UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Názvosloví anorganické chemie ve výuce na základních a středních školách v ČR. Autor: Lenka Jedličková Studijní program: B1407 Chemie Studijní obor: Chemie pro víceoborové studium Biologie Forma studia: Prezenční Vedoucí práce: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

2 Prohlášení Já, Lenka Jedličková, prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod odborným dohledem doc. RNDr. Michala Čajana, Ph.D, a veškerou použitou literaturu jsem uvedla na konci práce. Souhlasím s tím, aby má práce byla zpřístupněna v knihovně Katedry anorganické chemie, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci. V Olomouci dne

3 Poděkování Rád bych poděkovala doc. RNDr. Michalu Čajanovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a odborné vedení při vypracovávání této bakalářské práce.

4 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora Název práce Typ práce Pracoviště Vedoucí práce Lenka Jedličková Názvosloví anorganické chemie ve výuce na základních a středních školách v ČR Bakalářská Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. Rok obhajoby 2014 Abstrakt Klíčová slova Byla provedena literární rešerše týkající se výuky anorganického názvosloví na základních a středních školách. Analýza učebnic chemie používaných v České republice vedla k navržení a vypracování studijních materiálů určených k výkladu chemického názvosloví a následnému testování osvojených znalostí. chemie, anorganické názvosloví, základní školy, střední školy Počet stran 136 Jazyk český

5 Bibliografic identification Author first name and surname Title Type of thesis Department Supervisor Lenka Jedličková Nomenclature of Inorganic Chemistry in Primary and Secondary Education in the Czech Republic Bachelor The Czech Republic, Palacký University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Inorganic Chemistry doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. The year of presentation 2014 Abstract Keywords A literature search was performed regarding education of inorganic nomenclature in primary and secondary education. Analysis of chemistry textbooks used in the Czech Republic produced design and development of study and testing materials. chemistry, nomenclature of inorganic chemistry, primary school, secondary school Number of pages 136 Language czech

6 Obsah 1 Úvod Teoretická část Historický vývoj názvů, symbolů a uspořádání prvků Vzorce a názvy chemických sloučenin Výuka anorganického názvosloví na základních a středních školách Základní školy Střední školy Učebnice chemie Hodnocení učebnic pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Hodnocení učebnic pro střední školy Souhrnné hodnocení učebnic Experimentální část Studijní text pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Cvičení pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Studijní text pro střední školy Cvičení pro střední školy Závěr Seznam použité literatury...133

7 1 Úvod Od nepaměti mají lidé potřebu všechny věci a jevy, které vidí kolem sebe, pojmenovávat. S rostoucím poznáním v oblasti přírodních věd se v akademických kruzích (a nejen tam) dralo na povrch stejně naléhavé volání. Nově objevených skutečností přibývalo, ale komunikace vázla. Proto se tehdejší chemici začali zabývat tím, jaký dát sloučeninám název. Tento proces pokračuje až dodnes. Hlavním cílem současného chemického názvosloví je poskytnou takový aparát, který bude umožňovat zcela jednoznačně pojmenovat danou chemickou sloučeninu a usnadnit tak komunikaci. Jedná se o soubor pravidel, která definují, jakým způsobem vytvořit nebo odvodit název sloučeniny (vzorec) a to tak, aby žádné dvě sloučeniny nemohly být pojmenovány týmž způsobem. Současně se pokoušíme alespoň o částečné sjednocení těchto pravidel ve všech zemích světa. Dobrá znalost názvosloví je základním předpokladem pro úspěšné studium chemie jako takové. Dříve, než je možné pustit se do objevování vlastností a reaktivity sloučenin, je nezbytné si osvojit základní názvoslovná pravidla, která nám dovolí se domluvit a navzájem si porozumět. Stejně jako knihy v knihovně jsou řazené podle určitého systému a znalosti z biologie a mnoha dalších vědních oborů vyžadují určité třídění, i přibývající množství nově se rodících chemických sloučenin se domáhá po zavedení nějakého řádu. Aparát, který vnáší do této změti látek a chaosu, který nevyhnutelně vyvolávají, pořádek, je právě chemické názvosloví. Bez něj by studium chemie bylo zhola nemožné. Proto je dobré nejen učení, ale i tvorbě názvosloví věnovat náležitou pozornost. Chemické názvosloví má konečně praktický dopad i do života laiků. Kolik lidí už slyšelo o riziku, které představují dusitany obsažené v potravinách, ale přesto si spousta z nich marně láme hlavu nad tím, co je zač sloučenina se vzorcem NaNO2, a zda-li má co dělat v párcích. Tato práce si klade za cíl zanalyzovat problémy a úskalí spojené s výukou chemického názvosloví, zhodnotit kvalitu učebnic chemie používaných na základních a středních školách v České republice, odhalit jejich nedostatky a navrhnout vhodná zlepšení vedoucí k eliminaci či předcházení chyb při tvorbě vlastního učebního textu, navrhnout a optimalizovat studijní materiály pro výuku názvosloví na základních a středních školách a připravit vhodná, věkově přiměřená cvičení, která upevní a prohloubí učivo. Výstupem práce bude soubor testových otázek, cvičení, doplňovaček, osmisměrek a dalších materiálů vhodných pro žáky osmých tříd základních škol (případně odpovídajícího 7

8 stupně víceletých gymnázií) a pro studenty prvního ročníku středních škol. Tyto pomůcky budou zaměřené na procvičování, osvojování a prohlubování především klíčových dovedností spojených s názvoslovím anorganické chemie. Důraz bude kladen především na kvalitu získaných znalostí (názvy a značky nejdůležitějších prvků, upevnění základních pravidel při tvorbě názvu nebo vzorce sloučeniny) nikoli na jejich kvantitu. Výukové materiály se budou snažit přehledně a srozumitelně vyložit probíranou problematiku a to v rozsahu vhodném pro danou věkovou kategorii. Cvičení budou kompatibilní k tématům probraným v těchto výukových materiálech. 8

9 2 Teoretická část 2.1 Historický vývoj názvů, symbolů a uspořádání prvků Již z dob pravěku a starověku jsou známy některé chemické prvky - síra, uhlík, mnohé kovy (železo, měď, stříbro, zlato, rtuť) aj. 1, které jsou spjaty s rozvojem lidské společnosti a kultury. Při jejich pojmenovávání se vycházelo především z mytologie a astrologie a k jejich znázornění se užívalo různých grafických symbolů, které prodělaly v průběhu času svůj specifický vývoj (viz Obrázek 1 2 ). Ani slovní označení prvků nebylo v té době jednotné a pro jeden prvek se běžně používalo třeba až 80 různých názvů. 3 Obrázek 1: Symboly používané alchymisty pro označení některých prvků. 2 S rozvojem chemie a přibývajícími objevy nových prvků narůstala potřeba nejen sjednotit jejich názvosloví, ale také je systematicky třídit. Latinské názvy zavedl ve druhé polovině 18. století Antoine-Laurent de Lavoisier. Pojmenování vždy nějakým způsobem daný prvek charakterizovalo. Názvy prvků vycházely například z horniny či nerostu, ve kterém se nacházely (vápník, baryum), chemických vlastností (argon), barvy sloučenin nebo samotného prvku (chlor, jod, chrom), planet (helium, uran, plutonium). Jindy byl prvek nazván na počest objevitele (curium, fermium), podle světadílu (europium), státu (germanium), města (hafnium), řeky (rhenium) apod. 3 Na tvorbě českého názvosloví se podíleli například Jan Svatopluk Presl a Josef Jungmann. 1 Mnoho obrozeneckých názvů, jako například kostík (dnešní fosfor), solík (chlor), tekutík (fluor) nebo chaluzík (jod), se neujalo, jiné se nám zachovaly dodnes (vodík, kyslík, dusík, uhlík, hořčík, draslík aj.). 4 Geometrické značky, které používal k označení prvků ještě i anglický chemik John Dalton, nahradil na počátku 19. století Švéd Jöns Jacob Berzelius za písmenné značky, které vycházely z jejich latinských pojmenování. 1 9

10 Jedním z prvních pokusů o systematické třídění tehdy známých prvků byl tzv. zákon triád Johanna Wolfganga Döbereinera z roku Ten seřadil prvky podle relativních atomových hmotností do trojic, kdy uprostřed umístěný prvek byl svými vlastnostmi průmětem prvků krajních. Döbereinerovi se podařilo správně seřadit např. Li-Na-K nebo S-Se-Te. 1 Francouz Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois uspořádal prvky o 33 let později, rovněž podle vzrůstající atomové hmotnosti, do šroubovice vinuté pláštěm kužele. V tomto tzv. tellurickém šroubu (viz obr. 2 5 ) se prvky s podobnými vlastnostmi dostaly pod sebe. 1 Obrázek 2: Tellurický šroub A. de Chancourtoise, vpravo jeho model umístěný v londýnském Přírodopisném muzeu. 5 John Alexander Reina Newlands si roku 1864 všiml, že u prvků seřazených podle atomových vah se vždy po 7 vrací podobné vlastnosti (první vzácné plyny byly objeveny až o 30 let později) a tuto periodicitu označil jako zákon oktáv. 6 William Odling publikoval ve stejném roce velmi podobnou tabulku, ve které byly ovšem na rozdíl od pojetí Johna Newlandse vynechaná volná místa pro dosud neobjevené prvky. 1 Za zmínku stojí rovněž pokusy českého pedagoga Karla Slavoje Amerlinga, který 10

11 tehdy známé prvky uspořádal do půlelipsy podle elektronegativity. Tento návrh byl publikován v knize Pictus orbis. 1 Periodickou tabulku prvků, velmi podobnou té dnešní, uveřejnil 6. března 1869 až ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev (viz obr. 3 7 ). Prvky zde byly opět seřazeny podle vzrůstající atomové hmotnosti a to tak, že sloupce byly tvořeny prvky s analogickými vlastnostmi. Mendělejev podobně jako W. Odling nepředpokládal, že jsou všechny prvky již objeveny a v tabulce proto ponechal volná místa. U mnohých prvků dokonce velmi přesně předpověděl jejich vlastnosti. Správnost Mendělejevova uspořádání prvků byla potvrzena nedlouho po publikování tabulky objevy skandia (Mendělejev pojmenoval tento prvek jako ekabor) nebo germania (ekasilicium). 6 Krátce po objevu gallia si dokonce dovolil troufale upozornit objevitele Lecoqa de Boisbaudrana, že atomová váha jeho prvku musí být v rozmezí 5,9-6,0 a nikoli 4,7. Opakováním experimentálního měření byla atomová váha gallia (k Boisbaudranovu velkému překvapení) skutečně určena na 5,96. 8 Při tvorbě tabulky Mendělejev dokonce neváhal na mnoha místech porušit periodicitu atomové hmotnosti a pořadí prvků upravit tak, aby byly ve skupinách vždy jen prvky sobě podobné. Zaměnil kupříkladu argon za draslík, nebo lehčí jód za těžší tellur. 6 Tyto úpravy se s objevem stavby atomu a protonového čísla ukázaly jako oprávněné, neboť různé izotopové složení prvků způsobuje, že periodicita vzniklá uspořádáním prvků podle vzrůstajícího protonového čísla nemusí být vždy dodržena při uspořádání podle vzrůstající atomové hmotnosti. Proto byla definice periodického zákona později upřesněna (vlastnosti prvků jsou periodickou vlastností jejich protonového čísla). Německý chemik Julius Lothar Meyer publikoval o rok později v hlavních rysech tabulku velmi podobnou. Prvenství však bylo přisouzeno Mendělejevovi. 6 11

12 Obrázek 3: Mendělejevův návrh periodické tabulky. 7 V současnosti obsahuje periodická tabulka celkem 114 prvků. Posledními oficiálně zařazenými prvky se v květnu 2012 stalo flerovium (Fl) s protonovým číslem 114 a livermorium (Lv) s protonovým číslem Políčka vyhrazená prvkům s protonovými čísly 113, 115, 117 a 118 zatím zůstávají neobsazená. Každý prvek periodické tabulky má svůj název (mezinárodní a český) a symbol. 10 Některé české názvy prvků se zcela odlišují od svých mezinárodních ekvivalentů. Jedná se buď o prvky dávno známé (např. zlato, stříbro, síra, rtuť, měď apod.) nebo o prvky jejichž název vznikl v době národního obrození a posléze se ujal (např. hliník, sodík, draslík, kyslík aj.). 3 Jiné názvy vznikly počeštěním mezinárodního názvu (např. český fosfor z latinského phosphorus, nebo vanad z latinského vanadium). Zbylé (většinou nověji objevené) prvky pak do češtiny přejímají název mezinárodní, který má obvykle latinský nebo také řecký původ 11 a racionální koncovku -ium (např. germanium, gallium, palladium, helium, einsteinium apod.)

13 Dříve platilo, že objevitel mohl nově nalezený prvek pojmenovat. To ale vedlo u některých názvů ke zmatkům, které byly způsobeny tím, že prvek byl zhruba ve stejnou dobu připraven nezávisle na více místech a každá laboratoř si nárokovala prvenství. Proto nesl prvek s protonovým číslem 104 současně názvy kurčatovium i rutherfordium a prvek o protonovém čísle 105 názvy dubnium, nielsbohrium i hahnium. 3 Proto se v roce 1947 rozhodlo, že objevitel bude mít nárok navrhnout název, ale výsadní právo na pojmenování prvku si ponechá Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii IUPAC. 12 Zároveň bylo doporučeno používat pro prvky s protonovým číslem vyšším než 100 plně systematické názvy vycházející z protonového čísla prvku. 10 Název se sestavuje z číselných základů nil (0), un (1), bi (2), tri (3), quad (4), pent (5), hex (6), sept (7), okt (8) a enn (9) jejich seřazením podle následnosti číslic v protonovém čísle prvku (např. pro prvek s protonovým číslem 115 budou v názvu číselné základy seřazeny un-un-pent). Název je zakončen koncovkou -ium (např. ununpentium). 3 Symboly (značky) prvků vycházejí z mezinárodních názvů a mají proto celosvětovou platnost. 10 Jsou tvořeny prvním písmenem a často navíc ještě některým z dalších písmen latinského názvu prvku. 13 Symboly racionálních názvů prvků s protonovým číslem vyšším než 100 jsou pak tvořeny počátečními písmeny číselných základů (např. pro unnilhexium Unh). 3 Tabulka 1: Názvy prvků s protonovým číslem vyšším než 100 a jejich značky. 10 protonové číslo český název mezinárodní název symbol (značka) 101 mendelevium unnilunium mendelevium unnilunium Md Unu 102 nobelium unnilbium nobelium unnilbium No Unb 103 lawrencium unniltrium lawrencium unniltrium Lr Unt 104 rutherfordium unnilquadium rutherfordium unnilquadium Rf Unq 105 dubnium unnilpentium dubnium unnilpentium Db Unp 106 seaborgium unnilhexium seaborgium unnilhexium Sg Unh 107 bohrium unnilseptium bohrium unnilseptium Bh Uns 108 hassium unniloktium hassium unniloktium Hs Uno 13

14 meitnerium unnilennium darmstadtium ununnilium roentgenium unununium kopernicium ununbium meitnerium unnilennium darmstadtium ununnilium roentgenium unununium copernicium ununbium Mt Une Ds Uun Rg Uuu Cn Uub 113 ununtrium ununtrium Uut 114 flerovium ununquadium flerovium ununquadium Fl Uuq 115 ununpentium ununpentium Uup 116 livermorium ununhexium livermorium ununhexium Lv Uuh 117 ununseptium ununseptium Uus 118 ununoctium ununoctium Uuo Izotopy prvků (atomy se stejným protonovým ale odlišným nukleonovým číslem) nemají s výjimkou vodíku (protium 1 H, deuterium 2 H nebo D, tritium 3 H nebo T) vlastní názvy ani značky. 13 K označení izotopů se používá názvů a značek příslušných prvků s nukleonovým číslem izotopu (např. kyslík-18, síra-32, 13 C, 14 N apod.). 10 Pro označení některých skupin prvků periodické soustavy se užívají speciální názvy: alkalické kovy (prvky první hlavní podskupiny kromě vodíku; Li, Na, K Rb, Cs, Fr), kovy alkalických zemin (některé prvky druhé hlavni podskupiny; Ca, Sr, Ba, Ra), chalkogeny (prvky šesté hlavní podskupiny; O, S, Se, Te, Po), halogeny (prvky sedmé hlavní podskupiny; F, Cl, Br, I, At), vzácné plyny (prvky osmé hlavní podskupiny; He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), lanthanoidy (prvky s protonovými čísly 58 až 71; Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm Yb, Lu), aktinoidy (prvky s protonovými čísly 90 až 103; Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr), prvky vzácných zemin (Sc, Y, La a lanthanoidy), transurany (prvky s protonovým číslem vyšším než 92; Np, Pu, Am, Cm, Bk...), uranoidy (Np, Pu), curoidy (prvky s protonovými čísly 97 až 103; Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr) lehké platinové kovy (Ru, Rh, Pd) a těžké platinové kovy (Os, Ir, Pt). Občas se můžeme setkat také s označením triely (pro prvky třetí hlavní podskupiny; B, Al, Ga, In, Tl), tetrely (pro prvky čtvrté hlavní podskupiny; C, Si, Ge, Sn Pb) a pentely (pro prvky páté hlavní podskupiny; N, P, As, Sb, Bi)

15 2.2 Vzorce a názvy chemických sloučenin Chemické názvosloví se zabývá formulací závazných pravidel pro tvorbu vzorců a názvů chemických sloučenin, 14 tedy produkcí jakéhosi umělého jazyka, který slouží ke komunikaci mezi chemiky nejen na národní půdě ale také mezinárodně. Chemické názvosloví v jednotlivých zemích má samozřejmě svá specifika, ale symboly prvků a chemické vzorce zůstávají na celém světě stejné. Při tvorbě národního (českého) názvosloví se vychází z obecných pravidel daných Mezinárodní unií pro čistou a aplikovanou chemii IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) s využitím prostředků a individuality daného jazyka. 10 Kromě racionálních názvů sloučenin, které musí respektovat všechna názvoslovná pravidla a musí být jednoznačné, 10 existují pro mnohé látky také názvy triviální. Tato pojmenování mají většinou historický původ a neobsahují informace o chemickém složení dané sloučeniny, např. voda, amoniak, jedlá soda apod. Především v organické chemii mají také hojné využití tzv. názvy polotriviální, které se pravidly racionálního názvosloví řídí pouze částečně. 11 České anorganické názvosloví je postaveno na pojmu oxidační číslo a na názvoslovných zakončeních, která odpovídají jeho hodnotám. Záporná oxidační čísla ( I až IV) mají prvky s vyšší elektronegativitou, a v názvu jim obvykle odpovídá podstatné jméno. Přídavné jméno charakterizuje tu část molekuly, která je méně elektronegativní a nese kladné oxidační číslo (I až VIII). Pro molekulu, jakožto elektroneutrální částici platí, že součet oxidačních čísel všech v ní vázaných atomů prvků je roven nule. Z tohoto pravidla lze vyvodit platnost křížového pravidla pro binární a pseudobinární sloučeniny. Mezi nejzákladnější a nejčastěji užívané typy chemických vzorců patří vzorce stechiometrické, které vyjadřují stechiometrické složení dané sloučeniny a často se uvádí ve složených závorkách. Vzorce sumární navíc vyjadřují relativní molekulovou hmotnost sloučeniny. Funkční vzorce potom zdůrazňují přítomnost charakteristických atomových skupin. Strukturu molekul se více či méně snaží přiblížit vzorce konstituční, konfiguračí, elektronové, geometrické a konformační. Anorganické názvosloví se zpravidla odděleně probírá odděleně v rámci následujících skupin sloučenin: binární sloučeniny (vodíku, kyslíku, halogenidy, sulfidy, aj.), pseudobinární sloučeniny (hydroxidy, kyanidy aj.), kyseliny (bezkyslíkaté a kyslíkaté), jejich soli, ionty a atomové skupiny, a komplexní sloučeniny. Struktuře a rozsahu výuky anorganického názvosloví na základních a středních školách se věnují následující kapitoly. 15

16 2.3 Výuka anorganického názvosloví na základních a středních školách Základní školy Obecná a anorganická chemie je na základních školách předmětem studia 8. ročníku. O časové dotaci předmětu rozhoduje ředitel školy a to tak, aby byl naplněn minimální počet hodin pro tento předmět 2 hodiny týdně. V rámci anorganického názvosloví se na základní škole probírají chemické prvky, periodická tabulka a pojmy jako protonové číslo, chemická sloučenina nebo oxidační číslo. Vyžaduje se znalost značek a názvů pouze základních prvků periodické tabulky, se kterými se mají možnost žáci setkat v běžném životě (kyslík, dusík, zlato), mohli o nich slyšet (chlor, mangan), či se jedná o prvky významné pro lidskou společnost (železo, uran). Za klíčové dovednosti je na základní škole považováno především názvosloví oxidů a halogenidů. Tvorba vzorců a názvů složitějších anorganických sloučenin, jako jsou hydroxidy, kyslíkaté kyseliny a jejich soli, je považováno za učivo rozšiřující. Požaduje se znalost vzorců pouze nejznámějších z nich hydroxidu sodného, draselného, vápenatého a kyselin chlorovodíkové, sírové a dusičné. Přesto najdeme prakticky ve všech učebnicích chemie pro základní školy problematiku názvosloví těchto sloučenin zmíněnou a mnohdy i velmi podrobně objasněnou. Za rozšiřující a obohacující učivo se také považuje historický vývoj chemie nebo názvosloví sulfidů. Tyto sloučeniny jsou však názvoslovně tak podobné oxidům, že jsou opět zmíněny ve všech učebnicích. Až na výjimky se v nich však nedočteme o pojmenovávání iontů, přestože alespoň názvosloví jednojaderných kationtů by se krátce zmínit mohlo. Názvosloví je v učebnicích uváděno postupně, nikoli souhrnně v jednom tématickém celku. V některých učebnicích je však vyčleněna samostatně kapitola s obecnými názvoslovnými principy, kde je vysvětlen pojem oxidační číslo a uvedena některá pravidla, která se při tvorbě vzorců a odvozování názvů chemických sloučenin uplatňují. V ročníku víceletých gymnázií se v hrubých rysech probírá názvosloví ve stejném rozsahu. S tím rozdílem, že názvosloví hydroxidů, kyslíkatých kyselin a jejich solí je považováno za základní znalosti. Největší důraz se klade na kyseliny (a od nich odvozené soli), které mají centrální prvek v oxidačním čísle IV, V nebo VI (především se zmiňují sloučeniny síry, dusíku a fosforu). ZÁKLADNÍ ŠKOLY požadované učivo: - protonové číslo - chemické prvky - chemické sloučeniny 16

17 - psaní názvů a značek prvků (Ag, Al, Au, Br, C, Ca, Cl, Cr, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, N, Na, Ne, O, P, Pb, Pt, S, Si, Sn) - názvosloví oxidů - názvosloví halogenidů - zapisování názvů i vzorců oxidů a halogenidů - vzorec kyseliny chlorovodíkové, sírové dusičné - vzorec hydroxidu sodného, draselného vápenatého příklady rozšiřujícího učiva: - historie chemie (alchymie) - psaní názvů a značek některých dalších prvků - názvosloví sulfidů - názvosloví kyselin a hydroxidů - názvosloví a vzorce solí - hydrogensoli - hydráty solí žák by měl být schopen: - uvést obsah pojmu chemický prvek a začít používat chemické značky vybraných prvků - vysvětlit pojem molekula, ze vzorce určit počet atomů prvků v molekule - psát značky vybraných chemických prvků a naopak ze značek prvků uvádět jejich názvy - orientovat se v periodické soustavě chemických prvků - zapisovat z názvů vzorce oxidů a halogenidů a naopak ze vzorců jejich názvy - určovat oxidační číslo atomů prvků v oxidech a v halogenidech - zapsat vzorce kyselin sírové, chlorovodíkové, dusičné a hydroxidů sodného, draselného a vápenatého ROČNÍK OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ požadované učivo: - protonové číslo - molekula, ion, kation, anion - chemické prvky (vybrané názvy a značky) - chemické sloučeniny, vzorce - periodická soustava chemických prvků, periody, skupiny - periodický zákon - oxidační číslo - názvosloví oxidů - názvosloví halogenidů - kyselina chlorovodíková - kyseliny sírová, dusičná, fosforečná - názvosloví bezkyslíkatých kyselin a kyslíkatých kyselin s centrálním atomem v oxidačním čísle IV, V, VI - hydroxidy sodný, draselný a vápenatý - amoniak, hydroxid amonný - názvosloví hydroxidů - názvosloví solí odvozených od kyslíkatých kyselin s centrálním atomem v oxidačním čísle IV, V, VI 17

18 doporučené rozšiřující učivo: - historie chemie (alchymie) - názvosloví sulfidů - názvosloví solí odvozených od dalších kyselin - hydrogensoli - hydráty solí Střední školy Na středních školách se anorganické názvosloví probírá souhrnně obvykle na začátku prvního ročníku. I učebnice jsou tímto způsobem koncipované a názvosloví je vyčleněno do samostatné kapitoly, případně podkapitoly. Na středních odborných školách nebo středních odborných učilištích se podle časové dotace věnované chemii probírá názvosloví v různém rozsahu a do různé hloubky. Obvykle se však do výuky zahrnují pouze základní typy sloučenin (halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli) společně s přehledem názvů a značek základních prvků, zmínkou o periodické tabulce prvků, případně vývojem a historií chemie. Na gymnáziích je chemii věnována daleko větší pozornost. Názvosloví se probírá důkladně tak, aby případného aspiranta na studium tohoto předmětu na vysoké škole připravila na přijímací zkoušky a ostatním poskytla ucelený a zevrubný přehled. Kromě základních sloučenin bývá zvykem probrat i komplikovanější názvosloví. Výklad zmiňuje tvorbu názvů a vzorců podvojných oxidů a solí, thiokyselin, peroxokyselin, krystalosolvátů a smíšených solí a po uvážení vyučujícího i některých dalších. Největší novinkou je názvosloví koordinačních sloučenin, které se na žádném typu základních škol z důvodů jeho komplikovanosti nezmiňuje. V závislosti na typu střední školy se mu výklad věnuje různou měrou. Přehled názvosloví komplexů se obvykle neuvádí v souhrnu, ale společně s vlastnostmi sloučenin tohoto typu ROČNÍK ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA A ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNÁZIA - vývoj a historie chemie - prvky a sloučeniny - oxidační číslo - názvosloví anorganických sloučenina 16 NECHEMICKÉ OBORY SOŠ A SOU S 1-2 VYUČOVAČÍMI HODINAMI TÝDNĚ - chemické názvosloví a symbolika 17 NECHEMICKÉ OBORY SOŠ A SOU S 3-5 VYUČOVAČÍMI HODINAMI TÝDNĚ - vývoj a historie chemie - prvky a sloučeniny 18

19 - periodická soustava prvků, periodický zákon - názvosloví anorganických sloučenin 18 NECHEMICKÉ OBORY SOŠ A SOU S 6-8 VYUČOVAČÍMI HODINAMI TÝDNĚ - vývoj a historie chemie - prvky a sloučeniny - oxidační číslo - periodická soustava prvků, periodický zákon - názvosloví anorganických sloučenin 19 STUDIJNÍ OBORy SOU - přehled chemického názvosloví Učebnice chemie Učebnic chemie pro základní i střední školy existuje poměrně široká škála a každá tato učebnice v sobě spojuje určité nedostatky i přednosti. Mezi nejběžněji používané učebnice na základních školách patří: Chemie 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (J. Škoda, P. Doulík), Chemie: úvod do obecné a anorganické chemie (J. Mach, I. Plucková, J. Šibor), Základy praktické chemie 1 (P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr), Chemie I: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. Karger, D. Pečová, P. Peč) a Chemie: pro 8. ročník základní školy (H. Čtrnáctová, F. Zemánek, M. Svobodová, B. Dušek). Učebnic pro střední školy existuje o mnoho více, já jsem se pokusila vybrat a zhodnotit ty nejběžnější. Pro každý typ školy (gymnázium, SOŠ a SOU) jsem se pokusila zařadit alespoň tři různé publikace. Při hodnocení didaktické vybavenosti učebnic vycházím z metody navržené J. Průchou Hodnocení učebnic pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Didaktická vybavenost učebnice Funkce prezentace učiva (jak jsou informace prezentovány) učebnice verbální komponenty výkladový text prostý výkladový text zpřehledněný (např. tabulky) shrnutí učiva k celému ročníku shrnutí učiva k tématickým celkům shrnutí učiva k předchozímu ročníku doplňující texty (prameny, citace) poznámky a vysvětlivky podtexty k vyobrazením

20 slovníček pojmů, cizích slov s vysvětlením obrazové komponenty umělecká ilustrace nauková ilustrace fotografie mapy, plánky obrazová prezentace barevná Funkce řízení a vyučování (jak učebnice řídí systém učení a vyučování) verbální komponenty předmluva návod k práci s učebnicí celková stimulace detailní stimulace odlišení úrovní učiva otázky za tématy otázky a úkoly k celému ročníku otázky a úkoly k předchozímu ročníku instrukce k úkolům komplexnější povahy náměty pro mimoškolní činnosti s užitím učebnice explicitní vyjádření cílů učení pro žáky sebehodnocení pro žáky výsledky úkolů odkazy na jiné zdroje informací obrazové komponenty grafické symboly vyznačující určité části textu zvláštní barva pro určité části textu užití zvláštního písma pro určité části textu využití předsádky Funkce orientační (jak učebnice orientuje uživatele při jejím využívání) verbální komponenty obsah učebnice členění učebnice na kapitoly marginálie, výhmaty, živá záhlaví rejstřík

21 Koeficienty didaktické vybavenosti učebnice učebnice EI 9 ze % 9 ze % 9 ze % 10 ze % 9 ze % EII 13 z % 13 z % 13 z % 9 z % 9 z % EIII 4 ze % 4 ze % 3 ze 4 75 % 4 ze % 4 ze % EV 18 z % 18 z % 17 z % 14 z % 14 z % EO 8 z 9 89 % 8 z 9 89 % 8 z 9 89 % 9 z % 8 z 9 89 % E 26 z % 26 z % 25 z % 23 z % 22 z % vysvětlivky: 1 - Chemie: úvod do obecné a anorganické chemie (J. Mach, I. Plucková, J. Šibor) 2 - Základy praktické chemie 1 (P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr) 3 - Chemie: pro 8. ročník základní školy (H. Čtrnáctová, F. Zemánek, M. Svobodová, B. Dušek) 4 - Chemie 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (J. Škoda, P. Doulík) 5 - Chemie I: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (I. Karger, D. Pečová, P. Peč) Chemie: úvod do obecné a anorganické chemie 22 autoři: Josef Mach, Irena Plucková, Jiří Šibor nakladatelství: Nová škola rok vydání: 2013 vydání: 2. počet stran: 110 ISBN Celkový koeficient didaktické vybavenosti učebnice Chemie: úvod do obecné a anorganické chemie (J. Mach, I. Plucková, J. Šibor) je 76%. Jedná se tedy o dostatečně didakticky vybavenou učebnici. Učebnice se zdá po grafické i obsahové stránce poměrně dobře zpracovaná. Jednotlivé tématické celky (kapitoly) jsou řazeny relativně logicky za sebou. Velmi příznivě bych hodnotila opakovací cvičení za jednotlivými kapitolami i k celému ročníkovému učivu. Umožňují žákům upevnit si jednotlivé znalosti a díky klíči na konci učebnice slouží jako prostředek pro samohodnocení. Díky střídmému grafickému zpracování, bohatému obrazovému materiálu, barevným fotografiím, tabulkám, grafům a přehledným schématům učebnice působí uživatelsky velmi atraktivně. Nicméně úkoly a otázky k zamyšlení, doplňující informace a zajímavosti jsou opět včleněny do samotného výkladového textu a snižují tak celkovou přehlednost a znesnadňují 21

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

1 18 I. A VIII. A 1,00794 4,003. relativní atomová hmotnost. 3Li 4Be 9F 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 0,97 1,50 4,10 2,00 2,50 3,10 3,50 4,10.

1 18 I. A VIII. A 1,00794 4,003. relativní atomová hmotnost. 3Li 4Be 9F 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 0,97 1,50 4,10 2,00 2,50 3,10 3,50 4,10. 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17 2He 2,20 II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A Vodík relativní atomová hmotnost Helium 6,941 9,012 18,998 10,811 12,011 14,007 15,999 18,998

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ. www.egmont.cz

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ. www.egmont.cz PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ www.egmont.cz 1 PERIODICKÁ H VODÍK 3 4 TABULKA PRVKŮ Be BERYLLIUM Li LITHIUM 11 12 CHEMICKÉ PRVKY, KTERÉ MAJÍ STYL! Mg Na SODÍK HOŘČÍK 20 19 Ca K DRASLÍK Sr Cs BARYUM Ra Fr RADIUM

Více

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 03 UČEBNICE V CHEMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ č{st 2. Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. Kamenice 5 pavilón A4 - NCBR, místnost 2.14 email: veru@mail.muni.cz http://is.muni.cz/www/106381/kontakty.html 1 Osnova 3. tématu

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Školní kolo ChO kat. D 2014/2015 V souladu se zásadami pro organizování soutěží je pro vedení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/1 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ PERIODICKÝ ZÁKON VY_32_INOVACE_03_3_06_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Dmitrij

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) OBSAH 1) Směsi 2) Voda, vzduch 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) 5) Názvosloví halogenidy 6) Názvosloví oxidy, sulfidy 7) Názvosloví kyseliny,

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 OKRESNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/16 Autor

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/16 Autor DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/16 Autor Obor; předmět, ročník Ing.

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

Základy chemického názvosloví

Základy chemického názvosloví Základy chemického názvosloví Oxidační číslo O. č. je počet elementárních nábojů částice Elementární náboj je nejmenší možný Hodnota 1,602. 10-19 C e - má jeden záporný elementární náboj P + má jeden kladný

Více

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN univerzální jazyk chemiků ( abeceda; chem. vzorce ; chem. rovnice ) české názvosloví je jedno z nejdokonalejších na světě (prof. Emil Votoček) OXIDAČNÍ ČÍSLO = náboj,

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1 Cvičení 1 1. Seznámení s podmínkami zápočtu 100% účast na cvičení případně omluva, úspěšné zvládnutí testu, aktivní účast na cvičení Podklady na stránce: www.ksr.tul.cz/studium-podklady.htm 2. Obecné vysvětlení

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace:

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

11. Anorganicke na zvoslovı

11. Anorganicke na zvoslovı 11. Anorganicke na zvoslovı Základní veličinou, na níž je názvosloví anorganické chemie vybudováno, je oxidační číslo prvků. Jde o pojem formální a oxidační číslo velmi často neodpovídá skutečné elektronové

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 8. TŘÍDA PERIODICKÝ ZÁKON FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PRVKŮ JSOU PERIODICKOU

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 20.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie ATOM 1. ročník Datum tvorby 31.10.2013 Anotace a) určeno pro

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Kovy, nekovy opakování Smart Board Kovy, nekovy opakování Smart Board VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/13 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-12 Téma: Kovy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kovy KOVY UMÍSTĚNÍ V PERIODICKÉ SOUSTAVĚ PRVKŮ přibližně tři čtvrtiny

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_11

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

TEST 2. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky:

TEST 2. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: Anotace: Jazyk Autor Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: TEST 2 Test je zaměřen na zopakování kapitol - chemické prvky, kovy, polokovy, nekovy, TPSP. Test

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Chemický vzorec je zápis chemické látky. Izolovaný atom se zapíše značkou prvku. Fe atom železa Molekula je svazek atomů. Počet atomů v molekule

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 OKRESNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 75 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16

Více

Chemická nomenklatura

Chemická nomenklatura Chemická nomenklatura racionální chemické názvy anorganických sloučenin jsou většinou dvouslovné, skládající se ze substantiva a adjektiva elektronegativní části (aniontu) se uvádí v názvu jako první ve

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 OKRESNÍ KOLO kateorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 75 minut 1 18 I. A VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor Obor; předmět, ročník Ing.

Více

Základní pravidla. Tipy a doporučení. Příklady správné praxe

Základní pravidla. Tipy a doporučení. Příklady správné praxe Pavel Teplý Základní pravidla Tipy a doporučení Příklady správné praxe jedna myšlenka = jeden snímek Vzácné plyny Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon Halogeny Fluor, Chlor, Brom, Jod, (Astat) Chalkogeny

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH15

DUM VY_52_INOVACE_12CH15 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH15 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Periodická soustava prvků - opakování Druh učebního materiálu: Křížovka, pracovní listy Časová náročnost:

Periodická soustava prvků - opakování Druh učebního materiálu: Křížovka, pracovní listy Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH89FL_14_02_18

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Didaktická technika prednáška 2

Didaktická technika prednáška 2 Didaktická technika prednáška 2 učební pomůcky požadavky na UP, funkce UP, úlohy UP, Obsah druhy UP (skutečné předměty, modely, napodobeniny, dvojrozměrné zobrazení, zvukové a obrazové pomůcky, textové

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 05.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 05.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 05.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH11

DUM VY_52_INOVACE_12CH11 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH11 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Kovové prvky v periodické soustavě

Kovové prvky v periodické soustavě Kovy prezentace VY_52_Inovace_228 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kovové prvky v periodické

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Rozdělení podle typu sloučeniny názvosloví uhlovodíků názvosloví derivátů uhlovodíků podle způsobu odvození názvu názvosloví triviální názvosloví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Anorganická chemie. Síra. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Anorganická chemie. Síra. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

DUM VY_52_INOVACE_12CH29 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH29 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: III/2 Inovace

Více