Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova"

Transkript

1 Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Jan Schneider Radovan Klusák Marek Babák Ing. Petr Bábor, Ph.D. Hosté: Ing. Václav Šikula, tajemník MěÚ Libuše Suchánková, asistentka tajemníka Omluveno: Mgr. Dohnálková Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů RM a ZM ke dni Zpráva o komunálních službách za rok Předběžná zpráva o hospodaření města Tišnova k Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací 6. Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv včetně podrozvahových účtů města Tišnova ke dni řádné účetní závěrky Informace o dotačním programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v ORP Tišnov 8. KTS Ekologie s.r.o. aktualizace příloh č. 1 a 2 ke Smlouvě č. 24/11 o odstraňování a separaci komunálního odpadu ve městě Tišnov pro rok Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 10. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. B 9/5 na ulici Dlouhá 1810 v Tišnově 12. Revokace přijatého usnesení - nájemní smlouva J. S. 13. Zápis z jednání Komise životního prostředí RM Tišnov ze dne Pronájem části areálu na ulici Wágnerova v Tišnově 15. Havarijní pojištění vozidel 16. Pronájem nemovitosti - části budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 1808/2 na ul. Jungmannova 17. Záměr prodeje pozemků parc. č. 2035/6 a parc. č. st v k.ú. Tišnov 18. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 1659/41 a parc. č. 1659/4 v k.ú. Tišnov 19. Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově 20. Uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě "Telefónica Czech Republic " ulice Těsnohlídkova Tišnov 21. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Rozšíření veřejného osvětlení " ulice Dlouhá, Ranného Tišnov 22. Uzavření Smluv o právu provést stavby "Sjezd a přípojky inženýrských sítí, komunikace a zpevněné plochy" ulice Brněnská Tišnov 1

2 23. Konkurzy na pozice ředitelů škol a školských zařízení 24. Zpráva o účasti města na veletrhu Regiontour Návrh článku ve věci výzvy k zasílání podnětů ze strany občanů pro připravovanou anketu na téma pořádku a bezpečnosti v městě Tišnově 26. Zápis z jednání Komise pro děti a mládež ze dne Zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne Jednotný vizuální styl města - vyhodnocení veřejné soutěže 29. Různé (dotazy, podněty a připomínky členů RM) 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Pan Schneider za ověřovatele navrhl: Ing. Petra Bábora, Ph.D. zapisovatelkou stanovil: Libuši Suchánkovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu 3. schůze Rady města Tišnova Ing. Petra Bábora, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Libuši Suchánkovou. Pan starosta navrhl upravit program jednání, který rozšířil o bod č. 29 Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci modernizace dopravního terminálu Tišnov. Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů RM a ZM ke dni Zpráva o komunálních službách za rok Předběžná zpráva o hospodaření města Tišnova k Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací 6. Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv včetně podrozvahových účtů města Tišnova ke dni řádné účetní závěrky Informace o dotačním programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v ORP Tišnov 8. KTS Ekologie s.r.o. aktualizace příloh č. 1 a 2 ke Smlouvě č. 24/11 o odstraňování a separaci komunálního odpadu ve městě Tišnov pro rok Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 10. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. B 9/5 na ulici Dlouhá 1810 v Tišnově 12. Revokace přijatého usnesení - nájemní smlouva J. S. 13. Zápis z jednání Komise životního prostředí RM Tišnov ze dne Pronájem části areálu na ulici Wágnerova v Tišnově 15. Havarijní pojištění vozidel 16. Pronájem nemovitosti - části budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 1808/2 na ul. Jungmannova 17. Záměr prodeje pozemků parc. č. 2035/6 a parc. č. st v k.ú. Tišnov 18. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 1659/41 a parc. č. 1659/4 v k.ú. Tišnov 19. Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově 20. Uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě "Telefónica Czech Republic " ulice Těsnohlídkova Tišnov 2

3 21. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Rozšíření veřejného osvětlení " ulice Dlouhá, Ranného Tišnov 22. Uzavření Smluv o právu provést stavby "Sjezd a přípojky inženýrských sítí, komunikace a zpevněné plochy" ulice Brněnská Tišnov 23. Konkurzy na pozice ředitelů škol a školských zařízení 24. Zpráva o účasti města na veletrhu Regiontour Návrh článku ve věci výzvy k zasílání podnětů ze strany občanů pro připravovanou anketu na téma pořádku a bezpečnosti v městě Tišnově 26. Zápis z jednání Komise pro děti a mládež ze dne Zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne Jednotný vizuální styl města - vyhodnocení veřejné soutěže 29. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci modernizace dopravního terminálu Tišnov 30. Různé (dotazy, podněty a připomínky členů RM) Usnesení: Rada města Tišnova schvaluje program jednání 3. schůze Rady města Tišnova. 2.Zpráva o kontrole plnění úkolů RM a ZM ke dni Pan starosta Schneider podal informaci o průběhu převádění SIM karet na nového mobilního operátora. SIM karty již běží nyní, internet a pevné linky jsou v jednání. Smlouva by měla být podepsána do Místostarosta Klusák podal zprávu o jednáních s firmou Teplo-T, zatím není známo, zda dostanou dotaci. Pan starosta změnit termín z na průběžně. Starosta Schneider informoval o průběhu schůzek s jednotlivými komisemi. Komise kulturní a školská měla předložit pravidla tvorby kroniky. Úkol trvá. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů RM a ZM ke dni Zpráva o komunálních službách za rok 2011 Místostarosta Klusák podal zprávu: třídění probíhá dobře, odměny se zvyšují, drobný propad 2010, ale drží se úroveň vrácení 1 mil. Kč. od firmy Ekocom ročně, čímž je zaplacený pytlový sběr i ostatní (asi Kč ročně zbude). Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o komunálních službách za rok Předběžná zpráva o hospodaření města Tišnova k Starosta Schneider zkonstatoval, že je nutné a účelné předběžnou zprávu o hospodaření města probrat nyní, ne až v polovině roku, jak tomu bývalo. Poznamenal, že byly udrženy příjmy a výdaje byly sníženy. Byly nižší daňové příjmy. Byla financována rekonstrukce ZŠ. Konečná zpráva o hospodaření města bude předložena. Starosta hodnotí rozpočet jak dobře sestavený. 3

4 Rada města Tišnova bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města Tišnova za rok Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací Starosta Schneider podal informace o jednotlivých příspěvkových organizacích. DDM a ZŠ Nám. 28. října rezervní fond zůstává. MŠ Sluníčko hospodaří s mírným ziskem i přes úspory. MŠ Horova odepisuje provozní budovu. Na dotaz pana starosty proč ředitelka DDM ještě nemá auto, odpověděla Ing. Jůzová telefonicky: termín dodání je 5-6- týdnů, auto tedy bude v únoru. Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října 1708 za rok 2011 dle přílohy č. 1 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října 1708 na rok 2012 dle přílohy č. 2 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října zlepšený HV ve výši ,71 Kč převést do rezervního fondu organizace. Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 za rok 2011 dle přílohy č. 3 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 na rok 2012 dle přílohy č. 4 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola, Tišnov, Smíškova zlepšený HV ve výši ,50 Kč převést do rezervního fondu organizace. 4

5 Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 za rok 2011 dle přílohy č. 5 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 na rok 2012 dle přílohy č. 6 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku zlepšený HV ve výši ,17 Kč převést do rezervního fondu organizace. Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686 za rok 2011 dle přílohy č. 7 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku organizace Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky zlepšený HV ve výši 3.650,58 Kč převést do rezervního fondu organizace. Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace za rok 2011 dle přílohy č. 8 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace na rok 2012 dle přílohy č. 9 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace - zlepšený HV ve výši 2.362,52 Kč převést do rezervního fondu organizace. Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Tišnov, příspěvková organizace za rok 2011 dle přílohy č. 10 zápisu. 5

6 Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Tišnov, příspěvková organizace - zlepšený HV ve výši ,90 Kč převést do rezervního fondu organizace. Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace za rok 2011 dle přílohy č. 11 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace na rok 2012 dle přílohy č. 12 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace - zlepšený HV ve výši ,64 Kč převést do rezervního fondu organizace. Rada města Tišnova schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 za rok 2011 dle přílohy č. 13 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 na rok 2012 dle přílohy č. 14 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská zlepšený HV ve výši ,61 Kč použít na úhradu ztrát z minulých účetních období a ,80 Kč převést do rezervního fondu organizace. Rada města Tišnova ukládá v souladu s 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč a to v termínu do

7 Rada města Tišnova ukládá Příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko převod částky ,80 Kč do rezervního a poté do investičního fondu. Rada města Tišnova ukládá příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže převést částku ,90 Kč do rezervního a poté do investičního fondu. Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit navýšení příspěvku na r příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 o ,- Kč z důvodu tvorby vyšší částky odpisů v roce Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv včetně podrozvahových účtů města Tišnova ke dni řádné účetní závěrky Informace podal starosta Schneider Místostarosta Babák poukázal na nepřesnou formulaci v textu město vymáhá náhrady, nikoliv výživné. Dále uvedl, že se při odepisování hodnoty, např. kopírky, se odepisuje pořizovací hodnota. Místostarosta Babák se dále zajímal o důvod převodu mobilního telefonu NOKIA na pana Pánka, tajemník Ing. Šikula vysvětlil, že je potřebné, aby pan Pánek byl při práci k zastižení. Usnesení: Rada města Tišnova schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv včetně podrozvahových účtů města Tišnova ke dni řádné účetní závěrky Hlasováno: pro 4 proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4 7. Informace o dotačním programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v ORP Tišnov Bez projednání v Radě byla na internetu zveřejněna výzva k podávání žádostí souvisejících s tímto dotačním titulem. Chybí harmonogram, není též specifikováno jaké množství prostředků by mělo jít do prvního a kolik do druhého kola. Zpráva zveřejněná na internetových stránkách města byla zkrácená a neodpovídá zprávě odeslané na ministerstvo. Následovala další diskuse. Materiál byl vrácen předkladateli k přepracování. Bez usnesení. 8. KTS Ekologie s.r.o. aktualizace příloh č. 1 a 2 ke Smlouvě č. 24/11 o odstraňování a separaci komunálního odpadu ve městě Tišnov pro rok 2012 Informace podal místostarosta Klusák. Dodatek smlouvy je kvůli změně DPH. 7

8 Rada města Tišnova schvaluje Přílohu č. 1 a č. 2 ke Smlouvě č. 24/11 o odstraňování a separaci komunálního odpadu ve městě Tišnov pro rok 2012 dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasováno: pro 4 proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4 9. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově Základní informace podal starosta Schneider. Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. D. na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 16 zápisu. 10. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově Krátká diskuse o výši nesplaceného dluhu a o probíhajícím splácení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. F. na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasováno: pro 4 proti 0, zdržel se 0 (přítomno Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. B 9/5 na ulici Dlouhá 1810 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. L. na byt č. B 9/5 na ulici Dlouhá 1810 v Tišnově, dle přílohy č. 18 zápisu. 12. Revokace přijatého usnesení - nájemní smlouva J. S. Rada města Tišnova revokuje usnesení RM č. 24/30/2011 ze dne 14. prosince 2011 týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově s panem J. S., bytem Tišnov. 13. Zápis z jednání Komise životního prostředí RM Tišnov ze dne

9 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí RM Tišnov ze dne Pronájem části areálu na ulici Wágnerova v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o nájmu souboru věcí movitých a nemovitých v areálu na ul. Wágnerova 1543 v Tišnově společnosti KTS Ekologie s.r.o., IČ: , se sídlem v Zastávce, za účelem zajištění provozu sběrného dvora města Tišnova a komplexního odpadového hospodářství pro město Tišnov, dle přílohy č. 19 zápisu. 15. Havarijní pojištění vozidel Je nutné sjednotit smlouvy na povinné ručení a havarijní pojištění. Z diskuse vyplynula potřeba přehodnocení stávajících pojistných smluv, Ing. Svobodová zahájí potřebné kroky. Rada města Tišnova schvaluje uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidel mezi městem Tišnov a Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 20 zápisu. Rada města Tišnova schvaluje výpověď pojistné smlouvy č na havarijní pojištění vozidel uzavřené mezi městem Tišnov a ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB se sídlem Pardubice dne Hlasováno: pro 4 proti 0, zdržel se 0 (přítomno4 16. Pronájem nemovitosti - části budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 1808/2 na ul. Jungmannova Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 1808/2 na ul. Jungmannova o výměře 67,98 m 2 mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 21 zápisu. 9

10 17. Záměr prodeje pozemků parc. č. 2035/6 a parc. č. st v k.ú. Tišnov Informace podal starosta. Moravský rybářský svaz má svoji stavbu na pozemku města. Místostarosta Babák doplnil, že Komise majetková doporučila prodat pouze pozemek pod stavbou. Do smlouvy zahrnout podmínky dodržení účelu stavby a případného zpětného přednostního odkupu. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2035/6 o výměře 580 m 2 a parc.č.st o výměře 116 m 2 Moravskému rybářskému svazu o.s., se sídlem v Tišnově. 18. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 1659/41 a parc. č. 1659/4 v k.ú. Tišnov O vyhlášení záměru a dalším jednání s panem Kohoutkem podal informace místostarosta Bábor. Pan Kohoutek prozatím nereaguje, což nebrání vyhlášení záměru a dalšímu jednání s ním. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1659/41 o výměře 651 m 2 a pozemku parc.č. 1659/4 o výměře 686 m 2 M. K., bytem Tišnov. 19. Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově Informace podal místostarosta Klusák. Cena hřbitovních služeb zůstala stejná jako v loňském roce. Rada města Tišnova schvaluje Ceník hřbitovních služeb poskytovaných na pohřebištích v Tišnově, včetně provedené kalkulace, s účinností od , dle přílohy č. 22 zápisu. 20. Uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě "Telefónica Czech Republic " ulice Těsnohlídkova Tišnov Informace podal místostarosta Babák. Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi Městem Tišnov a Telefónica Czech Republic, a.s., na ulici Těsnohlídkova v Tišnově, dle přílohy č. 23 zápisu. 21. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Rozšíření veřejného osvětlení " ulice Dlouhá, Ranného Tišnov Informace podal místostarosta Klusák. Rozvinula se debata o starších smlouvách s panem Němcem. K další diskusi byl přizván pan Dvořáček. Rada se pozastavila nad skutečností, že je jí předkládána smlouva o právu provést stavbu v době, když stavba již fyzicky stojí. Pan Dvořáček odpověděl, že v době stavby se jednalo ještě o pozemek pana Němce, poté došlo k převodu komunikace na město a situace se řeší až nyní. Veřejné osvětlení se převádělo současně s komunikací. Tato skutečnost je 10

11 podložená revizní správou. Další informace podal Ing. Suchomel, předána byla komunikace a chodníky, veřejné osvětlení bylo předáno městu do užívání na základě této revizní zprávy. Rada města konstatuje podezření na porušení uzavřené smlouvy, kdy zástupci města převzali veřejné osvětlení bez řádně provedené kolaudace. Tato skutečnost ještě více poukazuje na značné nejasnosti ve smluvních vztazích a skutečnosti prováděné v této lokalitě v dřívější době. Materiál byl předkladateli vrácen k dopracování. Bez usnesení. 22. Uzavření Smluv o právu provést stavby "Sjezd a přípojky inženýrských sítí, komunikace a zpevněné plochy" ulice Brněnská Tišnov Informace podal starosta. Informoval o schůzce s investorem, bylo dohodnuto, že investor osloví majitele okolních pozemků a vyzve je k osobnímu jednání. Dále bylo přislíbeno, že areál bude mimo provozní dobu uzavírán. Místostarosta Bábor poukázal na nevhodnost sklonu chodníku do kopce a následné schody. Následovala diskuse. Místostarosta Klusák byl pověřen dalším jednáním, materiál bude dle výsledku jednání dopracován. Bez usnesení. 23. Konkurzy na pozice ředitelů škol a školských zařízení Informace podal starosta. Se změnou školského zákona nastala možnost vždy po 6 letech vypsání konkursů na ředitele školských zařízení. Rada města Tišnova ukládá Odboru kultury a školství připravit vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku Termín: Rada města Tišnova ukládá Odboru kultury a školství připravit vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312. Termín: Zpráva o účasti města na veletrhu Regiontour 2012 Informace podal starosta. Expozice města byla návštěvníky hodnocena kladně. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o účasti města na veletrhu Regiontour Návrh článku ve věci výzvy k zasílání podnětů ze strany občanů pro připravovanou anketu na téma pořádku a bezpečnosti v městě Tišnově Informace podal místostarosta Klusák. 11

12 Rada města Tišnova bere na vědomí informace Komise prevence kriminality o připravované výzvě k zasílání podnětů ze strany občanů pro připravovanou anketu na téma pořádku a bezpečnosti v městě Tišnově. 26. Zápis z jednání Komise pro děti a mládež ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro děti a mládež Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí zápis ze schůze Komise prevence kriminality Rady města Tišnova ze dne Jednotný vizuální styl města - vyhodnocení veřejné soutěže Podrobné informace podal starosta. Ze 70 návrhů bylo vybráno 20 finálových. Byly zveřejněny na stránkách města.. Komise byla seznámena s výsledky ankety, navrhla tři návrhy bez pořadí a vyžádala si další vizualizace. Následně doporučila konečné pořadí. Rada města Tišnova bere na vědomí zápisy z jednání hodnotící komise pro výběr jednotného vizuálního města Tišnova ze dne , a Rada města Tišnova schvaluje pořadí uchazečů ve veřejné soutěži na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Tišnova: jako první v pořadí soutěžní návrh autorek Martiny Calajové a Lucie Zelené v užším výběru evidován pod č. 10, jako druhý v pořadí soutěžní návrh autorky Pavly Šarmanové v užším výběru evidován pod č. 18 a jako třetí v pořadí soutěžní návrh autorky Lucie Kaslové v užším výběru evidován pod č. 6. Rada města Tišnova ukládá Odboru kultury a školství připravit návrh licenční smlouvy a smlouvy o dílo na vytvoření grafického manuálu jednotného vizuálního stylu města Tišnova s BcA. Martinou Calajovou, bytem Jiránkova 2247, Pardubice a BcA. Lucií Zelenou, bytem Malešic 193, Malešic. 12

13 Rada města Tišnova ukládá Odboru kultury a školství ve spolupráci s Odborem finančním zajistit vyplacení finanční odměny oceněným soutěžícím v souladu se zadáním veřejné soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Tišnova. 29. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci modernizace dopravního terminálu Tišnov Informace podal místostarosta Klusák. Usnesení: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2012/OSMI-INV se společností RYBÁK- PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno na zpracování projektové dokumentace stavby modernizace dopravního terminálu Tišnov, dle přílohy č. 24 zápisu. 30. Různé Proběhla diskuse. Závěr Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider- starosta města Tišnova ve 12 : 03 hodin. Zápis ověřili:. Ing. Petr Bábor, Ph.D. místostarosta města. Radovan Klusák 1. místostarosta... Jan Schneider Starosta města Tišnova Zapsala: Libuše Suchánková 13

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více