Malá chemická olympiáda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá chemická olympiáda"

Transkript

1 Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím digitalizace a ICT na RG a ZŠ města Prostějova. Prostějov Mgr. Marie Jelínková Mgr. Pavla Koštanská

2 Úvod Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova již řadu let pořádá tzv. Malou chemickou olympiádu. Je to předmětová soutěž z chemie, která je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií okresu Prostějov, kteří se učí chemii prvním rokem, tak jak to předpokládá Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a nižší gymnázia. Touto soutěží si klademe za cíl podchytit a rozvíjet talentované žáky již na počátku studia chemie, kdy je možné v plné míře uplatňovat názornost, různé formy doplňovaček a rébusů. Máme zkušenost, že žáci, kteří se zúčastnili této Malé chemické olympiády, dále pokračují v zájmové činnosti zaměřené na chemii a zúčastní se i v dalších letech chemických olympiád. Dalším cílem je si ověřit, zda žáci dovedou definovat základní pojmy a veličiny používané v chemii, zda dovedou analyzovat údaje o chemických látkách a jevech, zda je dovedou porovnávat a uspořádat podle určitých kritérií, zda zvládnou získané poznatky používat při řešení chemických úloh a problémů praktického života. Tuto brožurku jsme vytvořily v rámci projektu Moderně a tvořivě jako pomocný materiál pro vyučující chemie základních škol a nižších gymnázií. Brožurku lze využít jednak k přípravě žáků na Malou chemickou olympiádu, ale také pro zpestření běžných hodin chemie. Při zpracování brožurky jsme využily i testy, které byly zpracovány učiteli chemie v minulých ročnících Malé chemické olympiády. Organizace soutěže Organizátorem Malé chemické olympiády je okresní metodička chemie ve spolupráci se Střediskem volného času a vzdělávání Spektrum Prostějov. Soutěž pořádáme v polovině června v prostorách Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Soutěž je pouze teoretická.v šesti tematických celcích je obsaženo základní a rozšiřující učivo prvního roku výuky chemie na základních školách a víceletých gymnáziích. Na vybraných školách vyučující chemie vypracují jedno předem určené téma, které by žák měl vypracovat nejdéle za 15 minut. Forma zadání úkolů je různorodá (otázky s volnou tvorbou odpovědí, testové úlohy, doplňovačky, křížovky apod.). Celá soutěž trvá dvě vyučovací jednotky s 15 minutovou přestávkou. Během této doby žáci vypracují těchto šest témat: Chemicky čisté látky a směsi, Částicové složení látek, Dvouprvkové sloučeniny, Kyseliny a zásady, Chemické reakce a Soli

3 Cíle tematických celků Cílem tematického celku Chemicky čisté látky a směsi je ověřit, zda žák dokáže: - rozlišit směs homogenní a heterogenní - vysvětlit rozdíl mezi směsí a chemicky čistou látkou - rozpoznat v reálné situaci různé typy soustav - navrhnout způsoby dělení složek směsi sedimentací, filtrací, krystalizací, sublimací a destilací. Cílem tematického celku Částicové složení látek je zjistit, zda žák: - vymezí pojem atom, molekula, iont, protonové číslo, nukleonové číslo - vysvětlí vznik kationtů a aniontů - určí typ chemické vazby v jednoduchých molekulách Cílem tematického celku Dvouprvkové sloučeniny je ověřit, zda žák dokáže: - rozlišit oxidy, sulfidy a halogenidy - určovat oxidační čísla atomů v uvedených sloučeninách - odvodit vzorec z názvu sloučeniny a ze vzorce název - uvést příklady těchto sloučenin v běžném životě - vysvětlit příčiny vzniku kyselých dešťů Cílem tematického celku Kyseliny a zásady je zjistit, zda žák: - rozezná kyseliny a zásady - pojmenuje a odvodí vzorce kyselin a hydroxidů - určí anionty kyselin - vysvětlí pojem ph a určí na základě ph charakter roztoku - vyjmenuje základní indikátory a jejich zabarvení v závislosti na ph Cílem tematického celku Chemické reakce je ověřit, zda žák dokáže: - definovat reaktanty a produkty - zapsat danou chemickou reakci chemickou rovnicí - vyčíslit chemickou rovnici - určit, o jaký základní typ chemické reakce se jedná - napsat chemickou rovnicí dějů, které probíhají v běžném životě nebo při jednoduchých výrobách Cílem tematického celku Soli je zjistit, zda žák: - odvodí z názvu soli vzorec a ze vzorce název - vysvětlí, jak soli vznikají - uvede použití jednotlivých solí ve stavebnictví, zemědělství, fotografickém průmyslu, hutnictví a potravinářství

4 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 1.test I. Zakroužkujte správné odpovědi: 1) Směsí je : a) pivo b) minerální voda c) coca-cola d) čistý vzduch e) oxid uhličitý 2) Roztokem je: a) ocet b) voda z vodovodu c) sklo d) led z destilované vody e) čistý vzduch 3) Ze směsi lze oddělit filtrací: a) cukr a vodu b) benzín a vodu c) prach a vzduch d) kuchyňskou sůl a vodu 4) Z mořské vody získáme čistou vodu: a) destilací b) filtrací c) usazováním d) odstřeďováním II. Doplňte tabulky: Složení směsí Název směsí kapalina v plynu... v... emulze plyn v... pěna pevná látka v plynu...v kapalině suspenze Hmotnost roztoku Hmotnostní zlomek Hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost rozpouštědla 100 g 0,05 10 g 200 g 0,15 30 g 500 g 450 g III. Který žák se ve svém výroku nemýlí? a) Petr: Složky všech různorodých směsí mohu oddělit filtrací. b) Marie: Složky všech směsí mohu oddělit destilací. c) Jan: Složky stejnorodých směsí, které se liší hustotou, mohu oddělit usazováním. d) Monika: Nerozpustné pevné složky mohu ze směsi pevné a kapalné látky oddělit filtrací. IV. Mezi složky čistého vzduch nepatří: a) dusík b) oxid uhličitý c) oxidy dusíku d) vzácné plyny e) kyslík

5 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 2.test I. V uvedeném testu je jedna správná odpověď: 1. Směs obsahuje: a) jednu složku b) dvě a více složek c) neobsahuje žádnou složku 2. Různorodá směs pevné látky a kapaliny se nazývá: a) suspenze b) emulze c) mlha 3. Různorodá směs dvou kapalin je: a) suspenze b) emulze c) smog 4. Různorodá směs plynné látky rozptýlené v kapalině se jmenuje: a) pěna b) emulze c) suspenze 5. Směs velmi malých částeček pevné nebo kapalné látky a plynu je: a) emulze b) aerosol c) suspenze 6. Metoda, při které se využívá k oddělení jednotlivých složek směsi jejich různá teplota varu, se nazývá: a) odstřeďování b) destilace c) filtrace 7. Roztok, v němž se při určité teplotě látka již nerozpouští, se nazývá: a) koncentrovaný b) nasycený c) nenasycený II. V uvedeném testu je více správných odpovědí: 1. Pokud mají složky směsi rozdílnou hustotu a ve směsi se nerozpustí, můžeme je oddělit: a) destilací b) krystalizací c) usazováním d) elektrolýzou e) filtrací 2. Roztoky mohou být: a) různorodé směsi b) pevné c) nasycené d) kapalné e) koncentrované 3. Směsi, u kterých nemůžeme rozlišit pouhým okem jednotlivé složky, jsou: a) stejnorodé směsi b) roztoky c) různorodé směsi d) pouze pevné nebo kapalné e) pevné, kapalné a plynné III. a) Vypočítejte, jaká je procentová koncentrace roztoku, který obsahuje 50 g cukru ve 150 ml vody. b) Vypočítejte, kolik g soli obsahuje 500g 25% roztoku. c) Vypočítejte, jaká je hmotnost 30% roztoku, jestliže obsahuje 60 g rozpuštěné kuchyňské soli

6 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 3.test I. 1.Popište složení destilační aparatury: a b c d e f g 2. Pojmenujte chemické sklo a pomůcky: II. V tabulce zakroužkujte, zda uvedená látka je prvek, sloučenina nebo směs. Zakroužkovaná písmena tvoří název chemického prvku:.. Látka Prvek Sloučenina Směs Minerální voda R H D Brom U M L Kouř A Z S Amoniak G Í B Bronz T C K III. Jakou metodou oddělování složek směsi lze oddělit následující směs? Uveďte nejvhodnější způsob: sůl rozpuštěná ve vodě... písek a voda... olej a vody... ethanol s vodou... jod a nečistoty... IV. Kolik gramů vody a soli je třeba k přípravě 300 g 10% roztoku? - 6 -

7 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 4. test I. Z uvedených látek podtrhněte stejnorodé směsi: HLÍNA VZDUCH ŽELEZO OXID SIŘIČITÝ MOSAZ LED MINERÁLNÍ VODA SÍRA PÍSEK ŽULA PIVO II. Uveďte 2 příklady suspenze a 2 příklady emulze: Suspenze 1: Emulze 1: Suspenze 2: Emulze 2: III. Doplňte své návrhy na způsob oddělení složek směsí: Směs Olej a voda Voda a cukr Křída a voda Voda a líh Způsob oddělení složek IV. Při postřiku ovocných stromů používá sadař rozprašovač. Ochranná látka spolu se vzduchem vytváří: A pěnu B aerosol C emulzi D suspenzi V. Určete pro každou látku uvedenou v tabulce, zda je to prvek, sloučenina nebo směs. Správné odpovědi zakroužkujte. Zakroužkovaná písmena tvoří název chemického prvku. Látka Prvek Sloučenina Směs Kyslík U S T Voda M H P Žula E O L Vodík Í A B Oxid uhličitý C K Z Název prvku: - 7 -

8 Téma: Chemicky čisté látky a směsi 5. test I. Doplňte vhodná slova: Směsi rozlišujeme na:... a... Dvousložkové různorodé směsi rozlišujeme na: a)... např. křída s vodou b)... např. olej ve vodě c)... např. vzduch v kapalném saponátu d)... např. voňavka ve vzduchu e)... např. kouř II. Podtrhněte látky, které nejsou směsi: Písek modrá skalice kyslík bronz vzduch oxid sírový sodovka methan mořská voda síra amoniak led oxid uhličitý III. Destilací lze oddělit látky, které se liší (vyberte správnou odpověď): a) velikostí svých částic b) barvou c) teplotou varu d) elektrickou vodivostí IV. Uveďte způsob oddělení složek těchto směsí: Směs Pevné nečistoty a voda Ethanol a voda Kuchyňská sůl a voda Voda a olej Způsob oddělení složek V. Škrtněte a opravte nesprávné údaje v textu: Kyslík a dusík se vyrábějí filtrací zkapalněného vzduchu. Teplota varu kapalného kyslíku je C a teplota varu kapalného dusíku je 196 C. Ze směsi se nejdříve odpaří kyslík

9 Téma: Částicové složení látek 1. test I. Tento kov byl používán starověkými egyptskými umělci, kteří jej zaměňovali za stříbro. V přírodě se vyskytuje celkem vzácně buď ryzí, nebo provází ostatní prvky těžkých i lehkých kovů v náplavech a v písku. Je obsažen v sulfidických rudách barevných kovů mědi, zinku, niklu nebo ve slitinách. Lze jej jen velice těžko oddělit. Tento kov se nazývá: (1. tajenka) Tento kov popsal španělský námořník a astronom Antonio de.(2. tajenka) roku.(3. tajenka) 1. tajenka Ca At V Pb Mn Li Rn 2. tajenka Ni N F Mg Au Určete počet atomů v daných sloučeninách: 3. tajenka: Fe V 2 O 5 KOH CaCO 3-9 -

10 II. Pojmenujte co nejpřesněji následující částice a určete počet elektronů, protonů a neutronů: N Název částice... Počet elektronů... Počet protonů... Počet neutronů S 2 16 Název částice:... Počet elektronů... Počet protonů... Počet neutronů... III. Dané prvky zařaďte do tabulky podle skupenství (pokojová teplota a normální tlak): C, N, Br, Hg, I, Ne Pevná látka Kapalina Plynná látka IV. Dané prvky zařaďte do tabulky: Mg, Fe, O, Si, Cl, Ge Kovy Nekovy Polokovy V. Doplňte rovnice vzniku iontů a pojmenujte co nejpřesněji vzniklé částice: a) Ca - 2e.. b) F + 1e.. c) P - 5e

11 Téma: Částicové složení látek 2. test I. Italský chemik křestním jménem Ascanio vynalezl takzvaný třaskavý nitroglycerin. Jeho příjmení získáte jako tajenku následující doplňovačky a rok objevu vynálezu doplněním správných odpovědí ve druhé části úkolu: Prvek s chemickou značkou S 2. V pořadí 4. halogen 3. V pořadí 4. alkalický kov 4. Prvek s chemickou značkou P 5. Prvek s chemickou značkou Fe 6. V pořadí 3. halogen 7. Prvek s chemickou značkou Pb Počet elektronů ve vnější vrstvě alkalických kovů Nejznámější oxidační číslo prvku s chemickou značkou Os Počet sloučených atomů v molekule amoniaku Počet elektronů ve vnější vrstvě halogenů.... Příjmení chemika... rok objevení vynálezu

12 II. Napište, kolik protonů a kolik elektronů obsahují částice: 8O Al H Mg 2+.. III. Jsou dány tyto prvky: sodík, vodík a chlor. Elektronegativita sodíku je 1,00, elektronegativita vodíku 2,2 a elektronegativita chloru 2,8. Napište vzorce a názvy molekul tvořených těmito prvky, které obsahují chemickou vazbu: a) nepolární.. b) polární... c) iontovou... IV. Zapište, co znamenají zápisy: a) 3 F 2 b) 4 NH 3. c) 5 Na.. d) 2 O 3.. V. Pomocí čísel a vzorců zapište: a) tři čtyřatomové molekuly fosforu b) pět molekul chloru. c) šest atomů síry. d) čtyři molekuly oxidu uhličitého

13 Téma: Částicové složení látek 3.test I. Vyřešte následující doplňovačku: a) Uveďte správné názvy chemických prvků N-CÍ 2. ON-NE 3. ÍK-D-US 4. N-ÍK-VÁP 5. TI-MO-AN-N 6. RYP-K-TON 7. FOR-FOS 8. DÍK-O-S 9. B-OM-R 10. OD-J b) Vypište názvy: halogenů vzácných plynů. II. Napište: a) slovy b) pomocí značek a vzorců 2 Na H 2 3 P 4 5 O 3 2 NH 3. 3 molekuly chloru.. 2 atomy mědi... 4 molekuly chlorovodíku. 5 molekul vody 1 molekula peroxidu vodíku

14 III. U dané částice určete: O počet protonů.. počet neutronů.. počet elektronů. IV. Doplňte vznik uvedených částic přijetím nebo odštěpením elektronů: Cl.. Cl - Ca. Ca 2+ Mn 7+ Mn 2+ S 2-. S 6+ V. Do tabulky doplňte druh chemické vazby, jestliže elektronegativity prvků jsou: X(H)=2,2; X(N)=1,0; X(Cl)=2,8; X(F)=4,0 Chemická sloučenina NaCl Druh chemické vazby F 2 HCl VI. Nalezněte ve větách ukryté názvy částic, dejte je do rámečku a uveďte jejich náboje: a) Katka ti o něm poví více... b) Zlato má větší cenu než stříbro... c) Pravdu nemá ona ani on

15 Téma: Částicové složení látek 4. test 1. Atom vápníku má protonové číslo 20. Kation vápníku Ca 2+ obsahuje v elektronovém obalu: a) 22 elektronů b) 21 elektronů c) 20 elektronů d) 18 elektronů 2. Zápis Al 3+ označuje a) kation b) anion c) molekulu d) prvek 3. Chemická vazba vzniká a) spojením protonů ze dvou atomů b) spojením dvou atomových jader c) sdílením elektronového páru mezi atomy d) jinak, než uvádějí výše uvedené případy 4. Doplňte čísla ve větě. Tři molekuly vody obsahují celkem: a).atomů vodíku b).atomů kyslíku c).atomů dusíku 5. Látkou, která se skládá pouze z atomů o stejném protonovém čísle, je a) vzduch b) zlato c) chlorovodík d) oxid uhličitý 6. Značky prvků: měď, vodík, dusík, zlato zapište do té řady, kam si myslíte, že svými vlastnostmi patří: a) Fe, Al, Zn b) O, Cl, F

16 7. Elektronegativita draslíku je 0,9 a chloru 2,8. V molekule KCl se vyskytuje vazba a) polární b) iontová c) nepolární d) kovová 8. Elektronegativita vodíku je 2,2 a chloru 2,8. V molekule HCl se vyskytuje vazba a) polární b) iontová c) nepolární d) kovová 9. Zápis 5 O 2 označuje a) pět atomů kyslíku b) pět molekul kyslíku c) pět molekul ozonu d) pět atomů ozonu 10. Slovní vyjádření tři molekuly chloru se pomocí značek a vzorců zapíše: a) 3 Cl b) 3 Cl 2 c) 3 HCl d) 3 Cl

17 Téma: Částicové složení látek 5. test I. Doplněním tajenky získáte jméno starověkého řeckého učence, který předvídal, že látky se skládají z nejmenších, dále nedělitelných částic K 2. Se 3. Mn 4. H 5. Zn 6. Cr 7. Li 8. Hg 9. Mg 10. S II. Určete druh chemické vazby u následujících sloučenin, jestliže hodnoty elektronegativity jsou: X(Na)=1 X(Cl)=2,8 X(F)=4 X(K)=0,9 X(I)=2,2 NaCl:.. F 2 :... KI:.. III. U následujících částic určete počet elektronů, protonů a neutronů: 27 Al O 2 8 IV. Uvedené částice seřaďte podle vzrůstající hmotnosti od nejmenší po největší (postupně očíslujte od 1 do 4). molekula.proton.elektron.atom V. Napište kolik atomů a kolik prvků obsahují dané sloučeniny: Sloučenina Počet atomů Počet prvků P 4 O 10 NH 4 NO 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 Na 2 CO 3.10 H 2 O

18 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 1. test I. V chemických vzorcích doplňte oxidační čísla atomů prvků: SiF 4 H 2 O 2 Cr 2 O 3 Ag 2 S SBr 6 OsO 4 CaCl 2 SbI 5 II. Doplňte názvy ke vzorcům a chemické vzorce k názvům: III. N 2 O... fluorid vápenatý... FeCl 3... oxid rtuťný... BaS... bromid litný... PbI 2... sulfid hlinitý... Doplněním tajenky získáte jednu skupinu dvouprvkových sloučenin: Název oxidu označovaného v pevném skupenství jako suchý led 2. Triviální název fluoridu vápenatého 3. Jev, který nastává v ovzduší reakcí oxidů síry a dusíku s vodou a má vliv na životní prostředí 4. Vzorec jedovatého oxidu, který vzniká nedokonalým spalováním uhlí 5. Triviální název nerostu sulfidu olovnatého 6. Obchodní název oxidu vápenatého 7. Starší název oxidů 8. Obchodní název chloridu amonného 9. Chemický název sloučeniny Na 2 O 10. Dvouprvkové sloučeniny síry s kovovými prvky IV. K důkazu chloridových, bromidových a jodidových aniontů se používá dusičnan stříbrný. Vzniknou sraženiny. Napište rovnici reakce: a) chloridu sodného a dusičnanu stříbrného. b) bromidu sodného a dusičnanu stříbrného. c) jodidu sodného a dusičnanu stříbrného

19 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 2. test I. Doplňte. V tajence je jméno chemika, který objevil jeden z prvků periodické soustavy prvků Doplňte názvy jednotlivých sloučenin: 1. BaO 2. NH 4 Cl (triviální název) 3. Al 2 O 3 4. NH 4 Br 5. As 2 O 3 6. NaI Uveďte jméno objevitele:... Doplněním čísel získáte rok objevu:... protonové číslo vodíku... počet atomů ve sloučenině H 3 PO 4... počet elektronů v jednoduché chemické vazbě... číslo skupiny, v níž jsou prvky O, S, Se, Te, Po Objevený prvek je za normální teploty kapalina, štiplavého zápachu, hnědočervené barvy, její páry leptají sliznici. V periodické tabulce leží v VII. A skupině. Uveďte název objeveného prvku... Se stříbrem tento prvek tvoří nerozpustnou sloučeninu, která se na světle rozkládá a černá. Napište název a vzorec této sloučeniny... Napište iontovou rovnici vzniku sloučeniny

20 II. Oxidy mají značný význam v životě člověka. Doplňte jejich názvy a vzorce: a) Pražením pyritu vzniká zapáchající plyn, rozpustný ve vodě, který se používá k dezinfekci např. sklepů a odbarvování některých látek.... b) Pazourek a opál jsou odrůdy křemene.... c) Výchozí látkou fotosyntézy je kromě vody... d) Nedokonalým spalováním uhlí vzniká jedovatý... e) Pálené vápno je po chemické stránce

21 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 3. test I. Vyřešte následující doplňovačku Triviální název chloridu amonného 2. Chemický název pro H 2 S 3. Prvek s protonovým číslem 2 4. Vzorec páleného vápna 5. Obecný název pro SiO 2 6. Triviální název pro MnO 2 7. Přírodopisný název PbS Sloučenina v tajence sublimuje, při mírném zahřátí žloutne, na světle tmavne, část se rozkládá. Napište název sloučeniny a vzorec:. II. Oxidy mají velký význam v životě člověka. Doplňte chybějící údaje: a) v lékařství má použití jako rajský plyn: vzorec.chemický název b) hnědočervený oxid stejného prvku jako v bodě a), je jedovatý a má leptavé účinky: vzorec chemický název c) modrý safír a červený rubín jsou přírodní odrůdy jednoho oxidu: vzorec chemický název... III. Z koksu a vodní páry se asi při 800 C průmyslově vyrábí směs dvou plynů, tzv. vodní plyn. Oba plyny, které při reakci vznikají, jsou hořlavé, se vzduchem tvoří výbušnou směs a jeden z nich je velmi nebezpečným jedem. Určete, které chemické látky tvoří vodní plyn: Napište chemickou rovnici vzniku vodního plynu: IV. Zapište vzorce a chemické názvy : oxid antimonitý sulfid draselný chlorid hlinitý. oxid železnatoželezitý.. AsF 5. Cl 2 O 7 K 2 S. SiO

22 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 4. test I. Doplňte správné výrazy do doplňovačky: Triviální název NH 4 Cl 2. Přírodopisný název pro NaCl 3. Přírodopisný název pro PbS 4. Železná ruda Fe 2 O 3. nh 2 O 5. Pevný CO 2 6. Zařízení ke snížení množství škodlivých jedovatých plynů z výfukových plynů automobilů 7. Triviální název pro CaO 8. Triviální název pro NH 3 9. Triviální název pro SiO Přírodopisný název pro CaF 2 II. Napište názvy a vzorce chemických sloučenin SiO 2.. chlorid uhličitý PbI 4.. oxid jodistý.. MgF 2. bromid manganistý. Sb 2 O 5 fluorid draselný AlCl 3 oxid wolframový.. III. Zakroužkujte látky, který nepatří mezi oxidy: a) CaO b) KCl c) NaOH d) Al 2 O 3 e) P 4 O 10 f) H 2 O 2 IV. Jedovatost oxidu uhelnatého spočívá v tom, že se váže na hemoglobin a ten pak již nemůže přenášet kyslík z plic do tkání. Jak byste pomohli člověku, který byl přiotráven oxidem uhelnatým při pobytu v místnosti, ve které unikal tento plyn? a) S postiženým nehýbáte a nasadíte mu rychle ochranou masku. b) S postiženým nehýbáte, ponecháte ho v prostředí, kde je. Pouze větráte. Je-li v bezvědomí, provádíte umělé dýchání. c) Postiženého odvedete nebo odnesete na čerstvý vzduch. Je-li v bezvědomí, provádíte umělé dýchání a zavoláte lékařskou pomoc. d) S postiženým nehýbáte a voláte okamžitě lékařskou pomoc

23 Téma: Dvouprvkové sloučeniny 5. test I. Halogenidy lze získat slučováním prvků. Tak můžeme připravit například chlorid železitý, jodid rtuťnatý a fluorid sírový. Vznik těchto tří halogenidů slučováním prvků vyjádřete chemickými rovnicemi: II. Oxidy mají velký význam v průmyslové výrobě. Doplňte vzorce významných oxidů:..(pálené vápno),.(suchý led), (náplň bombiček k přípravě šlehačky),..( k výrobě skla), ( umělý korund pro brusné materiály). III. Doplňte oxidační čísla prvků v molekulách: Si F 4 Cr 2 O 3 Ag 2 O H 2 O 2 SBr 6 Mn 2 O 7 OsO 4 SbBr 5 IV. Ve kterém z oxidů síry ( v oxidu siřičitém a v oxidu sírovém) je větší hmotnostní zlomek kyslíku? a) v oxidu siřičitém b) v oxidu sírovém c) v obou oxidech je stejný d) na základě zadaných údajů nemůžeme odpovědět V. Z uvedených látek nepatří mezi dvouprvkové sloučeniny: a) kuchyňská sůl b) mosaz c) disulfid železnatý - pyrit d) pálené vápno VI. Mezi dvouprvkové sloučeniny nepatří: a) produkt reakce dusíku a vodíku b) produkt reakce chloru se sodíkem c) chlorovodík d) kyselina sírová

24 I. Vyřešte následující doplňovačku: Téma: Chemické reakce 1. test Reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a vody 2. Různorodá směs pevné látky a kapaliny 3. Částice s kladným nábojem 4. Látka, která umožňuje rozlišit kyseliny a zásady na základě změny svého zbarvení 5. Název čísla, které udává počet protonů v jádře 6. Látka, která ovlivňuje rychlost chem. reakce, ale po ukončení zůstává nezměněna 7. Objevitel periodického zákona 8. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů 9. Sloučeniny, které obsahují anionty OH

25 II. Schéma naznačuje možnost postupného vzniku látek třemi reakcemi: A, B, C A oxid vápenatý hydroxid vápenatý C B uhličitan vápenatý a) Vyjádřete průběh reakcí tím, že reakční schéma doplníte na chemické rovnice: A +.. Ca(OH) 2 B C +.. CaCO CaO +.. b) Vyberte vhodné děje a doplňte k nim písmeno reakce naznačené ve schématu: tvrdnutí vápenné malty výroba páleného vápna výroba hašeného vápna... III. Je dáno šest sloučenin: A - kyselina dusičná B - voda C - oxid uhličitý D - hydroxid barnatý E - amoniak F - oxid barnatý Napište rovnicí průběh reakcí mezi látkami: a) A + D b) C + D c) A + F d) B + F e) B + E

26 Téma: Chemické reakce 2. test I. Jako prostředek při překyselení žaludku se užívá lék, který obsahuje hydroxid hlinitý. a) Vysvětlete působení této sloučeniny na kyselinu, která je obsažena v žaludku: b) Napište chemickou rovnici tohoto děje: II. Ve stavebnictví se jako součást stavebních směsí užívá hašené vápno. a) Zapište chemickou rovnici výroby hašeného vápna: b) Určete typ této chemické reakce: c) Napište rovnici, která vyjadřuje tvrdnutí vápenné malty: III. a) Napište rovnici reakce kyseliny dusičné s hydroxidem barnatým: b) Jak se tato reakce obecně nazývá?

27 IV. Navrhněte reaktanty pro přípravu uvedených produktů a zapište chemické rovnice těchto příprav (typ reakce je uveden): a) produkt - sulfid rtuťnatý, typ reakce - slučování b) produkt - dusičnan amonný, typ reakce - neutralizace c) produkt - siřičitan sodný, typ reakce - reakce kyselinotvorného oxidu s hydroxidem V. V krasových oblastech za vhodných podmínek vznikají krápníky. Napište chemickými rovnicemi podstatu krasových jevů a popište tyto jevy podle obrázku:

28 Téma: Chemické reakce 3. test I. Popsané chemické děje vyjádřete chemickými rovnicemi a rovnice upravte: a) hořením železa v kyslíku vznikne oxid železitý:... b) čtyřatomová molekula fosforu reagovala s pěti molekulami kyslíku za vzniku molekuly složené ze čtyř atomu fosforu a deseti atomů kyslíku:... c) chlorečnan sodný reagoval s jednou molekulou jodu za vzniku jodičnanu sodného a chloru:... d) reakcí draslíku s vodou vznikne hydroxid a vodík:... II. Vyřešte následující doplňovačku: Název látky vstupující do chemické reakce 2. Sůl odvozená od kyseliny dusičné 3. Český název prvku sulphur 4. Lidový název pro hydroxid 5. Název různorodé směsi nepatrných částeček pevné látky rozptýlených ve vzduchu 6. Slitina mědi a zinku 7. Chemický název sloučeniny H 2 S Uveďte český výraz pro pojem z tajenky... Vysvětlete jeho podstatu

29 III. Vyčíslete chemické rovnice: a) NO + O 2 NO 2 b) Ag 2 O Ag + O 2 c) Ca(NO 3 ) 2 CaO + NO 2 + O 2 d) FeCl 3 + H 2 S Fe 2 S 3 + HCl IV. Zapište tři chemické rovnice k následujícím veršům: Kyslík síru miluje v plameni se spojuje, vzniká přitom látka (X) nebezpečná pro lid. Zpracována však v závodu prospěje pak národu. Vyrobí se sloučenina významná jak žádná jiná. a)... b) oxidace látky X... c)

30 Téma: Chemické reakce 4. test I. Zapište chemické rovnice následujících chemických dějů, rovnice vyrovnejte: a) Z vápence (uhličitan vápenatý) se ve vápenkách vyrábí pálené vápno, vedle toho vzniká také oxid uhličitý: b) Oxid uhličitý se dokazuje pomocí vápenné vody (roztok hydroxidu vápenatého), vzniká bílá sraženina uhličitanu vápenatého a voda: c) Reakcí kyseliny sírové s hydroxidem draselným vzniká síran draselný a voda: d) Amoniak se vyrábí přímým slučováním vodíku a dusíku: II. Je dáno pět sloučenin: A - kyselina dusičná B - hydroxid vápenatý C - voda D - oxid siřičitý E - oxid sodný Napište chemické rovnice reakcí mezi uvedenými látkami, rovnice vyrovnejte: A+B... D+C... D+B... E+C

31 III. Vyřešte následující doplňovačku: Záporný iont 2. Látka vstupující do reakce 3. Různorodá směs pevné látky a kapaliny 4. Kladná částice v jádře atomu 5. Stejnorodá směs rozpouštědla a rozpuštěné látky 6. Prvky VII. A skupiny 7. Různorodá směs dvou kapalin 8. Kladný iont 9. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů, ale liší se počtem neutronů 10. Látka, která ovlivňuje rychlost chemické reakce, ale po ukončení reakce zůstává nezměněna 11. Vzorec prudce jedovatého plynu, který vzniká nedokonalým spalováním uhlí 12. Metoda oddělování složek směsi, jejíž aparatura je na obrázku:

32 Téma: Chemické reakce 5. test I. Vyřešte následující doplňovačku Název prvku s chemickou značkou Br 2. Různorodá směs kapaliny rozptýlené v plynu 3. Slitina mědi a zinku 4. Indikátor k určování kyselin a zásad 5. Směs látky rozpuštěné ve vodě 6. Částice s kladným nábojem 7. Slitina mědi a cínu 8. Zakladatel chemického názvosloví v Čechách; křestní jméno Emil Vysvětlete pojem z tajenky: II. III. Napište rovnici tvrdnutí malty:. Zapište reakce rovnicemi a správně vyčíslete: a) Reakcí rtuti s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká síran rtuťnatý, oxid siřičitý a voda. b) Hořením hliníku vzniká oxid hlinitý c) Reakcí oxidu chloričitého s vodou vznikají kromě kyslíku ještě dvě kyseliny: chlorovodíková a chlorečná IV.. Iluzionisté předvádějí přípravu zlata z vody. Za tepla nasycený roztok jodidu olovnatého nechají v uzavřené nádobě zchladnout. Při chladnutí se z roztoku vylučují zlatožluté krystalky jodidu olovnatého. Napište chemickou rovnici tohoto jevu, jestliže víte, že reaguje jodid draselný a dusičnan olovnatý a vzniká jodid olovnatý a dusičnan draselný:

33 Téma: Kyseliny a zásady 1. test I. Doplňte chybějící údaje v tabulce: Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec siřičitá HF H 3 PO 4 uhličitanový ClO 3 II. III. V tabulce jsou různé tělní tekutiny a jejich hodnoty ph. Doplňte, zda je tekutina kyselá, neutrální nebo zásaditá. ( Při řešení berte v úvahu jejich střední hodnoty ph.) Název tekutiny ph tekutiny Tekutina je krev 7,3 až 7,5 sliny 5,8 až 7,2 žaludeční šťáva 2,0 střevní šťáva 6,1 až 7,3 slzy 7,3 V tabulce jsou uvedeny triviální názvy různých látek ( názvy historické, případně názvy užívané v běžném životě). Doplňte správné chemické názvy a vzorce těchto látek. Triviální název Chemický název Vzorec vitriol hašené vápno kyselina solná čpavek lučavka královská IV. V jednom druhu atmosférického potápěčského obleku se vydechovaný oxid uhličitý zachycuje ve směsi hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého. Kyslík se doplňuje z válců na zádech potápěče. Toto zařízení umožňuje pracovat až v hloubce 300 m. Jak zachycování oxidu uhličitého vysvětlíte? Svou odpověď doložte chemickými rovnicemi

34 Téma: Kyseliny a zásady 2. test I. Z uvedených sloučenin KNO 3, H 2 O 2, HBr, NaCl, KOH, H 2 S, HgO, Ca(OH) 2, H 2 SO 3 vyberte : a) kyseliny. b) hydroxidy II. Doplňte chybějící údaje v tabulce : Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec sírová HNO 3 siřičitanový ClO 4 H 2 S III. Seřaďte uvedené údaje do tabulky tak, aby postupně klesala zásaditost a rostla kyselost roztoků. Doplňte zabarvení indikátorů v těchto roztocích: ocet ph = 2,8 destilovaná voda ph = 7 víno ph = 3,1 mořská voda ph = 8,2 žaludeční šťávy ph = 2 vápenná voda ph = 12 Látka Hodnota ph Charakter roztoku Zabarvení univerzálního indikátoru Zabarvení fenolftaleinu IV. Oxid uhličitý a oxid siřičitý řadíme mezi kyselinotvorné oxidy. Zapište rovnicemi vznik příslušných kyselin

35 I. Doplňte chybějící údaje v tabulce : Téma: Kyseliny a zásady 3. test Kyselina Anion kyseliny název vzorec název vzorec uhličitá HCl HNO 3 chloristanový 2 SO 4 II. V tabulce jsou různé tělní tekutiny a jejich hodnoty ph. Doplňte, zda je tekutina kyselá, zásaditá nebo neutrální a uveďte zabarvení příslušných indikátorů: Název tekutiny ph tekutiny Charakter tekutiny sliny 7 žaludeční štávy 2 střevní štávy 6,5 slzy 7,5 pot 5,5 Zabarvení fenoltaleinu Zabarvení univerzálního ph papírku III. V tabulce jsou uvedeny triviální názvy různých látek ( názvy historické, případně názvy užívané v běžném životě). Doplňte správné chemické názvy a vzorce těchto látek: Triviální název Chemický název Vzorec kyselina sírová hydroxid vápenatý kyselina chlorovodíková amoniak směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové

36 IV. V testu zakroužkujte správné odpovědi ( pouze jedna odpověď je správná): 1. Která z látek nepatří mezi kyseliny: a) H 2 S b) HNO 2 c) H 2 O 2 d) H 2 CO 3 2. V praxi se koncentrované roztoky hydroxidu sodného a hydroxidu draselného označují jako: a) kysličník b) louh c) soda d) skalice 3. Nejvíce vodíkových kationů H + ( oxoniových kationů H 3 O + ) obsahuje roztok kyseliny o hodnotě ph: a) 0,5 b) 1,5 c) 3,0 d) 5,5 4. Při spalování hnědého uhlí uniká do atmosféry také oxid, který se podílí na vzniku kyselých dešťů. Tímto oxidem je: a) SiO 2 b) SO 2 c) CaO d) CO 5. Kyselé a zásadité roztoky v laboratoři rozlišujeme: a) chutí b) podle barvy c) čichem d) indikátorovým papírkem

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

VYPRACOVAT DO 23. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 23. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST č. 1 Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Obecná chemie, anorganická chemie

Obecná chemie, anorganická chemie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c) OPAKOVÁNÍ Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c) Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) atom b) molekula c) ion Vyjmenujte skupenství, ve kterých se může látka nacházet: a)

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov O X I D Y Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov CO TO JSOU OXIDY? Oxidy (starší název kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku, kromě vodíku. Mezi oxidy patří mnoho nerostů, průmyslových

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Soli kyslíkatých kyselin

Soli kyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 19. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Soli důležitých anorganických

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_2_6 Test obecná chemie Střední

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH15

DUM VY_52_INOVACE_12CH15 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH15 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH11

DUM VY_52_INOVACE_12CH11 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH11 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list

Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Předmět a význam chemie Předmět chemie Význam chemie Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) vysvětlí

Více

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY jsou složeny z atomů 2 prvků.

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY jsou složeny z atomů 2 prvků. DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY jsou složeny z atomů 2 prvků. Patří sem: Halogenidy sloučeniny halogenů s dalším prvkem Oxidy sloučeniny kyslíku s dalším prvkem Sulfidy sloučeniny síry s dalším prvkem HALOGENIDY

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní list

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Sekunda 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN univerzální jazyk chemiků ( abeceda; chem. vzorce ; chem. rovnice ) české názvosloví je jedno z nejdokonalejších na světě (prof. Emil Votoček) OXIDAČNÍ ČÍSLO = náboj,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více