Test z biologie a základů chemie 31. května 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test z biologie a základů chemie 31. května 2010"

Transkript

1 Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Označení skupiny: Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 90 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď je 0 bodů (nepřidělují se mínus-body). Odpověď zakřížkujte podle vzoru propiskou nebo perem (nepoužívejte tužku). U doplňovacích otázek správný údaj doplňte čitelně do vytečkované oblasti; v rámci jedné otázky se jedním bodem hodnotí doplnění všech správných údajů. Výpočty a poznámky provádějte pouze na poslední list. Není možno použít kalkulačku nebo mobilní telefon! 1. Jako první zformuloval(i) buněčnou teorii: a A. van Leewenhoek b M.J. Schleiden a T. Schwann c J.E. Purkyně d R. Hook 2. Objektiv světelného mikroskopu vytváří obraz předmětu: a zvětšený, převrácený a skutečný b zvětšený, nepřevrácený a skutečný c zvětšený, nepřevrácený a neskutečný d zmenšený, převrácený a skutečný 3. Zvolte správné tvrzení: a mezi stopové prvky patří: Si, Cu, S, Zn a Se b mezi mikrobiogenní (sekundární) prvky patří: K, Cl, Na, P, Fe, Mg c mezi makrobiogenní (primární) prvky patří: H, C, O, N, S a P d mezi toxické těžké kovy patří: Hg, Cd, Pb, Au, Mn 4. Pravé kořeny, stonky a listy existují: a u mechorostů, kapraďorostů a semenných rostlin b pouze u vyšších cévnatých rostlin c již u nižších rostlin d u všech vyšších rostlin 5. Na následujících obrázcích identifikujte stadia mitózy. a b c 6. Trny dřišťálu a trnky jsou orgány: a homologické b adventivní c analogické d vegetativní 7. Které z uvedených rostlin patří mezi dvouděložné? tulipán (1), rýže (2), paprika (3), jitrocel (4), šáchor (5), čočka (6), pryskyřník (7), banánovník (8) a rostliny 1, 2, 5 a 8 b rostliny 3, 4, 5 a 6 c rostliny 3, 4, 6 a 7 d rostliny 2, 3, 4 a 7 8. U mechorostů převládá: a podle vlhkosti prostředí gametofyt nad sporofytem nebo opačně b vždy gametofyt nad sporofytem c vždy sporofyt nad gametofytem d záleží na druhu mechu - někdy gametofyt, jindy sporofyt - 1 -

2 9. Žloutnutí listů (chloróza) mezi žilnatinou způsobená nedostatečnou tvorbou chlorofylu může zapříčinit: a nedostatek hořčíku v půdě b nedostatek boru v půdě c nadbytek dusíku v půdě d nedostatek vápníku v půdě 10. Která z následujících látek je příkladem hydrofóbního materiálu? a vaječný bílek b papír c cukr d vosk 11. Z následujících buněčných organel obsahuje vlastní DNA: a ribozóm b Golgiho aparát c endoplazmatické retikulum d chloroplast 12. Který z uvedených modelových organismů patří mezi prokaryota? a Drosophila melanogaster b Caenorhabditis elegans c Escherichia coli d Saccharomyces cerevisiae 13. K obličejové části lebky patří např.: a kost radličná a kosti patrové b kost čichová a kost klínová c kost spánková a kosti patrové d jazylka a kost klínová 14. Výsledkem primárních procesů fotosyntézy je: a ATP, kyslík, glukóza b ATP, kyslík, NADP-H 2 c ATP, redukovaný koenzym NADP-H 2, glukóza, sacharóza d ATP, oxid uhličitý, voda 15. Glykolýza ve svalové buňce: a je součástí cyklu kyseliny citronové b probíhá v cytoplazmě buněk c štěpí zásobní polysacharid glykogen uložený ve svalech na glukózu d probíhá v matrix mitochondrií 16. Lidská červená krvinka v destilované vodě: a podlehne plazmoptýze b ztratí část vody a vytvoří tzv. echinocyt c podlehne plazmolýze d zůstane nezměněna 17. Žena s vzácnou abnormalitou očních víček, zvanou ptosis, nemůže úplně otevřít oči. Tato porucha je podmíněna dominantní alelou P. Otec ženy měl ptosis, matka poruchu neměla. Jakého genotypu byla žena a její otec? a žena PP, otec Pp b žena Pp, otec pp c žena Pp, otec Pp nebo PP d žena PP, otec PP - 2 -

3 18. Která z následujících struktur je přítomná v prokaryotické buňce? a ribozómy b mitochondrie c endoplazmatické retikulum d jaderný obal 19. Která z trojic tvoří významový celek? a cytoplazma - voda - replikace DNA b jádro - DNA polymeráza - translace c drsné endoplazmatické retikulum - ribozómy - syntéza bílkovin d mitochondrie - cytochromy - cyklická fotofosforylace 20. Pokud zemědělská plodina uvadne, její výnos se sníží, protože: a dochází k zavření průduchů a zastavení příjmu CO 2 b v ochablých buňkách mezofylu nemůže probíhat fotosyntéza c dochází k rozkladu chlorofylu v uvadlých listech d v důsledku akumulace CO 2 v listech dojde k inhibici enzymů potřebných k fotosyntéze 21. Masožravé rostliny rostou na půdách s relativně nízkým obsahem: a draslíku b dusíku c vápníku d fosforu 22. V roce 1953 J.D. Watson a F. Crick: a rozluštili genetický kód b popsali dvouvláknovou strukturu DNA c naklonovali ovci Dolly d získali Nobelovu cenu za popis chromozómu 23. Naše svalové buňky jsou odlišné od našich nervových buněk zejména proto, že: a používají odlišné genetické kódy b obsahují odlišné geny c mají odlišné chromozómy d exprimují odlišné geny 24. Gábina se narodila po 294 dnech. Co můžeme říct o porodu? a Narodila se předčasně a byla umístěna do inkubátoru. b Narodila se v normálním termínu. c Byla přenošená a porod musel být vyvolán uměle. d Gábina je kůň a porod proběhl po normální době březosti. 25. V autogamní populaci: a dochází k náhodnému párování jedinců b postupně zcela vymizí heterozygoti c se z generace na generaci zvyšuje frekvence homozygotů d žádná odpověď není správná 26. Které z těchto onemocnění, pojmenovaných po slavných biolozích, nepatří mezi onemocnění nervové soustavy? a Parkinsonova choroba b Alzheimerova choroba c Basedovova choroba d Creutzfeld - Jacobova choroba 27. Který z následujících dýchacích systémů není těsně propojen s krevním zásobením? a plíce obratlovců b průdušnicový systém hmyzu c vnější kůže žížaly d žábry ryb - 3 -

4 28. Snížená funkce štítné žlázy u novorozence má za následek: a Downův syndrom b nanismus c daltonismus d kretenismus 29. Které z tvrzení o crossing-overu není pravdivé? a rozšiřuje genetickou variabilitu b neprobíhá u bakterií c probíhá v profázi ekvačního dělení d probíhá mezi nesesterskými chromatidami homologních chromozómů 30. Nejjednodušší virové částice se skládají: a z NK a proteinů b z NK a proteinů a lipidů c z NK a proteinů a sacharidů d pouze z DNA nebo RNA 31. CAM rostliny: a je označení pro skupinu rostlin, které mají růstové meristémy na bázi listů, proto rychle dorůstají i po sečení (např. lipnicovité) b mají zpravidla průduchy přes den uzavřené a v noci otevřené c je označení pro geneticky modifikované rostliny poskytující vyšší výnosy (např. kukuřice) d žádná odpověď není správná 32. Kolik nukleotidů tvoří eukaryotní strukturní gen, podle kterého se syntetizuje polypeptidový řetězec tvořený 30 aminokyselinami? a 30 nukleotidů b 90 nukleotidů c 93 nukleotidů d více než 93 nukleotidů 33. Pokud provedete analýzu početného zastoupení různých bází ve vzorku DNA, který výsledek je ve shodě s pravidly párování bází? a A = G b A = C c A + G = C + T d A + T = G + C 34. Vyberte správné tvrzení: a proteiny jsou složeny z D-aminokyselin b proteiny jsou složeny z L-aminokyselin c proteiny jsou nízkomolekulární přírodní látky obsažené mimo jiné v rostlinách d proteiny jsou zcela rozpustné ve vodě 35. Při proteosyntéze přisedla na aktivní místo ribozómu t-rna se sekvencí antikodonu GUC. Sekvence kódujícího vlákna DNA bude: a GAC b CTG c CAG d GTC 36. Vyberte nepravdivé tvrzení o buněčném cyklu (b.c.) lidských buněk. a Rakovinné buňky se mohou neomezeně dlouho a opakovaně množit. b V G1 fázi se může buňka diferencovat, a uniknout tak z cyklu dělení a replikace DNA. c Po většinu b.c. je buňka diploidní, po mitóze je haploidní. d V S fázi dojde k replikaci jaderné DNA

5 37. Pokud má vaječná buňka 11 chromozómů, kolik chromozómů má buňka endospermu? a 11 b 22 c 33 d Ve Středomoří se setkáváme s řadou nepůvodních rostlin. Která z následujících rostlin je ve Středomoří původní? a opuncie fíková b eucalyptus (= blahovičník) pobřežní c vavřín ušlechtilý d palma olejná 39. Tyroxin je hormon produkovaný: a slinivkou břišní a jeho nedostatek vyvolává diabetes b štítnou žlázou a jeho nadbytek vyvolává Basedovovu chorobu c nadledvinkami a má protizánětlivé účinky d thymem a ovlivňuje tvorbu lymfocytů 40. Transport iontů přes membránu může být realizován: a přímo přes fosfolipidovou dvojvrstvu b pomocí exocytózy c pomocí pinocytózy d pasivním transportem iontovými kanály 41. Mezi orgány vzniklé z mezodermu patří: a nervový systém b štítná žláza a brzlík c pokožka a její deriváty d srdce a cévy 42. Posun čtecího rámce může být způsoben: a delecí b adicí (= inzercí) c duplikací d všechny odpovědi jsou správné 43. Exony jsou: a pravidelnou součástí prokaryotického i eukaryotického genu b úseky genu, které nejsou transkribovány c úseky genu, které nesou genetickou informaci d úseky genu, které nejsou replikovány 44. Mezi chromozómové mutace patří: a tetraploidie b translokace c posunová mutace d změna sekvence bází v genu 45. Chromozómové určení pohlaví ptačího typu: a je typické pro hmyz s výjimkou motýlů b najdeme jedině u ptáků c dává vznik hetetogametním samicím a homogametním samcům d znamená, že pár homologních pohlavních chromozómů je u samic - 5 -

6 46. Který z následujících informačních přenosů je katalyzován enzymem reverzní transkriptáza? a RNA RNA b DNA RNA c RNA DNA d RNA bílkovina 47. Polymerázová řetězová reakce (PCR - Polymerase Chain Reaction) slouží k: a izolaci genomické DNA b namnožení určitého úseku DNA c rozštěpení dvoušroubovice DNA na jednotlivá vlákna d zmnožení a separaci bílkovin 48. Při nedostatku vitaminu D dochází: a ke vzniku nemoci beri-beri b k poruchám srážlivosti krve c k šerosleposti d ke křivici 49. Některé léky proti nádorovým onemocněním (cytostatika) ovlivňují dynamiku mikrotubulů. To má za následek: a zabránění pohybu nádorových buněk, a tím vzniku metastáz b zabránění replikace DNA c specifické poškození výhradně nádorových buněk d zastavení dělení buněk během mitózy 50. Vedoucí řetězec během replikace DNA: a je syntetizován enzymem DNA-polymeráza b se skládá z Okazakiho fragmentů c je syntetizován ve směru 3 5 d žádná odpověď není správná 51. Manželé mají dva syny. Jaká je pravděpodobnost, že jejich třetí dítě bude opět syn? a 12,5 % b 75 % c 100 % d žádná z uvedených variant není správná 52. Nobelova cena za fyziologii a medicínu byla v roce 2009 udělena za objev: a jakým způsobem jsou chromozomy chráněny telomerami b metody značení bílkovin fluorescenčními látkami c pochopení principu tvorby rakovinných buněk v rámci buněčného cyklu d poznání úlohy růstových regulátorů v regulačních mechanismech životního cyklu rostlin 53. V G 2 fázi buněčného cyklu: a se začíná vytvářet dělící vřeténko b probíhá replikace jaderné DNA c jsou chromozómy geneticky aktivní d má buňka přesně poloviční obsah DNA oproti ostatním buňkám v mitoticky aktivní tkáni 54. Které z uvedených rostlinných hormonů nejsou správně spojeny s funkcí, kterou vykonávají? a auxin - podporuje růst stonku tím, že stimuluje dlouživý růst buněk b cytokininy iniciují programovanou smrt buněk (apoptózu) c gibereliny stimulují klíčení semen d kyselina abscisová udržuje dormanci semen - 6 -

7 55. Který z enzymů vyžaduje pro své působení nejnižší ph? a trypsin b pepsin c amyláza ve slinách d lipáza ze slinivky břišní 56. Která z tvrzení o molekulách adenozintrifosfátu (ATP) jsou správná? (1) jsou syntetizovány v buňce a umožňují výměnu energie mezi buňkami (2) jsou syntetizovány v mitochondriích (3) hromadí se v jádře (4) jsou syntetizovány v buňce a přenášejí energii pouze v téže buňce a 1 a 3 b 2 a 4 c pouze 1 d pouze Uveďte čeleď rostlin (stačí česky, příp. slovensky), která je pro tento typ květenství (viz obr. 1) typická. Odpověď: čeleď Uveďte české (slovenské) rodové jméno živočicha z obr. 2. Odpověď: Uveďte české (slovenské) rodové jméno živočicha z obr. 3. Odpověď: Uveďte české (slovenské) rodové jméno živočicha z obr. 4. Odpověď:... obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr

8 61. Atom síry ve své molekule obsahuje aminokyselina: a serin b cystein c arginin d tryptofan 62. Mezi steroidní sloučeniny nepatří: a estradiol b kyselina cholová c progesteron d kyselina lysergová 63. Termínem suspenze se označují: a bublinky plynu v kapalině b krystalky, shluky krystalků nebo amorfní částice ve vodě c jednotlivé solvatované molekuly a ionty nízkomolekulárních látek ve vodě d kapičky jedné kapaliny v jiné kapalině 64. Sirný květ vzniká: a prudkým ochlazením kapalné síry b štěpením síry S 8 c přechodem kosočtverečné síry v jednoklonnou d ochlazením par vroucí síry 65. Měď (Cu) není obsažena ve slitině: a liteřina b bronz c alpaka d konstantan 66. Hydroxoniový kation má: a 0 volných elektronových párů b 1 volný elektronový pár c 2 volné elektronové páry d 3 volné elektronové páry 67. Elektronová konfigurace atomu kyslíku v základním stavu je: a [Ne] 2s 2 2p 4 b [He] 1s 2 2p 6 c 1s 2 2s 2 3s 2 d [He] 2s 2 2p Sloučeniny, které mají sudý počet delokalizovaných vazebných π-elektronů v cyklickém systému, se nazývají: a nitráty b alkaloidy c steroidy d aromáty 69. Generátorový plyn je směs: a dusíku a oxidu uhelnatého b dusíku a vodíku c vodíku a oxidu uhelnatého d vodíku a kyslíku 70. Reakce NaCl s AgNO 3 je reakcí: a srážecí b katalytickou c acidobazickou d komplexotvornou - 8 -

9 71. Sloučeniny obsahující v molekule kation chromitý jsou: a bezbarvé b žluté c modré d zelené 72. Mezi transurany patří: a terbium, erbium a thulium b cer, plutonium a americium c thorium, fermium a curium d neptunium, plutonium a einsteinium 73. Atom dusíku ve své molekule nemá: a pyridin b pyrimidin c pyran d pyrrol 74. Ethylenoxid se účinkem vody v přítomnosti kyselých katalyzátorů mění na: a dioxan b diethyleter c ethylenglykol d acetaldehyd 75. Laktam je: a sůl kyseliny mléčné b lakmusové barvivo v alkalickém prostředí c vnitřní amid d prvek patřící mezi lanthanoidy 76. B, Si, As a Te patří mezi: a d prvky b kovy c nekovy d polokovy 77. Tzv. těžký vodík, tritium, má označení: a 3 1 H b c d H H 3 H 78. RNA neobsahuje ve své molekule bázi, která je v pořadí zleva doprava: a první b druhá c třetí d čtvrtá - 9 -

10 79. Doplňte číselnou hodnotu: 0,0543 ml =... µl 80. Doplňte jednotku: 2,14 x 10 3 µmol = 2, Doplňte číselnou hodnotu: 0,7 ng/l =... pg/ml 82. Doplňte vzorce sloučenin: hexakyanomanganatan sodný... chlorid hexaamminkobaltnatý Doplňte názvy iontů: [FeF 6 ] [Ni(NH 3 ) 6 ] Doplňte reakci: Al + α... P + n 85. Doplňte: Na přípravu 30 ml 30% kyseliny sírové je třeba... ml 50% kyseliny sírové a... ml 20% kyseliny sírové. 86. Doplňte: Na přípravu 100 l vodného roztoku, který obsahuje 12 objemových fenolu a 25 objemových % methanolu, je potřeba smísit... l fenolu,... l methanolu a... l vody. 87. Doplňte: Pro přípravu 10 ml vodného roztoku sacharózy o koncentraci 0,15 µmol/ml je třeba přidat... µl zásobního roztoku sacharózy o koncentraci 5 mmol/l. 88. Doplňte: 50 ml 10% vodného roztoku kyseliny sírové vznikne naředěním 10 ml... % roztoku kyseliny sírové

11 89. Doplňte číselné koeficienty v rovnici:... KMnO FeSO H 2 SO 4... Fe 2 (SO 4 ) K 2 SO MnSO H 2 O 90. Chemická reakce:... C 6 H 12 O 6... C 2 H 5 OH +... CO 2 (doplňte koeficienty) popisuje děj, který se nazývá... Místo pro poznámky a výpočty:

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Organizace genomu eukaryot a prokaryot GENE Mgr. Zbyněk Houdek Stavba prokaryotické buňky Prokaryotické jádro nukleoid 1 molekula 2-řetězcové DNA (chromozom kružnicová struktura), bez jaderné membrány.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Objevitelem je Friedrich Miescher (1887) NK stojí v hierarchii látek potřebných k existenci

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA

Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA 1.1. Kosmologická předehra 1.2. Představy o vzniku života 1.3. Moderní teorie chemické evoluce, Millerovy experimenty 1.4. Eigen, Wachterhauser, Martin a Russel 1.5. Vznik prvních

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více