Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ Kolín 1 tel/fax : 0321/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz"

Transkript

1 Typ 54 Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ Kolín 1 tel/fax : 0321/ Z C_07-98.pdf Doku Art. Nr

2 Elektronický indikátor polohy typ 54 je vybaven 6-ti místným LCD displejem s velikostí èíslic 13 mm nebo 5-ti místním LED displejem s velikostí èíslic 14 mm. Zabudovaný mikroprocesor umožòuje následující funkce: Pøepínání Absolutnì/Pøírùstkovì Výhodu této funkce objasní následující pøíklad: Momentální - odmìøovaná a tedy i indikovaná poloha souøadné osy je 1928,7. Tato má být pøemístìna o 325,9 mm. Obsluha stroje v pøípadì normálního indikátoru polohy musí provést poèetnì nepøíliš pøehledný výpoèet výsledné míry. Ne tak u typu 54: Tady stlaèením tlaèítka "Pøírùstkovì" se displej indikátoru automaticky vynuluje a obsluha mùže provést požadované pøemístìní v souøadné ose (napøíklad o 325,9 mm). Poté opìtným stisknutím tlaèítka "Pøírùstkovì" vrátí indikátor do režimu "Absolutnì" - indikátor indikuje opìt absolutní míru (tzn.2254,6 mm). Rozsah odmìøování : -9999, ,9 mm (LCD) -9999,9 9999,9 mm (LED) Zápis libovolné hodnoty referenèního bodu klávesnicí indikátoru Spolehlivou, robustní klávesnici jako i kompaktní kovové pouzdro Zadání libovolného opravného faktoru k úhlovým mìøením Zadání a aktivaci pøídavné konstanty klávesnicí Provedení pro napájecí napìtí VDC nebo 230 VAC Zálohování indikované hodnoty Popis funkce a návod k obsluze Pro vylouèení nežádoucí (náhodné) zmìny hodnoty referenèního bodu je použito systému dvoudotykové obsluhy klávesnice. Tímto tlaèítkem mohou být následující funkce zvolené a opìtným stlaèením zrušené. Tímto tlaèítkem se volí dekáda (místo), ve kterém chceme provést zmìnu. Zvolené místo je indikováno blikáním navoleného èísla. Tímto tlaèítkem mìníme hodnotu èísla zvolené dekády. Hodnota se mìní o "1" pøi každém stisknutí tohoto tlaèítka vzestupnì. Tímto tlaèítkem se pøepíná absolutní a pøírùstkový režim. Pøi pøepnutí do režimu "Pøírùstkovì" se automaticky nuluje pøírùstkový èítaè. Od této "nuly" je možné odmìøovat ve smìru "+" nebo "-". Upozornìní - v pøírùstkovém režimu nelze zapsat hodnotu referenèního bodu. 1. Zápis hodnoty referenèního bodu,cejchování 1.1 Zápis hodnoty referenèního bodu Pøíklad: Mechanicky zmìøená míra èiní 12345,6 mm. 1) Stlaèit tlaèítka + - Indikace bliká na 1.dekádì (3 sec) 2) Opakovaným stlaèením tlaèítka zvolit èíslo "1"- stlaèovat tak dlouho, až se rozsvítí "1". 2

3 3) Stlaèit tlaèítko Indikace bliká na 2.dekádì 4) Opakovaným stlaèením tlaèítka zvolit èíslo "2" - stlaèovat tak dlouho až se rozsvítí "2" 5) Stlaèit tlaèítko Indikace bliká na 3.dekádì 6) Opakovaným stlaèením tlaèítka zvolit èíslo "3" - stlaèovat tak dlouho až se rozsvítí "3" 7) atd. až do poslední dekády (6.místo) Indikace bliká na 6.dekádì 8) Opakovaným stlaèením tlaèítka zvolit èíslo "6" Když se nyní stlaèí tlaèítko zapsána do pamìti. 1.2 Cejchování 1) Stlaèit tlaèítka +, indikace pøestane blikat, hodnota referenèního bodu je Hodnota referenèního bodu z pamìti se pøepíše do displeje indikace. 2. Pøídavná konstanta 2.1 Zápis pøídavné konstanty Má-li být do chránìné zóny pamìti zapsána pøídavná konstanta, postupuje se následovnì: 1) Stlaèit tlaèítka + a postupovat dle pøíkladu v odstavci 1.1 až do bodu 14. (3 sec) 2) Stlaèením tlaèítka pøídavná konstanta zapsána do pamìti 2.2 Aktivování pøídavné konstanty 1) Stlaèit tlaèítko K indikované hodnotì se pøiète zapamatovaná pøídavná konstanta a nad tlaèítkem se rozsvítí kontrolní LED. 2) Stlaèit opìtovnì tlaèítko Od indikované hodnoty se odeète zapamatovaná konstanta a kontrolní LED zhasne. 3. Absolutní / Pøírùstkový provoz Pøedností tohoto seøízení je, že v libovolném bodì souøadné osy možno indikaci vynulovat a skuteèná hodnota odmìøované velièiny zùstane zachována v pamìti. Je tedy vynulována jedinì tlaèítkem zatímco odmìøovací èítaè zpracovává skuteènou hodnotu odmìøované polohy. Nachází-li se indikátor polohy v provozu "Pøírùstkovì" indikuje tuto skuteènost blikajícím proužkem v první dekádì. U LED verze bliká v tomto místì kontrolní LED dioda. Opìtovným stisknutím tlaèítka,se zobrazí zpìtnì skuteèná odmìøovaná poloha, blikající proužek zmizí, resp. kontrolní LED zhasne. 3

4 3. Technické údaje 3.1 Indikace polohy 54.xxx.03 AKU-verze Napájecí napìtí :2,4 3,1 VDC Odbìr proudu : max 100 ma (Nasazení jenom se snímaèi s nízkým pøíkonem) 3.2 Indikace polohy 54.XXX V-verze Napájecí napìtí Odbìr proudu : VDC : max 40 ma (bez snímaèe polohy) 3.3 Indikace polohy 54.XXX V-verze Napájecí napìtí : 230VAC +/- 10%, 50 60Hz Pøíkon : max 5VA Napájecí napìtí pro snímaèe polohy: 24VDC max 75mA 3.4 Všeobecnì platné údaje Systémová pøesnost : +/- 1 pøírùstek Rozsah provoz.teplot : C Rozsah sklad.teplot : -40 C +70 C Displej : LED - èervený; 14mm - 5 dekád, 10mm - 6 dekád : LCD - 13mm, 6 dekád Zálohování : indikovaná míra a parametry jsou uloženy pøi vypnutí do zálohované pamìti. Životnost zálohovací baterie dle údajù výrobce èiní cca 10 let Vstupy : maximální vstupní proud 10mA (charakter vstupù PNP) spínané napìtí VDC Napájení snímaèù : maximální 24VDC pøi maximálním odbìru snímaèe 75mA 3.5 Osazení konektorù série 54 Konektor ST2 Konektor ST1 Pin 1 0V stínìní Pin 2 +24V 0V Pin 3 stopa A +24V Pin 4 stopa B vstup-"pøídavná konstanta" Pin 5 stínìní zápis RB Pin 6 nulování Pin 1 Pin 2 Pin 3 Sí ový konektor verze 230VAC L1 N PE 4

5 4. Skladba typového èísla Displej 500-5ti místný LED, 14mm 600-6ti místný LED, 10mm 100-6ti místný LCD, 13mm Rozmìry okna pro zástavbu 54.XXX.XXX.XX Provedení AG : stolní EE : externí vstupy Napájení 003 = 2,4 3,1V(aku-provoz) 024 = 12 30VDC 115 = 115VAC 230 = 230VAC Rozmìrový náèrtek indikace 5. Návod k programování indikace 54 Pøídavnì k uživatelské zónì, která je pøístupná každému uživateli, v indikaci 54 také chránìná zóna pamìti. Tato zóna je pøístupná jen tomu, kdo indikaci polohy dle požadavkù seøizuje. Pøístup do chránìné zóny se otevírá souèasným stiskem všech ètyø tlaèítek na èelním panelu indikátoru po dobu 3 sec. Displej potvrzuje otevøení pøístupu indikací "Conf". 1) Pøehled funkcí nastavitelných jenom pøes chránìnou zónu a) Nastavení systémového registru b) Nastavení smìru èítání c) Nastavení desetinné teèky d) Pøepínání INCH/MM 5

6 2) Pøehled funkcí volitelnì nastavitelných pøes chránìnou nebo uživatelskou zónu a) Zmìna hodnoty referenèního bodu b) Zmìna indikované hodnoty(istwert) c) Korekce indikované hodnoty d) Zmìna multiplikaèního faktoru 3) Funkce, které mohou být zvoleny jenom v uživatelské zónì a) Zápis referenèního bodu b) Aktivace pøídavné konstanty c) Pøepínání režimu Pøírùstkovì/Absolutnì Zpìtný návrat do uživatelské úrovnì se dosáhne opìtným stiskem všech ètyø tlaèítek po dobu 3 sec. Displej pøestává indikovat "Conf". Ukonèením stisku tlaèítek se rozsvítí momentální hodnota indikované polohy(istwert). Indikace je pøipravena k provozu. Právì tak je možný návrat z chránìné zóny vypnutím indikace. 5.1 Funkce pøístupné v chránìné zónì Souèasnì stlaèit všechny ètyøi tlaèítka na dobu 3 sec.=>displej "Conf" 1) Vstup a zmìna obsahu systémového registru a) Stlaèit tlaèítko na dobu 3 sec.na displeji se zobrazuje v 5-ti dekádách momentální stav registru a nejpøednìjší dekáda zaène blikat. b) Pomocí tlaèítka lze obsah blikajícího místa s každým stiskem tlaèítka zvyšovat. c) Tlaèítkem se zvolí následující místo, které zaène blikat. Nyní je možno pokraèovat dle bodù a) a b) tak dlouho, až je nastavena žádaná hodnota. Nastavená hodnota je vložena do pamìti stiskem tlaèítka. Displej se opìt indikuje : "Conf" Možná nastavení systémového registru a její významy Cejchování použitím + 0 do displeje zapsat hodnotu referenèního bodu 1 indikovaná hodnota je mìnitelná zápisem èísla 2 indikovaná hodnota je korigovatelná tlaèítky "+" a "-" Zmìna hodnoty ref.bodu a pøídavné konstanty 0 zmìna možná v uživatelské zónì pamìti 1 zmìna možná v chránìné zónì pamìti Zmìna opravného faktoru 0 zmìna možná v uživatelské zónì 1 zmìna možná v chránìné zónì Stav nastavení pøídavnou konstantou 0 není po vypnutí zapamatován 1 je po vypnutí zapamatován Zpracování signálù snímaèe(multiplikaèní faktor) 0 = Diferenèní èítání 1 = Dìlení snímaèe x1 2 = Dìlení snímaèe x2 4 = Dìlení snímaèe x4 6

7 Standardní nastavení : Tomu odpovídají následující funkce : do displeje se po souèasném stlaèení + zapíše hodnota ref.bodu z pamìti zmìna hodnoty referenèního bodu nebo pøídavné konstanty mùže být provedena v uživatelské zónì opravný faktor lze zmìnit jenom vstupem do chránìné zóny pamìti stav nastavení pøídavnou konstantou není pamatován.pøi zapnutí indikátoru není hodnota indikované polohy korigována multiplikaèní faktor pulsù snímaèe nastaven na x1 2) Nastavení smìru èítání Nastavení probíhá následujícím zpùsobem : a) Souèasnì stlaèit všechny 4 tlaèítka na dobu 3 sec. Displej indikuje "Conf". b) Tlaèítko stlaèit po dobu 3 sec. c) Na displeji se zobrazí "dir 1" a na nejnižší dekádì je blikajíc zobrazen smìr èítání. d) Tlaèítkem lze smìr èítání zmìnit. U - dopøedu(up) d - dozadu(down) e) Tlaèítkem se volba smìru èítání ukonèí. Standardní nastavení: dopøedu (U) 3) Desetinná teèka a) Souèasnì stlaèit 4 tlaèítka do doby než displej indikuje "Conf". b) Tlaèítko stlaèit po dobu 3 sec. c) Na displeji se zobrazí "dp" a nejnižší dekáda bliká. d) Tlaèítkem je možno hodnotu blikajícího místa mìnit : 0 - bez desetinné teèky e) Tlaèítkem se nastavení ukonèí. Standardní nastavení: 0.0 Upozornìní: Volba místa desetinné teèky není spojená se zmìnou odmìøovací jednotky 4) Pøepínání mm/inch Souèasnì stlaèit 4 tlaèítka do doby než displej indikuje "Conf". a) Tlaèítko stlaèit po dobu 3 sec. b) Na displeji se zobrazí momentálnì nastavená míra odmìøování (mm resp.inch) c) Tlaèítkem se pøepne buï na "mm" nebo na "inch". d) Tlaèítkem se pøepnutí ukonèí. Indikovaná hodnota,hodnota ref.bodu v pamìti a pøídavná konstanta jsou automaticky z mm na inch nebo z inch na mm pøepoèteny. Rozlišení v palcové míøe èiní 1/1000. Standardní nastavení : mm 7

8 5.2 Funkce pøístupné volitelnì v uživatelské nebo chránìné zónì Nastavení registru indikátoru urèuje,zda ta která funkce je pøístupná v uživatelské nebo chránìné zónì. 1) Zmìna zapamatované hodnoty referenèního bodu Pøístup v uživatelské zónì je možný pokud obsah registru je: Pøístup v chránìné zónì je možný pokud obsah registru je: Zápis je proveden následovnì: a) Tlaèítka a souèasnì držet stlaèené po dobu 3 sec. b) Displej zobrazuje momentálnì nastavenou hodnotu ref.bodu. c) Nejvyšší dekáda displeje bliká. XXX00 XXX10 d) Tlaèítkem lze obsah blikající dekády s každým stisknutím zvyšovat. e) Tlaèítkem se zvolí následující (nižší) dekáda. f) Zvolená dekáda bliká. g) Postup dle d) atd. až zadaná hodnota ref.bodu je nastavená. h) Nastavená hodnota opìtným stiskem tlaèítka se vloží do pamìti. Záporné hodnoty ref.bodu mohou být také nastaveny. Hodnota v nejvyšší dekádì je zvyšována do té doby než se v ní zobrazí znaménko minus. Nastavení zbývajících 5-ti dekád LCD (4- míst pøi LED) se provede již zmínìným zpùsobem. 2) Zmìna indikované hodnoty (zápis èísla) Pøístup v uživatelské zónì - obsah registru: Pøístup v chránìné zónì - obsah registru: Zápis je proveden následovnì: XXX01 XXX11 a) Tlaèítka a souèasnì držet stlaèené po dobu 3 sec. b) Nejvyšší dekáda displeje zaène blikat. c) Tlaèítkem lze obsah blikající dekády s každým stiskem zvyšovat. d) Tlaèítkem se zvolí následující (nižší) dekáda. e) Zvolená dekáda bliká. f) Dále postup dle c) atd. až je zadaná indikovaná hodnota (Istwert) nastavená. g) Stlaèením tlaèítka se pøepíše takto navolená indikovaná hodnota do odmìøovacího èítaèe. Záporné indikované hodnoty mohou být také zapsány.v nejvyšší dekádì se zvyšuje hodnota tak dlouho,až se v ní zobrazí znaménko minus. Nastavení zbývajících 5-ti dekád se provede obvyklým výše uvedeným zpùsobem. 3) Korekce indikované hodnoty Pøístup v uživatelské zónì - obsah registru : Pøístup v chránìné zónì - obsah registru : Postup korekce je následující: XXX02 XXX12 a) Tlaèítka a souèasnì držet stlaèené po dobu 3 sec. b) Nejnižší dekáda displeje zaène blikat. 8

9 c) Tlaèítkem (Plus - tlaèítko) možno hodnotu blikající dekády s každým stlaèením o jednotku zvýšit. d) Tlaèítkem (Minus - tlaèítko) možno hodnotu blikající dekády s každým stlaèením o jednotku snížit. e) Opìtným stiskem tlaèítka se pøepíše korigovaná hodnota do odmìøovacího èítaèe. 4) Zmìna zapsané pøídavné konstanty Pøístup v uživatelské zónì - obsah registru: Pøístup v chránìné zónì - obsah registru: Zmìna se provede následovnì: XXX0X XXX1X a) Tlaèítka a souèasnì držet stlaèené po dobu 3 sec. b) Displej zobrazí momentálnì nastavenou hodnotu pøídavné konstanty. c) Nejvyšší dekáda zaène blikat. d) Tlaèítkem lze obsah blikající dekády s každým stisknutím o jednotku zvýšit. e) Tlaèítkem se zvolí následující dekáda. f) Zvolená dekáda bliká. g) Postup dle d) atd. až zadaná hodnota pøídavné konstanty je nastavena h) Opìtným stlaèením tlaèítka se pøídavná konstanta vloží do pamìti. 5) Nastavení opravného faktoru Pøístup v uživatelské zónì - obsah registru: Pøístup v chránìné zónì - obsah registru: Nastavení se provede následovnì: XX0XX XX1XX a) Tlaèítka a souèasnì držet stlaèené po dobu 3 sec. b) Displej zobrazí momentálnì nastavený faktor. c) Nejvyšší dekáda zaène blikat. d) Tlaèítkem lze obsah blikající dekády každým stisknutím o jednotku zvyšovat. e) Tlaèítkem se zvolí následující (nižší) dekáda. f) Zvolená dekáda bliká. g) Postup dle d) atd.až zadaná hodnota faktoru je nastavena. h) Opìtným stlaèením se hodnota opravného faktoru vloží do pamìti. Možný rozsah nastavení hodnot faktoru: 0, ,99999 v metrické míøe 0,00001 až 2,54000 v palcové míøe Pøi faktorech vyšších než 1,klesá rozlišovací schopnost indikátoru (zvyšuje se hodnota odmìøovací jednotky). Pøi 5-ti dekádovém displeji mùže být tento faktor nastaven jen na 4 desetinná místa. Pøíklad: 1, znamená faktor 0, ,0 mm dráha se zobrazí na displeji jako 12,3 mm. Upozornìní: Pøídavná konstanta a nastavená hodnota referenèní bodu jsou zmìnou této konstanty rovnìž pøepoèteny. 9

10 5. Pøehled funkcí indikátoru a jeho zón jakož i registru X - ve sloupci registru znamená: Uložená hodnota pøíslušné dekády nemá žádný význam pro programovanou funkci. Funkce Aktivace tlaèítek Zóna Syst.registr Zápis referenèního bodu + uživatelská - Pøídavná konstanta uživatelská - Pøírùstkovì/ absolutnì uživatelská - Zmìna hodnoty referenèního bodu + 3 sec uživatelská XXX00 chránìná XXX10 Zápis èísla + 3 sec uživatelská XXX01 chránìná XXX11 Korekce indikované hodnoty +/- tl. + 3 sec uživatelská XXX02 chránìná XXX12 Zmìna pøídavné konstanty + 3 sec uživatelská XXX0X chránìná XXX1X Zmìna opravného faktoru uživatelská XX0XX + chránìná XX1XX 3 sec Zmìna smìru èítání 3 sec chránìná - Nastavení desetinné teèky 3 sec chránìná - mm/inch pøepínání 3 sec chránìná - Nastavení systémového registru 3 sec chránìná - Pøístup do chránìné zóny všechny 4 tlaèítka 3 sec uživatelská - 10

Indikace polohy. ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy. ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ Z56-000 Indikace polohy LED nebo LCD displej s mikroprocesorem prímé pripojení na mg.senzor ELGO-Electric spol. s r.o. Kourimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z56-000-C_07-98.doc

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Typ Z16E. - bateriové napájení - LCD-displej

Typ Z16E. - bateriové napájení - LCD-displej Typ Z16E Indikace polohy - bateriové napájení - LCD-displej ELGO-ELECTRIC, spol. s r.o. Kouřimská 103, CZ - 280 00 Kolín I, provozovna: Kutnohorská 43 telefon: +420-321 728 125 fax: +420-321 724 489 e-mail:

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z6 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 3 osy grafický LCD-displej, 12x8 pixelů napájení 24VDC nastavitelná hodnota reference a přídavné konstanty absolutní a přírůstkové

Více

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil.

Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 230VAC 50/60Hz AC 2 relé - 15Hz 02 230VAC 50/60Hz DC 2 relé 24VDC nestabil. Uživatelský návod PRESET - COUNTER 305 Dva nezávislé čítače s předvolbou Označení pro objednávku 3 0 5 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 0 3AC 50/60Hz AC

Více

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Spotøebitelská dokumentace VERZE 1.0/09-01 Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Electronic Preset Meter LM OG-P Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah 1.0 Urèení, popis a montáž pøístroje.........................

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení 24VDC

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Digitální indikace BC-2001 / BC-3001

Digitální indikace BC-2001 / BC-3001 Digitální indikace TYP: BC-2001 / 3001 Dodavatel: JIRKA a spol., s.r.o. Zábrodí Končiny 132 549 46 Horní Radechová Tel.: 491 481 062 FAX: 491 481 063 e-mail: info@jirkaspol.cz http:// www.jirkaspol.cz

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z59 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a přírůstkové odměřování

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

Průvodní dokumentace IP-120RDC

Průvodní dokumentace IP-120RDC Průvodní dokumentace IP-120RDC I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 4 1.1 ÚVOD...4 1.2 VŠEOBECNĚ...4 1.2.1

Více

až se třemi senzory a rozlišením 0,1mm

až se třemi senzory a rozlišením 0,1mm Typ AZ16E-300 Absolutní indikace polohy až se třemi senzory a rozlišením 0,1mm 1-3 externí senzory typ AZS Odměřovaná délka až 8m Jednorázová reference pro jednotlivé osy Permanentní zálohování dat a parametrů

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Indikace polohy Z-16

Indikace polohy Z-16 Typ Z-16 Indikace polohy Z-16 pro bateriový provoz 12 měsíců provozní doby* senzor pro magnetický systém LCD-displej ELGO-Electric spol. s r.o. Kouřimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

ZD 340. Rychlý čítač pro dva snímače. Zkrácený návod. control motion interface

ZD 340. Rychlý čítač pro dva snímače. Zkrácený návod. control motion interface control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.de ZD 340 Rychlý čítač pro dva snímače

Více

CP2 CP2 44,6 44, , ,3 21,8 37,3 3,2 1,4,5 3, H. Pomal. UvolnÏnÌ. vstup. Prog H. nulovacìho tlaëìtka. UvolnÏnÌ.

CP2 CP2 44,6 44, , ,3 21,8 37,3 3,2 1,4,5 3, H. Pomal. UvolnÏnÌ. vstup. Prog H. nulovacìho tlaëìtka. UvolnÏnÌ. Obsah Poèítadla impulsù x8 mm bez pøedvolby série Poèítadlo impulsù LCD typ 8...... Poèítadlo provozních hodin LCD typ 8H.... Poèítadlo provozních hodin LCD s napì ovým vstupem typ.... Poèítadlo impulsù

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

EGMedical, s r. o. IRC čítač

EGMedical, s r. o. IRC čítač EGMedical, s r. o. IRC čítač Návod k obsluze Verze firmware 1.0, verze CPLD 1.0 Návod z 27. 7. 2006 1 EGMedical, s.r.o. www.strasil.net Obsah Instalace modulu...3 Základní popis modulu...3 Technické údaje...3

Více

Monitorovací panel pro operační sály

Monitorovací panel pro operační sály Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP4 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní izolovaná

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Jednoosé řízení polohy. s pamětí programu. reléové výstupy pro řízení posuvu stroje. ruční stavění souřadnice

Jednoosé řízení polohy. s pamětí programu. reléové výstupy pro řízení posuvu stroje. ruční stavění souřadnice TYP P9521 Jednoosé řízení polohy s pamětí programu reléové výstupy pro řízení posuvu stroje ruční stavění souřadnice ELGO-ELECTRIC, spol. s r.o. CZ - 280 00 Kolín I, Kouřimská 103 telefon: +420-321-728125

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

DIGITÁLNÍ LUXMETR LX-105

DIGITÁLNÍ LUXMETR LX-105 DIGITÁLNÍ LUXMETR LX-105 Obsah 1. Vlastnosti... 1 2. Specifikace....1 2-1 Základní specifikace....1 2-2 Elektrické specifikace...3 3. Přední panel...4 3-1 Displej... 4 3-2 Napájecí tlačítko...4 3-3 Tlačítko

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem

Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem Zkrácený návod k obsluze Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 14 mm se znaménkem ± a dalšími symboly indikace stavu baterie symbol pro úhlová

Více

NÁVOD K OBSLUZE. satelitního pozicionéru PSM 200 S

NÁVOD K OBSLUZE. satelitního pozicionéru PSM 200 S NÁVOD K OBSLUZE satelitního pozicionéru PSM 200 S 1. POPIS Pohled zepøedu ovládací panel Pøijímaè IR signálu S M 8.8.8.8. Displej S M výbìr druhu práce; v pozici STAND BY zapíná pøístroj; pokud spolupracující

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Jednoosé řízení polohy

Jednoosé řízení polohy TYP P8511 Jednoosé řízení polohy reléové výstupy pro řízení posuvu stroje tlačítka pro ovládání souřadnice až třírychlostní polohování obsáhlé SW vybavení ELGO-ELECTRIC, spol. s r.o. Kouřimská 103, CZ

Více

Průvodní dokumentace indikací BC - 0X BC - 4X BC - 5X BC - 6X

Průvodní dokumentace indikací BC - 0X BC - 4X BC - 5X BC - 6X Průvodní dokumentace indikací BC - 0X BC - 4X BC - 5X BC - 6X I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 Technické podmínky 1.1 Účel

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3

Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Návod k použití pro Počítací váhu ALC3 Katalogové číslo: 110034 Popis cejchuschopná počítací váha pro suchá prostředí s funkcí počítání kusů schválena pro obchodní užití ve všech zemích EU (OIML III) snímatelná

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Balíková váha KPZ E / cejchuschopné

Balíková váha KPZ E / cejchuschopné Průmyslové provedení Balíková váha KPZ 2 11 3E / cejchuschopné Typ Váživost Dělení Indikátor Možnost úř. Rozměry v mm Cena Kč Obj. č. ověření 2113EM12 6/12kg 2/5g KPZ 51E8 Ano 360 x 310 mm poptávka 2113EM012000

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

IRU resetovací jednotka

IRU resetovací jednotka INFRA JEDNOTKA PRO NULOVÁNÍ (RESET) RÁDIOVÝCH MODULŮ NA VODOMĚR E-RM 30.3XX IRU 10.00 resetovací jednotka APATOR METRA s.r.o. Havlíčkova 919/24 787 64 Šumperk tel.: +420 583 718 111 fax: +420 583 718 150

Více

s externím senzorem a rozlišením 0,1mm

s externím senzorem a rozlišením 0,1mm Typ AZ17E Absolutní indikace polohy s externím senzorem a rozlišením 0,1mm Externí senzor typ AZS Odměřovaná délka až 8m Jednorázová reference Permanentní zálohování dat a parametrů Životnost baterie až

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd.

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd. MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ mobilní použití fce alarm, logger, data atd. POPIS: lehké, jednoduché, pøenosné možnost rozšíøení funkcí odolné pouzdro OBLAST POUŽITÍ: energetika strojírenský prùmysl rozvody

Více

Průvodní dokumentace IP-390

Průvodní dokumentace IP-390 Průvodní dokumentace IP-390 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 Technické podmínky 1.1 Úvod Technické podmínky platí pro odměřovací

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod. Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod

Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod. Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1. Nepoužívejte zařízení před prostudováním tohoto uživatelského manuálu. Nedodržení uvedených instrukcí může

Více

FM161 - FM162. Návod k obsluze B

FM161 - FM162. Návod k obsluze B CS FM161 - FM162 Návod k obsluze 300023452-001-B 1 Popis 1.1 Bezdrátové dálkové ovládání Displej Tlačítka pro nastavení parametrů + a - Tlačítka pro volbu druhu provozu (Tlačítko MODE) Programovací tlačítka

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005

Návod k obsluze. ecomat 200. Předvolbový čítač E89005 Návod k obsluze ecomat 200 R Předvolbový čítač E89005 1. Popis - 6-ti místné sčítání /odečítání; předvolbový čítač se dvěma předvolbami - dobře čitelný 2-řádkový LCD-displej se symboly zobrazujícími předvolby

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz

Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz ph_ts20_1005:layout 1 17.12.2007 16:40 Page 1 PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNĚ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98.

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98 Èeské vydání: 10. 9. 98 Verze: A Vyhrazujeme si právo zmìnit údaje zde uvedené bez pøedchozího upozornìní ABB Network Partner Obsah Obsah... 2 1 Všeobecnì... 3 1.1 Charakteristika...

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat www.dhservis.cz 8 kanálové stopky se záznamem dat Úvod Digi Timer 8 jsou osmikanálové jednoúčelové stopky, určené k časování po pěti minutových intervalech. Sdružují v sobě osm časovačů, z nichž každý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod vlhkost vzduchu Digitální teploměr/vlhkoměr Funkce MAX / MIN, rozsah měření teploty -10 až +60 C (-14 až +140 F), rozsah měření relativní vlhkosti 10 až 99%, přepínání C/ F, bílá barva, možno postavit

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé.

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé www.aterm.cz 1 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DEL2115P je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

NÁVOD K OBSLUZE KD-PSLP ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE KD-PSLP ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA KD-PSLP Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora 1 ÚVOD, ZÁKLADNÍ

Více

Programovací zařízení

Programovací zařízení Programovací zařízení Návod k obsluze Obj.č.: 149934 Obsah 0. Bezpečnostní předpisy... 2 1. Úvod... 2 2. Zapojení..... 3 2.1. Připojení 230 VAC-zástrčky..... 3 2.2. Připojení vstupní zástrčky..... 4 2.3.

Více