ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník Stezky odvahy Mikulá ovické áãko válí (str. 3) (str. 4) (str. 5) (str. 6) Čarodějné vyučování v místní základní škole Zajímavé zpestření všedního vyučovacího dne zažili v pondělí 30. dubna žáci místní základní školy. Pravidelná výuka se nesla v lehčím duchu, a to když do lavic usedla celá řada nadpřirozených bytostí - čarodějnic, černokněžníků a jiných postav spojených s tímto tradičním dnem. V maskách přišli do školy nejen žáci, ale i učitelský sbor, který se dostavil do tříd za výukou vyparáděný jako ze školy, do které chodil legendární Harry Potter. Tento zajímavý den si všichni užili a také si pochvalovali, jak jim jde výuka pěkně od ruky. Některé děti se ani nestačily odmaskovat a jen se přesunuly na další oslavy, které probíhaly v podvečer u Svatého Huberta a večer u Slovanského domu. T.F. Pálení čarodějnic opět s ohňostrojem Večer začal opět tradičním lampionovým průvodem od městského úřadu na hřiště ke Slovanskému domu, kde již byla připravena vatra. Tam společně s účastníky průvodu putovala i Morana, slavnostní pochodeň, a kolem dokonce tančili mladé čarodějnice za zvuků divokých rytmů. Těsně před zapálením, kterého se letos úspěšně ujali místní hasiči, ještě zatancoval jeden ze souborů taneční skupiny Step by Step. Poté se již rozhořel hlavní mikulášovický oheň, Legrace si užil i učitelský sbor - na snímku ředitelka D. Kalousková s J. Doležalovou. který ve svých plamenech sežehl letošní čarodějnici. Přítomné děti se mohly vydovádět při muzice nebo si na vedlejším ohni spolu s rodiči opéci buřta, a tak si zpříjemnit čekání na ohňostroj, který celou akci zakončil. T.F. Letošní vatru slavnostně zapálili mikulášovičtí hasiči, kteří se vzorně postarali nejen o její kontrolu, ale i o konečnou likvidaci. Školáci na mnoha místech našeho města přiložili ruku k dílu a odvedli pěkný kus práce. Den Země oslavili prací K oslavě tohoto významného dne, jakým Den Země rozhodně je, se letos připojila i naše základní škola - žáci jednotlivých tříd si naplánovali, že pomůžou při úklidu a zvelebení životního prostředí ve svém městě. Musíme konstatovat, že pro řadu obyvatel bylo opravdu příjemným překvapením, s jakou chutí se děti pustily do úklidu. Největší pomocí bylo vyhrabání starého listí v parcích, na koupališti či kolem tělocvičny. V novém kabátě se nyní také pyšní pomník v parku na náměstí. Děti i pedagogický sbor si za tuto akci zaslouží uznání a velké poděkování. Možná, že i díky podobným akcím si naše děti a mládež začnou více vážit svého okolí a v našem městečku bude hned o poznání lépe. T.F.

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR Občané Města Mikulášovice platící za zneškodnění komunálního odpadu zde mohou odevzdat: velkoobjemový odpad z domácností matrace, starý nábytek apod. - kód poplatek za 1 m 3 90,- Kč nebezpečné složky komunálního odpadu vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky, apod.) - kód , vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, PC monitory, apod.) - kód , zářivky - kód , léky - kód , baterie a akumulátory - kód , barvy - kód , oleje - kód , kyseliny - kód , rozpouštědla - kód , zásady - kód , fotochemikálie - kód bez poplatku pneumatiky - kód poplatek osobní pneu. 18,- Kč nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Ústí nad Labem pod č.j.: /130556/02/ZPZ/PZ-106, ze dne Bližší informace u obsluhy sběrného dvora nebo na MěÚ Mikulášovice. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. MYSLIVECKÝ TESÁK INFORMUJE V uplynulých měsících mikulášovičtí myslivci hodnotili výsledky své činnosti za uplynulé období. Již v únoru proběhla výroční schůze, kde s uspokojením konstatovali velmi příznivý průběh dnes již loňské zimy. Předloňská zima byla velmi krutá, a přesto, že jsme zkrmili veškeré zásoby krmiva, napáchala na zvěři (hlavně na srnčí) velké škody. Proto jsme v loňském roce od jejího lovu téměř upustili. Při letošním sčítání, které proběhlo koncem března, se to velmi příznivě projevilo na normovaných stavech. Přesto jsme i letos zkrmili kg kaštanů, které nám mikulášovičtí školáci nasbírali. O seno v loňské zimě zvěř velký zájem neměla. Předložené obiloviny a jeřabiny beze zbytku spotřebovala. V předjarním měsíci jsme zvěři do předloženého krmiva přimíchali lék Cermix, který chrání zvěř V březnu t. r. se v rámci propagace regionu zúčastnilo Informační centrum ve Šluknově dvou veletrhů týkajících se cestovního ruchu. Tím prvním byl Euroregiontour v Jablonci nad Nisou ve dnech , kde jsme vedle účasti na stánku společně s Tolštejnským panstvím měli možnost v krátké prezentaci představit nejvýznamnější památky a turistické proti nosohltanové a podkožní střečkovitosti, proti hlísticím zažívacího traktu a plic, což se projevilo na dobré kondici srnčí zvěře. V současné době se očekává kladení mláďat, a to se neobejde bez ohleduplnosti nás občanů. Při svých procházkách se můžeme setkat se zdánlivě opuštěným mládětem, ke kterému bychom se neměli příliš přibližovat a už vůbec na něho sahat, aby na něm neulpěl lidský pach, kterého se matka děsí a mládě opouští. Pokud na procházku berete svého psa, tak jedině na vodítku, aby zvěř neznepokojoval a ta se mohla v klidu věnovat svým mláďatům. Na svých vycházkách se můžete setkat s plastovou kapslí podobnou bublince na vodováze. Jedná se o vakcínu, která chrání lišku před vzteklinou. Tato nemoc je přenosná na lidi. Vakcína byla aplikována letecky koncem dubna atrakce Mikroregionu Sever. Prezentace byla určena převážně pražským průvodcům. O dva týdny později, v sobotu , se v německém Bad Schandau v Nationalparkhausu konala turistická burza, kde jsme opět informovali V případě nálezu se této návnady nedotýkejte. V současné době myslivci opravují krmná zařízení, doplňují slaniska solí, osévají políčka, aby zpestřili potravní nabídku zvěři, opravují lovné a pozorovací posedy a hlavně se připravují na brzkou senoseč. Červen je již tradičně měsícem myslivosti, měsícem, kdy volně žijící zvěř potřebuje nejvíce klidu. Při svých vycházkách stačí využívat cest, kde na přítomnost člověka je zvěř zvyklá. Pokud máte s sebou psa, tak na vodítku, aby se nenechal strhnout svými pudy a zvěř nepronásledoval a tím vás připravil o příjemný zážitek ze setkání s volně žijící zvěří. Co nejvíce podobných příjemných zážitků při vašem pobytu v přírodě vám přejí mikulášovičtí myslivci. Josef Šťastný myslivecký hospodář Informační centrum ve Šluknově propaguje mikroregion Sever Regionální informační centrum tel.: , , , pondělí - pátek hod. sobota - neděle , hod. Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte německé turisty o turistických cílech v naší oblasti. Velice nás těší vzrůstající zájem turistů o tento výběžek. Těšíme se na shledanou v našem informačním centru. Za IC ve Šluknově Petra Novotná NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Na parketu bylo k vidění nejen klidné zpívání, ale také nervy drásající propracovaná akrobacie létajících tanečnic skupiny Stars. Kytička pro ženy V místním Slovanském domě si v sobotu 12. května odpoledne mohly všechny ženy (především však maminky) s mírným předstihem vychutnat oslavu svého svátku - Dne matek. Tradiční společenskou akci, jak by se dala oslava dnes již nazvat, pořádalo město Mikulášovice a programem a celkovým zajištěním se o ní postarala Agentura Líba paní Libuše Vladařové. Právě ta dala dohromady hned několik zajímavých vystoupení těch nejrůznějších žánrů se zaměřením zejména na tanec a zpěv, nechyběla ani módní přehlídka. Na parketu se představilo několik seskupení dívek (ale i chlapců), která předvedla své soutěžní CENÍK PLOŠNÉ REKLAMY programy, se kterými budou již zanedlouho bojovat v regulérních soutěžích o přízeň odborných porot. Celý program ještě úspěšně doplnilo vystoupení dětí z dětského domova v Lipové a se svojí maškarní módní přehlídkou excelovaly i místní dámy, které leckdy nebyly v kreativních převlecích ani poznat. Na závěr pak přítomné ženy obdržely dárek od sponzorů. Touto cestou přejeme všem maminkám a ženám, které se této akce nemohly zúčastnit, vše nejlepší k jejich svátku. Zároveň děkujeme za věnované dárky firmám Alatex, Lemfeld a syn, Korekta, květinářství Sonia a Skloluxus. Tomáš Fúsek velikost cena za 1 cm 2 A4 (celá strana 260 x 190 mm) Kã 4 Kã A5 (1/2 strany 190 x 130 mm) Kã 4,50 Kã Jin rozmûr 5 Kã za 1 cm 2 Pfiíplatek: 30 % za uvefiejnûní na titulní stranû, 20 % za uvefiejnûní na poslední stranû. Minimální velikost inzerátu je 43 x 30 mm. Než se vypravíme do lesa Houbaření je česká tradice a vášeň. I když se houby ve světě konzumují několik století, se znalostí hub jsme na tom u nás nejlépe. Také máme vynikající lékaře, kteří si poradí s případnými následky nesprávného požití hub. Díky tomu máme i nejnižší úmrtnost týkající se otrav houbami. Na houby chodí v Čechách 80 % obyvatel a ročně jich nasbírají tisíc tun. Podle počasí v roce to také potvrzuje, že lesy v případě růstu hub jsou doslova v obležení houbařů. Houby jsou velkou zásobárnou potravinového řetězce a zpestření jídelníčku. Avšak nejvíce se houby konzumují v rodinách sociálně slabších pro levnou a snadno dostupnou surovinu k přípravě jídel. Využití hub v kuchyni je všestranné. Spousta receptů na jejich úpravy jen potvrzuje, co vše se dá z hub připravit. Vrátím se k obležení lesa. Ne všichni se chovají na svých toulkách při sběru hub slušně. Je neuvěřitelné, co je člověk schopen zničit. Po takovém nájezdu VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Houžvičky je otevřena ve staré spořitelně čp STŘEDA hod. NEDĚLE hod. Máte-li pocit, že není v pořádku příjem televizního signálu vinou převaděče pod Tanečnicí, můžete o této skutečnosti informovat technika (p. Gerhard Guth, opravy televizí Mikulášovice, tel ), který informuje příslušné odborné pracoviště. Pfievod druïst. bytu L v centru Rumburku (námûstí) - 3. NP ãtyfipodlaïního panel. domu, stav velmi dobr, obytná plocha 70 m 2, 220 V, voda a kanalizace vefiejná, zemní plyn - kuch. sporák Mora, vytápûní dálkové, zdûné jádro, samostatné WC a koupelna s vanou, umyvadlem a mích. baterií + pfiíp. praãky + závûsn el. boiler 80 litrû, kuchynû s nerez dfiezem a pák. bateriií, digestofií, pfiípojky praãky a myãky, jídelní kout, sklepní místnost a box, dlaïba v kuchyni a prosklené lodïii. Cena 399 tis. Kã vãetnû pfievodního poplatku a provize. Zdarma pomûïeme vyfiídit pfiípadn úvûr. Volejte , , REALITY Jano ek, afafiíkova 1216/4, Varnsdorf. Máte zájem o životní - neživotní pojištění, povinné ručení, cestovní pojištění, stavební spoření, penzijní fond a zhodnocování peněz? Pak je tady pro Vás ČSOB Pojišťovna (tel ). Kde a Kdy? Každé druhé pondělí v měsíci v prostorách MěU v Mikulášovicích, zasedací místnost, 1. patro. bývá spousta hub rozkopaných, substrát je rozhrabaný, malé stromky polámané, rozbité ohradníky a rozházené odpadky všeho druhu. I když nám les i háje poskytují plody, které máme rádi, je dost vandalů, kteří ničí přírodu a vůbec jim nic nevadí. Houby nejenže používáme v kuchyni, jsou také ozdobou lesa a hájů. Jejich různorodost, spousta zajímavých tvarů a barevných kombinací vytvářejí v lese nádhernou podívanou díky přírodě kolem nás. Je mi smutno, že nejvíce myslící tvor na světě je schopen ničit vše, co se zrovna připlete do cesty. Takových magorů sice není moc, ale existují a dovedou nadělat spousty škod. Jedna z nejstarších písemných zmínek dokládajících, že u nás lidé houby sbírali a jedli, je z roku Zmiňuje se o tom ve své kuchařské knize Jan Kantor. Antické prameny také dokládají, že se houby konzumovaly nejen záhy po přinesení z lesa, ale že se rovněž sušily a nakládaly. Ve starém Římě si lidé potrpěli hlavně na hřiby, lanýže a žampiony. Konečně láska k pikantně upraveným bílým hřibům stála život císaře Claudia, jemuž je manželka Agrippina předložila v úpravě najedovato. V případech úmrtí nemuselo jít vždy jen o zlý úmysl. Mnohé potíže zavinila malá znalost jedlých hub. Není tedy divu, že velká otrava těmito lesními plody byla zaznamenána například v roce 1018 mezi Slovany v Polabí. Houby rostly a také přicházely na stůl už v dobách předkřesťanských. O tom konečně svědčí nejen slavný popis hostiny u římského boháče Trialchiona z pera básníka Petronia, ale i jejich otisky zachované v jantaru. Houby kdysi tvořily i jednu z předepsaných dávek. V 18. století je museli poddaní odvádět v sušené formě do kuchyně své vrchnosti. Bohuslav Čáslavský předseda Mykologického kroužku Mikulášovice PÒJâKY úvûry pro kaïdého peníze do 48 hodin telefon SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI KVùTNU OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA pan

4 STRANA 4 INFORMACE Severní stopou se šlo letos již po jednatřicáté V sobotu uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a německými turisty ze Sebnitz již 31. ročník turistického pochodu Severní stopou. Celý týden před pochodem bylo deštivé počasí. V pátek již nepršelo, ale foukal vítr. V sobotu ráno byla krásně modrá obloha. Kolem osmé hodiny se zatáhlo a od deváté hodiny začaly dešťové přeháňky, které trvaly celý den. Start pochodu začal v půl osmé v areálu turistické chaty za hřištěm. Mnoho účastníků přijelo posíleným vlakem v půl deváté. Další turisté přijeli historickým motoráčkem po půl desáté. Čas pro registraci na startu byl prodloužen až do hod., aby pochod stihli i účastníci, kteří přijeli dalším vlakem v hod. Pohodu na startu znepříjemňovaly dešťové pře- háňky. Pořadatelé museli v průběhu startu stavět altány a některé starty přesunout do turistické chaty a další starty do kůlny. Nabídka tras byla velmi široká. Od 3 až do 35 km. Nejkratší tříkilometrová trasa byla určena pro zdravotně postižené. Trasy 5, 7 a 13 km byly určeny převážně pro děti a rodiče s dětmi. Trasy 5, 7 a 15 km vedly pouze po české straně. Trasa 13 km byla novinkou letošní stopy. Touto trasou mohli turisté absolvovat nejkratší cestu Sebnitzským lesem přes Taufstein (Křticí kámen) a mimořádně otevřený hraniční přechod na rozhlednu Tanečnici. Velmi hezká byla i trasa 16 km, která vedla přes kopec Kaiserberg nad lyžařskými sjezdovkami, odkud je opravdu netradiční pohled na Dolní Poustevnu. Největší turistickou atrakcí letošní stopy byla návštěva skalních hrádků Nejmladší účastnice letošního ročníku turistického pochodu Severní stopou se narodila Arnstein a Kleinstein. Tuto náročnou, 35 km dlouhou trasu absolvovalo celkem 44 turistů. Rozhlednu Tanečnici navštívilo 823 pěších turistů a 46 cyklistů. Téměř všichni účastníci mohli navštívit kostelík ve Vilémově a poslechnout si hru na varhany. Barevné vyobrazení tohoto kostelíka se stalo námětem pro letošní pamětní list pochodu. Pro letošní stopu bylo využito celkem pěti hraničních přechodů. Hlavního přechodu do Sebnitz, dvou stálých hraničních stezek a dvou mimořádných, jednorázově otevřených hraničních přechodů. Na kontrolách obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách byly pro děti připraveny soutěže o bonbóny. V důsledku dešťových přeháněk byla letošní stopa náročná pro účastníky i pro pořadatele. Někteří účastníci stopu vzdali. Nešli do cíle, ale nejkratší cestou domů nebo na vlak. Velké poděkování si zaslouží především dětské kontroly na trase. V cíli pochodu na Čtverci bylo opět rušno! Účastníci obdrželi barevný pamětní list a suvenýr z keramiky (se stopou). Zvláštní odměnu od Poštovní spořitelny obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci. 3 nejstarší účastníci dostali ještě keramický hrnek se suvenýrem letošní stopy. K občerstvení byly připraveny párky z udírny, točené pivo, limo a sladkosti. Hudební produkci začala big-bandová kapela. Jednalo se o studentskou skupinu z německého gymnázia z Elwangen (partnerská škola rumburského gymnázia). Pak pokračovala bluegrassová skupina Wyrton z Prahy společně s již tradiční country skupinou Srdíčko z Ústí nad Labem. Nehrálo se jen k poslechu, ale i k tanci. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu o historii stopy. Fotoalba nebyla z důvodu deštivého počasí vystavena k prohlížení. Na Čtverec přijelo i VE.I.CE (Venkovské Informační Centrum). Zde byla možnost prohlížení digitálních fotografií a videa ze stopy. Na Čtverci byla možnost zakoupení turistických zajímavostí a výrobků z keramiky. V cíli byl též stánek Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Účastníci si mohli nechat změřit tlak a tělesné tuky. Pojištěnci OZP obdrželi vitamíny. STATISTIKA Letošní stopa byla i přes deštivé počasí 3. nejúspěšnější v historii pochodu. 30. ročník v roce 2006 absolvovalo 1917 účastníků, trasami 29. ročníku v roce 2005 prošlo 1546 účastníků a letošní, 31. ročník absolvovalo 1426 účastníků. Nejúspěšnější trasy letošní stopy : 7 km (316 účastníků) a 13 km (248 účastníků - nejkratší trasa na Tanečnici). Letošní stopu absolvovalo z celkového počtu 1426 účastníků 211 turistů z Německa a 15 z Polska. Cyklistů bylo celkem 57. Dětí bylo asi 500. O zdárný průběh pochodu se staralo více než 100 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách, MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Nejstarší účastník letošního ročníku Jan Bednář. 70 dospělých na startu, na trasách a v cíli). Nejmladší účastníci letošní stopy : 1. Anička Bálková, nar (1 měsíc, 23 dní), Velký Šenov, trasa 5 km; 2. Adélka Poštová, nar (3 měsíce), Šluknov, trasa 5 km; 3. Petr Procházka, nar (4 měsíce), trasa 7 km. Nejstarší účastníci: 1. Jan Bednář, nar (86 let), Dolní Poustevna, trasa 7 km; 2. Věra Hanušová, nar (84 let), Praha, trasa 5 km; 3. Jindřich Prokopius, nar (82 let), Litoměřice, trasa 7 km. Účastníci mohli odcestovat ze Severní stopy opět historickým motoráčkem. Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost Severní stopy. Pochvalu za dobrou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, všem spolupracujícím organizacím (turisté ze Sebnitz, základní škola, myslivci, církev) a všem sponzorům. Severní stopa 2007 byla podpořena v rámci iniciativy Interreg IIIA (projekt v rámci fondů EU). 32. ročník turistického pochodu Severní stopou se uskuteční 10. května Informace a fotografie z letošního i minulých ročníků Severní stopou naleznete na Ing. Jaroslav Leksa

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE - KULTURA STRANA 5 Maharal - tajemství talismanu sobota v hod. Nov dobrodruïn pfiíbûh pro celou rodinu. Ml. pfiístupno. Îivoty tûch druh ch úter v hod. Vynikající snímek o tom, jak jsme Ïili a nakonec tak nûjak pfieïili. Ml. pfiístupno od 12 let. Rocky Balboa ãtvrtek v hod. Sylvester Stallone se opût vrací do ringu! Ml. pfiístupno. Poslední skotsk král sobota v hod. Forest Whitaker jako vládce Ugandy v autentickém dramatu. Ml. pfiístupno od 15 let. ČERVEN 2007 KINO STŘELNICE RUMBURK Robinsonovi nedûle v hod. Rodina potrhl ch vynálezcû zachra- Àuje svût. Ml. pfiístupno. Vratné lahve úter v hod. Opakování komedie Jana a ZdeÀka Svûrákov ch. Ml. pfiístupno. 300: Bitva u Thermopyl ãtvrtek v hod. M tické bitvy ze stránek comicsu F. Millera! Ml. pfiístupno od 12 let. Hudbu sloïil, slova napsal úter v hod. Komedie s D. Barrymore a H. Grantem. Ml. pfiístupno od 12 let. Most do zemû Terabithia ãtvrtek v hod. Rodinn pfiíbûh. Ml. pfiístupno. Spider man 3 sobota v a ve hod. Drama vrcholí! Ta nejvût í bitva na nûj teprve ãeká. Ml. pfiístupno. Hor í uï to nebude úter v hod. Romantická komedie. V hlavní roli Will Ferrell. Ml. pfiístupno. Bestiáfi ãtvrtek v a ve hod. Po ãem touïí Ïeny? A co nechtûjí muïi? Ml. pfiístupno od 15 let. Arthur a Minimojov sobota v a hod. Animovaná podívaná pro malé i velké. Ml. pfiístupno. MĚSTO MIKULÁŠOVICE NABÍZÍ K ODPRODEJI NEMOVITOSTI Podrobnější informace získáte na MěÚ Mikulášovice, p. Břetislav Jehlička, kancelář č. 2 (přízemí). Dům č. p. 384 DŮM KULTURY STŘELNICE RUMBURK ChyÈte zlodûje sobota v hod. Divadelní pohádka J. Zacha (DS Hraniãáfi) v DK Rumburk. Princezny jsou na draka nedûle v hod. Divadelní pohádka pro malé i velké o hodném draku Habánkovi. Docela Velké divadlo Litvínov. Vstupné 50 Kã, dûti 30 Kã. Oblastní pfiehlídka dûtsk ch country souborû sobota ve hod. V domû kultury pofiádá DÛm dûtí a mládeïe Rumburk. V stava prací matefisk ch kol - vernisáï úter v hod. M Komenského a Podhájí. V stavní síà DK. Potrvá do Odpoledne s dechovkou nedûle od do hod. Taneãní a spoleãenská zábava. K tanci a poslechu hraje kapela Îosanka. Vstupné 70 Kã. Letní koncert nedûle v hod. Rumbursk komorní orchestr pod vedením M. Lo Èáka - historické skladby autorû ze luknovského v bûïku. Pofiad v rámci oslav 300 let od vysvûcení loretánské kaple v Rumburku Kostel sv. Vavfiince. Vstupné 50 Kã. CHANSON S pondûlí v hod. Hudební recitál ansonierky V. Wajsarové + doprovod. Zhudebnûné ver e proklet ch básníkû. Vstupné 60 Kã. The best of travesti show nedûle v hod. Travesti show. PraÏská travesti skupina Koãky. Vstupné 100 Kã. Dům č. p. 566 Více jak 700 účastníků přilákal 28. ročník Stezky odvahy S napětím sledovali členové Klubu českých turistů v Rumburku, zda teplé a suché počasí, které trvalo celý duben, vydrží až do 5. 5., dne, kdy se po osmadvacáté konala Stezka odvahy. Stezka odvahy je tradiční akce rumburského turistického klubu - osmikilometrový pochod pro děti a jejich rodiče krásnou přírodou našeho Šluknovského výběžku. Počasí opravdu vydrželo, sluníčko a chuť prožít hezký den přilákaly nakonec 701 lidí (380 dětí, 321 dospělých), a tak mohli být organizátoři (a bylo jich víc než 40) spokojeni. Trasa začínala na nádražíčku v Brtníkách a po vlastním značení vedla malé i velké pochodníky třemi kontrolami až do cíle na turistické louce v osadě Kopec. Tady byli všichni účastníci odměněni diplomem, děti navíc nádhernou vyřezávanou medailí a drobnou sladkostí. Tím ale radosti nekončily - děti se mohly zapojit do různých soutěží o ceny (hod kroužkem na cíl, prolézání pytle, chůze na chůdách, shazování plechovek...), vylosovat si malou hračku či jinou pozornost, koupit si zmrzlinu, tradiční perníkářské výrobky, cukrovou vatu... Samozřejmou součástí příjemného posezení bylo opékání vuřtů na ohýnku, novinkou pak možnost zajít do VE.I.CE (mobilního informačního centra s volně přístupným internetem) či prodej rukodělných výrobků klientů Ústavu sociální péče v Brtníkách. O občerstvení se starali ve stánku přímo na louce či v blízké restauraci pracovníci hospůdky U Vyskočilů a pohodu dotvářela svou hudbou country kapela Ruksak. Velké poděkování patří sponzorům - městům a obcím, soukromníkům a malým i velkým firmám z celého Šluknovského výběžku, bez jejichž přispění a pochopení by se tato krásná akce jen těžko mohla konat. Za KČT Rumburk Lenka Obergruberová Objekt bývalého kina č. p. 944 Lipovsk ble í trh LIPOVÁ - H I Tù SK SKLOLUXUS LIPOVÁ KaÏdá druhá sobota v mûsíci / / / / / Nákup a prodej v eho moïného i nemoïného zboïí - burza. Obãerstvení zaji tûno. TrÏní místo 10 Kã. Info na tel.: ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk.

6 STRANA 6 Velice úspěšně si vedli naši zástupci v prvním závodě Českého poháru v Březolupech. Do sezony vstoupili v plném počtu a i přesto, že ambice jednotlivých závodníků jsou na různých úrovních, téměř ve všech kategoriích Mikulášovičtí bodovali. Nejlépe si vedli starší dorostenci a muži A, kde zlaté medaile putovaly právě do Mikulášovic. Absolutně nejrychleji závod zaběhl Tomáš Fúsek, a to o jednu minutu rychleji než další člen mikulášovického týmu SPORT Mikulášovičtí běžci byli v prvním závodě Českého poháru úspěšní Jakub Bendžela. Nicméně došlo k velmi kuriozní situaci - oba závodníci totiž nebyli na trati bezchybní a získali trestné minuty. Fúsek dvě a Bendžela jednu, takže dosáhli oba naprosto shodného výsledného času, a tak si připsali bez rozdílu 100 bodů za vítězství. Před třetím v pořadí Rosákem z Kralup nad Vltavou se tedy usadili na průběžném prvním místě v celostátním žebříčku. O něco pomaleji než muži běžel starší dorostenec Tomáš LeVan, ale svým výkonem však předčil soupeře ve své kategorii a pro Mikulášovice získal také zlatou medaili. Dobrý výkon zaznamenali také Jaroslav Adámek a Zdeněk Doutnáč, prvně jmenovaný se svým výsledkem nominoval na letošní mistrovství České republiky. V dětských kategoriích Mikulášovičtí sice medailová umístění nezaznamenali, nicméně jejich výsledky zaslouží povzbuzení do další náročné tréninkové fáze jejich dlouhodobé přípravy. Příští závod se MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ V elitní kategorii mužů se na první místo shodně postavili mikulášovičtí závodníci Bendžela a Fúsek, o konečném pořadí rozhodl počítač, který je abecedně seřadil. Bodový zisk do celostátního žebříčku mají však shodný stobodový. poběží v Ostravici a dá se předpokládat, že kopcovitý terén tamního regionu by mohl závodníkům, kteří trénují v prostoru pod Tanečnicí, vyhovovat. ške Jubilejní páté Stapácké hry se vydařily i přes rozmary počasí. Zástupci několika provozů a.s. Stap doplněné o tým Siopsu se mezi sebou utkali na tradičních sportovních hrách. Na kolbištích se urputně bojovalo o každý bod v těch nejrůznějších disciplínách a barvy hned několika týmů hájila celá plejáda zaměstnanců s bydlištěm v Mikulášovicích. Největší zastoupení Mikulášovičanů měl tým Siopsu v čele s místostarostkou Ing. Miluší Trojanovou. Na své si přišly i děti zaměstnanců, pro které byla připravena nejedna zajímavá soutěž o ceny. T.F. Pavel Habr je pro každého soupeře obávaným hráčem, který dokáže s úspěchem zakončovat řadu akcí. Šedesátník si fotbal vychutnal Nejen pěkným dárkem potěšili místní fotbalisté čerstvého šedesátníka Svatopluka Paťhu, ale přidali mu ještě výhru nad soupeřem z Děčína. K dovršení úspěšného dne přálo všem i překrásné jarní počasí, a tak se fotbalová událost měsíce rozhodně povedla. Oslavenec Sváťa Paťha přebírá z rukou kapitána Vojtěcha Šimka dárek od místních fotbalistů. Mikulášovické áčko válí Poslední utkání našich fotbalistů na domácím hřišti bylo sice velmi dramatické, přesto však vítězné. Proti nepříjemnému soupeři z Benešova nad Ploučnicí se domácí prosadili v poměru 4:3, když dvě branky vstřelil Martin Briestenský a po jedné přidali Pavel Habr a Lukáš Novák. O utkání zpět se na domácí půdě bojovalo o skalp děčínského FC - opět úspěšně. Trefili se Pavel Habr (2) a Jaroslav Zbončák, kteří tak přispěli k vítězství 3:1. Mezi těmito zápasy na domácí půdě si mikulášovické áčko ještě dojelo pro vítězství na řeznický stadion, kde zdo- lalo děčínský Start 3:2. O branky se tentokrát postarali Miroslav Soukup, Vojtěch Šimek a Pavel Habr. V poslední době nám naši fotbalisté dělají rozhodně radost, a tak věřmě, že jim tato vítězná série vydrží co nejdéle, nejlépe až do konce sezony. T.F. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

Opět jsme si to společně užili

Opět jsme si to společně užili číslo 5 ročník 22 květen 2012 ZDARMA Mistrovství České republiky Turistický závod jednotlivců 16.6.2012 Fotozprávy - Den země str. 4 Opět jsme si to společně užili Druhý ročník Retro Prvního máje se setkal

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz Číslo 11 ČERVEN 2007 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY BUDOU JATKA V MAJETKU MĚSTA? Asi nikomu z varnsdorfských patriotů není lhostejný osud

Více

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí rychnovský ZPRAVODAJ říjen 2012 ročník 39 Rychnovský jarmark bojoval s deštěm Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí Jak to bude s poplatky za odpady? l zprávy Co nového ve městě? Placení parkovného

Více

Další nezaměstnaní dostali šanci. Krásná Lípa předávala zkušenosti v Chorvatsku

Další nezaměstnaní dostali šanci. Krásná Lípa předávala zkušenosti v Chorvatsku 450 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 23. května 4,- Kč Čtvrtek 9. května Další nezaměstnaní dostali šanci Veřejně prospěšné práce mají v Krásné Lípě již dlouhou tradici. V průběhu

Více

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 Nejlepším psovodem Radek Holý ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30. května 8. června 2012... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. a 4. strana Ročník

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského číslo 5 ročník 25 ZDARMA DEN DĚTÍ v sobotu 30.5.2015 od 15.00 hodin v Ráji poutníků NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 21.6.2015 Nádvoří továrny Mikov od 11.00 h. U Slovanského domu od 14.00 hodin Mikulášovické pálení

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5,

Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5, Advent v barvě... na 5. straně POZVÁNKA 25. prosince Betlém v klášteře...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek

Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek číslo 4 2010201 01245du ben 2010 červenec srpen 2014 2013201020101245dube n 2010 Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY 2014 v sobotu 30. srpna 2014 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek Uvnitř

Více