ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné zakázky ANALÝZA PROCESŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ A ZPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍHO DOKUMENTU PRO NÁVRH PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NEMOCNICE A JEHO PODPORY INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI Díl zadávací dokumentace 2(z celkem 3) Název dílu zadávací dokumentace Technická specifikace Zadavatel veřejné zakázky Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové Tento projekt Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Technická specifikace pro veřejnou zakázku (technické podmínky dle 45 zákona) Maximální přípustná cena činí, včetně DPH: ,- Kč. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení. Předmět soutěže Provést procesní analýzu a vyhodnocení nemocnice z pohledu výkonnosti procesů s cílem identifikace potenciálu jejich dalšího zlepšení umožněného větším rozsahem a kvalitou jejich podpory informačními technologiemi. Provést procesní audit ve FN HK, tj. provést dekompozici procesního modelu FN HK dle referenčních modelů a provést mapování, popis a analýzu skupin podnikových procesů na vyšší úrovni, porovnat jejich průběh s organizační strukturou a identifikovat v jejich průběhu klíčová místa, která významně ovlivňují výkonnost společnosti. Porovnat hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti procesů se srovnatelnými subjekty v ČR a EU (benchmarking), odhadnout potenciál zlepšení a navrhnout možnosti změn. Posoudit priority a proveditelnost změn. Provést podrobnější analýzu a modelování procesů. Identifikovat procesy a jejich vlastníky ve zdravotnické oblasti ve FN HK, provést jejich analýzu včetně rozhraní a datových toků, které mezi procesy existují. Procesy analyzovat do úrovně základních organizačních jednotek. Analyzovat podpůrné procesy ve FN HK, které jsou spojené s poskytováním zdravotní péče pro pacienta především s ohledem jejich vazbu se zdravotnickými procesy. Analyzovat procesy v ekonomické sféře, které jsou spjaty s vlastním poskytováním zdravotní péče a s řízením FN HK jako firmy. Zpracovat návrh nového procesního uspořádání FN HK, který s ohledem na auditem zjištěnou situací doporučí buď jednotlivé procesy zachovat ve stávající formě nebo navrhne jejich změnu. V návaznosti na předchozí procesní analýzu navrhnout podobu cílové logické aplikační architektury integrovaného nemocničního informačního systému (dále jen INIS) pro FN HK a varianty cesty, jak k ní dospět, včetně etapizace. Zpracovat návrh informační podpory procesů definovaných v provedených analýzách a akceptovaných v doporučených změnách. Poskytnout zadavateli projektu doporučení vedoucí ke zvýšení kvality a efektivnosti procesního řízení a nového integrovaného nemocničního informačního systému (INIS). Charakteristika zadavatele Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) je jednou z největších fakultních nemocnic v ČR, poskytující téměř kompletní spektrum zdravotnických služeb pro pacienty bývalého Východočeského kraje a v některých oborech i pro pacienty z celé ČR. FN Hradec Králové je také ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK Hradec Králové akreditovaným vzdělávacím a odborným léčebným zařízením pro pregraduální i postgraduální výuku zdravotníků. Partnery FN HK je řada institucí, mezi které patří zejména plátci za zdravotní péči, školské a vědeckovýzkumné instituce, orgány státní moci a ostatní zdravotnická zařízení státní i nestátní v regionu Královéhradecka a Pardubicka, v oblastech superspecializované péče i zdravotnická zařízení z větší části ČR, vojenské zdravotnictví Armády ČR aj. V hlavním areálu nemocnice situovaném v blízkosti soutoku Labe a Orlice je umístěna většina pracovišť FN včetně lékárny a většina středisek správy. Co se středisek správy nemocnice týká, FN Hradec Králové provozuje podpůrné činnosti vlastními kapacitami s výjimkou části dodavatelského úklidu. V areálu v Malšovicích v současné době sídlí tři klinická pracoviště. V Nechanicích je situována Léčebna návykových nemocí. FN Hradec Králové je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Plánovaný obrat pro rok 2009 činí tis. Kč. Většinu příjmů FN HK tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven.

3 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Základní kapacitní ukazatele FN: Ukazatel Hodnota ukazatele Počet lůžek (stav k ) z toho JIP (stav k ) 179 z toho následné péče (stav k ) 74 Počet stanic (stav k ) 88 Počet hospitalizovaných pacientů (za rok ) Počet ambulantních pacientů (za rok 2008) Počet operovaných (za rok 2008) Detailnější informace o FN HK lze získat na zejména pak z publikovaných výročních zpráv. FN HK nemá v současné době zpracován procesní model organizace. FN Hradec Králové získala v listopadu 2008 akreditaci u Spojené akreditační komise ČR. V rámci příprav na akreditaci byla řada činností v oblasti zdravotnické, ekonomické a provozní v různé míře standardizována. Vytvořená pravidla se stala součástí soustavy vnitřních předpisů FN HK, které jsou dostupné ve formátu pdf na intranetu FN HK. Zadavatel si je vědom, že nebyly podchyceny veškeré procesy ve FN HK a u některých procesů nemusí být přijatá řešení optimální. Komunikační infrastruktura: Základní charakteristiky IT ve FN HK Budovy areálu jsou propojeny optickými vlákny. Aktivní prvky jsou připojeny s kapacitou vesměs 1 Gbps. Kapacitu páteře považuje zadavatel za zhruba dostatečnou. V areálu je z důvodů bezpečnosti a omezení některých druhů provozu realizována koncepce "jedna budova = jedna VLAN". Aktivní prvky jsou výrobky firmy Cisco. Koncem roku 2008 bylo v areálu FN HK nainstalováno 6082 přípojek datové sítě. Areál Staré nemocnice je připojen radiovým spojem 300 Mbps; Léčebna Nechanice pak linkou 4 Mbps (DSL). V prosinci 2008 bylo ve FN HK v provozu 2757 koncových stanic různého stáří. Software Přehled SW provozovaného ve FN HK včetně integrace s hlavním nemocničním informačním systémem uvádí příloha č.1. Specifikace technických, jakostních a funkčních vlastností předmětu zakázky Při realizaci zakázky se musí uchazeč řídit aktuálně platnými právními předpisy. Předmětem plnění zakázky jsou následující položky: a) Audit procesů ve FN HK Provést procesní audit a vyhodnocení nemocnice z pohledu výkonnosti procesů s cílem identifikace potenciálu jejich ještě dalšího zlepšení, umožněného větším rozsahem a kvalitou jejich podpory informačními technologiemi. Cílem procesního auditu je: Nalézt potenciál pro zlepšení a úspory díky procesním změnám a standardizaci a zvýšené flexibilitě IT architektury, která je podpoří. Sestavit základní obsah tzv. business architektury (motivace/cíle, organizace/zdroje a funkce/procesy) FNHK tak, aby mohla sloužit jako zadání/vstup pro tvorbu aplikační architektury. Vytvořit základní nástroje pro následující trvalý rozvoj řízení procesů ve FNHK. V projektu je požadováno vyjít z existujících informací a popisu procesů na FNHK, případně identifikovat nedefinované procesy. Procesy porovnat s dostupnými referenčními modely a navrhnout novou logickou dekompozici procesů FNHK. Pro jednotlivé skupiny procesů provést mapování, popis a analýzu skupin podnikových procesů na vyšší úrovni, porovnat jejich průběh s organizační strukturou a navrhnout ukazatele výkonnosti procesů a odpovídající klíčové ukazatele výkonnosti nemocnice.

4 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa V jednotlivých procesech identifikovat oblasti, klíčová místa, která významně ovlivňují výkonnost společnosti (value driver) a posoudit možnost jejich zlepšení s pomocí procesní změny, podpořené změnou jejich informační podpory. Při návrhu změn zohlednit informace o očekávaných/možných změnách v českém zdravotnictví, zahraniční trendy ve zdravotnictví, strategii řízení FNHK a případné nedostatky či požadavky na změnu stávajících procesů FNHK. Seřadit hodnotové scénáře, skupiny procesů a procesy z pohledu priorit, daných porovnáním očekávaného přínosu, proveditelnosti, rychlosti a nákladů navrhovaných změn. Navrhnout doporučený postup realizace procesních a informačních změn v několika etapách. Provést odhad návratnosti doporučovaných změn. b) Analýza a modelování procesů ve FN HK Provést podrobnější analýzu procesů FN HK a sestavit nový konzistentní procesní model společnosti. Cílem analýzy a modelování procesů je: Vytvořit základní nástroje pro následující trvalý rozvoj řízení procesů ve FNHK. Poskytnout další informace pro návrh aplikační a datové architektury INIS FN HK. Identifikovat a pojmenovat požadavky procesů na služby INIS. V analýze procesů definovat rozhraní a datové toky, které mezi procesy existují. Zdravotnické procesy analyzovat do úrovně základních organizačních jednotek a rolí zdravotnického personálu (lékař, nelékařský pracovník, zástupce pro léčebně preventivní péči apod.). Základní organizační jednotkou se rozumí ambulance, standardní lůžková stanice, jednotka intenzivní péče, operační nebo výkonový sál, patologie, laboratorní nebo přístrojové pracoviště, pracoviště zdravotní výroby, lékárna a jim na roveň postavené prvky organizační struktury správy. Zdravotnické procesy analyzovat včetně navazujících procesů zahrnujících ordinaci, preskripci léčivých přípravků, vystavování žádanek a příjímání výsledků z komplementárních pracovišť a jiných specializovaných zdravotnických provozů. Procesní model musí zahrnovat procesy při kterých vzniká požadavek na vznik dokumentace. Analyzovat proces managementu kvality, tvorbu a správu vnitřních předpisů a stanovit požadavky na jejich informační podporu. Analyzovat podpůrné procesy ve FN HK především s ohledem jejich vazbu na zdravotnické procesy. Za hlavní podpůrné procesy považujeme: investiční výstavbu včetně technologií, údržbu budov, technologií a areálu, likvidaci odpadů, zásobování energiemi, dopravu pacientů, vnitropodnikovou dopravu, výrobu stravy pro pacienty a zaměstnance, úklid, zajištění spojů, sterilizace, praní pacientského a zaměstnaneckého prádla, IT podporu, materiálně technické zásobování, nákup léčiv a SZM, výdej léčiv a SZM od lékárny a určených skladů až na základní organizační jednotky zdravotnických pracovišť, přípravu léčiv. Analyzovat procesy ekonomické: controlling včetně plánování, vedení účetnictví, zajištění vazby na zdravotní pojišťovny, vedení mzdové a personální agendy, zadávání a vedení výběrových řízení. Na základě analýz vytvořit standardizovanou ověřenou metodou procesní model nemocnice, nalézt a popsat procesní rozhraní včetně datových struktur a navrhnout způsob měření a hodnocení jejich výstupů. c) Návrh cílové architektury INIS a plán jejího postupného rozvoje V návaznosti na předchozí procesní audit a procesní analýzu navrhnout podobu cílové logické aplikační architektury integrovaného nemocničního informačního systému (INIS) pro FNHK a varianty cesty, jak k ní dospět. Požadovaná služba má naplnit následující cíle: Zachytit stávající podobu architektury INIS FN HK, navrhnout varianty logické aplikační architektury podporující navržené procesní změny a navrhnout plán

5 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa rozvoje architektury INIS FN HK pro pokrytí identifikovaných a očekávaných potřeb nemocnice. Poskytnout dostatek přehledných a strukturovaných informací pro rozhodování managementu FN HK o proveditelnosti IT podpory očekávaných transformačních a procesních změn a IT investic. Přinést do FN HK poslední znalosti o způsobech řízení podnikové (business a IT) architektury a vytvořit myšlenkový rámec a základní nástroje pro následující trvalý rozvoj architektury INIS FN HK V projektu je požadováno vyjít z identifikovaných procesů s největším hodnotovým potenciálem, v kombinaci se vstupy o strategických změnách v českém zdravotnictví, ve strategii řízení FN HK, informacemi o technologických možnostech a potřebách stávající IT architektury a aktuálních trendech v architektuře IT. Koncepci rozvoje INIS FN HK navrhnout ve dvou krocích. Nejprve to budou varianty cílové logické aplikační architektury s podklady pro vedení FN HK k rozhodnutí o preferované variantě. Model stávající i cílové aplikační architektury navrhnout v podobě architektonických objektů a grafických pohledů. V klíčových architektonických pohledech propojit prvky business a aplikační architektury, například představit vazby organizačních jednotek, rolí, procesů a podporujících aplikací nebo sdílených dat. Druhým krokem bude návrh možných postupů realizace projektů vedoucích k dosažení cílové architektury, včetně návrhu rozdělení realizace projektů do etap s odůvodněním jejich časové posloupnosti. Také zde bude součástí výstupů sada hodnocení proveditelnosti a rizik navržených variant, tak aby vedení FN HK mohlo učinit informované rozhodnutí o preferované variantě postupu. Prezentace návrhů postupů k cílové architektuře INIS musí obsahovat vizualizaci očekávaných změn architektury v čase a řídící plán programu (skupiny projektů). Výstup projektu zpracovat tak, aby zadavatel získal znalostní potenciál nutný k definici požadavků na parametry softwarových produktů, které v krátkodobém horizontu vytvoří nový INIS. Zadavatel plánuje využití výstupů z projektu k vytvoření zadávací dokumentace pro výběr jednotlivých komponent INIS. Vytvoření konkrétní zadávací dokumentace pro výběr komponent INIS není předmětem tohoto projektu. Požadavky na technologické aspekty navrhovaných řešení: Návrh požadavků, které budou v budoucnu použity i pro zadání a realizaci změn v INIS, musí být primárně vytvořen tak, aby pro budoucnost determinoval řešení založené na principech servisně orientované architektury (SOA) s důrazem na možnost pozdějšího rozšíření a doplnění. Navržené řešení musí obsahovat návrh na vytvoření integrační platformy ve FN HK a umožňovat integraci oborových informačních systémů a napojení externích systémů. Návrhy procesů, jejich rozhraní a doporučené způsoby propojení procesů v rámci SOA musí zohledňovat požadavek zadavatele využívat výhradně mezinárodní standardy: pro komunikaci (POP3, IMAP, SMTP, HTTP/S, LDAP), Web Services, WSRP a standardy pro vývoj portletů JSR 168. Navržená řešení má být škálovatelné a dostatečně robustní a modulárně rozšiřitelné do budoucna. Návrhy IT řešení procesů v klinických oblastech by měly všude tam, kde je to relevantní, zohledňovat technologický vývoj a být automaticky dostupné na stacionárních i budoucích mobilních technologiích. Požadavky na použité standardy a normy Je požadováno, aby doporučované řešení využití IT ve FN HK v budoucnu bylo založené zejména na následujících normách a mezinárodních standardech: Health Level 7 (HL7) ver.3 ISO 10781, Clinical Document Architecture (CDA) ISO/HL , Reference Information Model (RIM) ISO/HL , Development Framework Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Zadavatel požaduje omezit použití národních standardů, které nejsou kompatibilní s odpovídajícími mezinárodními standardy v oblasti zdravotnické informatiky (např. DASTA) na nezbytně nutnou míru, optimálně vyloučit je zcela.

6 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Příloha č. 1: Přehled stávajícího softwaru FN HK Systém Výrobce /dodavatel AMIS*H Nemocniční informační systém oblasti ICZ Brno Administrace systému Organizační struktura Personalistika Lůžka Porodnice a novorozenec Operační sály Ambulance včetně dispenzarizace Patologie RTG Hematologická laboratoř včetně propojení s analyzátory RIA laboratoř, včetně propojení s analyzátory Pojišťovna včetně externího vstupu dat pro ZP Výkaznictví a přehledy o pacientech Komunikační moduly LIS Kom1,Kom2, PACS- Fomei Doprava Lékárna PC DENT Ambulantní systém pro stomatolog. kliniku Dialog MIS, s.r.o ne Způsob komunikace s AMIS*H CATO ředírna cytostatik CATO, Austria soubory.txt,.csv (V CATO je k dispozici je HL7) OpenLIMS Laboratoře ÚKM,ÚKBD,ÚKIA Stapro Pardubice přes komunikační modul AMIS*h - jednosměrné přenášení výsledků do AMIS*h přes rozhraní DSMZČR v. 3 ELAS provoz transfuzního oddělení Siemens Slovensko ne SW pro JIP KGM provoz na II. interně - MUDr. Maňák ne PACS - FUSION PACS fy MERGE emed, dodavatel Fomei ČR FOMEI, a.s. datové rozhraní HL7 - žádanka RTG do PACS

7 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Systém Výrobce /dodavatel Způsob komunikace s AMIS*H db pro práci v ambulanci - amb. zprávy,odběry, GENETIKA výsledky, vyhodnocení a statistiky Ing. P.Rejchrt - FNHK ne EKG MUSE záznamy a sdílení EKG křivek Medisap ne GSC sw&consulting, Austria X-View videozáznamy neinvazivní kardiologie ne Obrazová data z endoskopů -non- DICOM. (DR. TURBOASISTENT Rejchrt a Plicní klinika) Tenel NEFRIS Nefrologie - odpov. osoba ing. Moučka PRODOS Dobruška ne Neinvazivní kardiologie Databáze ONKA Machata vlastní výroby - p. sw pro biochememickou labolatoř hormorální labolatoř - Neurochirurgie. MS Access Šuba ne STERILIZACE - IS MEDIX podpora sterilizace COMS ne Stravovací provoz - včetně modulu pro dietní sestry ASTRIS atd. EFG ne Z AMIS*H se sem exportují soubory s údaji o pacientovi přes komunikační modul AMIS*h - jednosměrné přenášení výsledků do AMIS*h přes rozhraní DSMZČR v. 1 Gurmed stravování zaměstnanců - objednávání, výdej stravy Stapro Pardubice LIN2004 Sw pro ekonomiku prádelny Pragoperun Praha ne NAVISION ekonomické agendy WEBCON csv. soubory MERIT manažerský inf. systém - pro potřeby OFA GIST textové soubory SOPHIS manažerský inf. systém nad lékárnou - pro potřeby OFA SOPHIS textové soubory FAMA plus podpora OZT - evidence zdrav. techniky... TESCO SW Ne. (komunikuje ale s Navision - přenos souborů) AISPL databáze léků RNDr. ŠKOP ne Kompendium lékových interakcí Infopharm ne

8 Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici FN Hradec Králové I.etapa Systém Výrobce /dodavatel Způsob komunikace s AMIS*H Vyvolávají systém - pro pacienty PIO, psychiatrie, chirurgie EUROPEUM ne Vyvolávají systém - pro pacienty na Stomatologii Stomatologie Teronic ne EISOD základní DMS - pro PKO + odd. kvality IPM Plzeň ne VEMA mzdové agendy VEMA ne Právnické systémy - ASPI přehled právních zákonů a předpisu různé ne 2. strana operačního protokolu autor - p. Hess - nelze opravit p. Hess přístup pro čtení do db AMISu - Systém kontroly vstupu - dveřní Ghost ne Vjezdový systém do FN HK Ghost ne HP Service desk Helpdesk OVS AD COM ne screeningové sw - mamologie, gastro, patologie v různé fázi realizace různě ne agenda dekubitů a pádů vlastní řešení FN HK - makra Excell - ne

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více