ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník Stezky odvahy Mikulá ovické áãko válí (str. 3) (str. 4) (str. 5) (str. 6) Čarodějné vyučování v místní základní škole Zajímavé zpestření všedního vyučovacího dne zažili v pondělí 30. dubna žáci místní základní školy. Pravidelná výuka se nesla v lehčím duchu, a to když do lavic usedla celá řada nadpřirozených bytostí - čarodějnic, černokněžníků a jiných postav spojených s tímto tradičním dnem. V maskách přišli do školy nejen žáci, ale i učitelský sbor, který se dostavil do tříd za výukou vyparáděný jako ze školy, do které chodil legendární Harry Potter. Tento zajímavý den si všichni užili a také si pochvalovali, jak jim jde výuka pěkně od ruky. Některé děti se ani nestačily odmaskovat a jen se přesunuly na další oslavy, které probíhaly v podvečer u Svatého Huberta a večer u Slovanského domu. T.F. Pálení čarodějnic opět s ohňostrojem Večer začal opět tradičním lampionovým průvodem od městského úřadu na hřiště ke Slovanskému domu, kde již byla připravena vatra. Tam společně s účastníky průvodu putovala i Morana, slavnostní pochodeň, a kolem dokonce tančili mladé čarodějnice za zvuků divokých rytmů. Těsně před zapálením, kterého se letos úspěšně ujali místní hasiči, ještě zatancoval jeden ze souborů taneční skupiny Step by Step. Poté se již rozhořel hlavní mikulášovický oheň, Legrace si užil i učitelský sbor - na snímku ředitelka D. Kalousková s J. Doležalovou. který ve svých plamenech sežehl letošní čarodějnici. Přítomné děti se mohly vydovádět při muzice nebo si na vedlejším ohni spolu s rodiči opéci buřta, a tak si zpříjemnit čekání na ohňostroj, který celou akci zakončil. T.F. Letošní vatru slavnostně zapálili mikulášovičtí hasiči, kteří se vzorně postarali nejen o její kontrolu, ale i o konečnou likvidaci. Školáci na mnoha místech našeho města přiložili ruku k dílu a odvedli pěkný kus práce. Den Země oslavili prací K oslavě tohoto významného dne, jakým Den Země rozhodně je, se letos připojila i naše základní škola - žáci jednotlivých tříd si naplánovali, že pomůžou při úklidu a zvelebení životního prostředí ve svém městě. Musíme konstatovat, že pro řadu obyvatel bylo opravdu příjemným překvapením, s jakou chutí se děti pustily do úklidu. Největší pomocí bylo vyhrabání starého listí v parcích, na koupališti či kolem tělocvičny. V novém kabátě se nyní také pyšní pomník v parku na náměstí. Děti i pedagogický sbor si za tuto akci zaslouží uznání a velké poděkování. Možná, že i díky podobným akcím si naše děti a mládež začnou více vážit svého okolí a v našem městečku bude hned o poznání lépe. T.F.

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR Občané Města Mikulášovice platící za zneškodnění komunálního odpadu zde mohou odevzdat: velkoobjemový odpad z domácností matrace, starý nábytek apod. - kód poplatek za 1 m 3 90,- Kč nebezpečné složky komunálního odpadu vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky, apod.) - kód , vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, PC monitory, apod.) - kód , zářivky - kód , léky - kód , baterie a akumulátory - kód , barvy - kód , oleje - kód , kyseliny - kód , rozpouštědla - kód , zásady - kód , fotochemikálie - kód bez poplatku pneumatiky - kód poplatek osobní pneu. 18,- Kč nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Ústí nad Labem pod č.j.: /130556/02/ZPZ/PZ-106, ze dne Bližší informace u obsluhy sběrného dvora nebo na MěÚ Mikulášovice. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. MYSLIVECKÝ TESÁK INFORMUJE V uplynulých měsících mikulášovičtí myslivci hodnotili výsledky své činnosti za uplynulé období. Již v únoru proběhla výroční schůze, kde s uspokojením konstatovali velmi příznivý průběh dnes již loňské zimy. Předloňská zima byla velmi krutá, a přesto, že jsme zkrmili veškeré zásoby krmiva, napáchala na zvěři (hlavně na srnčí) velké škody. Proto jsme v loňském roce od jejího lovu téměř upustili. Při letošním sčítání, které proběhlo koncem března, se to velmi příznivě projevilo na normovaných stavech. Přesto jsme i letos zkrmili kg kaštanů, které nám mikulášovičtí školáci nasbírali. O seno v loňské zimě zvěř velký zájem neměla. Předložené obiloviny a jeřabiny beze zbytku spotřebovala. V předjarním měsíci jsme zvěři do předloženého krmiva přimíchali lék Cermix, který chrání zvěř V březnu t. r. se v rámci propagace regionu zúčastnilo Informační centrum ve Šluknově dvou veletrhů týkajících se cestovního ruchu. Tím prvním byl Euroregiontour v Jablonci nad Nisou ve dnech , kde jsme vedle účasti na stánku společně s Tolštejnským panstvím měli možnost v krátké prezentaci představit nejvýznamnější památky a turistické proti nosohltanové a podkožní střečkovitosti, proti hlísticím zažívacího traktu a plic, což se projevilo na dobré kondici srnčí zvěře. V současné době se očekává kladení mláďat, a to se neobejde bez ohleduplnosti nás občanů. Při svých procházkách se můžeme setkat se zdánlivě opuštěným mládětem, ke kterému bychom se neměli příliš přibližovat a už vůbec na něho sahat, aby na něm neulpěl lidský pach, kterého se matka děsí a mládě opouští. Pokud na procházku berete svého psa, tak jedině na vodítku, aby zvěř neznepokojoval a ta se mohla v klidu věnovat svým mláďatům. Na svých vycházkách se můžete setkat s plastovou kapslí podobnou bublince na vodováze. Jedná se o vakcínu, která chrání lišku před vzteklinou. Tato nemoc je přenosná na lidi. Vakcína byla aplikována letecky koncem dubna atrakce Mikroregionu Sever. Prezentace byla určena převážně pražským průvodcům. O dva týdny později, v sobotu , se v německém Bad Schandau v Nationalparkhausu konala turistická burza, kde jsme opět informovali V případě nálezu se této návnady nedotýkejte. V současné době myslivci opravují krmná zařízení, doplňují slaniska solí, osévají políčka, aby zpestřili potravní nabídku zvěři, opravují lovné a pozorovací posedy a hlavně se připravují na brzkou senoseč. Červen je již tradičně měsícem myslivosti, měsícem, kdy volně žijící zvěř potřebuje nejvíce klidu. Při svých vycházkách stačí využívat cest, kde na přítomnost člověka je zvěř zvyklá. Pokud máte s sebou psa, tak na vodítku, aby se nenechal strhnout svými pudy a zvěř nepronásledoval a tím vás připravil o příjemný zážitek ze setkání s volně žijící zvěří. Co nejvíce podobných příjemných zážitků při vašem pobytu v přírodě vám přejí mikulášovičtí myslivci. Josef Šťastný myslivecký hospodář Informační centrum ve Šluknově propaguje mikroregion Sever Regionální informační centrum tel.: , , , pondělí - pátek hod. sobota - neděle , hod. Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte německé turisty o turistických cílech v naší oblasti. Velice nás těší vzrůstající zájem turistů o tento výběžek. Těšíme se na shledanou v našem informačním centru. Za IC ve Šluknově Petra Novotná NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Na parketu bylo k vidění nejen klidné zpívání, ale také nervy drásající propracovaná akrobacie létajících tanečnic skupiny Stars. Kytička pro ženy V místním Slovanském domě si v sobotu 12. května odpoledne mohly všechny ženy (především však maminky) s mírným předstihem vychutnat oslavu svého svátku - Dne matek. Tradiční společenskou akci, jak by se dala oslava dnes již nazvat, pořádalo město Mikulášovice a programem a celkovým zajištěním se o ní postarala Agentura Líba paní Libuše Vladařové. Právě ta dala dohromady hned několik zajímavých vystoupení těch nejrůznějších žánrů se zaměřením zejména na tanec a zpěv, nechyběla ani módní přehlídka. Na parketu se představilo několik seskupení dívek (ale i chlapců), která předvedla své soutěžní CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY programy, se kterými budou již zanedlouho bojovat v regulérních soutěžích o přízeň odborných porot. Celý program ještě úspěšně doplnilo vystoupení dětí z dětského domova v Lipové a se svojí maškarní módní přehlídkou excelovaly i místní dámy, které leckdy nebyly v kreativních převlecích ani poznat. Na závěr pak přítomné ženy obdržely dárek od sponzorů. Touto cestou přejeme všem maminkám a ženám, které se této akce nemohly zúčastnit, vše nejlepší k jejich svátku. Zároveň děkujeme za věnované dárky firmám Alatex, Lemfeld a syn, Korekta, květinářství Sonia a Skloluxus. Tomáš Fúsek velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. Než se vypravíme do lesa Houbaření je česká tradice a vášeň. I když se houby ve světě konzumují několik století, se znalostí hub jsme na tom u nás nejlépe. Také máme vynikající lékaře, kteří si poradí s případnými následky nesprávného požití hub. Díky tomu máme i nejnižší úmrtnost týkající se otrav houbami. Na houby chodí v Čechách 80 % obyvatel a ročně jich nasbírají tisíc tun. Podle počasí v roce to také potvrzuje, že lesy v případě růstu hub jsou doslova v obležení houbařů. Houby jsou velkou zásobárnou potravinového řetězce a zpestření jídelníčku. Avšak nejvíce se houby konzumují v rodinách sociálně slabších pro levnou a snadno dostupnou surovinu k přípravě jídel. Využití hub v kuchyni je všestranné. Spousta receptů na jejich úpravy jen potvrzuje, co vše se dá z hub připravit. Vrátím se k obležení lesa. Ne všichni se chovají na svých toulkách při sběru hub slušně. Je neuvěřitelné, co je člověk schopen zničit. Po takovém nájezdu VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Houžvičky je otevřena ve staré spořitelně čp STŘEDA hod. NEDĚLE hod. Máte-li pocit, že není v pořádku příjem televizního signálu vinou převaděče pod Tanečnicí, můžete o této skutečnosti informovat technika (p. Gerhard Guth, opravy televizí Mikulášovice, tel ), který informuje příslušné odborné pracoviště. Pfievod druïst. bytu L v centru Rumburku (námûstí) - 3. NP ãtyfipodlaïního panel. domu, stav velmi dobr, obytná plocha 70 m 2, 220 V, voda a kanalizace vefiejná, zemní plyn - kuch. sporák Mora, vytápûní dálkové, zdûné jádro, samostatné WC a koupelna s vanou, umyvadlem a mích. baterií + pfiíp. praãky + závûsn el. boiler 80 litrû, kuchynû s nerez dfiezem a pák. bateriií, digestofií, pfiípojky praãky a myãky, jídelní kout, sklepní místnost a box, dlaïba v kuchyni a prosklené lodïii. Cena 399 tis. Kã vãetnû pfievodního poplatku a provize. Zdarma pomûïeme vyfiídit pfiípadn úvûr. Volejte , , REALITY Jano ek, afafiíkova 1216/4, Varnsdorf. Máte zájem o životní - neživotní pojištění, povinné ručení, cestovní pojištění, stavební spoření, penzijní fond a zhodnocování peněz? Pak je tady pro Vás ČSOB Pojišťovna (tel ). Kde a Kdy? Každé druhé pondělí v měsíci v prostorách MěU v Mikulášovicích, zasedací místnost, 1. patro. bývá spousta hub rozkopaných, substrát je rozhrabaný, malé stromky polámané, rozbité ohradníky a rozházené odpadky všeho druhu. I když nám les i háje poskytují plody, které máme rádi, je dost vandalů, kteří ničí přírodu a vůbec jim nic nevadí. Houby nejenže používáme v kuchyni, jsou také ozdobou lesa a hájů. Jejich různorodost, spousta zajímavých tvarů a barevných kombinací vytvářejí v lese nádhernou podívanou díky přírodě kolem nás. Je mi smutno, že nejvíce myslící tvor na světě je schopen ničit vše, co se zrovna připlete do cesty. Takových magorů sice není moc, ale existují a dovedou nadělat spousty škod. Jedna z nejstarších písemných zmínek dokládajících, že u nás lidé houby sbírali a jedli, je z roku Zmiňuje se o tom ve své kuchařské knize Jan Kantor. Antické prameny také dokládají, že se houby konzumovaly nejen záhy po přinesení z lesa, ale že se rovněž sušily a nakládaly. Ve starém Římě si lidé potrpěli hlavně na hřiby, lanýže a žampiony. Konečně láska k pikantně upraveným bílým hřibům stála život císaře Claudia, jemuž je manželka Agrippina předložila v úpravě najedovato. V případech úmrtí nemuselo jít vždy jen o zlý úmysl. Mnohé potíže zavinila malá znalost jedlých hub. Není tedy divu, že velká otrava těmito lesními plody byla zaznamenána například v roce 1018 mezi Slovany v Polabí. Houby rostly a také přicházely na stůl už v dobách předkřesťanských. O tom konečně svědčí nejen slavný popis hostiny u římského boháče Trialchiona z pera básníka Petronia, ale i jejich otisky zachované v jantaru. Houby kdysi tvořily i jednu z předepsaných dávek. V 18. století je museli poddaní odvádět v sušené formě do kuchyně své vrchnosti. Bohuslav Čáslavský předseda Mykologického kroužku Mikulášovice PÒJâKY úvûry pro kaïdého peníze do 48 hodin telefon SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI KVùTNU OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA pan

4 STRANA 4 INFORMACE Severní stopou se šlo letos již po jednatřicáté V sobotu uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a německými turisty ze Sebnitz již 31. ročník turistického pochodu Severní stopou. Celý týden před pochodem bylo deštivé počasí. V pátek již nepršelo, ale foukal vítr. V sobotu ráno byla krásně modrá obloha. Kolem osmé hodiny se zatáhlo a od deváté hodiny začaly dešťové přeháňky, které trvaly celý den. Start pochodu začal v půl osmé v areálu turistické chaty za hřištěm. Mnoho účastníků přijelo posíleným vlakem v půl deváté. Další turisté přijeli historickým motoráčkem po půl desáté. Čas pro registraci na startu byl prodloužen až do hod., aby pochod stihli i účastníci, kteří přijeli dalším vlakem v hod. Pohodu na startu znepříjemňovaly dešťové pře- háňky. Pořadatelé museli v průběhu startu stavět altány a některé starty přesunout do turistické chaty a další starty do kůlny. Nabídka tras byla velmi široká. Od 3 až do 35 km. Nejkratší tříkilometrová trasa byla určena pro zdravotně postižené. Trasy 5, 7 a 13 km byly určeny převážně pro děti a rodiče s dětmi. Trasy 5, 7 a 15 km vedly pouze po české straně. Trasa 13 km byla novinkou letošní stopy. Touto trasou mohli turisté absolvovat nejkratší cestu Sebnitzským lesem přes Taufstein (Křticí kámen) a mimořádně otevřený hraniční přechod na rozhlednu Tanečnici. Velmi hezká byla i trasa 16 km, která vedla přes kopec Kaiserberg nad lyžařskými sjezdovkami, odkud je opravdu netradiční pohled na Dolní Poustevnu. Největší turistickou atrakcí letošní stopy byla návštěva skalních hrádků Nejmladší účastnice letošního ročníku turistického pochodu Severní stopou se narodila Arnstein a Kleinstein. Tuto náročnou, 35 km dlouhou trasu absolvovalo celkem 44 turistů. Rozhlednu Tanečnici navštívilo 823 pěších turistů a 46 cyklistů. Téměř všichni účastníci mohli navštívit kostelík ve Vilémově a poslechnout si hru na varhany. Barevné vyobrazení tohoto kostelíka se stalo námětem pro letošní pamětní list pochodu. Pro letošní stopu bylo využito celkem pěti hraničních přechodů. Hlavního přechodu do Sebnitz, dvou stálých hraničních stezek a dvou mimořádných, jednorázově otevřených hraničních přechodů. Na kontrolách obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách byly pro děti připraveny soutěže o bonbóny. V důsledku dešťových přeháněk byla letošní stopa náročná pro účastníky i pro pořadatele. Někteří účastníci stopu vzdali. Nešli do cíle, ale nejkratší cestou domů nebo na vlak. Velké poděkování si zaslouží především dětské kontroly na trase. V cíli pochodu na Čtverci bylo opět rušno! Účastníci obdrželi barevný pamětní list a suvenýr z keramiky (se stopou). Zvláštní odměnu od Poštovní spořitelny obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci. 3 nejstarší účastníci dostali ještě keramický hrnek se suvenýrem letošní stopy. K občerstvení byly připraveny párky z udírny, točené pivo, limo a sladkosti. Hudební produkci začala big-bandová kapela. Jednalo se o studentskou skupinu z německého gymnázia z Elwangen (partnerská škola rumburského gymnázia). Pak pokračovala bluegrassová skupina Wyrton z Prahy společně s již tradiční country skupinou Srdíčko z Ústí nad Labem. Nehrálo se jen k poslechu, ale i k tanci. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu o historii stopy. Fotoalba nebyla z důvodu deštivého počasí vystavena k prohlížení. Na Čtverec přijelo i VE.I.CE (Venkovské Informační Centrum). Zde byla možnost prohlížení digitálních fotografií a videa ze stopy. Na Čtverci byla možnost zakoupení turistických zajímavostí a výrobků z keramiky. V cíli byl též stánek Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Účastníci si mohli nechat změřit tlak a tělesné tuky. Pojištěnci OZP obdrželi vitamíny. STATISTIKA Letošní stopa byla i přes deštivé počasí 3. nejúspěšnější v historii pochodu. 30. ročník v roce 2006 absolvovalo 1917 účastníků, trasami 29. ročníku v roce 2005 prošlo 1546 účastníků a letošní, 31. ročník absolvovalo 1426 účastníků. Nejúspěšnější trasy letošní stopy : 7 km (316 účastníků) a 13 km (248 účastníků - nejkratší trasa na Tanečnici). Letošní stopu absolvovalo z celkového počtu 1426 účastníků 211 turistů z Německa a 15 z Polska. Cyklistů bylo celkem 57. Dětí bylo asi 500. O zdárný průběh pochodu se staralo více než 100 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách, MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Nejstarší účastník letošního ročníku Jan Bednář. 70 dospělých na startu, na trasách a v cíli). Nejmladší účastníci letošní stopy : 1. Anička Bálková, nar (1 měsíc, 23 dní), Velký Šenov, trasa 5 km; 2. Adélka Poštová, nar (3 měsíce), Šluknov, trasa 5 km; 3. Petr Procházka, nar (4 měsíce), trasa 7 km. Nejstarší účastníci: 1. Jan Bednář, nar (86 let), Dolní Poustevna, trasa 7 km; 2. Věra Hanušová, nar (84 let), Praha, trasa 5 km; 3. Jindřich Prokopius, nar (82 let), Litoměřice, trasa 7 km. Účastníci mohli odcestovat ze Severní stopy opět historickým motoráčkem. Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost Severní stopy. Pochvalu za dobrou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, všem spolupracujícím organizacím (turisté ze Sebnitz, základní škola, myslivci, církev) a všem sponzorům. Severní stopa 2007 byla podpořena v rámci iniciativy Interreg IIIA (projekt v rámci fondů EU). 32. ročník turistického pochodu Severní stopou se uskuteční 10. května Informace a fotografie z letošního i minulých ročníků Severní stopou naleznete na Ing. Jaroslav Leksa

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE - KULTURA STRANA 5 Maharal - tajemství talismanu sobota v hod. Nov dobrodruïn pfiíbûh pro celou rodinu. Ml. pfiístupno. Îivoty tûch druh ch úter v hod. Vynikající snímek o tom, jak jsme Ïili a nakonec tak nûjak pfieïili. Ml. pfiístupno od 12 let. Rocky Balboa ãtvrtek v hod. Sylvester Stallone se opût vrací do ringu! Ml. pfiístupno. Poslední skotsk král sobota v hod. Forest Whitaker jako vládce Ugandy v autentickém dramatu. Ml. pfiístupno od 15 let. ČERVEN 2007 KINO STŘELNICE RUMBURK Robinsonovi nedûle v hod. Rodina potrhl ch vynálezcû zachra- Àuje svût. Ml. pfiístupno. Vratné lahve úter v hod. Opakování komedie Jana a ZdeÀka Svûrákov ch. Ml. pfiístupno. 300: Bitva u Thermopyl ãtvrtek v hod. M tické bitvy ze stránek comicsu F. Millera! Ml. pfiístupno od 12 let. Hudbu sloïil, slova napsal úter v hod. Komedie s D. Barrymore a H. Grantem. Ml. pfiístupno od 12 let. Most do zemû Terabithia ãtvrtek v hod. Rodinn pfiíbûh. Ml. pfiístupno. Spider man 3 sobota v a ve hod. Drama vrcholí! Ta nejvût í bitva na nûj teprve ãeká. Ml. pfiístupno. Hor í uï to nebude úter v hod. Romantická komedie. V hlavní roli Will Ferrell. Ml. pfiístupno. Bestiáfi ãtvrtek v a ve hod. Po ãem touïí Ïeny? A co nechtûjí muïi? Ml. pfiístupno od 15 let. Arthur a Minimojov sobota v a hod. Animovaná podívaná pro malé i velké. Ml. pfiístupno. MĚSTO MIKULÁŠOVICE NABÍZÍ K ODPRODEJI NEMOVITOSTI Podrobnější informace získáte na MěÚ Mikulášovice, p. Břetislav Jehlička, kancelář č. 2 (přízemí). Dům č. p. 384 DŮM KULTURY STŘELNICE RUMBURK ChyÈte zlodûje sobota v hod. Divadelní pohádka J. Zacha (DS Hraniãáfi) v DK Rumburk. Princezny jsou na draka nedûle v hod. Divadelní pohádka pro malé i velké o hodném draku Habánkovi. Docela Velké divadlo Litvínov. Vstupné 50 Kã, dûti 30 Kã. Oblastní pfiehlídka dûtsk ch country souborû sobota ve hod. V domû kultury pofiádá DÛm dûtí a mládeïe Rumburk. V stava prací matefisk ch kol - vernisáï úter v hod. M Komenského a Podhájí. V stavní síà DK. Potrvá do Odpoledne s dechovkou nedûle od do hod. Taneãní a spoleãenská zábava. K tanci a poslechu hraje kapela Îosanka. Vstupné 70 Kã. Letní koncert nedûle v hod. Rumbursk komorní orchestr pod vedením M. Lo Èáka - historické skladby autorû ze luknovského v bûïku. Pofiad v rámci oslav 300 let od vysvûcení loretánské kaple v Rumburku Kostel sv. Vavfiince. Vstupné 50 Kã. CHANSON S pondûlí v hod. Hudební recitál ansonierky V. Wajsarové + doprovod. Zhudebnûné ver e proklet ch básníkû. Vstupné 60 Kã. The best of travesti show nedûle v hod. Travesti show. PraÏská travesti skupina Koãky. Vstupné 100 Kã. Dům č. p. 566 Více jak 700 účastníků přilákal 28. ročník Stezky odvahy S napětím sledovali členové Klubu českých turistů v Rumburku, zda teplé a suché počasí, které trvalo celý duben, vydrží až do 5. 5., dne, kdy se po osmadvacáté konala Stezka odvahy. Stezka odvahy je tradiční akce rumburského turistického klubu - osmikilometrový pochod pro děti a jejich rodiče krásnou přírodou našeho Šluknovského výběžku. Počasí opravdu vydrželo, sluníčko a chuť prožít hezký den přilákaly nakonec 701 lidí (380 dětí, 321 dospělých), a tak mohli být organizátoři (a bylo jich víc než 40) spokojeni. Trasa začínala na nádražíčku v Brtníkách a po vlastním značení vedla malé i velké pochodníky třemi kontrolami až do cíle na turistické louce v osadě Kopec. Tady byli všichni účastníci odměněni diplomem, děti navíc nádhernou vyřezávanou medailí a drobnou sladkostí. Tím ale radosti nekončily - děti se mohly zapojit do různých soutěží o ceny (hod kroužkem na cíl, prolézání pytle, chůze na chůdách, shazování plechovek...), vylosovat si malou hračku či jinou pozornost, koupit si zmrzlinu, tradiční perníkářské výrobky, cukrovou vatu... Samozřejmou součástí příjemného posezení bylo opékání vuřtů na ohýnku, novinkou pak možnost zajít do VE.I.CE (mobilního informačního centra s volně přístupným internetem) či prodej rukodělných výrobků klientů Ústavu sociální péče v Brtníkách. O občerstvení se starali ve stánku přímo na louce či v blízké restauraci pracovníci hospůdky U Vyskočilů a pohodu dotvářela svou hudbou country kapela Ruksak. Velké poděkování patří sponzorům - městům a obcím, soukromníkům a malým i velkým firmám z celého Šluknovského výběžku, bez jejichž přispění a pochopení by se tato krásná akce jen těžko mohla konat. Za KČT Rumburk Lenka Obergruberová Objekt bývalého kina č. p. 944 Lipovsk ble í trh LIPOVÁ - H I Tù SK SKLOLUXUS LIPOVÁ KaÏdá druhá sobota v mûsíci / / / / / Nákup a prodej v eho moïného i nemoïného zboïí - burza. Obãerstvení zaji tûno. TrÏní místo 10 Kã. Info na tel.: ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk.

6 STRANA 6 Velice úspěšně si vedli naši zástupci v prvním závodě Českého poháru v Březolupech. Do sezony vstoupili v plném počtu a i přesto, že ambice jednotlivých závodníků jsou na různých úrovních, téměř ve všech kategoriích Mikulášovičtí bodovali. Nejlépe si vedli starší dorostenci a muži A, kde zlaté medaile putovaly právě do Mikulášovic. Absolutně nejrychleji závod zaběhl Tomáš Fúsek, a to o jednu minutu rychleji než další člen mikulášovického týmu SPORT Mikulášovičtí běžci byli v prvním závodě Českého poháru úspěšní Jakub Bendžela. Nicméně došlo k velmi kuriozní situaci - oba závodníci totiž nebyli na trati bezchybní a získali trestné minuty. Fúsek dvě a Bendžela jednu, takže dosáhli oba naprosto shodného výsledného času, a tak si připsali bez rozdílu 100 bodů za vítězství. Před třetím v pořadí Rosákem z Kralup nad Vltavou se tedy usadili na průběžném prvním místě v celostátním žebříčku. O něco pomaleji než muži běžel starší dorostenec Tomáš LeVan, ale svým výkonem však předčil soupeře ve své kategorii a pro Mikulášovice získal také zlatou medaili. Dobrý výkon zaznamenali také Jaroslav Adámek a Zdeněk Doutnáč, prvně jmenovaný se svým výsledkem nominoval na letošní mistrovství České republiky. V dětských kategoriích Mikulášovičtí sice medailová umístění nezaznamenali, nicméně jejich výsledky zaslouží povzbuzení do další náročné tréninkové fáze jejich dlouhodobé přípravy. Příští závod se MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ V elitní kategorii mužů se na první místo shodně postavili mikulášovičtí závodníci Bendžela a Fúsek, o konečném pořadí rozhodl počítač, který je abecedně seřadil. Bodový zisk do celostátního žebříčku mají však shodný stobodový. poběží v Ostravici a dá se předpokládat, že kopcovitý terén tamního regionu by mohl závodníkům, kteří trénují v prostoru pod Tanečnicí, vyhovovat. ške Jubilejní páté Stapácké hry se vydařily i přes rozmary počasí. Zástupci několika provozů a.s. Stap doplněné o tým Siopsu se mezi sebou utkali na tradičních sportovních hrách. Na kolbištích se urputně bojovalo o každý bod v těch nejrůznějších disciplínách a barvy hned několika týmů hájila celá plejáda zaměstnanců s bydlištěm v Mikulášovicích. Největší zastoupení Mikulášovičanů měl tým Siopsu v čele s místostarostkou Ing. Miluší Trojanovou. Na své si přišly i děti zaměstnanců, pro které byla připravena nejedna zajímavá soutěž o ceny. T.F. Pavel Habr je pro každého soupeře obávaným hráčem, který dokáže s úspěchem zakončovat řadu akcí. Šedesátník si fotbal vychutnal Nejen pěkným dárkem potěšili místní fotbalisté čerstvého šedesátníka Svatopluka Paťhu, ale přidali mu ještě výhru nad soupeřem z Děčína. K dovršení úspěšného dne přálo všem i překrásné jarní počasí, a tak se fotbalová událost měsíce rozhodně povedla. Oslavenec Sváťa Paťha přebírá z rukou kapitána Vojtěcha Šimka dárek od místních fotbalistů. Mikulášovické áčko válí Poslední utkání našich fotbalistů na domácím hřišti bylo sice velmi dramatické, přesto však vítězné. Proti nepříjemnému soupeři z Benešova nad Ploučnicí se domácí prosadili v poměru 4:3, když dvě branky vstřelil Martin Briestenský a po jedné přidali Pavel Habr a Lukáš Novák. O utkání zpět se na domácí půdě bojovalo o skalp děčínského FC - opět úspěšně. Trefili se Pavel Habr (2) a Jaroslav Zbončák, kteří tak přispěli k vítězství 3:1. Mezi těmito zápasy na domácí půdě si mikulášovické áčko ještě dojelo pro vítězství na řeznický stadion, kde zdo- lalo děčínský Start 3:2. O branky se tentokrát postarali Miroslav Soukup, Vojtěch Šimek a Pavel Habr. V poslední době nám naši fotbalisté dělají rozhodně radost, a tak věřmě, že jim tato vítězná série vydrží co nejdéle, nejlépe až do konce sezony. T.F. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Z hřiště TJ Ludgeřovice

Z hřiště TJ Ludgeřovice Z hřiště TJ Ludgeřovice Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2014 Z prvního jarního utkání fotbalistů TJ Ludgeřovice v I.A třídě na domácím hřišti Konalo se za krásného jarního počasí 29.3.2014,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 3 roãník 18 bfiezen 2008 cena 3,- Kã. K ãemu slouïí recyklaãní pfiíspûvky? (str. 4)

ZPRAVODAJ. ãíslo 3 roãník 18 bfiezen 2008 cena 3,- Kã. K ãemu slouïí recyklaãní pfiíspûvky? (str. 4) MIKULÁŠOVICKÝ BŘEZEN 2008 ZPRAVODAJ ãíslo 3 roãník 18 bfiezen 2008 cena 3,- Kã Poãátky turistiky v Mikulá ovicích K ãemu slouïí recyklaãní pfiíspûvky? Kulturní servis Nohec cup pro hospodské (str. 3) (str.

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ ZÁŘÍ 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã Nové zázemí má i matefiská kola Ohlédnutí za letními prázdninami Podzimní tipy na v let Mistrovská obhajoba nakonec nevy la (str.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ ÚNOR 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã Mikulá oviãtí mykologové plánovali na schûzi Ma karní karneval ve kolce Co je nového v Ulitû? Vítûzem byl kaïd, kdo dokonãil (str.

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN

I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN HLAVNÍ PARTNEŘI SK DFO PARDUBICE MĚSTO PARDUBICE I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN SK DFO PARDUBICE o.s. vs. AC SPARTA PRAHA Sobota 17. 10. 2009 v 10:30 Letní stadion Pardubice. Juniorky od 13:00 Vážení

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã

ZPRAVODAJ. ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã MIKULÁŠOVICKÝ PROSINEC 2008 ZPRAVODAJ ãíslo 11 roãník 18 prosinec 2008 cena 3,- Kã Mikulá s ãertem se vrátili do kolky Vydafiená mikulá ská besídka Z historie: Pomníky v Mikulá ovicích Tradiãní Mikulá

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Run-Up 2010: Dokument pro partnery

Run-Up 2010: Dokument pro partnery Run-Up 2010: Dokument pro partnery Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. srpna 2006 ã. 8/2006

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. srpna 2006 ã. 8/2006 MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. srpna 2006 ã. 8/2006 Sběr nebezpečného odpadu v obci Morávka proběhne dne 30. 9. 2006 Bebek 11.00 11.15 Uspolka 11.30

Více