Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda."

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. noviny 3/2012 Nemocnice Kyjov má nového ředitele Jeho úkolem je uklidnit rozjitřenou atmosféru Rada Jihomoravského kraje jme novala 30. ledna jako krizového ma nažera kyjovské nemocnice Doc. MUDr. Petra Svobodu, Csc., FRCS(T), a to na dobu určitou s účinností od do Kromě zajiš tění kvalitní a dostupné péče, vyrov naného rozpočtu nemocnice a jejího dalšího rozvoje má za úkol uklidnit vztahy s veřejností a zaměstnanci. Petr Svoboda je významný mo ravský a český lékař, který má zku šenosti také s managementem zdravotnických zařízení, když vedl po několik let brněnskou úrazovou ne mocnici. Jsem přesvědčen, že bude nejdříve stabilizovat interpersonální vztahy v nemocnici a zlepší také ko munikaci kyjovské nemocnice s okol ními obcemi v rámci mikroregionu, uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Svoboda byl jedno hlasně radou odsouhlasen i bez vý běrového řízení. S ohledem na to, že letos budou volby, tak posouzení jeho činnosti bude mnohem širší, než by bylo v no vém období. Jsme přesvědčeni, že nová reprezentace kraje zcela jistě vyhodnotí jeho službu do konce le tošního roku, doplnil náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Svoboda se na příchod do Kyjova svědomitě připravoval. Ze sdělova cích prostředků i z internetu jsem byl o situaci v nemocnici průběžně infor mován. Nicméně samozřejmě něco zcela jiného je seznámit se s tím osobně. Mým prvním krokem proto bylo udělat schůzky s vedoucími pra covníky, primáři, vrchními sestrami atd., sdělil Svoboda. Nového ředitele nemocnice před stavil hejtman i zástupcům obcí z re gionu Kyjovska. Podle Haška jde o společnou věc, aby kyjovské zdra votnické zařízení opět plně fungo valo jako páteřní v rámci systému ve řejných nemocnic Jihomoravského kraje. Aktuálně je situace s personá lem klidná, pracujeme dál teď již konstruktivně. V této chvíli se sezna muji s jednotlivými odděleními, řekl nový ředitel po zhruba měsíci půso bení v nemocnici. My jako starostové velice dobře vnímáme a hodnotíme snahu ře ditele navázat kontakt, což se usku tečnilo. Máme celou řadu podnětů od občanů a chceme je společně disku tovat. Nabízí se pomoc nejenom ver bální, ale i finanční, jako tomu bylo i v minulosti, doplnil ředitele nemoc nice starosta města Kyjova František Lukl. vh MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v březnovém úvodníku jsem se již chtěl věnovat jiným tématům než ky jovská nemocnice. Vaše dotazy, které ke mně však v těchto dnech směřu jete, mají stejný základ. Copak nový pan ředitel? A tak je možná více než symbolické, že v této době postní se snad již naposled v tak rozsáhlé míře k situaci v nemocnici vyjádřím, neboť věřím, že pod zkušeným kapitánem vyplula správným směrem. V půstu má totiž člověk pracovat na proměně a obnově svého života, má oživit autentické vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život člověka lidským a křesťanským. A ač mne reálie posled ních měsíců naučily být obezřetným, jistě nepřeháním, když řeknu, že ná lada v nemocnici je o poznání lepší. Největší podíl na tomto uklidnění a nastolení dobré atmosféry má nový ředitel. Doc. MUDr. Petr Svoboda, Csc., FRCS(T) patří k uznávaným osobnostem svého oboru nejen v České republice, ale i ve světě. Hned první jeho kroky ve funkci ukázaly bystrost úsudku i lékařskou etiku. Bezprostředně jmenoval novou náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Veroniku Neničkovou, která tuto pozici zastávala dříve a vrátil do vedoucí funkce dětského oddělení primáře Tru bačíka. Spolu se starostou Bzence Pav lem Čejkou a ředitelem jsme se shodli na vhodnosti úzké spolupráce se sbo rem starostů Kyjovska a Veselska. Nemocnice Kyjov také rozšiřuje řady svých kvalitních lékařů o další osobnosti. Příkladem je uznávaný spe cialista v oboru nukleární medicíny MUDr. Jiří Bakala, nositel jednoho z nejvyšších kardiologických vyzname nání Libenského medaile. Personální stabilizace, navrácení důvěry a dobrého jména bude patřit jistě k prvořadým úkolům nového ře ditele. Z dlouhodobého hlediska poté kvalitní, řádné a dostatečné nasmlou vání péče se zdravotními pojišťovnami. Starostové vyjádřili podporu panu do centu Svobodovi v jeho nastíněných krocích a vítají i rozhodnutí hejtmana Michala Haška pokračovat v investicích v tomto páteřním zdravotním zařízení Jihomoravského kraje. Po půstu přichází doba radosti a ve selí. Věřme, že i naše nemocnice má tuto etapu v dohledné budoucnosti své existence. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Basketbalisté mají halu strana 2 / Web Kyjova v novém strana 3 / Ples města strana 7 Kyjovské noviny / březen 2012 strana 1

2 Basketbalový oddíl Jis kra Kyjov se po letech do čkal rekonstrukce basket balové haly na městském stadionu. Ta je nyní moder ně vybavena a nabízí spor tovcům důstojné podmínky. Na rekonstrukci jsme čekali několik desetiletí a hala si to již opravdu za sloužila. Proces to byl vel mi komplikovaný. Peníze jsme dostali v září loň ského roku a do konce roku 2011 jsme je museli proin vestovat a celou stavbu dokončit, naznačil počá teční komplikace předseda TJ Jiskra Kyjov Radek Kou dela. Klub dostal z minister stva školství celkem 5 mili onů korun, další peníze půj čilo město. Za to jsme vybudovali novou palubovou podlahu, celou halu jsme nově opláštili, udělali jsme nové topení, osvětlení a máme dokonce i dvě nové zařízení na koše, které jsou zcela nové a nádherné, doplnil Koudela. Půjčku ze strany města klub zřejmě nebude muset ani vracet. Domnívám se, že není žádný pro blém v tom, překlopit tuto půjčku v dotaci basketbalistům, protože si to tento klub maximálně zaslouží. De facto díky nim byla basketbalová hala rekonstruována, a to je ve stopro centním vlastnictví města. Věřím, že je to dobře nastartovaná spolupráce mezi basketbalovým klubem a měs tem, uvedl František Lukl, starosta Kyjova. Dlouholetou snahu místních a po dařený závěr kladně hodnotil i před Radnice Kyjovští basketbalisté se dočkali vlastní haly seda dozorčí rady basketbalové fe derace, který přijel do Kyjova na slavnostní přestřižení pásky. Jsme velice rádi, že se tady v Ky jově podařilo ve spolupráci s měs tem a Ministerstvem školství opra vit velmi starý objekt tak, aby se zde mohlo sportovat aspoň na regionální úrovni v čistém prostředí. Je důleži té, aby hlavně malé děti trénovaly bezpečně, vysvětlil Zdeněk Latík. Členové klubu svou vděčnost pro kazují výbornými výsledky. Náš od díl se zúčastňuje 6 ligových soutěží. V chlapecké kategorii hrajeme U14, 17 a 19, v dívčích máme ligisty v U 14, 15, 17, upřesnil předseda klubu. TJ Jiskra Kyjov má momentálně 190 členů z toho 80 % tvoří mládež do 18 let. Členské příspěvky hradí všichni 3 až 4 tisíce ročně. vh Kyjov láká k návštěvě také prostřednictvím veletrhů Foto IC Foto Antonín Vrba Město Kyjov se i letos prezentovalo v rámci veletrhů cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a na Holiday World v Praze. Foto Antonín Vrba PRVNÍ MINIVELETRH CESTOVNÍHO RUCHU V KYJOVĚ Region Slovácko Hodonín, město Kyjov a Informační centrum města Kyjova vás srdečně zvou na Miniveletrh cestovního ruchu a tra dičních řemesel, který se uskuteční ve středu od do v prostorách dvorního traktu kyjovského informačního centra. V rámci miniveletrhu se kromě pořádajícího města Kyjova a regionu Slovácko představí CK Régio, Pen zion Régio, Lidová jizba, areál Buko vanský mlýn, Dětské studio a čajo kavárna Něha, Kyjovské Slovácko v pohybu a Mikroregion Nový Dvůr. Pro milovníky vína je připravena ochutnávka s možností prodeje, kte rou zajistí Cech kyjovských vinařů. Své umění (dřevěné výrobky, háč kované ozdoby, kraslice, výrobky z pedigu, suchá vazba ) vám před vedou místní lidoví řemeslníci, od kterých můžete vybrané produkty v případě zájmu zakoupit. Připraven je také doprovodný kul turní program více informací na pla kátech. Přijďte se podívat a zažijte veletrh tak trochu jinak... red strana 2 Kyjovské noviny / březen 2012

3 Web Kyjova je více intuitivní Zbrusu nový vzhled webových strá nek města připravila od února kyjov ská radnice. Moderní podoba přináší především přehledné vyhledávání informací. Potřeba vytvoření nového webu města Kyjova se ukázala být ne zbytně nutná, jelikož dosavadní stránky dlouhodobě nesplňovaly současné požadavky a standardy, vysvětlil změnu Lukáš Plachý z infor mačního centra. Nové stránky se od těch starých liší na první pohled modernějším gra fickým designem a zjednodušením orientace návštěvníka webu. Ke zvý šení komfortu slouží například před Ilustrační foto rozbalené hlavní menu či to, že aktu ality jsou rozděleny do jednotlivých složek podle typu dokumentu. Při tvorbě nových stránek byl zohledněn i fakt, že je využívají i nevidomí ob čané pomocí speciální čteček. Aby tak stránky mohly být přístupné opravdu pro každého, musí být v sou ladu s nejnáročnějšími předpisy, co se týká dostupnosti. Nově lze získat informace podle složek, podle data nebo pomocí fulltextového vyhledá vače. Kyjov lze najít také na Faceboo ku, kde se však vyskytují spíše ne oficiální informace a nejrůznější kul turní typy. vh Dotace budou letos nižší Více než pět milionů korun by mu sela mít kyjovská radnice, aby mo hla letos vyhovět všem žadatelům o dotaci. Ve skutečnosti však na to má pouze 1 milion a ko run. Rada či zastupitelé tak musejí velmi dobře zvažovat, komu pro středky poskytnout. Vzhledem k tomu, že byla radou města a zastupitelstvem schválena změna termínu přijímání žádostí z 31. ledna na předcházejí cího roku, tak všechny žádosti už tady máme. Nyní probíhá schvalo vací proces v jednotlivých komisích. Doporučení půjdou radě města a ná sledně pak i zastupitelstvu, uvedla vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Ky jov Ilona Pecháčková. Komise přitom mu sejí postupovat dle pře dem nastaveného klí če. Prostředky se dělí tak, že 30 % půjde do sportu, 30 % do kul tury, 30 % do sociální oblasti a 10 % do ostatních zájmových aktivit, vysvětlil tajem ník Městského úřadu Kyjov Milan Jagoš. Rada se bude za obírat žádostmi do pa desáti tisíc korun, vyš ší požadavky už musí schválit zastupitelstvo města. To by mělo také rozhodnout o návrhu, který již zazněl v éteru a týká se finanční podpory tří sub jektů basketbalového klubu TJ Jis kra Kyjov, fotbalového klubu FC 1919, a to jednotlivě částkou 400 tisíc a také stotisícovou částkou Slovác kého souboru Kyjov. V předchozích pěti letech byly žá dosti o dotace přibližně ve stejném úhrnu, od 4,3 do 4,9 milionu korun. Město přitom rozdělovalo prostřed ky od milionu a třiceti tisíc korun do milionu a devíti set tisíc korun roč ně. V loňském roce Kyjov rozdělil mezi žadatele bezmála jeden a půl milionu korun. red Sloučením vznikne úspora O krok blíže je ke spojení dvou základních škol, konkrétně J. A. Ko menského a Újezd. Jelikož obě sídlí na jedné adrese, uspořil by takový krok městu množství finančních pro středků. O sloučení ZŠ Újezd a J. A. Ko menského jsme jednali již před dvěma lety. Nesetkalo se to však tehdy s kladným stanoviskem jed noho z pedagogických sborů. Dopo ručil jsem proto tehdy oběma ředi telům, aby úvahy o sloučení vzešly především z jejich sborů, aby nedo šlo k situaci, že my jako zřizovatelé jim něco nařizujeme, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Nyní se zdá, že by sloučení ne mělo nic stát v cestě. Ilustrační foto Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 vyhlá sila konkurzní řízení na obsazení pra covních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihomorav ským krajem a schválila znění pří slušného inzerátu. Počet pracovních míst ředitelů škol, jichž se vyhlášení konkurzních řízení týká, je 150. Nelze to chápat jako vyhlášení nedůvěry stávajícím ředitelům, právě naopak, děkujeme jim za dosavadní práci, chceme však naplnit novou legislativu. Hlavním kritériem při vý běrových řízeních bude odbornost uchazečů a úroveň projektů, uvedl hejtman Michal Hašek. Se začátkem tzv. prvních jednání konkurzních komisí se počítá od 23. března 2012, tzv. druhá jed nání, kterých se účastní již kon krétní uchazeči o místo ředitele ško ly, budou probíhat od poloviny dubna Pokud se školy spojí, nečeká je nic špatného, protože jsou to dvě stejně kvalitní školy. Sloučením by vznikla silná škola, která může odo lávat různým ekonomickým a finanč ním tlakům. Přikláním se proto ke spojení, protože tam vidím výhody, řekl Jan Navrátil, ředitel ZŠ J. A. Ko menského. Ředitelka ZŠ Újezd taky nevyslo vila zásadní nesouhlas. V rámci školních vzdělávacích programů musí třídy doběhnout tak, jak začaly, to znamená, že slučování by probíhalo nějaké tři, čtyři roky, aby došlo ke komplexnímu sloučení, uvedla Dana Mezihoráková. Oba subjekty by měly být slou čeny k 1. lednu Spojení s nej větší pravděpodob ností může ovlivnit už nastupující prv ňáčky a jejich pře rozdělení do tříd. Všichni se ale sho dují v jednom, kva lity výuky se tento proces v ničem ne dotkne. Město by při tom uspořilo finanč ní prostředky. Už nebudou potřeba na příklad dvě chemické laboratoře, ale jedna a tyto uspořené fi nanční prostředky se mohou dát na po můcky a zázemí těm dětem tam, kde to bude potřeba, dopl nil Lukl. Pokud ke slouče ní skutečně dojde, vedoucí kompetence nově vzniklého sub jektu převezme sou časné vedení ZŠ J. A. Komenského. vh Rada kraje vyhlásila konkurzní řízení na místa ředitelů škol do konce června Jmenování ředitelů dotčených škol vzešlých z výsledků konkurzních řízení Radou Jihomoravského kraje se uskuteční průběžně po ukončení jednotlivých konkurzních řízení během května až července Zmíněnou problematikou se také zabývala Rada města Kyjova. Radní se usnesli, že situace kolem dosa vadního působení ředitelů školských zařízení v Kyjově byla podle posled ních informací taková, že není důvod ze strany města konkurzy vypisovat. Pakliže by o tento krok projevila zá jem rada konkrétní školy, zřizovatel má povinnost k tomuto kroku přistou pit. Výběrová řízení se týkají ředite lů, kteří jsou ve funkci déle než 6 let. V Kyjově by se podle šestiletého mandátu mohly dotknout tří ze 4 zá kladních škol a dvou samostatných mateřských škol ze čtyř. vh, red Kyjovské noviny / březen 2012 strana 3

4 Z jednání orgánů města Informace ze schůzí Rady města Kyjova V této části Kyjovských novin Vás budeme informovat o aktuál ních a podstatných jednáních z rady města, zastupitelstva města, ko misí rady a výborů zastupitelst va. Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 45. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 23. ledna 2012 Rada města schválila: realizaci projektu Separace bio odpadů tento projekt počítá s tím, že od roku 2012 budou moci domácnosti třídit i bio odpad; město Kyjov obdrželo na tento projekt dotaci ve výši ,00 Kč z OP Životní pro středí a ,00 Kč ze Stát ního fondu životního prostředí; záměr na prodej dopravního au tomobilu Renault Master, který slouží Jednotce sboru dobrovol ných hasičů (JSDH) města Kyjova za částku ve výši Kč včetně vnitřního vybavení; záměr podat žádost o finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK na období na nový dopravní automobil pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kyjova v roce Cena no vého dopravního automobilu je od hadována ve výši Kč. Rada města vzala na vědomí: zprávu stran koncepce dopravy města Kyjova; koncepce bude dále rozpracována na dílčí úkoly a investiční priority např.: okružní křižovatka Nerudova Havlíčkova, místní komunikace Pod Kohout kem a Palackého třída, rozšíření parkovacích ploch, opravy chod níků a komunikací a další revitali zace veřejného prostranství. Rada města rozhodla: o zrušení záměru města Kyjova č. 24/2011; nevyhlašovat záměr na prodej části pozemku p.č. 607/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Nětčice u Kyjova z důvodu ponechání ve vlastnictví města; o zrušení záměru města Kyjova č. 66/2011 prodej zeměděl ských pozemků ve vlastnictví města. Důvodem k zrušení uve deného záměru města je nízká nabízená cena za pozemky. Rada města souhlasila: s poskytnutím materiálního vyba vení pro Městskou knihovnu na projekt Jak hledat a zastávat pravdu v dnešní době, a to for mou výpůjčky na dobu určitou. Rada města doporučila: Zastupitelstvu města Kyjova roz hodnout o pojmenování nové ulice U Malšinky, která se na chází u ulice Pod Lipami jde o nově zasíťovanou část Nětčic, kde jsou stavební pozemky pro 14 nových rodinných domů Rada města nedoporučila: Zastupitelstvu města Kyjova roz hodnout ve věcech níže uvedených. Rada města bere předložený ma teriál na vědomí a ukládá odboru úřadu územního plánování ve spolu práci s odborem majetku předložit žádost o změnu územního plánu Ky jova (ÚPN SÚ Kyjov) bezodkladně k rozhodnutí ZM: a) Rada města nedoporučuje ZM roz hodnout o pořízení změny platné územně plánovací dokumentace města Kyjova (ÚPN SÚ Kyjov), b) Rada města doporučuje pořizo vateli (odboru úřadu územního plánování) prověřit návrh v pořizo vaném novém územním plánu Ky jova. Žádost se týká rozvojové funkční plochy pro bydlení (lokalita Bukovan ská I) na funkční plochu umožňující průmyslovou výrobu. Důvodem nedo poručení je pokročilé stádium pro cesu pořizování nového Územního plánu Kyjova (připravuje se proces projednávání hotového návrhu), kde vlastník může uplatnit námitku proti návrhu. Případná námitka bude v dal ším postupu řešena a o jejím vypo řádání bude rozhodnuto ZM. 46. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 30. ledna 2012 Rada města rozhodla: o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou vě o výpůjčce uzavřené s Domem dětí a mládeže Kyjov dne , jejímž předmětem je bez platné užívání nemovitostí po zemků a budov rekreačního are álu v katastrálním území Solanec pod Soláněm; o vyhlášení záměru města na ná jem nebytových prostor bufetu v budově č.p v areálu let ního koupaliště v Kyjově; o vyhlášení záměru na výpůjčku sportoviště na Městském stadi onu v Kyjově; o vyhlášení záměru na výpůjčku sportoviště fotbalového hřiště s umělým povrchem; o uzavření dohody o způsobu při spívání do provozního fondu mezi městem Kyjovem jako vlastní kem bytových domů s č.p a 1331 na ulici Jiráskova v Ky jově a družstvem JINER, stavebně bytovým družstvem; o uzavření Smlouvy o náhradní vý sadbě dřevin v místech: ul. Mezi Mlaty, u hřbitova, parčík u kaple sv. Martina, ul. Tyršova, celkem bude vysazeno 138 stromů a 100 keřů. Rada města doporučila: Zastupitelstvu města Kyjova schválit podání žádosti o do taci na realizaci projektu Pomník v parku sv. Martina, schválit realizaci projektu v pří padě přijetí dotace. aby monografie Kyjov, Boršov, Bo huslavice, Nětčice byla zpraco vána do jara SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 13. února 2012 Rada města schválila: Zásady pro odepisování majetku a odpisový plán města Kyjova; od roku 2012 má město stejně jako soukromé subjekty povinnost ode pisování. Rada města rozhodla: o vydání nového ceníku ubyto vání v ubytovně města Kyjova na ulici Havlíčkova 178, Kyjov, a no vého ubytovacího řádu platného pro osoby ubytované na této uby tovně, jimž je poskytována zvý šená sociální péče, vše s účin ností od ; Ceník ubytování Komerční ubytování Počet nocí 1 4: 150 Kč/vč. DPH Počet nocí 5 a více: 130 Kč/vč. DPH Sociální ubytování Sazba za kalendářní měsíc: 4000 Kč/vč. DPH o prodloužení pracovního poměru u ředitelů školských příspěvko vých organizací bez nutnosti ko nání výběrového řízení, a to na dobu 6 let vyjma ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice z důvodu dů chodového věku; o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 6 v bytovém domě na ulici Brandlova č. p Rada města vzala na vědomí: a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na přepracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy a přístavba objektu smu teční síně v Kyjově ; cílem je sní žit rozpočtované náklady na re konstrukci; a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na přepracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy objektu městské knihovny v Kyjově, i zde je cílem snížení rozpočtovaných nákladů; kladné vyjádření školské rady při ZŠ Újezd a ZŠ J. A. Komen ského, vzala na vědomí kladné stanovisko školské komise a po věřila odbor školství a kultury k zahájení kroků potřebných ke sloučení Základní školy Újezd a Základní školy J. A. Komen ského. Rada města stanovila: pro rok 2012 výši úhrady neinves tičních nákladů na platící žáky do jíždějící z okolních obcí do kyjov ských základních škol ve výši 7 000,00 Kč na jednoho žáka. Tato částka se nemění, zůstává stejná jako v roce Rada města souhlasila: s konáním happeningu Hodina Země 2012 dne 31. března V době od do bude vypnuto nasvícení radnice a místních památek. Seznam do tčených míst: budova radnice gymnaziální kaple finanční úřad ZUŠ Kyjov kaplička u muzea kostel kostel v Bohuslavicích. Z jednání výborů a komisí KONTROLNÍ VÝBOR (1. února 2012) Projednané body: uzavření problematiky nájemního domu na ulici Komenského č.p. 558; rozpracování úkolu Kyjovská ko paná kontrola vyúčtování dotace SOCIÁLNÍ KOMISE (17. ledna 2012) Projednané body: projednání návrhu na rozdělení dotací z rozpočtu města do soci ální oblasti a doporučení konkrét ních částek na RM a ZM informace o změnách v sociální oblasti projednání žádostí o DPS a umís tění do DPS Užitečné informace z kyjovské radnice red KOMISE PRO SPOLKOVOU ČINNOST (24. ledna 2012) Projednané body: projednání návrhu na rozdělení do tací z rozpočtu města a doporuče ní konkrétních částek na RM a ZM projednání spolupráce všech spolků SPORTOVNÍ KOMISE (30. ledna 2012) Projednané body: projednání návrhu na rozdělení do tací z rozpočtu města a doporuče ní konkrétních částek na RM a ZM vytvoření pamětního místa u kap le sv. Josefa v parčíku u ZŠ Újezd doručená žádost FC Kyjov 1919 s. r. o. o převzetí správcovství nad areálem městských sportovišť. strana 4 Kyjovské noviny / březen 2012

5 Osobnosti Ředitel kyjovského gymnázia Josef Klvaňa a osobnosti v jeho životě ( ) Pokračování z předchozího čísla V první části článku jsem věnoval pozornost období Klvaňových stu dií na Slovanském gymnáziu v Olo mouci a na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. Nejdůležitější v tomto období bylo zázemí, které mu poskytovala rodina pražského ob chodníka a mecenáše J. Neffa a za jistila mu také vstup do intelektuál ního českého prostředí Prahy. Pro jeho celoživotní zaměření mělo klí čový význam setkání s prof. Františ kem Bartošem, který jej nasměroval na Moravu a podnítil jeho zájem o lidovou kulturu. Kroměříž znamená léta suplování na nově otevřeném gym náziu a počátek přátelství s J. Úleh lou. V roce 1883 skládá jako první v českých zemích v Olomouci zkoušku z kreslení na středních ško lách. Zažije pád německé radnice i premiéru Stabat Mater Antonína Dvořáka v Olomouci, kde se mu do stane vřelého přijetí od skladatele. Uherské Hradiště Slib definitivy od ředitele Lošťáka přivedl Klvaňu z Hané na Slovácko, kde si mohl založit domácnost a při vést svou snoubenku Růženu Šímo vou, která pocházela z pražské měš ťanské kamenické rodiny. Klvaňův švagr profesor Josef Šíma ho poz ději provází jako kreslíř na jeho ná rodopisných cestách po Moravě a Slovensku.. A když předběhnu his torii o několik desítek let, tak Josef Šíma junior se stává známým čes ko francouzským malířem. Toho se jeho strýc Klvaňa už nedožije... Cyri lometodějský rok 1885 přivádí na ne Foto archiv gymnázia Slavnost svěcení gymnasijní budovy 24. září daleký Velehrad poutníky nejen z Mo ravy a Slovenska, ale také z Chor vatska, Srbska a Bulharska. Z Prahy přijíždí do Uherského Hradiště i Dr. Lad. Rieger. Mladí manželé Klvaňovi jsou zváni do rodiny říšského pos lance JUDr. Fanderlíka, jehož man želka pochází z pražské osvícené ro diny Helceletů. Tak jak v roce 1883 v Kroměříži, tak v roce 1887 v Uherském Hra dišti zažívá Klvaňa pád německé rad nice a velký rozmach českého kul turního života. Jeho pří telem se stává učitel Frant. Kretz, redaktor, spisovatel a nadšený sběratel lidového umě ní na Slovácku. Do dnes jeho sbírky tvoří zlatý fond muzea v Uh. Hradišti. Mezi přátele se řadí i příslušníci Suchovské republiky v čele s malířem Jožou Uprkou a právníkem i spisovatelem Oldři chem Bystřinou. Každou volnou chvíli věnuje Kl vaňa národopisným cestám po ven kově. Fotografuje, kreslí, zapisuje, sbírá výšivky i krojové součástky. Ty nejstarší a nevzácnější posílá man želům Náprstkovým do Prahy. Vý sledky svých výzkumů popisuje v celé řadě časopisů. V jeho úsilí ho pod poruje prof. Lubor Niederle (autor Mo ravského Slovenska) i sběratel písní František Bartoš. Ten přijíždí za Kl vaňou i se skladatelem Leošem Ja náčkem. Klvaňa je seznamuje se své ráznými hudci z Velké a představuje jim evangelický kostel v Javorníku, kam chodí vesničané ještě ve staro bylých krojích, které se za století nezměnily. V roce 1894 provází po Besky dech svého přítele spisovatele Fran tiška Táborského a malířku Zdenu Braunerovou. V roce 1895 navštívil s Aloisem Jiráskem historická místa na Slovensku, kde se odehrávaly děje románu Bratrstvo. Na výstavě v Berlíně, kde bylo i české oddělení, se setkává s malířem Adolfem Lieb scherem. Poslední léta v Uh. Hradiš ti přijímá funkci okresního škol ského inspektora na Hodonínsku, protože mu dá vá větší volnost a možnost věno vat se cele náro dopisu. Kyjov 1898 až V roce 1896 vítězí v Ky jově ve volbách česká radnice a v roce 1898 má být otevřeno gym názium. Klvaňovi přátelé ze student ských let JUDr. Karel Kozánek a MUDr. Severin Joklík spolu se soudním radou A. Trč kou ho jako delegace přesvědčí, aby přijal místo ředitele nového ústavu. Pro Kyjov znamenal příchod Kl vani velký přínos, dodnes nese gym názium jméno svého prvního ředite le. Pro něho samotného ale kyjovská léta nebyla příliš šťastná. Manželka Růžena zahynula při výbuchu liho vého kahanu a v roce 1909 prodělal první záchvat mozkové mrtvice, která ukončila jeho pravidelné prázd ninové cesty po Evropě za poznáním. Další plány přerušila 1. světová válka, do konce bylo na dva roky jeho gymnázium uza vřeno a několik stu dentů souzeno pro vele zradu. Přísný charakter Klvaňův těžce snášel léta válečná, kdy narůs tala kriminalita mláde že a docházelo k proje vům hrubosti ve všech vrstvách společnosti. Léta, kdy nemohl ces tovat, věnoval diktování svých po známek uspořádání svých výzkumů národopisných a geologických. Vel kou posilou mu byla rodina kyjov ského stavitele Sonevenda a hlavně Dr. Kozánka, se kterým se setkávali téměř denně. Přátelské vztahy měl i k mladým malířům Jano Köhlerovi a Antoši Frolkovi. Před válkou Klvaňu v Kyjově navštívilo i několik osobností ze zahraničí: v roce 1910 skotský spisovatel a politik Scottus Viator, Zdravotnictví Kyjovské noviny / březen 2012 strana 5 Foto Nemocnice Kyjov Foto archiv gymnázia O jednu novou sanitku rozšířila svůj vozový park kyjovská nemoc nice. Investice za bezmála milion korun poslouží především starším pa cientům a těm, kteří budou potřebo vat převoz například při propuštění z hospitalizace. Nové auto bude zcela jistě pří nosem. Vždyť například já jezdím s vozem, který má za 17 let provozu najetých již téměř milion kilometrů. Komfort pro pacienty je naprosto nesrovnatelný, uvedl řidič Dopravní služby Kyjov Milan Lunga. Jiný šofér stejné služby Miroslav Pešl ocenil především to, že nový vůz má zabudovanou klimatizaci jak vepředu, tak i vzadu, že je rychlejší a bezpečnější. Nemocnice Kyjov zakoupila zatím jedno vozidlo v hodnotě 950 tisíc korun, další by do nemocnice mělo doprovázený J. Úlehlou nebo fran couzský obdivovatel moravského li dového umění William Ritter. Mezi zajímavé návštěvy vzpomínané Klva ňou patří Dr. Jiří Guth Jarkovský, au tor pravidel slušnosti. Klvaňa se vzdor svým válečným trablům a cho robám dožil nejen znovuotevření svého ústavu, ale i konce války a vzniku Československé republiky. Určitou satisfakcí bylo, že nejen jeho žáci, ale celé město mu vzdalo hold za jeho mnohaletou práci a úsilí. Na závěr ještě malá perlička. Když v roce 1918 chystala vídeňská opera premiéru Janáčkovy Pastor kyně, přijeli umělci a garderobiéři z Vídně za Klvaňou pro instrukce a fotografovali a nakupovali kroje na Kyjovsku, hlavně v Mistříně. Ředitel Josef Klvaňa umírá 13. srp na 1919 a je pochován u zdi kaple sv. Josefa v sousedství svých přátel MUDr. Severina Joklíka a rodiny stavitele Sonevenda. Jiří Dunděra Kyjovská nemocnice rozšiřuje vozový park přijít v březnu. Jejich využití upřesnil náměstek léčebně preventivní péče Nemocnice Kyjov Richard Strýček: Samozřejmě, že tyto sanitky nejsou určeny pro převoz akutních stavů. Jsou indikovány rychlou zdravotní službou a poslouží pro převoz paci entů, kteří přichází do nemocnice Kyjov nebo přijíždí k vyšetření, ošet ření, ale i při propuštění z hospitali zace. Samozřejmě musíme přihléd nout k ekonomice provozu. Tento typ nových vozů má mnohem menší spotřebu a náročnost na náhradní díly. Vozy Dopravní služby si mohou zavolat pacienti, kteří je mají indiko vané lékařem. Nemocnice přitom nabízí veřejnosti bezplatný kontakt na čísle , druhou mož ností je objednat si je přes dispe čink vh

6 Děti, mládež a škola Žáci ZŠ Újezd obdarovávali Letošní školní rok jsme se ve 3.B rozhodli, že chceme udělat někomu radost. A protože umíme pěkně kres lit a často vyhráváme i různé výtvarné soutěže, rozhodli jsme se pro radost výtvarnou. Nakreslili jsme obrázky z lékařského prostředí. Všem se moc povedly. Vybrali jsme deset nejvyve denějších, zarámovali je a těšili se na den, kdy jimi vyzdobíme nějakou kyjovskou ordinaci. Tímto dnem byl pátek 27. ledna. Paní MUDr. Vladi míra Novotná, které jsme obrázky přinesli, nás i se sestřičkou velmi mile přijaly. Pro každého malíře měla přichystán dáreček ovocný balíček a paní učitelka si odnášela jako po děkování kytici růží. A co nám tento den přinesl? Mám z toho dobrý pocit a dou fám, že naše výtvarné práce dětské pacienty zaujmou. Silvinka Braven cová Vytvořili jsme paní doktorce ve selejší prostředí pro nemocné děti. Jarda Měchura Mám radost, že se dětem bu dou obrázky líbit a nebudou se v or dinaci tolik bát. Barča Bartošová Udělali jsme radost dětem, pro kte ré jsme obrázky nakreslili a tím jsme udělali radost sobě. Matěj Hering U paní doktorky se mi moc líbi lo, má to tam hezky vyzdobené. Dominik Opatřil Pacientům naše obrázky zpří jemní čekání. Šárka Šrahůlková Mám dobrý pocit z toho, že jsem udělal radost nemocným dětem. Matěj Michalčík Potěšilo mě, že moje práce byla vybrána zrovna k paní doktorce, ke které chodím. Natálka Mikesková Mám radost, že můj obrázek bude těšit nemocné děti. Michalka Bakajová děti ZŠ Újezd Beseda s mistryní světa Dne 6. února jsme měli tu čest vyslechnout zkušenosti a zážitky slečny Jarmily Slovenčíkové, která se věnuje poměrně málo známé spor tovní disciplíně hloubkovému po tápění. Nechtělo se nám věřit, že tato nenápadná dívka si dokáže sáhnout na dno v hloubce neuvěřitelných 86 metrů, vydržet pod vodou téměř čtyři minuty a nebo s nohama spoutanýma v jedné veliké ploutvi uplavat pod vodou 166 metrů, navíc tak lad nými pohyby. Jarmila Slovenčíková se pravi delně umisťuje na předních příčkách bě hem závodů po celém světě, stala se dokon ce mistryní světa v dis ciplíně konstantní váha bez ploutví. Je obdivu hodné, čeho dokážou lidé dosáhnout, když se v nich spojí odhod lanost, houževnatost a touha jít za svým cílem. Beseda byla velmi zají mavá, doplněná ukázkami sportov ního vybavení, několika dokumenty a ukončená malou autogramiádou. Mockrát děkujeme za pozitivní pří klad. Martina Kopková a Alžběta Pohanková, žákyně ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově Foto archiv ZŠ Dr. Joklíka Klub maminek Kyjov Foto archiv ZŠ Újezd Vytvoření sportovních tříd odsunuto na neurčito Zřízení sportovních tříd v Kyjově je zřejmě v nedohlednu. Poté, co padl záměr Městského sportovního klubu o přesunu Regionálního střediska mládeže z Hodonína do Kyjova, teď radnice řeší vrácení dvoumilionové dotace. Záměrem Městského sportov ního klubu bylo vytvořit v Kyjově kon cepci, tedy nastavit pravidla na roz dělování peněz, a to zejména podle výkonnosti a členské základny. Zá měrem bylo přivést sponzory napří klad z ministerstva. Proto se řešil projekt sloučení RSM a vytvoření nebo převedení centra mládeže z Ho donína, na který by se dotace získá valy tím, že by byly do něj začleněny ostatní sportovní kluby, které by měly svou právní subjektivitu, uvedl Jiří Pimek, člen TJ Jiskra Kyjov, který je zároveň zástupcem Městského spor tovního klubu. Nedopadlo to, protože fotbal se rozhodl jinak a my jsme z toho opravdu zklamaní. Těsně před jedná ním na Českomoravském fotbalovém svazu, kde mělo dojít k projednání a schválení převodu licence z Hodo nína do Kyjova, to stáhl z jednání majitel klubu FC 1919 s.r.o. pan Je telina z Brna, čímž došlo ke zhatění celé dvouleté práce, upřesnil Pimek. Město tak nyní bude muset ře šit vrácení dvoumilionové dotace. Částka totiž měla posloužit na ná kup licence, aby RSM mohlo půso bit v Kyjově. Město Kyjov prostřednictvím fi nančního odboru zaslalo Městskému sportovnímu klubu žádost o vyúčto vání dvou milionů korun, které zastu pitelstvo města určilo pro nakou pení licence. Všichni víme, že nedošlo k převodu licence z RSM Hodonín na MSK Kyjov. Důvody v tuto chvíli nejsou pro město důležité. Nejdůle žitější je, aby se finanční částka, kte rou město do nakoupení licence in vestovalo, opět vrátila. Myslím si, že k tomu má Městský sportovní klub pádné právní a jiné podklady, je pře svědčen starosta Kyjova František Lukl. Protože nebyl projekt v Kyjově re alizován, odsouvá se s největší prav děpodobností i otevření sportovních tříd v Kyjově. vh Klub maminek Ky jov je dnes jediné sdružení, které v Ky jově poskytuje pra videlně prostor pro setkání rodičů s ma lými dětmi. Ti nej menší tady najdou vyžití dvě dopoledne v týdnu, kdy si mohou zahrát se svými vrs tevníky. V letošním roce rozšířil výtvarnou dílničku pro děti z pří spěvku Jihomorav ského kraje, místní distributor hra ček zase centrum nedávno zásobil nejrůznějšími poklady pro nejmenší, město Kyjov činnost podporuje na příklad symbolickým nájemným. Aby se malé děti nebály kolektivu vrstevníků, musí je k tomu maminky vést. Jednou z možností je setká vání při herních nebo tvořivých akti vitách Přáníčka pro maminky, babičky MDŽ recitujeme Příprava na batikování (tričko vlastní) Tancujeme, zpíváme Batikujeme s dětmi Hrajeme si s maňásky Králíčci, kuřátka z papíru Cvičíme Klub maminek Kyjov Místo setkávání Mlýnská 2367, Kyjov, Nětčice tel.: (Soňa Jelínková) strana 6 Kyjovské noviny / březen 2012

7 Kultura Reprezentační ples města Kyjova 2012 generální partner plesu partner plesu partner plesu Autodílny Král BOMO, dětské zboží Alena Bednárková Boty Bařinová, prodejna Hodonín a Kyjov Bukovanský mlýn Bytový textil, Škodák Cukrárna Korzo Čajovna & Galerie, Jindřich Pleva Českomoravská stavební spořitelna, Martin Janoušek Dechová hudba Žadovjáci, Ladislav Svoboda Delta mlýny s. r. o. Domov Horizont Elektro Riesz Emos trading a.s. Eva Navrátilová, prodejna ŠARM Fertila, Ing. Jarmila Polášková Fitness 4 woman Foto Horváth Foukalová Zdeňka, oděvy František Linhárek, agentura Poutníci Hana Slezarová, kosmetické poradenství Holičství ONYX, Marcela Jindrová projekční kancelář Projekt 11, Ing. Miloslav Čech Ceny do malé tomboly věnovaly firmy a společnosti: Iva Komoňová, kosmetický poradce Jana Kuchařová *Romance* svatební agentura Jaromír Schovanec, studio Dekor, prodejna barev Josef Krist Spektrum Kadeřnictví Talašová a spol. Klígl, spol. s r. o. Kolaříková Jarmila, prodejna oděvů Komerční banka Kosmetické služby, Miroslava Lupačová Kosmetický salon Nessa Kožená galanterie Fukanová Šrahůlková Králíčkova cukrárna Králíková Jana *Kuchyňka* Kreatin, Pavla Chytilová Krejčovský salón Trio, Věra Zálešáková Kvart Elektro Kyjov Květiny Kamelia Lékárna U zlaté koruny, Swisspharma, s. r. o. Lila, Svatoslava Baďurová Marie Luňáková, koupě a prodej zboží Matějáková Jindřiška, INKA dětský textil Max Style, kadeřnické služby Nikola Ledvinová pořadatelé plesu Monika Vytonská, masáže MUDr. Helena Jeřábková Netbol s. r. o. Oděvy textil Zdeněk Briešťanský Palačinkárna Happy Belly Pekárna Bachan Petr Petrů Pham Viet Thang Pizzerie u Martina Prodej vodo topo, Pavel Průša Régio, cestovní kancelář Rehabilitace, Lékařský dům Slavie Shoop.cz, Jaroslav Marhefka Stenley s. r. o. Studio Bodyshape Studio Nika, kadeřnické služby Taxi Kyjov Tonstudio Rajchman UniCredit Bank Expres Vigoss cz s. r. o. Vinařství Spielberg Archlebov Zdravá výživa Kyjov Zemědělské družstvo Vícov, výroba masa a uzenin Lešany Zlatnictví Aurum Luxor Bowling, s. r. o. MP Cosmetic, s. r. o. výzdoba sálu moderátorku obléká eno.cz VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Bzenec, Náměstí svobody 318 Ceny do hlavní tomboly věnovaly firmy a společnosti: město Hodonín Pozemní práce Horáček Galerie Doma spol. s r.o. Výroba knedlíků a těst, Milotice město Kyjov Gastronom restaurace Jiří Petrů Oční optika Kyjov město Veselí nad Moravou Kyjovské noviny / březen 2012 strana 7

8 Praktické předměty z tvořivých dílen Přestože se členové Svazu tě lesně postižených potýkají s celou řa dou mnohdy i závažných zdravotních omezení, nic jim to neubírá na zá jmu setkávat se při různých akti vitách. Především dámy si oblíbily tvořivé dílny, kde vyrábějí praktické předměty. Setkáváme se tady již skoro dva roky pravidelně každých 14 dnů a vždy děláme něco jiného. Někdy dě láme sklenky, jindy batikujeme, dě lali jsme košíky z papíru, kreslili žeh ličkami, zkrátka pořád se něco děje, pochvalovala si jedna z účastnic dí len Zdena Zavrtálková. Členové svazu plánují přitom i ná ročnější projekty. Rádi bychom le tos uspořádali kurzy finanční gramot nosti pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Myslíme si totiž, že jsou to skupiny, které jsou velmi ná chylné k manipulaci od různých po domních obchodníků apod. Navíc se domlouváme s Policií ČR v Hodo níně na kurzech sebeobrany pro seniory a osoby se zdravotním po stižením. Každý takový kurz by byl ukončen seminářem na téma bezpeč nost v domácnosti a bezpečnost na ulici, uvedla předsedkyně okresní organizace Svazu tělesně postiže ných Karla Zbořilová. Členové místní organizace svazu tělesně postižených se potkávají pra videlně také v bazénu nemocnice nebo při úterním cvičení v ZŠ Dr. Jo klíka. Středy jsou pak vyhrazeny ku želkám. Kromě toho chystají i letos sportovní hry a novinka zájemce za vede také do přírody chůzí nordic walking. vh SKLADBA VYSÍLÁNÍ 24 hodin denně Jižní Morava začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Christian Leitherer společně se svým souborem Crescendo Barock Ensemble se představí v červnu v Kyjově. PROGRAM FESTIVALU CONCENTUS MORAVIAE 2012 JE PŘIPRAVEN Již od prvního března bude možné zakoupit v předprodeji vstupenky na festival Concentus Moraviae, který nabídne více než tři desítky kon certů z období od středověku až po baroko. Ty na Moravu přijedou zahrát špičkoví čeští a zahraniční hudeb níci zabývající se autentickou inter pretací staré hudby. Letošní festival se uskuteční mezi 2. a 30. červnem ve 20 festivalových městech Jižní Moravy a Vysočiny. Kompletní program 17. ročníku je na moraviae.cz. Jazzman Didrik Ingvaldsen vystoupil s kolegy v Kyjově Jeden z nejznámějších norských jazzmanů, jehož jméno se objevuje na slav ných hudebních scénách v New Yorku nebo v Berlí ně, zavítal do České repub liky. Po pražském a brněn ském koncertu přijel spolu s dalšími muzikanty zahrát i do Kyjova. Jazz není jen hudba, je to životní styl, který si trum petista Didrik Ingvaldsen pořádně užívá, což dokázal i publiku v sálu ZUŠ. Moje hudba je založena na volné improvizaci. Není to tedy tradiční jazz, ale je to víc otevřené. Tímto způsobem hraji už téměř 30 let, uvedl Ingvaldsen. V Kyjově se představil jako člen norsko českého kvartetu, ve kterém vystoupil společně s kontrabasistou Mikaellem Olssonem, Martinem Klei blem na bicí a saxofonistou Radim Hanouskem. Posledně jmenovaný muzikant si spolupráci s věhlasným Foto archiv Didrika Ingvaldsena umělcem pochvaloval: Didrik píše většinou rytmicky zajímavá témata. Je to taková hodně expresivní hudba a myslím si, že jeho přístup je po znat z volnosti formy. Pro mě to bylo nové a moc mě to baví, řekl Hanou sek. vh Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/ 5 minut v závislosti na délce aktuálních magazínů BUĎTE S NÁMI V OBRAZE! 24 hodin denně ON LINE strana 8 Kyjovské noviny / březen 2012

9 NOVINKA Útulné bydlení 5 km od Kyjova přízemní RD 4+1 v Žádovicích, po částečné rek., s novou koupelnou. Dům má prosklenou verandu, sklep, hosp. budovy, dvůr, stodolu a garáž. Na dvůr je vjezd z hlavní cesty. Cena: ,- Kč Tel.: NOVINKA Zrekonstruovaný byt 2+1 v Kyjově, na ul. Nerudova zděný byt o výměře 61 m2 se nachází ve 3. NP domu po revitalizaci. Nová kuchyňská linka, vlastní topení. K bytu jsou 2 sklepy. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA Zděný byt o vel. 3+1 v Kyjově, Za Stadionem - ve 4. NP domu po revitalizaci, výměra bytu 61 m2 s balkonem, po část. rek. - nová koupelna se sprch. koutem, nová kuchyně a plast. okna, nový boiler. V pokojích parkety. Cena: ,- Kč Tel.: Domek k bydlení či rekreaci - přízemní RD 3+1 v malebné vesničce Labuty, s dvorkem a malou zahrádkou, s průjezdem pro parkování auta. Dům je částečně podsklepený. Cena: ,-Kč Tel: Ideální bydlení nebo rekreace 48 km od Brna, včetně starožitného nábytku! RD 4+1 v obci Dražůvky. V kuchyni krásná kachlová kamna a dřevěný strop, v obýv. pokoji je krb. Parkování v průjezdu nebo v garáži ve dvoře. K domu je velká zahrada. Cena: ,- Kč Tel SLEVA Klidné bydlení u lesa, v centru obce! Větší, prostorný RD v obci Uhřice - patrový o vel. 3+1 a 5+1, s průjezdem do dvora, s hosp. budovami, sklepem a velkou zahradou (1069 m2). Cena po slevě: ,- Kč Tel NOVINKA Pěkný, prostorný RD o vel. 7+2 blízko centra Bzence možno i ke komerčnímu využití, celý podsklepený, k domu je velká garáž s montážní jámou, dvůr a zahrada s kvelbeným sklepem a s jezírkem. V domě jsou nová plastová okna. Cena: ,- Kč Tel.: Luxusní novostavba RD o vel. 5+1 a 2+1 ve velmi klidné lokalitě města Bzenec - samostatně stojící, se zahradou, bazénem, 3 garážemi. Celková výměra pozemku m2. Orientace domu i bazénu je na jih. Cena: ,- Kč Více informací na tel.: SLEVA Pozemek vhodný na stavbu rodinného domu v obci Čeložnice. IS jsou v dosahu pozemku. Celková výměra pozemku činí 8398 m2, šířka pozemku činí cca 40 m. Cena po slevě: ,-Kč Tel: Nadstandardní, nový, prakticky a zajímavě řešený RD 6+1 ve Bzenci - v lukrativní lokalitě, s pěkným výhledem do krajiny. Dům je samostatně stojící, velikost parcely je 850 m2, s dvojgaráží a zahradou. Cena: ,- Kč Tel SLEVA Prostorný byt v bezprostřední blízkosti centra Kyjova, ul. Lidická! Nabízíme zděný byt 2+1 o výměře 65,7 m2, s vlastním vytápěním. Byt se nachází ve 3. patře. K bytu náleží prostorný sklep a kóje. Cena po slevě: ,- Kč Tel SLEVA Prostorný rodinný dům ve Vracově, ul. V Koutě - s možností drobného podnikání i dvougeneračního bydlení, nebo také přestavění na bytový dům! Část. podsklepený, s dvorkem, zahradou a kvelbeným sklípkem. Cena: po slevě: ,- Kč Tel.: Prostorný byt 3+kk s garáží a vlastní zahradou za výbornou cenu v Ježově - zrekonstruovaný, zajímavý byt o výměře 69,4 m2. Nová plast. okna, nové rozvody el., ústř. topení s plyn. kotlem, plovoucí podlahy. Parkovací místa před domem. Cena: ,- Kč Tel Byt 3+1 se dvěma balkony a garáží v obci Hýsly - přízemní, zděný byt v osobním vlastnictví, o výměře 67 m2. Byt je po kompletní rekonstrukci, výhodou je vlastní topení. V ceně je garáž s elektřinou přímo za domem. Cena: ,- Kč Tel NOVINKA Levné bydlení či stavební pozemek v Kyjově! Starší, přízemní, cihlový domek 2+1 na ul. I. Javora, určený ke kompl. rekonstrukci. Je zde malý dvorek s hosp. stavením. Veškeré IS, vytápění WAF. Celková výměra pozemku 127 m2. Cena: ,- Kč Tel Útulné bydlení nedaleko Kyjova s pěkným dvorkem! RD 4+1 v Žeravicích - s malými úpravami lze ihned bydlet. Dispozice: chodba, 2 pokoje, kuchyně, veranda, hala, schodiště do podkroví, kde jsou další 2 pokoje. Cena po slevě: ,- Kč Tel: Přízemní, zděný byt o vel. 3+1 v klidné lokalitě obce Žeravice byt v os. vlastnictví, o výměře 69 m2, je po rekonstrukci - nová elektřina, vlastní vytápení. K dispozici je dvůr a malá zahrádka. Cena: ,- Kč Tel.: Objekt k podnikání i s bydlením v Miloticích - 2 dílny, kancelář, plechová vrata, rampa, vedle je starší domeček. Obě nemovitosti jsou prodejné i samostatně. Cena: ,-Kč Tel: Vinný sklep s vinohradem v malebné lokalitě Vlkošských bůd! Pěkný, udržovaný, zděný, o vel. 2+kk s balkonem, s výhledem na krajinu. V suterénu lisovna s krásným, starým sklepem a garáž. Cena: ,- Kč Tel SLEVA Rodinný dům 4+1 v obci Dražůvky, po rekonstrukci! Dobrá dostupnost do Brna. Přes kuchyni je vstup do dvora na terasu. Menší uzavřený dvůr s dílnou je součástí. Parkování je řešeno v průjezdu. Cena po slevě: ,- Kč Tel PRESTO PŮJČKA MŮŽU SI KOUPIT, CO CHCI Osobní půjčka mi umožňuje: odložit v průběhu doby splácení měsíční splátku, a to až 5krát* předčasně splatit celou půjčku nebo její část pojistit proti neschopnosti splácet s volbou pojistného rizika zvolit výši měsíční splátky s dobou splácení až 84 měsíců Více na nebo v UniCredit Bank Expres Jungmannova 1310/10 (průchod z náměstí na autobusové nádraží), Kyjov tel.: mobil: AŽ KČ DO HODINY, MOŽNOST VÝHODNÉ KONSOLIDACE Kyjovské noviny / březen 2012 Placená inzerce / strana _UCB_Vysocany_inzerce_SPLATKOMAT_205x145,5.indd :42

10 Časově omezeno do Poukaz v hodnotě 2000 Kč Poukaz lze využít na slevu prvního pojistného, při uzavírání následujících programů: Povinné ručení Havarijní pojištění Domácnost Bydlení 200 Kč 200 Kč 200 Kč 300 Kč Pro více informací kontaktujte: agenturní kancelář Kyjov Masarykovo náměstí 2 Mgr. Martina Chrbjátová, tel Penzijní fond Životní pojištění Rodinné úrázové pojištění 300 Kč 400 Kč 400 Kč Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Březnová nabídka vše z vlastní produkce! primula (petrklíč) mnoho barev za super cenu macešky a minimacešky za 10 Kč muškáty převislé v košíku po 10 ks zdravé a silné rostliny semínka, cibuloviny, přísada salátu, kedlubny atd. pokojové rostliny všech velikostí řezané květiny, svatební kytice, ostatní aranžmá zeminy, hnojiva, postřiky, květináče plastové i keramické Nakupujte přímo u zahradníka Kyjov, Svatoborská 403 (směrem k Budvarce) gardenia.cz tel , strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / březen 2012

11 Kulturní, vzdělávací a společenský servis / březen 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV Úterý v divadelní sál SVĚT BICÍCH & ANSÁMBL PERCUDOS V interpretaci dvou vyhlášených perkusionnistů, Lukáše Krejčího 1. tympánista Filharmonie Brno a Petera Kosorína 1. tympánista Slovenské filharmonie, nabízíme nejnovější trendy kompozic pro dua hráčů na bicí nástroje. Čtvrtek v divadelní sál ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ Ze dvou se to lépe táhne Zábavný pořad plný nezamě nitelného humoru Zdeňka Izera a písní. Parodie TV pořadů, soutěží a imitování řady českých i zahraničních zpěváků a zpěva ček, vystoupení je obohacené zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Z. Izera v tomto prog ramu je zpěvačka Šárka Vaňková. Pátek pro školy, a v sobotu pro veřejnost OKRESNÍ CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE Pořádá Okresní myslivecký spolek Hodonín ve spolupráci s MKS Kyjov a MS Hubert Kostelec. Připraveny jsou zvěřinové hody, košt vína, prodej mysliveckých doplňků... Neděle v malý sál DK TANEČNÍ VEČER Výuka základních krokových variací latinsko amerických tanců salsy, bachaty a zouku. Losování o výukový kurz salsy pro 2 osoby. Pořádá Salsa Kyjov. Více informací na tel. čísle Vstup zdarma. Pondělí v Galerie & Čajovna VERNISÁŽ VÝSTAVY LADISLAVY NOUZECKÉ Křížová cesta V hudebním programu vystoupí žáci ZUŠ Kyjov. Výstava potrvá do 1. dubna. Úterý v divadelní sál DECHOVÁ HUDBA BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA V seriálu dechových hudeb se představí kapela, která vznikla v roce 2001 a navázala na tradice známé kapely Boršičanka novou, výrazně profesionální garniturou. Kapela vydala řadu hudebních nosičů a účastnila se natáčení v rozhlase i televizi. Sobota ve JOSEFSKÝ KOŠT Ochutnávka vín, pořádá ZO ČZS Kyjov. Neděle v divadelní sál VYLETĚLA HOLUBIČKA XXII. ročník soutěže dětských zpěváků Zazpívají děti z Kyjova a okolí, zpěváky doprovází cimbálová muzika Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. V programu vystoupí děti z Kyjovánku. Pořadem provází Ladik Šimeček. Neděle ve náměstí JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ IX. ROČNÍK SETKÁNÍ KROJOVANÝCH MUŽSKÝCH SBORŮ s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit Pořad uvádí známé Tragačnice a svým vtipným vystoupením představí jednotlivé mužské sbory, které přijedou do Kyjova. Zazpívají mužské sbory z Blatnice, Hroznové Lhoty, Kněždubu, Krasavci z Ostrožské Nové Vsi a připojí se k nim Révokaz z Čejkovic, Chotár z Horňácka a domácí Mužský sbor Kyjov. Pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci s městem Kyjov a MKS Kyjov. Úterý v divadelní sál Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný VŠE O MUŽÍCH Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Přijďte se pobavit a odreagovat... Připravujeme na duben: Neděle 8. Velikonoční beseda u cimbálu s Varmužovou cimbálovou muzikou, úterý 10. Dechová hudba Svatobořáci Seriál dechových hudeb, neděle korun na sirotky lidové taneční divadlo, středa 18. Jahodové duo KPH, čtvrtek 19. Karel Plíhal koncert, sobota 21. Maxim Turbulenc s diskotékou Luďka Ptáčka odpolední pořad pro děti, úterý 24. Vystoupení sourozenců Baťkových, pondělí 30. Stavění máje JAZZ KLUB KYJOV Sobota ve Club 596 TRADIČNÍ TANCOVAČKA SE SKUPINOU ZAČALOVEC věnovaná bývalému svátku žen MoDoŽo. Host večera: Gazpaco. Pondělí ve malý sál DK Kyjov Koncert projektu JAZZ V KOSTCE Latina + groove + jazz = Behind The Door Frýdek Místek. Po šesti intenzivních letech své existence kapela dozrála ve velmi originální projekt, repertoárově postavený na autorských kompozicích převážně z dílny flétnisty Ladislava Muroně. Připravujeme na duben: Úterý 20. koncert z projektu Jazz v kostce Kvarteto Milana Svobody VLASTIVĚDNÉ MUZEUM Neděle KURZ RÝSOVÁNÍ KRASLIC lektorka: Marie Jakubíčková Účastníkům zajišťujeme pracovní nástroje a obarvené výfuky vajec. 1 ks zdarma, každý další si hradí účastník sám. Minimální počet zájemců pro zahájení kurzu je 5. Středa v přednáškový sál nové budovy PŘEDNÁŠKA PŘÍRODA KYJOVSKA Stanislav Macík z České arachno logické společnosti na téma: Pavouci Kyjovska. Středa až pátek , , přednáškový sál nové budovy VELIKONOCE V MUZEU Tradiční jarní předváděcí akce s možností vyzkoušet si různé techniky výroby kraslic a zakoupení drobných dárečků pro své blízké. Školám doporučujeme předem dohodnout termín návštěvy na tel MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ První týden v měsíci amnestie upomínek a zápisné zdarma. Středa v studovna čítárna ČÍM SI ZVÝŠIT IMUNITU Přednáška Sama Fujery. Čtvrtek v 8.15 dětské oddělení PETRA BRAUNOVÁ DĚTEM Přednáška spisovatelky Petry Braunové pro žáky ZŠ. Úterý v přednáškový sál NOVODOBÉ OTROCTVÍ třetí nejvýnosnější obchod světa Přednáška Sr. Kláry Marie Strání kové o obchodování s lidmi. Jen v Evropě je ročně až a celosvětově až 4 miliony obětí. Vykořisťovatelé nutí lidi k prosti tuci, žádají neúměrně vysokou částku za zprostředkování cesty a práce, zadržují pas Středa v studovna čítárna PODSTATA VNITŘNÍCH PSYCHICKÝCH DISHARMONIÍ A ŽIVLOVÁ NEROVNOVÁHA Přednáška Zdeňka Zamazala. Pondělí v přednáškový sál DĚTI A POTRAVINOVÉ DOPLŇKY Přednáška Karla Reidla. Středa v studovna čítárna MLADISTVÝ VZHLED A TERAPIE CHŮZÍ Přednáška chiropraktika Vinci Lásla. Středa v studovna čítárna S BYLINKAMI DO NOVÉHO ROKU Přednáška Josefa A. Zentricha. Pátek až sobota oddělení pro děti a mládež NOC S ANDERSENEM GALERIE DOMA Pátek až čtvrtek OBRAZY Z CYKLU FOUR BALLS A CHARISMA pátek v komentovaná prohlídka s autorkou u vína a občerstvení. Pátek až neděle MONOTYPY PATRIKA HÁBLA P. Hábl je výraznou figurou na české malířské scéně. Hojně vystavuje v zahraničí, v ČR se účastní řady prestižních skupino vých výstav. Pro Kyjov vybral soubor prací na papíře. Více na RADNIČNÍ GALERIE Čtvrtek až pátek Výstava Tomáše Měsíčka PODOBA TĚLA A TVÁŘE Vernisáž 1. března v DĚTSKÉ STUDIO A ČAJOKAVÁRNA NĚHA Neděle ODPOLEDNE S JARNÍ PÍSNIČKOU V pro malé i větší děti zpívání při kytaře, malování, povídání a další překvapení V pro dospělé Bachova květová terapie a harmonizace emocí s lektorkou Jitkou Čulíkovou. Povídání o esencích doktora Bacha, typologie osobnosti podle esencí, individuální namíchání kapiček. Neděle od hodin JARNÍ RADOVÁNKY V NĚZE Odpoledne plné jarních a veliko nočních zvyků, hudby, tance, zpěvu, malování a tvoření pro děti i dospělé. Vystoupí žesťový orchestr, žáci klavírního a pěvec kého oddělení ZUŠ, Ženský sbor Tragačnice, Cimbálová muzika Kyjovánku II. Čaj, káva, horké víno, medovina. O. S. DEMIŽONEK Sobota ve VÝSTAVA VÍN Občanské sdružení Demižonek přátelé vína z Bohuslavic pořádá tradiční Výstavu vín v sále u Vodičků. K poslechu a tanci bude hrát CM Hudci z Kyjova. Kyjovské noviny / březen 2012 strana 11

12 Kino Panorama Kyjov /březen 2012 Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Čtvrtek 1. 3., pátek v ŠKOLNÍ VÝLET ČR 2012, 90 min, režie: Petr Ší cha, Tomáš Agnusek, hrají: Jiřina Jirásková... Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní kde zažívá mnoho peripetií. Souběžně s tím můžeme sledovat příběh mladého zlodějíčka, který prožije svou první velkou lásku. Čtvrtek 1. 3., pátek 2. 3., sobota 3. 3., neděle ve ŽELEZNÁ LADY VB 2011, 105 minut, režie: Phyl lida Lloyd, hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent Film o Margaret Tha tcherové, která dokázala, že vy soká politika není jen výsadou mužů. Svým nekompromisním přístupem k životu, získala pře zdívku Železná lady. Sobota 3. 3., neděle v MŮJ TÝDEN S MARILYN VB/USA 2011, 99 minut, režie: Simon Curtis, hrají: Michelle Wil liams, Judi Dench Colin Clark pokračuje v životopisu s názvem Můj týden s Marilyn v němž po pisuje skutečný příběh jednoho nezapomenutelného týdne s Ma rilyn Monroe. Bijásek Neděle v KOCOUR V BOTÁCH 3D USA 2011, 90 minut, režie: Chris Miller. Kocour je psanec a zloči nec, na jehož hlavu vypsali bo hatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly pod vádět a krást? Filmový klub Středa v SOUKROMÝ VESMÍR ČR 2011, 83 minut, režie: Helena Třeštíková, hrají: Jana Kettnerová, Petr Kettner... Dějiny jedné rodiny v 37 letech v novém časosběrném filmu Heleny Třeštíkové. Fascinu jící cesta jejich životem je optimis tickým a zároveň dojemným svě dectvím o důležité roli rodiny. Čtvrtek 8. 3., pátek v TOHLE JE VÁLKA! USA 2012, 96 minut, režie: McG, hrají: Tom Hardy, Chris Pine, Re ese Witherspoon Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, jsou ka marádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny Lauren Scottová. Čtvrtek ve ĎÁBEL V TĚLE USA 2012, 83 minut, režie: Willi am Brent Bell, hrají: Fernanda Andrade, Evan Helmuth Žena se v Itálii zapojí do série nelegál ních vymítání, aby zjistila, co se stalo s její matkou, která údajně zabila tři lidi, když z ní vymítali ďábla. Sobota , pátek v ČERNOBÍLÝ SVĚT USA 2011, 146 minut, režie: Tate Taylor, hrají: Jessica Chastain, Viola Davis Eugenia Skeeter Phelanová dokončila školu a je rozhodnuta začít se živit psa ním. Když se jí podaří získat práci v místních novinách, začíná pra covat na tajném spisovatelském projektu. Bijásek Neděle v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 USA 2011, 87 minut, režie: Mike Mitchell, hrají: Alyssa Milano, Andy Buckley Chimpunkové páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou. Veš kerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném os trově. Pátek 9. 3., sobota , neděle ve JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY 3D USA 2012, 137 minut, režie: An drew Stanton, hrají: Taylor Kitsch, Samantha Morton Film vypráví příběh Johna Cartera, který je nevysvětlitelně dopraven na Mars, kde se zaplete do konfliktu mezi obyvateli této planety, přežití Bar soomu a jeho obyvatel je v jeho rukách. Filmový klub Středa v THE ARTIST Francie/Belgie 2011, 100 mi nut, režie: Michel Hazanavicius, hrají: Jean Dujardin Snímek má prvky komedie, milostného pří běhu a melodramatu a je osla vou černobílého němého filmu, který je postavený na vizuál ním zážitku, hercích a jedinečné hudbě. Čtvrtek (2D), pátek (3D) ve GHOST RIDER 2 2D a 3D USA / SAE 2011, 95 minut, re žie: Mark Neveldine, Brian Taylor, hrají: Nicolas Cage Johnny stále bojuje se svou kletbou ďáb lova lovce, skrývá ve východní Evropě, když si ho najme tajná náboženská sekta, aby zachránil mladého chlapce před ďáblem. Čtvrtek , pátek v 17.30, sobota , neděle v a ve PROBUDÍM SE VČERA ČR minut, režie: Milo slav Šmídmajer, hrají: Jiří Mádl, Viktor Preiss Profesor češtiny Petr si uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spo lužačka Eliška. V sedmnácti letech nenašel odvahu jí vyznat lásku, podaří se mu však vrátit v čase... Bijásek Neděle v MUPETI USA 2012, 110 minut, režie: Ja mes Bobin, hrají: Amy Adams, Ja son Segel, Chris Cooper Fanou šek Mupetů odhalí zákeřný plán ropného magnáta Texe Richmana, který se chystá srovnat se zemí Mupetí divadlo. Je nutné opět sjednotit všechny Mupety. Filmový klub Středa v ŽENA V ČERNÉM VB/Kanada/Švédsko 2012, 95 mi nut, režie: James Watkins, hrají: Daniel Radcliffe Právník Arthur Kipps odcestuje do odlehlé ves nice. Postupně začíná odhalovat místní krutá a znepokojivá tajem ství a zjistí, že místní děti za zá hadných okolností umírají. Čtvrtek (2D), pátek (3D), sobota (2D), neděle (3D) v LORAX 2D a 3D USA 2012, 94 minut, režie: Chris Re naud, hrají: Zac Efron, Danny DeVi to, Ed Helms... Dvanáctiletý Ted žije v městečku, které je celé umělé, včetně zvířat, kytek a stromů. Hrad bu města hlídají gorily místního vládce. Lidé již dávno zapomněli, jak vypadá opravdová příroda. Bijásek Neděle v MODRÝ TYGR ČR 2012, 90 minut, režie: Petr Oukropec, hrají: Anna Polívková, Jan Hartl V beznadějné chvíli se ve městě, přímo uprostřed kři žovatky, objeví modrý tygr a roz poutá hotovou smršť. Všichni ho hledají a doufají, že by jim mohl nějak prospět. Filmový klub Středa v MERUŇKOVÝ OSTROV Slovensko 2011, 102 minut, re žie: Peter Bebjak, hrají: Szidi To bias, Attila Mokos Film odehrá vající se na jižním Slovensku vás vtáhne do víru vášní tří můžů k jedné osudové ženě a její lásky k nim, se všemi strastmi a radost mi, které dokáže přinést jen život. Čtvrtek ve SIGNÁL ČR 2011, 115 minut, režie: Tomáš Řehořek, hrají: Bolek Polívka, Ka rel Roden Film navazuje na tra dici hrdinů nejlepších českých komedií, jaké představovaly po stavy z legendárních veseloher Vesničko má středisková nebo Dědictví aneb kurvahošigutentag. Pátek , sobota 31.3., neděle v NAVŽDY SPOLU USA/F/VB/Německo 2012, 104 mi nut, režie: Michael Sucsy, hrají: Rachel McAdams Paige a Leo jsou do sebe až po uši zamilo vaní. Při vánici se stanou účast níky dopravní nehody. Leo ji pře čká bez úhony, ale Paige přijde o veškeré vzpomínky na vztah s manželem. Pátek , sobota 31.3., neděle ve HNĚV TITÁNŮ 3D USA 2012, 100 minut, režie: Jo nathan Liebesman, hrají: Sam Worthington, Liam Nelson Bo hové ztrácejí kontrolu nad titány a jejich hrůzu nahánějícím vůd cem Kronem, otcem dlouho vlád noucích bratrů Dia, Hada a Posei dona. Do boje se vrací polobůh Perseus... strana 12 Kyjovské noviny / březen 2012

13 Společenská rubrika JUBILANTI Zdenka Zelinková Jiří Jarma František Kučera Jarmila Hrdličková Marie Mezíková Věra Krejčová Miluška Petříčková Marie Kosířová Marie Hlaváčová Ladislav Kozák Radoslav Trautmann Marie Konrádová Františka Šafaříková Soňa Voráčová ÚMRTÍ František Svoboda Mojmír Chaloupka Inzerce 75 let 80 let 80 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 90 let 90 let 90 let 91 let 95 let 98 let PRONAJMU BYT 2+1 v Kyjově Za Sta dionem s balkonem, s výtahem. Tel Sociální věci Policisté radili sluchově postiženým Prevence je lepší než řešit násled ky. Přesně v tomto duchu organizuje Policie ČR z Hodonína řadu preven tivních akcí. V Kyjově se setkali se sluchově postiženými, kterým radili, aby nedošli k majetkové újmě. Určitě platí obecné rady, každého občana se týká opatrnost a pozornost. Například při vybírání peněz z ban komatu bychom u toho měli být sami, aby na nás neviděl někdo cizí. Důle žité samozřejmě je, platební kartu si dobře uschovávat a nepřipisovat k ní PIN, který by zlodějům pomohl k tomu, aby nám vybrali naši hotovost z účtu, radil tiskový mluvčí Policie ČR Hodo nín Petr Zámečník. Policisté zároveň upozornili na pod vodníky a falešné prodejce, kterým může naletět opravdu kdokoli. Pou žívají totiž nejrůznější léčky a často pracují organizovaně ve skupinách. Mezi nejvíce ohrožené patří senioři. Ze statistik trestné činnosti za loň ský rok vyplývá, že se stále zloději Přednášku policistů tlumočila do znakové řeči překladatelka. obohacují cizím majetkem i díky vlou pání do vozidel. Řidiči proto mají mys let na skutečnost, že auto není bez pečné pro osobní doklady, svršky, navigace nebo počítače. I když se počet vloupání tohoto typu na Hodo nínsku snížil v posledních pěti letech z více jak stovky případů na polovinu, přesto jsou auta i jejich vybavení stále oblíbeným terčem vandalů, kteří se nebrání ani použití násilí při vniknutí do vozidel. vh Dana Lupačová pracuje jako tlumočnice a pomáhá klientům například při vyřizování potřebných formalit na úřadech. Její služby ale mohou využít i organizace, které chtějí překládat do znakové řeči například semináře. Tlumočení znakového jazyka Svaz neslyšících a nedoslýcha vých rozšířil od nabídku svých služeb o tlumočení českého znakového jazyka. Této služby mohou využívat neslyšící občané zejména při jednání s městskými a obecními úřady, úřady práce, zdravotnickými zařízeními, policií, bankami, pojišťov nami, školami apod. Nabízíme tlumočení pro zajištění běžných úkonů, jako jsou nákupy, opravy, hledání nového zaměstnání a rekvalifikace. Přetlumočíme před nášky, besedy a další soukromé ak tivity. Služba je poskytována pro nesly šící zdarma s výjimkou soukromých. Soukromé aktivity jsou hrazeny smluvní částkou. Službu je možné objednat formou SMS zprávy na tel , příp. e mailem: Poděkování pracovnicím Charity Píši tento článek, protože díky pra covnicím kyjovské Charity, byl náš ži vot trochu snesitelnější. Přibližně od roku 2007, kdy mému manželovi, Josefu Svozilovi, byly postupně am putovány obě dolní končetiny, jsme byli zcela závislí na pomoci jiných. Charita Kyjov nám posílala své pra covnice, které svou práci odváděly opravdu svědomitě. Nejen svou prací, ale také přístupem k nemocným, nám zpříjemňovaly někdy tak těžké dny života. Manžel i já jsme si je oblíbili a vždy jsme se na jejich příchod těšili. Uměly slovem i pohlazením povzbu dit a potěšit. I přes problémy, které s nemocí souvisejí, nedaly na sobě znát své pocity nebo únavu. Můj man žel si oblíbil hlavně paní Ivanu Synko vou, paní Jarušku Pekárkovou a Marii Galkovou. Když se jeho nemoc zhor šovala a musel být hospitalizován v nemocnici, vaše pracovnice jej tam několikrát navštívily. Pomohly mu tak překonávat bolest a velké zdravotní i psychické problémy. V neposlední řadě naše díky patří též paní doktorce Marii Sedláčkové, která kdykoliv jsme jí zavolali, ochotně přijela a snažila se pomoci v jeho velkých bolestech. Její starostlivost a příjemné chování znají jistě také její mnozí pacienti. Manžel své těžké nemoci koncem roku 2011 podlehl. Mezi jeho poslední přání patřilo poděkovat v tisku těmto pracovnicím Charity i paní doktorce Sedláčkové. Za sebe, za zesnulého manžela i celou naši rodinu mnoho krát děkuji. Anna Svozilová, Moravany Navštivte webové stránky Informačního centra Ilustrační foto Turnaj mentálně postižených Oblíbené sportovní klání přivedlo do Kyjova klienty několika význam ných zařízení, která pečují o men tálně postižené. Jejich cílem byl 12. ročník tenisového turnaje, ve kte rém soutěžili jak muži, tak ženy. Ky jov si totiž vysloužil titul výborného hostitele turnaje ve stolním tenise. Jde o jeden ze sportů, kterým se vě nují také klienti Domova Horizont a patří mezi oblíbené sportovní dis ciplíny u mentálně postižených, je jichž výkony by dokázaly zahanbit nejednoho profi hráče. vh Kyjovské noviny / březen 2012 strana 13

14 Sport První letošní medaile kyjovských karatistů Již potřetí v řadě se umístnil Ka rate Klub Kyjov na 2. místě v po řadí zúčastněných klubů letošního ročníku Hausnerova národního po háru v Brně. O toto stříbrné umís tění se zasloužili svými výkony všichni závodníci, kteří vybojovali v součtu celkových 14 medailových umístění. V kategoriích Kata obsadili 1. mís to Chovancová Kristýna, 2. místa Ledvinová Nikola, Mlčoch Miroslav a Dostálová Kateřina a 3. místo Kris tová Barbora. V kategorii Kata tým obsadila děv čata ve složení Kristová Barbora, Navrátilová Petra a Jirousková Ni kola konečné 2. místo. V téže kate gorii získali chlapci ve složení Mlčoch Miroslav, Dufek Filip a Válka David 3. místo. Kategorie Kumite probíhaly podle pravidel ITKF, ve kterých jsou za kázány chrániče rukou a nohou. Z těchto soubojů si přivezli zlaté medaile Chovancová Kristýna, Kris tová Barbora, Mlčoch Miroslav, Do stálová Kateřina a stříbrné medaile Ledvinová Nikola, Goliáš Darek a Ji rousková Nikola. red Hausnerův národní pohár Brno. Horní řada zleva: Lužová Anna, Procházka Matěj, Ledvinová Nikola, Chovancová Kristýna. Spodní řada zleva: Goliáš Darek, Mlčoch Miroslav, Dufek Filip, Válka David, Navrátilová Petra, Jirousková Nikola, Kristová Barbora, Dostálová Kateřina Více informací najdete na stránkách Karate Klubu Kyjov kyjov.cz Foto archiv klubu ATLETI SE V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI NEZTRATILI Výtečnými výsledky se mohou poch lubit mladí atleti z AK Kyjov. Z Bratisla vy, dějiště halových závodů olympij ských nadějí a posléze i z Mistrovství Moravy a Slezska, si dovezli domů řadu medailí i cenných umístění. Závod olympijských nadějí Mladší žáci 60 m: 1. Libor Pernica, 500 m: 1. Libor Pernica. Starší žáci 1500 m: 6. Jaroslav Půček, 12. Antonín Chrbját. Mladší žákyně 600 m: 1. Anna Výletová Starší žákyně 60 m: 9. Markéta Sedláčková, 500 m: 1. Natálie Kolajová, 3. Monika Bělochová, 800 m: 5. Tereza Rybaříková, 60 m pře kážek: 12. Markéta Sedláčková Štafeta 4 x 200 m: 5. Sedláčková, Bělochová, Rybaříková, Kolajová Mistrovství Moravy a Slezska Starší žáci 300 m: 15. Robin Němec 1500 m: 2. Jaroslav Půček Starší žákyně 300 m: 2. Natálie Kolajová, 7. Markéta Sedláčková, 800 m: 1. Natálie Kolajová, 5. Tereza Rybaříková, 1500 m: 4. Anna Výletová red Přípravka s trofejí za prvenství Kyjovská starší přípravka U10 obsadila ve 3. kole Okresní halové ligy 1. místo. I přes smolnou porážku Mezinárodní turnaj v kopané Dne pořádáme již VII. ročník halového turnaje žen a žaček v sá lové kopané. Tuto akci pořádá Dívčí fotbalový oddíl (DFO) při TJ Sokol Vl koš ve spolupráci s vracovským Do mem dětí a mládeže. Dle předpokladů se bude na co těšit. K turnaji je přihlá šeno 11 týmů, 6 družstev žen a 5 týmů žákyň. Do Vracova se přihlásily týmy které zastupují SR, Moravu a Čechy. Slovensko bude mít na turnaji tři týmy Důbravka Bratislava ženy (I. liga SR) a žákyně, Bratislava Karlova Ves žákyně (I. liga SR žaček). Čechy bu dou zastoupeny žákyněmi Mnichova Hradiště. Morava bude zastoupena v úvodním utkání s Moravským Pís kem dokázala další 4 utkání vyhrát a zaslouženě turnaj ovládla. Ve vy pjaté a bouřlivé atmosféře jsme o našem vítězství rozhodli v na šem posledním utkání proti Mutěnicím. Vítězstvím v turnaji a především předvedenými vý kony jsme jistě potěšili oko ná ročného diváka. red Foto archiv klubu FC Kyjov 1919 : M. Písek 0 : 1 FC Kyjov 1919 : Hodonín 3 : 1 FC Kyjov 1919 : Bzenec 3 : 0 FC Kyjov 1919 : Vracov 11 : 0 FC Kyjov 1919 : Mutěnice 3 : 0 týmy ze všech tří Moravských diviz ních skupin MSDŽ sk. A Štram berk ženy a žákyně; MSDŽ sk. B Vl koš A a Vlkoš B žákyně; MSDŽ sk. C Rena Ivančice a Kostelec na Hané. Turnaje se zúčastní i nový tým Tat ran Kohoutovice (Brno). Takže bude se na co těšit a také bude co porov návat vývoj ženské kopané v růz ných skupinách i územních celcích. Klub DFO zve na turnaj nejen fanouš ky, ale i děvčata, která mají zájem o sport, aby se přišla podívat. Po kud je hra zaujme, rádi je přivítáme do našich řad. Josef Novosad, předseda TJ Sokol Vlkoš Turisté slavili kulatiny Neděle 22. ledna byla velkým svátkem pro Klub českých turistů z Vřesovic. Klub totiž oslavil své de sáté výročí založení a při té příleži tosti také předával ocenění těm nej lepším a nejvytrvalejším, kteří často míří za krásami Chřibů. Pro nás pro obec je velkou ctí mít takhle výjimečný Klub českých turis tů, protože svým rozsahem a účastí na akcích výrazně přesahuje rámec obce s 600 obyvateli. Na pochody se vždy vydávají stovky turistů a myslím si, že v téhle republice nemá v tak malé obci nikdo tak úspěšný klub tu ristů jako my. Rádi bychom proto klubu pomohli vybudováním nauč ných a okružních stezek v blízkosti obce. Už k tomu podnikáme první ak tivity a věříme, že spolupráce s KČT bude ještě užší, věří místostarosta Vřesovic Vlastimil Havránek. Klub českých turistů Jiskra Kyjov 6. března Vnorovy, Bzenec, Přívoz 6 km (odjezd 8.38, vlakové nádraží) 13. března Násedlovice, Šardice 7,5 km (odjezd 9.02, bus) 20. března Osvětimany, Újezdec, Osvětimany 6 km (odjezd 8.53, bus) Předseda klubu Miroslav Vaculík je vstřícností obce potěšen: Naše akce lákají děti, mládež i dospělé nejen z celé Moravy, ale i z Čech a ze Slovenska. Máme tady krás nou přírodu, která láká a naučné stezky, stejně jako cyklostezky by chom proto jedině přivítali, uvedl předseda. Klub za posledních 5 let připra vil 20 hlavních turistických pocho dů, do nichž se zapojilo 5128 dětí i dospělých. Při oslavách udělil 16 titulů zlatých turistů za účast na všech 20 akcích, 33 stříbrných těm, kteří vyrazili do přírody alespoň 18x a 36 bronzových pro ty, kteří se zúčastnili minimálně 15 výšlapů. Oceněn byl i Vaculík, který jako zakladatel klubu obdržel od ČSTV druhé nejvyšší vy znamenání za výjimečný přínos pro tělovýchovu a sport. vh 27. března Javorník nad Veličkou, Kuželov, Velká nad Veličkou 8 km (odjezd 8.38, vlakové nádraží) 3. března Rohatec, Dubňany 8,5 km (odjezd 8.38, vlakové nádraží) Zveme všechny členy i nečleny Klubu českých turistů. Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Hynek Zdeněk, Inzerce: tel , Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / březen 2012

15 Zkuste reklamu v Kyjovských novinách Kyjovské noviny / březen 2012 Placená inzerce / strana 15

16 audi_top-centrum_a4_inz_205x145,5_var2_02_vystup.indd :52 strana 16 Kyjovské noviny Placená / březen inzerce 2012

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ČERVENEC - SRPEN 2014

ČERVENEC - SRPEN 2014 Zlín Uherské Hradiště NAŠE Vsetín REALITNÍ Kroměříž NOVINY ČERVENEC - SRPEN 2014 VYDÁNÍ PRO OKR. UH. HRADIŠTĚ A VSETÍN NOVÉ BYTY UH. HRADIŠTĚ více na str. 3 od 900 Kč/m 2 1.255.000 Kč 625.000 Kč Vsetín

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura www.hustopece-city.cz sport kultura ubytováníá í zajímavosti Hustopeèe ubytování, restaurace, sklípky 1 Město Hustopeče nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům celou řadu vyžití: kulturního, společenského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

FC KYJOV 1919. FC KYJOV 1919 - SK Olympia Ráječko KVALIT. ... vždy něco navíc! Ofsetov. tisk. Grafické studio k ale n d á ř. y k. slo h y..

FC KYJOV 1919. FC KYJOV 1919 - SK Olympia Ráječko KVALIT. ... vždy něco navíc! Ofsetov. tisk. Grafické studio k ale n d á ř. y k. slo h y.. 1 KYJOV 1919 FC... vždy něco navíc!. slo h y.. i sy FSETOV ÉHO TIS KU AŘSKÉ Z PRACOV ÁNÍ p ávy t i s k o r p z je výroční da NÍ KNIH a, 697 0 1 Tel.: 518 Kyjov 614 143 GSM brá na: 70 E-mail: in fo@tisk

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více