše zmíněným faktorům se i v tomto roce bez zásadních problémů podařilo sestavit účetní závěrku za účetní období roku 2004 v řádném termínu a v něm i podat na místně příslušném finančním úřadu Přiznání k dani z příjmu právnických osob. Účetní závěrka roku 2004 samozřejmě i letos prošla kontrolou nezávislého auditora. Dovolím si připomenout, že ten, stejně jako v minulém roce, na účetnictví Lidového bytového družstva neshledal žádné závažně nedostatky. I tentokrát, za účetní období 2004, zněl závěr jeho zprávy: bez výhrad. Po kontrole auditora ještě účetní závěrku 2004 syntetické evidenci finančního účetnictví družstva prošla i kontrolou hlavní inventarizační komise, která taktéž neshledala žádné nedostatky. Hospodaření LBD v roce 2004 Výnosy ,-- Kč Náklady ,-- Kč Hospodářský výsledek = zisk ,-- Kč

3 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 3 Shromáždění delegátů LBD schválilo rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 na 3 části: 1) částku ,-- deklarovat, stejně jako v posledních dvou letech, jako poměrný příspěvek družstva všem jeho členům na pojištění. Cílem tohoto příspěvku je snížit dopad těchto významných nákladů na platby našich členů. 2) Částku ,-- deklarovat jako příspěvek členů na položku členského příspěvku. Cílem je opět snaha představenstva pokud možno nenavyšovat zatížení členů platbami. 3) Rozdíl ve výši ,-- rozdělit rovným dílem všem členům družstva na bytovou položku jejich fondu bytového hospodářství. Představenstvo LBD předneslo Shromáždění delegátů návrh rozpočtu na rok 2005 v této skladbě: Výnosy ,-- Kč Náklady ,-- Kč Hospodářský výsledek = zisk ,-- Kč Shromáždění delegátů usnesení Ing. Tomáš Kryl, člen představenstva LBD Shromáždění delegátů bere na vědomí: 1. Zprávy předsedy představenstva mgr. Pavla Pokorného 2. Zprávu k účetní uzávěrce za rok 2004 ing. Tomáše Kryla 3. Zprávu kontrolní komise za rok 2004 pana Václava Pivoně 4. Zprávu paní Evy Glatterové o zrušení členství, proti kterým se nikdo neodvolal Shromáždění delegátů schvaluje: 1. Změnu stanov jak byla přednesena panem Miloslavem Cíglerem s doplněním čl Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 takto: a) částku ,- deklarovat jako příspěvek členům na pojištění b) částku ,- deklarovat jako příspěvek členům na členský příspěvek c) částku ,- rozdělit všem bydlícím členům na jejich bytový fond 3. Rozpočet na rok 2005 varianta 1 tak, jak ji přednesl ředitel ing. Stanislav Bazgier 4. Třetího člena kontrolní komise pí Hanu Císařovou, bytem v Olomouci, Šmeralova 9, za zemřelého členy kontrolní komise pana Štěpánka 5. Prodej podílu LBD na společných částech domu v Olomouci, Krapkova 14 v souvislosti s půdní vestavbou 6. Prodej podílu družstva na pozemcích sousedících s domem v Olomouci, Krapkova To, že veškeré prodeje nemovitostí z majetku LBD budou po schválení SD prodávána za úřední odhad stanovený soudním znalcem. Úhradu za odhad vždy hradí žadatel.

4 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 4 Změny Stanov LBD Olomouc Shromáždění delegátů dne přijalo změny Stanov Lidového bytového družstva v Olomouci. Hlavní příčiny změn zmínil předseda představenstva na první straně tohoto Informačního zpravodaje. Následující výňatky poukazují pouze na nejdůležitější změny, úpravy a doplňky, které byly ve stanovách provedeny. Článek 3. Předmět činnosti družstva 1) Předmětem činnosti družstva je správa a provoz bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: e) správa společných částí domu dle z. č. 72/1994 Sb. v platném znění Článek 7. Vznik členství 1) b) Členem družstva se může stát i vlastník bytu, při splnění 24, odst. 9 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. 4) c) Pokud jsou předmětem převodu členská práva, na která už byl převeden byt do osobního vlastnictví člena družstva podle zákona, získává nabyvatel těchto práv všechny členská práva podle těchto stanov a zákona s výjimkou práva převodu dalšího bytu do osobního vlastnictví. 4) d) ( ) Současně platí č. 7 odst. 4 c) těchto stanov. Článek 8. Společné členství manželů 3) Rozvodem manželství ukončeném soudně přechází členství: a. na manžela, kterého si účastníci určili dohodou b. na manžela, který členství nabyl darem nebo dědictvím c. na manžela, kterého určí soud. 4) Pokud nedojde k dohodě manželů a úhradě nákladů spojených s užívaným bytem, pak až do rozhodnutí soudu bude nebydlícímu manželovi přidělen samostatný variabilní symbol pro zasílání plateb. Článek 9. Splynutí a přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: c) samostatné členství nájemníka družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Společné členství manželů vzniká rovněž uzavřením manželství s členem družstva. d) přeměna společného členství v členství jednoho může vzniknou ověřenou dohodou doručenou družstvu. Článek 10. Zánik členství 1) aa) Písemná dohoda musí být podepsána nejméně dvěma členy představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. Majetkové vypořádání se provede nejpozději za tři měsíce po řádné závěrce družstva za rok, v němž členství zaniklo.

5 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 5 1) bb) Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva. Též zaniká vystoupením při nezaplacení poplatku z převodu členství, spojené s převodem bytu v osobním vlastnictví na jiného vlastníka. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po vyklizení a řádném předání bytu. 2) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže: a) přes písemnou výstrahu opětovně porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách nebo v nájemní smlouvě, b) je bez vážného důvodu v prodlení se splátkami svého podílu (na byt) nebo jinými platbami za 3 měsíce nebo na možnost vyloučení upozorňují tyto stanovy. 3) Společné členství manželů v družstvu zaniká také skončením členství vystoupením z družstva nebo rozhodnutím soudu. Článek 12. Členská evidence Představenstvo vede knihu členů družstva, do níž se zapisuje: d) označení bytu a nebytové prostory, ke kterým má nebo měl člen právo nájmu před převodem bytu do osobního vlastnictví, e) datum zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu členského vkladu. Článek 13. Práva a povinnosti členů družstva 1) Mezi povinnosti členů družstva patří zejména: g) umožňovat pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu. Stejně je nájemce povinen umožnit přístup k technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu, i) na pokyn družstva vyklidit společné prostory domu, ve kterých má člen uložen svůj majetek, zejména s ohledem na bezpečnostní nebo požární předpisy v družstvem stanoveném termínu. Nerespektování tohoto pokynu může být mimo jiné důvodem pro vyloučení člena z družstva, j) hradit členský příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši stanovené představenstvem. 3) Členství v družstvu při současném vlastnictví bytu Článek 14a 1 Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) 1) a) ( ) Nájemné nečlenů družstva se řídí obecně platnými předpisy a rozhodnutím představenstva. 2) Právo na uzavření nájemní smlouvy vznikne: b) převodem členských práv a povinností od člena družstva nájemníka 3) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (nebytového prostoru, jméno, příjmení a data nájemce, bydliště podle platného občanského průkazu, příslušenství bytu nebo nebytového prostoru, rozsah jejich užívání a výpočet nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru) a jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

6 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 6 Článek 14a 3 2) Za vstupními dveřmi do bytu, který je ohraničený obvodovým zdivem a na balkoně zábradlím si veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí nájemce (společní nájemci). Článek 14a 4 3) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osoba, aby provedla instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci studené vody a plynu, jakož i odpočet naměřených hodnot. Porušení této povinnosti je posuzováno jako důvod pro zánik členství vyloučením. Článek 14a 9 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebyt. prostoru) 8) ( ) Při změně vlastníka či nájemce se tato rezerva převádí na nového člena není vratná. Článek 16. Shromáždění delegátů 1) ( ) Schází se nejméně jednou za rok, vždy však do tří měsíců po sestavení řádné účetní závěrky. ( ) 4) a) K platnosti usnesení SD je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. ( ) Článek 16a 1) a) Výbor samosprávy je orgánem družstva, ( ) b) Výbor samosprávy je tvořen ze zvolených domovních důvěrníků v počtu jeden člen na jeden dům podle popisného čísla. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a členy komisí. Delegáti na shromáždění delegátů se volí v domech z členů družstva v počtu jeden delegát na jeden dům (samostatné popisné číslo). Lze zvolit rovněž zástupce delegáta, který je oprávněn zastupovat dům v nepřítomnosti zvoleného delegáta. Zvolen je delegát (zástupce), pro jehož volbu se vyslovila nadpoloviční většina členů družstva domu (samostatné popisné číslo). Článek 16a 1 2) Výbor samosprávy musí svolat členskou schůzi domu, požádá-li o to: a) jedna třetina všech členů v domě, b) představenstvo družstva, c) delegát na SD za dům. 5) O svolání členské schůze domu a o pořadu jednání musí být členové domu uvědomění nejméně tři dny před jejím konáním. ( ) Článek 16a 4 Zastupování družstva ve společenství vlastníků 1) Představenstvo pověřuje zastupováním ve společenství vlastníků v domech, jejichž je spoluvlastníkem, zmocněnce. Představenstvo může udělit toto zmocnění i jiné fyzické nebo právnické osobě. Funkci zmocněnce může vykonávat předseda samosprávy nebo jiný člen výboru samosprávy. 3) Zmocněnec družstva jedná a hlasuje ve společenství vlastníků v souladu s rozhodnutím představenstva družstva. Pokud bylo schváleno v dané věci usnesení shromáždění delegátů, je povinen se řídit při hlasování ve společenství vlastníků tímto usnesením. Hlasování je neplatné, hlasuje-li zmocněnec v rozporu s usnesením představenstva nebo shromáždění delegátů.

7 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 7 Článek 17. Představenstvo družstva 1) j) rozhoduje o výši členského příspěvku a jeho využití, k) přijímá opatření ve věcech právních vztahů, které nejsou upraveny těmito stanovami, obchodním ani občanským zákoníkem nebo ostatními obecně platnými právními předpisy, l) předseda představenstva jmenuje funkce členů představenstva a dále jmenuje předsedy a členy komisí (bytová, technická). Článek 17a Výbor samosprávy 1) e) připomínkuje návrh rozpočtu podle domů samosprávy představenstvu, i) na výzvu představenstva se vyjadřuje ke smlouvám o podnájmu bytu (části bytu) prostřednictvím domovních důvěrníků. Článek 17a 1 Výbor samosprávy má minimálně 3 členy. Počet členů výboru je dán počtem zvolených domovních důvěrníků. Článek 25. Rozdělení zisku 2) Podíl člena na zisku (příjmy po zdanění), který je určen k rozdělení členům, se stanoví rovným dílem všem členům, kteří jsou členy družstva k kalendářního roku, za který se zisk rozděluje, a kteří mají v družstvu nájemní byt nebo vlastnický byt ve správě družstva. Podíl se připíše na jejich fond bytového hospodářství po schválení účetní uzávěrky shromážděním delegátů k kalendářního roku, nerozhodne-li SD jinak. Členské záležitosti Představenstvo LBD dává na vědomí Shromáždění delegátů konanému dne tyto skutečnosti: Představenstvo družstva rozhodlo na svých řádných schůzích o zániku členství v družstvu vyloučením v souladu s článkem 10., odst. 1), písmeno c) Stanov Lidového bytového družstva v Olomouci ze dne u těchto nájemců: Turza Petr, Charkovská 1, Olomouc Hrabal Milan, Charkovská 1, Olomouc Daubner Rudolf, tř. 17. listopadu 60, Olomouc Svozil Petr, Pasteurova 2, Olomouc Kaláb Petr, Starodružiníků 4, Olomouc Škárová Kateřina, Na Šibeníku 12, Olomouc Hrabalová Jana, Krapkova 14, Olomouc - dluh ve výši 8 827,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši 9 707,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši ,- Kč - dluh ve výši 8 281,- Kč Odůvodnění: U všech 7 případů šlo o hrubé porušení výše uvedeného článku Stanov LBD tj. neplacení nájemného po dobu nejméně tří měsíců. Všem uvedeným bylo zasláno pracovnicemi kanceláře v časovém odstupu upozornění na nedoplatky:

8 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 8 1. písemně dopisem 2. písemně doporučeným dopisem 3. písemně doporučeným dopisem do vlastních rukou. Všem byla v dopisech dána možnost dluhy doplatit, resp. se odvolat proti rozhodnutí představenstva ke Shromáždění delegátů a obhájit své odvolání proti rozhodnutí. Eva Glatterová, členka představenstva Informace technické komise Technická komise ke složená ze zástupců všech samospráv LBD. Činnost komise je různorodá, má rozsah od problémů s havarijním stavem střech, kontrolou funkčnosti uzávěrů plynu, kontrolou pronajatých prostor (aby nedocházelo ke zničení), provádí fyzickou kontrolu stavu odpadních stupaček a rozvodů pitné vody v domech, zda tyto rozvody jsou ve vyhovujícím stavu atd. Bylo zjištěno, že v některých domech jsou odpadní stupačky a rozvody pitné vody ve velmi špatném stavu. Bude proto nutné zajistit rekonstrukci. Toto zjištění bude ještě přezkoumáno odbornou firmou, aby byl známý rozsah rekonstrukce a také bude vyčíslena finanční částka, která bude nutná na pokrytí těchto oprav. Velkým problémem je rozvod pitné vody v trubkách z olova, což obnáší velké riziko pro lidské zdraví. Nevyhovující materiál bude muset být nahrazen, tak aby byly dodrženy hygienické předpisy, které zakazují rozvod pitné vody právě v trubkách z olova. Všechny rekonstrukce budou zahájeny, až bude mít dotyčný dům všechny potřebné finance. Už totiž nedochází k tomu, že by byly finance přesouvány z jedné samosprávy do druhé. Také byla provedena kontrola rozvodů plynu, následně byly odstraněny závady zjištěné z revizních zpráv. V některých domech bylo zjištěno velké množství úniků plynu, což bylo zapříčiněno zejména vlivem špatné instalace a starými plynovými spotřebiči. Zároveň bylo přikročeno k vyklizení půdních prostor, kde byly uloženy nepotřebné věci, ke kterým se nikdo nehlásil. Toto vyklizení bylo provedeno na základě zápisu z kontroly hasičského záchranné sboru. Všechny kontroly jsou vždy v daných termínech provedeny, jejich plnění kontroluje technik LBD. Na závěr bych chtěla popřát všem uživatelům bytů, aby byli spokojení s činností samosprávy a technické komise. Ilona Malá, předsedkyně technické komise

9 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 9 Bytová komise informuje Dne byla Shromážděním delegátů schválena nová Směrnice č. 1/2004 o přidělování bytů v LBD. Poté bylo postupně do konce roku přijato celkem 24 žádostí o přidělení bytu, které splňovaly kriteria této směrnice. Začátkem ledna 2005 bytová komise přidělil body jednotlivým žadatelům a sestavila návrh pořadníku pro prvních 10 žadatelů v souladu s uvedenou směrnicí. Tento návrh pořadníku pak schválilo představenstvo LBD na své lednové schůzi a pořadník byl od zveřejněn na vývěsce LBD. Ke dni konání letošního shromáždění delegátů byly přiděleny 4 byty žadatelům z pořadníku,v roce 2005 byly aktuálně přijaty 3 žádosti z Olomouce a 2 ze Šumperku. Termín aktualizace žádostí o byt podaných v roce 2004 je Převody bytů do osobního vlastnictví Zdenka Debnárová, předsedkyně bytové komise Toto téma bylo podrobně rozvedeno v Informační zpravodaji č. 2 z října roku Nyní tedy jen stručná zpráva: Počty bytů předaných do osobního vlastnictví v jednotlivých samosprávách: Obvodová samospráva 1 Obvodová samospráva 2 Obvodová samospráva 3 Obvodová samospráva 4 Obvodová samospráva bytů 120 bytů 106 bytů 8 bytů 0 bytů Na katastru nemovitostí je k zapsání 5 žádostí. (Všechny údaje se vztahují k termínu květnového shromáždění delegátů.) Podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění vznikla už společenství vlastníků jednotek (SVJ) v těchto domech: Starodružiníků 7, Kpt. Nálepky 14, Gorazdovo nám. 6 a 7, Pasteurova 2. Během června 2005 by mělo proběhnout schůze SVJ také na Krapkově 14 a Charkovské 5. Zdenka Debnárová, členka představenstva Upozornění pronajimatelům bytů Členové LBD, kteří nemají byt v osobním vlastnictví, mohou byt pronajímat pouze po schválení představenstvem družstva, a to vždy jen na dobu určitou, tj. na 1 rok. Je třeba podat v kanceláři družstva Žádost o povolení pronájmu podepsanou domovním důvěrníkem, uhradit poplatek 500,- Kč a vyplnit trojmo Smlouvu podnájmu družstevního bytu. Členové nájemníci, kteří pronajímají byt bez povolení, porušují splatné stanovy LBD a následkem

10 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 10 tohoto chování pro ně mohou vyplynout důsledky dle článku 14a 16 a článku 14a 21 těchto stanov. Dění v samosprávách Obvodová samospráva 1 střechy potřebují celkovou opravu Zdenka Debnárová, předsedkyně bytové komise V uplynulém období byla pozornost soustředěna zejména na hlavní činnost družstva zmapování potřeb různých druhů oprav a kontrola zajištění finančního krytí na tyto činnosti. Dokončovaly se opravy plynoinstalací podle výsledků revizních zpráv, proběhly kontroly střech domů samosprávy. Výsledkem bylo zjištění, že střechy domů ulic Dukelská, Praskova a Starodružiníků potřebují celkovou opravu. Bylo provedeno posouzení technickou komisí družstva a technikem LBD, dále s ohledem na zjištěný stav odbornou nezávislou firmou, která provádí stavební dozor a posudky, ale sama stavební činnost neprovádí. Nemohla tedy mít žádný zájem na zadání určité zakázky. Ze všech těchto posouzení vznikla potřeba celkové opravy střech ve vyjmenovaných ulicích s výjimkou domů Starodružiníků 5, 7 a 4. Na jiných domech bylo rozhodnuto provést jen dílčí opravy. Kancelář LBD zajistila úpravy financování tak, aby tyto potřebné práce byly finančně podloženy jednotlivými domy samosprávy. Na podzim roku 2004 proběhla informační schůzka za účasti ředitele a předsedy samosprávy, kde byli domovní důvěrníci informováni o stavu jejich domů a výhledu potřeb na nejbližší následující období. Samospráva dbá na to, aby všichni členové i vlastníci v okruhu její působnosti byli informováni o stavu hospodaření jednotlivých domů a také o očekávaných nebo nezbytných nákladech v nejbližším období. V souvislosti s úpravou stanov přijatou na posledním shromáždění delegátů dochází také ke změnám pro samosprávu. Tyto změny jsou nutné proto, že dříve samosprávy rozhodovaly o části příjmů z domů, což již neplatí. Přesto děkuji všem členům našeho výboru samosprávy a domovním důvěrníkům za jejich práci ve prospěch družstva. Obvodová samospráva 2 radost nám dělá naše zahrada Miloslav Cígler, předseda OS1 V naší samosprávě je cca 300 bytů. Kdybychom si představili, že každý byt je samostatný dům, vytvořili bychom středně velkou vesnici se všemi starostmi a radostmi. Radost nám dělá naše zahrada uprostřed všech bloků domů, kde v současnosti kvete a voní spousta květin, kde jsou lavečky k posezení ve stínu i na slunci, malé děti mají k dispozici pískoviště, kolotoč i skluzavku. Dokonce někteří mladí lidé využívají toto krásné prostředí i ke sváteční snídani. Velkou pochvalu zasluhuje p. Látal, který se vzorně stará o čistotu a pořádek na tomto dvoře a někdy má opravdu práci nelehkou, což by si všichni obyvatelé tohoto komplexu měli uvědomit a neztěžovat mu ji. Mimo radosti máme samozřejmě i starosti:

11 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana Jsou to naši mazlíčci, které někteří lidé ve své pohodlnosti venčí v této zahradě. Snad si tito lidé ani dosah svého počínání neuvědomují 2. Dalším problémem, na který upozorňují zejména starší lidé, je hlasitý poslech hudby při otevřených oknech v těchto teplých dnech. Zapomínají, že v uzavřeném prostoru se zvuk odráží od protějších domů a obtěžuje všechny obyvatele těchto 300 bytů. Ve většině domů OS 2 již lidé pochopili, že uklizený vchod, upravené a čisté chodby a zametené chodníky promlouvají o tom, jací lidé v domě bydlí. Na závěr chceme poděkovat všem, kteří svým chováním jednání a pomocí vytvářejí pro naše všechny pěkné prostředí v celém komplexu domů obvodové samosprávy č. 2. Obvodová samospráva 3 problémy řešíme společně Helena Zagorová, předsedkyně OS2 Chtěla bych členy LBD seznámit s činností obvodová samosprávy 3. Členové samosprávy, domovní důvěrníci a členové technické komise se u nás scházejí dle potřeby, zbytečně neschůzujeme. Samospráva má schůzky nejméně šestkrát ročně, jinak podle potřeby, např. když je nutné vyřešit nějaký problém, nebo když je nutné okamžitě předat informace všem členům LBD v OS 3. Všechny úkoly či problémy řešíme společně s kanceláří LBD (technikem, ředitelem), aby bylo nalezeno nejlepší řešení problému! Samospráva je také pravidelně informována o činnosti představenstva LBD. Obvodová samospráva 4 rekonstrukci plynu plánujeme na letošní rok Ilona Malá, předsedkyně OS3 Naše samospráva je malá a tomu odpovídá i náš příspěvek. Výbor samosprávy se scházel pravidelně, jen komunikace s domem Krapkova 14 trochu vázla, a to proto, že tento dům, mimo dvou bytových jednotek, si chtějí nájemníci vzít do osobního vlastnictví. Problémy si tam řeší domovní důvěrník přímo s kanceláří LBD. V minulém roce jsme nechali v našich domech provést výměnu vodovodních uzávěrů k jednotlivým stupačkám. Ještě je třeba po této výměně provést zednické práce; tyto provedeme v rámci rekonstrukce plynu, kterou plánujeme na letošní rok. Kromě toho jsme museli nechat opravit vstupní dveře jednoho z domů, které si zničili nevhodným způsobem otvírání nájemníci. Oprava byla samozřejmě účtována spravedlivě na nájemníky tohoto domu. Na letošní rok, mimo již zmíněnou rekonstrukci plynu, plánujeme výměnu zničených střešních okének a svépomocí bychom chtěli natřít plot. Je ještě mnoho věcí, které by bylo potřeba udělat, ale musíme počkat, až se nám zase nashromáždí finance. I přesto, že jsme samospráva malá, i u nás se našli dva neplatiči a těmto bylo dle platných stanov zrušeno členství v LBD a o jejich dalším osudu se už jedná. Marta Brtníková, předsedkyně OS4

12 červen 2005 INFORM AČNÍ ZPRAVODAJ LBD O LOM OUC strana 12 Možnosti financování oprav domu Kanceláři se podařilo kontaktovat společnost, která je ochotná financovat opravy domů, aniž by muselo dojít k zástavě jednotlivých bytů vlastníků do katastru nemovitostí. Jednou z podmínek je skutečnost, že LBD deklaruje ochotu převádět byty do osobního vlastnictví a tím dojde ke vzniku nových společenství vlastníků jednotek. Výše možného úvěru je závislá na výši měsíčních plateb do fondu oprav. Maximální délka úvěru je 17 let, je ale možné ho splatit po 8 letech. Tuto smlouvu o úvěru tam, kde ještě nevzniklo společenství vlastníků jednotek, podepisují zástupci představenstva s tím, že v případě, že v daném domě vznikne společenství vlastníků jednotek, přejdou veškerá práva a povinnosti na toto společenství. Výhodou oproti jiným úvěrovým produktům je skutečnost, že vlastník bytové jednotky neprovádí zástavu do katastru nemovitostí, ale podepisuje jen listinu, v níž se zavazuje, že bude přispívat do fondu oprav danou částkou ve stejné výši, kterou platí v současné době. Tzn. že nedojde z titulu úvěrové smlouvy k navýšení plateb do fondu oprav. Tato forma financování je vhodná pro finančně náročnějších opravy. Podle současné legislativy dojde koncem roku 2007 k navýšení sazby DPH u bytové výstavby. Nárůst mzdových a materiálových nákladů je zřejmý již v meziročním srovnání cen stavebních prací. Proto kancelář LBD doporučuje, aby v jednotlivých domech proběhly schůze, kde by se případné potřebné opravy domu projednaly a v případě, že současná tvorba fondu oprav nepostačí na provedení oprav do konce roku 2007, využít nabízené možnosti financování. Úřední a pokladní hodiny kanceláře LBD Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 10:00 13:00 16:45 Pokladní hodiny: úterý a čtvrtek 7:00 10:00 Ing. Stanislav Bazgier, ředitel LBD Tyto pokladní hodiny platí pouze prvních 15 dnů v měsíci pro výběr nájemného, ve zbývající části měsíce platí pokladní hodiny pouze v rámci úředních dnů (pondělí a středy) kancelář kancelář, fax kancelář kancelář technik Informační zpravodaj LBD Olomouc neprodejné Vydává představenstvo Lidového bytového družstva v Olomouci, Pasteurova 4a, Olomouc Vedoucí editor: Ing. Tomáš Kryl

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více