CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON"

Transkript

1 CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE TAKY POKAZÍ ZÁKLADNÍ MURPHYHO ZÁKON Pokud na vaší službě závisí klíčová aktivita, reputace, nebo dokonce finanční zisky společnosti, je vždy nutné mít pro případ její nedostupnosti připraven plán B. Takovýmto plánem B se v prostředí ICT stává Disaster Recovery řešení. Slovo disaster (angl. havárie, neštěstí, pohroma) nemusí vždy znamenat pouze fatální katastrofy spojené s požárem, povodní a podobnými živelními událostmi, byť mohou být důsledkem jejich působení ve více či méně vzdáleném okolí. Může se jednat o poruchu klimatizace, delší přerušení dodávky elektrické energie apod. Disaster Recovery (DR) řešení je budováno jako záložní prostředí pro případ, že nebude možné z jakéhokoli důvodu používat primární IT pracoviště (nebo jeho část) a bude nutné zajistit provoz klíčových IT služeb v náhradních podmínkách. Jedná se o ty IT služby, které jsou pro chod organizace nezbytné, nebo jejich výpadek implikuje rozhodující snížení produktivity, zisku, vnímání organizace apod. Je mnoho aktivit podporovaných IT službami, které je možné procesně nahradit po určitou dobu manuálními postupy bez podpory IT, ale některé interní nebo externí procesy nahradit nelze (e-shopy, podnikové ERP systémy, řízení výroby apod.). HP Solutions #5 1/5

2 Poznámka autora: V této souvislosti vzpomínám na povodně v Praze v roce 2002, kdy DR řešení dodávané společností HP umožnilo téměř nepřerušenou dodávku služeb kritického bankovního systému poté, co byla přerušena dodávka elektrické energie do jednoho datového centra a zároveň nebylo ani možné zásobit datové centrum pohonnými hmotami pro dieselový generátor. Vlastníkem DR řešení se stává obchodní oddělení společnosti Každá organizace spravující své vlastní IT si musí položit následující otázku: Jaké je finanční vyjádření výpadku jednotlivých IT služeb? Kolik finančních prostředků musí společnost vynaložit v případě jejich výpadku, resp. kolik finančních prostředků nezíská v případě výpadku některé IT služby. Pokud není organizace schopna ohodnotit ztrátu finančními prostředky, je možné se pro DR řešení rozhodovat na základě dalších kritérií, kterými jsou ztráta prestiže organizace, omezení služeb poskytovaných uvnitř a vně organizace, možná ztráta pozice na trhu, ale i riziko dalších nepřímých nákladů spojených s postihem za neplnění smluvních podmínek svým odběratelům. Jak přistoupit k budování DR řešení? V první řadě je nutné definovat dva základní parametry DR řešení: Recovery Time Objectives (RTO) a Recovery Point Objectives (RPO). RTO parametr definuje, za jak dlouho po výpadku bude služba v záložním centru dostupná, parametr RPO, jakou ztrátu změnových dat jsme schopni tolerovat v případě nutnosti přesunu služby do záložní lokality. HP Solutions #5 2/5

3 Obecný požadavek obchodní části organizace (té části organizace, která realizuje hlavní obrat) je, aby oba tyto parametry byly co nejmenší, tedy limitně se blížily k nule. Je zřejmé, že takovéto řešení je adekvátně nákladné k velikosti IT. Opačný extrém je přístup, kdy DR řešení není třeba budovat vůbec, a náklady na toto řešení jsou nulové. V tomto případě ztráta výpočetního střediska (datového centra) znamená kompletní náhradu IT na zelené louce, což může v mnoha případech znamenat projekt na několik týdnů či měsíců. Během této doby budou pracovníci organizace komunikovat pomocí gmailu, Facebooku apod. Jistě se shodneme na tom, že vhodné DR řešení nereprezentuje ani jedna z těchto krajních variant a jeho konečná podoba bude výsledkem rozumného kompromisu. Jak se ale k němu dostat? Jde o to najít vyvážené řešení, jehož vybudování a provoz nestojí více než obchodní ztráta způsobená případným výpadek IT služby. Pro různé typy organizací a samozřejmě i rozdílné IT služby v rámci jedné organizace jsou požadavky na obnovení služby rozdílné. Jiné požadavky na DR řešení budou mít systémy, které zajišťují on-line komunikaci se zákazníky (zákaznické portály, expediční systémy, podpora výroby v reálném čase apod.), jiné požadavky budou mít systémy podporující interní funkce organizace. Jiné požadavky bude mít menší organizace zaměřená na poskytování služeb, jiné výrobní podnik a jiné velká finanční organizace. Projekt DR řešení není projektem IT oddělení, ale a to je důležité si uvědomit projektem organizace jako celku. Vlastníkem (moderně řečeno sponzorem) DR projektu by měl být ten, kdo řídí organizaci obchodně. Ten má přehled, kolik zisku organizace vytvoří (nebo nevytvoří v případě výpadku IT služby) za jednotku času, jaká je míra rizika ztráty pozice na trhu v důsledku nedostupnosti služby atd. Vyjádřeno ekonomicky, jaké jsou tedy rozpočtové hranice DR projektu. Takto se DR řešení stává součástí daleko většího celku, tzv. Business Continuity Planning - plánování nepřerušené obchodní činnosti. Co vše je nutné pro DR řešení zajistit? 1. Finanční zhodnocení rizik 2. Umístění záložního střediska V prvé řadě je nutné ohodnotit rizika provozu IT v dané lokalitě a zvolit umístění záložního střediska. Vzdálenost mezi dvěma oddělenými středisky se může pohybovat od několika set metrů v případě umístění sálů výpočetní techniky do dvou samostatných budov v rámci areálu až po několik set kilometrů. Pro DR řešení je nutné, aby kompletní ztráta jedné lokality (budovy) neohrozila provoz IT ve středisku se záložními systémy. 3. Replikace dat Další nutnou podmínkou je zajištění spolehlivého přenosu (replikace) dat z primárního do záložního centra. Typ replikace dat je klíčový zejména s ohledem na požadavek RPO. Čím je parametr RPO menší, tím sofistikovanější a spolehlivější musí být použitá replikace. V případě RTO a RPO v řádu jednotek hodin plně postačuje pravidelné zálohování na zařízení mimo primární středisko eventuálně dvojice deduplikačních zálohovacích zařízení s nastavenou automatickou replikací záloh do vzdálené lokality. Čím je požadavek na RTO a RPO nižší, tím je nutné uvažovat o sofistikovanějších řešeních ať už replikace na úrovni operačního systému, diskových polí, nebo replikace pomocí vlastní aplikace (databázové systémy, replikované souborové systémy apod.) HP Solutions #5 3/5

4 4. Administrace DR řešení Neméně důležitou otázkou je, jakým způsobem bude DR řešení administrováno. Požaduje organizace plně automatizované řešení, které zajistí automatický přechod služby v případě výpadku, nebo bude přepnutí do záložní lokality prováděno výhradně administrátorem systému? Jakým způsobem bude zajištěno převedení služby zpět do primární lokality? Jak náročný je tento zpětný převod? Tyto a celou řadu dalších otázek je nutné zodpovědět na začátku tvorby technického designu DR řešení. 5. Koordinace Podmínkou nutnou pro provoz systémů na více systémech, kde jeden systém nahrazuje druhý, je spolehlivá ochrana proti tzv. Split Brain. Jde v podstatě o to, že stejná služba nesmí být aktivována najednou v obou lokalitách. V opačném případě může dojít k vážnému poškození konzistence dat, které může vést až k nutnosti obnovy dat ze zálohy a tím k daleko větším časovým ztrátám. 6. Testování V neposlední řadě je nutné DR řešení pravidelně testovat. Procesy testování slouží nejen k ověření funkčnosti celého řešení, ale zajistí i schopnost personálu s tímto řešením pracovat a efektivně jej spravovat. Disaster Recovery v praxi Implementace podnikového systému SAP v realitní kanceláři (Ostravsko) Systém SAP v sobě obecně zahrnuje celou řadu modulů pro podporu aktivit pro různé typy organizací. V okamžiku, kdy se organizace rozhodne zavést automatizaci některých procesů na SAP, je tento systém klíčový, neboť je na něj navázána zpravidla celá řada aktivit od řízení skladového hospodářství, přes správu majetku po finanční systémy apod. Podnikový systém je provozován ve dvou lokalitách ve vzdálenosti cca 10 km. Replikace dat je prováděna pomocí zrcadlení diskových prostorů v prostředí operačního systému. V primární lokalitě je provozován produkční systém, v záložní pak vývojový a testovací systém. Zajištění nekolizního provozu je ošetřeno pomocí skriptů, které nedovolí spustit SAP v případě, že je aktivní na druhém systému. Investice do DR řešení nebyla v tomto případě příliš vysoká, neboť se jako záloha produkce využil vývojový a testovací server. Za účelem navýšení výkonu záložního serveru pro produkční účely je možné vývojovou a testovací instanci na nezbytně nutnou dobu zastavit. Výrobní podnik (Pardubicko) Zdejší IT oddělení poskytuje služby jednak přímo lokálnímu závodu, jednak ostatním závodům rozmístěným v jiných zemích od Asie po Ameriku. Z tohoto důvodu je téměř nepřetržitá dostupnost vybraných IT služeb nutností. Pro zajištění odpovídající úrovně dostupnosti bylo vybudováno clusterové prostředí pracující v režimu extended campus cluster. Geograficky se jedná o párovou instalaci, kdy je každý samostatně provozovatelný výpočetní celek (servery, diskové pole a podpůrná infrastruktura) umístěn v jedné budově a propojen pomocí SAN a LAN s ekvivalentním celkem v budově druhé. Replikace dat je prováděna pomocí zrcadlení diskových prostorů, čímž je zajištěna téměř nulová hodnota parametru RPO. Parametr RTO se pohybuje díky plně automatickému přepínání pomocí clusterového softwaru v řádech jednotek minut. Ani zde nedošlo k výraznému navýšení investice, neboť systémy pro lokální IT tvoří teplou zálohu pro HP Solutions #5 4/5

5 systémy korporátní a obráceně. Díky virtualizačním technikám je umožněn na tomtéž fyzickém serveru provoz samostatné vývojové instance. Vzhledem ke kritičnosti provozovaných systémů a malé vzdálenosti výpočetních center (několika set metrů) je pro případ ztráty celého závodu a tím i lokálního IT nastaven replikační tok na úrovni databázového systému do dalšího datového centra vzdáleného cca 1500 km. Případné přepnutí provozu do této vzdálené lokality je však řešeno již výhradně manuálně zásahem administrátorů. Mezinárodní finanční organizace Současný trend prodeje služeb se stále více orientuje na on-line služby přes internet. Výpadek takové služby má potom přímý dopad na obchodní výsledky společnosti. Ve finančních organizacích typu pojišťovny se nejedná pouze o podporu vnějších služeb, ale je nutné zajistit i vnitřní potřeby firmy a poskytování informačních služeb zaměstnancům organizace pracujícím lokálně na pobočkách, nebo mobilním pracovníkům přímo v terénu. Z tohoto důvodu bylo vybudováno metroclusterové řešení zahrnující více než jednu desítku serverů umístěných ve dvou lokalitách vzdálených cca 25 km. Synchronní replikace dat je prováděna bez účasti operačního systému přímo na úrovni diskových polí. Clusterový SW doplněný o moduly pro práci s diskovými poli zajišťuje nepřetržitý monitoring dostupnosti infrastruktury (SAN, LAN, storage) a IT služeb na úrovni aplikace. V případě zjištění výpadku provádí automatické korekce (restart služby), případně převedení služby na náhradní komponentu včetně automatického převedení služby do záložního centra v případě nutnosti. Na serverech v záložní lokalitě jsou v nominálním stavu provozovány předprodukční (akceptační, testovací) systémy, jejichž provoz je automaticky ukončen v okamžiku převedení produkce na záložní server. Tímto jsou do jisté míry ochráněny investice do nákupu HW a SW pro záložní lokalitu. Systém provádí v případě zjištění výpadku restart služby Závěrem Rozhodnutí o vybudování DR řešení není záležitostí pouze IT oddělení, ale hlavní roli zde hraje především obchodní strategie firmy. Bez této podpory je jeho realizace obtížná a může ve svém důsledku znamenat i neefektivní vynakládání investičních prostředků. Problematika DR řešení se netýká jen velkých organizací. Tým specialistů HP je připraven poskytnout konzultační a implementační služby na požadované úrovni a nalézt vyvážené DR řešení pro každý typ organizace, od malé až po velkou. Naším cílem je poskytnout odpovídající spolupráci jak při tvorbě řešení, tak při jeho implementaci a v neposlední řadě při jeho trvalé podpoře. Vizitka autora Milan Mazáč Infrastructure Solution Architect, HP TS Consulting Milan má za sebou třicetiletou praxi v dostupnost, DR řešení, zálohování a storage. LinkedIn: oblasti budování a provozu kritických V této oblasti dodává ročně několik lanmazac informačních systémů. Své zkušenosti projektů od malých až po velká podniková získal jednak ve společnostech PVT a řešení. Milan vystudoval obor elektronické DNS, a zejména pak za svého více než počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT desetiletého působení ve státní správě v Praze, kterou absolvoval v roce při budování celostátních informačních Žije s rodinou poblíž Prahy a ve svém volném systémů. V HP působí od roku 2000 jako čase se věnuje rekreačnímu sportu, HP Solutions technický #5 konzultant a architekt pro IT fotografování, hudbě a jako člen Českého infrastrukturu se zaměřením na vysokou včelařského svazu i aktivně včelaří. 5/5

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Roman Nedzelský Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ČESKÝ HOSTING Management INFO ERET9E Autoři: Pavel Krejča Petr Vítek Pavel Ivon Ahliddin Ibragimov

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více