Malá chemická olympiáda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá chemická olympiáda"

Transkript

1 Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím digitalizace a ICT na RG a ZŠ města Prostějova. Prostějov Mgr. Marie Jelínková Mgr. Pavla Koštanská

2 Úvod Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova již řadu let pořádá tzv. Malou chemickou olympiádu. Je to předmětová soutěž z chemie, která je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií okresu Prostějov, kteří se učí chemii prvním rokem, tak jak to předpokládá Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a nižší gymnázia. Touto soutěží si klademe za cíl podchytit a rozvíjet talentované žáky již na počátku studia chemie, kdy je možné v plné míře uplatňovat názornost, různé formy doplňovaček a rébusů. Máme zkušenost, že žáci, kteří se zúčastnili této Malé chemické olympiády, dále pokračují v zájmové činnosti zaměřené na chemii a zúčastní se i v dalších letech chemických olympiád. Dalším cílem je si ověřit, zda žáci dovedou definovat základní pojmy a veličiny používané v chemii, zda dovedou analyzovat údaje o chemických látkách a jevech, zda je dovedou porovnávat a uspořádat podle určitých kritérií, zda zvládnou získané poznatky používat při řešení chemických úloh a problémů praktického života. Tuto brožurku jsme vytvořily v rámci projektu Moderně a tvořivě jako pomocný materiál pro vyučující chemie základních škol a nižších gymnázií. Brožurku lze využít jednak k přípravě žáků na Malou chemickou olympiádu, ale také pro zpestření běžných hodin chemie. Při zpracování brožurky jsme využily i testy, které byly zpracovány učiteli chemie v minulých ročnících Malé chemické olympiády. Organizace soutěže Organizátorem Malé chemické olympiády je okresní metodička chemie ve spolupráci se Střediskem volného času a vzdělávání Spektrum Prostějov. Soutěž pořádáme v polovině června v prostorách Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Soutěž je pouze teoretická.v šesti tematických celcích je obsaženo základní a rozšiřující učivo prvního roku výuky chemie na základních školách a víceletých gymnáziích. Na vybraných školách vyučující chemie vypracují jedno předem určené téma, které by žák měl vypracovat nejdéle za 15 minut. Forma zadání úkolů je různorodá (otázky s volnou tvorbou odpovědí, testové úlohy, doplňovačky, křížovky apod.). Celá soutěž trvá dvě vyučovací jednotky s 15 minutovou přestávkou. Během této doby žáci vypracují těchto šest témat: Chemicky čisté látky a směsi, Částicové složení látek, Dvouprvkové sloučeniny, Kyseliny a zásady, Chemické reakce a Soli

3 Cíle tematických celků Cílem tematického celku Chemicky čisté látky a směsi je ověřit, zda žák dokáže: - rozlišit směs homogenní a heterogenní - vysvětlit rozdíl mezi směsí a chemicky čistou látkou - rozpoznat v reálné situaci různé typy soustav - navrhnout způsoby dělení složek směsi sedimentací, filtrací, krystalizací, sublimací a destilací. Cílem tematického celku Částicové složení látek je zjistit, zda žák: - vymezí pojem atom, molekula, iont, protonové číslo, nukleonové číslo - vysvětlí vznik kationtů a aniontů - určí typ chemické vazby v jednoduchých molekulách Cílem tematického celku Dvouprvkové sloučeniny je ověřit, zda žák dokáže: - rozlišit oxidy, sulfidy a halogenidy - určovat oxidační čísla atomů v uvedených sloučeninách - odvodit vzorec z názvu sloučeniny a ze vzorce název - uvést příklady těchto sloučenin v běžném životě - vysvětlit příčiny vzniku kyselých dešťů Cílem tematického celku Kyseliny a zásady je zjistit, zda žák: - rozezná kyseliny a zásady - pojmenuje a odvodí vzorce kyselin a hydroxidů - určí anionty kyselin - vysvětlí pojem ph a určí na základě ph charakter roztoku - vyjmenuje základní indikátory a jejich zabarvení v závislosti na ph Cílem tematického celku Chemické reakce je ověřit, zda žák dokáže: - definovat reaktanty a produkty - zapsat danou chemickou reakci chemickou rovnicí - vyčíslit chemickou rovnici - určit, o jaký základní typ chemické reakce se jedná - napsat chemickou rovnicí dějů, které probíhají v běžném životě nebo při jednoduchých výrobách Cílem tematického celku Soli je zjistit, zda žák: - odvodí z názvu soli vzorec a ze vzorce název - vysvětlí, jak soli vznikají - uvede použití jednotlivých solí ve stavebnictví, zemědělství, fotografickém průmyslu, hutnictví a potravinářství

4 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 1.test I. Zakroužkujte správné odpovědi: 1) Směsí je : a) pivo b) minerální voda c) coca-cola d) čistý vzduch e) oxid uhličitý 2) Roztokem je: a) ocet b) voda z vodovodu c) sklo d) led z destilované vody e) čistý vzduch 3) Ze směsi lze oddělit filtrací: a) cukr a vodu b) benzín a vodu c) prach a vzduch d) kuchyňskou sůl a vodu 4) Z mořské vody získáme čistou vodu: a) destilací b) filtrací c) usazováním d) odstřeďováním II. Doplňte tabulky: Složení směsí Název směsí kapalina v plynu... v... emulze plyn v... pěna pevná látka v plynu...v kapalině suspenze Hmotnost roztoku Hmotnostní zlomek Hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost rozpouštědla 100 g 0,05 10 g 200 g 0,15 30 g 500 g 450 g III. Který žák se ve svém výroku nemýlí? a) Petr: Složky všech různorodých směsí mohu oddělit filtrací. b) Marie: Složky všech směsí mohu oddělit destilací. c) Jan: Složky stejnorodých směsí, které se liší hustotou, mohu oddělit usazováním. d) Monika: Nerozpustné pevné složky mohu ze směsi pevné a kapalné látky oddělit filtrací. IV. Mezi složky čistého vzduch nepatří: a) dusík b) oxid uhličitý c) oxidy dusíku d) vzácné plyny e) kyslík

5 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 2.test I. V uvedeném testu je jedna správná odpověď: 1. Směs obsahuje: a) jednu složku b) dvě a více složek c) neobsahuje žádnou složku 2. Různorodá směs pevné látky a kapaliny se nazývá: a) suspenze b) emulze c) mlha 3. Různorodá směs dvou kapalin je: a) suspenze b) emulze c) smog 4. Různorodá směs plynné látky rozptýlené v kapalině se jmenuje: a) pěna b) emulze c) suspenze 5. Směs velmi malých částeček pevné nebo kapalné látky a plynu je: a) emulze b) aerosol c) suspenze 6. Metoda, při které se využívá k oddělení jednotlivých složek směsi jejich různá teplota varu, se nazývá: a) odstřeďování b) destilace c) filtrace 7. Roztok, v němž se při určité teplotě látka již nerozpouští, se nazývá: a) koncentrovaný b) nasycený c) nenasycený II. V uvedeném testu je více správných odpovědí: 1. Pokud mají složky směsi rozdílnou hustotu a ve směsi se nerozpustí, můžeme je oddělit: a) destilací b) krystalizací c) usazováním d) elektrolýzou e) filtrací 2. Roztoky mohou být: a) různorodé směsi b) pevné c) nasycené d) kapalné e) koncentrované 3. Směsi, u kterých nemůžeme rozlišit pouhým okem jednotlivé složky, jsou: a) stejnorodé směsi b) roztoky c) různorodé směsi d) pouze pevné nebo kapalné e) pevné, kapalné a plynné III. a) Vypočítejte, jaká je procentová koncentrace roztoku, který obsahuje 50 g cukru ve 150 ml vody. b) Vypočítejte, kolik g soli obsahuje 500g 25% roztoku. c) Vypočítejte, jaká je hmotnost 30% roztoku, jestliže obsahuje 60 g rozpuštěné kuchyňské soli

6 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 3.test I. 1.Popište složení destilační aparatury: a b c d e f g 2. Pojmenujte chemické sklo a pomůcky: II. V tabulce zakroužkujte, zda uvedená látka je prvek, sloučenina nebo směs. Zakroužkovaná písmena tvoří název chemického prvku:.. Látka Prvek Sloučenina Směs Minerální voda R H D Brom U M L Kouř A Z S Amoniak G Í B Bronz T C K III. Jakou metodou oddělování složek směsi lze oddělit následující směs? Uveďte nejvhodnější způsob: sůl rozpuštěná ve vodě... písek a voda... olej a vody... ethanol s vodou... jod a nečistoty... IV. Kolik gramů vody a soli je třeba k přípravě 300 g 10% roztoku? - 6 -

7 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 4. test I. Z uvedených látek podtrhněte stejnorodé směsi: HLÍNA VZDUCH ŽELEZO OXID SIŘIČITÝ MOSAZ LED MINERÁLNÍ VODA SÍRA PÍSEK ŽULA PIVO II. Uveďte 2 příklady suspenze a 2 příklady emulze: Suspenze 1: Emulze 1: Suspenze 2: Emulze 2: III. Doplňte své návrhy na způsob oddělení složek směsí: Směs Olej a voda Voda a cukr Křída a voda Voda a líh Způsob oddělení složek IV. Při postřiku ovocných stromů používá sadař rozprašovač. Ochranná látka spolu se vzduchem vytváří: A pěnu B aerosol C emulzi D suspenzi V. Určete pro každou látku uvedenou v tabulce, zda je to prvek, sloučenina nebo směs. Správné odpovědi zakroužkujte. Zakroužkovaná písmena tvoří název chemického prvku. Látka Prvek Sloučenina Směs Kyslík U S T Voda M H P Žula E O L Vodík Í A B Oxid uhličitý C K Z Název prvku: - 7 -

8 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 5. test I. Doplňte vhodná slova: Směsi rozlišujeme na:... a... Dvousložkové různorodé směsi rozlišujeme na: a)... např. křída s vodou b)... např. olej ve vodě c)... např. vzduch v kapalném saponátu d)... např. voňavka ve vzduchu e)... např. kouř II. Podtrhněte látky, které nejsou směsi: Písek modrá skalice kyslík bronz vzduch oxid sírový sodovka methan mořská voda síra amoniak led oxid uhličitý III. Destilací lze oddělit látky, které se liší (vyberte správnou odpověď): a) velikostí svých částic b) barvou c) teplotou varu d) elektrickou vodivostí IV. Uveďte způsob oddělení složek těchto směsí: Směs Pevné nečistoty a voda Ethanol a voda Kuchyňská sůl a voda Voda a olej Způsob oddělení složek V. Škrtněte a opravte nesprávné údaje v textu: Kyslík a dusík se vyrábějí filtrací zkapalněného vzduchu. Teplota varu kapalného kyslíku je C a teplota varu kapalného dusíku je 196 C. Ze směsi se nejdříve odpaří kyslík

9 Téma: Částicové složení látek 1. test I. Tento kov byl používán starověkými egyptskými umělci, kteří jej zaměňovali za stříbro. V přírodě se vyskytuje celkem vzácně buď ryzí, nebo provází ostatní prvky těžkých i lehkých kovů v náplavech a v písku. Je obsažen v sulfidických rudách barevných kovů mědi, zinku, niklu nebo ve slitinách. Lze jej jen velice těžko oddělit. Tento kov se nazývá: (1. tajenka) Tento kov popsal španělský námořník a astronom Antonio de.(2. tajenka) roku.(3. tajenka) 1. tajenka Ca At V Pb Mn Li Rn 2. tajenka Ni N F Mg Au Určete počet atomů v daných sloučeninách: 3. tajenka: Fe V 2 O 5 KOH CaCO 3-9 -

10 II. Pojmenujte co nejpřesněji následující částice a určete počet elektronů, protonů a neutronů: N Název částice... Počet elektronů... Počet protonů... Počet neutronů S 2 16 Název částice:... Počet elektronů... Počet protonů... Počet neutronů... III. Dané prvky zařaďte do tabulky podle skupenství (pokojová teplota a normální tlak): C, N, Br, Hg, I, Ne Pevná látka Kapalina Plynná látka IV. Dané prvky zařaďte do tabulky: Mg, Fe, O, Si, Cl, Ge Kovy Nekovy Polokovy V. Doplňte rovnice vzniku iontů a pojmenujte co nejpřesněji vzniklé částice: a) Ca - 2e.. b) F + 1e.. c) P - 5e

11 Téma: Částicové složení látek 2. test I. Italský chemik křestním jménem Ascanio vynalezl takzvaný třaskavý nitroglycerin. Jeho příjmení získáte jako tajenku následující doplňovačky a rok objevu vynálezu doplněním správných odpovědí ve druhé části úkolu: Prvek s chemickou značkou S 2. V pořadí 4. halogen 3. V pořadí 4. alkalický kov 4. Prvek s chemickou značkou P 5. Prvek s chemickou značkou Fe 6. V pořadí 3. halogen 7. Prvek s chemickou značkou Pb Počet elektronů ve vnější vrstvě alkalických kovů Nejznámější oxidační číslo prvku s chemickou značkou Os Počet sloučených atomů v molekule amoniaku Počet elektronů ve vnější vrstvě halogenů.... Příjmení chemika... rok objevení vynálezu

12 II. Napište, kolik protonů a kolik elektronů obsahují částice: 8O Al H Mg 2+.. III. Jsou dány tyto prvky: sodík, vodík a chlor. Elektronegativita sodíku je 1,00, elektronegativita vodíku 2,2 a elektronegativita chloru 2,8. Napište vzorce a názvy molekul tvořených těmito prvky, které obsahují chemickou vazbu: a) nepolární.. b) polární... c) iontovou... IV. Zapište, co znamenají zápisy: a) 3 F 2 b) 4 NH 3. c) 5 Na.. d) 2 O 3.. V. Pomocí čísel a vzorců zapište: a) tři čtyřatomové molekuly fosforu b) pět molekul chloru. c) šest atomů síry. d) čtyři molekuly oxidu uhličitého

13 Téma: Částicové složení látek 3.test I. Vyřešte následující doplňovačku: a) Uveďte správné názvy chemických prvků N-CÍ 2. ON-NE 3. ÍK-D-US 4. N-ÍK-VÁP 5. TI-MO-AN-N 6. RYP-K-TON 7. FOR-FOS 8. DÍK-O-S 9. B-OM-R 10. OD-J b) Vypište názvy: halogenů vzácných plynů. II. Napište: a) slovy b) pomocí značek a vzorců 2 Na H 2 3 P 4 5 O 3 2 NH 3. 3 molekuly chloru.. 2 atomy mědi... 4 molekuly chlorovodíku. 5 molekul vody 1 molekula peroxidu vodíku

14 III. U dané částice určete: O počet protonů.. počet neutronů.. počet elektronů. IV. Doplňte vznik uvedených částic přijetím nebo odštěpením elektronů: Cl.. Cl - Ca. Ca 2+ Mn 7+ Mn 2+ S 2-. S 6+ V. Do tabulky doplňte druh chemické vazby, jestliže elektronegativity prvků jsou: X(H)=2,2; X(N)=1,0; X(Cl)=2,8; X(F)=4,0 Chemická sloučenina NaCl Druh chemické vazby F 2 HCl VI. Nalezněte ve větách ukryté názvy částic, dejte je do rámečku a uveďte jejich náboje: a) Katka ti o něm poví více... b) Zlato má větší cenu než stříbro... c) Pravdu nemá ona ani on

15 Téma: Částicové složení látek 4. test 1. Atom vápníku má protonové číslo 20. Kation vápníku Ca 2+ obsahuje v elektronovém obalu: a) 22 elektronů b) 21 elektronů c) 20 elektronů d) 18 elektronů 2. Zápis Al 3+ označuje a) kation b) anion c) molekulu d) prvek 3. Chemická vazba vzniká a) spojením protonů ze dvou atomů b) spojením dvou atomových jader c) sdílením elektronového páru mezi atomy d) jinak, než uvádějí výše uvedené případy 4. Doplňte čísla ve větě. Tři molekuly vody obsahují celkem: a).atomů vodíku b).atomů kyslíku c).atomů dusíku 5. Látkou, která se skládá pouze z atomů o stejném protonovém čísle, je a) vzduch b) zlato c) chlorovodík d) oxid uhličitý 6. Značky prvků: měď, vodík, dusík, zlato zapište do té řady, kam si myslíte, že svými vlastnostmi patří: a) Fe, Al, Zn b) O, Cl, F

16 7. Elektronegativita draslíku je 0,9 a chloru 2,8. V molekule KCl se vyskytuje vazba a) polární b) iontová c) nepolární d) kovová 8. Elektronegativita vodíku je 2,2 a chloru 2,8. V molekule HCl se vyskytuje vazba a) polární b) iontová c) nepolární d) kovová 9. Zápis 5 O 2 označuje a) pět atomů kyslíku b) pět molekul kyslíku c) pět molekul ozonu d) pět atomů ozonu 10. Slovní vyjádření tři molekuly chloru se pomocí značek a vzorců zapíše: a) 3 Cl b) 3 Cl 2 c) 3 HCl d) 3 Cl

17 Téma: Částicové složení látek 5. test I. Doplněním tajenky získáte jméno starověkého řeckého učence, který předvídal, že látky se skládají z nejmenších, dále nedělitelných částic K 2. Se 3. Mn 4. H 5. Zn 6. Cr 7. Li 8. Hg 9. Mg 10. S II. Určete druh chemické vazby u následujících sloučenin, jestliže hodnoty elektronegativity jsou: X(Na)=1 X(Cl)=2,8 X(F)=4 X(K)=0,9 X(I)=2,2 NaCl:.. F 2 :... KI:.. III. U následujících částic určete počet elektronů, protonů a neutronů: 27 Al O 2 8 IV. Uvedené částice seřaďte podle vzrůstající hmotnosti od nejmenší po největší (postupně očíslujte od 1 do 4). molekula.proton.elektron.atom V. Napište kolik atomů a kolik prvků obsahují dané sloučeniny: Sloučenina Počet atomů Počet prvků P 4 O 10 NH 4 NO 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 Na 2 CO 3.10 H 2 O

18 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 1. test I. V chemických vzorcích doplňte oxidační čísla atomů prvků: SiF 4 H 2 O 2 Cr 2 O 3 Ag 2 S SBr 6 OsO 4 CaCl 2 SbI 5 II. Doplňte názvy ke vzorcům a chemické vzorce k názvům: III. N 2 O... fluorid vápenatý... FeCl 3... oxid rtuťný... BaS... bromid litný... PbI 2... sulfid hlinitý... Doplněním tajenky získáte jednu skupinu dvouprvkových sloučenin: Název oxidu označovaného v pevném skupenství jako suchý led 2. Triviální název fluoridu vápenatého 3. Jev, který nastává v ovzduší reakcí oxidů síry a dusíku s vodou a má vliv na životní prostředí 4. Vzorec jedovatého oxidu, který vzniká nedokonalým spalováním uhlí 5. Triviální název nerostu sulfidu olovnatého 6. Obchodní název oxidu vápenatého 7. Starší název oxidů 8. Obchodní název chloridu amonného 9. Chemický název sloučeniny Na 2 O 10. Dvouprvkové sloučeniny síry s kovovými prvky IV. K důkazu chloridových, bromidových a jodidových aniontů se používá dusičnan stříbrný. Vzniknou sraženiny. Napište rovnici reakce: a) chloridu sodného a dusičnanu stříbrného. b) bromidu sodného a dusičnanu stříbrného. c) jodidu sodného a dusičnanu stříbrného

19 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 2. test I. Doplňte. V tajence je jméno chemika, který objevil jeden z prvků periodické soustavy prvků Doplňte názvy jednotlivých sloučenin: 1. BaO 2. NH 4 Cl (triviální název) 3. Al 2 O 3 4. NH 4 Br 5. As 2 O 3 6. NaI Uveďte jméno objevitele:... Doplněním čísel získáte rok objevu:... protonové číslo vodíku... počet atomů ve sloučenině H 3 PO 4... počet elektronů v jednoduché chemické vazbě... číslo skupiny, v níž jsou prvky O, S, Se, Te, Po Objevený prvek je za normální teploty kapalina, štiplavého zápachu, hnědočervené barvy, její páry leptají sliznici. V periodické tabulce leží v VII. A skupině. Uveďte název objeveného prvku... Se stříbrem tento prvek tvoří nerozpustnou sloučeninu, která se na světle rozkládá a černá. Napište název a vzorec této sloučeniny... Napište iontovou rovnici vzniku sloučeniny

20 II. Oxidy mají značný význam v životě člověka. Doplňte jejich názvy a vzorce: a) Pražením pyritu vzniká zapáchající plyn, rozpustný ve vodě, který se používá k dezinfekci např. sklepů a odbarvování některých látek.... b) Pazourek a opál jsou odrůdy křemene.... c) Výchozí látkou fotosyntézy je kromě vody... d) Nedokonalým spalováním uhlí vzniká jedovatý... e) Pálené vápno je po chemické stránce

21 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 3. test I. Vyřešte následující doplňovačku Triviální název chloridu amonného 2. Chemický název pro H 2 S 3. Prvek s protonovým číslem 2 4. Vzorec páleného vápna 5. Obecný název pro SiO 2 6. Triviální název pro MnO 2 7. Přírodopisný název PbS Sloučenina v tajence sublimuje, při mírném zahřátí žloutne, na světle tmavne, část se rozkládá. Napište název sloučeniny a vzorec:. II. Oxidy mají velký význam v životě člověka. Doplňte chybějící údaje: a) v lékařství má použití jako rajský plyn: vzorec.chemický název b) hnědočervený oxid stejného prvku jako v bodě a), je jedovatý a má leptavé účinky: vzorec chemický název c) modrý safír a červený rubín jsou přírodní odrůdy jednoho oxidu: vzorec chemický název... III. Z koksu a vodní páry se asi při 800 C průmyslově vyrábí směs dvou plynů, tzv. vodní plyn. Oba plyny, které při reakci vznikají, jsou hořlavé, se vzduchem tvoří výbušnou směs a jeden z nich je velmi nebezpečným jedem. Určete, které chemické látky tvoří vodní plyn: Napište chemickou rovnici vzniku vodního plynu: IV. Zapište vzorce a chemické názvy : oxid antimonitý sulfid draselný chlorid hlinitý. oxid železnatoželezitý.. AsF 5. Cl 2 O 7 K 2 S. SiO

22 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 4. test I. Doplňte správné výrazy do doplňovačky: Triviální název NH 4 Cl 2. Přírodopisný název pro NaCl 3. Přírodopisný název pro PbS 4. Železná ruda Fe 2 O 3. nh 2 O 5. Pevný CO 2 6. Zařízení ke snížení množství škodlivých jedovatých plynů z výfukových plynů automobilů 7. Triviální název pro CaO 8. Triviální název pro NH 3 9. Triviální název pro SiO Přírodopisný název pro CaF 2 II. Napište názvy a vzorce chemických sloučenin SiO 2.. chlorid uhličitý PbI 4.. oxid jodistý.. MgF 2. bromid manganistý. Sb 2 O 5 fluorid draselný AlCl 3 oxid wolframový.. III. Zakroužkujte látky, který nepatří mezi oxidy: a) CaO b) KCl c) NaOH d) Al 2 O 3 e) P 4 O 10 f) H 2 O 2 IV. Jedovatost oxidu uhelnatého spočívá v tom, že se váže na hemoglobin a ten pak již nemůže přenášet kyslík z plic do tkání. Jak byste pomohli člověku, který byl přiotráven oxidem uhelnatým při pobytu v místnosti, ve které unikal tento plyn? a) S postiženým nehýbáte a nasadíte mu rychle ochranou masku. b) S postiženým nehýbáte, ponecháte ho v prostředí, kde je. Pouze větráte. Je-li v bezvědomí, provádíte umělé dýchání. c) Postiženého odvedete nebo odnesete na čerstvý vzduch. Je-li v bezvědomí, provádíte umělé dýchání a zavoláte lékařskou pomoc. d) S postiženým nehýbáte a voláte okamžitě lékařskou pomoc

23 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 5. test I. Halogenidy lze získat slučováním prvků. Tak můžeme připravit například chlorid železitý, jodid rtuťnatý a fluorid sírový. Vznik těchto tří halogenidů slučováním prvků vyjádřete chemickými rovnicemi: II. Oxidy mají velký význam v průmyslové výrobě. Doplňte vzorce významných oxidů:..(pálené vápno),.(suchý led), (náplň bombiček k přípravě šlehačky),..( k výrobě skla), ( umělý korund pro brusné materiály). III. Doplňte oxidační čísla prvků v molekulách: Si F 4 Cr 2 O 3 Ag 2 O H 2 O 2 SBr 6 Mn 2 O 7 OsO 4 SbBr 5 IV. Ve kterém z oxidů síry ( v oxidu siřičitém a v oxidu sírovém) je větší hmotnostní zlomek kyslíku? a) v oxidu siřičitém b) v oxidu sírovém c) v obou oxidech je stejný d) na základě zadaných údajů nemůžeme odpovědět V. Z uvedených látek nepatří mezi dvouprvkové sloučeniny: a) kuchyňská sůl b) mosaz c) disulfid železnatý - pyrit d) pálené vápno VI. Mezi dvouprvkové sloučeniny nepatří: a) produkt reakce dusíku a vodíku b) produkt reakce chloru se sodíkem c) chlorovodík d) kyselina sírová

24 I. Vyřešte následující doplňovačku: Téma: Chemické reakce 1. test Reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a vody 2. Různorodá směs pevné látky a kapaliny 3. Částice s kladným nábojem 4. Látka, která umožňuje rozlišit kyseliny a zásady na základě změny svého zbarvení 5. Název čísla, které udává počet protonů v jádře 6. Látka, která ovlivňuje rychlost chem. reakce, ale po ukončení zůstává nezměněna 7. Objevitel periodického zákona 8. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů 9. Sloučeniny, které obsahují anionty OH

25 II. Schéma naznačuje možnost postupného vzniku látek třemi reakcemi: A, B, C A oxid vápenatý hydroxid vápenatý C B uhličitan vápenatý a) Vyjádřete průběh reakcí tím, že reakční schéma doplníte na chemické rovnice: A +.. Ca(OH) 2 B C +.. CaCO CaO +.. b) Vyberte vhodné děje a doplňte k nim písmeno reakce naznačené ve schématu: tvrdnutí vápenné malty výroba páleného vápna výroba hašeného vápna... III. Je dáno šest sloučenin: A - kyselina dusičná B - voda C - oxid uhličitý D - hydroxid barnatý E - amoniak F - oxid barnatý Napište rovnicí průběh reakcí mezi látkami: a) A + D b) C + D c) A + F d) B + F e) B + E

26 Téma: Chemické reakce 2. test I. Jako prostředek při překyselení žaludku se užívá lék, který obsahuje hydroxid hlinitý. a) Vysvětlete působení této sloučeniny na kyselinu, která je obsažena v žaludku: b) Napište chemickou rovnici tohoto děje: II. Ve stavebnictví se jako součást stavebních směsí užívá hašené vápno. a) Zapište chemickou rovnici výroby hašeného vápna: b) Určete typ této chemické reakce: c) Napište rovnici, která vyjadřuje tvrdnutí vápenné malty: III. a) Napište rovnici reakce kyseliny dusičné s hydroxidem barnatým: b) Jak se tato reakce obecně nazývá?

27 IV. Navrhněte reaktanty pro přípravu uvedených produktů a zapište chemické rovnice těchto příprav (typ reakce je uveden): a) produkt - sulfid rtuťnatý, typ reakce - slučování b) produkt - dusičnan amonný, typ reakce - neutralizace c) produkt - siřičitan sodný, typ reakce - reakce kyselinotvorného oxidu s hydroxidem V. V krasových oblastech za vhodných podmínek vznikají krápníky. Napište chemickými rovnicemi podstatu krasových jevů a popište tyto jevy podle obrázku:

28 Téma: Chemické reakce 3. test I. Popsané chemické děje vyjádřete chemickými rovnicemi a rovnice upravte: a) hořením železa v kyslíku vznikne oxid železitý:... b) čtyřatomová molekula fosforu reagovala s pěti molekulami kyslíku za vzniku molekuly složené ze čtyř atomu fosforu a deseti atomů kyslíku:... c) chlorečnan sodný reagoval s jednou molekulou jodu za vzniku jodičnanu sodného a chloru:... d) reakcí draslíku s vodou vznikne hydroxid a vodík:... II. Vyřešte následující doplňovačku: Název látky vstupující do chemické reakce 2. Sůl odvozená od kyseliny dusičné 3. Český název prvku sulphur 4. Lidový název pro hydroxid 5. Název různorodé směsi nepatrných částeček pevné látky rozptýlených ve vzduchu 6. Slitina mědi a zinku 7. Chemický název sloučeniny H 2 S Uveďte český výraz pro pojem z tajenky... Vysvětlete jeho podstatu

29 III. Vyčíslete chemické rovnice: a) NO + O 2 NO 2 b) Ag 2 O Ag + O 2 c) Ca(NO 3 ) 2 CaO + NO 2 + O 2 d) FeCl 3 + H 2 S Fe 2 S 3 + HCl IV. Zapište tři chemické rovnice k následujícím veršům: Kyslík síru miluje v plameni se spojuje, vzniká přitom látka (X) nebezpečná pro lid. Zpracována však v závodu prospěje pak národu. Vyrobí se sloučenina významná jak žádná jiná. a)... b) oxidace látky X... c)

30 Téma: Chemické reakce 4. test I. Zapište chemické rovnice následujících chemických dějů, rovnice vyrovnejte: a) Z vápence (uhličitan vápenatý) se ve vápenkách vyrábí pálené vápno, vedle toho vzniká také oxid uhličitý: b) Oxid uhličitý se dokazuje pomocí vápenné vody (roztok hydroxidu vápenatého), vzniká bílá sraženina uhličitanu vápenatého a voda: c) Reakcí kyseliny sírové s hydroxidem draselným vzniká síran draselný a voda: d) Amoniak se vyrábí přímým slučováním vodíku a dusíku: II. Je dáno pět sloučenin: A - kyselina dusičná B - hydroxid vápenatý C - voda D - oxid siřičitý E - oxid sodný Napište chemické rovnice reakcí mezi uvedenými látkami, rovnice vyrovnejte: A+B... D+C... D+B... E+C

31 III. Vyřešte následující doplňovačku: Záporný iont 2. Látka vstupující do reakce 3. Různorodá směs pevné látky a kapaliny 4. Kladná částice v jádře atomu 5. Stejnorodá směs rozpouštědla a rozpuštěné látky 6. Prvky VII. A skupiny 7. Různorodá směs dvou kapalin 8. Kladný iont 9. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů 10. Látka, která ovlivňuje rychlost chemické reakce, ale po ukončení reakce zůstává nezměněna 11. Vzorec prudce jedovatého plynu, který vzniká nedokonalým spalováním uhlí 12. Metoda oddělování složek směsi, jejíž aparatura je na obrázku:

32 Téma: Chemické reakce 5. test I. Vyřešte následující doplňovačku Název prvku s chemickou značkou Br 2. Různorodá směs kapaliny rozptýlené v plynu 3. Slitina mědi a zinku 4. Indikátor k určování kyselin a zásad 5. Směs látky rozpuštěné ve vodě 6. Částice s kladným nábojem 7. Slitina mědi a cínu 8. Zakladatel chemického názvosloví v Čechách; křestní jméno Emil Vysvětlete pojem z tajenky: II. III. Napište rovnici tvrdnutí malty:. Zapište reakce rovnicemi a správně vyčíslete: a) Reakcí rtuti s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká síran rtuťnatý, oxid siřičitý a voda. b) Hořením hliníku vzniká oxid hlinitý c) Reakcí oxidu chloričitého s vodou vznikají kromě kyslíku ještě dvě kyseliny: chlorovodíková a chlorečná IV.. Iluzionisté předvádějí přípravu zlata z vody. Za tepla nasycený roztok jodidu olovnatého nechají v uzavřené nádobě zchladnout. Při chladnutí se z roztoku vylučují zlatožluté krystalky jodidu olovnatého. Napište chemickou rovnici tohoto jevu, jestliže víte, že reaguje jodid draselný a dusičnan olovnatý a vzniká jodid olovnatý a dusičnan draselný:

33 Téma: Kyseliny a zásady 1. test I. Doplňte chybějící údaje v tabulce: Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec siřičitá HF H 3 PO 4 uhličitanový ClO 3 II. III. V tabulce jsou různé tělní tekutiny a jejich hodnoty ph. Doplňte, zda je tekutina kyselá, neutrální nebo zásaditá. ( Při řešení berte v úvahu jejich střední hodnoty ph.) Název tekutiny ph tekutiny Tekutina je krev 7,3 až 7,5 sliny 5,8 až 7,2 žaludeční šťáva 2,0 střevní šťáva 6,1 až 7,3 slzy 7,3 V tabulce jsou uvedeny triviální názvy různých látek ( názvy historické, případně názvy užívané v běžném životě). Doplňte správné chemické názvy a vzorce těchto látek. Triviální název Chemický název Vzorec vitriol hašené vápno kyselina solná čpavek lučavka královská IV. V jednom druhu atmosférického potápěčského obleku se vydechovaný oxid uhličitý zachycuje ve směsi hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého. Kyslík se doplňuje z válců na zádech potápěče. Toto zařízení umožňuje pracovat až v hloubce 300 m. Jak zachycování oxidu uhličitého vysvětlíte? Svou odpověď doložte chemickými rovnicemi

34 Téma: Kyseliny a zásady 2. test I. Z uvedených sloučenin KNO 3, H 2 O 2, HBr, NaCl, KOH, H 2 S, HgO, Ca(OH) 2, H 2 SO 3 vyberte : a) kyseliny. b) hydroxidy II. Doplňte chybějící údaje v tabulce : Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec sírová HNO 3 siřičitanový ClO 4 H 2 S III. Seřaďte uvedené údaje do tabulky tak, aby postupně klesala zásaditost a rostla kyselost roztoků. Doplňte zabarvení indikátorů v těchto roztocích: ocet ph = 2,8 destilovaná voda ph = 7 víno ph = 3,1 mořská voda ph = 8,2 žaludeční šťávy ph = 2 vápenná voda ph = 12 Látka Hodnota ph Charakter roztoku Zabarvení univerzálního indikátoru Zabarvení fenolftaleinu IV. Oxid uhličitý a oxid siřičitý řadíme mezi kyselinotvorné oxidy. Zapište rovnicemi vznik příslušných kyselin

35 I. Doplňte chybějící údaje v tabulce : Téma: Kyseliny a zásady 3. test Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec uhličitá HCl HNO 3 chloristanový 2 SO 4 II. V tabulce jsou různé tělní tekutiny a jejich hodnoty ph. Doplňte, zda je tekutina kyselá, zásaditá nebo neutrální a uveďte zabarvení příslušných indikátorů: Název tekutiny ph tekutiny Charakter tekutiny sliny 7 žaludeční štávy 2 střevní štávy 6,5 slzy 7,5 pot 5,5 Zabarvení fenoltaleinu Zabarvení univerzálního ph papírku III. V tabulce jsou uvedeny triviální názvy různých látek ( názvy historické, případně názvy užívané v běžném životě). Doplňte správné chemické názvy a vzorce těchto látek: Triviální název Chemický název Vzorec kyselina sírová hydroxid vápenatý kyselina chlorovodíková amoniak směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové

36 IV. V testu zakroužkujte správné odpovědi ( pouze jedna odpověď je správná): 1. Která z látek nepatří mezi kyseliny: a) H 2 S b) HNO 2 c) H 2 O 2 d) H 2 CO 3 2. V praxi se koncentrované roztoky hydroxidu sodného a hydroxidu draselného označují jako: a) kysličník b) louh c) soda d) skalice 3. Nejvíce vodíkových kationů H + ( oxoniových kationů H 3 O + ) obsahuje roztok kyseliny o hodnotě ph: a) 0,5 b) 1,5 c) 3,0 d) 5,5 4. Při spalování hnědého uhlí uniká do atmosféry také oxid, který se podílí na vzniku kyselých dešťů. Tímto oxidem je: a) SiO 2 b) SO 2 c) CaO d) CO 5. Kyselé a zásadité roztoky v laboratoři rozlišujeme: a) chutí b) podle barvy c) čichem d) indikátorovým papírkem

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda vymezeného v RVP a je v 8. i 9. ročníku částečně

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 5.9.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je úzce spjat s ostatními předměty z této vzdělávací oblasti, Přírodopisem, Zeměpisem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s dotací týdně. Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností a využití získaných vědomostí v praktickém životě. Poskytuje žákům

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

CHEMIE (8. a 9. ročník)

CHEMIE (8. a 9. ročník) CHEMIE (8. a 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí jejich každodenního života a biologických procesů. Při výuce

Více

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba PŘEDMĚT: CHEMIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Žák: zařadí chemii mezi přírodní vědy, vysvětlí, čím se chemie zabývá rozliší fyzikální tělesa a látky uvede příklady chemických dějů rozpozná u běžně

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol 1 41. Základní veličiny v chemii Vyjádření množství látek 1. Objem - V - (cm 3, ml, dm 3, l) 2. Hmotnost - m - (g, kg) 3. Látkové množství - n - (mol), udává počet částic (atomů, molekul, iontů) v soustavě

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Opakování-práce s tabulkami

Opakování-práce s tabulkami Směsi prezentace VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Opakování-práce

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti,

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 říjen Oct září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Chemie Třída / Class: VIII. Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 Vyučující / Teacher: Bc. Barbora Svátková, Clive Allen

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Ch - Chemické látky a jejich směsi

Ch - Chemické látky a jejich směsi Ch - Chemické látky a jejich směsi Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více