4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost"

Transkript

1 4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost Michael Šebek Automatické řízení

2 Stabilita obecně Automatické řízení - Kybernetika a robotika Stabilita obecně schopnost zotavit se z perturbací (nenulové pp. nebo krátká porucha) Nelineární systém: stabilita řešení (ekvilibria), které může být stabilní, nestabilní, neutrální Lineární systém: jen jedno ekvilibrium, proto stabilita systému Definice: Říkáme, že LTI systém je (vnitřně) stabilní právě když každý jeho počáteční stav odezní do nuly. Pokud některý počáteční stav do nuly neodezní (stav zůstane nenulový, osciluje nebo diverguje), pak systém vnitřně stabilní není U spojitého LTI stavy odeznívají asymptoticky (exponenciálně), proto se tato stabilita nazývá asymptotická Vnitřní stabilita je vlastnost systému ne přenosu Věta: Spojitý LTI systém je (vnitřně) stabilní právě když má jeho charakteristický polynom všechny kořeny v levé polorovině. Rozlišuj mezi definicí a větou (testem) 2

3 Odezva na počáteční podmínky / stav Po rozkladu na parciální zlomky každému reálnému kořenu si = ai násobnosti k odpovídají módy at i at i k at i e, te,, t e a každé komplexní dvojici kořenů si = ai ± jbi násobnosti l odpovídají at i at i e sin bt i, e cos bt i, at i at i te sin bit, te cos bit, at i t e sin bt, t e cosbt l at i l i Všechny tyto průběhy (a každý zvlášť) odezní do nuly Re s = a < { } i Proč zrovna v levé polorovině? i n ( n ) ( as n + + a ) y( ) + + an y ( ) y() s = a( s) x( s) = adj ( si A) x( ) a( s) mez stability patří do nestabilní oblasti Im stabilní nestabilní Polynom s kořeny jen vlevo se nazývá stabilní v Hurwitzově smyslu i 3 Re

4 Jiný pojem je stabilita typu BIBO (Bounded Input Bounded Output) Definice: Přenos je BIBO stabilní právě když odezva na každý omezený vstupní signál je také omezená Pokud nějaký omezený vstupní signál vyvolá na výstupu neomezenou odezvu, pak přenos BIBO stabilní není BIBO stabilita je vlastnost přenosu (ze vstupu na výstup), ne systému Interně stabilní syst. má všechny přenosy BIBO stabilní, opačně to neplatí Opačně to platí jen když jsou všechny módy systému vidět v přenosu Příklady systémy BIBO stabilní, ale vnitřně nestabilní BIBO Stabilita s nestabilní část není zvenku pozorovatelná Přenos je BIBO stabilní, ale některé počáteční podmínky nevymizí s nestabilní část není řiditelná vstupní signál se do ní nedostane 4

5 Jak se odhadne stabilita polynomu Nutná podmínka stability polynomu (A. Stodola): n Stabilní polynom ps () = s + + a má všechny koeficienty kladné Pro druhý stupeň je to nejen podmínka nutná, ale i postačující: 2 Polynom p() s s as a je stabilní, právě když a, a > Vysvětlení (pro stupně a 2 platí oběma směry): p () s = s+ a Pro vyšší stupně je to jen nutné: Násobením členů. a 2. řádu s kladnými koeficienty už nekladné koeficienty nevzniknou Ale není to postačující, p3() s = ( s + )( s+ ) = s + s + s+ viz protipříklad: s,2 = ± j 5 = p2,real( s) = ( s + a)( s + b) = s + ( a + b) + ab, ( a + b) > & ab > a, b > ,complex ( ) = ( + + )( + ) = ( + ) + = p s s c jd s c jd s c d s cs c d 2c> &( c + d ) > c>

6 Jak se testuje stabilita polynomu Výpočet kořenů, případně rovnou jejich zobrazení v minulosti se neumělo (Maxwell), dnes je to nečastější moderní SW a numerická matematiky to rychle vypočtou Dost přesné vyjma případu vícenásobných kořenů, což ale pro test stability většinou nevadí Matlab: roots, v toolboxech často předefinováno, dále Symbolic Math Tbx: solve (pozor na Abela) Control Systems Tbx: pzplot Polynomial Tbx: zpplot Speciální metody Hurwitzova metoda (hlavní minory Hurwitzovy matice > ) Routh-Hurwitzův test stability - mechanická rutina Dnes se užívá pro jiné účely, k testování stability zřídka Naučte se ji sami z učebnic (např. Franklin 5/e s 32-33) 6

7 n n Pro polynom p() s = s + an s + + as + a je Hurwitzova matice čtvercová n n matice tvaru H( p) an an 3 an 5 an 2 an 4 a a a n n 3 n 5 = an 2 an 4 Hurwitzova matice Hurwitzův test stability: ps () je stabilní, právě když H( p) má všechny hlavní minory kladné Jasné, ale nepraktické: naučte se variantu Routh-Hurwitzovu viz Čtení Orlandovo lemma: H( p ) singulární, právě když má ps () dva kořeny symetrické podle imaginární osy 7 a

8 Proč je stabilizace obtížná Hurwitzův test stability je založen na Hurwitzově matici: Polynom je stabilní právě když jsou všechny hlavní minory kladné 3 2 Pro polynom třetího stupně p() s = s + as + as+ a to je 2 a2 a a2 > H( p) a aa 2 > a a2, a, a > = aaa 2 2 a> aa 2 > a a2 a Podmínky stability jsou v koeficientech nelineární, proto oblast stability v koeficientech není tak jednoduchá jako v kořenech a nestabilní a stabilní a 2 a [X Y]=meshgrid(.:.:.,.:.5:3); Z=Y./X; surf(x,y,z) stabilní a a a 2 2 Při návrhu regulátorů bohužel častěji pracujeme s koeficienty, proto je vyjma trivialit většina úloh složitá, nekonvexní, nelineární,. 8 a stabilní nestabilní a

9 Pozor na nestabilní soustavy Automatické řízení - Kybernetika a robotika Odstrašující příklad at e Jaký mód/pól odpovídá průběhu výkonu? a =? 9

10 Vliv nestabilní nuly - Převrácená odezva Když k systému ys () = gsus ()() přidáme nestabilní nulu v s =, jeho odezva se změní na ys () = s gsus ()() = ( s) y( s) = ys ( ) sys ( ) ( ) tedy se od původní odezvy odečte její derivace (ta má typicky stejné znaménko jako odezva, a tak jde odečtení proti původnímu průběhu) Např. ze skokové odezvy ys () = s 2 ( s+ 2) + 9 odečtením derivace sy() s dostaneme ys () = ( sys ) () = s 2 ( s + 2) + 9 Systém zpočátku reaguje opačně a později to napraví nejde tedy o změnu polarity! Souvisí to s pojmem neminimální fáze, proto se v literatuře místo nestabilní nula někdy říká nula neminimálně fázová ys () = ( sys ) () sy() s odezva na skok je zpočátku převrácená ys ()

11 Minimální fáze = systém i jeho inverze jsou ryzí a stabilní /pro spojité LTI as (), bs () deg as ( ) = deg bs ( ) Tedy stabilní a Pak jsou ve frekvenční oblasti amplituda a fáze vázány Hilbertovou transformací { ω } arg f( jω) = H ln f( j ) ln f( jω) = ln f( j ) + arg ( ) Systém s minimální fází bs () as () f() s =, finv () s, f() s finv () s as () = bs () = def g( ω) H { g( ω)} = dτ. π ω τ H( jω) = e αω ( ) + jφω ( ) H { f jω } φω ( ) = H { αω ( )} αω ( ) = α( ) + H { φω ( )} Obecně mezi nimi žádný vztah není Systém s minimální fází má mezi systémy se stejnou amplitudovou charakteristikou minimální přírůstek fáze při přechodu ω : Systém s maximální fází = všechny kořeny čitatele nestabilní, maximální přírůstek fáze při ω : Mezi tím: smíšená neboli neminimální fáze

12 Co můžeme vybudit a co se projeví na výstupu Automatické řízení - Kybernetika a robotika Řiditelnost (controllability) vstupním signálem můžeme ovlivnit jen tu část systému, která se dá řídit (nějak vybudit vstupním signálem) = řiditelná část systémů pokud můžeme vstupem vybudit všechny části (módy) systému, říkáme že systém je (plně) řiditelný Pozorovatelnost (observability) zkoumáme-li výstup systému, vidíme z něj jen to, co se na výstupu může pozorovat (co se tam nějak projeví) = pozorovatelná část systému pokud se na výstupu mohou projevit všechny části (módy) systému, říkáme že systém je (plně) pozorovatelný Z toho plyne, že odezvu na počáteční podmínky a/nebo na vstupní signál ovlivňuje jen pozorovatelná část (módy) systémů odezvu na vstupní signál ovlivňuje jen ta část (módy) systémů, která je současně pozorovatelná a řiditelná 2

13 Možnost dělat se systémem co chci: Řiditelnost Automatické řízení - Kybernetika a robotika Definice: matice řiditelnosti C = n B AB A B Následující tvrzení jsou ekvivalentní systému je úplně řiditelný systém nemá neřiditelnou (divnou) část všechny módy systému můžeme vybudit akčním zásahem každý stav systému lze řídit (třeba do nuly) stavový popis lze převést do normální formy řiditelnosti matice řiditelnosti má plnou hodnost (u SISO je nesingulární) [ ] řiditelnost není vlastností přenosu, ale stavové realizace platí rank s I AB, = n s C adj( si AB ) při výpočtu přenosu se nic nekrátí mezi ( si A) B= det( si A) stavovou ZV můžeme libovolně posouvat póly systému 3

14 když předchozí tvrzení neplatí, tak máme problém Neřiditelný systém Důvody špatný model (např. stavový popis zbytečně vysokého řádu) systém opravdu nejde dobře řídit a musíme ho předělat (přemístit nebo přidat aktuátor apod.) sami jsme neřiditelnost způsobili nevhodným spojením podsystémů Neřiditelnost nemusíme poznat z přenosu (někdo už ho mohl vykrátit) nemusí být ještě úplný průšvih, pokud je neřiditelná část systému stabilní - pak je systém alespoň stabilizovatelný Mezi tím je špatná řiditelnost matice řiditelnosti je skoro singulární, přenosy skoro soudělné špatně se řídí, špatná dynamika, velká spotřeba energie 4

15 Možnost vidět, co se v systému děje: Pozorovatelnost Automatické řízení - Kybernetika a robotika Definice: matice pozorovatelnosti je C Následující tvrzení jsou ekvivalentní CA O = systému je úplně pozorovatelný n- každý stav systému lze zpětně pozorovat (vypočítat) CA všechny módy systému můžeme v principu pozorovat na výstupu systém nemá nepozorovatelnou (divnou) část stavový popis lze převést do normální formy pozorovatelnosti matice pozorovatelnosti je nesingulární T T pro každé komplexní s platí rank T ( s ) I A C = n při výpočtu přenosu se nic nekrátí mezi pozorovatelnost Cadj( si A) C( si A) = není vlastností det( si A) přenosu, ale stavové realizace můžeme libovolně navrhnout tzv. pozorovatele 5

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace?

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace? O /OFF a PID REGULACE Pro jednoduchost se budeme zabývat regulací na konstantní hodnotu žádaná hodnota se v čase nemění. Co je to O /OFF regulace? Je to základní typ regulace zapnuto / vypnuto, též dvoupolohová

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více