Malá chemická olympiáda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá chemická olympiáda"

Transkript

1 Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím digitalizace a ICT na RG a ZŠ města Prostějova. Prostějov Mgr. Marie Jelínková Mgr. Pavla Koštanská

2 Úvod Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova již řadu let pořádá tzv. Malou chemickou olympiádu. Je to předmětová soutěž z chemie, která je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií okresu Prostějov, kteří se učí chemii prvním rokem, tak jak to předpokládá Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a nižší gymnázia. Touto soutěží si klademe za cíl podchytit a rozvíjet talentované žáky již na počátku studia chemie, kdy je možné v plné míře uplatňovat názornost, různé formy doplňovaček a rébusů. Máme zkušenost, že žáci, kteří se zúčastnili této Malé chemické olympiády, dále pokračují v zájmové činnosti zaměřené na chemii a zúčastní se i v dalších letech chemických olympiád. Dalším cílem je si ověřit, zda žáci dovedou definovat základní pojmy a veličiny používané v chemii, zda dovedou analyzovat údaje o chemických látkách a jevech, zda je dovedou porovnávat a uspořádat podle určitých kritérií, zda zvládnou získané poznatky používat při řešení chemických úloh a problémů praktického života. Tuto brožurku jsme vytvořily v rámci projektu Moderně a tvořivě jako pomocný materiál pro vyučující chemie základních škol a nižších gymnázií. Brožurku lze využít jednak k přípravě žáků na Malou chemickou olympiádu, ale také pro zpestření běžných hodin chemie. Při zpracování brožurky jsme využily i testy, které byly zpracovány učiteli chemie v minulých ročnících Malé chemické olympiády. Organizace soutěže Organizátorem Malé chemické olympiády je okresní metodička chemie ve spolupráci se Střediskem volného času a vzdělávání Spektrum Prostějov. Soutěž pořádáme v polovině června v prostorách Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Soutěž je pouze teoretická.v šesti tematických celcích je obsaženo základní a rozšiřující učivo prvního roku výuky chemie na základních školách a víceletých gymnáziích. Na vybraných školách vyučující chemie vypracují jedno předem určené téma, které by žák měl vypracovat nejdéle za 15 minut. Forma zadání úkolů je různorodá (otázky s volnou tvorbou odpovědí, testové úlohy, doplňovačky, křížovky apod.). Celá soutěž trvá dvě vyučovací jednotky s 15 minutovou přestávkou. Během této doby žáci vypracují těchto šest témat: Chemicky čisté látky a směsi, Částicové složení látek, Dvouprvkové sloučeniny, Kyseliny a zásady, Chemické reakce a Soli

3 Cíle tematických celků Cílem tematického celku Chemicky čisté látky a směsi je ověřit, zda žák dokáže: - rozlišit směs homogenní a heterogenní - vysvětlit rozdíl mezi směsí a chemicky čistou látkou - rozpoznat v reálné situaci různé typy soustav - navrhnout způsoby dělení složek směsi sedimentací, filtrací, krystalizací, sublimací a destilací. Cílem tematického celku Částicové složení látek je zjistit, zda žák: - vymezí pojem atom, molekula, iont, protonové číslo, nukleonové číslo - vysvětlí vznik kationtů a aniontů - určí typ chemické vazby v jednoduchých molekulách Cílem tematického celku Dvouprvkové sloučeniny je ověřit, zda žák dokáže: - rozlišit oxidy, sulfidy a halogenidy - určovat oxidační čísla atomů v uvedených sloučeninách - odvodit vzorec z názvu sloučeniny a ze vzorce název - uvést příklady těchto sloučenin v běžném životě - vysvětlit příčiny vzniku kyselých dešťů Cílem tematického celku Kyseliny a zásady je zjistit, zda žák: - rozezná kyseliny a zásady - pojmenuje a odvodí vzorce kyselin a hydroxidů - určí anionty kyselin - vysvětlí pojem ph a určí na základě ph charakter roztoku - vyjmenuje základní indikátory a jejich zabarvení v závislosti na ph Cílem tematického celku Chemické reakce je ověřit, zda žák dokáže: - definovat reaktanty a produkty - zapsat danou chemickou reakci chemickou rovnicí - vyčíslit chemickou rovnici - určit, o jaký základní typ chemické reakce se jedná - napsat chemickou rovnicí dějů, které probíhají v běžném životě nebo při jednoduchých výrobách Cílem tematického celku Soli je zjistit, zda žák: - odvodí z názvu soli vzorec a ze vzorce název - vysvětlí, jak soli vznikají - uvede použití jednotlivých solí ve stavebnictví, zemědělství, fotografickém průmyslu, hutnictví a potravinářství

4 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 1.test I. Zakroužkujte správné odpovědi: 1) Směsí je : a) pivo b) minerální voda c) coca-cola d) čistý vzduch e) oxid uhličitý 2) Roztokem je: a) ocet b) voda z vodovodu c) sklo d) led z destilované vody e) čistý vzduch 3) Ze směsi lze oddělit filtrací: a) cukr a vodu b) benzín a vodu c) prach a vzduch d) kuchyňskou sůl a vodu 4) Z mořské vody získáme čistou vodu: a) destilací b) filtrací c) usazováním d) odstřeďováním II. Doplňte tabulky: Složení směsí Název směsí kapalina v plynu... v... emulze plyn v... pěna pevná látka v plynu...v kapalině suspenze Hmotnost roztoku Hmotnostní zlomek Hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost rozpouštědla 100 g 0,05 10 g 200 g 0,15 30 g 500 g 450 g III. Který žák se ve svém výroku nemýlí? a) Petr: Složky všech různorodých směsí mohu oddělit filtrací. b) Marie: Složky všech směsí mohu oddělit destilací. c) Jan: Složky stejnorodých směsí, které se liší hustotou, mohu oddělit usazováním. d) Monika: Nerozpustné pevné složky mohu ze směsi pevné a kapalné látky oddělit filtrací. IV. Mezi složky čistého vzduch nepatří: a) dusík b) oxid uhličitý c) oxidy dusíku d) vzácné plyny e) kyslík

5 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 2.test I. V uvedeném testu je jedna správná odpověď: 1. Směs obsahuje: a) jednu složku b) dvě a více složek c) neobsahuje žádnou složku 2. Různorodá směs pevné látky a kapaliny se nazývá: a) suspenze b) emulze c) mlha 3. Různorodá směs dvou kapalin je: a) suspenze b) emulze c) smog 4. Různorodá směs plynné látky rozptýlené v kapalině se jmenuje: a) pěna b) emulze c) suspenze 5. Směs velmi malých částeček pevné nebo kapalné látky a plynu je: a) emulze b) aerosol c) suspenze 6. Metoda, při které se využívá k oddělení jednotlivých složek směsi jejich různá teplota varu, se nazývá: a) odstřeďování b) destilace c) filtrace 7. Roztok, v němž se při určité teplotě látka již nerozpouští, se nazývá: a) koncentrovaný b) nasycený c) nenasycený II. V uvedeném testu je více správných odpovědí: 1. Pokud mají složky směsi rozdílnou hustotu a ve směsi se nerozpustí, můžeme je oddělit: a) destilací b) krystalizací c) usazováním d) elektrolýzou e) filtrací 2. Roztoky mohou být: a) různorodé směsi b) pevné c) nasycené d) kapalné e) koncentrované 3. Směsi, u kterých nemůžeme rozlišit pouhým okem jednotlivé složky, jsou: a) stejnorodé směsi b) roztoky c) různorodé směsi d) pouze pevné nebo kapalné e) pevné, kapalné a plynné III. a) Vypočítejte, jaká je procentová koncentrace roztoku, který obsahuje 50 g cukru ve 150 ml vody. b) Vypočítejte, kolik g soli obsahuje 500g 25% roztoku. c) Vypočítejte, jaká je hmotnost 30% roztoku, jestliže obsahuje 60 g rozpuštěné kuchyňské soli

6 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 3.test I. 1.Popište složení destilační aparatury: a b c d e f g 2. Pojmenujte chemické sklo a pomůcky: II. V tabulce zakroužkujte, zda uvedená látka je prvek, sloučenina nebo směs. Zakroužkovaná písmena tvoří název chemického prvku:.. Látka Prvek Sloučenina Směs Minerální voda R H D Brom U M L Kouř A Z S Amoniak G Í B Bronz T C K III. Jakou metodou oddělování složek směsi lze oddělit následující směs? Uveďte nejvhodnější způsob: sůl rozpuštěná ve vodě... písek a voda... olej a vody... ethanol s vodou... jod a nečistoty... IV. Kolik gramů vody a soli je třeba k přípravě 300 g 10% roztoku? - 6 -

7 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 4. test I. Z uvedených látek podtrhněte stejnorodé směsi: HLÍNA VZDUCH ŽELEZO OXID SIŘIČITÝ MOSAZ LED MINERÁLNÍ VODA SÍRA PÍSEK ŽULA PIVO II. Uveďte 2 příklady suspenze a 2 příklady emulze: Suspenze 1: Emulze 1: Suspenze 2: Emulze 2: III. Doplňte své návrhy na způsob oddělení složek směsí: Směs Olej a voda Voda a cukr Křída a voda Voda a líh Způsob oddělení složek IV. Při postřiku ovocných stromů používá sadař rozprašovač. Ochranná látka spolu se vzduchem vytváří: A pěnu B aerosol C emulzi D suspenzi V. Určete pro každou látku uvedenou v tabulce, zda je to prvek, sloučenina nebo směs. Správné odpovědi zakroužkujte. Zakroužkovaná písmena tvoří název chemického prvku. Látka Prvek Sloučenina Směs Kyslík U S T Voda M H P Žula E O L Vodík Í A B Oxid uhličitý C K Z Název prvku: - 7 -

8 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 5. test I. Doplňte vhodná slova: Směsi rozlišujeme na:... a... Dvousložkové různorodé směsi rozlišujeme na: a)... např. křída s vodou b)... např. olej ve vodě c)... např. vzduch v kapalném saponátu d)... např. voňavka ve vzduchu e)... např. kouř II. Podtrhněte látky, které nejsou směsi: Písek modrá skalice kyslík bronz vzduch oxid sírový sodovka methan mořská voda síra amoniak led oxid uhličitý III. Destilací lze oddělit látky, které se liší (vyberte správnou odpověď): a) velikostí svých částic b) barvou c) teplotou varu d) elektrickou vodivostí IV. Uveďte způsob oddělení složek těchto směsí: Směs Pevné nečistoty a voda Ethanol a voda Kuchyňská sůl a voda Voda a olej Způsob oddělení složek V. Škrtněte a opravte nesprávné údaje v textu: Kyslík a dusík se vyrábějí filtrací zkapalněného vzduchu. Teplota varu kapalného kyslíku je C a teplota varu kapalného dusíku je 196 C. Ze směsi se nejdříve odpaří kyslík

9 Téma: Částicové složení látek 1. test I. Tento kov byl používán starověkými egyptskými umělci, kteří jej zaměňovali za stříbro. V přírodě se vyskytuje celkem vzácně buď ryzí, nebo provází ostatní prvky těžkých i lehkých kovů v náplavech a v písku. Je obsažen v sulfidických rudách barevných kovů mědi, zinku, niklu nebo ve slitinách. Lze jej jen velice těžko oddělit. Tento kov se nazývá: (1. tajenka) Tento kov popsal španělský námořník a astronom Antonio de.(2. tajenka) roku.(3. tajenka) 1. tajenka Ca At V Pb Mn Li Rn 2. tajenka Ni N F Mg Au Určete počet atomů v daných sloučeninách: 3. tajenka: Fe V 2 O 5 KOH CaCO 3-9 -

10 II. Pojmenujte co nejpřesněji následující částice a určete počet elektronů, protonů a neutronů: N Název částice... Počet elektronů... Počet protonů... Počet neutronů S 2 16 Název částice:... Počet elektronů... Počet protonů... Počet neutronů... III. Dané prvky zařaďte do tabulky podle skupenství (pokojová teplota a normální tlak): C, N, Br, Hg, I, Ne Pevná látka Kapalina Plynná látka IV. Dané prvky zařaďte do tabulky: Mg, Fe, O, Si, Cl, Ge Kovy Nekovy Polokovy V. Doplňte rovnice vzniku iontů a pojmenujte co nejpřesněji vzniklé částice: a) Ca - 2e.. b) F + 1e.. c) P - 5e

11 Téma: Částicové složení látek 2. test I. Italský chemik křestním jménem Ascanio vynalezl takzvaný třaskavý nitroglycerin. Jeho příjmení získáte jako tajenku následující doplňovačky a rok objevu vynálezu doplněním správných odpovědí ve druhé části úkolu: Prvek s chemickou značkou S 2. V pořadí 4. halogen 3. V pořadí 4. alkalický kov 4. Prvek s chemickou značkou P 5. Prvek s chemickou značkou Fe 6. V pořadí 3. halogen 7. Prvek s chemickou značkou Pb Počet elektronů ve vnější vrstvě alkalických kovů Nejznámější oxidační číslo prvku s chemickou značkou Os Počet sloučených atomů v molekule amoniaku Počet elektronů ve vnější vrstvě halogenů.... Příjmení chemika... rok objevení vynálezu

12 II. Napište, kolik protonů a kolik elektronů obsahují částice: 8O Al H Mg 2+.. III. Jsou dány tyto prvky: sodík, vodík a chlor. Elektronegativita sodíku je 1,00, elektronegativita vodíku 2,2 a elektronegativita chloru 2,8. Napište vzorce a názvy molekul tvořených těmito prvky, které obsahují chemickou vazbu: a) nepolární.. b) polární... c) iontovou... IV. Zapište, co znamenají zápisy: a) 3 F 2 b) 4 NH 3. c) 5 Na.. d) 2 O 3.. V. Pomocí čísel a vzorců zapište: a) tři čtyřatomové molekuly fosforu b) pět molekul chloru. c) šest atomů síry. d) čtyři molekuly oxidu uhličitého

13 Téma: Částicové složení látek 3.test I. Vyřešte následující doplňovačku: a) Uveďte správné názvy chemických prvků N-CÍ 2. ON-NE 3. ÍK-D-US 4. N-ÍK-VÁP 5. TI-MO-AN-N 6. RYP-K-TON 7. FOR-FOS 8. DÍK-O-S 9. B-OM-R 10. OD-J b) Vypište názvy: halogenů vzácných plynů. II. Napište: a) slovy b) pomocí značek a vzorců 2 Na H 2 3 P 4 5 O 3 2 NH 3. 3 molekuly chloru.. 2 atomy mědi... 4 molekuly chlorovodíku. 5 molekul vody 1 molekula peroxidu vodíku

14 III. U dané částice určete: O počet protonů.. počet neutronů.. počet elektronů. IV. Doplňte vznik uvedených částic přijetím nebo odštěpením elektronů: Cl.. Cl - Ca. Ca 2+ Mn 7+ Mn 2+ S 2-. S 6+ V. Do tabulky doplňte druh chemické vazby, jestliže elektronegativity prvků jsou: X(H)=2,2; X(N)=1,0; X(Cl)=2,8; X(F)=4,0 Chemická sloučenina NaCl Druh chemické vazby F 2 HCl VI. Nalezněte ve větách ukryté názvy částic, dejte je do rámečku a uveďte jejich náboje: a) Katka ti o něm poví více... b) Zlato má větší cenu než stříbro... c) Pravdu nemá ona ani on

15 Téma: Částicové složení látek 4. test 1. Atom vápníku má protonové číslo 20. Kation vápníku Ca 2+ obsahuje v elektronovém obalu: a) 22 elektronů b) 21 elektronů c) 20 elektronů d) 18 elektronů 2. Zápis Al 3+ označuje a) kation b) anion c) molekulu d) prvek 3. Chemická vazba vzniká a) spojením protonů ze dvou atomů b) spojením dvou atomových jader c) sdílením elektronového páru mezi atomy d) jinak, než uvádějí výše uvedené případy 4. Doplňte čísla ve větě. Tři molekuly vody obsahují celkem: a).atomů vodíku b).atomů kyslíku c).atomů dusíku 5. Látkou, která se skládá pouze z atomů o stejném protonovém čísle, je a) vzduch b) zlato c) chlorovodík d) oxid uhličitý 6. Značky prvků: měď, vodík, dusík, zlato zapište do té řady, kam si myslíte, že svými vlastnostmi patří: a) Fe, Al, Zn b) O, Cl, F

16 7. Elektronegativita draslíku je 0,9 a chloru 2,8. V molekule KCl se vyskytuje vazba a) polární b) iontová c) nepolární d) kovová 8. Elektronegativita vodíku je 2,2 a chloru 2,8. V molekule HCl se vyskytuje vazba a) polární b) iontová c) nepolární d) kovová 9. Zápis 5 O 2 označuje a) pět atomů kyslíku b) pět molekul kyslíku c) pět molekul ozonu d) pět atomů ozonu 10. Slovní vyjádření tři molekuly chloru se pomocí značek a vzorců zapíše: a) 3 Cl b) 3 Cl 2 c) 3 HCl d) 3 Cl

17 Téma: Částicové složení látek 5. test I. Doplněním tajenky získáte jméno starověkého řeckého učence, který předvídal, že látky se skládají z nejmenších, dále nedělitelných částic K 2. Se 3. Mn 4. H 5. Zn 6. Cr 7. Li 8. Hg 9. Mg 10. S II. Určete druh chemické vazby u následujících sloučenin, jestliže hodnoty elektronegativity jsou: X(Na)=1 X(Cl)=2,8 X(F)=4 X(K)=0,9 X(I)=2,2 NaCl:.. F 2 :... KI:.. III. U následujících částic určete počet elektronů, protonů a neutronů: 27 Al O 2 8 IV. Uvedené částice seřaďte podle vzrůstající hmotnosti od nejmenší po největší (postupně očíslujte od 1 do 4). molekula.proton.elektron.atom V. Napište kolik atomů a kolik prvků obsahují dané sloučeniny: Sloučenina Počet atomů Počet prvků P 4 O 10 NH 4 NO 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 Na 2 CO 3.10 H 2 O

18 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 1. test I. V chemických vzorcích doplňte oxidační čísla atomů prvků: SiF 4 H 2 O 2 Cr 2 O 3 Ag 2 S SBr 6 OsO 4 CaCl 2 SbI 5 II. Doplňte názvy ke vzorcům a chemické vzorce k názvům: III. N 2 O... fluorid vápenatý... FeCl 3... oxid rtuťný... BaS... bromid litný... PbI 2... sulfid hlinitý... Doplněním tajenky získáte jednu skupinu dvouprvkových sloučenin: Název oxidu označovaného v pevném skupenství jako suchý led 2. Triviální název fluoridu vápenatého 3. Jev, který nastává v ovzduší reakcí oxidů síry a dusíku s vodou a má vliv na životní prostředí 4. Vzorec jedovatého oxidu, který vzniká nedokonalým spalováním uhlí 5. Triviální název nerostu sulfidu olovnatého 6. Obchodní název oxidu vápenatého 7. Starší název oxidů 8. Obchodní název chloridu amonného 9. Chemický název sloučeniny Na 2 O 10. Dvouprvkové sloučeniny síry s kovovými prvky IV. K důkazu chloridových, bromidových a jodidových aniontů se používá dusičnan stříbrný. Vzniknou sraženiny. Napište rovnici reakce: a) chloridu sodného a dusičnanu stříbrného. b) bromidu sodného a dusičnanu stříbrného. c) jodidu sodného a dusičnanu stříbrného

19 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 2. test I. Doplňte. V tajence je jméno chemika, který objevil jeden z prvků periodické soustavy prvků Doplňte názvy jednotlivých sloučenin: 1. BaO 2. NH 4 Cl (triviální název) 3. Al 2 O 3 4. NH 4 Br 5. As 2 O 3 6. NaI Uveďte jméno objevitele:... Doplněním čísel získáte rok objevu:... protonové číslo vodíku... počet atomů ve sloučenině H 3 PO 4... počet elektronů v jednoduché chemické vazbě... číslo skupiny, v níž jsou prvky O, S, Se, Te, Po Objevený prvek je za normální teploty kapalina, štiplavého zápachu, hnědočervené barvy, její páry leptají sliznici. V periodické tabulce leží v VII. A skupině. Uveďte název objeveného prvku... Se stříbrem tento prvek tvoří nerozpustnou sloučeninu, která se na světle rozkládá a černá. Napište název a vzorec této sloučeniny... Napište iontovou rovnici vzniku sloučeniny

20 II. Oxidy mají značný význam v životě člověka. Doplňte jejich názvy a vzorce: a) Pražením pyritu vzniká zapáchající plyn, rozpustný ve vodě, který se používá k dezinfekci např. sklepů a odbarvování některých látek.... b) Pazourek a opál jsou odrůdy křemene.... c) Výchozí látkou fotosyntézy je kromě vody... d) Nedokonalým spalováním uhlí vzniká jedovatý... e) Pálené vápno je po chemické stránce

21 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 3. test I. Vyřešte následující doplňovačku Triviální název chloridu amonného 2. Chemický název pro H 2 S 3. Prvek s protonovým číslem 2 4. Vzorec páleného vápna 5. Obecný název pro SiO 2 6. Triviální název pro MnO 2 7. Přírodopisný název PbS Sloučenina v tajence sublimuje, při mírném zahřátí žloutne, na světle tmavne, část se rozkládá. Napište název sloučeniny a vzorec:. II. Oxidy mají velký význam v životě člověka. Doplňte chybějící údaje: a) v lékařství má použití jako rajský plyn: vzorec.chemický název b) hnědočervený oxid stejného prvku jako v bodě a), je jedovatý a má leptavé účinky: vzorec chemický název c) modrý safír a červený rubín jsou přírodní odrůdy jednoho oxidu: vzorec chemický název... III. Z koksu a vodní páry se asi při 800 C průmyslově vyrábí směs dvou plynů, tzv. vodní plyn. Oba plyny, které při reakci vznikají, jsou hořlavé, se vzduchem tvoří výbušnou směs a jeden z nich je velmi nebezpečným jedem. Určete, které chemické látky tvoří vodní plyn: Napište chemickou rovnici vzniku vodního plynu: IV. Zapište vzorce a chemické názvy : oxid antimonitý sulfid draselný chlorid hlinitý. oxid železnatoželezitý.. AsF 5. Cl 2 O 7 K 2 S. SiO

22 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 4. test I. Doplňte správné výrazy do doplňovačky: Triviální název NH 4 Cl 2. Přírodopisný název pro NaCl 3. Přírodopisný název pro PbS 4. Železná ruda Fe 2 O 3. nh 2 O 5. Pevný CO 2 6. Zařízení ke snížení množství škodlivých jedovatých plynů z výfukových plynů automobilů 7. Triviální název pro CaO 8. Triviální název pro NH 3 9. Triviální název pro SiO Přírodopisný název pro CaF 2 II. Napište názvy a vzorce chemických sloučenin SiO 2.. chlorid uhličitý PbI 4.. oxid jodistý.. MgF 2. bromid manganistý. Sb 2 O 5 fluorid draselný AlCl 3 oxid wolframový.. III. Zakroužkujte látky, který nepatří mezi oxidy: a) CaO b) KCl c) NaOH d) Al 2 O 3 e) P 4 O 10 f) H 2 O 2 IV. Jedovatost oxidu uhelnatého spočívá v tom, že se váže na hemoglobin a ten pak již nemůže přenášet kyslík z plic do tkání. Jak byste pomohli člověku, který byl přiotráven oxidem uhelnatým při pobytu v místnosti, ve které unikal tento plyn? a) S postiženým nehýbáte a nasadíte mu rychle ochranou masku. b) S postiženým nehýbáte, ponecháte ho v prostředí, kde je. Pouze větráte. Je-li v bezvědomí, provádíte umělé dýchání. c) Postiženého odvedete nebo odnesete na čerstvý vzduch. Je-li v bezvědomí, provádíte umělé dýchání a zavoláte lékařskou pomoc. d) S postiženým nehýbáte a voláte okamžitě lékařskou pomoc

23 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 5. test I. Halogenidy lze získat slučováním prvků. Tak můžeme připravit například chlorid železitý, jodid rtuťnatý a fluorid sírový. Vznik těchto tří halogenidů slučováním prvků vyjádřete chemickými rovnicemi: II. Oxidy mají velký význam v průmyslové výrobě. Doplňte vzorce významných oxidů:..(pálené vápno),.(suchý led), (náplň bombiček k přípravě šlehačky),..( k výrobě skla), ( umělý korund pro brusné materiály). III. Doplňte oxidační čísla prvků v molekulách: Si F 4 Cr 2 O 3 Ag 2 O H 2 O 2 SBr 6 Mn 2 O 7 OsO 4 SbBr 5 IV. Ve kterém z oxidů síry ( v oxidu siřičitém a v oxidu sírovém) je větší hmotnostní zlomek kyslíku? a) v oxidu siřičitém b) v oxidu sírovém c) v obou oxidech je stejný d) na základě zadaných údajů nemůžeme odpovědět V. Z uvedených látek nepatří mezi dvouprvkové sloučeniny: a) kuchyňská sůl b) mosaz c) disulfid železnatý - pyrit d) pálené vápno VI. Mezi dvouprvkové sloučeniny nepatří: a) produkt reakce dusíku a vodíku b) produkt reakce chloru se sodíkem c) chlorovodík d) kyselina sírová

24 I. Vyřešte následující doplňovačku: Téma: Chemické reakce 1. test Reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a vody 2. Různorodá směs pevné látky a kapaliny 3. Částice s kladným nábojem 4. Látka, která umožňuje rozlišit kyseliny a zásady na základě změny svého zbarvení 5. Název čísla, které udává počet protonů v jádře 6. Látka, která ovlivňuje rychlost chem. reakce, ale po ukončení zůstává nezměněna 7. Objevitel periodického zákona 8. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů 9. Sloučeniny, které obsahují anionty OH

25 II. Schéma naznačuje možnost postupného vzniku látek třemi reakcemi: A, B, C A oxid vápenatý hydroxid vápenatý C B uhličitan vápenatý a) Vyjádřete průběh reakcí tím, že reakční schéma doplníte na chemické rovnice: A +.. Ca(OH) 2 B C +.. CaCO CaO +.. b) Vyberte vhodné děje a doplňte k nim písmeno reakce naznačené ve schématu: tvrdnutí vápenné malty výroba páleného vápna výroba hašeného vápna... III. Je dáno šest sloučenin: A - kyselina dusičná B - voda C - oxid uhličitý D - hydroxid barnatý E - amoniak F - oxid barnatý Napište rovnicí průběh reakcí mezi látkami: a) A + D b) C + D c) A + F d) B + F e) B + E

26 Téma: Chemické reakce 2. test I. Jako prostředek při překyselení žaludku se užívá lék, který obsahuje hydroxid hlinitý. a) Vysvětlete působení této sloučeniny na kyselinu, která je obsažena v žaludku: b) Napište chemickou rovnici tohoto děje: II. Ve stavebnictví se jako součást stavebních směsí užívá hašené vápno. a) Zapište chemickou rovnici výroby hašeného vápna: b) Určete typ této chemické reakce: c) Napište rovnici, která vyjadřuje tvrdnutí vápenné malty: III. a) Napište rovnici reakce kyseliny dusičné s hydroxidem barnatým: b) Jak se tato reakce obecně nazývá?

27 IV. Navrhněte reaktanty pro přípravu uvedených produktů a zapište chemické rovnice těchto příprav (typ reakce je uveden): a) produkt - sulfid rtuťnatý, typ reakce - slučování b) produkt - dusičnan amonný, typ reakce - neutralizace c) produkt - siřičitan sodný, typ reakce - reakce kyselinotvorného oxidu s hydroxidem V. V krasových oblastech za vhodných podmínek vznikají krápníky. Napište chemickými rovnicemi podstatu krasových jevů a popište tyto jevy podle obrázku:

28 Téma: Chemické reakce 3. test I. Popsané chemické děje vyjádřete chemickými rovnicemi a rovnice upravte: a) hořením železa v kyslíku vznikne oxid železitý:... b) čtyřatomová molekula fosforu reagovala s pěti molekulami kyslíku za vzniku molekuly složené ze čtyř atomu fosforu a deseti atomů kyslíku:... c) chlorečnan sodný reagoval s jednou molekulou jodu za vzniku jodičnanu sodného a chloru:... d) reakcí draslíku s vodou vznikne hydroxid a vodík:... II. Vyřešte následující doplňovačku: Název látky vstupující do chemické reakce 2. Sůl odvozená od kyseliny dusičné 3. Český název prvku sulphur 4. Lidový název pro hydroxid 5. Název různorodé směsi nepatrných částeček pevné látky rozptýlených ve vzduchu 6. Slitina mědi a zinku 7. Chemický název sloučeniny H 2 S Uveďte český výraz pro pojem z tajenky... Vysvětlete jeho podstatu

29 III. Vyčíslete chemické rovnice: a) NO + O 2 NO 2 b) Ag 2 O Ag + O 2 c) Ca(NO 3 ) 2 CaO + NO 2 + O 2 d) FeCl 3 + H 2 S Fe 2 S 3 + HCl IV. Zapište tři chemické rovnice k následujícím veršům: Kyslík síru miluje v plameni se spojuje, vzniká přitom látka (X) nebezpečná pro lid. Zpracována však v závodu prospěje pak národu. Vyrobí se sloučenina významná jak žádná jiná. a)... b) oxidace látky X... c)

30 Téma: Chemické reakce 4. test I. Zapište chemické rovnice následujících chemických dějů, rovnice vyrovnejte: a) Z vápence (uhličitan vápenatý) se ve vápenkách vyrábí pálené vápno, vedle toho vzniká také oxid uhličitý: b) Oxid uhličitý se dokazuje pomocí vápenné vody (roztok hydroxidu vápenatého), vzniká bílá sraženina uhličitanu vápenatého a voda: c) Reakcí kyseliny sírové s hydroxidem draselným vzniká síran draselný a voda: d) Amoniak se vyrábí přímým slučováním vodíku a dusíku: II. Je dáno pět sloučenin: A - kyselina dusičná B - hydroxid vápenatý C - voda D - oxid siřičitý E - oxid sodný Napište chemické rovnice reakcí mezi uvedenými látkami, rovnice vyrovnejte: A+B... D+C... D+B... E+C

31 III. Vyřešte následující doplňovačku: Záporný iont 2. Látka vstupující do reakce 3. Různorodá směs pevné látky a kapaliny 4. Kladná částice v jádře atomu 5. Stejnorodá směs rozpouštědla a rozpuštěné látky 6. Prvky VII. A skupiny 7. Různorodá směs dvou kapalin 8. Kladný iont 9. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů 10. Látka, která ovlivňuje rychlost chemické reakce, ale po ukončení reakce zůstává nezměněna 11. Vzorec prudce jedovatého plynu, který vzniká nedokonalým spalováním uhlí 12. Metoda oddělování složek směsi, jejíž aparatura je na obrázku:

32 Téma: Chemické reakce 5. test I. Vyřešte následující doplňovačku Název prvku s chemickou značkou Br 2. Různorodá směs kapaliny rozptýlené v plynu 3. Slitina mědi a zinku 4. Indikátor k určování kyselin a zásad 5. Směs látky rozpuštěné ve vodě 6. Částice s kladným nábojem 7. Slitina mědi a cínu 8. Zakladatel chemického názvosloví v Čechách; křestní jméno Emil Vysvětlete pojem z tajenky: II. III. Napište rovnici tvrdnutí malty:. Zapište reakce rovnicemi a správně vyčíslete: a) Reakcí rtuti s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká síran rtuťnatý, oxid siřičitý a voda. b) Hořením hliníku vzniká oxid hlinitý c) Reakcí oxidu chloričitého s vodou vznikají kromě kyslíku ještě dvě kyseliny: chlorovodíková a chlorečná IV.. Iluzionisté předvádějí přípravu zlata z vody. Za tepla nasycený roztok jodidu olovnatého nechají v uzavřené nádobě zchladnout. Při chladnutí se z roztoku vylučují zlatožluté krystalky jodidu olovnatého. Napište chemickou rovnici tohoto jevu, jestliže víte, že reaguje jodid draselný a dusičnan olovnatý a vzniká jodid olovnatý a dusičnan draselný:

33 Téma: Kyseliny a zásady 1. test I. Doplňte chybějící údaje v tabulce: Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec siřičitá HF H 3 PO 4 uhličitanový ClO 3 II. III. V tabulce jsou různé tělní tekutiny a jejich hodnoty ph. Doplňte, zda je tekutina kyselá, neutrální nebo zásaditá. ( Při řešení berte v úvahu jejich střední hodnoty ph.) Název tekutiny ph tekutiny Tekutina je krev 7,3 až 7,5 sliny 5,8 až 7,2 žaludeční šťáva 2,0 střevní šťáva 6,1 až 7,3 slzy 7,3 V tabulce jsou uvedeny triviální názvy různých látek ( názvy historické, případně názvy užívané v běžném životě). Doplňte správné chemické názvy a vzorce těchto látek. Triviální název Chemický název Vzorec vitriol hašené vápno kyselina solná čpavek lučavka královská IV. V jednom druhu atmosférického potápěčského obleku se vydechovaný oxid uhličitý zachycuje ve směsi hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého. Kyslík se doplňuje z válců na zádech potápěče. Toto zařízení umožňuje pracovat až v hloubce 300 m. Jak zachycování oxidu uhličitého vysvětlíte? Svou odpověď doložte chemickými rovnicemi

34 Téma: Kyseliny a zásady 2. test I. Z uvedených sloučenin KNO 3, H 2 O 2, HBr, NaCl, KOH, H 2 S, HgO, Ca(OH) 2, H 2 SO 3 vyberte : a) kyseliny. b) hydroxidy II. Doplňte chybějící údaje v tabulce : Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec sírová HNO 3 siřičitanový ClO 4 H 2 S III. Seřaďte uvedené údaje do tabulky tak, aby postupně klesala zásaditost a rostla kyselost roztoků. Doplňte zabarvení indikátorů v těchto roztocích: ocet ph = 2,8 destilovaná voda ph = 7 víno ph = 3,1 mořská voda ph = 8,2 žaludeční šťávy ph = 2 vápenná voda ph = 12 Látka Hodnota ph Charakter roztoku Zabarvení univerzálního indikátoru Zabarvení fenolftaleinu IV. Oxid uhličitý a oxid siřičitý řadíme mezi kyselinotvorné oxidy. Zapište rovnicemi vznik příslušných kyselin

35 I. Doplňte chybějící údaje v tabulce : Téma: Kyseliny a zásady 3. test Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec uhličitá HCl HNO 3 chloristanový 2 SO 4 II. V tabulce jsou různé tělní tekutiny a jejich hodnoty ph. Doplňte, zda je tekutina kyselá, zásaditá nebo neutrální a uveďte zabarvení příslušných indikátorů: Název tekutiny ph tekutiny Charakter tekutiny sliny 7 žaludeční štávy 2 střevní štávy 6,5 slzy 7,5 pot 5,5 Zabarvení fenoltaleinu Zabarvení univerzálního ph papírku III. V tabulce jsou uvedeny triviální názvy různých látek ( názvy historické, případně názvy užívané v běžném životě). Doplňte správné chemické názvy a vzorce těchto látek: Triviální název Chemický název Vzorec kyselina sírová hydroxid vápenatý kyselina chlorovodíková amoniak směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové

36 IV. V testu zakroužkujte správné odpovědi ( pouze jedna odpověď je správná): 1. Která z látek nepatří mezi kyseliny: a) H 2 S b) HNO 2 c) H 2 O 2 d) H 2 CO 3 2. V praxi se koncentrované roztoky hydroxidu sodného a hydroxidu draselného označují jako: a) kysličník b) louh c) soda d) skalice 3. Nejvíce vodíkových kationů H + ( oxoniových kationů H 3 O + ) obsahuje roztok kyseliny o hodnotě ph: a) 0,5 b) 1,5 c) 3,0 d) 5,5 4. Při spalování hnědého uhlí uniká do atmosféry také oxid, který se podílí na vzniku kyselých dešťů. Tímto oxidem je: a) SiO 2 b) SO 2 c) CaO d) CO 5. Kyselé a zásadité roztoky v laboratoři rozlišujeme: a) chutí b) podle barvy c) čichem d) indikátorovým papírkem

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Teorie: Cvičení: Výsledky:

Teorie: Cvičení: Výsledky: Naprosto vše kolem nás i ve vesmíru je složeno z prvků. Jak vidíte na obrázku dle pořadových čísel, prvků je asi 110 druhů. Je to překvapivě málo. Je opravdu těžko představitelné až šokující, že tak ohromná

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více