C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco"

Transkript

1 NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ

2 Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z8stávají spole3nosti SICK AG. Spole3nost SICK AG poskytuje smluvní stran resp. uživateli právo na kopírování a úpravy díla za ú3elem integrace do celkové dokumentace v souvislosti s použitím produkt8 firmy SICK. Toto právo se vztahuje výhradn na používání. Za zmnný obsah je odpovdný ten, který zmny provedl. Firma SICK AG výslovn poukazuje na to, že originální dokumentace se zásadn musí p1edávat dále. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

3 Návod pro obsluhu Obsah Obsah 1 K tomuto dokumentu Funkce tohoto dokumentu Cílová skupina informací Platnost informací Použité zkratky Použité symboly K bezpenosti Pokyny ke kontrole pro obsluhu Kontrolky stavu Indikátory provozního stavu vysíla3e Indikátory provozního stavu p1ijíma3e Sled indikací p1i zapnutí Každodenní kontroly Údržba Diagnostika Postup v p1ípad závady Indikace závad diagnostiky pomocí LED Indikace závad na 7Esegmentovém displeji /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 3

4 Kapitola 1 K tomuto dokumentu Návod pro obsluhu 1 K tomuto dokumentu D1íve než za3nete pracovat s dokumentací a s C4000Micro, s C4000 Basic Plus, s C4000 Basic nebo s C4000 Eco, dále zkrácen nazývaným též C4000, p1e3tte si prosím pe3liv tuto kapitolu. 1.1 Funkce tohoto dokumentu Upozorn)ní pro výrobce stroje Tento návod pro obsluhu poskytuje výrobci p1ípadn provozovateli stroje podporu p1i vypracování dokumentace ke stroji pro pot1ebu personálu obsluhy, a to s ohledem na bezpe3nostní svtelné závsy C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic nebo C4000 Eco, které jsou ve stroji zabudovány. Referen3ní dokument k tomu je provozní návod, jak je popsáno v 3ásti 1.4. Upozorn)ní pro koncového uživatele (provozovatele stroje a personál obsluhy) Tento návod pro obsluhu poskytuje výhradn informace. které se týkají bezpe3nostního svtelného závsu C4000, zabudovaného ve stroji. Není návodem k obsluze vlastního stroje 3i za1ízení, ve kterém je bezpe3nostní svtelný závs zabudován. 1.2 Cílová skupina Tento návod pro obsluhu se obrací k osobám, které vypracovávají návody k obsluze stroj8, jež mají být vybaveny jedním nebo nkolika bezpe3nostními svtelnými závsy C4000. Obrací se rovnž k osobám, které stroj nebo za1ízení vybavené jedním nebo nkolika bezpe3nostními svtelnými závsy C4000 obsluhují. 1.3 Úrove2 informací Tento návod pro obsluhu obsahuje informace o bezpe3nostním svtelném závsu C4000. Obsahuje tyto 3ásti: Zkoušení Údržba Diagnostika závad a jejich odstranní Zásadn je nutné dodržovat p1i provozu tohoto C4000 zákonné i další platné p1edpisy. Upozorn)ní 1.4 Platnost informací Tento dokument je p1ekladem originálního dokumentu. Tento návod pro obsluhu platí pro bezpe3nostní svtelné závsy C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic a C4000 Eco s nkterým z následujících údaj8 na typovém štítku v polí3ku Operating Instructions: /N /O /TI70 4 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

5 K tomuto dokumentu Návod pro obsluhu Kapitola 1 OSSD 1.5 Použité zkratky Output signal switching device = bezpe3nostní signální výstup (výstup signálu, kterým se ovládá bezpe3nostní proudový okruh) Doporuení Upozorn)ní, 4ervená, Žlutá, Zelená ProveRte POZOR 1.6 Použité symboly Doporu3ení vám pomáhají p1i rozhodování ohledn použití ur3ité funkce nebo technického opat1ení. Upozornní informují o zvláštnostech za1ízení. Indikace na displeji udávají stav 7Esegmentového displeje vysíla3e nebo p1ijíma3e: Nep1erušované zobrazení znaku, nap1. 9 Blikající zobrazení znaku, nap1. 8 Zobrazení st1ídajících se znak8, nap1. L a 2 Symboly LED signalizují stav poruchových kontrolek LED. P1íklady: 4ervená Pervená LED stále svítí. Žlutá Žlutá LED bliká. Zelená Zelená LED je vypnutá. Pokyny k provedení jsou ozna3eny šipkou. Pozorn si je p1e3tte a 1iRte se jimi. Varování! Varování vás na konkrétní nebo možné nebezpe3í. Mlo by vás chránit p1ed úrazem. Varování si pozorn p1e3tte a 1iRte se jimi! /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 5

6 Kapitola 2 K bezpenosti Návod pro obsluhu 2 K bezpenosti POZOR Bezpenostní upozorn)ní Dodržujte následující body, abyste zajistili správné a bezpe3né používání bezpe3nostního svtelného závsu C4000 v souladu s jeho ur3ením. Pro použití bezpe3nostního svtelného závsu, stejn jako pro opakované technické kontroly, platí národní/mezinárodní právní p1edpisy, zvlášt: smrnice o strojích 2006/42/ES smrnice o používání pracovních pom8cek 89/655/EHS (na1ízení vlády /2001) p1edpisy protiúrazové ochrany a bezpe3nostní normy další relevantní bezpe3nostní p1edpisy 6 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

7 Návod pro obsluhu Kapitola 3 Pokyny ke kontrole pro obsluhu 3 Pokyny ke kontrole pro obsluhu POZOR Uvád)ní do provozu nesmí prob)hnout bez kontroly osoby znalé! Než za1ízení chránné bezpe3nostním svtelným závsem C4000 poprvé uvedete do provozu, musí toto za1ízení p1ezkoušet osoba znalá a musí být vydáno povolení k jeho provozu. P1ed vydáním povolením provozu stroje otestujte, jestli ochranné za1ízení opravdu pln kontroluje p1ístup do nebezpe3ného prostoru. Po pravidelném schvalování zp8sobilosti stroje k provozu (nap1. ráno p1ed zahájením smny) také zkontrolujte, zda C4000 1ádn p1epne OSSD do stavu VYPNUTO, jakmile se v ochranném poli nachází objekt. Tato zkouška se má provádt podél všech okraj8 ochranného pole podle p1edpis8, platných pro p1íslušnou aplikaci. 3.1 Kontrolky stavu Diody LED a 7Esegmentové displeje u vysíla38 i p1ijíma38 signalizují provozní stavy C Indikátory provozního stavu vysílae Obr. 1: Indikátory na vysílai C4000 Micro C4000 Basic Plus/ Basic/Eco Žlutá 7$segmentový displej Tab. 1: Význam indikátor! provozních stav! na vysílai Displej Žlutá Další indikátory Význam Napájecí naptí je v po1ádku Systémová závada. Za1ízení je vadné. Vysíla3 Za1ízení se nachází v režimu testování Nekódovaný provoz (pouze po zapnutí) Všechny ostatní indikátory p1edstavují hlášení chyb. P1e3tte si znovu kapitolu Diagnostika na stran /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 7

8 Kapitola 3 Obr. 2: Indikátory na p0ijímai Pokyny ke kontrole pro obsluhu Indikátory provozního stavu p=ijímae Oranžová C4000 Micro 2ervená C4000 Basic Plus/ Basic/Eco Návod pro obsluhu Žlutá Zelená 7$segment ový displej Tab. 2: Význam indikátor! provozních stav! na p0ijímai Displej Oranžová Žlutá 4ervená Zelená Další indikátory Význam Je nutné vy3ištní nebo nasmrování Nutný reset Systém dává signály k vypnutí stroje (bezpe3nostní výstupy jsou bez signálu (OFF)) Systém není blokován (bezpe3nostní výstupy jsou sepnuté (ON)) Systémová závada. Za1ízení je vadné. p1ijíma3. Špatné nasmrování na vysíla3 Asi 1 s. Za1ízení 3eká na konfiguraci po zapnutí (pouze po zapnutí) Asi 0,5 s. Pouze u systém8 s rozlišením 14 mm a dosahem 1-5 m: Provoz s velkou ší1kou ochranného pole (pouze po zapnutí) Nekódovaný provoz (pouze po zapnutí) Všechny ostatní indikátory p1edstavují hlášení chyb. P1e3tte si znovu kapitolu Diagnostika na stran SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

9 Pokyny ke kontrole pro obsluhu Návod pro obsluhu Kapitola 3 Tab. 3: Indikátory na displeji b5hem zapínacího cyklu 3.2 Sled indikací p=i zapnutí Po zapnutí projde vysíla3 i p1ijíma3 inicializa3ním cyklem. Na 7Esegmentovém displeji se bhem zapínacího cyklu zobrazuje stav za1ízení. Indikace mají následující význam: Displej,,,,,,, Význam Test 7Esegmentového displeje. Všechny segmenty jsou postupn aktivovány. Asi 0,5 s. Pouze u systém8 s rozlišením 14 mm a dosahem 1-5 m: Provoz s velkou ší1kou ochranného pole Asi 0,5 s. Nekódovaný provoz. Tento indikátor se objeví z d8vod8 kompatibility s ostatními systémy C4000. Asi 1 s. Za1ízení 3eká na konfiguraci po zapnutí., nebo Jen u p1ijíma3e: Vzájemné nasmrování p1ijíma3e a vysíla3e není optimální. Další indikátory Chyba za1ízení. viz Diagnostika na stran /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 9

10 Kapitola 3 POZOR Pokyny ke kontrole pro obsluhu 3.3 Každodenní kontroly Návod pro obsluhu Ú3innost ochranného za1ízení musí pov1ená osoba (osoby) denn nebo vždy p1ed zahájením práce p1ezkoušet s pomocí správné zkušební ty3e. Pokud se b)hem kontroly rozsvítí zelené nebo žluté signalizaní sv)tlo (LED), nesmí se za=ízení dále provozovat! Pokud se b5hem kontroly rozsvítí zelené nebo žluté signaliza3ní svtlo, a to i na krátkou dobu, na stroji se nesmí dále pracovat. V takovém p1ípad musí osoba znalá p1ekontrolovat instalaci bezpe3nostního svtelného závsu. Zkontrolujte p0ed zavedením zkušební ty3e, jestli... u C4000 Micro nebo C4000 Basic Plus (M FE) s deaktivovanou funkcí interního blokování optovného spuštní, p1ípadn u C4000 Basic svítí zelená LED. u C4000 Micro s aktivovanou funkcí interního blokování optovného spuštní bliká žlutá LED ( Nutný reset ). V opa3ném p1ípad musíte nejprve dosáhnout tohoto stavu. Jinak by kontrola nemela vypovídací platnost. Upozorn)ní Kontrolní pohyb sm1ujte vždy podle zajiš_ované nebezpe3né oblasti, ne podle montážní polohy bezpe3nostního svtelného závsu. Upozorn)ní Obr. 3: Každodenní kontrola ochranného za0ízení Úinnost namontovaného bezpenostního sv)telného záv)su zkontrolujete takto: Na základ rozlišení za1ízení vyberte správnou kontrolní ty3. ZaveRte zkušební ty3 pomalu do ochranného pole, jak je znázornno pod v Obr. 3. Pak zkušební ty3 verte podél okraj8 ochranného pole, jak je znázornno pod v Obr. 3. Tím zkontrolujete, jestli je ješt zaru3eno 1ádné zabezpe3ení proti sáhnutí/vstupu do nebezpe3ného prostoru. P1i použití jednoho nebo více odrazných zrcadel (nap1.. PNS) pohybujte pomalu kontrolní ty3í také p1ímo p1ed zrcadly v ochranném poli. P1i obou kontrolách smí na p1ijíma3i C4000 svítit jen 3ervená LED. 10 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

11 Návod pro obsluhu Kapitola 4 4 Údržba Údržba Upozorn)ní Upozorn)ní Bezpe3nostní svtelný závs C4000 pracuje bez údržby. Pelní kryt bezpe3nostního svtelného závsu C4000 a p1ípadný p1ídavný 3elní kryt by mly být pravideln 3ištny, v p1ípad zne3ištní ihned. Nepoužívejte žádné agresivní 3isticí p1ípravky. Nepoužívejte žádné abrazivní 3isticí prost1edky. Statistický náboj zp8sobuje ulpívání prachových 3ástic na 3elním krytu. Tento jev m8žete zmírnit, když p1i 3ištní použijete antistatický prost1edek na 3ištní plastu (SICK obj ) a utrku SICK na optiku (obj ). 4elní kryt a/nebo p=ídavný elní kryt (p=íslušenství) ist)te takto: Pistým a mkkým šttcem z 3elního krytu prach. Pak 3elní kryt ot1ete 3istým, vlhkým had1íkem. Po 3ištní zkontrolujte polohu vysíla3ce a p1ijíma3e, abyste zajistili, že není možné vniknutí kon3etiny pod nebo nad ochranným polem, ani nezjištná p1ítomnost osoby. Zkontrolujte ú3innost ochranného za1ízení, jak je popsáno v 3ásti 3.3 Každodenní kontroly na stran /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 11

12 Kapitola 5 Diagnostika Návod pro obsluhu 5 Diagnostika V této kapitole je popsáno zjiš_ování a závad bezpe3nostního svtelného závsu. 5.1 Postup v p=ípad) závady POZOR P=i nejasné závad) nesmí být stroj v provozu! Vy1aRte za1ízení z provozu, pokud nem8žete závadu jednozna3n identifikovat a bezpe3n odstranit. Stav systému Lock-out (zablokováno) P1i ur3itých chybách nebo p1i chybné konfiguraci m8že systém p1ejít do stavu Lock-out. 7Esegmentový displej bezpe3nostního svtelného závsu pak ukazuje, nebo. Chcete-li uvést za1ízení opt do provozu: p1í3inu závady podle Tab. 5. Vypnte napájení C4000 a znovu jej zapnte (nap1. vytažením a optným zasunutím zástr3ky systémového konektoru). Tab. 4: Indikace závad pomocí LED 5.2 Indikace závad diagnostiky pomocí LED Tento odstavec vysvtluje, co znamenají indikace závad diodami LED a jak na n máte reagovat. Popis najdete v 3ásti Kontrolky stavu od strany 7. Oranžov á Žlutá Žlutá 4ervená a Zelená Displej Možná p=íina Takto závadu odstraníte LED p1ijíma3e svítí LED p1ijíma3e bliká LED vysíla3e nesvítí Nesvítí ani 3ervená, ani zelená LED p1ijíma3e.. Slabý signál Nutný reset Žádné nebo p1íliš nízké provozní naptí Zkontrolujte nasmrování vysíla3e a p1ijíma3e.. Zkontrolujte 3elní skla, jestli nejsou zne3ištná, a p1ípadn je vy3istte. Stisknte tla3ítko reset. Zkontrolujte napájení a p1ípadn ho zapnte. 12 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

13 Diagnostika Návod pro obsluhu Kapitola 5 Tab. 5: Indikace závad na 7segmentovém displeji 5.3 Indikace závad na 7segmentovém displeji Tento odstavec vysv*tluje, co znamenají indikace závad na 74segmentovém displeji, a jak na n* máte reagovat. Popis 74segmentového displeje najdete v 8ásti Kontrolky stavu na stran* 7. Displej Možná pí!ina Takto závadu odstraníte, nebo nebo Nedostate8né nasm*rování Chyba kontroly styka8: Vysíla8 i p9ijíma8 znovu nasm*rujte. Indikace zhasne po 2 minutách. Zkontrolujte styka8e a jejich zapojení a pop9ípad* odstra<te závadu v zapojení. P9i indikaci za9ízení vypn*te a op*t zapn*te. Chyba tla8ítka reset Zkontrolujte funk8nost tla8ítka reset. Tla8ítko je možná vadné nebo trvale stisknuté. Zkontrolujte zapojení tla8ítka reset, zjist*te, zda nedošlo ke zkratu na 24 V. Systémová závada Nechte jednotku (vysíla8 nebo p9ijíma8) vym*nit. P9íliš velký proud na bezpe8nostním výstupu 1 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 1 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 1 P9íliš velký proud na bezpe8nostním výstupu 2 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 2 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 2 Zkrat mezi bezpe8nostním výstupem 1 a 2 Zkontrolujte styka8. Je-li to nutné, vym*<te ho. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 24 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte styka8. Je-li to nutné, vym*<te ho. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 24 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte zapojení a odstra<te závadu /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems N*mecko Veškerá práva vyhrazena 13

14 Kapitola 5 Diagnostika Návod pro obsluhu Displej Možná pí!ina Takto závadu odstraníte Neplatná konfigurace kontroly styka8:. Zkontrolujte, zda je zapojená kontrola styka8: ve stroji. Zjišt*n externí vysíla8 Zkontrolujte vzdálenost od reflexních ploch nebo od jiných bezpe8nostních sv*telných záv*s:. Zam*<te vzájemn* vysíla8 a p9ijíma8 (zm*ní se sm*r sv*telného toku), nebo namontujte d*licí st*ny z materiálu, který neodráží sv*tlo. Konfigurace po zapnutí nebyla úsp*šn* dokon8ena. Konfiguraci po zapnutí zopakujte. P9íliš nízké napájecí nap*tí Zkontrolujte napájecí nap*tí a sítový díl. Je-li to nutné, vadné díly vym*<te. 14 SICK AG Industrial Safety Systems N*mecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

15 Návod pro obsluhu Kapitola /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 15

16 /TI70/ RP/XX ( ) A4 sw int35 Australia Phone tollfree Belgium/Luxembourg Phone +32 (0) Brasil Phone Ceská Republika Phone China Phone Danmark Phone Deutschland Phone España Phone France Phone Great Britain Phone +44 (0) India Phone Israel Phone Italia Phone Japan Phone +81 (0) Nederlands Phone +31 (0) Norge Phone Österreich Phone +43 (0) Polska Phone Republic of Korea Phone /4 Republika Slovenija Phone +386 (0) România Phone Russia Phone Schweiz Phone Singapore Phone Suomi Phone Sverige Phone Taiwan Phone Türkiye Phone United Arab Emirates Phone USA/Canada/México Phone +1(952) tollfree More representatives and agencies in all major industrial nations at SICK AG Waldkirch Germany

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener NÁVOD K OBSLUZE Bezpenostní laserový skener CZ Návod k obsluze Tato p,íru.ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z3stávají spole.nosti SICK AG. Spole.nost SICK AG poskytuje

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE On-line datový list WTR1-P921A10 ZoneControl A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Aktuátor Objednací informace Typ Výrobek č. WTR1-P921A10 1025375 další provedení

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. MCS300P HW Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Výrobek č. M20SE-03140A222 Na vyžádání 1) Týká se instalace náhradního dílu: Tento přístroj typu 2 se smí podle

Více

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI On-line datový list OD-B00H50A5 OD Mini OD-B00H50A5 OD Mini A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Výkon Rozsah měření Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL On-line datový list FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Moduly Způsob komunikace Bezpečnostně technické parametry Objednací

Více

On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPLOMĚRY

On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPLOMĚRY On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPOĚRY TEPOĚRY A B C E F H I J K N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA On-line datový list A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

On-line datový list. TR4-SDM03P TR4 Direct BEZDOTYKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ

On-line datový list. TR4-SDM03P TR4 Direct BEZDOTYKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ On-line datový list TR4-SDM03P TR4 Direct A B C D E F Technická data v detailu Vlastnosti Princip senzoru Objednací informace Počet bezpečných výstupů 2 Zajištěná zapínací vzdálenost S ao 15 mm Typ Výrobek

Více

On-line datový list. DWS Pallet SYSTÉMY TRACK AND TRACE

On-line datový list. DWS Pallet SYSTÉMY TRACK AND TRACE On-line datový list DWS Pallet A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti MTBF Výluky Schopnost kalibrace Aplikace Výkon Rychlost osy měření Maximální velikost objektu Minimální

Více

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS On-line datový list MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. MCS100FT Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu

Více

On-line datový list FLOWSIC100 MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list FLOWSIC100 MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FOWSIC100 B C D E F H I J K M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. FOWSIC100 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku

Více

On-line datový list S700 EXTRAKTIVNÍ ANALYZÁTORY PLYNŮ

On-line datový list S700 EXTRAKTIVNÍ ANALYZÁTORY PLYNŮ On-line datový list S7 S7 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T C US Objednací informace Typ Výrobek č. S7 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí

Více

Senzory pro měření vzdálenosti OD Value

Senzory pro měření vzdálenosti OD Value KATALOGOVÝ LIST ON-LINE www.mysick.com Senzory pro měření vzdálenosti OD Value OD2-P250W150I0 Senzory pro měření vzdálenosti OD Value Typ > OD2-P250W150I0 Obj. číslo > 6036645 Ve zkratce Více rozsahů měření

Více

On-line datový list GM35 PLYNOVÉ ANALYZÁTORY IN SITU

On-line datový list GM35 PLYNOVÉ ANALYZÁTORY IN SITU On-line datový list GM35 C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. GM35 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

M4000 Standard a M4000 Standard A/P

M4000 Standard a M4000 Standard A/P PROVOZNÍ NÁVOD M4000 Standard a M4000 Standard A/P Vícepaprsková bezpečnostní světelná mříž cs Provozní návod Tato p/íru0ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z5stávají

Více

ON-LINE DATOVÝ LIST. System type IRS080-x11xxxx ICR89x System SYSTÉMY TRACK AND TRACE

ON-LINE DATOVÝ LIST. System type IRS080-x11xxxx ICR89x System SYSTÉMY TRACK AND TRACE ON-LINE DATOVÝ LIST System type IRS080-x11xxxx ICR89x System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Druh kamery Kontrolér Šířka osvětlení Zaostření Šířka pole snímání

Více

On-line datový list FLOWSIC500 PLYNOMĚR

On-line datový list FLOWSIC500 PLYNOMĚR On-line datový list FLOWSI500 FLOWSI500 A B E F US Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSI500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

On-line datový list SAS4-F028P3PS2T00 SLG SPÍNACÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE PRO AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKU

On-line datový list SAS4-F028P3PS2T00 SLG SPÍNACÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE PRO AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKU On-line datový list SAS4-F08PPST00 SLG SAS4-F08PPST00 SLG A B C D E F H I J K L N O P R S T Technická data v detailu Vlastnosti Technologie Objednací informace Typ Výrobek č. SAS4-F08PPST00 077 další provedení

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MOBILNÝ KLIMATIZANÝ PRÍSTROJ Obj..: 561 082

MOBILNÝ KLIMATIZANÝ PRÍSTROJ Obj..: 561 082 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 56 10 82 www.conrad.sk MOBILNÝ KLIMATIZANÝ PRÍSTROJ Obj..: 561 082 Úvod Vychutnejte si osvžující chlad za horkých letních dn a udlejte si píjemné

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X NO 32/08 Ped používáním Vaší mikrovlnné trouby si pette tyto pokyny a pi používání trouby je dodržujte. Pi dodržování tchto pokyn Vám bude trouba kvalitn sloužit

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Elektromr Delta plus

Elektromr Delta plus Elektromr Delta plus Instalaní návod Obsah Úvod 1 Instalace.. 1 Standardní hodnoty. 3 Informace o výrobku.. 4 Nastavení pístroje. 6 Zobrazovací režimy 13 Technické údaje.. 17 Odstraování závad 19 Krytí

Více

P íru ka uživatele Verze 1.0

P íru ka uživatele Verze 1.0 Píruka uživatele Verze 1.0 esky Blahopejeme vám k zakoupení pístroje LE 200. Bezpenostní pokyny najdete v samostatné brožue, která je piložena k píruce uživatele. Bezpenostní pokyny i píruku uživatele

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Provozní FLIS-EX/FLIS

Provozní FLIS-EX/FLIS Provozní íruka FLIS-EX/FLIS Zobrazení FLIX-EX/FLIS Boní pohled A Odsávací otvor pro pipojení sací hadice Pouzdra s bajonetovým uzávrem pro uložení hadice Boní pohled B Motorový jisti (pouze u FLIX-EX)

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Bezpečnostní kamerový systém V4000 Press Brake

Bezpečnostní kamerový systém V4000 Press Brake NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnostní kamerový systém V4000 Press Brake k zabezpečení ohraňovacích lisů CZ Návod k obsluze Toto dílo je chráněno autorskými právy. V důsledku toho autorská práva k dílu zůstávají

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Games Palace II 750 FV-761

Games Palace II 750 FV-761 Games Palace II 750 FV-761 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Všechny technické údaje v této píruce uvedené byly firmou Austrian Gaming Industrie vypracovány pop. sestaveny s nejvtší pelivostí a s využitím úinných kontrolních

Více

TT2L a TT2D POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Modul zabudovaného pijímae

TT2L a TT2D POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Modul zabudovaného pijímae Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IO: 25351851, DI: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz TT2L a TT2D Modul zabudovaného pijímae POKYNY

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

ISTIKA VZDUCHU S IONIZÁTOROM Obj..: 840 397

ISTIKA VZDUCHU S IONIZÁTOROM Obj..: 840 397 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 84 03 97 www.conrad.sk ISTIKA VZDUCHU S IONIZÁTOROM Obj..: 840 397 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje

Více

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze a údržb Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 Nevýherní hrací pístroj BOXER Uživatelský manuál KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 7 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy 3 4. Programování parametr 4 5. Programování

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s dvení stanicí, otevírání dveí a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu

Více

STEREOZOSILOVA TANGENT 2 X 50 W Obj..: 340 719

STEREOZOSILOVA TANGENT 2 X 50 W Obj..: 340 719 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 07 19 www.conrad.sk STEREOZOSILOVA TANGENT 2 X 50 W Obj..: 340 719 Tento výrobek pedstavuje kvalitní nf zesilova AMP - 50 s možností pipojení

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více