ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky ANALÝZA PROCESŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ A ZPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍHO DOKUMENTU PRO NÁVRH PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NEMOCNICE A JEHO PODPORY INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI Díl zadávací dokumentace 2(z celkem 3) Název dílu zadávací dokumentace Technická specifikace Zadavatel veřejné zakázky Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Tento projekt Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Technická specifikace pro veřejnou zakázku (technické podmínky dle 45 zákona) Maximální přípustná cena činí, včetně DPH: ,- Kč. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení. Předmět soutěže Provést procesní analýzu a vyhodnocení nemocnice z pohledu výkonnosti procesů s cílem identifikace potenciálu jejich dalšího zlepšení umožněného větším rozsahem a kvalitou jejich podpory informačními technologiemi. Provést procesní audit ve FN HK, tj. provést dekompozici procesního modelu FN HK dle referenčních modelů a provést mapování, popis a analýzu skupin podnikových procesů na vyšší úrovni, porovnat jejich průběh s organizační strukturou a identifikovat v jejich průběhu klíčová místa, která významně ovlivňují výkonnost společnosti. Porovnat hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti procesů se srovnatelnými subjekty v ČR a EU (benchmarking), odhadnout potenciál zlepšení a navrhnout možnosti změn. Posoudit priority a proveditelnost změn. Provést podrobnější analýzu a modelování procesů. Identifikovat procesy a jejich vlastníky ve zdravotnické oblasti ve FN HK, provést jejich analýzu včetně rozhraní a datových toků, které mezi procesy existují. Procesy analyzovat do úrovně základních organizačních jednotek. Analyzovat podpůrné procesy ve FN HK, které jsou spojené s poskytováním zdravotní péče pro pacienta především s ohledem jejich vazbu se zdravotnickými procesy. Analyzovat procesy v ekonomické sféře, které jsou spjaty s vlastním poskytováním zdravotní péče a s řízením FN HK jako firmy. Zpracovat návrh nového procesního uspořádání FN HK, který s ohledem na auditem zjištěnou situací doporučí buď jednotlivé procesy zachovat ve stávající formě nebo navrhne jejich změnu. V návaznosti na předchozí procesní analýzu navrhnout podobu cílové logické aplikační architektury integrovaného nemocničního informačního systému (dále jen INIS) pro FN HK a varianty cesty, jak k ní dospět, včetně etapizace. Zpracovat návrh informační podpory procesů definovaných v provedených analýzách a akceptovaných v doporučených změnách. Poskytnout zadavateli projektu doporučení vedoucí ke zvýšení kvality a efektivnosti procesního řízení a nového integrovaného nemocničního informačního systému (INIS). Charakteristika zadavatele Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) je jednou z největších fakultních nemocnic v ČR, poskytující téměř kompletní spektrum zdravotnických služeb pro pacienty bývalého Východočeského kraje a v některých oborech i pro pacienty z celé ČR. FN Hradec Králové je také ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK Hradec Králové akreditovaným vzdělávacím a odborným léčebným zařízením pro pregraduální i postgraduální výuku zdravotníků. Partnery FN HK je řada institucí, mezi které patří zejména plátci za zdravotní péči, školské a vědeckovýzkumné instituce, orgány státní moci a ostatní zdravotnická zařízení státní i nestátní v regionu Královéhradecka a Pardubicka, v oblastech superspecializované péče i zdravotnická zařízení z větší části ČR, vojenské zdravotnictví Armády ČR aj. V hlavním areálu nemocnice situovaném v blízkosti soutoku Labe a Orlice je umístěna většina pracovišť FN včetně lékárny a většina středisek správy. Co se středisek správy nemocnice týká, FN Hradec Králové provozuje podpůrné činnosti vlastními kapacitami s výjimkou části dodavatelského úklidu. V areálu v Malšovicích v současné době sídlí tři klinická pracoviště. V Nechanicích je situována Léčebna návykových nemocí. FN Hradec Králové je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Plánovaný obrat pro rok 2009 činí tis. Kč. Většinu příjmů FN HK tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven.

3 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Základní kapacitní ukazatele FN: Ukazatel Hodnota ukazatele Počet lůžek (stav k ) z toho JIP (stav k ) 179 z toho následné péče (stav k ) 74 Počet stanic (stav k ) 88 Počet hospitalizovaných pacientů (za rok ) Počet ambulantních pacientů (za rok 2008) Počet operovaných (za rok 2008) Detailnější informace o FN HK lze získat na zejména pak z publikovaných výročních zpráv. FN HK nemá v současné době zpracován procesní model organizace. FN Hradec Králové získala v listopadu 2008 akreditaci u Spojené akreditační komise ČR. V rámci příprav na akreditaci byla řada činností v oblasti zdravotnické, ekonomické a provozní v různé míře standardizována. Vytvořená pravidla se stala součástí soustavy vnitřních předpisů FN HK, které jsou dostupné ve formátu pdf na intranetu FN HK. Zadavatel si je vědom, že nebyly podchyceny veškeré procesy ve FN HK a u některých procesů nemusí být přijatá řešení optimální. Komunikační infrastruktura: Základní charakteristiky IT ve FN HK Budovy areálu jsou propojeny optickými vlákny. Aktivní prvky jsou připojeny s kapacitou vesměs 1 Gbps. Kapacitu páteře považuje zadavatel za zhruba dostatečnou. V areálu je z důvodů bezpečnosti a omezení některých druhů provozu realizována koncepce "jedna budova = jedna VLAN". Aktivní prvky jsou výrobky firmy Cisco. Koncem roku 2008 bylo v areálu FN HK nainstalováno 6082 přípojek datové sítě. Areál Staré nemocnice je připojen radiovým spojem 300 Mbps; Léčebna Nechanice pak linkou 4 Mbps (DSL). V prosinci 2008 bylo ve FN HK v provozu 2757 koncových stanic různého stáří. Software Přehled SW provozovaného ve FN HK včetně integrace s hlavním nemocničním informačním systémem uvádí příloha č.1. Specifikace technických, jakostních a funkčních vlastností předmětu zakázky Při realizaci zakázky se musí uchazeč řídit aktuálně platnými právními předpisy. Předmětem plnění zakázky jsou následující položky: a) Audit procesů ve FN HK Provést procesní audit a vyhodnocení nemocnice z pohledu výkonnosti procesů s cílem identifikace potenciálu jejich ještě dalšího zlepšení, umožněného větším rozsahem a kvalitou jejich podpory informačními technologiemi. Cílem procesního auditu je: Nalézt potenciál pro zlepšení a úspory díky procesním změnám a standardizaci a zvýšené flexibilitě IT architektury, která je podpoří. Sestavit základní obsah tzv. business architektury (motivace/cíle, organizace/zdroje a funkce/procesy) FNHK tak, aby mohla sloužit jako zadání/vstup pro tvorbu aplikační architektury. Vytvořit základní nástroje pro následující trvalý rozvoj řízení procesů ve FNHK. V projektu je požadováno vyjít z existujících informací a popisu procesů na FNHK, případně identifikovat nedefinované procesy. Procesy porovnat s dostupnými referenčními modely a navrhnout novou logickou dekompozici procesů FNHK. Pro jednotlivé skupiny procesů provést mapování, popis a analýzu skupin podnikových procesů na vyšší úrovni, porovnat jejich průběh s organizační strukturou a navrhnout ukazatele výkonnosti procesů a odpovídající klíčové ukazatele výkonnosti nemocnice.

4 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa V jednotlivých procesech identifikovat oblasti, klíčová místa, která významně ovlivňují výkonnost společnosti (value driver) a posoudit možnost jejich zlepšení s pomocí procesní změny, podpořené změnou jejich informační podpory. Při návrhu změn zohlednit informace o očekávaných/možných změnách v českém zdravotnictví, zahraniční trendy ve zdravotnictví, strategii řízení FNHK a případné nedostatky či požadavky na změnu stávajících procesů FNHK. Seřadit hodnotové scénáře, skupiny procesů a procesy z pohledu priorit, daných porovnáním očekávaného přínosu, proveditelnosti, rychlosti a nákladů navrhovaných změn. Navrhnout doporučený postup realizace procesních a informačních změn v několika etapách. Provést odhad návratnosti doporučovaných změn. b) Analýza a modelování procesů ve FN HK Provést podrobnější analýzu procesů FN HK a sestavit nový konzistentní procesní model společnosti. Cílem analýzy a modelování procesů je: Vytvořit základní nástroje pro následující trvalý rozvoj řízení procesů ve FNHK. Poskytnout další informace pro návrh aplikační a datové architektury INIS FN HK. Identifikovat a pojmenovat požadavky procesů na služby INIS. V analýze procesů definovat rozhraní a datové toky, které mezi procesy existují. Zdravotnické procesy analyzovat do úrovně základních organizačních jednotek a rolí zdravotnického personálu (lékař, nelékařský pracovník, zástupce pro léčebně preventivní péči apod.). Základní organizační jednotkou se rozumí ambulance, standardní lůžková stanice, jednotka intenzivní péče, operační nebo výkonový sál, patologie, laboratorní nebo přístrojové pracoviště, pracoviště zdravotní výroby, lékárna a jim na roveň postavené prvky organizační struktury správy. Zdravotnické procesy analyzovat včetně navazujících procesů zahrnujících ordinaci, preskripci léčivých přípravků, vystavování žádanek a příjímání výsledků z komplementárních pracovišť a jiných specializovaných zdravotnických provozů. Procesní model musí zahrnovat procesy při kterých vzniká požadavek na vznik dokumentace. Analyzovat proces managementu kvality, tvorbu a správu vnitřních předpisů a stanovit požadavky na jejich informační podporu. Analyzovat podpůrné procesy ve FN HK především s ohledem jejich vazbu na zdravotnické procesy. Za hlavní podpůrné procesy považujeme: investiční výstavbu včetně technologií, údržbu budov, technologií a areálu, likvidaci odpadů, zásobování energiemi, dopravu pacientů, vnitropodnikovou dopravu, výrobu stravy pro pacienty a zaměstnance, úklid, zajištění spojů, sterilizace, praní pacientského a zaměstnaneckého prádla, IT podporu, materiálně technické zásobování, nákup léčiv a SZM, výdej léčiv a SZM od lékárny a určených skladů až na základní organizační jednotky zdravotnických pracovišť, přípravu léčiv. Analyzovat procesy ekonomické: controlling včetně plánování, vedení účetnictví, zajištění vazby na zdravotní pojišťovny, vedení mzdové a personální agendy, zadávání a vedení výběrových řízení. Na základě analýz vytvořit standardizovanou ověřenou metodou procesní model nemocnice, nalézt a popsat procesní rozhraní včetně datových struktur a navrhnout způsob měření a hodnocení jejich výstupů. c) Návrh cílové architektury INIS a plán jejího postupného rozvoje V návaznosti na předchozí procesní audit a procesní analýzu navrhnout podobu cílové logické aplikační architektury integrovaného nemocničního informačního systému (INIS) pro FNHK a varianty cesty, jak k ní dospět. Požadovaná služba má naplnit následující cíle: Zachytit stávající podobu architektury INIS FN HK, navrhnout varianty logické aplikační architektury podporující navržené procesní změny a navrhnout plán

5 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa rozvoje architektury INIS FN HK pro pokrytí identifikovaných a očekávaných potřeb nemocnice. Poskytnout dostatek přehledných a strukturovaných informací pro rozhodování managementu FN HK o proveditelnosti IT podpory očekávaných transformačních a procesních změn a IT investic. Přinést do FN HK poslední znalosti o způsobech řízení podnikové (business a IT) architektury a vytvořit myšlenkový rámec a základní nástroje pro následující trvalý rozvoj architektury INIS FN HK V projektu je požadováno vyjít z identifikovaných procesů s největším hodnotovým potenciálem, v kombinaci se vstupy o strategických změnách v českém zdravotnictví, ve strategii řízení FN HK, informacemi o technologických možnostech a potřebách stávající IT architektury a aktuálních trendech v architektuře IT. Koncepci rozvoje INIS FN HK navrhnout ve dvou krocích. Nejprve to budou varianty cílové logické aplikační architektury s podklady pro vedení FN HK k rozhodnutí o preferované variantě. Model stávající i cílové aplikační architektury navrhnout v podobě architektonických objektů a grafických pohledů. V klíčových architektonických pohledech propojit prvky business a aplikační architektury, například představit vazby organizačních jednotek, rolí, procesů a podporujících aplikací nebo sdílených dat. Druhým krokem bude návrh možných postupů realizace projektů vedoucích k dosažení cílové architektury, včetně návrhu rozdělení realizace projektů do etap s odůvodněním jejich časové posloupnosti. Také zde bude součástí výstupů sada hodnocení proveditelnosti a rizik navržených variant, tak aby vedení FN HK mohlo učinit informované rozhodnutí o preferované variantě postupu. Prezentace návrhů postupů k cílové architektuře INIS musí obsahovat vizualizaci očekávaných změn architektury v čase a řídící plán programu (skupiny projektů). Výstup projektu zpracovat tak, aby zadavatel získal znalostní potenciál nutný k definici požadavků na parametry softwarových produktů, které v krátkodobém horizontu vytvoří nový INIS. Zadavatel plánuje využití výstupů z projektu k vytvoření zadávací dokumentace pro výběr jednotlivých komponent INIS. Vytvoření konkrétní zadávací dokumentace pro výběr komponent INIS není předmětem tohoto projektu. Požadavky na technologické aspekty navrhovaných řešení: Návrh požadavků, které budou v budoucnu použity i pro zadání a realizaci změn v INIS, musí být primárně vytvořen tak, aby pro budoucnost determinoval řešení založené na principech servisně orientované architektury (SOA) s důrazem na možnost pozdějšího rozšíření a doplnění. Navržené řešení musí obsahovat návrh na vytvoření integrační platformy ve FN HK a umožňovat integraci oborových informačních systémů a napojení externích systémů. Návrhy procesů, jejich rozhraní a doporučené způsoby propojení procesů v rámci SOA musí zohledňovat požadavek zadavatele využívat výhradně mezinárodní standardy: pro komunikaci (POP3, IMAP, SMTP, HTTP/S, LDAP), Web Services, WSRP a standardy pro vývoj portletů JSR 168. Navržená řešení má být škálovatelné a dostatečně robustní a modulárně rozšiřitelné do budoucna. Návrhy IT řešení procesů v klinických oblastech by měly všude tam, kde je to relevantní, zohledňovat technologický vývoj a být automaticky dostupné na stacionárních i budoucích mobilních technologiích. Požadavky na použité standardy a normy Je požadováno, aby doporučované řešení využití IT ve FN HK v budoucnu bylo založené zejména na následujících normách a mezinárodních standardech: Health Level 7 (HL7) ver.3 ISO 10781, Clinical Document Architecture (CDA) ISO/HL , Reference Information Model (RIM) ISO/HL , Development Framework Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Zadavatel požaduje omezit použití národních standardů, které nejsou kompatibilní s odpovídajícími mezinárodními standardy v oblasti zdravotnické informatiky (např. DASTA) na nezbytně nutnou míru, optimálně vyloučit je zcela.

6 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Příloha č. 1: Přehled stávajícího softwaru FN HK Systém Výrobce /dodavatel AMIS*H Nemocniční informační systém oblasti ICZ Brno Administrace systému Organizační struktura Personalistika Lůžka Porodnice a novorozenec Operační sály Ambulance včetně dispenzarizace Patologie RTG Hematologická laboratoř včetně propojení s analyzátory RIA laboratoř, včetně propojení s analyzátory Pojišťovna včetně externího vstupu dat pro ZP Výkaznictví a přehledy o pacientech Komunikační moduly LIS Kom1,Kom2, PACS- Fomei Doprava Lékárna PC DENT Ambulantní systém pro stomatolog. kliniku Dialog MIS, s.r.o ne Způsob komunikace s AMIS*H CATO ředírna cytostatik CATO, Austria soubory.txt,.csv (V CATO je k dispozici je HL7) OpenLIMS Laboratoře ÚKM,ÚKBD,ÚKIA Stapro Pardubice přes komunikační modul AMIS*h - jednosměrné přenášení výsledků do AMIS*h přes rozhraní DSMZČR v. 3 ELAS provoz transfuzního oddělení Siemens Slovensko ne SW pro JIP KGM provoz na II. interně - MUDr. Maňák ne PACS - FUSION PACS fy MERGE emed, dodavatel Fomei ČR FOMEI, a.s. datové rozhraní HL7 - žádanka RTG do PACS

7 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Systém Výrobce /dodavatel Způsob komunikace s AMIS*H db pro práci v ambulanci - amb. zprávy,odběry, GENETIKA výsledky, vyhodnocení a statistiky Ing. P.Rejchrt - FNHK ne EKG MUSE záznamy a sdílení EKG křivek Medisap ne GSC sw&consulting, Austria X-View videozáznamy neinvazivní kardiologie ne Obrazová data z endoskopů -non- DICOM. (DR. TURBOASISTENT Rejchrt a Plicní klinika) Tenel NEFRIS Nefrologie - odpov. osoba ing. Moučka PRODOS Dobruška ne Neinvazivní kardiologie Databáze ONKA Machata vlastní výroby - p. sw pro biochememickou labolatoř hormorální labolatoř - Neurochirurgie. MS Access Šuba ne STERILIZACE - IS MEDIX podpora sterilizace COMS ne Stravovací provoz - včetně modulu pro dietní sestry ASTRIS atd. EFG ne Z AMIS*H se sem exportují soubory s údaji o pacientovi přes komunikační modul AMIS*h - jednosměrné přenášení výsledků do AMIS*h přes rozhraní DSMZČR v. 1 Gurmed stravování zaměstnanců - objednávání, výdej stravy Stapro Pardubice LIN2004 Sw pro ekonomiku prádelny Pragoperun Praha ne NAVISION ekonomické agendy WEBCON csv. soubory MERIT manažerský inf. systém - pro potřeby OFA GIST textové soubory SOPHIS manažerský inf. systém nad lékárnou - pro potřeby OFA SOPHIS textové soubory FAMA plus podpora OZT - evidence zdrav. techniky... TESCO SW Ne. (komunikuje ale s Navision - přenos souborů) AISPL databáze léků RNDr. ŠKOP ne Kompendium lékových interakcí Infopharm ne

8 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Systém Výrobce /dodavatel Způsob komunikace s AMIS*H Vyvolávají systém - pro pacienty PIO, psychiatrie, chirurgie EUROPEUM ne Vyvolávají systém - pro pacienty na Stomatologii Stomatologie Teronic ne EISOD základní DMS - pro PKO + odd. kvality IPM Plzeň ne VEMA mzdové agendy VEMA ne Právnické systémy - ASPI přehled právních zákonů a předpisu různé ne 2. strana operačního protokolu autor - p. Hess - nelze opravit p. Hess přístup pro čtení do db AMISu - Systém kontroly vstupu - dveřní Ghost ne Vjezdový systém do FN HK Ghost ne HP Service desk Helpdesk OVS AD COM ne screeningové sw - mamologie, gastro, patologie v různé fázi realizace různě ne agenda dekubitů a pádů vlastní řešení FN HK - makra Excell - ne

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II

Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II 10.6.2013 Agenda Kdo je ARTiiS GROUP a.s.? Fakultní nemocnice Brno a projekt Expertní NIS Cíle. Rizika. Řešení. Jaká je

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Zavedení EZD. a praktické využití sdílení dat mezi ZZ

Zavedení EZD. a praktické využití sdílení dat mezi ZZ Zavedení EZD Mgr. Michal Mareš Ing. Petr Siblík a praktické využití sdílení dat mezi ZZ Stávající stav ještě platí, ale chybí dostatečná informační podpora při poskytování neodkladné péče není zpětná vazba

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1 Laboratorní informační systém Laboratorní informační systém (LIS) - počítačové zpracování a management analýz v různých typech laboratoří (biochemické, mikrobiologické, imunologické, hematologické, atd.).

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

Ivan Červinka květen 2008. OpenLIMS Laboratorní Informační Systém

Ivan Červinka květen 2008. OpenLIMS Laboratorní Informační Systém Ivan Červinka květen 2008 OpenLIMS Laboratorní Informační Systém Osnova Milníky vývoje Reference Přínosy nového řešení Nové technologie Konsolidace laboratoří a řetězce Laboratorní procesy Automatizace

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

v informačních systémech ve zdravotnictví

v informačních systémech ve zdravotnictví dat v informačních systémech ve zdravotnictví Aplikace KeyLogger Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF a VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika Katedra biomedicínské informatiky,

Více

Fakultní nemocnice pavilónového typu s detašovanými pracovišti 31 klinických a laboratorních pracovišť zaměstnanců 970 lůžek

Fakultní nemocnice pavilónového typu s detašovanými pracovišti 31 klinických a laboratorních pracovišť zaměstnanců 970 lůžek Fakultní nemocnice pavilónového typu s detašovanými pracovišti 31 klinických a laboratorních pracovišť 3 000 zaměstnanců 970 lůžek 35 000 hospitalizací ročně Základní zadání hlavního uživatele Uživatelská

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 5 2011 2015 Primární projekty Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v oblasti IT Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Jiří Froněk 3.LF UK v Praze, 2.12. 2016 Alokace nákladů na případ Zahraniční zkušenost Proč sledovat Jak... Pro koho... Je to proveditelné Jaká jsou

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni Konference INMED Pardubice 14. - 15. 11. 2013 Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana Zlínského kraje Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 69719/2013 Sp. zn.: S-JMK 169134/2010 ORR Vyřizuje: Ing. Grmolcová, Mgr. Megová Telefon: 541 651 392, 541 651 338 Počet

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

FONS GALEN. Daniel Petričko

FONS GALEN. Daniel Petričko FONS GALEN Daniel Petričko AMBULANTNÍ SOFTWARE Daniel Petričko VY LÉČÍTE, MY SE STARÁME Softwarové řešení pro praktické lékaře odborné lékaře polikliniky sítě zdravotnických zařízení V ČEM JE GALEN JINÝ

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz Internet a zdravotnická informatika ZS 2007/2008 Zoltán Szabó Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz č.dv.: : 504, 5.p Dnešní přednáškař Co je to IS a jaké funkce plní? IS pro zdravotnická

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Klinické systémy, nákup, logistika, Robert Opletal 2010

Klinické systémy, nákup, logistika, Robert Opletal 2010 Klinické systémy, nákup, logistika, golf Prostě Svratka! Robert Opletal 2010 Agenda Něco na úvod Proč nákup a logistika a klinické systémy Nákup a logistika ve zdravotnických zařízeních Co STAPRO na to?

Více

1.Nemocnice jsou složitou strukturou

1.Nemocnice jsou složitou strukturou 1.Nemocnice jsou složitou strukturou 2.Provozní toky nemocnice 1.ambulantní pacienti 2.hospitalizovaní pacienti 3.pacienti v akutním stavu 4.pacienti v ohrožení života 5.návštěvy 6.personál 7.čistý, sterilní

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD Logistika Ilona Šilhartová StaproAKORD Logistika - popis Komplexní logistika léčiv a materiálu - od příjmu komodit na sklad až po výdej v čase potřeby Řešení provozu: 1/centrálních skladů - léků (nemocniční

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Integrovaný operační program. Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví

Integrovaný operační program. Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo další výzvy pro čerpání strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu

Více

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR Redukce agend Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR V rámci dlouhodobé strategie snižování nákladů připravilo ministerstvo návrh na redukci agend, úřadů a institucí. Představené náměty na rušení

Více

Dodatečné informace č. VII

Dodatečné informace č. VII Dodatečné informace č. VII VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 643679 ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kraj Vysočina

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s.

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Základní cíle, které považujeme na základě zadání vlastníka za podstatné, jsou zejména: Poskytování a kvalitativní rozvoj služeb pro

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE Petr Siblík RZIS HISTORIE 2001 První představení vize RZIS na konferenci INMED 2001 2010 Komerční a nekomerční systémy výměny dat 2010 První regionální projekt z iniciativy

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19.

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Listopadu 2014 Historie krajského zdravotnictví - I. období (2003 2008)

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V. Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti Bartoňková H., Polko V. Zdravotnický formát pro obrazovou dokumentaci DICOM 3 (Digital Imaging and Communication

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje 1 Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena 1998 poskytuje

Více

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 1 CompuGroup Medical Česká republika s r.o. Řešení pro efektivní sdílení a výměnu

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. externí konzultant a metodik Odbor hlavního architekta egov Ministerstvo vnitra ČR Stručně Motto: Pokud nevíte,

Více

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesy Procesy Procesní analýza Procesní mapa Modely procesů Optimalizace procesů Přínosy procesní analýzy Procesy a modely Procesy Abychom mohli úspěšně

Více

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 Sdružení zadavatelů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem nám.

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více