Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R."

Transkript

1 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Včelařství 3/2012 Podporuji svobodný střet názorů Rozhovor s novým předsedou Jak dál s varroázou Článek MUDr. R. Hubače Korespondenční soutěž Soutěž mladých přírodovědců

2 Literatura českého humanizmu o včelách (14. část) Med Jana Křtitele Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam peliceam circa lumbos suos; esca autem ejus erat locustae, et mel silvestre. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Mt 3,4 Na konci minulého příspěvku jsme zapochybovali nad tím, je-li pasáž Kryštofa Haranta popisující návštěvu posvátných míst u řeky Jordánu správná: Neb obyčejně na poušti bydlel, kobylky a mech lesní jídal a jakž Nicephorus pokládá, že jest byla jeskyně, kterouž sv. Helena pěkným kostelem na památku ohradila; ale nyní jsme toho nic nespatřili. Zajímá nás především vyjádření, že Jan mech lesní jídal. Znalci evangelijních textů totiž dobře vědí, že měl Jan Křtitel pojídat lesní med; latinsky mel silvestre, ne tedy muscus silvestris, lesní mech. Můžeme proto zjišťovat, kdy fatální chyba související snad s určitou nepozorností autora českého humanismu (nebo jeho pozdějších vydavatelů?) vůbec vznikla. Již z úvodní citace (latinská vulgáta a novodobý ekumenický překlad) odpovídající pasáže z Matoušova evangelia Písma svatého je zřejmé, že se jednalo o med. Stejná je situace u Markova evangelia: (...) et locustas et mel silvestre edebat. (Mk 1,6) Jan tedy opravdu jedl kobylky a med lesní, med divokých včel. V ekumenickém překladu využité spojení med divokých včel nás nemusí mást, neboť výraz silvestris můžeme překládat jako lesní i divoce rostoucí, i když my včelaři dnes budeme zřejmě preferovat při reflexi řízeného chovu včel a úrovně nákazové situace převážně lesní med před zdůrazňováním divoce žijících včelích rojů. Pro úplnost ještě doplňme překlad staročeský z přelomu 14. a 15. století: ftred lefka (stred leska Mt 3,4); ftred lefnu (stred lesnu Mc 1,6), i kralický z 2. poloviny 16. století: (...) a pokrm jeho byl kobylky a med lesní. U staročeského překladu je zajímavé, že byl výraz locusta kobylka našimi předky považován za ovoce nebo bylinu, jakýsi šťovík. To nás nyní ovšem tolik nezajímá. Můžeme se ale pustit do pátrání, jak se chyba s mechem dostala do Harantova cestopisu. V minulém příspěvku jsme čerpali z vybraných cestopisných textů, vydaných roku 1948 Josefem Dostálem pod názvem Cesty do svaté země. Dostál uvedl, že čerpal bezprostředně z tisku Harantova díla z roku Nahlédneme-li ale na str. 224 výše jmenovaného tisku nesoucího název Potowánj aneb Cesta z Králowstwj Cžeského (...) do Země swaté (...) Léta (...): Wytisstěno w Starém Městě Pražském v Dědice M. Danyele Adama z Welesvawjna, 1608 (viz přiložená ilustrace s vyznačením Kryštof Harant První díl Cesty (dobový tisk) odpovídajícího místa v tisku), zjistíme, že se Kryštof Harant ani jeho vydavatel nezmýlili: Neb obyčegně na pauffti bydlel/ kobylky/ a med lefnj gjdal. Math:3. a gakž Nicephorus hist (...), a pracovali pozorně. Je tedy teoreticky možné, že Josef Dostál se starým tiskem ve skutečnosti vůbec nepracoval i když to ve své knize tvrdil a použil mladšího pramene v podobě novodobé edice. Takové podezření bychom ale mohli potvrdit jen tehdy, pokud bychom zjistili možný pramen, zatížený stejnou chybou. Zbývá nám tedy vlastně už jen jedna jediná cesta, a tou je nahlédnutí do vydání cestopisu z poloviny 19. století, které bylo pořízeno péčí Karla Jaromíra Erbena. Novodobé vydání bylo opatřeno názvem Kristofa Haranta z Polžic Cesta do Země svaté a do Egypta. Díl I. V Praze: Tolik bibliografická citace. Letmým pohledem však opět zjistíme, že je námi studovaná pasáž i v tomto vydání na s. 169 uvedena ve správné podobě: Nebo obyčejně na poušti bydlel, kobylky a med lesní jídal (Math. 3.), a jakž Nicephorus (...), a obsahově se vůbec neliší od originálu. Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic tedy můžeme pro tento případ rehabilitovat; stejné to bude u vydavatele jeho díla, který pořádal tisk z dnes již neexistujícího autorova rukopisu zhruba až deset let po uskutečnění cesty do Svaté země; pochválit můžeme také Karla Jaromíra Erbena a jeho spolupracovníky za pečlivou práci, ale nezbytné bude vyjádřit se k chybě Josefa Dostála, jedná-li se vůbec o jeho chybu. Omyl se vloudil buď do Dostálova přepisu starého textu, nebo došlo k pochybení nakladatelství, případně tiskárny. Dostál tedy nemusel mít osud textu předaného k tisku již ve vlastních rukou. Museli bychom mít před sebou jeho pracovní materiál, abychom přesně odhalili původ chyby. Proč se ale takovou maličkostí vůbec zabýváme? Důležitá je rehabilitace Harantova, protože pokud by byla chyba v jeho tisku, mohli bychom případně dále zkoumat, nenalézá-li se podobný lapsus v některém z biblických vydání humanistické doby. Pokud by se podobný nesoulad objevil v některé tehdy používané bibli, měli bychom možnost zjistit, kterou z nich Kryštof Harant používal. Nechyboval-li ale až vydavatel jeho cestopisu, přirozeně! Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt:

3 Sněženky se sběratelkou pylu foto: J. Flössler Obsah Značení matek 2012 (žlutá) Obsah: Podporuji svobodný střet názorů 73 Osvobození od daně z příjmu 75 Jak dál s varroázou 76 Trvalá existence čmeláků v přírodě 78 Ještě z kongresu Apimondie 80 Nebojme se tymolu 82 Teplodržné úly opět v centru pozornosti 85 Uplatní se medomaty? 87 TechAgro Brno 88 Stránky MMR Skončil veletrh Go 98 Korespondenční soutěž 103 Contents I support Free Discussion 73 Immunity from Intake Tax 75 Further Control of Varroosis 76 Durable Existence of Bumble Bees in the Nature 78 I mpressions from the last Apimondia Congress 80 Do not Fear Thymol 82 Warm Holding Hives Draw Attention Again 85 Automats for Honey Sale and Their Future 87 TechAgro Brno 88 MMR Sides. End of the GO Fair 98 Correspondance Competition 103 Aktuálně Podporuji svobodný střet názorů Návrh na jeho kandidaturu předložili zástupci 4 okresů a od účastníků volebního zasedání Republikového výboru ČSV, o. s., obdržel při volbě čtyřicet dva hlasů proti dvaceti osmi, které získal jeho protikandidát. V civilním povolání pracoval jako středoškolský pedagog, ředitel, a. s. Včela Předboj, a nakonec jako zaměstnanec nadnárodní společnosti, operující v sektoru potravinářské diagnostiky. Dá se říci, že má mnohaleté pedagogické i obchodní zkušenosti v oborech přírodních věd a potravinářství, které získával u nás i v zahraničí. Nemusím zdůrazňovat, že v oblasti včelařství je jeho jméno velmi známým pojmem, jeho publikace mají mnozí včelaři ve své knihovně a za redakci Včelařství mohu odpovědně prohlásit, že krom toho, že zasedá v redakční radě, ho spolu s několika dalšími autory označuji termínem rodinné stříbro. Mám před sebou nového předsedu ČSV, o. s., RNDr. Václava Švamberka, kterého jsem požádal o krátký rozhovor: V mnohých rodinách se včelařství doslova předává z otce na syna. Je to i váš případ? Ne, naše rodina byla sice zemědělská, avšak nevčelařská. Mne od dětství přitahovalo poznávat přírodu. Být včelařem je dobrá cesta k porozumění mnoha zákonitostí živé přírody. V mém případě je to opravdu tak, jak napsal již Komenský: Ze včelaření jsem se naučil přírodu znáti a ji milovati více než z mnoha knih učených. V první polovině sedmdesátých let jsem začal chodit do školního včelařského kroužku, vedeného panem učitelem Holubem, který byl do Kozojed nakrátko přeložen z nedalekých Kralovic a náhoda tomu chtěla, že jsem se tak s tímto oborem mohl ve svém mládí prakticky seznámit. V roce 1977 již jako gymnazista jsem byl ve svých 15 letech přijat do ZO ČSV v obci Kozojedy na okrese Plzeň-sever a od tohoto roku samostatně včelařím. Včely mne pak provázely po celý život až do dneška. Již během studia na Gymnáziu v Plasích, kde jsem později v 80. a v 90. letech působil i jako učitel, jsem napsal a úspěšně obhájil práci Včelařská ekologie speciální a se včelami jsem měl co do činění i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem zakončil studium diplomovou prací na téma Analýza pylového přínosu včelstev. Ve stejné době jsem počátkem 80. let minulého století absolvoval také Ústřední včelařskou školu a stal se učitelem včelařství. Kromě toho se již 30 let věnuji práci se včelařskou mládeží a přiznám se, že osobně v mladých vidím klíč k rozvoji českého včelařství. Od roku 1985 jsem členem Komise pro práci s mládeží ČSV a o osm let později jsem se stal předsedou tohoto poradního orgánu. Je myslím správné a slušné vracet investice vynaložené ČSV na mé včelařské začátky i s přiměřeným úrokem. Od poloviny 80. let tak spoluorganizuji a zajišťuji testy či soutěžní úkoly pro soutěže mladých včelařů a v posledních letech patřím k organizátorům IMYB, což je mezinárodní soutěž mladých včelařů. Stal jste se předsedou poměrně velké zájmové organizace s více než 48 tisíci členy. Jaké priority hodláte při jejím řízení prosazovat? Na prvním místě to je péče o zdravotní stav včelstev na území republiky a spolupráce s orgány Státní veterinární správy. Mor a varroáza jsou našimi úhlavními nepřáteli. Kvalitní monitoring, profylaktická opatření a soustavné zvyšování vzdělanosti včelařů jsou pro budoucnost oboru v ČR nezbytné. Každý by měl pochopit, že na prvním místě musí být uchování zdraví a životů našich včelstev. Bez této základní podmínky postrádají úvahy o budoucnosti našeho oboru jakýkoli základ. Rozšiřování vzdělávacích aktivit s využitím kapacit včelařského učiliště a vzdělávacího centra v Nasavrkách a práce Výzkumného ústavu včelařského v Dole si rovněž vyžadují naši pozornost a podporu. Musíme také sledovat vývoj včelařství v zahraničí. Leckde sice můžeme jít příkladem, mnohému se zase venku můžeme přiučit. Zahraniční spolupráce je pro úroveň našeho včelařského vzdělávání nezbytná na všech stupních od dětí až po staré praktiky. Mezi priority řadím i nutnost podporovat a propagovat naší domácí plemenářskou práci a snažit se udržet výsledky, kterých jsme za 40 let dosáhli. Z řady důvodů podporuji pokračování plemenářské práce na bázi včely kraňské. A nakonec, aby naši včelaři mohli s úspěchem a se ziskem prodávat svými včelami vyprodukovaný med, vidím svůj úkol i v podpoře včelařského marketingu, abychom se ctí obstáli i v současné globalizované konkurenci a našim občanům nabízeli opravdu kvalitní nefalšované včelí produkty domácího původu. Pokračování na straně 74 Včelařství odborný a spolkový měsíčník. Ročník 65 (146). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: ). Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel.: , Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, , Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, , Redakce, inzerce a expedice: Praha 1, Křemencova 8, telefax: , Internetové stránky: Neobjednané rukopisy, kresby, fotografie a diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. (předseda), Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, Vladislav Synek, RNDr. Václav Švamberk, Ivan Zimerman, Zdeněk Žák. Grafická úprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, Praha 6. Tisk: Česká Unigrafie, U Stavoservisu 1, Praha 10. MK ČR E 126/ISSN březen 2012 l 73

4 Z redakční pošty Podporuji svobodný střet názorů Dokončení ze strany 73 Myslíte si, že se naše včelařství za dobu vašeho předsednictví nějak výrazně změní? Jsem zastáncem kontinuálních postupných, nicméně viditelných, změn založených na rozboru silných i slabých stránek českého včelařství. Takovou první drobnou vlaštovkou je po řadě let mého přesvědčování v redakční radě například vydávání plného obsahu archivních čísel časopisu Včelařství na webových stránkách ČSV. Je mně jasné, že se naše činnost ani do budoucna neobejde bez zajišťování prostředků formou dotací a grantů. Pokusím se být v tomto ohledu stejně úspěšný, jako byli moji předchůdci. Budoucnost českého včelařství vidím v symbióze malovčelařů, kterých bude v podmínkách ČR vždy většina jak podílem v členské základně, tak i celkovým počtem chovaných včelstev, s poloprofesionálními i plně profesionalizovanými provozy. Přestože podporuji svobodný střet názorů, rád bych odstranil jakékoliv štěpení a klientelismus v rámci našeho svazu. Jsem přesvědčen o potřebě podpory různých názorových proudů, pokud svými aktivitami nebudou směřovat proti existenci ČSV jako organizace zastřešující postavení oboru včelařství v ČR a současně usnadňující pro jeho přizpůsobování aktuálním podmínkám. Přestože těžiště práce ČSV spatřuji ve vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj a modernizaci hobby včelaření v ČR, jsem přesvědčen o potřebě spolupráce s většími a velkými včelařskými provozy jako s nositeli pokroku ve včelařských technologiích, které vždy byly a v současné době, aby obstály v globalizovaném prostředí hospodářské soutěže, ještě více jsou nucené modernizovat a racionalizovat svoji činnost. Proto představují nositele technologického pokroku v oblasti provozních metod. Vůči změnám způsobeným náhlými výkyvy podmínek trhu, které jsou v posledních letech poměrně časté, však vykazují včelaři chovající menší počty včelstev větší odolnost a jsou přitom zárukou rovnoměrného opylení naší krajiny. Proto jsem připraven aktivně působit proti jakýmkoli animozitám a segregačním tendencím, namnoze uměle vyvolávaným, mezi oběma skupinami. Rozhovor připravil A. Karoch Odmítám polystyrenové úly Řadím se mezi ekologicky citlivé včelaře, o nichž ve svém článku Úly pro výnosy medu nad 100 kg píše Ing. Smělý. Proto chápu včelaření trochu šířeji než jako výrobu medu. V rámci objektivity si myslím, že je nutné uvést o polystyrenu některá podstatná (a v článku neuvedená) fakta. Polystyren se vyrábí polymerací styrenu. Styren je látka zdraví škodlivá a karcinogenní. Styren se z polystyrenu uvolňuje, a to i po odvětrání (můžeme se samozřejmě bavit o množství, ale nelze tvrdit, že se po odvětrání přestává uvolňovat). Do polystyrenu se přidává jako stabilizátor např. hydrochinon, což je látka 74 l Včelařství Včelaři pomůžete? Jsem studentkou Přírodovědecké fakulty vá, v jejichž měli je původce moru pravděpodobně přítomen, ale v nezjistitelně nízkém UP v Olomouci a v rámci své diplomové práce se věnuji výzkumu vlivu hygieny díla a proto neškodném počtu. na zdravotní stav včelstev. Konkrétně se Lze očekávat, že pokrokoví včelaři nebudou na propuknutí moru pasivně čekat, ale snažím ověřit, zda intenzita obměny díla má či nemá vliv na míru zamoření díla bakteriemi Paenibacillus larvae larvae, tedy původce svých včel převodem na nové dílo. Tím si dle vzoru pana Svobody otestují ozdravění moru včelího plodu. mohou zachránit celé včelařské provozy. Původní metodika výzkumu byla navržena Jistě také budou chtít ověřit, zda tato metodika funguje a nechají si posléze zhodnotit tak, že spolupracující včelaři odebrali z téhož včelstva dílo tmavé i světlé, a to bylo posléze míru poklesu počtu spor moru na nově podrobeno kultivaci v akreditované laboratoři. Výsledek měl potvrdit či vyvrátit teorii, že odebrané z čistých podložek, na které nikdy postaveném díle. To opět rozborem měli staré (tmavé) dílo je sporami původce moru nepadala měl ze starého díla! Právě srovnání míry zatížení původního a nového díla v tomtéž včelstvu zatíženo více než dílo světlé. Bohužel bylo zjištěno, že takto k vytčenému cíli dospět nelze. Zvolená metoda detek- k objektivnímu popisu reality. Chtěla bych v tomtéž včelstvu bude cenným přínosem ce spor totiž za nízkého infekčního tlaku není vás, včelaře, kteří budete postupovat podle dostatečně citlivá. Proto byly všechny dosud vzoru P. Svobody, požádat o spolupráci. hodnocené vzorky vyhodnoceny jako negativní. Je tedy třeba postupovat jinak. Ráda kázat, může být později použitý jako pádný Pokud se u Vás podaří ozdravný efekt pro- bych proto oslovila vás, širokou včelařskou argument k iniciování zásadních legislativních změn. Proto vás prosím, zda byste se mi veřejnost, zda bychom se společně pokusili vyřešit tuto klíčovou otázku. co nejdříve ozvali na níže uvedenou adresu, Proběhlo povinné odevzdávání vzorků abychom mohli postupovat společně. měli pro stanovení míry spadu roztočů V ČR existuje více laboratoří specializovaných na kultivaci spor moru včelího plodu. Varroa. U včelstev, umístěných v ochranných pásmech kolem ohnisek moru včelího Proto bude v rámci naprosté objektivity velmi plodu, bude zároveň docházet k vyšetření vhodné, pokud bude první ze vzorků (zimní) přítomnosti původce moru v této úlové měli. hodnocený v jiné laboratoři, než vzorek druhý Mnozí včelaři budou formou laboratorních (letní). Tím bude zajištěna naprostá objektivita tohoto výzkumu, aby ani pracovníci, prová- protokolů informováni o tom, že ačkoli jsou jejich včelstva dosud klinicky zdravá, se dějící rozbor druhého vzorku, nevěděli, jaká v jimi odevzdané měli původce moru byla míra zátěže téhož včelstva v minulosti. nachází v dobře měřitelných (a tedy poměrně vysokých) hodnotách 102 a více. i vzorky fingované (laboratorně dezinfikova- Také plánujeme se vzorky pravými odevzdat Není ale důvod propadat skepsi. né), nebo nechat vzorky z téhož včelstva hodnotit na více pracovištích. Předem děkujeme Ve Včelařství 12/2011 P. Svoboda publikoval výborný článek o tom, jak právě na základě důsledné obnovy díla své včely ochránil o spolupráci prosím, zda by se ozvali na tuto všem včelařům, kteří nám pomohou. Zájemce a ozdravil přímo v ohnisku moru. Výsledky adresu: Michaela Wolfová, PSČ veterinárních protokolů jasně doložil, že Dolany 418, právě tento postup způsobil pokles míry Bc. Michaela Wolfová, Dis. (řešitel projektu) infekčního tlaku a ze včelstev vysoce zatížených učinil včelstva zcela zdravá. Tedy tako- RNDr. Roman Linhart (odborný Prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. (vedoucí projektu) konzultant) nebezpečná pro životní prostředí a zdraví škodlivá, podezřelá z karcinogenních účinků, atd. Jako zpomalovač hoření se do polystyrenu přidávají mimo jiné bromované zpomalovače hoření, např. hexabromocyklododekan (HHBCD). To je látka perzistetní, bioakumulativní a toxická. Evropská agentura pro chemické látky ji zařadila na kandidátský Seznam nebezpečných chemikálií, vzbuzujících mimořádné obavy. Polystyren se v přírodě nerozpadne ani za tisíc let. Pro další informace odkazuji např. na veřejně přístupnou encyklopedii Wikipedia, ze které jsem čerpal i já. Nedokážu si představit, že bych úly z takového materiálu umístil do CHKO, ve které včelařím. Další postupy Ing. Smělého nebudu vůbec komentovat (nátěr vnitřních stěn epoxidovou pryskyřicí, molitanová krmítka na tenkém umakartu apod). Já popsaným způsobem včelařit nechci a nebudu. Každý by si měl zvážit výhody a nevýhody jednotlivých provozních metod. Článek Ing. Smělého mi připadá přinejmenším neobjektivní a nevyvážený. Pokud jde jenom o výrobu medu, myslím, že v současné době by bylo možné navrhnout ekologicky šetrnější způsoby výroby, a to i bez použití včel a krajiny jako výrobního prostředku. M. Nežádal

5 Včelaři mezi paragrafy Včelín dvaaosmdesátiletého včelaře J. Mališe v obci Hnojník Osvobození od daně z příjmu Od příjem zájmových včelařů chovajících do 60 ks včelstev osvobozen od daně z příjmu V září minulého roku proběhla médii tisková zpráva Ministerstva zemědělství ČR: Z dvaceti na třicet tisíc korun ročně se zvýší limit pro osvobození daně z příležitostné činnosti a zároveň i limit, od kterého je nutné podávat daňové přiznání pro tento typ příjmu. Tehdejší ministr zemědělství Ivan Fuksa uplatnil důležitou připomínku k návrhu zákona o daních z příjmu. Jeho novela je součástí změn zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. Dosud platná 20 tisícová hranice pro výběr daní z příležitostných činností funguje už od roku Její zvýšení o 10 tisíc korun je valorizací, která bere v úvahu rostoucí inflaci a průměrnou mzdu. Novelu schválila vláda v tomto znění: Bod 24. V 10 odst. 3 písm. a) se číslo nahrazuje číslem a číslo 500 číslem odstavec 3 tak zní: Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v 4, osvobozeny: Příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka na jedno včelstvo 750 Kč, Český svaz včelařů, o.s., uplatnil prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu toto znění: Bod 24. V 10 odst. 3 písm. a) se číslo nahrazuje číslem a číslo 40 číslem odstavec 3 tak zní: Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v 4, osvobozeny: Příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka na jedno včelstvo 500 Kč, s tímto odůvodněním: Navýšení osvobozené částky z Kč na Kč je Ministerstvem zemědělství ČR, které bylo iniciátorem této změny, odůvodňováno potřebou valorizace (částka nebyla měněna od r. 2004), usnadněním kontrolní práce úředníků FÚ a také podporou drobného pěstitelství a chovatelství. S tímto navýšením je Český svaz včelařů, o.s., který sdružuje cca chovatelů včel, velmi spokojen. Nesouhlasí však s navýšením příjmové částky na jedno včelstvo a to z 500 Kč na 750 Kč. V konečném důsledku to totiž znamená, že navýšení limitu částky osvobozené od daní se chovatelů včel vůbec nedotkne. Navrhujeme proto, navýšení počtu včelstev ze 40 ks na 60 ks při zachování příjmu ze včelstva 500 Kč. Jedině tak stejně jako ostatní drobní chovatelé a pěstitelé i včelaři pocítí v upravovaném zákonu onu valorizaci a podporu drobného chovatelství ze strany státu. Výsledkem tohoto snažení bylo schválení tohoto pozměňovacího návrhu a 30. prosince 2011 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který v části první bodu 23 změnil 10 odst. 3 písmeno a) tak, že se číslo nahrazuje číslem a číslo 40 číslem 60. Tato změna nabývá účinnosti Poděkování patří Ing. Josefu Mandíkovi, který se o prosazení této změny nejvíce zasloužil. Mgr. Jarmila Machová březen 2012 l 75

6 rubrika Aktuálně Jak dál s varroázou aneb úvahy dálkového včelaře Chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenosti z trochu netypického víkendového včelaření. Vzhledem k faktu, že žiji a pracuji ve vzdálenosti 500 km v případě jednoho a 625 km druhého stanoviště od svých včelstev, důkladně vyhodnocuji všechny dostupné informace, abych zvládl svých 30 včelstev ošetřovat. Poslední dva roky potvrdily, že ofi ciální metodika pro ošetřování včel proti varroáze je až příliš důkladná a včely přežijí i úplným lajdákům, kteří o nemoci neví skoro nic, tedy pokud metodiku aspoň trochu dodržují. Dokonce i pomlouvané Gabony PA 92, a to nejen u mě, ale i např. u skvělých včelařů panů Klukase a Volejníka u Přelouče, fungovaly v létě 2011 velmi dobře. Proč tak uvažuji o ofi ciální metodice? Velmi stručně mohu říct, že pokud dodržíme metodiku, ochráníme v létě vyvíjející se zimní generaci a během podzimu snížíme množství roztočů na minimum bez nutnosti dalších zásahů v průběhu jara a časného léta. Proč ale metodika selhává u některých včelařů? Hlavní problém je její nedodržení. Za kritické považuji několik momentů: 1) Pozdní nasazení Gabonů nebo Formidolu v létě. Bohužel každoročně dostávám zprávy o distribuci Gabonů do některých organizací třeba i koncem srpna. Doporučit ideální termín však nelze pro všechny oblasti. S přibývající nadmořskou výškou a odlišností snůšky se může ideální doba výrazně lišit. V nížině u Pardubic, kde mám většinu včelstev je ideální 1. dekáda července. V Dobřanech u Plzně jsem neměl za 10 let nikdy problém při zahájení léčby během 2-3 dekády července. Pokud vloni někdo v nížinách čekal se silnými včelstvy na slunečnici, která kvetla ještě začátkem srpna, bylo na léčení pozdě!!! Sám se snažím respektovat potřeby včel, nechávat v zimních zásobách maximum medu, proto vzhledem k tomu, že melecitózu u nás neznáme, klidně odléčím začátkem července. Další snůška je pro včely. Nutno podotknout, že nikdy nebývá významná (nad 10 kg). 2) Špatné, většinou příliš časné, podzimní ošetření. To je další moment, proč považuji současnou metodiku za blbu vzdornou. Pokud včelař pouze dodrží 76 l Včelařství Spadlá měl je pro diagnostiku nezbytná metodiku, začne léčit po 10. říjnu a dodrží odstup jednotlivých ošetření, zlikviduje i roztoče donesené při loupežení včelařových včel. Na vysvětlení příklad z podzimu Ještě v listopadu během poledních hodin včely loupily a donášely si množství roztočů, přitom během srpna byl i během léčení Gabony spad malý, ale po každé ze třech fumigací velmi vysoký. Proto jsem pro kontrolu provedl u části včelstev aerosolové ošetření po vánočních svátcích ke kontrole úspěšnosti podzimního ošetření fumigací. Třetí fumigace provedená v listopadu zničila většinu roztočů. Závěrem této úvahy si neodpustím poučku pana Sedláčka z Příchovic: Kdo netvoří, ten živoří, míněno tak, že tvorba oddělků je základem každé technologie. Významný přínos tvorby oddělků vzhledem k varroáze je ten, že se sníží populace roztočů ve včelstvu jeho rozdělením. 3) Nejednotnost zásahů proti kleštíku včelímu. Ty ZO ČSV nebo celé okresy, které postupují jednotně a střídají programově jednotlivé přípravky v průběhu roku, mají dlouhodobě téměř nulové ztráty a bohatě si vystačí se stávajícími výrobky u nás. Bohužel někteří včelaři pořádají doslova dostihy v předhánění se, kdo již ošetřil na podzim svá včelstva. Děje se tak bez ohledu na to, že je ještě ve včelstvech plod, což mívá z dlouhodobého pohledu fatální následky a účinnost léčení rapidně klesá. Navíc zde zakládáme možnost vzniku rezistence na účinnou látku. 4) Naši včelaři často velmi optimisticky spoléhají na podzimní ošetření včelstev. To však často léčí již prázdné úly, jak tomu mohlo často být v loňském roce 2011 a před tím v r Přitom stěžejní je průběžné ošetření během sezony především krátkodobými, střednědobými a doufejme, že brzy dlouhodobými odpařovači kyseliny mravenčí nebo Gabonem. 5) Dalším důvodem, proč metodika selhává, je to, že dnešní varroáza není tou varroázou před cca 15 ti léty. Dnes včely nehynou na působení parazita Varroa destructor jako takového, ale především na virová onemocnění a na Nosema ceranae. To jsou fenomény, které včelaři před časem u nás neznali a nejsou na to ani připraveni. V počátečních létech zavlečení roztoče Varroa destructor do našich zemí se za kritickou hranici ve včelstvu považovalo cca roztočů. Později se jejich počet snížil na cca roztočů na včelstvo. Dnes k úhynu včelstva může dojít i při zamoření cca roztočů právě díky působení virů

7 a Nosema ceranae. Pro vyhodnocení klinických pozorování svých včelstev jsem požádal v létě 2011 o nezávislé vyšetření Dr. Ing. F. Kamlera z Výzkumného ústavu včelařského. Bohužel na mých dvou stanovištích ze třech bylo 50-80% včelstev pozitivních na Nosema apis a na obou stanovištích bylo po jednom pozitivním včelstvu i na Nosema ceranae. Nevím, zda je to náhoda, ale negativní stanoviště včelstev mám v kočovném voze, dvě pozitivní na včelnicích. 6) Za šestý důvod lze považovat to, co jsme jako chovatelé zanedbávali po desetiletí. Naši chovatelé totiž šlechtí včely na maximální medný výkon bez ohledu to, co je pro včelstvo v přírodě stěžejní. Je to především schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a přežít. Po léta nám tedy chyběl komplexnější pohled na chov včel a jejich šlechtění. Zde máme vůči našim včelám velký dluh a osobně považuji za nutné do našich selekčních kritérií znovu zařadit prvky přírodní selekce tak, jak je to jen možné. Samozřejmě, včely chováme pro ekonomický užitek, avšak neměli bychom zapomínat na dostatečnou schopnost včelstva přežít. Varroa monitoring systém Proč nás Varroa monitoring systém (VMS) nevaroval včas? Systému vytvořenému Pracovní Společností Nástavkových Včelařů (PSNV) si velmi vážím a bylo by skvělé, kdyby se jeho další rozvoj řídil potřebou časného varování před varroázou. Současný VMS neumí standardně analyzovat údaje odborníky a zpětně informovat včelaře. To je jeho výrazný nedostatek. Varování má zásadní význam i jako zpětná vazba. Samotný software toto mnoho neposkytne. Pro NATO kolegové z našeho Centra v Mnichově vyvinuli Surveilance systém pro sledování nemocí a včasné varování před šířením nákaz pro použití v polních podmínkách při zahraničních operacích. Základní architektura tohoto systému by se dala použít i pro včasné varování před varroázou, ale detaily popisu tohoto systému by byly na samostatný příspěvek. Jedno je však zřejmé. Občanská včelařská sdružení budou muset systém včasného varování vybudovat společně nebo odděleně, nenajdou li společnou řeč. Včely to potřebují a členové sdružení to od centra očekávají. Příkladem v tomto směru mohou být některé ZO ČSV, o.s., které monitoring provádějí běžně s větším počtem stanovišť, vyhodnocují výsledky a členům předávají včas návrhy na opatření již v průběhu roku, tedy v době, kdy je to skutečně aktuální. VMS versus monitoring zimní měli V internetových diskuzích je vidět jistá hysterie některých chovatelů včel. Především těch, kteří navrhují zrušení sledování vývoje Varroa destructor z monitoringu zimní měli. Domnívám se, že nahradit něco, co i přes své nedostatky dlouhodobě funguje a dává relevantní informace o vývoji populace parazita v delším časovém horizontu než jakým je jeden rok, je při nejmenším nezodpovědná anarchie. Vždyť tímto vyšetřením se monitoruje každý rok cca 520 tis. včelstev. Zkreslující vlivy, kterými je tento monitoring jistě zatížen, se však relativně rovnoměrně opakují ve všech létech sledování. Také proto, a i s přihlédnutím k jeho dlouhodobé historii, zde působí zákon velkých čísel, kdy např. z negativních výsledků výskytu Varroa destructor ve vzorcích lze další vývoj onemocnění celkem dobře odhadnout. Domnívám se, že by se získané údaje daly ještě lépe statisticky zpracovávat a prezentovat v časopisu Včelařství tak, aby byly ještě lépe využívané. Tento monitoring je důležitý a může nám dát informace strategického charakteru. Naproti tomu VMS má význam především taktický. Dává nám informace, kdy v průběhu roku a jakým prostředkem máme proti kleštíkovi zasáhnout. Je to také systém vhodný pro včelaře, kteří se této problematice věnují hlouběji. Jak tedy dál? Předpokládám, že všichni ošetřili nejpozději kolem vánoc včelstva aerosolem a po týdnu vyčistili podložky pro odběr diagnostické měli. Zde může být také značné zkreslení výsledku i u moderních celozasíťovaných den. O starých typech úlů bylo napsáno dost, jediný problém je, že včelaři známou Pohled na varroadno metodiku dvojitých podložek často nedodržují a při teplém počasí, jaké bylo např , kdy jsme pozorovali prolety, včely roztoče vynesou z úlů. U celozasíťovaných den je nutné vyčistit i síta uvnitř úlů, jak demonstruje obrázek. Pro ilustraci jsem vložil před vyčistěním síta čistou podložku. Výsledek čištění vidíte na obrázku. Je zřejmé, že pokud síta nevyčistíme, vzorek měli nemá žádnou výpovědní hodnotu. Povinné vyšetřování vzorků měli ale rozhodně nepovažuji za dobrý business pro laboratoř, Aktuálně ale za důležitou zpětnou vazbu především ohledně potenciálních rizik vzniku rezistence. Během sezóny bude nutné sledovat spady, snůšku, ideálně i úlovou váhu, udělat oddělky, průběžně vyhodnocovat situaci a včas provést ošetření. K tomu by velmi napomohlo, pokud by nový předseda ČSV sestavil Komisi pro zdraví včel z odborníků, kteří budou řešit hlavně aktuální zdravotní problémy včel bez ohledu na problémy či obavy jedné skupiny včelařů, např. jak řešit prodeje oddělků velkochovatelů, pokud se ocitnou v ochranném pásmu. Tato komise by se problematikou monitoringu (a nejen varroázy) měla zabývat trvale tak, aby z ní vycházely skutečně perspektivní výstupy pro metodiky ošetřování proti V. destructor, ale i proti moru včelího plodu. Jedno opatření ke zlepšení současné metodiky hubení roztoče V.destructor by se ale dalo udělat velice rychle a bez velké změny pro včelaře. Domnívám se, že by tzv. podzimní ošetření stačilo jen 2x. První ošetření by proběhlo v bezplodovém období fumigací např. v listopadu a následné druhé ošetření aerosolem popřípadě i jiným přípravkem, třeba MP10. Třetí ošetření by se přesunulo na jaro. Mělo by se stát pevnou součástí metodiky. Osobně bych preferoval dlouhodobé nebo střednědobé odpařovače s kyselinou mravenčí. To se sice zdá pro některé včelaře nebo včelařské odborníky jako málo schůdné. Jenže příkladů ze světa a také domácí praxe našich včelařů je dost. Stačí jich jen využít a nezavírat oči před poznatky zkušených praktiků. Jarní ošetření kyselinou mravenčí by eliminovalo případné nedostatky včelařů při podzimním ošetření. Navíc bychom snížili výskyt nosematózy, která společně s roztočem působí na našich včelstvech největší ekonomické škody. Vraťme se ale k epizootologickým opatřením pro kontrolu varroázy. Co čeká SVS a včelaře v letošním roce? Záměrně píšu včelaře, protože znám i řadu aktivních vynikajících včelařů, nečlenů ČSV. Slýchávám často, že ČSV a Státní veterinární zpráva (SVS) nic nedělá, nebo dělá málo. Myslím, že v otázce nemocí by bylo nejen včelám prospěšné zapomenout na žabomyší války a spolupracovat. Pokud jde o SVS, rád bych inicioval naplnění metodiky Zásad prevence a tlumení varroázy včel (http://www.vcelarstvi.cz/clanky.html), které by zajistilo potřebné aktuální informace pro SVS a následná rozhodnutí SVS podle skutečné situace. Další je už pouze na včelařích. Právní i morální odpovědnost za zdraví svých včel si nese každý včelař sám. To ale neznamená, že by občanské sdružení, jehož je členem, nemělo své členy včas informovat nebo varovat. MUDr. Radek Hubač březen 2012 l 77

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání?

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání? 1. DOTAZ: Jsou chovatelé včel, u nichž ve zdaňovacím období počet včelstev nepřekročí 40 - tedy jsou od daně osvobozeni podle 10 odst. 3 písm. a) ZDP - povinni podat Podle 38g odst. 3 ZDP poplatník v daňovém

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e mail: beedol@beedol.cz Výroční zpráva za rok 2007 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy o dílo č.

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Radek Kobza, Zdeněk Klíma, Robert Brodschneider VMS, Brno 4. 1. 2015 O čem to bude 1. Jak jsme se zapojili do COLOSSu 2.

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Odpočet na vědu, výzkum a odborné vzdělávání 2014 RNDr. Ivan BRYCHTA podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Zákonné vymezení zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 25. 1. 2008

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 35, 538 5 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok /3 Nasavrky, září 3 l. Základní údaje o škole Název:

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013

Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013 PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. 1 Plán práce RV ČSV, o. s., na rok 2013 2 Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

09 Popis firmy Pracovní list

09 Popis firmy Pracovní list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 09 Popis firmy Pracovní

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 4/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 4/2011 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslgsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc NAŘÍZENÍ

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/054952-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích

Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích Zápis z jednání představitelů některých včelařských sdružení a společností u tzv. kulatého stolu dne 20. 2. 2013 v Hulicích Přítomni: dle prezenční listiny Před samotným jednáním přivítal všechny přítomné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více