Hejkal. bøezen 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejkal. bøezen 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná"

Transkript

1 . rèník ŠKOLA V OBCI Vážení splubèané, svùj prstr v dnešním vydání našeh bèasníku budu vìnvat velice dùležitému tématu, které se týká bezprstøednì všech bèanù tét bce. Mnzí mhu namítat, že se téma škla v bci týká puze rdin které mají dìti šklníh vìku. Omyl Vážení. Týká se t skuteènì všech neb bec z pzice zøizvatele škly je pvinna zajistit její financvání, které se skládá z prstøedkù státu a z rzpètu zøizvatele, tedy bce a ptažm nás všech. Z pùvdních tøí, tehdy becných škl, které se v rce 195 nacházely v Kcléøvì, Huntíøvì a Zábøí nám zùstala v suèasné dbì už jen jedna základní devítiletá škla v Kcléøvì. Vìtšina z Vás d tét škly chdila, pak jejich dìti a teï vnuèata. Øíká se, a já na rzdíl d nìkterých jsem pøesvìdèen, že když z vesnice zmizí škla, zmizí s ní i kus živta. Pr øadu místních by t znamenal kmplikaci v djíždìní a dpravvání jejich ratlestí d nìkteré ze základních škl ve mìstì, a t nemluvím strachu z jistéh nebezpeèí, které djíždìní, s tím spjené èekání na spj v nevytápìných a neútulných èekárnách, pøedstavuje. Bhužel se nacházíme v dbì kdy se hledá každá úspra a mnhdy na místech kde t není vhdné, a tam kde by se šetøit mìl tam se rezervy nevidí. Samtný stát zrvna vesnickým šklám mc nepøeje. Dalším dùkazem th je nvì vydaný pkyn ministrynì šklství k udìlvání výjimek prvzvání pdlimitních škl. V minulsti t znamenal, že bec prvzující pdlimitní ZŠ musí platit nejenm prvzní náklady škly, ale dplácet d mzdvéh fndu za každé chybìjící dítì, d plnéh stavu, cca 5-0 tisíc krun za rk. V našem pøípadì je plný stav škly (pøi 9 tøídách a pètu 17 žákù na tøídu) 15 žákù. Prt jsme pøistupili ke sluèení tøíd na 1. stupni a mìli bychm mít v 7 tøídách 119 žákù. V suèasné dbì jich je jen 94 a v pøíštím šklním rce jich bude zøejmì 8-85 (ze škly vyjde více dìtí než jich byl zapsán d 1. tøídy). D plnéh pètu bude tedy chybìt 5 žákù. Pdle nvéh pkynu ministerstva by pr pøíští šklní rk již nebyla výjimka vùbec vydána a naše škla by musela pøejít d režimu maltøídky puze s 1. stupnìm (1.-5.tø.) a pzdìji by byla, dle méh sudu zavøena zcela (nezvýší-li se pèet žákù). Jsem pøesvìdèen, že jestli dpustíme uzavøení naší škly jen tìžk by se pvedl dalším generacím šklu znvu tevøít. V letšním rce pèítáme v rzpètu s èástku 560 tis. (èástka na prvzní náklady pr mateøsku šklu, základní šklu a šklní jídelnu). K tmu je tøeba ještì pøipèítat èástku na chybìjící žáky dle limitu pètu žákù ve Hejkal Obecní nviny vydává OÚ Vítìzná bøezen 004 cena 5 Kè tøídì, cž èiní v letšním rce Kè na 1 žáka I. stupnì a Kè na 1 žáka na II. stupni. (7.000 Kè celkem pr rk 004). Samzøejmì že lze pøedpkládat, že tat èástka bude rk d rku narùstat, ale i pøest si myslím, že zajištìní dsažitelnéh základníh vzdìlání by mìl být priritu každé bce. Pøest, že naše škla má mderní pèítaèvu uèebnu na druhém stupni, seznamvací pèítaèvu uèebnu pr první stupeò, nepmenutelné výsledky ve sprtvních, pøírdvìdných ale i technických sutìžích, pøest z rùzných dùvdù v naší škle dìtí ubývá. Úbytek dìtí má pøímu suvislst s financváním. Státní pøíspìvek na základní vzdìlávání se skládá z urèenéh nrmativu na žáka a jeh výše je násbek nrmativu a pètu žákù v knkrétní škle. Pøevádìn je pak na všechny zøizvatele škl zaøazených státem d tzv. sítì škl. V tmt pøípadì vìtšinu zøizvatel hradí puze vìtší pravy neb investice. Tt všem platí puze v pøípadì, že šklu navštìvuje urèený pèet žákù pøi prùmìru 17 žákù na jednu tøídu a škla je tzv. limitní. T všem není pøípad naší Základní škly ve Vítìzné. Naše škla je svým prùmìrným pètem žákù na jednu tøídu již nìklik let pd stanveným limitem. (Pr dsažení lepšíh prùmìru byly na prvním stupni sluèeny dvì tøídy). V pøípadì, že je škla pdlimitní musí zøizvatel na každý šklní rk žádat ministerstv šklství udìlení výjimky, aby škla zùstala zaøazena v síti škl a byla splufinancvána státem. Sami jste t mžná nezaregistrvali, ale již delší dbu sílí tlak ze strany ministerstva na ptimalizaci pètu škl v ÈR, a pøijatá patøení v pdbì nvých pdmínek limitujících udìlení výjimky, zvýšení prùmìrù pètu žákù na tøídu smìøují k pstupné likvidaci škl na bcích. D vydání pkynu ministrynì šklství ze dne se zøizvatelé škl pøijatými patøeními vždy ubránili tmu aby museli šklu uzavøít neb výraznì mezit její prvz. A t i za cenu závazku, že šklu dfinancují ze svých skrmných becních rzpètù. I naše bec v tmt úsilí nezùstává pzadu. Všichni si dbøe uvìdmujeme, že škla má svu tradici, své míst a d naší bce patøí. Snažíme se její zachvání v pdbì plnì rganizvané základní škly. Z tht dùvdu jsme na veøejném zasedání dne pøijali usnesení kde žádáme udìlení výjimky se závazkem dfinancvání rzdílu mezi pskytnutým pøíspìvkem a skuteènu ptøebu škly. Zárveò jsme dsuhlasili i pskytnutí pøíspìvku ve výši 5 tis. Kè rdinám, které umístí své dítì d naší základní škly. Abslvvali jsme nìklik jednání s krajskými úøedníky i zástupci krajské samsprávy, p vydání zmínìnéh pkynu jsme zaslali prtestní dpis pøím ministryni pkraèvání na stranì

2 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA PROGRAM: kntrla usnesení z infrmace z èinnsti OÚ. pdrbná zpráva prvedených zmìnách závazných ukazatelù v rzpètu závìreèná zpráva hspdaøení 5. výrèní zpráva pskytvání infrmací v rce zpráva hspdaøení v becních lesích 7. závazné dkumenty becníh úøadu a bce 8. prjednání prdeje becníh majetku-pzemky,byty 9. peèvatelská služba-ceník-služby 10. pdané žádsti k zastupitelstvu 11. dhda klekt.èlenství ve Sdružení hasièù 1. sprtcentrum 1. škla žádst vyjímku,pøíspìvek 14. becnì závazná vyhláška è.01/ mimsudní vyrvnání Mavl 16. FRB na rk II.etapa reknstrukce vdvdu 18. Lesy ÈR 19. vdné zástavní práv 1. pvìøení stavební kmise. vyrvnání pdílù na majetku. zprávy práci kmisí a výbrù 4. rùzné vzniknut víceúèelvé sprtvištì s antukvu plchu, nvými stžáry na sí, vhdné pr míèvé sprty a tenis. V zadní èásti by mìl být škvárvé høištì na malu kpanu. Celý areál by byl ze dvu stran plcen vyským pltem. Další zpracvávanu žádstí dtaci je fin. pdpra aktualizace územníh plánu bce, kteru jsme se zabývali pøi psledním zasedání OZ. Spleènì se žádstí dtaci na prvz peèvatelské služby v bci jsme pžádali dtaci ze státníh rzpètu a t na výmìnu primárníh kruhu vytápìní budvy OÚ tepelnými èerpadly. Tut výmìnu bychm mìli ušetøit / nákladù na vytápìní. Obdbné øešení se nabízí i pr snížení nákladù ve sprtcentru. V mìsíci bøeznu bychm se mìli rvnìž dzvìdìt výsledek pdaných žádstí dtaci POV, které jsme pdávali na pdzim lòskéh rku. Jedná se plánvanu výmìnu autbusvých zastávek srubvéh typu v Huntíøvì u hasièské zbrjnice a u truhlárny, dále na køižvatce silnic na Kcbeøe, Trutnv a Dvùr Králvé n/l a druhá na pravu pláštìní budvy mateøské škly a becníh úøadu v Kcléøvì. Pdnikli jsme pøípravné krky k prvedení pravy støechy nad zastávku a knihvnu v Kmárvì, tak aby se lets mhla tat prava prvést. Pøedlžením nabídky byl pvìøen pan Drabík Martin z Kcléøva. Z ÈINNOSTI Z JEDNÁNÍ Jedna z hlavních èinnstí OÚ v uplynulém bdbí byl * PEGALE Kè pøíspìvek na èinnst v rce 004 zejména zajištìní sjízdnsti místních a úèelvých * JUNÁK svaz skautù a skautek ÈR, støedisk Zvièina kmunikací. Dále jsme se vìnvali dknèení prnájem pzemku bývalý lm za symblicku 1 Kè inventarizace majetku a pøípravám na kntrlu * Sprtcentrum - schválení realizace výmìny hspdaøení za rk 00, která prbìhla dne.únra. primárníh zdrje vytápìní tìlcvièny, sauny s Od mìsíce ledna z dùvdu splnìní zákna vdvdech pøíslušenstvím ze suèasnéh plynvéh za nabízený becní úøad pøevedl prvzvání becníh vdvdu systém tepelných èerpadel spleènsti IVT. právnìnému prvzvateli a t vdhspdáøské službì * ŠKOLA - byl navrhnut a schválen pdání žádsti Trkan Vrchlabí. Dále se vìnval nvelizaci becnì udìlení výjimky z pètu žákù vèetnì pøijetí závazku bce k závazné vyhlášky místních pplatcích a tvrbì vnitøních dfinancvání rzdílu mezi pskytnutými fin. prstøedky pøedpisù becníh úøadu. Krajskému úøadu -dbru šklství a výši pøedlženéh Zastupitelé se sešli na tøech pracvních jednáních kde nrmativu ZŠ. spleènì øešili tázky naplnìnsti žákù naší základní * Byla schválen a becnì závazná vyhláška è.01/004 škly, vytvøení pdmínek pr zvýšení její naplnìnsti. * FRB na rk zastupitelstv suhlasí s Byli seznámeni s nvì vzniklým bèanským sdružením pskytváním fin. prstøedkù z FRB pr rk 004 dle Pegale, které má ve své hlavní náplni rganizvání schválené becnì závazné vyhlášky v celkvé výši max. vlnéh èasu mládeže. Za pøítmnsti právníka jsme 400 tis.kè jednali s p.venzaru mžnstech uvlnìní zástavy Žádsti druèené becnímu úøadu ve Vítìzné d becníh majetku. Rvnìž jsme se zúèastnili jednání budu psuzeny d výbìrvu Spleèenství Pdkrknší, které prbíhal ve Vlèicích. kmisí, kteru pr tent úèel a na tut dbu jmenuje Hlavním tématem byla mžnst pìstvání energetických starsta bce.výsledek bude zveøejnìn na úøední desce a pldin v reginu a jejich následné zpracvání na paliv. úspìšní žadatelé budu vyzváni k sepsání smluvy Pøed kncem rku byl žadatelùm umístìní d DPS pùjèce. Zápis psuzvání žádstí pøedlží pøedsedkynì Dvùr Králvé nabídnut umístìní d bdbnéh zaøízení kmise na následném zasedání OZ. K tmut úèelu byla v Hajnici ale ba žadatelé tut mžnst nevyužili. jmenvána na bdbí d výbìrvá Dále jsme na základì získaných infrmací pdali kmise ve slžení: pøedsedkynì paní Marelvá D, 1.èlen žádst dtaci na reknstrukci veøejnéh sprtvištì, Ing. Balákvá Z.,.èlen paní Hlušièkvá M. které v pøípadì úspìchu žádsti a vùle zastupitelù vznikne * Vdné 004 na základì výsledkù výdajù a pøíjmù v na pzemku bce za tvárnu VLT pøed è.p. 69, 06 a kapitle pitná vda za rk 00 byl spèítán fin. náklad 07, v prstru, kde jsu nyní zbytky pùvdníh na 1 m pitné vdy takt: dìtskéh høištì. Vpøípadì úspìchu tht prjektu bude Prvzní náklady v rce 00 nutné nejprve vymìnit ptrubní vedení vdvdníh øadu Mzdvé náklady Kè na dtèeném pzemku. Dle prjektu by zde mìl pkraèvání na stranì

3 pkraèvání ze strany Drbný hmtný majetek 1901 Kè Opravy a udržvání 855 Kè El. energie 561 Kè Služby statní Kè Odvdy státu 989 Kè Materiál 8064 Kè Prdané m vdy Kè Náklady celkem Kè Kè/1 m pitné vdy 19,44Kè Zastupitelstv schválil cenu vdnéh na bdbí d d pr všechny dbìratele dle kalkulace ceny vdnéh na 19,50 Kè 1 m a zárveò rzhdl dtvat cenu vdnéh pr byvatele hlášené k trvalému pbytu ve Vítìzné, èástku,50 Kè/1 m Tat dtace bude pskytnuta každé sbì pøihlášené k trvalému pbytu ve Vítìzné na dbu urèitu: na 1 rk. Pdkladem pr pskytnutí dtace bude evidence byvatelstva vedená u becníh úøadu ve Vítìzné vždy k 1. lednu. kalendáøníh rku. Vdné na rk 004 pr trvale hlášené byvatele Vítìzné èiní 17,00 Kè/1 m Pøevedení zástavníh práva Venzara Z dùvdu uvlnìní zástavy k bytvému dmu è.p. 1, a stavební parcele pd tímt dmem byl schválen pøevedení zástavníh práva z tìcht nemvitstí na budvu základní škly v Kcléøvì. Vzájemné vyrvnání Pøedkládám ke zvážení ústnì nabízené øešení vzájemnéh vyrvnání mezi bcí Vítìzná a ZOD Vítìzná. Správce knkurzní pdstaty ing. Hlaváèek na základì dstupných materiálù tvrdí, že likvidvaný ZOD Vítìzná je pdílníkem na investièní akci výstavba hydrglbù. Správce navrhuje za pøevedení svéh pdílu na majetku hydrglbù Kcléøv na bec Vítìzná pøevedení majetku bce v hdntì 400 tis.kè. Tt zastupitelé zamítli. ŠKOLA V OBCI pkraèvání ze strany 1 šklství, vstupili jsme d jednání se spleènstí Osnad a d pøíštíh šklníh rku by mìl šklní autbus svážet dìti d škly cca 45 minut pzdìji než je tmu nyní. Dìti by nemuseli, zejména ti ze spdní èásti bce Kmárv, Zábøí ale i Huntíøva, tak brz vstávat, ale jak se zdá je t všechn mál. Jak jsem se dne 9.. p zasedání krajské šklské kmise dzvìdìl krajský dbr šklství naši žádst udìlení výjimky nepdpøí. Pr zajímavst dùvdem nedpruèení udìlení výjimky je fakt, že ve vzdálensti 15km je jiná základní škla, která je schpna naše žáky pøijmut. Jak se k tmu pstaví ministerstv se dá už dpøedu dhadvat. Vzhledem k tmu, že již mnh mžnstí, jak zvrátit tent nepøíznivý vývj nezbývá, bracíme se na ty z Vás, kteøí sdílí náš názr a chtìjí pmci v bji za zachvání naší základní škly vyjádøete svu pdpru vlastním dpisem zaslaným na místní becní úøad, neb se zúèastnìte pdpisvé akce, která bude trvat d a bude umístìna na tìch veøejných místech, kde nám t umžní. V pøípadì jejíh úspìchu druèíme tent výsledek na ministerstv pøím paní ministryni. Myslím, že pøišla dba, kdy máme pslední mžnst bjvat za zachvání naší ZŠ, a neb se pdvlit tlaku ministerských úøedníkù a pslušnì šklu nechat umøít! Bjvat za Vás, a za zachvání škly jsme pøipraveni, jenm nám k tmu dejte patøièný pvel v pdbì Vašeh vyjádøení. Zveme všechny bèany ke spleèné schùzce s pø edstaviteli zastupitelstva bce a vedení ZŠ ve Vítìzné k výše uvedenému tématu, které se kná ve ètvrtek d hd v zasedací místnsti OÚ Zdenìk Mûhl, starsta ZÁMÌR OBCE prdat: pz. par. èísl 1048 výmìøe 85 m v KÚ Huntíøv pz.par.è.174 výmìøe 14 m statní plcha kmunikace v KU Kcléøv.(u Nývltù nad rybníèkem.) pz.par.è.747 výmìøe 980m v KU Huntíøv ddìlit a prdat: èást pz. par. 1057/1 v KÚ Huntíøv, zamìøení a ddìlení pz.par. Prvede žadatel na svùj náklad. kupit: Pzem.par.è.1505/5, 1505/4, 1505/0 00/, 01/1, 18 celkvé výmìøe m vše v KÚ Kcléøv zahájit pøípravné práce vèetnì žádsti dtaci, suvisející s II.etapu reknstrukce veøejnéh vdvdu spleènì s rzšíøením stávajícíh vdvdu ze zdrje Hydrglbus d Ptaèích dmkù. Pøípravné práce bsahují veškeré nutné èinnsti knèící pøípravu výbìrvéh øízení na zhtvitele. Finanèní pøíspìvek rdinám žákù nastupujících d ZŠ Vítìzná Za úèelem pdpry a zlepšení sciální situace rdin se šklními dìtmi byl navrhnut a pté schválen vyplatit jednrázvý fin. pøíspìvek ve výši 5 tisíc Kè na jedn nvì zapsané dítì d naší ZŠ Vítìzná, bez hledu na trvalé bydlištì rdiny. Pr vyplácení pøíspìvku bude bcí zøízen fnd v becním rzpètu, z kteréh bude pøíspìvek bec vyplácet p úspìšném abslvvání 1.plletí d zápisu žáka d ZŠ. Pøíspìvek je vyplatitelný na každé nvì zapsané dítì puze jednu za celé bdbí jeh šklní dcházky. Peèvatelská služba ruèní úklid snìhu z pøístupvých cest na sukrmém pzemku 50,-Kè /hdinu ruèní úklid snìhu z pøístupvých cest na sukrmém pzemku za pužití drbné mechanizace 70 Kè/hdinu Ú ØE D N Í HODINY ZMÌNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE D bude Obecní úøad pøijímat pdnìty a návrhy k zapracvání d územníh plánu bce.mùžete je druèit puze písemnì na adresu OÚ s znaèením Návrh zmìn ve schváleném územním plánu bce Vítìzná. Psuzení a vyhdncení z hlediska bce prbìhne na dubnvém zasedání OZ v rce 004. Výsledek bude pøedlžen ke zpracvání. N A O UPOZORÒUJEME Na pvinnst nahlášení všech psù ve vlastnictví a patøení tìcht psù evidenèní známku. Frmuláø i známku bdržíte na OÚ. Tt se vztahuje na fyzické neb právnické sby, které jsu držitelem psa a které mají trvalý pbyt na území bce Vítìzná. Nahlásit se musí všichni psi starší. mìsícù. Ú

4 ZPRÁVY ZE ŠKOLY únr žáci. tøídy deslali své práce d sutìže "uklízíme s Elektrluxem" - 9 žákù z 8. a 9. tøídy pslal své práce d literární sutìže "Tak t øíkám já", kteru vyhlásila Mìstská knihvna Slavj ve Dvøe Králvé n. L. Jedná se pøeklady libvlné básnì z Rukpisu králvédvrskéh ze starèeštiny d dnešníh jazyka kresníh kla dìjepisné lympiády se zúèastnil Tmáš Pavelka z 8. tøídy. Olympiády se úèastnil 4 žákù ze základních škl a gymnázií. Tmáš se umístil mezi dvaceti nejlepšími. - d literární sutìže "Zlatá tužka", kteru pøádá DDM - Jednièka ve Dvøe Králvé, deslali 4 práce žáci z 9. tøídy. Musher klub Zvièina bílu stpu Jsme sami naprst sami na téhle planetì, uprstøed všech frem živta, které nás bklpují. Jedinu výjimku je pes, jenž s námi uzavøel spjenectví. Tak a máme p sezónì. Øekli jsme si v nedìli. únra v restauraci v Hrním Lánvì. Za kny pršel a my èekali na vyhlášení psledníh, nejtìžšíh a nejprestižnìjšíh závdu Ledvá jízda.. Sníh zanedluh rztaje a pøišel èas k malé rekapitulaci téhle sezóny. P pèáteèních bavách z nedstatku snìhu, cž zapøièinil zrušení jednh závdu, t pr náš klub byl celkem úspìšný rk. Zúèastnili jsme se dvu pdzimních tzv. kárvých a ètyøech zimních saòvých závdù. Pr lepší pchpení rganizace tìcht závdù je ptøeba uvést rzpis kategrií, pr které se tyt závdy vypisují. Základní rzdìlení dle délky trati Název Sprint - krátké Mid - støední Lng - dluhé etapvé Délka trati 5-15 km 15-5 km až 50 km Rzdìlení d kategrií dle pètu psù Kategrie U U1 C C1 B B1 A A1 ) * èistkrevný s Prùkazem pùvdu Pèet psù 8 a více ) 8 a více s PP * s PP s PP s PP Na závdech v Èerveném Kstelci reprezentval náš klub a bec pìt musherù a bsadili tat místa: Jan Èapek.. míst, kat.a Jirka Schr..1. míst, kat. A1 Petr Kult... míst, kat. B1 Jirka Balarin..6. míst, kat. C Zdenda Nenadál..10. míst, kat. C1 Závdu se úèastnil celkem 46 spøežení, celkvá délka tratì 1 km. Další závd na suchu se knal v Bìlèi nad Orlicí, kde jsme mìli pìt týmù. Jan Èapek.. míst, kat.u Jirka Schr..1. míst, kat. A1 Pjirka Dìdek... míst, kat. B Zdenda Nenadál 5. míst, kat. C1 Jirka Balarin..7. míst, kat. C Závd jel celkem 49 spøežení. Celkvá délka tratì 50,6 km. Tím sknèila pdzimní èást a už jsme se tìšili na první sníh. Ten však letšní zimu pøišel dst pzdì a tak byl první lngvý závd v Caparticích pr nedstatek snìhu zrušen. Prvním snìhvým závdem se tak stal Mistrvství republiky Mid v Janvièkách u Brumva, kde jsme mìli 4 zástupce. Na trati dluhé 67 km a pøi úèasti celkem 56 spøežení jsme bsadili tyt pzice: Hnza Èapek vkat. U.. 1. míst s vynikajícím èasem 4:06:1 h!!! Jirka Schr v kat. B1 5. míst Zdenda Navrátil v kat. C1..6. míst Jirka Dìdek v kat. B...6. míst Jedním z nejtìžších závdù pøádaných u nás je tzv. Šediváèkùv lng,, který se knal ledna 004 v Deštném v Orlických hrách. Závd je vypsán jak tevøené Mistrvství ÈR lng a v letšním rce také jak Mistrvství Evrpy Mid èistkrevných psù. Oba naši zástupci dsáhli skvìlých úspìchù!!! Hnza indian Èapek v kat. U. míst na Mistrvství republiky Jirka Schr v kat. A1. 4. míst na Mistrvství Evrpy Šediváèkùv lng je d rku 00 zaøazen d série tøí extremních závdù psích spøežení titul IRON SLED DOG MAN. (druhé dva závdy se jedu vêalpách) Tra závdu celkvé délce 10 km a pøevýšení zhruba 40 m každrènì zdlá zhruba 60 spøežení z nìklika zemí Evrpy. Tradiènì psledním závdem sezóny je již zmiòvaná Ledvá jízda Memriál dr.václava Vjtìcha, prvníh èeskéh plárníka. Jde atypický závd ve kterém krmì mushera se spøežením jede také lyžaø na bìžkách. Divácky atraktivní je zejména hrmadný start na letišti ve Vrchlabí a mžnst vidìt prjíždìjící závdníky ještì na dvu místech na trati ve Strážném a v Dlním Dvøe. Závdníci si vše ptøebné na tøi dny vezmu s sebu, dvì nci spí ve stanech pblíž Klinské budy, kde si mhu kupit puze nápje. Zakupení jídla, neb pøijetí jakékliv jiné pmci má za následek diskvalifikaci a dstupení ze závdu. Délka tratì se každrènì mìní, ale vždy je delší než 150 km. Pr svji nárènst je minimální pèet psù pr závd 8, jakmile by však jeden pes nemhl pkraèvat, dstupuje celý tým ze závdu. T se právì lets stal a tak musel Jirka Schr letšní Ledvu jízdu djet mim závd. Barvy našeh klubu tak hájil jen Hnza Èapek a nutn ddat, že dbøe. V letšním, pdle jeh vlastních slv zatím nejtìžším, rèníku bsadil 6. míst, zatím nejlepší, jaké se mu pdaøil v tmt závdì dsáhnut. Pr pøedstavu btížnsti tht závdu ta pmalá spøežení jedu nìkteré etapy závdu až 8 hdin, ty rychlá 5 hdin. Zkuste nìkdy 8 hdin bìhat p Krknších na bìžkách jak nejrychleji dkážete! Tak a máme p sezónì napsal jsem na zaèátku èlánku. Není t tak dcela pravda, ještì stále padá sníh a pøed námi je ještì jeden závd ve sprintu v Knìžicích u Vrchlabí v 9.00 hd. Takže nashledanu. Jirka Dìdek Infrmace Obèanské pradnì Pr bèany, kteøí se dstanu d tíživé živtní situace je d. únra tevøena v prstrách místní fary Obèanská pradna, kteru prvzuje Farní Charita. Je tevøena pr veøejnst v PO , ÚT , PÁ Pradna klientùm pskytuje infrmace v blasti bydlení, dávek sc. zabezpeèení, pracvnì právních vztahù a nezamìstnansti. 4

5 PODÌKOVÁNÍ Obèanské sdružení PEGALE-hru za pznáním a zábavu DÌKUJE!!! Chtìli bychm tut cestu pdìkvat všem, kteøí nás v rce 00 pdpøili a už finanènì, materiálnì, neb tøeba jen radu èi pmcí pøi zpestøení našich akcí. Pøíkladem mùžeme uvést Obecní úøad, který nám pøivezl døíví na tábrák a cisternu s užitkvu vdu, naše dbrvlné hasièe, kteøí dìtem umžnili støíkat vdu z hasièské hadice a neb pana Marcela Macháèka a klub mtrkáøù, kteøí neúnavnì a s úsmìvem vzili dìti i pøest, že jejich frnta nebrala knce. Dìkujeme také panu Jurèíkvi, který byl naším hlavním spnzrem nejen pøi vánèní besídce, ale také pøi dalších akcích. Bez pmci tìcht hdných lidí by naše akce byly jen tìžk uskuteènitelné, prtže jsme je pøádaly puze jak tøi sukrmé sby. Ještì jednu nejen za nás ale i za dìti Vám všem mnhkrát dìkujeme. Od ledna letšníh rku jsme zalžily bèanské sdružení PEGALE-hru za pznáním a zábavu èímž bychm chtìly navázat na èinnst z lòskéh rku. Naším hlavním cílem je rganizvání vlnéh èasu dìtem, v duchu hesla Kd si hraje nezlbí a mžná se i nìc nauèí. Zatím c v lòském rce jsme se zabývaly spíše sprtvnì zábavnu èinnstí, lets jsme si daly za úkl rganizvat i pznávací exkurze a besedy. Chtìly bychm zábavnu hravu frmu dìti pøipravit na neèekané situace a rzšiøvat jim bzry pr buducí živt. Pár pøíkladù za všechny: V únru jsme byli na exkurzi u hasièù ve Dvøe Králvé, byl t mc pìkné a puèné. Dìkujeme tímt panu Krepsvi a Špatenkvi za jejich výklad i trpìlivst pøi dpvìdích na nekneènu øadu tázek. Další na øadì byla beseda se zdravtníkem, kde se dìti uèily šetøvat drbná i vìtší zranìní. V dubnu se setkáme s pøíslušníky plicie. Na tyt besedy budu navazvat již známá sprtvní dpledne. Dále pdnikneme výlet na cvièák, kde uvidíme drezùru psù s následným pvídáním tm jak pejska správnì vychvávat, neb c dìlat, když nás napadne zlý pes. Pak zajdeme d psíh útulku a pdíváme se c se dìje s dlženými pejsky. Pkud se nám t pdaøí, navštívíme také dìtský dmv, kde uvidíme, jak se žije bez táty a mámy. Tt je jen malý výbìr z th, c chceme s dìtmi pdniknut mim již známéh a zažitéh prgramu. Pøed každu akcí budu vyvìšeny plakáty s pdrbnstmi a telefnními èísly, pr pøípadné dtazy. Berte t jak pzvánku na všechny naše akce, které pr Vás pøipravujeme. Abychm mhly uskuteènit všechny naše plány pžádaly jsme pøíspìvek Obecní úøad, Králvéhradecký kraj, ale také spnzry z øad místních pdnikatelù i bèanù: jezdecké ptøeby SZIKORA, JAN KREJÈIK, výkup a prdej staržitnstí J.ŠPÙR-J.PACALT, PABIŠKA PAVEL ml., stavební firma HASSE, PETR BAUDYŠ, KAREL a MICHAL KÜHNELOVI, Z. SEIDL ml., J.BABORÁK, p.bartoò, drgerie-parfumerie VENZARA, V.NOVÁK. p. TLAPÁK, Pdlahvé systémy BRALEP J. Vbrník. A ménì èi více, všichni tit slvení nám pmhli finanènì. Pøíspìvek z kraje jsme zatím nebdržely. Velice nám pmhl také pan Belda, který nám vìnval drbné dáreèky pr dìti, paní Martina Baudyšvá upekla krásné drty, paní Hana Hakvá nám zase ušila rztmilá zvíøátka. Pan Žaba bstaral hudbu na dìtské disktéce, pan Mièan nám bezplatnì prnajal sál a manželé Drápalíkvi se nás pøi tìcht akcích pìknì starali. Prtže zalžení bèanskéh sdružení je hlavnì hdnì papírvání cž není naše silná parketa, pžádaly jsme paní Blanku Seidlvu aby nám s tímt pmhla a dìlala za nás administrativní èinnst. Byla velmi chtná a my jí stejnì tak i všem výše zmínìným mc dìkujeme.. Pkud se vám naše èinnst líbí a chtìli byste nás pdpøit spnzrským darem, není již pr nás prblém, zásluhu paní Seidlvé, vystavit vám dklad na váš pøíspìvek. Chcete li pøispìt menší èástku máme na našich akcích vždy kasièku na dbrvlné vstupné. I za takt prjevenu pdpru jsme mc vdìèni. Za bèanské sdružení PEtra Jiøièkvá, GAbriela Kuèervá, LEnka Èerná, Blanka Seidlvá Pèasí v Zábøí v rce 00 Máme zaèátek rku 004 a já mhu bilancvat vdní srážky, prùbìh teplt a nìkteré NEJ rku 00. Nejprve vdní srážky. V Zábøí a blízkém klí spadl 68 litrù na 1 m, cž pøedstavuje 68 mm vdníh slupce a t je necelých 85% dluhdbéh nrmálu. Nejbhatším mìsícem na srážky byl prsinec s 94,5 mm v.s. Z vìtší èásti ve frmì snìhu. Nejchudším byl bøezen s 1 litry na m (1 mm v.s.). Suchý byl i èerven, kdy je právì zaptøebí každé kapky necelých 7% dluhdbéh prùmìru. Slabý byl i mìsíc listpad s 9%. Rk jak celek byl tepltnì pdprùmìrný i když se t vzhledem k teplým letním mìsícùm jeví jak nepravdìpdbné, skuteènst však hvøí nìèem jiném. Rèní prùmìr mìl v Zábøí hdntu 7,7 C (v rce 00 t byl 8 C), dluhdbý kmøanský prùmìr èiní 9,5 C. Nejteplejším mìsícem byl srpen s 19 dny s dplední tepltu nad 5 C, z th byl krát trpický den, t.j. více jak 0 C. Nejvíce jsme tužili p chládku 1. srpna, kdy jsem namìøil,1 C samzøejmì ve stínu. Za letní bdbí jsme si užili tepla ve 4 letních dnech. Nejstudenìjším mìsícem byl únr s prùmìrnu tepltu -4,9 C. Dluhdbý tepltní nrmál pr tent mìsíc èiní + 0,5 C. Nejchladnìjším byl Štìdrý den s prùmìrnu tepltu -1,7 C. Nejmrazivìjší rán byl na Nvý rk s tepltu -18, C. Nejnižší hdntu barmetrickéh tlaku jsem namìøil. ledna a t 996 hpa. Nejvyšší tlak ukázal barmetr 15. a 16. bøezna 105 hpa. Výbrná viditelnst byla. únra, kdy se nad Nvým Zábøím tevøel krásný phled na Krknše. Nejen že byla Èerná hra jak na dlani, ale dbøe byl vidìt i Ktel v západních Krknších. Jarslav Vávra Sprtvní, rekndièní a regeneraèní Objednání a bližší infrmace na tel.: 5

6 NAŠI JUBILANTI Únr let Oldøich Mrkvièka,, Kcléøv 75 let Vìra Vackvá,, Kcléøv 65 let Eva Najmanvá,, Bukvina Juraj Šrámek, Kcléøv Erna Šturmvá,, Huntíøv Libuše Vyhlídkvá,, Kmárv 55 let Marcela Kutníkvá,, Huntíøv Margita Kuèerákvá, Kcléøv 50 let Vìra Drápalíkvá,, Kcléøv Jarslav Glet,, Huntíøv Jarslav Haas,, Kcléøv Vladimír Nvák,, Huntíøv Vladimír Stránský,, Kmárv Bøezen let Oldøich Nvák,, Huntíøv 85 let Ondøej Babka,, Huntíøv 80 let Emílie Funfervá,, Huntíøv Drthea Schmidtmaeyrvá, Huntíøv 70 let Jsef Flejgr,, Kmárv 65 let Antnie Faltejskvá,, Huntíøv Eva Krejèíkvá,, Kcléøv 50 let Jiøí Krejèík,, Huntíøv Jiøí Phøelý,, Huntíøv Zdeòka Prkišvá, Huntíøv Duben let Vìrslava Benákvá,, Kcléøv 60 let Stanislav Peterka,, Huntíøv Marie Øepkvá,, Huntíøv 55 let Karel Budník,, Kcléøv 50 let Stanislav Svbda,, Kcléøv Všem zmínìným ze srdce blahpøejeme a pøejeme jim hlavnì pevné zdraví a mnh sil d dalších let. SPOZ, OÚ Vítìzná DROBNÉ ZPRÁVY Knihvna Huntíøv znamuje, že má nvý knižní subr dvezený z Trutnva. Mhu také zapùjèit katalgy CK 004 pìti cestvních kanceláøí. Jedná se CK: Nmád, Adventura, Extrem Tur light, Herdegen Eurcykl, Abis. Pìšky, na kle, na ldi Úterý: hd. Rehákvá UPOZORÒUJEME Všechny kd ještì nedruèili na OÚ smluvy na dbìr pitné vdy, a tak uèiní neprdlenì. PODÌKOVÁNÍ Chtìli bychm prstøednictvím zpravdaje pdìkvat všem pracvníkùm firmy pana K. Kûhnela za vzrnu údržbu pøíjezdvé cesty k nám v zimním bdbí. Cesta byla vždy vèas prhrnuta až ke vchdu vèetnì prstru na táèení aut. Ještì jednu dìkujeme. Kuželvi, Huntíøv 147 Rádi bychm pdìkvali jmenvitì p. K. a M. Kûhnelvým a p. P.Baudyšvi za chtu a rychlu pmc pøi dstranìní havárie na naší pøípjce vdvdu a t i pøes nepøízeò pèasí. ALLIANZ Pjištìní majetku bèanù s asistenèní službu HOME Assistance pjištìní bèanù investièní pjištìní živtní pjištìní dùchdvé pjištìní dìtské pjištìní pjištìní autmbilù pvinné ruèení levnìjší regin Nechïte d pjiš vny pjiš vna pøijde za Vámi , Jan Pavlis NABÍDKA OBÈANÙM Ptøebujete se nìèeh zbavit, neb napak nìc sháníte? Pmùžeme vám. Otiskneme bezplatnì váš inzerát v becních nvinách. Mùžete jej zanechat na OÚ neb v místì kde jste nviny zakupili. Nezapmeòte uvést telefn neb adresu. Firemní inzerce je placená (viz náš inzerát!) DOVOZ A PRODEJ AUTOMOBILÙ ZNAÈKY POUŽITÉ NOVÉ servisní knížka první majitel pøijatelné ceny dbrý stav až rky garance výrazné slevy MOŽNOST LEASINGU Tel.: , SEIDL Zdenìk, Huntíøv 5 JARO JE TADY 6

7 DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ DIVADLO KLAUNIKY BRNO uvádí: NEJHRANÌJŠÍ AUTORSKOU KOMEDII SOUÈASNOSTI DON QUIJOTE DE LA ANCHA Pøedstavení, které prdlužuje živt Didaktická klaunikyáda na mtivy rmánu Miguela Cervantese Saavedry uchpená dle vzru velkéh èeskéh emigranta Jana Ámse Kmenskéh v hlavní rli svìtvý chùdherec Lenire Mntain Úèinkují: Lenka Štìpánkvá, alt., Mnika Levická, Anna Kubìjvá Zdenìk Krèian, Zdenìk Zdenek Mazáè a další. Režijní vedení: Bleslav Plívka Dramatizace: Zdenìk Mazáè, Zdenìk Krèian Scéna: Dušan Ždímal Kstýmy: Alice Laškvá Hudba: Èásti Blera d Maurice Ravela a symfnie Dn Quijte Richarda Strausse Pøeklad: španìlština: Marcela Bayervá francuzština:catherine Sarazin, Mnika Hmlvá angliètina: Petr Antnín nìmèina: Astrid Winter, Jana Cenkvá ruština: Pavel Timè, Kateøina Tlachvá Svéráznému zpracvání sudù Dna Quijta a vìrnéh služebníka Sanch Panzy nechybí humr, nadsázka, fantazie ani mystifikace. P frmální stránce zvlil režijní pradce pøedstavení, autr, mim, básník tìla i duše Bleslav Plívka cestu didaktické klaunikyády. S vìdmím th, že spleènst je pznamenána dekadencí a nedstatkem ideálù a pravdvých vzrù, pøedstupují pøed diváky,8 m vyský prfesr španìlskéh jazyka a literatury a 10ti kilgramvá Ancha pracující jak vychvatelka na kminickém internátì ve Šlapanicích, v kstýmech Dna Quijta a Sanch Panzy. Se skupinu španìlštináøù se ujímají nelehkéh úklu: c nejlépe ztvárnit pøíbìh dùmyslnéh rytíøe Dna Quijta. Osu pøedstavení je vzájemné prlínání nìklika významvých rvin. Øazením scén, pèínaje bjem s vìtrnými mlýny až d Quijtva zmudøení je vytváøen pøíbìh Dna Quijta, kterým neustále prstupují sudy prfesra a vychvatelky, drážející jejich slabsti i velikst, pšetilst i dcizení. Støetáváním tìcht dvu rvin vzniká øada humrných situací, jež jsu drazvým mùstkem pr vytváøení nvéh vztahu mezi prfesrem (hrajícím Dna Quijta), vychvatelku Anchu (pøedstavující Sanchu) a dalšími pstavami dìje (princezna Dulcinea, pasváèek, atd.). Jakby celá inscenace vznikala mmentálnì pøed zraky a za aktivní splupráce divákù. Názrnst, atraktivnst, spntánnst, lidvý humr a pøedevším pøirzená hravst. Frma, která je v pøedstavení Dn Quijte de la Ancha Divadla Klauniky užita, je vlastnì hra na hru v tm nejdivadelnìjším slva smyslu. Výsledkem th je pcit radsti z dkrývání a sdílení vzájemnéh vztahu mezi hercem a divákem, radst ze spleèné úèasti na tvrbì kamžiku, která je umcnìna pržitkem hybatelské síly ušlechtiléh dnkichtství. Dr. Jan Skutil TOTO PØEDSTAVENÍ MÙŽETE ZHLÉDNOUT V KINOSALE PIVNÍHO BARU HUNTÍØOV V PÁTEK 19.. OD HODIN CENA VSTUPENEK: 0 Kè MLÁDEŽ OD 1 DO 18 LET a DÙCHODCI: 15 Kè Èeská pšta znamuje Od je pšta v Kcléøvì puze pdací a vydávací. Všichni bèané z Vítìzné mají ddávací pštu Dvùr Králvé n. L. 1. Výjimku má jen pár pdnikù, ty mají dnášku. Prt na své adrese prsím uvádìjte: Pan(í) Jmén a pøíjmení Vítìzná, Hájemstvi, Huntíøv, Kcléøv, Kmárv neb Zábøí, èp , Dvùr Králvé n. L. 1 Infrmujte tét skuteènsti své desílatele pdniky, instituce apd. Pøi pøestìhvání máte mžnst si na pštì zaøídit žádst zmìnu místa ddání (dsílka). Za pplatek Vám bude pšta ddávat na nvu adresu veškeré zásilky a t tak dluh, jaku dbu si zaplatíte než si zaøídíte pøehlášení nvé adresy u Vašich pdnikù, bank apd. Tt platí i pøi pøestìhvání z bytu d bytu ve stejné bci. Vzhledem k blížící se výmìnì bèanských prùkazù by byl vhdné uvést ve svém OP v klnce jiný údaj napø. manželku(-a) neb dìti. Umžní Vám t pøevzít pr své nejbližší vìtšinu pštvních zásilek i dùchdù - neplatí na pštì. K pøevzetí zásilek na pštì služí prùkaz zmcnìnce, na kterém mùžete zmcnit až sby k pøebírání dpruèených dpisù, balíkù, pšt. pukázek. Zhtvení stjí 5 Kè a platnst prùkazu je nemezená. Vaše pštvní druèvatelky Vám pmhu zaøídit tyt prùkazy a také zøízení pstžirvých úètù, spøení, kntkrentu, pstknt, stav.spøení (liška), živtníh pjištìní, sptøebních úvìrù atd. Vše záleží na spleèné dhdì a infrmacích. Ve Vítìzné je ještì dst bytù a dmù bez zvnkù, schránek neb schránek bez znaèení chybí jmén, èísl ppisné. Schránka musí být pøístupná z vnìjší strany. Ten kd si nepøeje letáky, musí schránku viditelnì a trvale znaèit nápisem, napø.: NEVHAZOVAT LETÁKY. Chceme pracvat k Vaší spkjensti, ale také musíme ddržvat pøedpisy a zasílací pdmínky desílatelù. Dìkujeme za pchpení (a zavøené psy). Rehákvá 7

8 SLUŽBY OBÈANÙM, INFORMACE NABÍDKA OBÈANÙM Ptøebujete se nìèeh zbavit, neb napak nìc sháníte? Otiskneme bezplatnì váš inzerát v becních nvinách. Mùžete jej zanechat na OÚ neb v místì kde jste nviny zakupili. Nezapmeòte uvést svùj telefn neb adresu. CHCETE PSÁT DO Hejkala? Není nic jednduššíh.máte-li zájem pdìlit se s statními své nápady, pznatky èí zajímavsti, využijte prstru v našich nvinách. T platí i pr všechny sprtvní a zájmvé skupiny. Rádi také tiskneme Vaše pøání (k narzeninám, svátku, svatbì apd.), neb tøeba i pdìkvání. SNOS POPELNIC Nabízíme starším a nemhucím bèanùm sns ppelnic na svzvé míst. Tut službu pskytují zamìstnanci OÚ. Týká se puze míst, kam se technické služby nedstanu se svým vzidlem. Tut službu si mùžete bjednat na OÚ, tel.: KLUB DÙCHODCÙ Zveme všechny dùchdce k psezení v našem klubu v budvì Obecníh úøadu a t každý sudý ètvrtek d 14.0 hdin. Pskytvané úkny peèvatelské služby v bci Vítìzná Ceník platný pr rk 004 ruèní úklid snìhu z pøístupvých cest na sukr. pz. ruèní úklid snìhu za pužití drbné mechanizace 50 Kè 70 Kè SLUŽBA V DEN PRACOVNÍHO KLIDU A VOLNA - 50% PØÍPLATEK Zájemce nìkteru z tìcht služeb se mùže pøihlásit na Obecním úøadì neb na telefnu , kde si lze tut službu Dufáme že Vám budu tyt služby ku prspìchu a rádi naší nabídky využijete KNIHOVNA HUNTÍØOV Knihvník: Míst: Výpujèní dba: KNIHOVNA KOCLÉØOV Knihvník: Míst: Výpujèní dba: Bžena REHÁKOVÁ dma úterý Jhana ROUSOVÁ budva OÚ pndìlí KNIHOVNA KOMÁROV Knihvník: Emil POKORNÝ Míst: Kmárv, bus. zast. Výpujèní dba: støeda Vydává OÚ Vítìzná tel.: , Fax: Evidván u MK ÈR E Opdvìdný redaktr: Blanka Seidlvá Grafická úprava: Petr Neumann Tt èísl vychází Uzávìrka dalšíh èísla je Náklad: 00 ks Cena za výtisk: 5 Kè 8

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více