Test z biologie a základů chemie 31. května 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test z biologie a základů chemie 31. května 2010"

Transkript

1 Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Označení skupiny: Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 90 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď je 0 bodů (nepřidělují se mínus-body). Odpověď zakřížkujte podle vzoru propiskou nebo perem (nepoužívejte tužku). U doplňovacích otázek správný údaj doplňte čitelně do vytečkované oblasti; v rámci jedné otázky se jedním bodem hodnotí doplnění všech správných údajů. Výpočty a poznámky provádějte pouze na poslední list. Není možno použít kalkulačku nebo mobilní telefon! 1. Jako první zformuloval(i) buněčnou teorii: a A. van Leewenhoek b M.J. Schleiden a T. Schwann c J.E. Purkyně d R. Hook 2. Objektiv světelného mikroskopu vytváří obraz předmětu: a zvětšený, převrácený a skutečný b zvětšený, nepřevrácený a skutečný c zvětšený, nepřevrácený a neskutečný d zmenšený, převrácený a skutečný 3. Zvolte správné tvrzení: a mezi stopové prvky patří: Si, Cu, S, Zn a Se b mezi mikrobiogenní (sekundární) prvky patří: K, Cl, Na, P, Fe, Mg c mezi makrobiogenní (primární) prvky patří: H, C, O, N, S a P d mezi toxické těžké kovy patří: Hg, Cd, Pb, Au, Mn 4. Pravé kořeny, stonky a listy existují: a u mechorostů, kapraďorostů a semenných rostlin b pouze u vyšších cévnatých rostlin c již u nižších rostlin d u všech vyšších rostlin 5. Na následujících obrázcích identifikujte stadia mitózy. a b c 6. Trny dřišťálu a trnky jsou orgány: a homologické b adventivní c analogické d vegetativní 7. Které z uvedených rostlin patří mezi dvouděložné? tulipán (1), rýže (2), paprika (3), jitrocel (4), šáchor (5), čočka (6), pryskyřník (7), banánovník (8) a rostliny 1, 2, 5 a 8 b rostliny 3, 4, 5 a 6 c rostliny 3, 4, 6 a 7 d rostliny 2, 3, 4 a 7 8. U mechorostů převládá: a podle vlhkosti prostředí gametofyt nad sporofytem nebo opačně b vždy gametofyt nad sporofytem c vždy sporofyt nad gametofytem d záleží na druhu mechu - někdy gametofyt, jindy sporofyt - 1 -

2 9. Žloutnutí listů (chloróza) mezi žilnatinou způsobená nedostatečnou tvorbou chlorofylu může zapříčinit: a nedostatek hořčíku v půdě b nedostatek boru v půdě c nadbytek dusíku v půdě d nedostatek vápníku v půdě 10. Která z následujících látek je příkladem hydrofóbního materiálu? a vaječný bílek b papír c cukr d vosk 11. Z následujících buněčných organel obsahuje vlastní DNA: a ribozóm b Golgiho aparát c endoplazmatické retikulum d chloroplast 12. Který z uvedených modelových organismů patří mezi prokaryota? a Drosophila melanogaster b Caenorhabditis elegans c Escherichia coli d Saccharomyces cerevisiae 13. K obličejové části lebky patří např.: a kost radličná a kosti patrové b kost čichová a kost klínová c kost spánková a kosti patrové d jazylka a kost klínová 14. Výsledkem primárních procesů fotosyntézy je: a ATP, kyslík, glukóza b ATP, kyslík, NADP-H 2 c ATP, redukovaný koenzym NADP-H 2, glukóza, sacharóza d ATP, oxid uhličitý, voda 15. Glykolýza ve svalové buňce: a je součástí cyklu kyseliny citronové b probíhá v cytoplazmě buněk c štěpí zásobní polysacharid glykogen uložený ve svalech na glukózu d probíhá v matrix mitochondrií 16. Lidská červená krvinka v destilované vodě: a podlehne plazmoptýze b ztratí část vody a vytvoří tzv. echinocyt c podlehne plazmolýze d zůstane nezměněna 17. Žena s vzácnou abnormalitou očních víček, zvanou ptosis, nemůže úplně otevřít oči. Tato porucha je podmíněna dominantní alelou P. Otec ženy měl ptosis, matka poruchu neměla. Jakého genotypu byla žena a její otec? a žena PP, otec Pp b žena Pp, otec pp c žena Pp, otec Pp nebo PP d žena PP, otec PP - 2 -

3 18. Která z následujících struktur je přítomná v prokaryotické buňce? a ribozómy b mitochondrie c endoplazmatické retikulum d jaderný obal 19. Která z trojic tvoří významový celek? a cytoplazma - voda - replikace DNA b jádro - DNA polymeráza - translace c drsné endoplazmatické retikulum - ribozómy - syntéza bílkovin d mitochondrie - cytochromy - cyklická fotofosforylace 20. Pokud zemědělská plodina uvadne, její výnos se sníží, protože: a dochází k zavření průduchů a zastavení příjmu CO 2 b v ochablých buňkách mezofylu nemůže probíhat fotosyntéza c dochází k rozkladu chlorofylu v uvadlých listech d v důsledku akumulace CO 2 v listech dojde k inhibici enzymů potřebných k fotosyntéze 21. Masožravé rostliny rostou na půdách s relativně nízkým obsahem: a draslíku b dusíku c vápníku d fosforu 22. V roce 1953 J.D. Watson a F. Crick: a rozluštili genetický kód b popsali dvouvláknovou strukturu DNA c naklonovali ovci Dolly d získali Nobelovu cenu za popis chromozómu 23. Naše svalové buňky jsou odlišné od našich nervových buněk zejména proto, že: a používají odlišné genetické kódy b obsahují odlišné geny c mají odlišné chromozómy d exprimují odlišné geny 24. Gábina se narodila po 294 dnech. Co můžeme říct o porodu? a Narodila se předčasně a byla umístěna do inkubátoru. b Narodila se v normálním termínu. c Byla přenošená a porod musel být vyvolán uměle. d Gábina je kůň a porod proběhl po normální době březosti. 25. V autogamní populaci: a dochází k náhodnému párování jedinců b postupně zcela vymizí heterozygoti c se z generace na generaci zvyšuje frekvence homozygotů d žádná odpověď není správná 26. Které z těchto onemocnění, pojmenovaných po slavných biolozích, nepatří mezi onemocnění nervové soustavy? a Parkinsonova choroba b Alzheimerova choroba c Basedovova choroba d Creutzfeld - Jacobova choroba 27. Který z následujících dýchacích systémů není těsně propojen s krevním zásobením? a plíce obratlovců b průdušnicový systém hmyzu c vnější kůže žížaly d žábry ryb - 3 -

4 28. Snížená funkce štítné žlázy u novorozence má za následek: a Downův syndrom b nanismus c daltonismus d kretenismus 29. Které z tvrzení o crossing-overu není pravdivé? a rozšiřuje genetickou variabilitu b neprobíhá u bakterií c probíhá v profázi ekvačního dělení d probíhá mezi nesesterskými chromatidami homologních chromozómů 30. Nejjednodušší virové částice se skládají: a z NK a proteinů b z NK a proteinů a lipidů c z NK a proteinů a sacharidů d pouze z DNA nebo RNA 31. CAM rostliny: a je označení pro skupinu rostlin, které mají růstové meristémy na bázi listů, proto rychle dorůstají i po sečení (např. lipnicovité) b mají zpravidla průduchy přes den uzavřené a v noci otevřené c je označení pro geneticky modifikované rostliny poskytující vyšší výnosy (např. kukuřice) d žádná odpověď není správná 32. Kolik nukleotidů tvoří eukaryotní strukturní gen, podle kterého se syntetizuje polypeptidový řetězec tvořený 30 aminokyselinami? a 30 nukleotidů b 90 nukleotidů c 93 nukleotidů d více než 93 nukleotidů 33. Pokud provedete analýzu početného zastoupení různých bází ve vzorku DNA, který výsledek je ve shodě s pravidly párování bází? a A = G b A = C c A + G = C + T d A + T = G + C 34. Vyberte správné tvrzení: a proteiny jsou složeny z D-aminokyselin b proteiny jsou složeny z L-aminokyselin c proteiny jsou nízkomolekulární přírodní látky obsažené mimo jiné v rostlinách d proteiny jsou zcela rozpustné ve vodě 35. Při proteosyntéze přisedla na aktivní místo ribozómu t-rna se sekvencí antikodonu GUC. Sekvence kódujícího vlákna DNA bude: a GAC b CTG c CAG d GTC 36. Vyberte nepravdivé tvrzení o buněčném cyklu (b.c.) lidských buněk. a Rakovinné buňky se mohou neomezeně dlouho a opakovaně množit. b V G1 fázi se může buňka diferencovat, a uniknout tak z cyklu dělení a replikace DNA. c Po většinu b.c. je buňka diploidní, po mitóze je haploidní. d V S fázi dojde k replikaci jaderné DNA

5 37. Pokud má vaječná buňka 11 chromozómů, kolik chromozómů má buňka endospermu? a 11 b 22 c 33 d Ve Středomoří se setkáváme s řadou nepůvodních rostlin. Která z následujících rostlin je ve Středomoří původní? a opuncie fíková b eucalyptus (= blahovičník) pobřežní c vavřín ušlechtilý d palma olejná 39. Tyroxin je hormon produkovaný: a slinivkou břišní a jeho nedostatek vyvolává diabetes b štítnou žlázou a jeho nadbytek vyvolává Basedovovu chorobu c nadledvinkami a má protizánětlivé účinky d thymem a ovlivňuje tvorbu lymfocytů 40. Transport iontů přes membránu může být realizován: a přímo přes fosfolipidovou dvojvrstvu b pomocí exocytózy c pomocí pinocytózy d pasivním transportem iontovými kanály 41. Mezi orgány vzniklé z mezodermu patří: a nervový systém b štítná žláza a brzlík c pokožka a její deriváty d srdce a cévy 42. Posun čtecího rámce může být způsoben: a delecí b adicí (= inzercí) c duplikací d všechny odpovědi jsou správné 43. Exony jsou: a pravidelnou součástí prokaryotického i eukaryotického genu b úseky genu, které nejsou transkribovány c úseky genu, které nesou genetickou informaci d úseky genu, které nejsou replikovány 44. Mezi chromozómové mutace patří: a tetraploidie b translokace c posunová mutace d změna sekvence bází v genu 45. Chromozómové určení pohlaví ptačího typu: a je typické pro hmyz s výjimkou motýlů b najdeme jedině u ptáků c dává vznik hetetogametním samicím a homogametním samcům d znamená, že pár homologních pohlavních chromozómů je u samic - 5 -

6 46. Který z následujících informačních přenosů je katalyzován enzymem reverzní transkriptáza? a RNA RNA b DNA RNA c RNA DNA d RNA bílkovina 47. Polymerázová řetězová reakce (PCR - Polymerase Chain Reaction) slouží k: a izolaci genomické DNA b namnožení určitého úseku DNA c rozštěpení dvoušroubovice DNA na jednotlivá vlákna d zmnožení a separaci bílkovin 48. Při nedostatku vitaminu D dochází: a ke vzniku nemoci beri-beri b k poruchám srážlivosti krve c k šerosleposti d ke křivici 49. Některé léky proti nádorovým onemocněním (cytostatika) ovlivňují dynamiku mikrotubulů. To má za následek: a zabránění pohybu nádorových buněk, a tím vzniku metastáz b zabránění replikace DNA c specifické poškození výhradně nádorových buněk d zastavení dělení buněk během mitózy 50. Vedoucí řetězec během replikace DNA: a je syntetizován enzymem DNA-polymeráza b se skládá z Okazakiho fragmentů c je syntetizován ve směru 3 5 d žádná odpověď není správná 51. Manželé mají dva syny. Jaká je pravděpodobnost, že jejich třetí dítě bude opět syn? a 12,5 % b 75 % c 100 % d žádná z uvedených variant není správná 52. Nobelova cena za fyziologii a medicínu byla v roce 2009 udělena za objev: a jakým způsobem jsou chromozomy chráněny telomerami b metody značení bílkovin fluorescenčními látkami c pochopení principu tvorby rakovinných buněk v rámci buněčného cyklu d poznání úlohy růstových regulátorů v regulačních mechanismech životního cyklu rostlin 53. V G 2 fázi buněčného cyklu: a se začíná vytvářet dělící vřeténko b probíhá replikace jaderné DNA c jsou chromozómy geneticky aktivní d má buňka přesně poloviční obsah DNA oproti ostatním buňkám v mitoticky aktivní tkáni 54. Které z uvedených rostlinných hormonů nejsou správně spojeny s funkcí, kterou vykonávají? a auxin - podporuje růst stonku tím, že stimuluje dlouživý růst buněk b cytokininy iniciují programovanou smrt buněk (apoptózu) c gibereliny stimulují klíčení semen d kyselina abscisová udržuje dormanci semen - 6 -

7 55. Který z enzymů vyžaduje pro své působení nejnižší ph? a trypsin b pepsin c amyláza ve slinách d lipáza ze slinivky břišní 56. Která z tvrzení o molekulách adenozintrifosfátu (ATP) jsou správná? (1) jsou syntetizovány v buňce a umožňují výměnu energie mezi buňkami (2) jsou syntetizovány v mitochondriích (3) hromadí se v jádře (4) jsou syntetizovány v buňce a přenášejí energii pouze v téže buňce a 1 a 3 b 2 a 4 c pouze 1 d pouze Uveďte čeleď rostlin (stačí česky, příp. slovensky), která je pro tento typ květenství (viz obr. 1) typická. Odpověď: čeleď Uveďte české (slovenské) rodové jméno živočicha z obr. 2. Odpověď: Uveďte české (slovenské) rodové jméno živočicha z obr. 3. Odpověď: Uveďte české (slovenské) rodové jméno živočicha z obr. 4. Odpověď:... obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr

8 61. Atom síry ve své molekule obsahuje aminokyselina: a serin b cystein c arginin d tryptofan 62. Mezi steroidní sloučeniny nepatří: a estradiol b kyselina cholová c progesteron d kyselina lysergová 63. Termínem suspenze se označují: a bublinky plynu v kapalině b krystalky, shluky krystalků nebo amorfní částice ve vodě c jednotlivé solvatované molekuly a ionty nízkomolekulárních látek ve vodě d kapičky jedné kapaliny v jiné kapalině 64. Sirný květ vzniká: a prudkým ochlazením kapalné síry b štěpením síry S 8 c přechodem kosočtverečné síry v jednoklonnou d ochlazením par vroucí síry 65. Měď (Cu) není obsažena ve slitině: a liteřina b bronz c alpaka d konstantan 66. Hydroxoniový kation má: a 0 volných elektronových párů b 1 volný elektronový pár c 2 volné elektronové páry d 3 volné elektronové páry 67. Elektronová konfigurace atomu kyslíku v základním stavu je: a [Ne] 2s 2 2p 4 b [He] 1s 2 2p 6 c 1s 2 2s 2 3s 2 d [He] 2s 2 2p Sloučeniny, které mají sudý počet delokalizovaných vazebných π-elektronů v cyklickém systému, se nazývají: a nitráty b alkaloidy c steroidy d aromáty 69. Generátorový plyn je směs: a dusíku a oxidu uhelnatého b dusíku a vodíku c vodíku a oxidu uhelnatého d vodíku a kyslíku 70. Reakce NaCl s AgNO 3 je reakcí: a srážecí b katalytickou c acidobazickou d komplexotvornou - 8 -

9 71. Sloučeniny obsahující v molekule kation chromitý jsou: a bezbarvé b žluté c modré d zelené 72. Mezi transurany patří: a terbium, erbium a thulium b cer, plutonium a americium c thorium, fermium a curium d neptunium, plutonium a einsteinium 73. Atom dusíku ve své molekule nemá: a pyridin b pyrimidin c pyran d pyrrol 74. Ethylenoxid se účinkem vody v přítomnosti kyselých katalyzátorů mění na: a dioxan b diethyleter c ethylenglykol d acetaldehyd 75. Laktam je: a sůl kyseliny mléčné b lakmusové barvivo v alkalickém prostředí c vnitřní amid d prvek patřící mezi lanthanoidy 76. B, Si, As a Te patří mezi: a d prvky b kovy c nekovy d polokovy 77. Tzv. těžký vodík, tritium, má označení: a 3 1 H b c d H H 3 H 78. RNA neobsahuje ve své molekule bázi, která je v pořadí zleva doprava: a první b druhá c třetí d čtvrtá - 9 -

10 79. Doplňte číselnou hodnotu: 0,0543 ml =... µl 80. Doplňte jednotku: 2,14 x 10 3 µmol = 2, Doplňte číselnou hodnotu: 0,7 ng/l =... pg/ml 82. Doplňte vzorce sloučenin: hexakyanomanganatan sodný... chlorid hexaamminkobaltnatý Doplňte názvy iontů: [FeF 6 ] [Ni(NH 3 ) 6 ] Doplňte reakci: Al + α... P + n 85. Doplňte: Na přípravu 30 ml 30% kyseliny sírové je třeba... ml 50% kyseliny sírové a... ml 20% kyseliny sírové. 86. Doplňte: Na přípravu 100 l vodného roztoku, který obsahuje 12 objemových fenolu a 25 objemových % methanolu, je potřeba smísit... l fenolu,... l methanolu a... l vody. 87. Doplňte: Pro přípravu 10 ml vodného roztoku sacharózy o koncentraci 0,15 µmol/ml je třeba přidat... µl zásobního roztoku sacharózy o koncentraci 5 mmol/l. 88. Doplňte: 50 ml 10% vodného roztoku kyseliny sírové vznikne naředěním 10 ml... % roztoku kyseliny sírové

11 89. Doplňte číselné koeficienty v rovnici:... KMnO FeSO H 2 SO 4... Fe 2 (SO 4 ) K 2 SO MnSO H 2 O 90. Chemická reakce:... C 6 H 12 O 6... C 2 H 5 OH +... CO 2 (doplňte koeficienty) popisuje děj, který se nazývá... Místo pro poznámky a výpočty:

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Základy buněčné biologie

Základy buněčné biologie Maturitní otázka č. 8 Základy buněčné biologie vypracovalo přírodozpytné sympózium LP, AM & DK na konferenci v Praze, 1. Máje 2014 Buňka (cellula) je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních

Více

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům Karlova univerzita, Lékařská fakulta Hradec Králové Obor: všeobecné lékařství - test z biologie Vyberte tu z nabídnutých odpovědí (1-5), která je nejúplnější. Otázka Odpověď 1. Mezi organely membránového

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky 1.Biologie buňky 1.1.Chemické složení buňky 1. Stavbu molekuly DNA objasnil: a) J. B. Lamarck b) W. Harwey c) J.Watson a F.Crick d) A. van Leeuwenhoeck 2. Voda obsažená v buňkách je: a) vázaná na lipidy

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina ) Otázka: Buňka a dělení buněk Předmět: Biologie Přidal(a): Štěpán Buňka - cytologie = nauka o buňce - rostlinná a živočišná buňka jsou eukaryotické buňky Stavba rostlinné (eukaryotické) buňky: buněčná stěna

Více

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových

Více

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita GENETIKA - věda zabývající se dědičností (heredita) a proměnlivostí (variabilitu ) živých soustav - sleduje rozdílnost a přenos dědičných znaků mezi rodiči a potomky Dědičnost - heredita - schopnost organismu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům Otázka: Molekulární základy dědičnosti Předmět: Biologie Přidal(a): KatkaS GENETIKA =dědičnost, proměnlivost organismu -dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům -umožní zachovat

Více

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu Otázka: Enzymy, vitamíny, hormony Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Enzymy, vitamíny, hormony a jejich význam pro biologickou funkci živých organismů Enzymy - látka sloužící jako biokatalyzátory - historie:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly: Eukaryotická buňka - hlavní rozdíly: rostlinná buňka živočišná buňka buňka hub buněčná stěna ano (celulóza) ne ano (chitin) vakuoly ano ne (prvoci ano) ano lysozomy ne ano ne zásobní látka škrob glykogen

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé

Více

Mendělejevova tabulka prvků

Mendělejevova tabulka prvků Mendělejevova tabulka prvků V sušině rostlin je obsaženo přibližně 45% uhlíku, 42% kyslíku, 6,5% vodíku, 1,5% dusíku a 5% minerálních prvků. Tzv. organogenní prvky (C, O, H, N) představují tedy 95% veškerých

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 10 obecná biologie Organely eukaryotní buňky Ročník 1. Datum tvorby

Více

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním 1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám Genetika - shrnutí TL2 1. Doplň: heterozygot,

Více

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1) Důležitým biogenním prvkem, obsaženým v nukleových kyselinách nebo ATP a nezbytným při tvorbě plodů je a) draslík b) dusík c) vápník d) fosfor 2) Sousedící nukleotidy

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

9. Prokaryotické a eukaryotické buňky: a mají chromozómy i ribozómy b jsou stejné velikosti c mají membránové organely d dělí se mitózou

9. Prokaryotické a eukaryotické buňky: a mají chromozómy i ribozómy b jsou stejné velikosti c mají membránové organely d dělí se mitózou Test z biologie a základů chemie 28. srpna 2014 Označení skupiny: MBB Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 90 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď

Více

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy molekulární a buněčné biologie Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Genetický aparát buňky DNA = nositelka genetické informace - dvouvláknová RNA: jednovláknová mrna = messenger

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html 3. cvičení Buněčný cyklus Mitóza Modifikace mitózy 1 DNA, chromosom genetická informace organismu chromosom = strukturní podoba DNA během dělení (mitózy) řetězec DNA (chromonema) histony další enzymatické

Více

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) by Biologie - Pátek, Únor 21, 2014 http://biologie-chemie.cz/bunka-6/ Otázka: Bu?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): david PROKARYOTICKÁ BU?KA = Základní stavební a

Více

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky 1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky Buňka základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. (neexistuje život mimo buňku!) buňky se liší tvarem i velikostí - záleží při tom hlavně na jejich funkci.

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Souhrnný test A. 3. c,d

Souhrnný test A. 3. c,d Souhrnný test A Platí: 1. Molekuly bílkovin jsou stavební součástí 1. a,b a) všech protilátek, b) některých hormonů, 2. c,d c) enzymů katalyzujících pochody buněčného metabolismu, 3. b,c,d d) všech buněčných

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) Genetika Dědičností rozumíme schopnost rodičů předávat své vlastnosti potomkům a zachovat tak rozličnost druhů v přírodě. Dědičností a proměnlivostí jedinců se zabývá vědní obor genetika. Základní jednotkou

Více

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z : Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): konca88 MO BI 01 Buňka je základní stavební jednotka živých organismů. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování. Každá buňka má svůj

Více

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská Obor: Všeobecné lékařství Biologie Testy předpokládají znalost středoškolské biologie. Hlavním podkladem při jejich přípravě byl "Přehled biologie" (Rosypal,

Více

- vlastní genetický a proteosyntetický aparát, energetický metabolismus

- vlastní genetický a proteosyntetický aparát, energetický metabolismus Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): tynakarp - cellula - věda: cytologie (neboli buněčná biologie) - základní stavební a funkční jednotka živých buněčných organismů - nejmenší živý útvar schopný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE ŘEŠENÍ Kód uchazeče. Datum.. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2015 30 otázek Maximum 60 bodů Při výběru z několika možností je

Více

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ Proteiny funkce Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek proteiny 22.7.2012 3. ročník čtyřletého G Procvičování struktury a funkcí proteinů

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Metabolismus příručka pro učitele

Metabolismus příručka pro učitele Metabolismus příručka pro učitele Obecné informace Téma Metabolismus je určeno na čtyři až pět vyučovacích hodin. Toto téma je zpracováno jako jeden celek a záleží na vyučujícím, jak jej rozdělí. Celek

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto alékařskou.cz Chemie 2016 1) Vyberte vzorec dichromanu sodného: a) a(cr 2 7) 2 b) a 2Cr 2 7 c) a(cr 2 9) 2 d) a 2Cr 2 9 2) Vypočítejte hmotnostní zlomek dusíku v indolu. a) 0,109 b) 0,112 c) 0,237 d) 0,120

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Anorganické látky v buňkách - seminář Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Zastoupení prvků v přírodě anorganická hmota kyslík (O) 50% křemík (Si) 25% hliník (Al) 7% železo (Fe) 5% vápník

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy. POLYPEPTIDY Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy. Hormony = katalyzátory v živočišných organismech (jsou

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP Šárka Poláková Přístupné mikroelementy Co jsou mikroelementy a jaká je jejich funkce v živých organismech Makrobiogenní prvky (H, C, O, N) Mikrobiogenní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN Otázka: Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Cougee AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN 1. autotrofní způsob

Více

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron). Otázka: Fotosyntéza a biologické oxidace Předmět: Biologie Přidal(a): Ivana Černíková FOTOSYNTÉZA = fotosyntetická asimilace: Jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík K přeměně jednoduchých látek

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Biosyntéza a metabolismus bílkovin Bílkoviny Biosyntéza a metabolismus bílkovin lavní stavební materiál buněk a tkání Prakticky jediný zdroj dusíku pro heterotrofní organismy eexistují zásobní bílkoviny nutný dostatečný přísun v potravě

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_BUŇKA 2_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu Enzymy Charakteristika enzymů- fermentů katalyzátory biochem. reakcí biokatalyzátory umožňují a urychlují průběh rcí v organismu nachází se ve všech živých systémech z chemického hlediska jednoduché nebo

Více

Bílkoviny = proteiny

Bílkoviny = proteiny Bílkoviny Bílkoviny = proteiny Jsou nejdůležitější přírodní látky Vytvářejí makromolekuly složené z několika tisíc aminokyselin počet, druh a pořadí vázaných aminokyselin určuje vlastnosti bílkovin Aminokyseliny

Více

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny Otázka: Molekulární genetika, genetika buněk Předmět: Biologie Přidal(a): jeti52 Molekulární genetika: Do roku 1953 nebylo přesně známa podstata genetické informace, genů, dědičnosti,.. V roce 1953 Watson

Více

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test Testové úlohy aminokyseliny, proteiny post test 1. Které aminokyseliny byste hledali na povrchu proteinů umístěných uvnitř fosfolipidových membrán a které na povrchu proteinů vyskytujících se ve vodném

Více

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST Gen Část molekuly DNA nesoucí genetickou informaci pro syntézu specifického proteinu (strukturní gen) nebo pro syntézu RNA Různě dlouhá sekvence nukleotidů Jednotka funkce Genotyp

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK Molekulární základy dědičnosti - rozšiřující učivo REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK REPLIKACE deoxyribonukleové kyseliny (zdvojení DNA) je děj, při kterém se tvoří z jedné dvoušoubovice DNA dvě nová

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Struktura a funkce nukleových kyselin

Struktura a funkce nukleových kyselin Struktura a funkce nukleových kyselin ukleové kyseliny Deoxyribonukleová kyselina - DA - uchovává genetickou informaci Ribonukleová kyselina RA - genová exprese a biosyntéza proteinů Složení A stavební

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Doučování IV. Ročník CHEMIE 1. Chemie přírodních látek Biochemie a) LIPIDY 1. Triacylglyceroly se štěpí účinkem: a) ligas b) lyas c) lipas d) lihlas Doučování IV. Ročník CHEMIE 2. Žluknutí tuků je z chemického hlediska: a) polymerace

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více