Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE"

Transkript

1 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

2 Tématický plán chemie pro sextu (2, 5 + 0, 5 hodin) 8-letého, 3. ročník (3 + 1) 4-letého a 5. ročník (3 + 1 hodin) 6-letého gymnázia 1. Opakování uhlovodíků září 2. Halogenderiváty září 3. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků říjen - leden - alkoholy, fenoly, etery - Aldehydy a ketony - Karboxylové kyselin a jejich deriváty - Organické deriváty anorganických kyselin 4. Heterocyklické sloučeniny únor 5. Chemie přírodních látek březen - červen - Alkaloidy - Izoprenoidy - Lipidy - Sacharidy - Bílkoviny - Nukleové kyseliny - Opakování Ohrožení člověka chem. látkami je zařazeno do tém. celků halogenderiváty, kyslíkaté deriváty alkoholismus a alkaloidy drogy. Teoretický výklad je doplňován pravidelnými laboratorními cvičeními.

3 Tématický plán chemie pro 2. ročník (2, 5 + 0, 5 hodin) 4-letého, kvintu (3 + 1 hodin) 8-letého a 4. ročník (2, 5 + 0, 5) 6-letého gymnázia 1. Chemie p-prvků (nekovy i kovy), s-prvků, d- a f-prvků 1a) Chemie p-prvků (nekovy) září - listopad - Klasifikace prvků - Vzácné plyny - Halogeny - Chalkogeny - Prvky skupiny dusíku - Prvky skupiny uhlíku - Prvky skupiny boru 1b) Chemie p-prvků s kovovým charakterem listopad - březen Al, Sn, Pb a jejich sloučeniny 1c) Chemie s-prvků listopad - březen Na, K, Mg, Ca a jejich sloučeniny 1d) Chemie d- a f-prvků listopad - březen Obecná chemie, názvosloví, skupiny Cr, Mn, Fe, Cu, Zn 2. Základy organické chemie březen - duben Úvod, historie, význam Vlastnosti atomu uhlíku Izomerie, typy vzorců Klasifikace organických sloučenin, názvosloví 3. Uhlovodíky duben - červen Alkany Alkeny a alkadieny Alkiny Areny Průmyslové zdroje organických sloučenin

4 4. Opakování organické chemie Ohrožení člověka toxiny je probíráno v rámci jednotlivých skupin prvků periodického systému. V tém. celku uhlovodíky zaměřujeme výklad na nebezpečí hořlavosti, výbušnosti a jedovatosti org. látek. Pravidelné labor. cvičení budou doplňovat probíranou látku.

5 Tématický plán pro kvartu (2 hodiny) 8-letého, 1. ročník (3 + 1 hodin) 4-letého a 3. ročník (2, 5 + 0, 5 hodin) 6-letého gymnázia 1) Úvod do studia chemie září - říjen Předmět chemie, vývoj, historie Klasifikace látek Prvky a sloučeniny Oxidační číslo Názvosloví anorganických sloučenin Látkové množství 2) Složení a struktura chemických látek listopad - leden Složení a struktura atomu Jádro, protonové a nukleonové číslo Izotopy, nuklidy Radioaktivita Elektronový obal atomu Orbital, typy orbitalů Zaplňování elektronových orbitalů Periodická soustava prvků, periodický zákon Periodická tabulka, valenční elektrony Vlastnosti prvků na základě postavení v tabulce Klasifikace prvků Chemická vazba, vaznost, vznik vazby Elektronegativita, polarita Slabé vazebné interakce Struktura a vlastnosti kovalentních a iontových sloučenin Vlastnosti kovů

6 3. Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí Chemické reakce a rovnice Klasifikace reakcí Průběh reakcí Základy termochemie Základy kinetiky Chemické rovnováhy, typy rovnováh Opakování a procvičování učiva únor - duben 4. Základy anorganické chemie duben - červen Vodík a jeho sloučeniny Kyslík a jeho sloučeniny Voda, peroxid vodíku Druhy a složení roztoků Disociace, iontové sloučeniny Protolytické reakce Kyselé, zásadité a neutrální roztoky Hydrolýza solí 5. Opakování Ohrožení člověka chem. látkami je v rámci tém. celků: Radioaktivita Termochemie Reakce kyselin a zásad Výklad je doplňován pravidelnými cvičeními.

7 Přehled tématických celků chemie gymnázia 8-leté gymnázium Ročník Tématický celek Počet hodin prima sekunda obecná + anorg. chemie 2 h týdně tercie obecná + org. chemie 2 h týdně kvarta obecná + anorg. chemie 2 h týdně kvinta anorg. + org. chemie 2, 5 + 0, 5 h týdně sexta org. chemie + chemie přírodních látek 2, 5 + 0, 5 h týdně septima základy biochemie, MM látky, chemie a ŽP, org h týdně chemie v praxi oktáva leté gymnázium Ročník Tématický celek Počet hodin 1. ročník obecná + anorg. chemie 2 h týdně 2. ročník obecná + org. chemie 2 h týdně 3. ročník obecná + anorg. chemie 2, 5 + 0, 5 h týdně 4. ročník org. + anorg. chemie 2, 5 + 0, 5 h týdně 5. ročník org. chemie + chemie přírodních látek h týdně 4-leté gymnázium 1. ročník obecná + anorg. chemie 2,5 + 0,5 h týdně 2. ročník anorg. + org. chemie 2,5 + 0,5 h týdně 3. ročník org. chemie + chemie přírodních látek h týdně Semináře Septima + 3. r. = 2letý 1. Obecná + anorg. chemie 2. Anorg. + org. chemie + biochemie 4. r. = 1letý biochemie, chemie MM látek, vybrané kapitoly z obecné, anorg. a org. chemie 2 h týdně 2 h týdně 3 h týdně

8 Tématický plán pro sekundu 8-letého a 1. ročník 6-letého gymnázia (za jednotlivá čtvrtletí) 1. Předmět chemie - čím se zabývá 2. Směsi 1. čtvrtletí 3. Voda, vzduch 4. Látky 2. čtvrtletí 5. Prvky 6. Chemické reakce 3. čtvrtletí 7. Binární sloučeniny 8. Kyseliny a zásady 4. čtvrtletí 9. Soli Tématický plán pro tercii 8-letého a 2. ročník 6-letého gymnázia 1. Redoxní reakce 1. čtvrtletí 2. Energie chemických reakcí 3. Organické sloučeniny 2. čtvrtletí 4. Deriváty uhlovodíků 3. čtvrtletí 5. Významné látky v organismu 4. čtvrtletí 6. Člověk a chemie Teoretickou část pro sekundy a tercie je vhodné doplnit laboratorními cvičeními podle potřeby vyučujícího. Laboratorní cvičení pro sekundu a tercii je možné z praktických důvodů zařadit až do 2. pololetí (místo 1-hodinových cvičení 2-hodinová).

9 Zpráva PK - chemie, 31/08/2000 Přítomny: Helmová, Landsmanová, Voráčová, Tykalová, Kutná 1. Oznamování testů studentům a jejich zápisy Vyučující oznamovaly psaní souhrnných (opakovacích) testů s dostatečným předstihem (14 i více dnů předem), pokud měli studenti později nahlášenou např. kompozici z ČJ, jazyků nebo matematiky, nebyl nikdy problém po domluvě se studenty termín posunout. V tomto ohledu tedy nemáme co inovovat. Nyní budeme souhrnné testy zapisovat do TK, považujeme to za pružnější než další papírování na nástěnce ve sborovně. Rozdíl oproti předchozím létům bude v tom, že nebudeme dávat žádné náhradní testy těm studentům, kteří v určený termín nepřijdou, ale v případě 33 % absence budou komisionálně zkoušeni. Počet testů bude oznámen v průběhu září. Co se týče malých prověrek (např. názvosloví, výpočty,...) na pár minut, jsme toho názoru, že není nutné ani prospěšné je avizovat, neboť i chemie má svoje specifika a např. názvosloví, které je základem chemie, by studenti měli kdykoliv zvládat. 2. Předmaturitní testy V chemii pozbývají význam, neboť studenti, kteří maturují z chemie, navštěvují seminář, kde je učivo náročné a testy píší průběžně. 3. Centrální testy Drahé, proto pouze výběrově podle zájmu studentů. 4. Exkurze Nahlásíme do Předběžně - Vodárny, Pivovar, Likérka.

10 5. Projekty Témata promyslíme, zjistíme zájem studentů. V rámci semináře z časových důvodů není možné projekty zrealizovat. 6. Školní řád Souhlas s tím, aby při absenci větší jak 33 % bylo nařízeno komisionální zkoušení. V řádu by měla být zdůrazněna nejen práva, ale i dodržování základních povinností studentů. Doporučujeme doplnit zákaz přinášení, používání a rozšiřování omamných látek do školy a ve škole. 7. CHO Domluvíme vedení jednotlivých kategorií opět v rámci kabinetu. 8. Náměty pro interní školení na počítačích Rády bychom znovu absolvovaly školení o tisku a internetu. 9. Vyřazení starých pomůcek - staré váhy z lab. CH 10. Penzijní připojištění Příspěvek zaměstnavatele, prosily bychom informaci, jak se návrh, vznesený koncem loňského školního roku, vyvíjí dál. 11. Projednání tématických plánů pro rok 2000/2001 a výhledově do dalších let Navrhovaly bychom tuto změnu: místo 2 hodin CH v sekundě přidat po 1 hodině lab. cv. v kvintách a sextách. Sekunda by tedy chemii neměla a kvinty i sexty by měly místo 1 hodiny lab. cv. týdně (tedy každá skupina 1x měsíc) 2 hodiny (1x 14 dní).

11 Důvod: a) Pokud bychom se držely plánu pro rok 2001/2002 a učily souběžně kvinty a 1. r., sexty a 2. r., tercie a 3. r., měly bychom učivo nižšího G rozděleno do 3 ročníků (sekundy, tercie, kvarty). Přitom náplň pro nižší G se s přehledem vejde do 2 ročníků, kvarty by byly nevyužity, lépe řečeno náročnost by byla neúměrně nízká. b) Pokud bychom kvarty postavily na úroveň 1. r., kvinty - 2. r. a sexty - 3. r., nesrovnalo by se učivo septim a 3. r. a to by přinášelo velký problém v semináři CH, neboť 3. r. by musely absolvovat látku, kterou septimy už dávno znají. Žádáme vedení, aby zvážilo náš návrh. 12. Program schůzí PK Schůze budou jako vždy následovat po schůzích předsedů PK, eventuelně navíc aktuálně podle potřeb. Přesné termíny budou včas oznámeny.

12 Chemie - Učebnice Povinné: Základy chemie 1 pro sekundy Základy chemie 2 pro tercie Chemie obecná a anorganická (Šrámek, Kosina) pro kvarty a 1. roč. Seminář a cv. z chemie pro IV. r. G. Pro studenty semináře Doporučené: Chemie obecná a anorg. (Šrámek, Kosina) pro kvinty a 2. roč. Chemie org. a biochemie (Kolář, Kodíček) Pro sexty, septimy a 3. roč. Tém. okruhy otázek k přijím. zk. z chemie (Mumlová) pro studenty semináře Doplňkové: Chemie (1. 4. díl) (Mareček, Honza) Přehled SŠ chemie Klasifikace chemie Ústní zkoušení: minimálně 1x za pololetí Písemné testy: minimálně 3x za pololetí

13 Tématický plán pro septimu (3 + 1 h) 8-letého gymnázia 1. Opakování chemie přír. látek září 2. Základy biochemie říjen - prosinec - metabolismus a syntéza bílkovin - metabolismus a syntéza sacharidů - metabolismus a syntéza lipidů - vzájemné souvislosti metabol. živin - ATP - enzymy - vitamíny 3. Syntetické MM látky leden - únor - základní pojmy, klasifikace polymerů - obecné vlastnosti synt. polymerů - polyreakce, látky připravené polymerací, polykondenzací, polyadicí - silikony - modifikované přír. polymery 4. Chemie + ŽP březen - duben - moderní technologické procesy + ochrana ŽP - smog - znečišťující látky ve vodě, půdě a ovzduší 5. Organická chemie v praxi květen - červen - barviva a pigmenty - léčiva - pesticidy

14 Ohrožení člověka chem. látkami je zařazeno do tém. celků synt. MM látky karcinogenní účinky někt. zástupců, chemie a ŽP a org. chemie v praxi zneužívání léčiv, vliv pesticidů na ŽP. Pravidelná lab. cvičení budou doplňovat probíranou látku.

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více