objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti pro office s.r.o. 1. Rozsah platnosti (1) Pro veškeré právní vztahy (zejména dodávky a jiná plnění) mezi společností pro office s.r.o. se sídlem v Mostě (Česká republika) (dále jen jako dodavatel ) na straně jedné a zákazníkem na straně druhé platí níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ). Dodatečná, nebo od těchto podmínek odlišná, ujednání, zejména odlišné obchodní podmínky zákazníka, musí být písemně potvrzena dodavatelem. Zákazník současně s objednáním vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a je jimi vázán. (2) Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery. (3) Tyto VOP platí i pro všechny budoucí smlouvy se zákazníkem, aniž by bylo nutné za tímto účelem sjednávat zvláštní dohodu. 2. Nabídka a objednávka (1) Nejsou-li nabídky dodavatele výslovně označeny jako závazné, jsou nezávazné a otevřené. (2) Informace v katalozích, prospektech apod., jakož i jiná ústní a písemná vyjádření dodavatele, jsou směrodatná pouze tehdy, pokud je na ně v potvrzení objednávky výslovně odkazováno. (3) Obsahuje-li potvrzení objednávky dodavatelem oproti nabídce zákazníka změny, pak jsou tyto změny považované za zákazníkem schválené, pokud jim zákazník neprodleně písemně neodporuje. (4) Drobné odchylky od údajů uvedených dodavatelem v nabídce zůstávají vyhrazeny. Kromě toho je v případě změny sortimentu, resp. adaptací produktů dodavatel oprávněn poskytnout drobně upravené dodávky, resp. plnění. (5) Zjevné omyly v nabídkách, potvrzeních objednávek nebo fakturách smí dodavatel kdykoliv opravit. (6) Výslovně se odkazuje na skutečnost, že dodavatel bude zastupován pouze statutárními orgány oprávněnými k zastupování. Vysvětlení a přísliby ostatních zaměstnanců dodavatele jsou závazné teprve poté, co je dodavatel písemně potvrdil. Stejně tak se stávají účinnými i změny smlouvy teprve po písemném potvrzení dodavatelem. (7) Není-li smlouva výslovně uzavřena dříve, dochází k jejímu uzavření za podmínek zde uvedených odesláním zboží dodavatelem. 3. Ceny (1) Platí ceny platné v den dodání a uvedené ve všeobecném ceníku dodavatele. Všechny ceny uvedené dodavatelem se rozumí bez daně z přidané hodnoty. Nebylo-li sjednáno jinak, považují se veškeré ceny uvedené dodavatelem za ceny bez poštovného a balného, které bude vyúčtováno zvlášť. (2) V případě, že mezi potvrzením objednávky a dnem dodání budou učiněna odlišná cenová ujednání, pak platí: Dojde-li ke změnám mzdových nákladů nebo jiných nákladů nutných k realizaci plnění, jako nákladů na suroviny, energie, transport, cizí práci, financování atd., na něž nemá dodavatel vliv, pak je dodavatel oprávněn prodejní cenu příslušným způsobem přizpůsobit. (3) Pro výpočet ceny je vždy směrodatná hmotnost, resp. množství, jež byly zjištěny dodavatelem při odeslání. (4) Vícenáklady, které vzniknou tím, že zákazník trvá na rychlejším dokončení a vyexpedování svého zboží, nese vždy zákazník. (5) Dodavatel si vyhrazuje právo, v případě, kdy hodnota objednávky je nižší než EUR za jednu objednávku, účtovat přirážku za minimální množství ve výši 50 EUR. 4. Dodání (1) Není-li ujednáno jinak, odebírá si zboží zákazník sám.

2 (2) Bylo-li sjednáno dodání zboží, nese náklady s tím spojené zákazník. (3) Dodací lhůty uvedené dodavatelem jsou nezávazné a otevřené. Přesné dodací lhůty (časová období) je možné uvést teprve tehdy, pokud jsou vyjasněny všechny dodací podmínky, zejména místo dodání a druh přepravy. Uvedení, resp. sjednání dodacích lhůt nepředstavuje závazné uzavření obchodu. (4) Dojde-li k překročení dodací lhůty o více než 30 dnů, je zákazník oprávněn po písemném poskytnutí dodatečné 14denní lhůty odstoupit od smlouvy. Další nároky, jako zejména uplatnění škody z prodlení, ušlého zisku nebo jiných škod, jsou vyloučeny. (5) Nepředvídatelné překážky v dodání (stávka, přerušení provozu, výpadek v dodávkách materiálu, nedostatek surovin, zásahy úředních opatření, blokády provozu atd. nebo případy vyšší moci) opravňují dodavatele k tomu, aby podle svého uvážení přiměřeně prodloužil dodací lhůtu či částečně nebo zcela odstoupil do smlouvy. (6) Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím zboží, je povinen nahradit dodavateli veškeré mu takto vzniklé vícenáklady. Při neodebrání objednaného zboží je však dodavatel v každém případě oprávněn požadovat jako paušální náhradu škody 25 % hodnoty objednávky na pokrytí výdajů. Uplatnění případných dalších nároků na náhradu škody tímto zůstává nedotčeno. (7) Dodací lhůty a časy zůstávají platné i tehdy, pokud je zákazník v prodlení s úhradou byť jen jediné faktury. (8) Nadměrná nebo snížená dodávka do výše 10 % objednaného množství a tloušťky materiálu je přípustná. (9) Dodavatel je oprávněn k částečným dodávkám v únosném rozsahu, zejména tehdy, pokud jsou částečné dodávky pro zákazníka samostatně použitelné a nebylo-li sjednáno pevné datum dodání. U částečných dodávek platí každá dílčí dodávka za oddělenou objednávku. (10) U zvláštních dodávek a prací na zakázku nepředstavují drobné odchylky od uloženého vzorku žádnou vadu. Navíc se na zboží vyrobené v rámci zvláštní výroby a na obaly zásadně nevztahuje právo vrácení. 5. Nesení rizik Není-li dohodnuto jinak, pak riziko případného poškození, zkažení a zániku přechází na zákazníka předáním zboží k dispozici v expedičním skladu. V případě dodání zboží dodavatelem přechází rizika na zákazníka tehdy, jakmile bylo zboží předáno přepravci; tím nese rizika spojená s přepravou zákazník. Zboží je zásadně přepravováno nepojištěné. Požaduje-li zákazník jeho pojištění, nese náklady s tím spojené sám. 6. Platební podmínky (1) Kupní cena je splatná během 30 dnů od data vystavení faktury. Srážka skonta se uznává jen v rámci a na základě písemných ujednání. (2) V případě prodlení s platbou je zákazník povinen uhradit i zákonné úroky z prodlení. (3) Existují-li pochybnosti o platební schopnosti zákazníka, je dodavatel oprávněn učinit veškeré dosud neuhrazené platby ihned splatnými. Kromě toho je dodavatel oprávněn učinit další plnění závislé na zajištěních, jež uzná za vhodné, zejm. na platbách předem. (4) Veškeré platby dodavateli budou hrazeny v eurech (EUR). Pokud jsou v nabídkách dodavatele uvedené ceny v jiné měně, je nutné při platbě použít úřední převodní kurz ČNB k euru (ke 12:00 hod. SELČ) platný v den, kdy dodavatel písemně potvrdil objednávku. (5) Zaměstnanci dodavatele mají oprávnění k inkasu pouze na základě výslovného zmocnění. 7. Záruka (1) Zákazník je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po dodání. Vady zjištěné během této kontroly je povinen písemně sdělit dodavateli neprodleně, nejpozději však během 5 dnů od převzetí, a to s uvedením druhu a rozsahu vady. Skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však během 5 dnů od jejich rozpoznání. Není-li vada reklamovaná, resp. není-li reklamovaná včas, považuje se zboží za schválené. Důkazní - 2 -

3 břemeno, že zboží bylo v okamžiku předání vadné, nese zákazník. (2) Zákazník je povinen zaslat dodavateli současně s reklamací na vlastní náklady a riziko i vzorek reklamovaného zboží. (3) Pouze minimální snížení hodnoty nebo způsobilosti zboží nezakládá nárok na reklamaci vady. Nevýznamnost spočívá zejména v minimálních odchylkách ve tvaru a barvě, hmotnosti a také tehdy, pokud vada v krátké době zmizí sama nebo může být odstraněna zákazníkem s vynaložením zanedbatelných nákladů. Zanedbatelnost je také dána při odchylkách ležících v rámci běžných obchodních hranic, a proto oborově obvyklé odchylky tímto zůstávají výslovně vyhrazeny. (4) Nároky na záruční plnění jsou vyloučeny tehdy, pokud z důvodu dalšího zasílání nebo opracování, resp. zpracování dodaného zboží apod. dodavatel již nemůže prověřit, zda je vada zboží skutečně dána. (5) Spočívá-li vada v dodávce nebo plnění třetí osoby vůči dodavateli, může zákazník požadovat pouze to, aby mu byly postoupeny nároky na záruční plnění a/nebo na úhradu škody dodavatele vůči třetí osobě. (6) S odhlédnutím od případů, kdy existuje zákonem dané právo na změnu, jehož se nelze zříci, může dodavatel poskytnout záruční plnění dle vlastního uvážení ve formě vylepšení, výměny nebo snížení ceny. (7) Za vady způsobené pokyny nebo dokumentací zákazníka nebo materiály dodanými zákazníkem nepřebírá dodavatel žádnou záruku. (8) Náhrada škody místo záručního plnění bude poskytována pouze v případech, ve kterých dodavatel porušil práva zákazníka úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, či pokud jej úmyslně uvedl v omyl nebo mu způsobil nedbalostní škodu na těle nebo zdraví. (9) Případné nároky na záruční plnění vůči dodavateli přísluší pouze přímému zákazníkovi a nejsou postupitelné. 8. Náhrada škody (1) Dodavatel ručí pouze v případě úmyslného nebo hrubě nedbalostního jednání. Prokázání hrubé nedbalosti je věcí zákazníka. (2) Nárok na náhradu škody je omezen na typickou, předvídatelnou škodu, avšak činí nejvýše fakturovanou částku. Všechny další smluvní či mimosmluvní nároky zákazníka jsou vyloučeny. Dodavatel neručí za následné škody způsobené v důsledku vad, resp. za nepřímé škody. (3) Zákazník je povinen před zpracováním, použitím, resp. využitím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a shodu s účelem použití. Za škody vzniklé nedostatečnou kontrolou dodavatel neručí. (4) Zákazník ručí dodavateli za veškeré škody vzniklé porušením jeho povinnosti poskytnutí součinnosti. (5) Nároky na náhradu zanikají uplynutím 6 měsíců od známosti škody a osoby odpovědné za škody, v každém případě však uplynutím 3 let od poskytnutí plnění, resp. předání dodávky. 9. Ručení za výrobek (1) Případné regresní nároky, které budou namířeny proti dodavateli smluvními partnery nebo třetími osobami z titulu ručení za výrobek ve smyslu zákona o ručení za výrobek, jsou vyloučeny, pokud osoba oprávněná regresním nárokem neprokáže, že vada vznikla ve sféře vlivu dodavatele a že byla zaviněna minimálně z hrubé nedbalosti. (2) Ručení za výrobek v případě škod na věcech užívaných zákazníkem k podnikatelským účelům je vyloučeno. (3) V případě dalšího prodeje je zákazník povinen sjednat se svým odběratelem stejně znějící osvobozující klauzuli a rovněž mu uložit povinnost sjednat smluvní podmínku ve stejném znění s jeho odběratelem, pokud tento je podnikatelem. V případě porušení této povinnosti ručí zákazník dodavateli za újmy vzniklé na základě tohoto porušení. 10. Zákaz zápočtu a zádržného (1) Zápočet jakýchkoliv protipohledávek vůči nárokům dodavatele je vyloučen

4 (2) Oprávněné reklamace neopravňují zákazníka k zadržení celé fakturované částky, nýbrž pouze její přiměřené části. Fakturované částky vyplývající z jiných právních vztahů než z toho, na kterém se zakládá reklamace, nesmí zákazník v žádném případě zadržovat. 11. Výhrada vlastnictví (1) Zboží zůstává až do úplného zaplacení všech existujících pohledávek dodavatele vyplývajících z obchodního vztahu se zákazníkem majetkem dodavatele. Až do této doby musí být zboží v každém případě označené jako zboží nacházející se v majetku dodavatele. (2) Zákazník je však oprávněn disponovat zbožím v rámci řádného provozování pracovní činnosti. Je oprávněn zboží a předměty vzniklé jeho zpracováním dále prodávat s výhradou vlastnictví. Pohledávka kupní ceny se již nyní považuje za postoupenou dodavateli a dodavatel je kdykoliv oprávněn informovat o tomto postoupení poddlužníky. Zákazník je na vyžádání povinen sdělit dodavateli jména a adresy svých odběratelů, jakož i stav a výši pohledávek vyplývajících z dalšího prodeje, a rovněž sdělit odběratelům přicházejícím v úvahu postoupení pohledávek. Při prodeji zboží, jehož je dodavatel spoluvlastníkem, se postoupení omezuje na tu část pohledávky, která odpovídá podílu spoluvlastnictví dodavatele. (3) Zákazník je povinen zacházet se zbožím, jež je předmětem výhrady, jakož i s ostatními věcmi, u nichž dodavatel za výše uvedených podmínek získal výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví, řádně a pečlivě a zdarma jej pro dodavatele uskladnit. Je povinen pojistit toto zboží před běžnými riziky a tímto postupuje dodavateli nároky na odškodnění vůči pojistitelům nebo jiným osobám povinným náhradou škody ve výši fakturované částky. (4) Zákazník není oprávněn zastavovat, ani za účelem zajištění měnit vlastnictví věcí podléhajících výhradě vlastnictví nebo pohledávky postoupené dodavateli. Zástavy stran jiných věřitelů je povinen neprodleně oznámit dodavateli. (5) Zákazník je v každém případě prodlení s platbou, zejména v případě konkurzu, povinen zajistit dodavateli přístup k jeho zboží a k výrobkům s pomocí tohoto zboží vyrobeným. Dále je povinen umožnit dodavateli náhled do svých dokladů a sdělit veškeré potřebné informace, které jsou pro dodavatele důležité pro nároky na vytřídění. (6) Nástroje, formy, modely a výkresy v každém případě zůstávají vlastnictvím dodavatele. Toto platí i tehdy, pokud byly vytvořeny na náklady zákazníka. 12. Balení / vratné obaly Obaly přenechané zákazníkovi formou zápůjčky musí být vráceny dodavateli zdarma, v řádném stavu a zcela vyprázdněné, a to nejpozději během jednoho měsíce od data fakturace, při vrácení ze zahraničí nejpozději během dvou měsíců od data fakturace. Obaly nesmějí být používány k jiným účelům nebo k uskladnění jiných výrobků, a jsou určeny pouze pro přepravu dodaného zboží. Popisky obalů se nesmějí odstraňovat. 13. Ochrana údajů Uzavřením smlouvy uděluje zákazník svůj výslovný souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou dodavatelem ukládány v elektronické podobě za účelem vyřizování objednávek a vyúčtování a že mohou být dodavatelem poskytnuty spřáteleným firmám v rámci koncernu. 14. Zasílání ů Zákazník výslovně souhlasí s tím, že dodavatel jej bude prostřednictvím zasílaných ů informovat o produktech a službách. 15. Loajalita Smluvní strany se zavazují k dodržování vzájemné loajality. Smluvní strany zanechají všech pokusů o odcizení a zaměstnání pracovníků druhé smluvní strany, a to i prostřednictvím třetích osob, kteří se podíleli na realizaci zakázek, a to po dobu 12 měsíců od ukončení smluvního vztahu. Smluvní strana, jež tuto povinnost poruší, je povinna uhradit paušální náhradu škody ve výši jedné roční mzdy zaměstnance. Kromě toho je smluvní strana, jež tuto povinnost poruší, povinna nahradit skutečnou škodu přesahující výši paušální škody, jež vznikla na základě porušení povinnosti zachování loajality. 16. Místo plnění, sídlo soudu a volba práva - 4 -

5 (1) Místem plnění pro dodávky a platby je sídlo dodavatele. (2) Pro rozhodování veškerých sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu je místně příslušný i věcně příslušný soud podle sídla podnikání dodavatele. Dodavatel má však právo podat žalobu i u všeobecného sídla soudu smluvního partnera. (3) Platí české materiální právo, ledaže by dodavatel zažaloval smluvního partnera u pro něj příslušného obecného soudu. Pak je aplikovatelné právo země, v níž se nalézá obecný soud smluvního partnera. Aplikovatelnost obchodního práva OSN je vyloučena

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) 1. DEFINICE POJMŮ Pro předmětné všeobecné obchodní a prodejní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y společnosti ARKOV, spol. s.r.o.,538 21 Slatiňany, Sečská 861, Česká republika 1. Rozsah platnosti 1.1. Dodávky, plnění a nabídky společnosti ARKOV, spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika. (stav k: 13.03. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a služby společnosti ZF Engineering Plzeň s. r. o., Plzeň, Česká republika (stav k: 13.03.2014) 1 Platnost těchto podmínek (1) S výhradou odlišných dohod v jednotlivých

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost

Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP) I. Platnost Výkony a nabídky a také všechny smlouvy naší společnosti uzavřené se zákazníkem se uskuteční výslovně na základě těchto VSP, a sice nezávisle na druhu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor

REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor REGISTRA NÍ FORMULÁ Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PS 831 04, I O 45 618 054, podnikající na území eské republiky prost ednictvím Network

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o.

Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele. unitedprint.com Česko s.r.o. Obchodní podmínky a Informace pro spotřebitele společnosti unitedprint.com Česko s.r.o. se sídlem City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27602737, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,

Více

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě.

1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě. Všeobecné obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti 1.1. Níže uvedené prodejní podmínky platí pro všechny smlouvy na dodávky zboží či provedení služeb uzavírané mezi kupujícím a naší společností. Platí pro

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen

Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen Překlad do českého jazyka: Všeobecné dodací a platební podmínky firmy HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, Bad Salzungen 1. Všeobecné (1) Následující všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech našich nabídek

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670

Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670 1. Uzavření smlouvy, předmět plnění 1.1 Následující Obchodní podmínky (dále jen OP ) představují obchodní podmínky ve smyslu 1751 občanského

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více