ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník Stezky odvahy Mikulá ovické áãko válí (str. 3) (str. 4) (str. 5) (str. 6) Čarodějné vyučování v místní základní škole Zajímavé zpestření všedního vyučovacího dne zažili v pondělí 30. dubna žáci místní základní školy. Pravidelná výuka se nesla v lehčím duchu, a to když do lavic usedla celá řada nadpřirozených bytostí - čarodějnic, černokněžníků a jiných postav spojených s tímto tradičním dnem. V maskách přišli do školy nejen žáci, ale i učitelský sbor, který se dostavil do tříd za výukou vyparáděný jako ze školy, do které chodil legendární Harry Potter. Tento zajímavý den si všichni užili a také si pochvalovali, jak jim jde výuka pěkně od ruky. Některé děti se ani nestačily odmaskovat a jen se přesunuly na další oslavy, které probíhaly v podvečer u Svatého Huberta a večer u Slovanského domu. T.F. Pálení čarodějnic opět s ohňostrojem Večer začal opět tradičním lampionovým průvodem od městského úřadu na hřiště ke Slovanskému domu, kde již byla připravena vatra. Tam společně s účastníky průvodu putovala i Morana, slavnostní pochodeň, a kolem dokonce tančili mladé čarodějnice za zvuků divokých rytmů. Těsně před zapálením, kterého se letos úspěšně ujali místní hasiči, ještě zatancoval jeden ze souborů taneční skupiny Step by Step. Poté se již rozhořel hlavní mikulášovický oheň, Legrace si užil i učitelský sbor - na snímku ředitelka D. Kalousková s J. Doležalovou. který ve svých plamenech sežehl letošní čarodějnici. Přítomné děti se mohly vydovádět při muzice nebo si na vedlejším ohni spolu s rodiči opéci buřta, a tak si zpříjemnit čekání na ohňostroj, který celou akci zakončil. T.F. Letošní vatru slavnostně zapálili mikulášovičtí hasiči, kteří se vzorně postarali nejen o její kontrolu, ale i o konečnou likvidaci. Školáci na mnoha místech našeho města přiložili ruku k dílu a odvedli pěkný kus práce. Den Země oslavili prací K oslavě tohoto významného dne, jakým Den Země rozhodně je, se letos připojila i naše základní škola - žáci jednotlivých tříd si naplánovali, že pomůžou při úklidu a zvelebení životního prostředí ve svém městě. Musíme konstatovat, že pro řadu obyvatel bylo opravdu příjemným překvapením, s jakou chutí se děti pustily do úklidu. Největší pomocí bylo vyhrabání starého listí v parcích, na koupališti či kolem tělocvičny. V novém kabátě se nyní také pyšní pomník v parku na náměstí. Děti i pedagogický sbor si za tuto akci zaslouží uznání a velké poděkování. Možná, že i díky podobným akcím si naše děti a mládež začnou více vážit svého okolí a v našem městečku bude hned o poznání lépe. T.F.

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR Občané Města Mikulášovice platící za zneškodnění komunálního odpadu zde mohou odevzdat: velkoobjemový odpad z domácností matrace, starý nábytek apod. - kód poplatek za 1 m 3 90,- Kč nebezpečné složky komunálního odpadu vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky, apod.) - kód , vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, PC monitory, apod.) - kód , zářivky - kód , léky - kód , baterie a akumulátory - kód , barvy - kód , oleje - kód , kyseliny - kód , rozpouštědla - kód , zásady - kód , fotochemikálie - kód bez poplatku pneumatiky - kód poplatek osobní pneu. 18,- Kč nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Ústí nad Labem pod č.j.: /130556/02/ZPZ/PZ-106, ze dne Bližší informace u obsluhy sběrného dvora nebo na MěÚ Mikulášovice. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. MYSLIVECKÝ TESÁK INFORMUJE V uplynulých měsících mikulášovičtí myslivci hodnotili výsledky své činnosti za uplynulé období. Již v únoru proběhla výroční schůze, kde s uspokojením konstatovali velmi příznivý průběh dnes již loňské zimy. Předloňská zima byla velmi krutá, a přesto, že jsme zkrmili veškeré zásoby krmiva, napáchala na zvěři (hlavně na srnčí) velké škody. Proto jsme v loňském roce od jejího lovu téměř upustili. Při letošním sčítání, které proběhlo koncem března, se to velmi příznivě projevilo na normovaných stavech. Přesto jsme i letos zkrmili kg kaštanů, které nám mikulášovičtí školáci nasbírali. O seno v loňské zimě zvěř velký zájem neměla. Předložené obiloviny a jeřabiny beze zbytku spotřebovala. V předjarním měsíci jsme zvěři do předloženého krmiva přimíchali lék Cermix, který chrání zvěř V březnu t. r. se v rámci propagace regionu zúčastnilo Informační centrum ve Šluknově dvou veletrhů týkajících se cestovního ruchu. Tím prvním byl Euroregiontour v Jablonci nad Nisou ve dnech , kde jsme vedle účasti na stánku společně s Tolštejnským panstvím měli možnost v krátké prezentaci představit nejvýznamnější památky a turistické proti nosohltanové a podkožní střečkovitosti, proti hlísticím zažívacího traktu a plic, což se projevilo na dobré kondici srnčí zvěře. V současné době se očekává kladení mláďat, a to se neobejde bez ohleduplnosti nás občanů. Při svých procházkách se můžeme setkat se zdánlivě opuštěným mládětem, ke kterému bychom se neměli příliš přibližovat a už vůbec na něho sahat, aby na něm neulpěl lidský pach, kterého se matka děsí a mládě opouští. Pokud na procházku berete svého psa, tak jedině na vodítku, aby zvěř neznepokojoval a ta se mohla v klidu věnovat svým mláďatům. Na svých vycházkách se můžete setkat s plastovou kapslí podobnou bublince na vodováze. Jedná se o vakcínu, která chrání lišku před vzteklinou. Tato nemoc je přenosná na lidi. Vakcína byla aplikována letecky koncem dubna atrakce Mikroregionu Sever. Prezentace byla určena převážně pražským průvodcům. O dva týdny později, v sobotu , se v německém Bad Schandau v Nationalparkhausu konala turistická burza, kde jsme opět informovali V případě nálezu se této návnady nedotýkejte. V současné době myslivci opravují krmná zařízení, doplňují slaniska solí, osévají políčka, aby zpestřili potravní nabídku zvěři, opravují lovné a pozorovací posedy a hlavně se připravují na brzkou senoseč. Červen je již tradičně měsícem myslivosti, měsícem, kdy volně žijící zvěř potřebuje nejvíce klidu. Při svých vycházkách stačí využívat cest, kde na přítomnost člověka je zvěř zvyklá. Pokud máte s sebou psa, tak na vodítku, aby se nenechal strhnout svými pudy a zvěř nepronásledoval a tím vás připravil o příjemný zážitek ze setkání s volně žijící zvěří. Co nejvíce podobných příjemných zážitků při vašem pobytu v přírodě vám přejí mikulášovičtí myslivci. Josef Šťastný myslivecký hospodář Informační centrum ve Šluknově propaguje mikroregion Sever Regionální informační centrum tel.: , , , pondělí - pátek hod. sobota - neděle , hod. Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte německé turisty o turistických cílech v naší oblasti. Velice nás těší vzrůstající zájem turistů o tento výběžek. Těšíme se na shledanou v našem informačním centru. Za IC ve Šluknově Petra Novotná NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Na parketu bylo k vidění nejen klidné zpívání, ale také nervy drásající propracovaná akrobacie létajících tanečnic skupiny Stars. Kytička pro ženy V místním Slovanském domě si v sobotu 12. května odpoledne mohly všechny ženy (především však maminky) s mírným předstihem vychutnat oslavu svého svátku - Dne matek. Tradiční společenskou akci, jak by se dala oslava dnes již nazvat, pořádalo město Mikulášovice a programem a celkovým zajištěním se o ní postarala Agentura Líba paní Libuše Vladařové. Právě ta dala dohromady hned několik zajímavých vystoupení těch nejrůznějších žánrů se zaměřením zejména na tanec a zpěv, nechyběla ani módní přehlídka. Na parketu se představilo několik seskupení dívek (ale i chlapců), která předvedla své soutěžní CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY programy, se kterými budou již zanedlouho bojovat v regulérních soutěžích o přízeň odborných porot. Celý program ještě úspěšně doplnilo vystoupení dětí z dětského domova v Lipové a se svojí maškarní módní přehlídkou excelovaly i místní dámy, které leckdy nebyly v kreativních převlecích ani poznat. Na závěr pak přítomné ženy obdržely dárek od sponzorů. Touto cestou přejeme všem maminkám a ženám, které se této akce nemohly zúčastnit, vše nejlepší k jejich svátku. Zároveň děkujeme za věnované dárky firmám Alatex, Lemfeld a syn, Korekta, květinářství Sonia a Skloluxus. Tomáš Fúsek velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. Než se vypravíme do lesa Houbaření je česká tradice a vášeň. I když se houby ve světě konzumují několik století, se znalostí hub jsme na tom u nás nejlépe. Také máme vynikající lékaře, kteří si poradí s případnými následky nesprávného požití hub. Díky tomu máme i nejnižší úmrtnost týkající se otrav houbami. Na houby chodí v Čechách 80 % obyvatel a ročně jich nasbírají tisíc tun. Podle počasí v roce to také potvrzuje, že lesy v případě růstu hub jsou doslova v obležení houbařů. Houby jsou velkou zásobárnou potravinového řetězce a zpestření jídelníčku. Avšak nejvíce se houby konzumují v rodinách sociálně slabších pro levnou a snadno dostupnou surovinu k přípravě jídel. Využití hub v kuchyni je všestranné. Spousta receptů na jejich úpravy jen potvrzuje, co vše se dá z hub připravit. Vrátím se k obležení lesa. Ne všichni se chovají na svých toulkách při sběru hub slušně. Je neuvěřitelné, co je člověk schopen zničit. Po takovém nájezdu VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Houžvičky je otevřena ve staré spořitelně čp STŘEDA hod. NEDĚLE hod. Máte-li pocit, že není v pořádku příjem televizního signálu vinou převaděče pod Tanečnicí, můžete o této skutečnosti informovat technika (p. Gerhard Guth, opravy televizí Mikulášovice, tel ), který informuje příslušné odborné pracoviště. Pfievod druïst. bytu L v centru Rumburku (námûstí) - 3. NP ãtyfipodlaïního panel. domu, stav velmi dobr, obytná plocha 70 m 2, 220 V, voda a kanalizace vefiejná, zemní plyn - kuch. sporák Mora, vytápûní dálkové, zdûné jádro, samostatné WC a koupelna s vanou, umyvadlem a mích. baterií + pfiíp. praãky + závûsn el. boiler 80 litrû, kuchynû s nerez dfiezem a pák. bateriií, digestofií, pfiípojky praãky a myãky, jídelní kout, sklepní místnost a box, dlaïba v kuchyni a prosklené lodïii. Cena 399 tis. Kã vãetnû pfievodního poplatku a provize. Zdarma pomûïeme vyfiídit pfiípadn úvûr. Volejte , , REALITY Jano ek, afafiíkova 1216/4, Varnsdorf. Máte zájem o životní - neživotní pojištění, povinné ručení, cestovní pojištění, stavební spoření, penzijní fond a zhodnocování peněz? Pak je tady pro Vás ČSOB Pojišťovna (tel ). Kde a Kdy? Každé druhé pondělí v měsíci v prostorách MěU v Mikulášovicích, zasedací místnost, 1. patro. bývá spousta hub rozkopaných, substrát je rozhrabaný, malé stromky polámané, rozbité ohradníky a rozházené odpadky všeho druhu. I když nám les i háje poskytují plody, které máme rádi, je dost vandalů, kteří ničí přírodu a vůbec jim nic nevadí. Houby nejenže používáme v kuchyni, jsou také ozdobou lesa a hájů. Jejich různorodost, spousta zajímavých tvarů a barevných kombinací vytvářejí v lese nádhernou podívanou díky přírodě kolem nás. Je mi smutno, že nejvíce myslící tvor na světě je schopen ničit vše, co se zrovna připlete do cesty. Takových magorů sice není moc, ale existují a dovedou nadělat spousty škod. Jedna z nejstarších písemných zmínek dokládajících, že u nás lidé houby sbírali a jedli, je z roku Zmiňuje se o tom ve své kuchařské knize Jan Kantor. Antické prameny také dokládají, že se houby konzumovaly nejen záhy po přinesení z lesa, ale že se rovněž sušily a nakládaly. Ve starém Římě si lidé potrpěli hlavně na hřiby, lanýže a žampiony. Konečně láska k pikantně upraveným bílým hřibům stála život císaře Claudia, jemuž je manželka Agrippina předložila v úpravě najedovato. V případech úmrtí nemuselo jít vždy jen o zlý úmysl. Mnohé potíže zavinila malá znalost jedlých hub. Není tedy divu, že velká otrava těmito lesními plody byla zaznamenána například v roce 1018 mezi Slovany v Polabí. Houby rostly a také přicházely na stůl už v dobách předkřesťanských. O tom konečně svědčí nejen slavný popis hostiny u římského boháče Trialchiona z pera básníka Petronia, ale i jejich otisky zachované v jantaru. Houby kdysi tvořily i jednu z předepsaných dávek. V 18. století je museli poddaní odvádět v sušené formě do kuchyně své vrchnosti. Bohuslav Čáslavský předseda Mykologického kroužku Mikulášovice PÒJâKY úvûry pro kaïdého peníze do 48 hodin telefon SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI KVùTNU OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA pan

4 STRANA 4 INFORMACE Severní stopou se šlo letos již po jednatřicáté V sobotu uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a německými turisty ze Sebnitz již 31. ročník turistického pochodu Severní stopou. Celý týden před pochodem bylo deštivé počasí. V pátek již nepršelo, ale foukal vítr. V sobotu ráno byla krásně modrá obloha. Kolem osmé hodiny se zatáhlo a od deváté hodiny začaly dešťové přeháňky, které trvaly celý den. Start pochodu začal v půl osmé v areálu turistické chaty za hřištěm. Mnoho účastníků přijelo posíleným vlakem v půl deváté. Další turisté přijeli historickým motoráčkem po půl desáté. Čas pro registraci na startu byl prodloužen až do hod., aby pochod stihli i účastníci, kteří přijeli dalším vlakem v hod. Pohodu na startu znepříjemňovaly dešťové pře- háňky. Pořadatelé museli v průběhu startu stavět altány a některé starty přesunout do turistické chaty a další starty do kůlny. Nabídka tras byla velmi široká. Od 3 až do 35 km. Nejkratší tříkilometrová trasa byla určena pro zdravotně postižené. Trasy 5, 7 a 13 km byly určeny převážně pro děti a rodiče s dětmi. Trasy 5, 7 a 15 km vedly pouze po české straně. Trasa 13 km byla novinkou letošní stopy. Touto trasou mohli turisté absolvovat nejkratší cestu Sebnitzským lesem přes Taufstein (Křticí kámen) a mimořádně otevřený hraniční přechod na rozhlednu Tanečnici. Velmi hezká byla i trasa 16 km, která vedla přes kopec Kaiserberg nad lyžařskými sjezdovkami, odkud je opravdu netradiční pohled na Dolní Poustevnu. Největší turistickou atrakcí letošní stopy byla návštěva skalních hrádků Nejmladší účastnice letošního ročníku turistického pochodu Severní stopou se narodila Arnstein a Kleinstein. Tuto náročnou, 35 km dlouhou trasu absolvovalo celkem 44 turistů. Rozhlednu Tanečnici navštívilo 823 pěších turistů a 46 cyklistů. Téměř všichni účastníci mohli navštívit kostelík ve Vilémově a poslechnout si hru na varhany. Barevné vyobrazení tohoto kostelíka se stalo námětem pro letošní pamětní list pochodu. Pro letošní stopu bylo využito celkem pěti hraničních přechodů. Hlavního přechodu do Sebnitz, dvou stálých hraničních stezek a dvou mimořádných, jednorázově otevřených hraničních přechodů. Na kontrolách obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách byly pro děti připraveny soutěže o bonbóny. V důsledku dešťových přeháněk byla letošní stopa náročná pro účastníky i pro pořadatele. Někteří účastníci stopu vzdali. Nešli do cíle, ale nejkratší cestou domů nebo na vlak. Velké poděkování si zaslouží především dětské kontroly na trase. V cíli pochodu na Čtverci bylo opět rušno! Účastníci obdrželi barevný pamětní list a suvenýr z keramiky (se stopou). Zvláštní odměnu od Poštovní spořitelny obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci. 3 nejstarší účastníci dostali ještě keramický hrnek se suvenýrem letošní stopy. K občerstvení byly připraveny párky z udírny, točené pivo, limo a sladkosti. Hudební produkci začala big-bandová kapela. Jednalo se o studentskou skupinu z německého gymnázia z Elwangen (partnerská škola rumburského gymnázia). Pak pokračovala bluegrassová skupina Wyrton z Prahy společně s již tradiční country skupinou Srdíčko z Ústí nad Labem. Nehrálo se jen k poslechu, ale i k tanci. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu o historii stopy. Fotoalba nebyla z důvodu deštivého počasí vystavena k prohlížení. Na Čtverec přijelo i VE.I.CE (Venkovské Informační Centrum). Zde byla možnost prohlížení digitálních fotografií a videa ze stopy. Na Čtverci byla možnost zakoupení turistických zajímavostí a výrobků z keramiky. V cíli byl též stánek Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Účastníci si mohli nechat změřit tlak a tělesné tuky. Pojištěnci OZP obdrželi vitamíny. STATISTIKA Letošní stopa byla i přes deštivé počasí 3. nejúspěšnější v historii pochodu. 30. ročník v roce 2006 absolvovalo 1917 účastníků, trasami 29. ročníku v roce 2005 prošlo 1546 účastníků a letošní, 31. ročník absolvovalo 1426 účastníků. Nejúspěšnější trasy letošní stopy : 7 km (316 účastníků) a 13 km (248 účastníků - nejkratší trasa na Tanečnici). Letošní stopu absolvovalo z celkového počtu 1426 účastníků 211 turistů z Německa a 15 z Polska. Cyklistů bylo celkem 57. Dětí bylo asi 500. O zdárný průběh pochodu se staralo více než 100 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách, MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Nejstarší účastník letošního ročníku Jan Bednář. 70 dospělých na startu, na trasách a v cíli). Nejmladší účastníci letošní stopy : 1. Anička Bálková, nar (1 měsíc, 23 dní), Velký Šenov, trasa 5 km; 2. Adélka Poštová, nar (3 měsíce), Šluknov, trasa 5 km; 3. Petr Procházka, nar (4 měsíce), trasa 7 km. Nejstarší účastníci: 1. Jan Bednář, nar (86 let), Dolní Poustevna, trasa 7 km; 2. Věra Hanušová, nar (84 let), Praha, trasa 5 km; 3. Jindřich Prokopius, nar (82 let), Litoměřice, trasa 7 km. Účastníci mohli odcestovat ze Severní stopy opět historickým motoráčkem. Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost Severní stopy. Pochvalu za dobrou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, všem spolupracujícím organizacím (turisté ze Sebnitz, základní škola, myslivci, církev) a všem sponzorům. Severní stopa 2007 byla podpořena v rámci iniciativy Interreg IIIA (projekt v rámci fondů EU). 32. ročník turistického pochodu Severní stopou se uskuteční 10. května Informace a fotografie z letošního i minulých ročníků Severní stopou naleznete na Ing. Jaroslav Leksa

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE - KULTURA STRANA 5 Maharal - tajemství talismanu sobota v hod. Nov dobrodruïn pfiíbûh pro celou rodinu. Ml. pfiístupno. Îivoty tûch druh ch úter v hod. Vynikající snímek o tom, jak jsme Ïili a nakonec tak nûjak pfieïili. Ml. pfiístupno od 12 let. Rocky Balboa ãtvrtek v hod. Sylvester Stallone se opût vrací do ringu! Ml. pfiístupno. Poslední skotsk král sobota v hod. Forest Whitaker jako vládce Ugandy v autentickém dramatu. Ml. pfiístupno od 15 let. ČERVEN 2007 KINO STŘELNICE RUMBURK Robinsonovi nedûle v hod. Rodina potrhl ch vynálezcû zachra- Àuje svût. Ml. pfiístupno. Vratné lahve úter v hod. Opakování komedie Jana a ZdeÀka Svûrákov ch. Ml. pfiístupno. 300: Bitva u Thermopyl ãtvrtek v hod. M tické bitvy ze stránek comicsu F. Millera! Ml. pfiístupno od 12 let. Hudbu sloïil, slova napsal úter v hod. Komedie s D. Barrymore a H. Grantem. Ml. pfiístupno od 12 let. Most do zemû Terabithia ãtvrtek v hod. Rodinn pfiíbûh. Ml. pfiístupno. Spider man 3 sobota v a ve hod. Drama vrcholí! Ta nejvût í bitva na nûj teprve ãeká. Ml. pfiístupno. Hor í uï to nebude úter v hod. Romantická komedie. V hlavní roli Will Ferrell. Ml. pfiístupno. Bestiáfi ãtvrtek v a ve hod. Po ãem touïí Ïeny? A co nechtûjí muïi? Ml. pfiístupno od 15 let. Arthur a Minimojov sobota v a hod. Animovaná podívaná pro malé i velké. Ml. pfiístupno. MĚSTO MIKULÁŠOVICE NABÍZÍ K ODPRODEJI NEMOVITOSTI Podrobnější informace získáte na MěÚ Mikulášovice, p. Břetislav Jehlička, kancelář č. 2 (přízemí). Dům č. p. 384 DŮM KULTURY STŘELNICE RUMBURK ChyÈte zlodûje sobota v hod. Divadelní pohádka J. Zacha (DS Hraniãáfi) v DK Rumburk. Princezny jsou na draka nedûle v hod. Divadelní pohádka pro malé i velké o hodném draku Habánkovi. Docela Velké divadlo Litvínov. Vstupné 50 Kã, dûti 30 Kã. Oblastní pfiehlídka dûtsk ch country souborû sobota ve hod. V domû kultury pofiádá DÛm dûtí a mládeïe Rumburk. V stava prací matefisk ch kol - vernisáï úter v hod. M Komenského a Podhájí. V stavní síà DK. Potrvá do Odpoledne s dechovkou nedûle od do hod. Taneãní a spoleãenská zábava. K tanci a poslechu hraje kapela Îosanka. Vstupné 70 Kã. Letní koncert nedûle v hod. Rumbursk komorní orchestr pod vedením M. Lo Èáka - historické skladby autorû ze luknovského v bûïku. Pofiad v rámci oslav 300 let od vysvûcení loretánské kaple v Rumburku Kostel sv. Vavfiince. Vstupné 50 Kã. CHANSON S pondûlí v hod. Hudební recitál ansonierky V. Wajsarové + doprovod. Zhudebnûné ver e proklet ch básníkû. Vstupné 60 Kã. The best of travesti show nedûle v hod. Travesti show. PraÏská travesti skupina Koãky. Vstupné 100 Kã. Dům č. p. 566 Více jak 700 účastníků přilákal 28. ročník Stezky odvahy S napětím sledovali členové Klubu českých turistů v Rumburku, zda teplé a suché počasí, které trvalo celý duben, vydrží až do 5. 5., dne, kdy se po osmadvacáté konala Stezka odvahy. Stezka odvahy je tradiční akce rumburského turistického klubu - osmikilometrový pochod pro děti a jejich rodiče krásnou přírodou našeho Šluknovského výběžku. Počasí opravdu vydrželo, sluníčko a chuť prožít hezký den přilákaly nakonec 701 lidí (380 dětí, 321 dospělých), a tak mohli být organizátoři (a bylo jich víc než 40) spokojeni. Trasa začínala na nádražíčku v Brtníkách a po vlastním značení vedla malé i velké pochodníky třemi kontrolami až do cíle na turistické louce v osadě Kopec. Tady byli všichni účastníci odměněni diplomem, děti navíc nádhernou vyřezávanou medailí a drobnou sladkostí. Tím ale radosti nekončily - děti se mohly zapojit do různých soutěží o ceny (hod kroužkem na cíl, prolézání pytle, chůze na chůdách, shazování plechovek...), vylosovat si malou hračku či jinou pozornost, koupit si zmrzlinu, tradiční perníkářské výrobky, cukrovou vatu... Samozřejmou součástí příjemného posezení bylo opékání vuřtů na ohýnku, novinkou pak možnost zajít do VE.I.CE (mobilního informačního centra s volně přístupným internetem) či prodej rukodělných výrobků klientů Ústavu sociální péče v Brtníkách. O občerstvení se starali ve stánku přímo na louce či v blízké restauraci pracovníci hospůdky U Vyskočilů a pohodu dotvářela svou hudbou country kapela Ruksak. Velké poděkování patří sponzorům - městům a obcím, soukromníkům a malým i velkým firmám z celého Šluknovského výběžku, bez jejichž přispění a pochopení by se tato krásná akce jen těžko mohla konat. Za KČT Rumburk Lenka Obergruberová Objekt bývalého kina č. p. 944 Lipovsk ble í trh LIPOVÁ - H I Tù SK SKLOLUXUS LIPOVÁ KaÏdá druhá sobota v mûsíci / / / / / Nákup a prodej v eho moïného i nemoïného zboïí - burza. Obãerstvení zaji tûno. TrÏní místo 10 Kã. Info na tel.: ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk.

6 STRANA 6 Velice úspěšně si vedli naši zástupci v prvním závodě Českého poháru v Březolupech. Do sezony vstoupili v plném počtu a i přesto, že ambice jednotlivých závodníků jsou na různých úrovních, téměř ve všech kategoriích Mikulášovičtí bodovali. Nejlépe si vedli starší dorostenci a muži A, kde zlaté medaile putovaly právě do Mikulášovic. Absolutně nejrychleji závod zaběhl Tomáš Fúsek, a to o jednu minutu rychleji než další člen mikulášovického týmu SPORT Mikulášovičtí běžci byli v prvním závodě Českého poháru úspěšní Jakub Bendžela. Nicméně došlo k velmi kuriozní situaci - oba závodníci totiž nebyli na trati bezchybní a získali trestné minuty. Fúsek dvě a Bendžela jednu, takže dosáhli oba naprosto shodného výsledného času, a tak si připsali bez rozdílu 100 bodů za vítězství. Před třetím v pořadí Rosákem z Kralup nad Vltavou se tedy usadili na průběžném prvním místě v celostátním žebříčku. O něco pomaleji než muži běžel starší dorostenec Tomáš LeVan, ale svým výkonem však předčil soupeře ve své kategorii a pro Mikulášovice získal také zlatou medaili. Dobrý výkon zaznamenali také Jaroslav Adámek a Zdeněk Doutnáč, prvně jmenovaný se svým výsledkem nominoval na letošní mistrovství České republiky. V dětských kategoriích Mikulášovičtí sice medailová umístění nezaznamenali, nicméně jejich výsledky zaslouží povzbuzení do další náročné tréninkové fáze jejich dlouhodobé přípravy. Příští závod se MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ V elitní kategorii mužů se na první místo shodně postavili mikulášovičtí závodníci Bendžela a Fúsek, o konečném pořadí rozhodl počítač, který je abecedně seřadil. Bodový zisk do celostátního žebříčku mají však shodný stobodový. poběží v Ostravici a dá se předpokládat, že kopcovitý terén tamního regionu by mohl závodníkům, kteří trénují v prostoru pod Tanečnicí, vyhovovat. ške Jubilejní páté Stapácké hry se vydařily i přes rozmary počasí. Zástupci několika provozů a.s. Stap doplněné o tým Siopsu se mezi sebou utkali na tradičních sportovních hrách. Na kolbištích se urputně bojovalo o každý bod v těch nejrůznějších disciplínách a barvy hned několika týmů hájila celá plejáda zaměstnanců s bydlištěm v Mikulášovicích. Největší zastoupení Mikulášovičanů měl tým Siopsu v čele s místostarostkou Ing. Miluší Trojanovou. Na své si přišly i děti zaměstnanců, pro které byla připravena nejedna zajímavá soutěž o ceny. T.F. Pavel Habr je pro každého soupeře obávaným hráčem, který dokáže s úspěchem zakončovat řadu akcí. Šedesátník si fotbal vychutnal Nejen pěkným dárkem potěšili místní fotbalisté čerstvého šedesátníka Svatopluka Paťhu, ale přidali mu ještě výhru nad soupeřem z Děčína. K dovršení úspěšného dne přálo všem i překrásné jarní počasí, a tak se fotbalová událost měsíce rozhodně povedla. Oslavenec Sváťa Paťha přebírá z rukou kapitána Vojtěcha Šimka dárek od místních fotbalistů. Mikulášovické áčko válí Poslední utkání našich fotbalistů na domácím hřišti bylo sice velmi dramatické, přesto však vítězné. Proti nepříjemnému soupeři z Benešova nad Ploučnicí se domácí prosadili v poměru 4:3, když dvě branky vstřelil Martin Briestenský a po jedné přidali Pavel Habr a Lukáš Novák. O utkání zpět se na domácí půdě bojovalo o skalp děčínského FC - opět úspěšně. Trefili se Pavel Habr (2) a Jaroslav Zbončák, kteří tak přispěli k vítězství 3:1. Mezi těmito zápasy na domácí půdě si mikulášovické áčko ještě dojelo pro vítězství na řeznický stadion, kde zdo- lalo děčínský Start 3:2. O branky se tentokrát postarali Miroslav Soukup, Vojtěch Šimek a Pavel Habr. V poslední době nám naši fotbalisté dělají rozhodně radost, a tak věřmě, že jim tato vítězná série vydrží co nejdéle, nejlépe až do konce sezony. T.F. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

Severní stopou - 33. ročník - sobota 16.05. 2009 ( Mezinárodní turistický pochod )

Severní stopou - 33. ročník - sobota 16.05. 2009 ( Mezinárodní turistický pochod ) Severní stopou - 33. ročník - sobota 16.05. 2009 ( Mezinárodní turistický pochod ) V sobotu 16.05. 2009 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a německými

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků.

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků. ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků PŘEHLED AKCÍ ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 2017 / 2018 Přehled nejdůležitějších akcí v zimní sezóně 2017 / 2018 Innogy Špindl Ski Openning Předsilvestrovská

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

* 12. ročník * číslo 2 *

* 12. ročník * číslo 2 * * 12. ročník * číslo 2 * Dětský karneval vítězná maska s putovní maškarou Z jednání rady obce ve dnech 21.1. a 4.2.2009 - RO projednala a schválila podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká *** *** Pro děti i dospělé *** Zprávy z České Občasník 13. číslo/ listopad 2015 Ve dnech 19. a 20. září jsme si připomenuli 230. výročí založení naší obce. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nově

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra 17.číslo Zpravodaj Duben 2015 Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra Kulturní program na měsíc květen:

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vyskeřský ZPRAVODAJ 02/2016 BŘEZEN, DUBEN

Vyskeřský ZPRAVODAJ 02/2016 BŘEZEN, DUBEN Vyskeřský ZPRAVODAJ 02/2016 BŘEZEN, DUBEN Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 3. 2. 2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Zprávu inventarizační komise. Prodej pozemku č. 110/31 paní Schmidtové a panu

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem 2007 CHRUDIM Mezinárodní kampaň Světový den bez tabáku patří mezi největší akce zaměřené na problematiku kouření a jeho prevenci. Užívání tabáku každým

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let.

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2012 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava, Loužilová

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 4 roãník 17 duben 2007 cena 3,- Kã. Starostové jednali ve Vilémovû. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 4 roãník 17 duben 2007 cena 3,- Kã. Starostové jednali ve Vilémovû. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ DUBEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 4 roãník 17 duben 2007 cena 3,- Kã Starosta popfiál uãitelûm k jejich svátku Starostové jednali ve Vilémovû Mikulá oviãtí bûïci na kraji uspûli U VladafiÛ dohráli

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

na 19. ročník turistické akce

na 19. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz,camp Valdek za podpory MÚ Šluknov a CDS holding s.r.o. Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, na toulky

Více