15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S."

Transkript

1 Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou. 4. Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. (dále TK MANGO Olomouc) je občanským sdružením s právní subjektivitou, založeným v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, v němž se sdružují zájemci o tanec a taneční umění. 5. TK MANGO Olomouc je neziskovou a nepolitickou organizací, která vyvíjí činnost na území České republiky v souladu s platnými zákony. 6. TK MANGO Olomouc spolupracuje s dalšími organizacemi působícími v oblasti volného času dětí, mládeže a dospělých jak na území České republiky, tak i na mezinárodní úrovni. Článek 2. Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti TK MANGO Olomouc je zejména a) poskytování obecně prospěšných činností při organizování, provozování a realizaci aktivit, včetně tréninkových, školících, soutěžních, společenských a kulturně osvětových akcí, souvisejících s tanečním sportem a dalšími tanečními odvětvími vůči dětem, mládeži i dospělým. b) spolupráce s jinými sdruženími působícími v oblasti tance a tanečního sportu c) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství v oblasti tance zejména vůči svým členům d) soustřeďování a poskytování informací o tanci a tanečním sportu 2. TK MANGO Olomouc vytváří svojí činností odborné, organizační a ekonomické zázemí pro zájemce o rekreační i výkonnostní úroveň tance a tanečního sportu. Článek 3. Hlavní cíle Hlavním cílem TK MANGO Olomouc je: 1. vytváření možností a příležitostí pro účelné využívání volného času svých členů, ale i dalších zájemců o tanec a taneční sport 2. vytváření podmínek a podpora pro výkonnostní taneční sport juniorů, mládeže i dospělých 3. propagace tance a tanečního sportu vůči veřejnosti Taneční klub MANGO Olomouc aktivně zastupuje, hájí a prosazuje zájmy svých členů: 4. v rámci kolektivního členství v ČSTS a v dalších zájmových organizacích tance 5. vůči tělovýchovným, státním a samosprávným orgánům Stránka 1 z 6

2 Článek 4. Členství v TK MANGO Olomouc 1. Vznik členství a) Členem Tanečního klubu MANGO Olomouc se může stát fyzická osoba starší pěti let věku, která souhlasí se stanovami a provozuje aktivně tanec nebo taneční sport jako tanečník, trenér, choreograf, porotce, funkcionář soutěží nebo organizační pracovník klubu. Členy mladší 15 let zastupuje při výkonu práv a povinností člena zákonný zástupce. b) Uchazeč o členství se stává členem provedením zápisu do Seznamu členů (dále jen Seznam) na základě úplně vyplněné přihlášky člena schválené Radou klubu. c) Seznam členů je veden v listinné nebo v elektronické formě a obsahuje základní údaje o členech kubu. Rozsah vedení těchto údajů je blíže vymezen ve Vnitřním řádu a slouží výlučně pro vnitřní potřebu TK MANGO Olomouc. 2. Práva člena Člen TK MANGO má právo: a) zúčastňovat se veškeré činnosti TK MANGO Olomouc b) na soutěžích v tanečním sportu, kulturních či vzdělávacích akcích, vystupovat za TK MANGO Olomouc, používat jeho název c) na členské schůzi vyslovovat svoje názory, předkládat návrhy, vyžadovat zprávy o činnosti a upozorňovat na chyby a nedostatky v práci orgánů TK MANGO Olomouc. d) hlasovat na členské schůzi o všech záležitostech týkajících se TK MANGO, volit a po dovršení zletilosti být volen do orgánů TK MANGO 3. Povinnosti člena Člen TK MANGO je povinen: a) Dodržovat stanovy TK MANGO Olomouc b) platit řádně a ve stanovených termínech členské příspěvky na činnost klubu ve výši stanovené na příslušné období rozhodnutím Rady klubu c) reprezentovat klub na soutěžích, sportovních, kulturních či společenských akcích na základě svých nejlepších možností a schopností d) pomáhat dle svých možností a schopností v činnosti TK MANGO Olomouc, podílet se na přípravě a jištění akcí pořádaných TK MANGO Olomouc, včetně realizace tanečních ukázek e) propagovat dobré jméno klubu na veřejnosti f) používat jméno TK MANGO Olomouc na všech soutěžích a akcích na území ČR i v zahraničí. 4. Zánik členství Členství zaniká: a) zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků na stanovené období b) písemným odhlášením člena doručeným Radě klubu c) vyloučením pro opakované porušování povinnosti člena stanovené ve stanovách nebo pro hrubé poškození dobrého jména TK MANGO Olomouc či českého sportovního tance. d) smrtí člena e) zánikem TK MANGO Olomouc Stránka 2 z 6

3 Orgány TK MANGO Olomouc jsou: a) Členská schůze b) Rada kubu c) Předseda kubu d) Revizor Článek 5. Orgány TK MANGO Olomouc A: Členská schůze a) Členská schůze je nejvyšším orgánem TK MANGO Olomouc. b) Pro platnost a účinnost přijímání rozhodnutí je na Členské chůzi nutná přítomnost nejméně jedné poloviny členů TK MANGO Olomouc. c) Pokud neurčí stanovy jinak, usnáší se Členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. d) Ve výlučné pravomoci Členské chůze je zejména: Volit členy Rady klubu Volit revizora Schvalovat roční účetní závěrku Schvalovat zprávu o činnosti TK MANGO Olomouc předkládanou Radou klubu Schvalovat zprávu o revizní činnosti předkládanou revizorem Kontrolovat činnost Rady klubu a revizora Přijímat rozhodnutí o nakládání s majetkem TK MANGO Olomouc Schvalovat výši odměny funkcionářům Rady klubu Přijímat, měnit a rušit interní předpisy TK MANGO Olomouc Měnit Stanovy TK MANGO Olomouc Hlasovat o zániku TK MANGO Olomouc Provádět další činnosti, které nejsou stanovami přiznané jiným orgánům TK MANGO Olomouc e) Členská schůze se schází zpravidla jedenkrát ročně. f) Členskou schůzi svolává předseda nebo místopředseda klubu. g) Je-li to nezbytné, lze svolat mimořádnou Členskou schůzi. Ke svolání mimořádné Členské schůze je oprávněn předseda, místopředseda nebo minimálně jedna třetina všech členů. Oznámení o svolání mimořádné Členské schůze musí být oznámeno předem, nejméně dva týdny před jejím konáním způsobem obvyklým. Za obvyklý způsob je považováno rovněž oznámení o konání mimořádné Členské schůze na nástěnce TK MANGO Olomouc nebo na jeho internetových stránkách. B: Rada klubu Rada klubu se usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů, řídí činnost TK MANGO Olomouc mezi Členskými schůzemi. V případě rovnosti hlasů při jednání Rady klubu rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy. 1. Rada klubu je výkonným orgánem TK MANGO Olomouc. Stránka 3 z 6

4 2. Členy Rady klubu jsou vždy: a) předseda b) místopředseda c) hospodář d) členové 3. Počet členů Rady klubu musí být vždy lichý a je stanoven Členskou schůzí před volbou Rady klubu na nové funkční období. 4. Funkční období členů Rady klubu jsou dva roky. 5. Kandidátem na člena Rady klubu může být kterýkoliv člen TK MANGO Olomouc, který se svojí kandidaturou souhlasí. 6. Volby probíhají veřejně. 7. Rada klubu volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře veřejným hlasováním. Pro volbu místopředsedy a hospodáře se použijí přiměřeně ustanovení o volbě předsedy klubu. 8. Jednání Rady klubu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně. Rada klubu zejména: a) organizuje a zajišťuje činnost TK MANGO Olomouc b) schvaluje zápis členů do Seznamu c) jmenuje Trenérskou radu jako iniciativní a poradní orgán Rady klubu d) schvaluje výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady e) schvaluje rozpočty předložené hospodářem f) schvaluje úhrady za pronájmy prostor, úhrady trenérům a funkcionářům g) schvaluje nákup drobného hmotného majetku ve výši stanovené Vnitřním řádem h) schvaluje výši odměny za vedení účetních a ekonomických agend třetí osobě i) předkládá účetní závěrku Členské schůzi j) předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti za uplynulé období k) vykonává další činnosti vyhrazené jí stanovami nebo usnesením Členské schůze C: Předseda klubu 1. Předseda klubu je statutárním orgánem TK MANGO Olomouc, jedná jménem TK MANGO Olomouc ve všech věcech, pokud jejich výkon nebyl Členskou schůzí nebo stanovami svěřen Radě klubu. 2. Předsedu TK MANGO Olomouc volí Rada klubu ze svých členů. 3. Funkčním obdobím předsedy klubu jsou dva roky. 4. Předseda vede jednání Rady klubu. 5. Předseda má právo písemným úkolem přenést přesně vymezené pravomoci na jiného člena Rady klubu. 6. Předseda má právo schvalovat výdaje na činnost klubu ve výši stanovené Vnitřním řádem. 7. Kandidátem na předsedu TK MANGO může být kterýkoliv člen Rady klubu, který se svojí kandidaturou souhlasí. Volby probíhají veřejně a to ve dvou kolech. Pokud jeden z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu přítomných hlasů, je zvolen Stránka 4 z 6

5 předsedou. Není-li zvolen předseda v prvním kole postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje los. 8. Pokud nastanou předsedovi závazné překážky ve výkonu jeho funkce, přecházejí práva a povinnosti s touto funkcí spojené na místopředsedu, a to až do doby, kdy tyto překážky pominou. 9. Předseda má právo kdykoliv odstoupit z funkce. Jeho pravomoci přebírá místopředseda. 10. Předseda může být odvolán usnesením Rady klubu. Toto usnesení nabývá však účinnosti pouze tehdy, je-li na téže zasedání Rady klubu zvolen nový předseda. Volba nového předsedy se musí uskutečnit bezprostředně po podání návrhu na odvolání. Odvolaný předseda je povinen předat všechny informace a všechny náležitosti spojené s funkcí novému předsedovi. Článek 6. Revizor Revizor je volen Členskou schůzí. Volebním obdobím jsou dva roky. Kontroluje hospodaření TK MANGO Olomouc. Revizní zprávu předkládá Členské schůzi jednou ročně, případně dle potřeby. Revizor má právo účastnit se jednání Rady klubu. Článek 7. Zásady hospodaření 1. Majetek TK MANGO Olomouc tvoří movitý a nemovitý majetek. Nakládání s majetkem TK MANGO patří do pravomoci Členské schůze, není-li stanovami určeno jinak. 2. Příjmy TK MANGO Olomouc tvoří: a) členské příspěvky b) příspěvky na činnost c) dary a dotace d) granty e) ostatní příjmy 3. Shora uvedené příjmy slouží ke krytí nákladů na činnost TK MANGO Olomouc a nejsou určeny k tvorbě zisku. 4. TK MANGO Olomouc se může zavazovat jen do výše svého jmění. Předseda, případně další oprávnění členové Rady klubu, mohou jménem TK MANGO Olomouc činit jen takové závazky, jejichž plnění je v možnostech TK MANGO Olomouc, a které slouží výhradně k zajištění činnosti. 5. Výdaje TK MANGO tvoří zejména: a) nájemné, poplatky a úhrady za služby spojené se zajištěním tréninkových prostor b) poplatky a úhrady spojené s výkonem činnosti trenéra, rozhodčího či funkcionáře c) nákup drobného hmotného a nehmotného majetku d) odměny určeným členům Rady klubu e) mzdy Stránka 5 z 6

6 f) poštovné a poplatky za telefony, faxy a použití internetu g) poplatky a jiné nepravidelné platby 6. Podpisové právo k účtu náleží předsedovi, místopředsedovi a hospodáři, případně dalším členům Rady klubu. 7. Hospodář je povinen vypracovat na konci každého účetního období roční výkaz o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. 8. Hospodář vede hospodářskou evidenci a dokumentaci, zejména peněžní deník, výpisy z běžného účtu, evidenci majetku, prvotní doklady, pokladní doklady. Zaměstnává-li TK MANGO Olomouc fyzické osoby, vede též veškerou evidenci týkající se zaměstnaných osob (pracovní smlouvy, výplatní listy), včetně evidence vyplívající z pozice zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Hospodář zajišťuje zpracování a podání příslušných dokladů územnímu finančním orgánu. 9. Vedení ekonomických agend může být smluvně svěřeno k výkonu třetí osobě po předchozím schválení Rady klubu. Funkce hospodáře zůstává v tomto případě zachována. 1. TK MANGO Olomouc zaniká a) dobrovolným rozpuštěním b) sloučením s jiným sdružením c) rozhodnutím příslušného státního orgánu Článek 8. Zánik TK MANGO Olomouc 2. Zaniká-li TK MANGO Olomouc dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. Olomouc, 15.července 2008 Přípravný výbor 1. Jan Halíř, DiS., nar , adresa: Bacherova 1267/9, Olomouc, MUDr. Zuzana Halířová, nar , adresa: Hněvotínská 24, Olomouc, Jana Kozlová, nar , adresa: Rooseveltova 219/109, Olomouc, Stránka 6 z 6

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více