C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco"

Transkript

1 NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ

2 Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z8stávají spole3nosti SICK AG. Spole3nost SICK AG poskytuje smluvní stran resp. uživateli právo na kopírování a úpravy díla za ú3elem integrace do celkové dokumentace v souvislosti s použitím produkt8 firmy SICK. Toto právo se vztahuje výhradn na používání. Za zmnný obsah je odpovdný ten, který zmny provedl. Firma SICK AG výslovn poukazuje na to, že originální dokumentace se zásadn musí p1edávat dále. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

3 Návod pro obsluhu Obsah Obsah 1 K tomuto dokumentu Funkce tohoto dokumentu Cílová skupina informací Platnost informací Použité zkratky Použité symboly K bezpenosti Pokyny ke kontrole pro obsluhu Kontrolky stavu Indikátory provozního stavu vysíla3e Indikátory provozního stavu p1ijíma3e Sled indikací p1i zapnutí Každodenní kontroly Údržba Diagnostika Postup v p1ípad závady Indikace závad diagnostiky pomocí LED Indikace závad na 7Esegmentovém displeji /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 3

4 Kapitola 1 K tomuto dokumentu Návod pro obsluhu 1 K tomuto dokumentu D1íve než za3nete pracovat s dokumentací a s C4000Micro, s C4000 Basic Plus, s C4000 Basic nebo s C4000 Eco, dále zkrácen nazývaným též C4000, p1e3tte si prosím pe3liv tuto kapitolu. 1.1 Funkce tohoto dokumentu Upozorn)ní pro výrobce stroje Tento návod pro obsluhu poskytuje výrobci p1ípadn provozovateli stroje podporu p1i vypracování dokumentace ke stroji pro pot1ebu personálu obsluhy, a to s ohledem na bezpe3nostní svtelné závsy C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic nebo C4000 Eco, které jsou ve stroji zabudovány. Referen3ní dokument k tomu je provozní návod, jak je popsáno v 3ásti 1.4. Upozorn)ní pro koncového uživatele (provozovatele stroje a personál obsluhy) Tento návod pro obsluhu poskytuje výhradn informace. které se týkají bezpe3nostního svtelného závsu C4000, zabudovaného ve stroji. Není návodem k obsluze vlastního stroje 3i za1ízení, ve kterém je bezpe3nostní svtelný závs zabudován. 1.2 Cílová skupina Tento návod pro obsluhu se obrací k osobám, které vypracovávají návody k obsluze stroj8, jež mají být vybaveny jedním nebo nkolika bezpe3nostními svtelnými závsy C4000. Obrací se rovnž k osobám, které stroj nebo za1ízení vybavené jedním nebo nkolika bezpe3nostními svtelnými závsy C4000 obsluhují. 1.3 Úrove2 informací Tento návod pro obsluhu obsahuje informace o bezpe3nostním svtelném závsu C4000. Obsahuje tyto 3ásti: Zkoušení Údržba Diagnostika závad a jejich odstranní Zásadn je nutné dodržovat p1i provozu tohoto C4000 zákonné i další platné p1edpisy. Upozorn)ní 1.4 Platnost informací Tento dokument je p1ekladem originálního dokumentu. Tento návod pro obsluhu platí pro bezpe3nostní svtelné závsy C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic a C4000 Eco s nkterým z následujících údaj8 na typovém štítku v polí3ku Operating Instructions: /N /O /TI70 4 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

5 K tomuto dokumentu Návod pro obsluhu Kapitola 1 OSSD 1.5 Použité zkratky Output signal switching device = bezpe3nostní signální výstup (výstup signálu, kterým se ovládá bezpe3nostní proudový okruh) Doporuení Upozorn)ní, 4ervená, Žlutá, Zelená ProveRte POZOR 1.6 Použité symboly Doporu3ení vám pomáhají p1i rozhodování ohledn použití ur3ité funkce nebo technického opat1ení. Upozornní informují o zvláštnostech za1ízení. Indikace na displeji udávají stav 7Esegmentového displeje vysíla3e nebo p1ijíma3e: Nep1erušované zobrazení znaku, nap1. 9 Blikající zobrazení znaku, nap1. 8 Zobrazení st1ídajících se znak8, nap1. L a 2 Symboly LED signalizují stav poruchových kontrolek LED. P1íklady: 4ervená Pervená LED stále svítí. Žlutá Žlutá LED bliká. Zelená Zelená LED je vypnutá. Pokyny k provedení jsou ozna3eny šipkou. Pozorn si je p1e3tte a 1iRte se jimi. Varování! Varování vás na konkrétní nebo možné nebezpe3í. Mlo by vás chránit p1ed úrazem. Varování si pozorn p1e3tte a 1iRte se jimi! /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 5

6 Kapitola 2 K bezpenosti Návod pro obsluhu 2 K bezpenosti POZOR Bezpenostní upozorn)ní Dodržujte následující body, abyste zajistili správné a bezpe3né používání bezpe3nostního svtelného závsu C4000 v souladu s jeho ur3ením. Pro použití bezpe3nostního svtelného závsu, stejn jako pro opakované technické kontroly, platí národní/mezinárodní právní p1edpisy, zvlášt: smrnice o strojích 2006/42/ES smrnice o používání pracovních pom8cek 89/655/EHS (na1ízení vlády /2001) p1edpisy protiúrazové ochrany a bezpe3nostní normy další relevantní bezpe3nostní p1edpisy 6 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

7 Návod pro obsluhu Kapitola 3 Pokyny ke kontrole pro obsluhu 3 Pokyny ke kontrole pro obsluhu POZOR Uvád)ní do provozu nesmí prob)hnout bez kontroly osoby znalé! Než za1ízení chránné bezpe3nostním svtelným závsem C4000 poprvé uvedete do provozu, musí toto za1ízení p1ezkoušet osoba znalá a musí být vydáno povolení k jeho provozu. P1ed vydáním povolením provozu stroje otestujte, jestli ochranné za1ízení opravdu pln kontroluje p1ístup do nebezpe3ného prostoru. Po pravidelném schvalování zp8sobilosti stroje k provozu (nap1. ráno p1ed zahájením smny) také zkontrolujte, zda C4000 1ádn p1epne OSSD do stavu VYPNUTO, jakmile se v ochranném poli nachází objekt. Tato zkouška se má provádt podél všech okraj8 ochranného pole podle p1edpis8, platných pro p1íslušnou aplikaci. 3.1 Kontrolky stavu Diody LED a 7Esegmentové displeje u vysíla38 i p1ijíma38 signalizují provozní stavy C Indikátory provozního stavu vysílae Obr. 1: Indikátory na vysílai C4000 Micro C4000 Basic Plus/ Basic/Eco Žlutá 7$segmentový displej Tab. 1: Význam indikátor! provozních stav! na vysílai Displej Žlutá Další indikátory Význam Napájecí naptí je v po1ádku Systémová závada. Za1ízení je vadné. Vysíla3 Za1ízení se nachází v režimu testování Nekódovaný provoz (pouze po zapnutí) Všechny ostatní indikátory p1edstavují hlášení chyb. P1e3tte si znovu kapitolu Diagnostika na stran /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 7

8 Kapitola 3 Obr. 2: Indikátory na p0ijímai Pokyny ke kontrole pro obsluhu Indikátory provozního stavu p=ijímae Oranžová C4000 Micro 2ervená C4000 Basic Plus/ Basic/Eco Návod pro obsluhu Žlutá Zelená 7$segment ový displej Tab. 2: Význam indikátor! provozních stav! na p0ijímai Displej Oranžová Žlutá 4ervená Zelená Další indikátory Význam Je nutné vy3ištní nebo nasmrování Nutný reset Systém dává signály k vypnutí stroje (bezpe3nostní výstupy jsou bez signálu (OFF)) Systém není blokován (bezpe3nostní výstupy jsou sepnuté (ON)) Systémová závada. Za1ízení je vadné. p1ijíma3. Špatné nasmrování na vysíla3 Asi 1 s. Za1ízení 3eká na konfiguraci po zapnutí (pouze po zapnutí) Asi 0,5 s. Pouze u systém8 s rozlišením 14 mm a dosahem 1-5 m: Provoz s velkou ší1kou ochranného pole (pouze po zapnutí) Nekódovaný provoz (pouze po zapnutí) Všechny ostatní indikátory p1edstavují hlášení chyb. P1e3tte si znovu kapitolu Diagnostika na stran SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

9 Pokyny ke kontrole pro obsluhu Návod pro obsluhu Kapitola 3 Tab. 3: Indikátory na displeji b5hem zapínacího cyklu 3.2 Sled indikací p=i zapnutí Po zapnutí projde vysíla3 i p1ijíma3 inicializa3ním cyklem. Na 7Esegmentovém displeji se bhem zapínacího cyklu zobrazuje stav za1ízení. Indikace mají následující význam: Displej,,,,,,, Význam Test 7Esegmentového displeje. Všechny segmenty jsou postupn aktivovány. Asi 0,5 s. Pouze u systém8 s rozlišením 14 mm a dosahem 1-5 m: Provoz s velkou ší1kou ochranného pole Asi 0,5 s. Nekódovaný provoz. Tento indikátor se objeví z d8vod8 kompatibility s ostatními systémy C4000. Asi 1 s. Za1ízení 3eká na konfiguraci po zapnutí., nebo Jen u p1ijíma3e: Vzájemné nasmrování p1ijíma3e a vysíla3e není optimální. Další indikátory Chyba za1ízení. viz Diagnostika na stran /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 9

10 Kapitola 3 POZOR Pokyny ke kontrole pro obsluhu 3.3 Každodenní kontroly Návod pro obsluhu Ú3innost ochranného za1ízení musí pov1ená osoba (osoby) denn nebo vždy p1ed zahájením práce p1ezkoušet s pomocí správné zkušební ty3e. Pokud se b)hem kontroly rozsvítí zelené nebo žluté signalizaní sv)tlo (LED), nesmí se za=ízení dále provozovat! Pokud se b5hem kontroly rozsvítí zelené nebo žluté signaliza3ní svtlo, a to i na krátkou dobu, na stroji se nesmí dále pracovat. V takovém p1ípad musí osoba znalá p1ekontrolovat instalaci bezpe3nostního svtelného závsu. Zkontrolujte p0ed zavedením zkušební ty3e, jestli... u C4000 Micro nebo C4000 Basic Plus (M FE) s deaktivovanou funkcí interního blokování optovného spuštní, p1ípadn u C4000 Basic svítí zelená LED. u C4000 Micro s aktivovanou funkcí interního blokování optovného spuštní bliká žlutá LED ( Nutný reset ). V opa3ném p1ípad musíte nejprve dosáhnout tohoto stavu. Jinak by kontrola nemela vypovídací platnost. Upozorn)ní Kontrolní pohyb sm1ujte vždy podle zajiš_ované nebezpe3né oblasti, ne podle montážní polohy bezpe3nostního svtelného závsu. Upozorn)ní Obr. 3: Každodenní kontrola ochranného za0ízení Úinnost namontovaného bezpenostního sv)telného záv)su zkontrolujete takto: Na základ rozlišení za1ízení vyberte správnou kontrolní ty3. ZaveRte zkušební ty3 pomalu do ochranného pole, jak je znázornno pod v Obr. 3. Pak zkušební ty3 verte podél okraj8 ochranného pole, jak je znázornno pod v Obr. 3. Tím zkontrolujete, jestli je ješt zaru3eno 1ádné zabezpe3ení proti sáhnutí/vstupu do nebezpe3ného prostoru. P1i použití jednoho nebo více odrazných zrcadel (nap1.. PNS) pohybujte pomalu kontrolní ty3í také p1ímo p1ed zrcadly v ochranném poli. P1i obou kontrolách smí na p1ijíma3i C4000 svítit jen 3ervená LED. 10 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

11 Návod pro obsluhu Kapitola 4 4 Údržba Údržba Upozorn)ní Upozorn)ní Bezpe3nostní svtelný závs C4000 pracuje bez údržby. Pelní kryt bezpe3nostního svtelného závsu C4000 a p1ípadný p1ídavný 3elní kryt by mly být pravideln 3ištny, v p1ípad zne3ištní ihned. Nepoužívejte žádné agresivní 3isticí p1ípravky. Nepoužívejte žádné abrazivní 3isticí prost1edky. Statistický náboj zp8sobuje ulpívání prachových 3ástic na 3elním krytu. Tento jev m8žete zmírnit, když p1i 3ištní použijete antistatický prost1edek na 3ištní plastu (SICK obj ) a utrku SICK na optiku (obj ). 4elní kryt a/nebo p=ídavný elní kryt (p=íslušenství) ist)te takto: Pistým a mkkým šttcem z 3elního krytu prach. Pak 3elní kryt ot1ete 3istým, vlhkým had1íkem. Po 3ištní zkontrolujte polohu vysíla3ce a p1ijíma3e, abyste zajistili, že není možné vniknutí kon3etiny pod nebo nad ochranným polem, ani nezjištná p1ítomnost osoby. Zkontrolujte ú3innost ochranného za1ízení, jak je popsáno v 3ásti 3.3 Každodenní kontroly na stran /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 11

12 Kapitola 5 Diagnostika Návod pro obsluhu 5 Diagnostika V této kapitole je popsáno zjiš_ování a závad bezpe3nostního svtelného závsu. 5.1 Postup v p=ípad) závady POZOR P=i nejasné závad) nesmí být stroj v provozu! Vy1aRte za1ízení z provozu, pokud nem8žete závadu jednozna3n identifikovat a bezpe3n odstranit. Stav systému Lock-out (zablokováno) P1i ur3itých chybách nebo p1i chybné konfiguraci m8že systém p1ejít do stavu Lock-out. 7Esegmentový displej bezpe3nostního svtelného závsu pak ukazuje, nebo. Chcete-li uvést za1ízení opt do provozu: p1í3inu závady podle Tab. 5. Vypnte napájení C4000 a znovu jej zapnte (nap1. vytažením a optným zasunutím zástr3ky systémového konektoru). Tab. 4: Indikace závad pomocí LED 5.2 Indikace závad diagnostiky pomocí LED Tento odstavec vysvtluje, co znamenají indikace závad diodami LED a jak na n máte reagovat. Popis najdete v 3ásti Kontrolky stavu od strany 7. Oranžov á Žlutá Žlutá 4ervená a Zelená Displej Možná p=íina Takto závadu odstraníte LED p1ijíma3e svítí LED p1ijíma3e bliká LED vysíla3e nesvítí Nesvítí ani 3ervená, ani zelená LED p1ijíma3e.. Slabý signál Nutný reset Žádné nebo p1íliš nízké provozní naptí Zkontrolujte nasmrování vysíla3e a p1ijíma3e.. Zkontrolujte 3elní skla, jestli nejsou zne3ištná, a p1ípadn je vy3istte. Stisknte tla3ítko reset. Zkontrolujte napájení a p1ípadn ho zapnte. 12 SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

13 Diagnostika Návod pro obsluhu Kapitola 5 Tab. 5: Indikace závad na 7segmentovém displeji 5.3 Indikace závad na 7segmentovém displeji Tento odstavec vysv*tluje, co znamenají indikace závad na 74segmentovém displeji, a jak na n* máte reagovat. Popis 74segmentového displeje najdete v 8ásti Kontrolky stavu na stran* 7. Displej Možná pí!ina Takto závadu odstraníte, nebo nebo Nedostate8né nasm*rování Chyba kontroly styka8: Vysíla8 i p9ijíma8 znovu nasm*rujte. Indikace zhasne po 2 minutách. Zkontrolujte styka8e a jejich zapojení a pop9ípad* odstra<te závadu v zapojení. P9i indikaci za9ízení vypn*te a op*t zapn*te. Chyba tla8ítka reset Zkontrolujte funk8nost tla8ítka reset. Tla8ítko je možná vadné nebo trvale stisknuté. Zkontrolujte zapojení tla8ítka reset, zjist*te, zda nedošlo ke zkratu na 24 V. Systémová závada Nechte jednotku (vysíla8 nebo p9ijíma8) vym*nit. P9íliš velký proud na bezpe8nostním výstupu 1 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 1 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 1 P9íliš velký proud na bezpe8nostním výstupu 2 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 2 Zkrat na bezpe8nostním výstupu 2 Zkrat mezi bezpe8nostním výstupem 1 a 2 Zkontrolujte styka8. Je-li to nutné, vym*<te ho. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 24 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte styka8. Je-li to nutné, vym*<te ho. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 24 V. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu zapojení na 0 V. Zkontrolujte zapojení a odstra<te závadu /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems N*mecko Veškerá práva vyhrazena 13

14 Kapitola 5 Diagnostika Návod pro obsluhu Displej Možná pí!ina Takto závadu odstraníte Neplatná konfigurace kontroly styka8:. Zkontrolujte, zda je zapojená kontrola styka8: ve stroji. Zjišt*n externí vysíla8 Zkontrolujte vzdálenost od reflexních ploch nebo od jiných bezpe8nostních sv*telných záv*s:. Zam*<te vzájemn* vysíla8 a p9ijíma8 (zm*ní se sm*r sv*telného toku), nebo namontujte d*licí st*ny z materiálu, který neodráží sv*tlo. Konfigurace po zapnutí nebyla úsp*šn* dokon8ena. Konfiguraci po zapnutí zopakujte. P9íliš nízké napájecí nap*tí Zkontrolujte napájecí nap*tí a sítový díl. Je-li to nutné, vadné díly vym*<te. 14 SICK AG Industrial Safety Systems N*mecko Veškerá práva vyhrazena /TI70/

15 Návod pro obsluhu Kapitola /TI70/ SICK AG Industrial Safety Systems Nmecko Veškerá práva vyhrazena 15

16 /TI70/ RP/XX ( ) A4 sw int35 Australia Phone tollfree Belgium/Luxembourg Phone +32 (0) Brasil Phone Ceská Republika Phone China Phone Danmark Phone Deutschland Phone España Phone France Phone Great Britain Phone +44 (0) India Phone Israel Phone Italia Phone Japan Phone +81 (0) Nederlands Phone +31 (0) Norge Phone Österreich Phone +43 (0) Polska Phone Republic of Korea Phone /4 Republika Slovenija Phone +386 (0) România Phone Russia Phone Schweiz Phone Singapore Phone Suomi Phone Sverige Phone Taiwan Phone Türkiye Phone United Arab Emirates Phone USA/Canada/México Phone +1(952) tollfree More representatives and agencies in all major industrial nations at SICK AG Waldkirch Germany

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

ON-LINE DATOVÝ LIST. System type IRS080-x11xxxx ICR89x System SYSTÉMY TRACK AND TRACE

ON-LINE DATOVÝ LIST. System type IRS080-x11xxxx ICR89x System SYSTÉMY TRACK AND TRACE ON-LINE DATOVÝ LIST System type IRS080-x11xxxx ICR89x System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Druh kamery Kontrolér Šířka osvětlení Zaostření Šířka pole snímání

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití 1. Montáž DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Infračervený paprsek MUSÍ být neustále směřovat mimo jakékoli překážky! Při nedodržení může systém vyvolat signál

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13

EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13 06083 Bastia Umbra (PG) Italy T.+39.075.8011604 F.+39.075.8014602 EQUOBOX RTU-M-BUS Centrála mi s protokolem M-Bus Návod k použití Verze 1.9 Tato uživatelská piruka

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více