Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: , Fax: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Analýza informačního zajištění vybraných agend zajišťovaných SFŽP Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Petr Štěpánek, ředitel 1. Úvod: 1.1 Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení zveřejněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na sluţby. 1.2 Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 1.3 Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsaţené v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatečných informací k této zadávací dokumentaci. 1.4 Pokud uchazeč neposkytne včas všechny poţadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v kaţdém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, můţe to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná výše plnění 1

2 2.1 Cílem veřejné zakázky je posouzení aplikace IS OPŢP a jejího modelu aplikační podpory a návrh cílového stavu. 2.2 Předmětem této veřejné zakázky je: Rámcové posouzení obchodních, technických a strategických poţadavků na aplikaci Posouzení stávajícího modelu provozu a aplikační podpory včetně posouzení oboustranné součinnosti Identifikace klíčových problémů a rizik k budoucímu řešení spojených s provozem a vývojem aplikace s ohledem na organizační strukturu zadavatele, metodické postupy administrace struk. fondů a začlenění zadavatele v legislativním rámci Identifikace a popis moţných variant transformace stávajícího stavu s cílem optimalizovat celkové náklady a eliminovat klíčové problémy a rizika Funkční, technické a ekonomické zhodnocení současného stavu, doporučení a zdůvodnění stavu cílového včetně definice vývojových cyklů pro udrţení koncepce a datového modelu Vytvoření rámcového plánu přechodu na cílový stav včetně identifikace přidruţených rizik realizace a návrh opatření na jejich minimalizaci Návrh koncepčního řešení architektury a procesů vývoje IS OPŢP pro období a období Revize stávajícího IS, zdrojového kódu, analýza a návrh optimalizace databázového prostředí IS. Analýza přenosů dat do dalších relevantních externích IS EDS/SMVS, MSC2007 a IS Státní pokladny; nadefinovat přenosové můstky do relevantních systémů Výstup musí obsahovat návrh na celkovou optimalizaci IS OPŢP (aplikace a zacházení s DB Oracle), dále optimalizaci formuláře ţádosti. 2.1 Termíny a místo plnění veřejné zakázky Předpokládaná doba realizace projektu je: a) do 2 měsíců od uzavření smlouvy dodání předběţné zprávy, která bude obsahovat informace o spolupráci IS OPŢP a EDS/SMVS a b) do 4 měsíců od podání předběţné zprávy dodání celkového výstupu Místem předání předmětu zakázky je pracoviště zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Místo plnění díla bude převáţně sídlo/pracoviště dodavatele, část aktivit bude vykonávána na pracovišti zadavatele. 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: Předmět sluţby - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Kód CPV Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH: ,- Kč 2.4 Vzhledem ke skutečnosti, ţe tato veřejná zakázka financována z TA OPŢP musí být zadána v souladu s metodickými materiály MMR, které zakazují jakoukoli účast osob, které zpracovávali podklady pro plnění zakázky na plnění takovéto zakázky. Jedním z podkladů pro plnění této zakázky je IS OPŢP, který v současné době pouţívá zadavatel. Zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku se nemůţe účastnit osoba (ani jako subdovatel nebo zaměstnanec uchazeče), která se podílela na vývoji IS OPŢP. 3. Kvalifikační předpoklady 3.1 Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 2

3 3.2 Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáţe splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona a d) technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. 3.3 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady podle 53odst. 1 zákona splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky a tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehoţ majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 3

4 3.3.2 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro odst písm. a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloţí, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro odst písm. f) zadávací dokumentace, c) potvrzením příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení a/nebo příslušného orgánu či instituce v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele pro odst písm. h) zadávací dokumentace, d) čestným prohlášením pro odst písm. c), d), e), g), i) a j) zadávací dokumentace Doklady podle bodu odst písm. a), b), c) předloţí uchazeč v originále nebo úředně ověřené kopii a nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, starší 90 kalendářních dnů. 3.4 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáţe uchazeč, který: a) předloţí výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání je nutno předloţit v originále nebo v úředně ověřené kopií s tím, ţe v souladu s 57 odst. 2 zákona platí, ţe výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 3.5 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 zákona splní dodavatel, který předloţí: a) pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel poţaduje, aby limit pojistného plnění ve smyslu 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného uchazečem na základě shora uvedené pojistné smlouvy, činil v celkové výši pojistného plnění z pojistné smlouvy minimálně ,- Kč. b) údaj o celkovém obratu uchazeče za poslední tři účetní období. Zadavatel poţaduje, aby výše takto vymezeného obratu dosáhla minimálně ,- Kč v kaţdém z posledních 3 období Uchazeč předloţí k prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů dle písm. a) tohoto odstavce stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu. K prokázání obratu podle písm. b) tohoto odstavce předloţí uchazeč čestné prohlášení. 3.6 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloţí podle 56 odst. 2, písm. a) zákona seznam významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, minimálně v tomto rozsahu: a) alespoň 1 významná sluţba pro veřejného zadavatele v rámci EU, jejímţ předmětem byl návrh, vývoj, implementace a správa IT řešení v minimálním rozsahu plnění ve výši 75 mil Kč bez DPH. b) alespoň 2 významné sluţby, jejichţ předmětem byla analýza aplikačního portfolia nebo návrh nebo tvorba aplikační architektury v minimálním rozsahu plnění ve výši 1 milion Kč bez DPH a 4

5 c) alespoň 1 významná sluţba, jejímţ předmětem bylo provozování aplikační podpory aplikace formou outsourcingu v minimálním rozsahu plnění ve výši 3 milionů Kč bez DPH za kaţdý kalendářní rok Uchazeč prokáţe splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předloţením seznamu příslušných sluţeb s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a podepsaným uchazečem Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané objednatelem dané významné sluţby Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který dále předloţí seznam techniků tzv. realizační tým, podle 56 odst. 2 písm. b) zákona. a) Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu poţaduje, aby seznam zahrnoval minimálně následující role: i. Vedoucí týmu / projektový manaţer ii. Procesní analytik IT iii. Manaţer kvality iv. Expert aplikační a provozní podpory v. Expert programátor JAVA vi. Expert DB Oracle b) Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dále poţaduje, aby uchazeč níţe uvedeným způsobem prokázal, ţe členové realizačního týmu splňují následující poţadavky: vii. Všichni členové týmu musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. viii. Projektový manaţer musí mít: o minimálně 5 roků praxe na pozici manaţera projektů, o z toho alespoň jeden projekt spojený s analýzou IT architektury nebo definicí konceptu IT řešení, který byl schválen k realizaci a o alespoň jeden projekt implementace IT řešení v rozsahu minimálně 500 člověkodní, o vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru. ix. Procesní analytik IT o minimálně 10 roků praxe v oblasti vývoje IT a VŠ vzdělání,, o alespoň jeden projekt spojený s analýzou IT architektury nebo definicí konceptu IT řešení, který byl schválen k realizaci, o alespoň jeden projekt podpory a vývoje IT řešení v rozsahu minimálně 500 člověkodní, o znalost problematiky administrace a financování strukturálních fondů EU. x. Manaţer kvality musí mít: o minimálně 5 roků odborné praxe, o vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru, o mezinárodně uznávaný certifikát projektového řízení (PMI, PRINCE2, nebo ekvivalent od akreditované autority), o prokazatelnou zkušenost s alespoň jedním projektem spojeným s analýzou IT architektury nebo definicí konceptu IT řešení a o alespoň s jedním projektem implementace IT řešení v rozsahu minimálně 500 člověkodní. xi. Expert aplikační a provozní podpory musí mít: o minimálně 5 roků odborné praxe, 5

6 o vysokoškolské vzdělání technického směru, o platný certifikát ITIL na IT Service Management, nebo ekvivalent od jiné akreditované autority, o prokazatelnou zkušenost s alespoň jedním projektem spojeným s definicí úrovně sluţeb ICT a návrhem provozního modelu aplikace vyuţívané minimálně 500 koncovými uţivateli a o alespoň s jedním projektem ve vedoucí pozici při zavádění provozního modelu a úrovně sluţeb ICT do praxe. xii. Expert programátor JAVA o minimálně 5 roků odborné praxe programování v JAVA o vysokoškolské vzdělání technického směru, xiii. Expert DB ORACLE - o minimálně 5 roků odborné praxe s DB ORACLE, o vysokoškolské vzdělání technického směru, c) Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: i. soubor strukturovaných profesních ţivotopisů jednotlivých členů realizačního týmu ii. úředně ověřené kopie dokladů prokazujících dosaţené vzdělání členů týmu iii. úředně ověřená kopie příslušného certifikátu (je-li poţadován) iv. Profesní ţivotopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: o jméno a příjmení člena realizačního týmu, o identifikační údaje zaměstnavatele o role, o dosaţené vzdělání, o délku odborné praxe, o relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, o přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky, Poţadavek na předloţení certifikátu systému řízení jakosti d) Zadavatel poţaduje v souladu s 56 odst. 4 v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů předloţení certifikátu systému řízení jakosti pro návrh, vývoj, zhotovení, servis SW a zpracování dat informačních systémů a SW aplikací vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě EU. 3.7 Splnění kvalifikačních předpokladů můţe dodavatel prokázat také předloţením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 127 zákona nebo předloţením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 134 zákona, případně předloţením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v 143 zákona. 3.8 Důsledek nesplnění kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 4. Zadávací lhůta 6

7 4.1 V souladu s ustanovením 43 zákona zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 3 měsíce od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 5. Hodnotící kritéria 5.1 Základním kriteriem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky podle 78 odst. 4 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována na základě těchto dílčích kriterií: Nabídková cena váha 60% Rozbor na téma architektura IS pro administraci strukturálních fondů 40% 5.2 Nabídková cena váha 60% Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body (stupnice 1 100), přičemţ nejvyšší počet bodů obdrţí nabídka s nejniţší nabídkovou cenou dle vzorce: nejniţší nabídková cena x 100 hodnocená nabídková cena Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Hodnotící komise hodnotí nabídkovou cenu bez DPH. 5.3 Rozbor na téma architektura IS pro administraci strukturálních fondů 40 % V rámci tohoto kritéria bude 20% hodnocen zpracovaný rozbor z hlediska obsaţení legislativních poţadavků na IS pro administraci strukturálních fondů, z hlediska uţivatelské přívětivosti takového systému a jeho efektivity. Dále návrh harmonogramu prací a kvalita výstupů v rámci postupu administrace a vývoje IS OPŢP hodnocený 20%. Nabídka, která nejlépe splňuje poţadavky zadavatele, získá v rámci subkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto subkritéria ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce. 5.4 Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, ţe jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 5.5 Před hodnocením dle dílčích kritérií hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle 77 zákona. 6 Požadavky na zpracování nabídky 6.1 Dodavatelé jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: Krycí list nabídky (dle vzoru v příloze č. 1) Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem resp. za dodavatele (pokud jím není statutární orgán uchazeče) Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru v příloze č. 2) Doklady k prokázání splnění kvalifikace Popis kvality nabídky způsobu naplnění účelu a předmětu veřejné zakázky (rozsahem nepřesáhne 10 stran A4) Nabídková cena zpracovaná v souladu s poţadavky čl. 7. ZD Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem dodavatele Další dokumenty a přílohy 6.2 Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem dodavatele). 7

8 6.3 Nabídka bude předloţena v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (jeden originál, jedna prostá kopie). 6.4 Dodavatel v rámci podání nabídky předloţí podepsaný návrh smlouvy. Podepsaný návrh smlouvy musí svým obsahem odpovídat poţadavkům zadávací dokumentace. Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění. 6.5 Dodavatel je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Dodavatel je v takovém případě povinen předloţit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 6.6 Nabídka musí být doručena do podatelny zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: ve lhůtě pro podání nabídek a být výrazně a čitelně označena nápisem: "NEOTEVÍRAT Nabídka Analýza informačního zajištění vybraných agend zajišťovaných SFŽP a adresou, na niţ je moţné zasílat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 6.7 Při nesplnění podmínek uvedených v tomto článku bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 7 Způsob zpracování nabídkové ceny 7.1 Zadavatel poţaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl následující nabídkové parametry, nabídková cena bude uvedena v Kč za jednu hodinu poskytování sluţeb: - nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, - samostatně DPH s příslušnou sazbou a - nabídková cena s DPH. 7.2 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky. 7.3 Překročení nabídkové ceny je moţné pouze za podmínky, ţe po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 8 Obchodní podmínky 8.1 Dodací podmínky Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy podle obchodních podmínek obsaţených v této zadávací dokumentaci do 6měsíců od jejího uzavření Termín zahájení činnosti dodavatele ihned po podpisu smlouvy V ostatních náleţitostech, které nejsou smlouvou výslovně upraveny, se vztahy smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění Dodavatel předá Zadavateli předmět smlouvy v místě určeném Zadavatelem a to v pracovišti Zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha Smlouva uzavřená mezi Zadavatelem a Dodavatelem nebude obsahovat tzv. rozhodčí doloţku, veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy budou řešeny primárně jednáním Dodavatele a Zadavatele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. 8.2 Platební podmínky Cena plnění je splatná nejdříve po jeho předání zadavateli a odsouhlasení zadavatelem Kaţdá faktura vystavená na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem musí splňovat náleţitosti daňového dokladu. V záhlaví faktury bude výrazně uveden název Zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce a útvaru, název předmětného zadávacího řízení, číslo smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení Zadavateli. V případě neoznačení faktury výše uvedenými údaji a z toho vyplývajícího prodlení s 8

9 likvidací a následnou splatností faktury, nemůţe dodavatel uplatnit sankce za případné nedodrţení termínu splatnosti V případě, ţe v průběhu plnění na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem dojde ke změně sazby DPH, bude dodavatel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené náleţitosti, je Zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, ţe dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Zadavatel v prodlení s úhradou faktury Faktura musí dále obsahovat označení: Předmět smlouvy je financován z TA OPŢP. 8.3 Záruční podmínky Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Po tutéţ dobu odpovídá zhotovitel za vady díla. 8.4 Sankční podmínky Zadavatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty podle smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky, ohledně které je po splatnosti, za kaţdý započatý den prodlení V případě prodlení Dodavatele s plněním podle termínů stanovených ve smlouvě, má Zadavatel vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za kaţdý den a kaţdý případ prodlení Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem je dodavatel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za kaţdý jednotlivý případ porušení Smluvní pokuty lze uloţit opakovaně za kaţdý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 8.5 Práva duševního vlastnictví Uchazeč musí v návrhu smlouvy ošetřit práva duševního vlastnictví, tzn. poskytnout zadavateli neomezenou bezplatnou a výhradní licenci k uţití práv duševního vlastnictví včetně moţnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. 9 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 9.1 Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné ţádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona. 9.2 Ţádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději ve v zákonné lhůtě. 10 Variantní řešení 10.1 Zadavatel v souladu s ustanovením 70 zákona o veřejných zakázkách nepřipouští variantní řešení. 11 Časové limity 11.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. 9

10 11.2 Otevírání obálek se uskuteční dne v 13:00 hod. na adrese Olbrachtova 2006/9, , Praha Otevírání obálek mohou být přítomni maximálně 2 zástupci kaţdého uchazeče, který řádně podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokáţou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 12 Práva zadavatele 12.1 Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdrţené nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem Zadavatel nebude uchazečům hradit ţádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách a také závazný harmonogram provádění sluţeb. 13 Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 10

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více