Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R."

Transkript

1 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Včelařství 3/2012 Podporuji svobodný střet názorů Rozhovor s novým předsedou Jak dál s varroázou Článek MUDr. R. Hubače Korespondenční soutěž Soutěž mladých přírodovědců

2 Literatura českého humanizmu o včelách (14. část) Med Jana Křtitele Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam peliceam circa lumbos suos; esca autem ejus erat locustae, et mel silvestre. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Mt 3,4 Na konci minulého příspěvku jsme zapochybovali nad tím, je-li pasáž Kryštofa Haranta popisující návštěvu posvátných míst u řeky Jordánu správná: Neb obyčejně na poušti bydlel, kobylky a mech lesní jídal a jakž Nicephorus pokládá, že jest byla jeskyně, kterouž sv. Helena pěkným kostelem na památku ohradila; ale nyní jsme toho nic nespatřili. Zajímá nás především vyjádření, že Jan mech lesní jídal. Znalci evangelijních textů totiž dobře vědí, že měl Jan Křtitel pojídat lesní med; latinsky mel silvestre, ne tedy muscus silvestris, lesní mech. Můžeme proto zjišťovat, kdy fatální chyba související snad s určitou nepozorností autora českého humanismu (nebo jeho pozdějších vydavatelů?) vůbec vznikla. Již z úvodní citace (latinská vulgáta a novodobý ekumenický překlad) odpovídající pasáže z Matoušova evangelia Písma svatého je zřejmé, že se jednalo o med. Stejná je situace u Markova evangelia: (...) et locustas et mel silvestre edebat. (Mk 1,6) Jan tedy opravdu jedl kobylky a med lesní, med divokých včel. V ekumenickém překladu využité spojení med divokých včel nás nemusí mást, neboť výraz silvestris můžeme překládat jako lesní i divoce rostoucí, i když my včelaři dnes budeme zřejmě preferovat při reflexi řízeného chovu včel a úrovně nákazové situace převážně lesní med před zdůrazňováním divoce žijících včelích rojů. Pro úplnost ještě doplňme překlad staročeský z přelomu 14. a 15. století: ftred lefka (stred leska Mt 3,4); ftred lefnu (stred lesnu Mc 1,6), i kralický z 2. poloviny 16. století: (...) a pokrm jeho byl kobylky a med lesní. U staročeského překladu je zajímavé, že byl výraz locusta kobylka našimi předky považován za ovoce nebo bylinu, jakýsi šťovík. To nás nyní ovšem tolik nezajímá. Můžeme se ale pustit do pátrání, jak se chyba s mechem dostala do Harantova cestopisu. V minulém příspěvku jsme čerpali z vybraných cestopisných textů, vydaných roku 1948 Josefem Dostálem pod názvem Cesty do svaté země. Dostál uvedl, že čerpal bezprostředně z tisku Harantova díla z roku Nahlédneme-li ale na str. 224 výše jmenovaného tisku nesoucího název Potowánj aneb Cesta z Králowstwj Cžeského (...) do Země swaté (...) Léta (...): Wytisstěno w Starém Městě Pražském v Dědice M. Danyele Adama z Welesvawjna, 1608 (viz přiložená ilustrace s vyznačením Kryštof Harant První díl Cesty (dobový tisk) odpovídajícího místa v tisku), zjistíme, že se Kryštof Harant ani jeho vydavatel nezmýlili: Neb obyčegně na pauffti bydlel/ kobylky/ a med lefnj gjdal. Math:3. a gakž Nicephorus hist (...), a pracovali pozorně. Je tedy teoreticky možné, že Josef Dostál se starým tiskem ve skutečnosti vůbec nepracoval i když to ve své knize tvrdil a použil mladšího pramene v podobě novodobé edice. Takové podezření bychom ale mohli potvrdit jen tehdy, pokud bychom zjistili možný pramen, zatížený stejnou chybou. Zbývá nám tedy vlastně už jen jedna jediná cesta, a tou je nahlédnutí do vydání cestopisu z poloviny 19. století, které bylo pořízeno péčí Karla Jaromíra Erbena. Novodobé vydání bylo opatřeno názvem Kristofa Haranta z Polžic Cesta do Země svaté a do Egypta. Díl I. V Praze: Tolik bibliografická citace. Letmým pohledem však opět zjistíme, že je námi studovaná pasáž i v tomto vydání na s. 169 uvedena ve správné podobě: Nebo obyčejně na poušti bydlel, kobylky a med lesní jídal (Math. 3.), a jakž Nicephorus (...), a obsahově se vůbec neliší od originálu. Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic tedy můžeme pro tento případ rehabilitovat; stejné to bude u vydavatele jeho díla, který pořádal tisk z dnes již neexistujícího autorova rukopisu zhruba až deset let po uskutečnění cesty do Svaté země; pochválit můžeme také Karla Jaromíra Erbena a jeho spolupracovníky za pečlivou práci, ale nezbytné bude vyjádřit se k chybě Josefa Dostála, jedná-li se vůbec o jeho chybu. Omyl se vloudil buď do Dostálova přepisu starého textu, nebo došlo k pochybení nakladatelství, případně tiskárny. Dostál tedy nemusel mít osud textu předaného k tisku již ve vlastních rukou. Museli bychom mít před sebou jeho pracovní materiál, abychom přesně odhalili původ chyby. Proč se ale takovou maličkostí vůbec zabýváme? Důležitá je rehabilitace Harantova, protože pokud by byla chyba v jeho tisku, mohli bychom případně dále zkoumat, nenalézá-li se podobný lapsus v některém z biblických vydání humanistické doby. Pokud by se podobný nesoulad objevil v některé tehdy používané bibli, měli bychom možnost zjistit, kterou z nich Kryštof Harant používal. Nechyboval-li ale až vydavatel jeho cestopisu, přirozeně! Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt:

3 Sněženky se sběratelkou pylu foto: J. Flössler Obsah Značení matek 2012 (žlutá) Obsah: Podporuji svobodný střet názorů 73 Osvobození od daně z příjmu 75 Jak dál s varroázou 76 Trvalá existence čmeláků v přírodě 78 Ještě z kongresu Apimondie 80 Nebojme se tymolu 82 Teplodržné úly opět v centru pozornosti 85 Uplatní se medomaty? 87 TechAgro Brno 88 Stránky MMR Skončil veletrh Go 98 Korespondenční soutěž 103 Contents I support Free Discussion 73 Immunity from Intake Tax 75 Further Control of Varroosis 76 Durable Existence of Bumble Bees in the Nature 78 I mpressions from the last Apimondia Congress 80 Do not Fear Thymol 82 Warm Holding Hives Draw Attention Again 85 Automats for Honey Sale and Their Future 87 TechAgro Brno 88 MMR Sides. End of the GO Fair 98 Correspondance Competition 103 Aktuálně Podporuji svobodný střet názorů Návrh na jeho kandidaturu předložili zástupci 4 okresů a od účastníků volebního zasedání Republikového výboru ČSV, o. s., obdržel při volbě čtyřicet dva hlasů proti dvaceti osmi, které získal jeho protikandidát. V civilním povolání pracoval jako středoškolský pedagog, ředitel, a. s. Včela Předboj, a nakonec jako zaměstnanec nadnárodní společnosti, operující v sektoru potravinářské diagnostiky. Dá se říci, že má mnohaleté pedagogické i obchodní zkušenosti v oborech přírodních věd a potravinářství, které získával u nás i v zahraničí. Nemusím zdůrazňovat, že v oblasti včelařství je jeho jméno velmi známým pojmem, jeho publikace mají mnozí včelaři ve své knihovně a za redakci Včelařství mohu odpovědně prohlásit, že krom toho, že zasedá v redakční radě, ho spolu s několika dalšími autory označuji termínem rodinné stříbro. Mám před sebou nového předsedu ČSV, o. s., RNDr. Václava Švamberka, kterého jsem požádal o krátký rozhovor: V mnohých rodinách se včelařství doslova předává z otce na syna. Je to i váš případ? Ne, naše rodina byla sice zemědělská, avšak nevčelařská. Mne od dětství přitahovalo poznávat přírodu. Být včelařem je dobrá cesta k porozumění mnoha zákonitostí živé přírody. V mém případě je to opravdu tak, jak napsal již Komenský: Ze včelaření jsem se naučil přírodu znáti a ji milovati více než z mnoha knih učených. V první polovině sedmdesátých let jsem začal chodit do školního včelařského kroužku, vedeného panem učitelem Holubem, který byl do Kozojed nakrátko přeložen z nedalekých Kralovic a náhoda tomu chtěla, že jsem se tak s tímto oborem mohl ve svém mládí prakticky seznámit. V roce 1977 již jako gymnazista jsem byl ve svých 15 letech přijat do ZO ČSV v obci Kozojedy na okrese Plzeň-sever a od tohoto roku samostatně včelařím. Včely mne pak provázely po celý život až do dneška. Již během studia na Gymnáziu v Plasích, kde jsem později v 80. a v 90. letech působil i jako učitel, jsem napsal a úspěšně obhájil práci Včelařská ekologie speciální a se včelami jsem měl co do činění i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem zakončil studium diplomovou prací na téma Analýza pylového přínosu včelstev. Ve stejné době jsem počátkem 80. let minulého století absolvoval také Ústřední včelařskou školu a stal se učitelem včelařství. Kromě toho se již 30 let věnuji práci se včelařskou mládeží a přiznám se, že osobně v mladých vidím klíč k rozvoji českého včelařství. Od roku 1985 jsem členem Komise pro práci s mládeží ČSV a o osm let později jsem se stal předsedou tohoto poradního orgánu. Je myslím správné a slušné vracet investice vynaložené ČSV na mé včelařské začátky i s přiměřeným úrokem. Od poloviny 80. let tak spoluorganizuji a zajišťuji testy či soutěžní úkoly pro soutěže mladých včelařů a v posledních letech patřím k organizátorům IMYB, což je mezinárodní soutěž mladých včelařů. Stal jste se předsedou poměrně velké zájmové organizace s více než 48 tisíci členy. Jaké priority hodláte při jejím řízení prosazovat? Na prvním místě to je péče o zdravotní stav včelstev na území republiky a spolupráce s orgány Státní veterinární správy. Mor a varroáza jsou našimi úhlavními nepřáteli. Kvalitní monitoring, profylaktická opatření a soustavné zvyšování vzdělanosti včelařů jsou pro budoucnost oboru v ČR nezbytné. Každý by měl pochopit, že na prvním místě musí být uchování zdraví a životů našich včelstev. Bez této základní podmínky postrádají úvahy o budoucnosti našeho oboru jakýkoli základ. Rozšiřování vzdělávacích aktivit s využitím kapacit včelařského učiliště a vzdělávacího centra v Nasavrkách a práce Výzkumného ústavu včelařského v Dole si rovněž vyžadují naši pozornost a podporu. Musíme také sledovat vývoj včelařství v zahraničí. Leckde sice můžeme jít příkladem, mnohému se zase venku můžeme přiučit. Zahraniční spolupráce je pro úroveň našeho včelařského vzdělávání nezbytná na všech stupních od dětí až po staré praktiky. Mezi priority řadím i nutnost podporovat a propagovat naší domácí plemenářskou práci a snažit se udržet výsledky, kterých jsme za 40 let dosáhli. Z řady důvodů podporuji pokračování plemenářské práce na bázi včely kraňské. A nakonec, aby naši včelaři mohli s úspěchem a se ziskem prodávat svými včelami vyprodukovaný med, vidím svůj úkol i v podpoře včelařského marketingu, abychom se ctí obstáli i v současné globalizované konkurenci a našim občanům nabízeli opravdu kvalitní nefalšované včelí produkty domácího původu. Pokračování na straně 74 Včelařství odborný a spolkový měsíčník. Ročník 65 (146). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: ). Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel.: , Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, , Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, , Redakce, inzerce a expedice: Praha 1, Křemencova 8, telefax: , Internetové stránky: Neobjednané rukopisy, kresby, fotografie a diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. (předseda), Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, Vladislav Synek, RNDr. Václav Švamberk, Ivan Zimerman, Zdeněk Žák. Grafická úprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, Praha 6. Tisk: Česká Unigrafie, U Stavoservisu 1, Praha 10. MK ČR E 126/ISSN březen 2012 l 73

4 Z redakční pošty Podporuji svobodný střet názorů Dokončení ze strany 73 Myslíte si, že se naše včelařství za dobu vašeho předsednictví nějak výrazně změní? Jsem zastáncem kontinuálních postupných, nicméně viditelných, změn založených na rozboru silných i slabých stránek českého včelařství. Takovou první drobnou vlaštovkou je po řadě let mého přesvědčování v redakční radě například vydávání plného obsahu archivních čísel časopisu Včelařství na webových stránkách ČSV. Je mně jasné, že se naše činnost ani do budoucna neobejde bez zajišťování prostředků formou dotací a grantů. Pokusím se být v tomto ohledu stejně úspěšný, jako byli moji předchůdci. Budoucnost českého včelařství vidím v symbióze malovčelařů, kterých bude v podmínkách ČR vždy většina jak podílem v členské základně, tak i celkovým počtem chovaných včelstev, s poloprofesionálními i plně profesionalizovanými provozy. Přestože podporuji svobodný střet názorů, rád bych odstranil jakékoliv štěpení a klientelismus v rámci našeho svazu. Jsem přesvědčen o potřebě podpory různých názorových proudů, pokud svými aktivitami nebudou směřovat proti existenci ČSV jako organizace zastřešující postavení oboru včelařství v ČR a současně usnadňující pro jeho přizpůsobování aktuálním podmínkám. Přestože těžiště práce ČSV spatřuji ve vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj a modernizaci hobby včelaření v ČR, jsem přesvědčen o potřebě spolupráce s většími a velkými včelařskými provozy jako s nositeli pokroku ve včelařských technologiích, které vždy byly a v současné době, aby obstály v globalizovaném prostředí hospodářské soutěže, ještě více jsou nucené modernizovat a racionalizovat svoji činnost. Proto představují nositele technologického pokroku v oblasti provozních metod. Vůči změnám způsobeným náhlými výkyvy podmínek trhu, které jsou v posledních letech poměrně časté, však vykazují včelaři chovající menší počty včelstev větší odolnost a jsou přitom zárukou rovnoměrného opylení naší krajiny. Proto jsem připraven aktivně působit proti jakýmkoli animozitám a segregačním tendencím, namnoze uměle vyvolávaným, mezi oběma skupinami. Rozhovor připravil A. Karoch Odmítám polystyrenové úly Řadím se mezi ekologicky citlivé včelaře, o nichž ve svém článku Úly pro výnosy medu nad 100 kg píše Ing. Smělý. Proto chápu včelaření trochu šířeji než jako výrobu medu. V rámci objektivity si myslím, že je nutné uvést o polystyrenu některá podstatná (a v článku neuvedená) fakta. Polystyren se vyrábí polymerací styrenu. Styren je látka zdraví škodlivá a karcinogenní. Styren se z polystyrenu uvolňuje, a to i po odvětrání (můžeme se samozřejmě bavit o množství, ale nelze tvrdit, že se po odvětrání přestává uvolňovat). Do polystyrenu se přidává jako stabilizátor např. hydrochinon, což je látka 74 l Včelařství Včelaři pomůžete? Jsem studentkou Přírodovědecké fakulty vá, v jejichž měli je původce moru pravděpodobně přítomen, ale v nezjistitelně nízkém UP v Olomouci a v rámci své diplomové práce se věnuji výzkumu vlivu hygieny díla a proto neškodném počtu. na zdravotní stav včelstev. Konkrétně se Lze očekávat, že pokrokoví včelaři nebudou na propuknutí moru pasivně čekat, ale snažím ověřit, zda intenzita obměny díla má či nemá vliv na míru zamoření díla bakteriemi Paenibacillus larvae larvae, tedy původce svých včel převodem na nové dílo. Tím si dle vzoru pana Svobody otestují ozdravění moru včelího plodu. mohou zachránit celé včelařské provozy. Původní metodika výzkumu byla navržena Jistě také budou chtít ověřit, zda tato metodika funguje a nechají si posléze zhodnotit tak, že spolupracující včelaři odebrali z téhož včelstva dílo tmavé i světlé, a to bylo posléze míru poklesu počtu spor moru na nově podrobeno kultivaci v akreditované laboratoři. Výsledek měl potvrdit či vyvrátit teorii, že odebrané z čistých podložek, na které nikdy postaveném díle. To opět rozborem měli staré (tmavé) dílo je sporami původce moru nepadala měl ze starého díla! Právě srovnání míry zatížení původního a nového díla v tomtéž včelstvu zatíženo více než dílo světlé. Bohužel bylo zjištěno, že takto k vytčenému cíli dospět nelze. Zvolená metoda detek- k objektivnímu popisu reality. Chtěla bych v tomtéž včelstvu bude cenným přínosem ce spor totiž za nízkého infekčního tlaku není vás, včelaře, kteří budete postupovat podle dostatečně citlivá. Proto byly všechny dosud vzoru P. Svobody, požádat o spolupráci. hodnocené vzorky vyhodnoceny jako negativní. Je tedy třeba postupovat jinak. Ráda kázat, může být později použitý jako pádný Pokud se u Vás podaří ozdravný efekt pro- bych proto oslovila vás, širokou včelařskou argument k iniciování zásadních legislativních změn. Proto vás prosím, zda byste se mi veřejnost, zda bychom se společně pokusili vyřešit tuto klíčovou otázku. co nejdříve ozvali na níže uvedenou adresu, Proběhlo povinné odevzdávání vzorků abychom mohli postupovat společně. měli pro stanovení míry spadu roztočů V ČR existuje více laboratoří specializovaných na kultivaci spor moru včelího plodu. Varroa. U včelstev, umístěných v ochranných pásmech kolem ohnisek moru včelího Proto bude v rámci naprosté objektivity velmi plodu, bude zároveň docházet k vyšetření vhodné, pokud bude první ze vzorků (zimní) přítomnosti původce moru v této úlové měli. hodnocený v jiné laboratoři, než vzorek druhý Mnozí včelaři budou formou laboratorních (letní). Tím bude zajištěna naprostá objektivita tohoto výzkumu, aby ani pracovníci, prová- protokolů informováni o tom, že ačkoli jsou jejich včelstva dosud klinicky zdravá, se dějící rozbor druhého vzorku, nevěděli, jaká v jimi odevzdané měli původce moru byla míra zátěže téhož včelstva v minulosti. nachází v dobře měřitelných (a tedy poměrně vysokých) hodnotách 102 a více. i vzorky fingované (laboratorně dezinfikova- Také plánujeme se vzorky pravými odevzdat Není ale důvod propadat skepsi. né), nebo nechat vzorky z téhož včelstva hodnotit na více pracovištích. Předem děkujeme Ve Včelařství 12/2011 P. Svoboda publikoval výborný článek o tom, jak právě na základě důsledné obnovy díla své včely ochránil o spolupráci prosím, zda by se ozvali na tuto všem včelařům, kteří nám pomohou. Zájemce a ozdravil přímo v ohnisku moru. Výsledky adresu: Michaela Wolfová, PSČ veterinárních protokolů jasně doložil, že Dolany 418, právě tento postup způsobil pokles míry Bc. Michaela Wolfová, Dis. (řešitel projektu) infekčního tlaku a ze včelstev vysoce zatížených učinil včelstva zcela zdravá. Tedy tako- RNDr. Roman Linhart (odborný Prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. (vedoucí projektu) konzultant) nebezpečná pro životní prostředí a zdraví škodlivá, podezřelá z karcinogenních účinků, atd. Jako zpomalovač hoření se do polystyrenu přidávají mimo jiné bromované zpomalovače hoření, např. hexabromocyklododekan (HHBCD). To je látka perzistetní, bioakumulativní a toxická. Evropská agentura pro chemické látky ji zařadila na kandidátský Seznam nebezpečných chemikálií, vzbuzujících mimořádné obavy. Polystyren se v přírodě nerozpadne ani za tisíc let. Pro další informace odkazuji např. na veřejně přístupnou encyklopedii Wikipedia, ze které jsem čerpal i já. Nedokážu si představit, že bych úly z takového materiálu umístil do CHKO, ve které včelařím. Další postupy Ing. Smělého nebudu vůbec komentovat (nátěr vnitřních stěn epoxidovou pryskyřicí, molitanová krmítka na tenkém umakartu apod). Já popsaným způsobem včelařit nechci a nebudu. Každý by si měl zvážit výhody a nevýhody jednotlivých provozních metod. Článek Ing. Smělého mi připadá přinejmenším neobjektivní a nevyvážený. Pokud jde jenom o výrobu medu, myslím, že v současné době by bylo možné navrhnout ekologicky šetrnější způsoby výroby, a to i bez použití včel a krajiny jako výrobního prostředku. M. Nežádal

5 Včelaři mezi paragrafy Včelín dvaaosmdesátiletého včelaře J. Mališe v obci Hnojník Osvobození od daně z příjmu Od příjem zájmových včelařů chovajících do 60 ks včelstev osvobozen od daně z příjmu V září minulého roku proběhla médii tisková zpráva Ministerstva zemědělství ČR: Z dvaceti na třicet tisíc korun ročně se zvýší limit pro osvobození daně z příležitostné činnosti a zároveň i limit, od kterého je nutné podávat daňové přiznání pro tento typ příjmu. Tehdejší ministr zemědělství Ivan Fuksa uplatnil důležitou připomínku k návrhu zákona o daních z příjmu. Jeho novela je součástí změn zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. Dosud platná 20 tisícová hranice pro výběr daní z příležitostných činností funguje už od roku Její zvýšení o 10 tisíc korun je valorizací, která bere v úvahu rostoucí inflaci a průměrnou mzdu. Novelu schválila vláda v tomto znění: Bod 24. V 10 odst. 3 písm. a) se číslo nahrazuje číslem a číslo 500 číslem odstavec 3 tak zní: Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v 4, osvobozeny: Příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka na jedno včelstvo 750 Kč, Český svaz včelařů, o.s., uplatnil prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu toto znění: Bod 24. V 10 odst. 3 písm. a) se číslo nahrazuje číslem a číslo 40 číslem odstavec 3 tak zní: Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v 4, osvobozeny: Příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka na jedno včelstvo 500 Kč, s tímto odůvodněním: Navýšení osvobozené částky z Kč na Kč je Ministerstvem zemědělství ČR, které bylo iniciátorem této změny, odůvodňováno potřebou valorizace (částka nebyla měněna od r. 2004), usnadněním kontrolní práce úředníků FÚ a také podporou drobného pěstitelství a chovatelství. S tímto navýšením je Český svaz včelařů, o.s., který sdružuje cca chovatelů včel, velmi spokojen. Nesouhlasí však s navýšením příjmové částky na jedno včelstvo a to z 500 Kč na 750 Kč. V konečném důsledku to totiž znamená, že navýšení limitu částky osvobozené od daní se chovatelů včel vůbec nedotkne. Navrhujeme proto, navýšení počtu včelstev ze 40 ks na 60 ks při zachování příjmu ze včelstva 500 Kč. Jedině tak stejně jako ostatní drobní chovatelé a pěstitelé i včelaři pocítí v upravovaném zákonu onu valorizaci a podporu drobného chovatelství ze strany státu. Výsledkem tohoto snažení bylo schválení tohoto pozměňovacího návrhu a 30. prosince 2011 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který v části první bodu 23 změnil 10 odst. 3 písmeno a) tak, že se číslo nahrazuje číslem a číslo 40 číslem 60. Tato změna nabývá účinnosti Poděkování patří Ing. Josefu Mandíkovi, který se o prosazení této změny nejvíce zasloužil. Mgr. Jarmila Machová březen 2012 l 75

6 rubrika Aktuálně Jak dál s varroázou aneb úvahy dálkového včelaře Chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenosti z trochu netypického víkendového včelaření. Vzhledem k faktu, že žiji a pracuji ve vzdálenosti 500 km v případě jednoho a 625 km druhého stanoviště od svých včelstev, důkladně vyhodnocuji všechny dostupné informace, abych zvládl svých 30 včelstev ošetřovat. Poslední dva roky potvrdily, že ofi ciální metodika pro ošetřování včel proti varroáze je až příliš důkladná a včely přežijí i úplným lajdákům, kteří o nemoci neví skoro nic, tedy pokud metodiku aspoň trochu dodržují. Dokonce i pomlouvané Gabony PA 92, a to nejen u mě, ale i např. u skvělých včelařů panů Klukase a Volejníka u Přelouče, fungovaly v létě 2011 velmi dobře. Proč tak uvažuji o ofi ciální metodice? Velmi stručně mohu říct, že pokud dodržíme metodiku, ochráníme v létě vyvíjející se zimní generaci a během podzimu snížíme množství roztočů na minimum bez nutnosti dalších zásahů v průběhu jara a časného léta. Proč ale metodika selhává u některých včelařů? Hlavní problém je její nedodržení. Za kritické považuji několik momentů: 1) Pozdní nasazení Gabonů nebo Formidolu v létě. Bohužel každoročně dostávám zprávy o distribuci Gabonů do některých organizací třeba i koncem srpna. Doporučit ideální termín však nelze pro všechny oblasti. S přibývající nadmořskou výškou a odlišností snůšky se může ideální doba výrazně lišit. V nížině u Pardubic, kde mám většinu včelstev je ideální 1. dekáda července. V Dobřanech u Plzně jsem neměl za 10 let nikdy problém při zahájení léčby během 2-3 dekády července. Pokud vloni někdo v nížinách čekal se silnými včelstvy na slunečnici, která kvetla ještě začátkem srpna, bylo na léčení pozdě!!! Sám se snažím respektovat potřeby včel, nechávat v zimních zásobách maximum medu, proto vzhledem k tomu, že melecitózu u nás neznáme, klidně odléčím začátkem července. Další snůška je pro včely. Nutno podotknout, že nikdy nebývá významná (nad 10 kg). 2) Špatné, většinou příliš časné, podzimní ošetření. To je další moment, proč považuji současnou metodiku za blbu vzdornou. Pokud včelař pouze dodrží 76 l Včelařství Spadlá měl je pro diagnostiku nezbytná metodiku, začne léčit po 10. říjnu a dodrží odstup jednotlivých ošetření, zlikviduje i roztoče donesené při loupežení včelařových včel. Na vysvětlení příklad z podzimu Ještě v listopadu během poledních hodin včely loupily a donášely si množství roztočů, přitom během srpna byl i během léčení Gabony spad malý, ale po každé ze třech fumigací velmi vysoký. Proto jsem pro kontrolu provedl u části včelstev aerosolové ošetření po vánočních svátcích ke kontrole úspěšnosti podzimního ošetření fumigací. Třetí fumigace provedená v listopadu zničila většinu roztočů. Závěrem této úvahy si neodpustím poučku pana Sedláčka z Příchovic: Kdo netvoří, ten živoří, míněno tak, že tvorba oddělků je základem každé technologie. Významný přínos tvorby oddělků vzhledem k varroáze je ten, že se sníží populace roztočů ve včelstvu jeho rozdělením. 3) Nejednotnost zásahů proti kleštíku včelímu. Ty ZO ČSV nebo celé okresy, které postupují jednotně a střídají programově jednotlivé přípravky v průběhu roku, mají dlouhodobě téměř nulové ztráty a bohatě si vystačí se stávajícími výrobky u nás. Bohužel někteří včelaři pořádají doslova dostihy v předhánění se, kdo již ošetřil na podzim svá včelstva. Děje se tak bez ohledu na to, že je ještě ve včelstvech plod, což mívá z dlouhodobého pohledu fatální následky a účinnost léčení rapidně klesá. Navíc zde zakládáme možnost vzniku rezistence na účinnou látku. 4) Naši včelaři často velmi optimisticky spoléhají na podzimní ošetření včelstev. To však často léčí již prázdné úly, jak tomu mohlo často být v loňském roce 2011 a před tím v r Přitom stěžejní je průběžné ošetření během sezony především krátkodobými, střednědobými a doufejme, že brzy dlouhodobými odpařovači kyseliny mravenčí nebo Gabonem. 5) Dalším důvodem, proč metodika selhává, je to, že dnešní varroáza není tou varroázou před cca 15 ti léty. Dnes včely nehynou na působení parazita Varroa destructor jako takového, ale především na virová onemocnění a na Nosema ceranae. To jsou fenomény, které včelaři před časem u nás neznali a nejsou na to ani připraveni. V počátečních létech zavlečení roztoče Varroa destructor do našich zemí se za kritickou hranici ve včelstvu považovalo cca roztočů. Později se jejich počet snížil na cca roztočů na včelstvo. Dnes k úhynu včelstva může dojít i při zamoření cca roztočů právě díky působení virů

7 a Nosema ceranae. Pro vyhodnocení klinických pozorování svých včelstev jsem požádal v létě 2011 o nezávislé vyšetření Dr. Ing. F. Kamlera z Výzkumného ústavu včelařského. Bohužel na mých dvou stanovištích ze třech bylo 50-80% včelstev pozitivních na Nosema apis a na obou stanovištích bylo po jednom pozitivním včelstvu i na Nosema ceranae. Nevím, zda je to náhoda, ale negativní stanoviště včelstev mám v kočovném voze, dvě pozitivní na včelnicích. 6) Za šestý důvod lze považovat to, co jsme jako chovatelé zanedbávali po desetiletí. Naši chovatelé totiž šlechtí včely na maximální medný výkon bez ohledu to, co je pro včelstvo v přírodě stěžejní. Je to především schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a přežít. Po léta nám tedy chyběl komplexnější pohled na chov včel a jejich šlechtění. Zde máme vůči našim včelám velký dluh a osobně považuji za nutné do našich selekčních kritérií znovu zařadit prvky přírodní selekce tak, jak je to jen možné. Samozřejmě, včely chováme pro ekonomický užitek, avšak neměli bychom zapomínat na dostatečnou schopnost včelstva přežít. Varroa monitoring systém Proč nás Varroa monitoring systém (VMS) nevaroval včas? Systému vytvořenému Pracovní Společností Nástavkových Včelařů (PSNV) si velmi vážím a bylo by skvělé, kdyby se jeho další rozvoj řídil potřebou časného varování před varroázou. Současný VMS neumí standardně analyzovat údaje odborníky a zpětně informovat včelaře. To je jeho výrazný nedostatek. Varování má zásadní význam i jako zpětná vazba. Samotný software toto mnoho neposkytne. Pro NATO kolegové z našeho Centra v Mnichově vyvinuli Surveilance systém pro sledování nemocí a včasné varování před šířením nákaz pro použití v polních podmínkách při zahraničních operacích. Základní architektura tohoto systému by se dala použít i pro včasné varování před varroázou, ale detaily popisu tohoto systému by byly na samostatný příspěvek. Jedno je však zřejmé. Občanská včelařská sdružení budou muset systém včasného varování vybudovat společně nebo odděleně, nenajdou li společnou řeč. Včely to potřebují a členové sdružení to od centra očekávají. Příkladem v tomto směru mohou být některé ZO ČSV, o.s., které monitoring provádějí běžně s větším počtem stanovišť, vyhodnocují výsledky a členům předávají včas návrhy na opatření již v průběhu roku, tedy v době, kdy je to skutečně aktuální. VMS versus monitoring zimní měli V internetových diskuzích je vidět jistá hysterie některých chovatelů včel. Především těch, kteří navrhují zrušení sledování vývoje Varroa destructor z monitoringu zimní měli. Domnívám se, že nahradit něco, co i přes své nedostatky dlouhodobě funguje a dává relevantní informace o vývoji populace parazita v delším časovém horizontu než jakým je jeden rok, je při nejmenším nezodpovědná anarchie. Vždyť tímto vyšetřením se monitoruje každý rok cca 520 tis. včelstev. Zkreslující vlivy, kterými je tento monitoring jistě zatížen, se však relativně rovnoměrně opakují ve všech létech sledování. Také proto, a i s přihlédnutím k jeho dlouhodobé historii, zde působí zákon velkých čísel, kdy např. z negativních výsledků výskytu Varroa destructor ve vzorcích lze další vývoj onemocnění celkem dobře odhadnout. Domnívám se, že by se získané údaje daly ještě lépe statisticky zpracovávat a prezentovat v časopisu Včelařství tak, aby byly ještě lépe využívané. Tento monitoring je důležitý a může nám dát informace strategického charakteru. Naproti tomu VMS má význam především taktický. Dává nám informace, kdy v průběhu roku a jakým prostředkem máme proti kleštíkovi zasáhnout. Je to také systém vhodný pro včelaře, kteří se této problematice věnují hlouběji. Jak tedy dál? Předpokládám, že všichni ošetřili nejpozději kolem vánoc včelstva aerosolem a po týdnu vyčistili podložky pro odběr diagnostické měli. Zde může být také značné zkreslení výsledku i u moderních celozasíťovaných den. O starých typech úlů bylo napsáno dost, jediný problém je, že včelaři známou Pohled na varroadno metodiku dvojitých podložek často nedodržují a při teplém počasí, jaké bylo např , kdy jsme pozorovali prolety, včely roztoče vynesou z úlů. U celozasíťovaných den je nutné vyčistit i síta uvnitř úlů, jak demonstruje obrázek. Pro ilustraci jsem vložil před vyčistěním síta čistou podložku. Výsledek čištění vidíte na obrázku. Je zřejmé, že pokud síta nevyčistíme, vzorek měli nemá žádnou výpovědní hodnotu. Povinné vyšetřování vzorků měli ale rozhodně nepovažuji za dobrý business pro laboratoř, Aktuálně ale za důležitou zpětnou vazbu především ohledně potenciálních rizik vzniku rezistence. Během sezóny bude nutné sledovat spady, snůšku, ideálně i úlovou váhu, udělat oddělky, průběžně vyhodnocovat situaci a včas provést ošetření. K tomu by velmi napomohlo, pokud by nový předseda ČSV sestavil Komisi pro zdraví včel z odborníků, kteří budou řešit hlavně aktuální zdravotní problémy včel bez ohledu na problémy či obavy jedné skupiny včelařů, např. jak řešit prodeje oddělků velkochovatelů, pokud se ocitnou v ochranném pásmu. Tato komise by se problematikou monitoringu (a nejen varroázy) měla zabývat trvale tak, aby z ní vycházely skutečně perspektivní výstupy pro metodiky ošetřování proti V. destructor, ale i proti moru včelího plodu. Jedno opatření ke zlepšení současné metodiky hubení roztoče V.destructor by se ale dalo udělat velice rychle a bez velké změny pro včelaře. Domnívám se, že by tzv. podzimní ošetření stačilo jen 2x. První ošetření by proběhlo v bezplodovém období fumigací např. v listopadu a následné druhé ošetření aerosolem popřípadě i jiným přípravkem, třeba MP10. Třetí ošetření by se přesunulo na jaro. Mělo by se stát pevnou součástí metodiky. Osobně bych preferoval dlouhodobé nebo střednědobé odpařovače s kyselinou mravenčí. To se sice zdá pro některé včelaře nebo včelařské odborníky jako málo schůdné. Jenže příkladů ze světa a také domácí praxe našich včelařů je dost. Stačí jich jen využít a nezavírat oči před poznatky zkušených praktiků. Jarní ošetření kyselinou mravenčí by eliminovalo případné nedostatky včelařů při podzimním ošetření. Navíc bychom snížili výskyt nosematózy, která společně s roztočem působí na našich včelstvech největší ekonomické škody. Vraťme se ale k epizootologickým opatřením pro kontrolu varroázy. Co čeká SVS a včelaře v letošním roce? Záměrně píšu včelaře, protože znám i řadu aktivních vynikajících včelařů, nečlenů ČSV. Slýchávám často, že ČSV a Státní veterinární zpráva (SVS) nic nedělá, nebo dělá málo. Myslím, že v otázce nemocí by bylo nejen včelám prospěšné zapomenout na žabomyší války a spolupracovat. Pokud jde o SVS, rád bych inicioval naplnění metodiky Zásad prevence a tlumení varroázy včel (http://www.vcelarstvi.cz/clanky.html), které by zajistilo potřebné aktuální informace pro SVS a následná rozhodnutí SVS podle skutečné situace. Další je už pouze na včelařích. Právní i morální odpovědnost za zdraví svých včel si nese každý včelař sám. To ale neznamená, že by občanské sdružení, jehož je členem, nemělo své členy včas informovat nebo varovat. MUDr. Radek Hubač březen 2012 l 77

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2009 ze dne 24.3.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 251/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz W KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747 tel. 466768670 datová schránka: wxcain9 W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz Číslo jednací: 2011/1501/KVSE AŘÍZENÍ č.

Více

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3.

mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Článek 1. Poučení o nákaze Článek 2. Úvodní ustanovení Článek 3. Čj.134/2009/EPI NAŘÍZENÍ č. 1/2009 Městské veterinární správy v Praze Městská veterinární správa v Praze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 (dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní orgán

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2016,

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2016, III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských

Více

Krajská veterinární správa Státní veterinárni správy pro Pardubický kraj. Tel.: cpodalclna.\.. \,.; li S\ scr.c/

Krajská veterinární správa Státní veterinárni správy pro Pardubický kraj. Tel.: cpodalclna.\.. \,.; li S\ scr.c/ ~ 11I11111!nllllmll ~IIIIIIII s'o'sp"s50783j6' Krajská veterinární správa Státní veterinárni správy pro Pardubický kraj Husova 1747.53003 Pardubice elektronická adresa podatelny: Tel.: +420466768670 cpodalclna.\..

Více

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.:53627/2015-mze-17212 V Praze dne 3. 11. 2015 VÝTAH Z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s 44 odst. 1 písm.

Více

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz

TeI.: epodatelna.kvsb~svscr.cz Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého tř. 174, 612 38 Brno elektronická adresa podatelny TeI.:+420 541 594472 epodatelna.kvsb~svscr.cz Fax.: ±420 547 212

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření ČJ.: SVS/2013/033429-S Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen "KVS SVS pro Středočeský kraj" jako místně a věcně příslušný

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze Č.j.: SVS/2175/2012-KVST Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen KVS SVS pro MS kraj ) jako místně a věcně příslušný správní

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SV /3327/2012-KVSJ Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dáje jen KV J) jako správní orgán mí tně a ěcně příslušný podle 47 odst.

Více

Předmět úpravy. Druhy opatření

Předmět úpravy. Druhy opatření 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008

NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4, Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 NAŘÍZENÍ č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Kpt. Jaroše, 318/4,360 06 Karlovy Vary Č.j. KVSK-KV/1838/2008 Krajská veterinární správa pro karlovarský kraj (dále jen KVSK ) jako věcně

Více

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Tel.: : +420 495 279 059 Fax.: +420 495 279 059 elektronická podatelna: epodatelna.kvsh@svscr.cz ID datové schránky: 85q8cb6 Čj.: SVS/

Více

N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011

N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011 Č.j.: 2011/1737/KVST N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991)

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) 1. Kamler, František - Veselý, Vladimír - Titěra, Dalibor - Möllerová, Jana. Marketing medu - hodnocení

Více

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí)

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí) Seznam příloh PPP Příloha č. Vzor formuláře 1 úlový deník 2 matrika matek 3 přehled hodnocení včelstev 4 žádost o vydání osvědčení o chovu uznaného šlechtitelského programu 5 osnova kontrolní návštěvy

Více

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel včel (kód: 41-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů Kvalifikační úroveň

Více

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, Plzeň č.j. VET/865/2007 NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Družstevní 13, 301 00 Plzeň č.j. VET/865/2007 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen KVSP) jako věcně a místně příslušný

Více

Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor

Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa (dále jen KVS) rozhodují o

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2011 ze dne 17.3.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU Projekt vznikl ze zájmu a iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů za morální a finanční podpory Kraje Vysočina

Více

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV Český svaz včelařů, o.s. Mgr. Václav Sciskala Mgr. Václav Sciskala Místopředseda ČSV České včelařství v porovnání s ostatními státy EU Patří mezi státy s nejvyšším počtem včelstev na kilometr čtvereční.

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel včel (kód: 41-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů Kvalifikační úroveň

Více

CHOVÁME VČELSTVA S DOBRÝM ČISTÍCÍM PUDEM

CHOVÁME VČELSTVA S DOBRÝM ČISTÍCÍM PUDEM CHOVÁME VČELSTVA S DOBRÝM ČISTÍCÍM PUDEM Ing. Květoslav Čermák, CSc. V loňském květnovém čísle časopisu jsme popsali metodiku testování čistícího pudu včel a vysvětlili význam této vlastnosti v boji s

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní veterinární správa 25. a 26. 2. 2014 - Nasavrky Jméno: Ing. Petr Born Sloučení SRS ÚKZÚZ (zákon č. 279/2013 Sb.) + = Ústřední kontrolní a zkušební

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. X. Sjezd Českého svazu včelařů, o. s. 12-13 2. Konference s delegáty sjezdu

Více

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice,

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice, Obecní úřad Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Olomoucký kraj [qiabfmf@ispis.cz) 13. května 201413:41 Obec Raková u Konice Nařízení SVS [199076341) Pruvodni_dopis200314.pdf; Narizeni_SVS - 12052014-2.pdf

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2017, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2017, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Ministerstvo zemědělství stanoví podle 78 zákona č. 166/1999

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2315/2012-KVSB Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní

Více

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra -

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra - Úspěšný chov včel Dalibor Titěra - VÚVč Dol Ekologické zemědělství: kvalitní produkce realizace na trhu Zákon a / kontra rozum Zákon Ekologický chovatel včel může ale nemusí být ekologickým zemědělcem,

Více

12 ) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368..

12 ) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368.. Strana 3547 237 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax : 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j. : KVSC/ 1633 /2009 N AŘ Í Z E N Í č. 3/2009 Krajské veterinární

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu. Č. j. SVS/2015/084740-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSH) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Archiv - ukázkové vážení 2013

Archiv - ukázkové vážení 2013 Vzdálený včelín v lese Archiv - ukázkové vážení 2013 Jedná se o celoroční vážení včelstev autorů úlové váhy EMMA, které je automaticky, denně (nebo případně ob 1 až 2 dny) aktualizováno. Data se přenáší

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření Č.j.: SVS/1771/2012-KVSM Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor pro období 2012 2013 (jaro)

Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor pro období 2012 2013 (jaro) STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.: SVS/3412/2012-ÚVS

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191 elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.:

Více

Dotační program Podpora včelařství (2017)

Dotační program Podpora včelařství (2017) Dotační program Podpora včelařství (2017) Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i Pravidla ) Účel podpory: Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2016/054734-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

NAŘÍZENÍ č. 2/2011. Městské veterinární správy v Praze. mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření)

NAŘÍZENÍ č. 2/2011. Městské veterinární správy v Praze. mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Čj.2011/981/KVSA/OZPZ NAŘÍZENÍ č. 2/2011 Městské veterinární správy v Praze Městská veterinární správa v Praze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 (dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 941 259, 20940480 Fax: 220 941 252 e mail: beedol@beedol.cz Výroční zpráva za rok 2005 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy

Více

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání?

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání? 1. DOTAZ: Jsou chovatelé včel, u nichž ve zdaňovacím období počet včelstev nepřekročí 40 - tedy jsou od daně osvobozeni podle 10 odst. 3 písm. a) ZDP - povinni podat Podle 38g odst. 3 ZDP poplatník v daňovém

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Vyhodnocení včelařského dotazníku

Vyhodnocení včelařského dotazníku Vyhodnocení včelařského dotazníku V minulém čísle jste mohli zaregistrovat upoutávku na celorepublikový včelařský dotazník, který si kladl za cíl zmapovat situaci v českém včelaření. Jednalo se o nezávislou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Praha 31.3.2008 Věc: Prevence a tlumení varroázy včel

Praha 31.3.2008 Věc: Prevence a tlumení varroázy včel STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Č e s k é r e p u b l i k y Slezská 7, 120 56 PRAHA 2 Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195 Naše značka : 2008 / 280 / VET Vyřizuje : Dr. Vondrka Všem KVS, MěVS Praha,

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvyšování

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Zpravodaj včelařů. Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty a Uherského Ostrohu Č1/2015

Zpravodaj včelařů. Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty a Uherského Ostrohu Č1/2015 Zpravodaj včelařů Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty a Uherského Ostrohu Č1/2015 Zpravodaj včelařů Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty a Uherského Ostrohu. Č.1 leden 2015, vydává ZO ČSV Ostr. Nová Ves

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2557/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou možnou volbou?

Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou možnou volbou? Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou možnou volbou? V posledních létech se na našich včelařských médiích objevují zmínky o tzv. alternativním ošetřování včelstev. Velmi zjednodušeně

Více

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního ŠECHTĚNÍ VČEL PRO NÁSTAVKOVÝ ÚLOVÝ SYSTÉM Ing. Květoslav Čermák, CSc. Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Ing. Martina Chvátalová chvatalova@szu.cz Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.listopadu 2010,

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

VOLNOČASOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VČELAŘŮ ČSV

VOLNOČASOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VČELAŘŮ ČSV VOLNOČASOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VČELAŘŮ ČSV Strategie systému vzdělávání včelařů Hlavním cílem Českého svazu včelařů je sdružování členů a ve své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 www.ukzuz.cz Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství Ing.

Více