Hejkal. bøezen 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejkal. bøezen 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná"

Transkript

1 . rèník ŠKOLA V OBCI Vážení splubèané, svùj prstr v dnešním vydání našeh bèasníku budu vìnvat velice dùležitému tématu, které se týká bezprstøednì všech bèanù tét bce. Mnzí mhu namítat, že se téma škla v bci týká puze rdin které mají dìti šklníh vìku. Omyl Vážení. Týká se t skuteènì všech neb bec z pzice zøizvatele škly je pvinna zajistit její financvání, které se skládá z prstøedkù státu a z rzpètu zøizvatele, tedy bce a ptažm nás všech. Z pùvdních tøí, tehdy becných škl, které se v rce 195 nacházely v Kcléøvì, Huntíøvì a Zábøí nám zùstala v suèasné dbì už jen jedna základní devítiletá škla v Kcléøvì. Vìtšina z Vás d tét škly chdila, pak jejich dìti a teï vnuèata. Øíká se, a já na rzdíl d nìkterých jsem pøesvìdèen, že když z vesnice zmizí škla, zmizí s ní i kus živta. Pr øadu místních by t znamenal kmplikaci v djíždìní a dpravvání jejich ratlestí d nìkteré ze základních škl ve mìstì, a t nemluvím strachu z jistéh nebezpeèí, které djíždìní, s tím spjené èekání na spj v nevytápìných a neútulných èekárnách, pøedstavuje. Bhužel se nacházíme v dbì kdy se hledá každá úspra a mnhdy na místech kde t není vhdné, a tam kde by se šetøit mìl tam se rezervy nevidí. Samtný stát zrvna vesnickým šklám mc nepøeje. Dalším dùkazem th je nvì vydaný pkyn ministrynì šklství k udìlvání výjimek prvzvání pdlimitních škl. V minulsti t znamenal, že bec prvzující pdlimitní ZŠ musí platit nejenm prvzní náklady škly, ale dplácet d mzdvéh fndu za každé chybìjící dítì, d plnéh stavu, cca 5-0 tisíc krun za rk. V našem pøípadì je plný stav škly (pøi 9 tøídách a pètu 17 žákù na tøídu) 15 žákù. Prt jsme pøistupili ke sluèení tøíd na 1. stupni a mìli bychm mít v 7 tøídách 119 žákù. V suèasné dbì jich je jen 94 a v pøíštím šklním rce jich bude zøejmì 8-85 (ze škly vyjde více dìtí než jich byl zapsán d 1. tøídy). D plnéh pètu bude tedy chybìt 5 žákù. Pdle nvéh pkynu ministerstva by pr pøíští šklní rk již nebyla výjimka vùbec vydána a naše škla by musela pøejít d režimu maltøídky puze s 1. stupnìm (1.-5.tø.) a pzdìji by byla, dle méh sudu zavøena zcela (nezvýší-li se pèet žákù). Jsem pøesvìdèen, že jestli dpustíme uzavøení naší škly jen tìžk by se pvedl dalším generacím šklu znvu tevøít. V letšním rce pèítáme v rzpètu s èástku 560 tis. (èástka na prvzní náklady pr mateøsku šklu, základní šklu a šklní jídelnu). K tmu je tøeba ještì pøipèítat èástku na chybìjící žáky dle limitu pètu žákù ve Hejkal Obecní nviny vydává OÚ Vítìzná bøezen 004 cena 5 Kè tøídì, cž èiní v letšním rce Kè na 1 žáka I. stupnì a Kè na 1 žáka na II. stupni. (7.000 Kè celkem pr rk 004). Samzøejmì že lze pøedpkládat, že tat èástka bude rk d rku narùstat, ale i pøest si myslím, že zajištìní dsažitelnéh základníh vzdìlání by mìl být priritu každé bce. Pøest, že naše škla má mderní pèítaèvu uèebnu na druhém stupni, seznamvací pèítaèvu uèebnu pr první stupeò, nepmenutelné výsledky ve sprtvních, pøírdvìdných ale i technických sutìžích, pøest z rùzných dùvdù v naší škle dìtí ubývá. Úbytek dìtí má pøímu suvislst s financváním. Státní pøíspìvek na základní vzdìlávání se skládá z urèenéh nrmativu na žáka a jeh výše je násbek nrmativu a pètu žákù v knkrétní škle. Pøevádìn je pak na všechny zøizvatele škl zaøazených státem d tzv. sítì škl. V tmt pøípadì vìtšinu zøizvatel hradí puze vìtší pravy neb investice. Tt všem platí puze v pøípadì, že šklu navštìvuje urèený pèet žákù pøi prùmìru 17 žákù na jednu tøídu a škla je tzv. limitní. T všem není pøípad naší Základní škly ve Vítìzné. Naše škla je svým prùmìrným pètem žákù na jednu tøídu již nìklik let pd stanveným limitem. (Pr dsažení lepšíh prùmìru byly na prvním stupni sluèeny dvì tøídy). V pøípadì, že je škla pdlimitní musí zøizvatel na každý šklní rk žádat ministerstv šklství udìlení výjimky, aby škla zùstala zaøazena v síti škl a byla splufinancvána státem. Sami jste t mžná nezaregistrvali, ale již delší dbu sílí tlak ze strany ministerstva na ptimalizaci pètu škl v ÈR, a pøijatá patøení v pdbì nvých pdmínek limitujících udìlení výjimky, zvýšení prùmìrù pètu žákù na tøídu smìøují k pstupné likvidaci škl na bcích. D vydání pkynu ministrynì šklství ze dne se zøizvatelé škl pøijatými patøeními vždy ubránili tmu aby museli šklu uzavøít neb výraznì mezit její prvz. A t i za cenu závazku, že šklu dfinancují ze svých skrmných becních rzpètù. I naše bec v tmt úsilí nezùstává pzadu. Všichni si dbøe uvìdmujeme, že škla má svu tradici, své míst a d naší bce patøí. Snažíme se její zachvání v pdbì plnì rganizvané základní škly. Z tht dùvdu jsme na veøejném zasedání dne pøijali usnesení kde žádáme udìlení výjimky se závazkem dfinancvání rzdílu mezi pskytnutým pøíspìvkem a skuteènu ptøebu škly. Zárveò jsme dsuhlasili i pskytnutí pøíspìvku ve výši 5 tis. Kè rdinám, které umístí své dítì d naší základní škly. Abslvvali jsme nìklik jednání s krajskými úøedníky i zástupci krajské samsprávy, p vydání zmínìnéh pkynu jsme zaslali prtestní dpis pøím ministryni pkraèvání na stranì

2 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA PROGRAM: kntrla usnesení z infrmace z èinnsti OÚ. pdrbná zpráva prvedených zmìnách závazných ukazatelù v rzpètu závìreèná zpráva hspdaøení 5. výrèní zpráva pskytvání infrmací v rce zpráva hspdaøení v becních lesích 7. závazné dkumenty becníh úøadu a bce 8. prjednání prdeje becníh majetku-pzemky,byty 9. peèvatelská služba-ceník-služby 10. pdané žádsti k zastupitelstvu 11. dhda klekt.èlenství ve Sdružení hasièù 1. sprtcentrum 1. škla žádst vyjímku,pøíspìvek 14. becnì závazná vyhláška è.01/ mimsudní vyrvnání Mavl 16. FRB na rk II.etapa reknstrukce vdvdu 18. Lesy ÈR 19. vdné zástavní práv 1. pvìøení stavební kmise. vyrvnání pdílù na majetku. zprávy práci kmisí a výbrù 4. rùzné vzniknut víceúèelvé sprtvištì s antukvu plchu, nvými stžáry na sí, vhdné pr míèvé sprty a tenis. V zadní èásti by mìl být škvárvé høištì na malu kpanu. Celý areál by byl ze dvu stran plcen vyským pltem. Další zpracvávanu žádstí dtaci je fin. pdpra aktualizace územníh plánu bce, kteru jsme se zabývali pøi psledním zasedání OZ. Spleènì se žádstí dtaci na prvz peèvatelské služby v bci jsme pžádali dtaci ze státníh rzpètu a t na výmìnu primárníh kruhu vytápìní budvy OÚ tepelnými èerpadly. Tut výmìnu bychm mìli ušetøit / nákladù na vytápìní. Obdbné øešení se nabízí i pr snížení nákladù ve sprtcentru. V mìsíci bøeznu bychm se mìli rvnìž dzvìdìt výsledek pdaných žádstí dtaci POV, které jsme pdávali na pdzim lòskéh rku. Jedná se plánvanu výmìnu autbusvých zastávek srubvéh typu v Huntíøvì u hasièské zbrjnice a u truhlárny, dále na køižvatce silnic na Kcbeøe, Trutnv a Dvùr Králvé n/l a druhá na pravu pláštìní budvy mateøské škly a becníh úøadu v Kcléøvì. Pdnikli jsme pøípravné krky k prvedení pravy støechy nad zastávku a knihvnu v Kmárvì, tak aby se lets mhla tat prava prvést. Pøedlžením nabídky byl pvìøen pan Drabík Martin z Kcléøva. Z ÈINNOSTI Z JEDNÁNÍ Jedna z hlavních èinnstí OÚ v uplynulém bdbí byl * PEGALE Kè pøíspìvek na èinnst v rce 004 zejména zajištìní sjízdnsti místních a úèelvých * JUNÁK svaz skautù a skautek ÈR, støedisk Zvièina kmunikací. Dále jsme se vìnvali dknèení prnájem pzemku bývalý lm za symblicku 1 Kè inventarizace majetku a pøípravám na kntrlu * Sprtcentrum - schválení realizace výmìny hspdaøení za rk 00, která prbìhla dne.únra. primárníh zdrje vytápìní tìlcvièny, sauny s Od mìsíce ledna z dùvdu splnìní zákna vdvdech pøíslušenstvím ze suèasnéh plynvéh za nabízený becní úøad pøevedl prvzvání becníh vdvdu systém tepelných èerpadel spleènsti IVT. právnìnému prvzvateli a t vdhspdáøské službì * ŠKOLA - byl navrhnut a schválen pdání žádsti Trkan Vrchlabí. Dále se vìnval nvelizaci becnì udìlení výjimky z pètu žákù vèetnì pøijetí závazku bce k závazné vyhlášky místních pplatcích a tvrbì vnitøních dfinancvání rzdílu mezi pskytnutými fin. prstøedky pøedpisù becníh úøadu. Krajskému úøadu -dbru šklství a výši pøedlženéh Zastupitelé se sešli na tøech pracvních jednáních kde nrmativu ZŠ. spleènì øešili tázky naplnìnsti žákù naší základní * Byla schválen a becnì závazná vyhláška è.01/004 škly, vytvøení pdmínek pr zvýšení její naplnìnsti. * FRB na rk zastupitelstv suhlasí s Byli seznámeni s nvì vzniklým bèanským sdružením pskytváním fin. prstøedkù z FRB pr rk 004 dle Pegale, které má ve své hlavní náplni rganizvání schválené becnì závazné vyhlášky v celkvé výši max. vlnéh èasu mládeže. Za pøítmnsti právníka jsme 400 tis.kè jednali s p.venzaru mžnstech uvlnìní zástavy Žádsti druèené becnímu úøadu ve Vítìzné d becníh majetku. Rvnìž jsme se zúèastnili jednání budu psuzeny d výbìrvu Spleèenství Pdkrknší, které prbíhal ve Vlèicích. kmisí, kteru pr tent úèel a na tut dbu jmenuje Hlavním tématem byla mžnst pìstvání energetických starsta bce.výsledek bude zveøejnìn na úøední desce a pldin v reginu a jejich následné zpracvání na paliv. úspìšní žadatelé budu vyzváni k sepsání smluvy Pøed kncem rku byl žadatelùm umístìní d DPS pùjèce. Zápis psuzvání žádstí pøedlží pøedsedkynì Dvùr Králvé nabídnut umístìní d bdbnéh zaøízení kmise na následném zasedání OZ. K tmut úèelu byla v Hajnici ale ba žadatelé tut mžnst nevyužili. jmenvána na bdbí d výbìrvá Dále jsme na základì získaných infrmací pdali kmise ve slžení: pøedsedkynì paní Marelvá D, 1.èlen žádst dtaci na reknstrukci veøejnéh sprtvištì, Ing. Balákvá Z.,.èlen paní Hlušièkvá M. které v pøípadì úspìchu žádsti a vùle zastupitelù vznikne * Vdné 004 na základì výsledkù výdajù a pøíjmù v na pzemku bce za tvárnu VLT pøed è.p. 69, 06 a kapitle pitná vda za rk 00 byl spèítán fin. náklad 07, v prstru, kde jsu nyní zbytky pùvdníh na 1 m pitné vdy takt: dìtskéh høištì. Vpøípadì úspìchu tht prjektu bude Prvzní náklady v rce 00 nutné nejprve vymìnit ptrubní vedení vdvdníh øadu Mzdvé náklady Kè na dtèeném pzemku. Dle prjektu by zde mìl pkraèvání na stranì

3 pkraèvání ze strany Drbný hmtný majetek 1901 Kè Opravy a udržvání 855 Kè El. energie 561 Kè Služby statní Kè Odvdy státu 989 Kè Materiál 8064 Kè Prdané m vdy Kè Náklady celkem Kè Kè/1 m pitné vdy 19,44Kè Zastupitelstv schválil cenu vdnéh na bdbí d d pr všechny dbìratele dle kalkulace ceny vdnéh na 19,50 Kè 1 m a zárveò rzhdl dtvat cenu vdnéh pr byvatele hlášené k trvalému pbytu ve Vítìzné, èástku,50 Kè/1 m Tat dtace bude pskytnuta každé sbì pøihlášené k trvalému pbytu ve Vítìzné na dbu urèitu: na 1 rk. Pdkladem pr pskytnutí dtace bude evidence byvatelstva vedená u becníh úøadu ve Vítìzné vždy k 1. lednu. kalendáøníh rku. Vdné na rk 004 pr trvale hlášené byvatele Vítìzné èiní 17,00 Kè/1 m Pøevedení zástavníh práva Venzara Z dùvdu uvlnìní zástavy k bytvému dmu è.p. 1, a stavební parcele pd tímt dmem byl schválen pøevedení zástavníh práva z tìcht nemvitstí na budvu základní škly v Kcléøvì. Vzájemné vyrvnání Pøedkládám ke zvážení ústnì nabízené øešení vzájemnéh vyrvnání mezi bcí Vítìzná a ZOD Vítìzná. Správce knkurzní pdstaty ing. Hlaváèek na základì dstupných materiálù tvrdí, že likvidvaný ZOD Vítìzná je pdílníkem na investièní akci výstavba hydrglbù. Správce navrhuje za pøevedení svéh pdílu na majetku hydrglbù Kcléøv na bec Vítìzná pøevedení majetku bce v hdntì 400 tis.kè. Tt zastupitelé zamítli. ŠKOLA V OBCI pkraèvání ze strany 1 šklství, vstupili jsme d jednání se spleènstí Osnad a d pøíštíh šklníh rku by mìl šklní autbus svážet dìti d škly cca 45 minut pzdìji než je tmu nyní. Dìti by nemuseli, zejména ti ze spdní èásti bce Kmárv, Zábøí ale i Huntíøva, tak brz vstávat, ale jak se zdá je t všechn mál. Jak jsem se dne 9.. p zasedání krajské šklské kmise dzvìdìl krajský dbr šklství naši žádst udìlení výjimky nepdpøí. Pr zajímavst dùvdem nedpruèení udìlení výjimky je fakt, že ve vzdálensti 15km je jiná základní škla, která je schpna naše žáky pøijmut. Jak se k tmu pstaví ministerstv se dá už dpøedu dhadvat. Vzhledem k tmu, že již mnh mžnstí, jak zvrátit tent nepøíznivý vývj nezbývá, bracíme se na ty z Vás, kteøí sdílí náš názr a chtìjí pmci v bji za zachvání naší základní škly vyjádøete svu pdpru vlastním dpisem zaslaným na místní becní úøad, neb se zúèastnìte pdpisvé akce, která bude trvat d a bude umístìna na tìch veøejných místech, kde nám t umžní. V pøípadì jejíh úspìchu druèíme tent výsledek na ministerstv pøím paní ministryni. Myslím, že pøišla dba, kdy máme pslední mžnst bjvat za zachvání naší ZŠ, a neb se pdvlit tlaku ministerských úøedníkù a pslušnì šklu nechat umøít! Bjvat za Vás, a za zachvání škly jsme pøipraveni, jenm nám k tmu dejte patøièný pvel v pdbì Vašeh vyjádøení. Zveme všechny bèany ke spleèné schùzce s pø edstaviteli zastupitelstva bce a vedení ZŠ ve Vítìzné k výše uvedenému tématu, které se kná ve ètvrtek d hd v zasedací místnsti OÚ Zdenìk Mûhl, starsta ZÁMÌR OBCE prdat: pz. par. èísl 1048 výmìøe 85 m v KÚ Huntíøv pz.par.è.174 výmìøe 14 m statní plcha kmunikace v KU Kcléøv.(u Nývltù nad rybníèkem.) pz.par.è.747 výmìøe 980m v KU Huntíøv ddìlit a prdat: èást pz. par. 1057/1 v KÚ Huntíøv, zamìøení a ddìlení pz.par. Prvede žadatel na svùj náklad. kupit: Pzem.par.è.1505/5, 1505/4, 1505/0 00/, 01/1, 18 celkvé výmìøe m vše v KÚ Kcléøv zahájit pøípravné práce vèetnì žádsti dtaci, suvisející s II.etapu reknstrukce veøejnéh vdvdu spleènì s rzšíøením stávajícíh vdvdu ze zdrje Hydrglbus d Ptaèích dmkù. Pøípravné práce bsahují veškeré nutné èinnsti knèící pøípravu výbìrvéh øízení na zhtvitele. Finanèní pøíspìvek rdinám žákù nastupujících d ZŠ Vítìzná Za úèelem pdpry a zlepšení sciální situace rdin se šklními dìtmi byl navrhnut a pté schválen vyplatit jednrázvý fin. pøíspìvek ve výši 5 tisíc Kè na jedn nvì zapsané dítì d naší ZŠ Vítìzná, bez hledu na trvalé bydlištì rdiny. Pr vyplácení pøíspìvku bude bcí zøízen fnd v becním rzpètu, z kteréh bude pøíspìvek bec vyplácet p úspìšném abslvvání 1.plletí d zápisu žáka d ZŠ. Pøíspìvek je vyplatitelný na každé nvì zapsané dítì puze jednu za celé bdbí jeh šklní dcházky. Peèvatelská služba ruèní úklid snìhu z pøístupvých cest na sukrmém pzemku 50,-Kè /hdinu ruèní úklid snìhu z pøístupvých cest na sukrmém pzemku za pužití drbné mechanizace 70 Kè/hdinu Ú ØE D N Í HODINY ZMÌNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE D bude Obecní úøad pøijímat pdnìty a návrhy k zapracvání d územníh plánu bce.mùžete je druèit puze písemnì na adresu OÚ s znaèením Návrh zmìn ve schváleném územním plánu bce Vítìzná. Psuzení a vyhdncení z hlediska bce prbìhne na dubnvém zasedání OZ v rce 004. Výsledek bude pøedlžen ke zpracvání. N A O UPOZORÒUJEME Na pvinnst nahlášení všech psù ve vlastnictví a patøení tìcht psù evidenèní známku. Frmuláø i známku bdržíte na OÚ. Tt se vztahuje na fyzické neb právnické sby, které jsu držitelem psa a které mají trvalý pbyt na území bce Vítìzná. Nahlásit se musí všichni psi starší. mìsícù. Ú

4 ZPRÁVY ZE ŠKOLY únr žáci. tøídy deslali své práce d sutìže "uklízíme s Elektrluxem" - 9 žákù z 8. a 9. tøídy pslal své práce d literární sutìže "Tak t øíkám já", kteru vyhlásila Mìstská knihvna Slavj ve Dvøe Králvé n. L. Jedná se pøeklady libvlné básnì z Rukpisu králvédvrskéh ze starèeštiny d dnešníh jazyka kresníh kla dìjepisné lympiády se zúèastnil Tmáš Pavelka z 8. tøídy. Olympiády se úèastnil 4 žákù ze základních škl a gymnázií. Tmáš se umístil mezi dvaceti nejlepšími. - d literární sutìže "Zlatá tužka", kteru pøádá DDM - Jednièka ve Dvøe Králvé, deslali 4 práce žáci z 9. tøídy. Musher klub Zvièina bílu stpu Jsme sami naprst sami na téhle planetì, uprstøed všech frem živta, které nás bklpují. Jedinu výjimku je pes, jenž s námi uzavøel spjenectví. Tak a máme p sezónì. Øekli jsme si v nedìli. únra v restauraci v Hrním Lánvì. Za kny pršel a my èekali na vyhlášení psledníh, nejtìžšíh a nejprestižnìjšíh závdu Ledvá jízda.. Sníh zanedluh rztaje a pøišel èas k malé rekapitulaci téhle sezóny. P pèáteèních bavách z nedstatku snìhu, cž zapøièinil zrušení jednh závdu, t pr náš klub byl celkem úspìšný rk. Zúèastnili jsme se dvu pdzimních tzv. kárvých a ètyøech zimních saòvých závdù. Pr lepší pchpení rganizace tìcht závdù je ptøeba uvést rzpis kategrií, pr které se tyt závdy vypisují. Základní rzdìlení dle délky trati Název Sprint - krátké Mid - støední Lng - dluhé etapvé Délka trati 5-15 km 15-5 km až 50 km Rzdìlení d kategrií dle pètu psù Kategrie U U1 C C1 B B1 A A1 ) * èistkrevný s Prùkazem pùvdu Pèet psù 8 a více ) 8 a více s PP * s PP s PP s PP Na závdech v Èerveném Kstelci reprezentval náš klub a bec pìt musherù a bsadili tat místa: Jan Èapek.. míst, kat.a Jirka Schr..1. míst, kat. A1 Petr Kult... míst, kat. B1 Jirka Balarin..6. míst, kat. C Zdenda Nenadál..10. míst, kat. C1 Závdu se úèastnil celkem 46 spøežení, celkvá délka tratì 1 km. Další závd na suchu se knal v Bìlèi nad Orlicí, kde jsme mìli pìt týmù. Jan Èapek.. míst, kat.u Jirka Schr..1. míst, kat. A1 Pjirka Dìdek... míst, kat. B Zdenda Nenadál 5. míst, kat. C1 Jirka Balarin..7. míst, kat. C Závd jel celkem 49 spøežení. Celkvá délka tratì 50,6 km. Tím sknèila pdzimní èást a už jsme se tìšili na první sníh. Ten však letšní zimu pøišel dst pzdì a tak byl první lngvý závd v Caparticích pr nedstatek snìhu zrušen. Prvním snìhvým závdem se tak stal Mistrvství republiky Mid v Janvièkách u Brumva, kde jsme mìli 4 zástupce. Na trati dluhé 67 km a pøi úèasti celkem 56 spøežení jsme bsadili tyt pzice: Hnza Èapek vkat. U.. 1. míst s vynikajícím èasem 4:06:1 h!!! Jirka Schr v kat. B1 5. míst Zdenda Navrátil v kat. C1..6. míst Jirka Dìdek v kat. B...6. míst Jedním z nejtìžších závdù pøádaných u nás je tzv. Šediváèkùv lng,, který se knal ledna 004 v Deštném v Orlických hrách. Závd je vypsán jak tevøené Mistrvství ÈR lng a v letšním rce také jak Mistrvství Evrpy Mid èistkrevných psù. Oba naši zástupci dsáhli skvìlých úspìchù!!! Hnza indian Èapek v kat. U. míst na Mistrvství republiky Jirka Schr v kat. A1. 4. míst na Mistrvství Evrpy Šediváèkùv lng je d rku 00 zaøazen d série tøí extremních závdù psích spøežení titul IRON SLED DOG MAN. (druhé dva závdy se jedu vêalpách) Tra závdu celkvé délce 10 km a pøevýšení zhruba 40 m každrènì zdlá zhruba 60 spøežení z nìklika zemí Evrpy. Tradiènì psledním závdem sezóny je již zmiòvaná Ledvá jízda Memriál dr.václava Vjtìcha, prvníh èeskéh plárníka. Jde atypický závd ve kterém krmì mushera se spøežením jede také lyžaø na bìžkách. Divácky atraktivní je zejména hrmadný start na letišti ve Vrchlabí a mžnst vidìt prjíždìjící závdníky ještì na dvu místech na trati ve Strážném a v Dlním Dvøe. Závdníci si vše ptøebné na tøi dny vezmu s sebu, dvì nci spí ve stanech pblíž Klinské budy, kde si mhu kupit puze nápje. Zakupení jídla, neb pøijetí jakékliv jiné pmci má za následek diskvalifikaci a dstupení ze závdu. Délka tratì se každrènì mìní, ale vždy je delší než 150 km. Pr svji nárènst je minimální pèet psù pr závd 8, jakmile by však jeden pes nemhl pkraèvat, dstupuje celý tým ze závdu. T se právì lets stal a tak musel Jirka Schr letšní Ledvu jízdu djet mim závd. Barvy našeh klubu tak hájil jen Hnza Èapek a nutn ddat, že dbøe. V letšním, pdle jeh vlastních slv zatím nejtìžším, rèníku bsadil 6. míst, zatím nejlepší, jaké se mu pdaøil v tmt závdì dsáhnut. Pr pøedstavu btížnsti tht závdu ta pmalá spøežení jedu nìkteré etapy závdu až 8 hdin, ty rychlá 5 hdin. Zkuste nìkdy 8 hdin bìhat p Krknších na bìžkách jak nejrychleji dkážete! Tak a máme p sezónì napsal jsem na zaèátku èlánku. Není t tak dcela pravda, ještì stále padá sníh a pøed námi je ještì jeden závd ve sprintu v Knìžicích u Vrchlabí v 9.00 hd. Takže nashledanu. Jirka Dìdek Infrmace Obèanské pradnì Pr bèany, kteøí se dstanu d tíživé živtní situace je d. únra tevøena v prstrách místní fary Obèanská pradna, kteru prvzuje Farní Charita. Je tevøena pr veøejnst v PO , ÚT , PÁ Pradna klientùm pskytuje infrmace v blasti bydlení, dávek sc. zabezpeèení, pracvnì právních vztahù a nezamìstnansti. 4

5 PODÌKOVÁNÍ Obèanské sdružení PEGALE-hru za pznáním a zábavu DÌKUJE!!! Chtìli bychm tut cestu pdìkvat všem, kteøí nás v rce 00 pdpøili a už finanènì, materiálnì, neb tøeba jen radu èi pmcí pøi zpestøení našich akcí. Pøíkladem mùžeme uvést Obecní úøad, který nám pøivezl døíví na tábrák a cisternu s užitkvu vdu, naše dbrvlné hasièe, kteøí dìtem umžnili støíkat vdu z hasièské hadice a neb pana Marcela Macháèka a klub mtrkáøù, kteøí neúnavnì a s úsmìvem vzili dìti i pøest, že jejich frnta nebrala knce. Dìkujeme také panu Jurèíkvi, který byl naším hlavním spnzrem nejen pøi vánèní besídce, ale také pøi dalších akcích. Bez pmci tìcht hdných lidí by naše akce byly jen tìžk uskuteènitelné, prtže jsme je pøádaly puze jak tøi sukrmé sby. Ještì jednu nejen za nás ale i za dìti Vám všem mnhkrát dìkujeme. Od ledna letšníh rku jsme zalžily bèanské sdružení PEGALE-hru za pznáním a zábavu èímž bychm chtìly navázat na èinnst z lòskéh rku. Naším hlavním cílem je rganizvání vlnéh èasu dìtem, v duchu hesla Kd si hraje nezlbí a mžná se i nìc nauèí. Zatím c v lòském rce jsme se zabývaly spíše sprtvnì zábavnu èinnstí, lets jsme si daly za úkl rganizvat i pznávací exkurze a besedy. Chtìly bychm zábavnu hravu frmu dìti pøipravit na neèekané situace a rzšiøvat jim bzry pr buducí živt. Pár pøíkladù za všechny: V únru jsme byli na exkurzi u hasièù ve Dvøe Králvé, byl t mc pìkné a puèné. Dìkujeme tímt panu Krepsvi a Špatenkvi za jejich výklad i trpìlivst pøi dpvìdích na nekneènu øadu tázek. Další na øadì byla beseda se zdravtníkem, kde se dìti uèily šetøvat drbná i vìtší zranìní. V dubnu se setkáme s pøíslušníky plicie. Na tyt besedy budu navazvat již známá sprtvní dpledne. Dále pdnikneme výlet na cvièák, kde uvidíme drezùru psù s následným pvídáním tm jak pejska správnì vychvávat, neb c dìlat, když nás napadne zlý pes. Pak zajdeme d psíh útulku a pdíváme se c se dìje s dlženými pejsky. Pkud se nám t pdaøí, navštívíme také dìtský dmv, kde uvidíme, jak se žije bez táty a mámy. Tt je jen malý výbìr z th, c chceme s dìtmi pdniknut mim již známéh a zažitéh prgramu. Pøed každu akcí budu vyvìšeny plakáty s pdrbnstmi a telefnními èísly, pr pøípadné dtazy. Berte t jak pzvánku na všechny naše akce, které pr Vás pøipravujeme. Abychm mhly uskuteènit všechny naše plány pžádaly jsme pøíspìvek Obecní úøad, Králvéhradecký kraj, ale také spnzry z øad místních pdnikatelù i bèanù: jezdecké ptøeby SZIKORA, JAN KREJÈIK, výkup a prdej staržitnstí J.ŠPÙR-J.PACALT, PABIŠKA PAVEL ml., stavební firma HASSE, PETR BAUDYŠ, KAREL a MICHAL KÜHNELOVI, Z. SEIDL ml., J.BABORÁK, p.bartoò, drgerie-parfumerie VENZARA, V.NOVÁK. p. TLAPÁK, Pdlahvé systémy BRALEP J. Vbrník. A ménì èi více, všichni tit slvení nám pmhli finanènì. Pøíspìvek z kraje jsme zatím nebdržely. Velice nám pmhl také pan Belda, který nám vìnval drbné dáreèky pr dìti, paní Martina Baudyšvá upekla krásné drty, paní Hana Hakvá nám zase ušila rztmilá zvíøátka. Pan Žaba bstaral hudbu na dìtské disktéce, pan Mièan nám bezplatnì prnajal sál a manželé Drápalíkvi se nás pøi tìcht akcích pìknì starali. Prtže zalžení bèanskéh sdružení je hlavnì hdnì papírvání cž není naše silná parketa, pžádaly jsme paní Blanku Seidlvu aby nám s tímt pmhla a dìlala za nás administrativní èinnst. Byla velmi chtná a my jí stejnì tak i všem výše zmínìným mc dìkujeme.. Pkud se vám naše èinnst líbí a chtìli byste nás pdpøit spnzrským darem, není již pr nás prblém, zásluhu paní Seidlvé, vystavit vám dklad na váš pøíspìvek. Chcete li pøispìt menší èástku máme na našich akcích vždy kasièku na dbrvlné vstupné. I za takt prjevenu pdpru jsme mc vdìèni. Za bèanské sdružení PEtra Jiøièkvá, GAbriela Kuèervá, LEnka Èerná, Blanka Seidlvá Pèasí v Zábøí v rce 00 Máme zaèátek rku 004 a já mhu bilancvat vdní srážky, prùbìh teplt a nìkteré NEJ rku 00. Nejprve vdní srážky. V Zábøí a blízkém klí spadl 68 litrù na 1 m, cž pøedstavuje 68 mm vdníh slupce a t je necelých 85% dluhdbéh nrmálu. Nejbhatším mìsícem na srážky byl prsinec s 94,5 mm v.s. Z vìtší èásti ve frmì snìhu. Nejchudším byl bøezen s 1 litry na m (1 mm v.s.). Suchý byl i èerven, kdy je právì zaptøebí každé kapky necelých 7% dluhdbéh prùmìru. Slabý byl i mìsíc listpad s 9%. Rk jak celek byl tepltnì pdprùmìrný i když se t vzhledem k teplým letním mìsícùm jeví jak nepravdìpdbné, skuteènst však hvøí nìèem jiném. Rèní prùmìr mìl v Zábøí hdntu 7,7 C (v rce 00 t byl 8 C), dluhdbý kmøanský prùmìr èiní 9,5 C. Nejteplejším mìsícem byl srpen s 19 dny s dplední tepltu nad 5 C, z th byl krát trpický den, t.j. více jak 0 C. Nejvíce jsme tužili p chládku 1. srpna, kdy jsem namìøil,1 C samzøejmì ve stínu. Za letní bdbí jsme si užili tepla ve 4 letních dnech. Nejstudenìjším mìsícem byl únr s prùmìrnu tepltu -4,9 C. Dluhdbý tepltní nrmál pr tent mìsíc èiní + 0,5 C. Nejchladnìjším byl Štìdrý den s prùmìrnu tepltu -1,7 C. Nejmrazivìjší rán byl na Nvý rk s tepltu -18, C. Nejnižší hdntu barmetrickéh tlaku jsem namìøil. ledna a t 996 hpa. Nejvyšší tlak ukázal barmetr 15. a 16. bøezna 105 hpa. Výbrná viditelnst byla. únra, kdy se nad Nvým Zábøím tevøel krásný phled na Krknše. Nejen že byla Èerná hra jak na dlani, ale dbøe byl vidìt i Ktel v západních Krknších. Jarslav Vávra Sprtvní, rekndièní a regeneraèní Objednání a bližší infrmace na tel.: 5

6 NAŠI JUBILANTI Únr let Oldøich Mrkvièka,, Kcléøv 75 let Vìra Vackvá,, Kcléøv 65 let Eva Najmanvá,, Bukvina Juraj Šrámek, Kcléøv Erna Šturmvá,, Huntíøv Libuše Vyhlídkvá,, Kmárv 55 let Marcela Kutníkvá,, Huntíøv Margita Kuèerákvá, Kcléøv 50 let Vìra Drápalíkvá,, Kcléøv Jarslav Glet,, Huntíøv Jarslav Haas,, Kcléøv Vladimír Nvák,, Huntíøv Vladimír Stránský,, Kmárv Bøezen let Oldøich Nvák,, Huntíøv 85 let Ondøej Babka,, Huntíøv 80 let Emílie Funfervá,, Huntíøv Drthea Schmidtmaeyrvá, Huntíøv 70 let Jsef Flejgr,, Kmárv 65 let Antnie Faltejskvá,, Huntíøv Eva Krejèíkvá,, Kcléøv 50 let Jiøí Krejèík,, Huntíøv Jiøí Phøelý,, Huntíøv Zdeòka Prkišvá, Huntíøv Duben let Vìrslava Benákvá,, Kcléøv 60 let Stanislav Peterka,, Huntíøv Marie Øepkvá,, Huntíøv 55 let Karel Budník,, Kcléøv 50 let Stanislav Svbda,, Kcléøv Všem zmínìným ze srdce blahpøejeme a pøejeme jim hlavnì pevné zdraví a mnh sil d dalších let. SPOZ, OÚ Vítìzná DROBNÉ ZPRÁVY Knihvna Huntíøv znamuje, že má nvý knižní subr dvezený z Trutnva. Mhu také zapùjèit katalgy CK 004 pìti cestvních kanceláøí. Jedná se CK: Nmád, Adventura, Extrem Tur light, Herdegen Eurcykl, Abis. Pìšky, na kle, na ldi Úterý: hd. Rehákvá UPOZORÒUJEME Všechny kd ještì nedruèili na OÚ smluvy na dbìr pitné vdy, a tak uèiní neprdlenì. PODÌKOVÁNÍ Chtìli bychm prstøednictvím zpravdaje pdìkvat všem pracvníkùm firmy pana K. Kûhnela za vzrnu údržbu pøíjezdvé cesty k nám v zimním bdbí. Cesta byla vždy vèas prhrnuta až ke vchdu vèetnì prstru na táèení aut. Ještì jednu dìkujeme. Kuželvi, Huntíøv 147 Rádi bychm pdìkvali jmenvitì p. K. a M. Kûhnelvým a p. P.Baudyšvi za chtu a rychlu pmc pøi dstranìní havárie na naší pøípjce vdvdu a t i pøes nepøízeò pèasí. ALLIANZ Pjištìní majetku bèanù s asistenèní službu HOME Assistance pjištìní bèanù investièní pjištìní živtní pjištìní dùchdvé pjištìní dìtské pjištìní pjištìní autmbilù pvinné ruèení levnìjší regin Nechïte d pjiš vny pjiš vna pøijde za Vámi , Jan Pavlis NABÍDKA OBÈANÙM Ptøebujete se nìèeh zbavit, neb napak nìc sháníte? Pmùžeme vám. Otiskneme bezplatnì váš inzerát v becních nvinách. Mùžete jej zanechat na OÚ neb v místì kde jste nviny zakupili. Nezapmeòte uvést telefn neb adresu. Firemní inzerce je placená (viz náš inzerát!) DOVOZ A PRODEJ AUTOMOBILÙ ZNAÈKY POUŽITÉ NOVÉ servisní knížka první majitel pøijatelné ceny dbrý stav až rky garance výrazné slevy MOŽNOST LEASINGU Tel.: , SEIDL Zdenìk, Huntíøv 5 JARO JE TADY 6

7 DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ DIVADLO KLAUNIKY BRNO uvádí: NEJHRANÌJŠÍ AUTORSKOU KOMEDII SOUÈASNOSTI DON QUIJOTE DE LA ANCHA Pøedstavení, které prdlužuje živt Didaktická klaunikyáda na mtivy rmánu Miguela Cervantese Saavedry uchpená dle vzru velkéh èeskéh emigranta Jana Ámse Kmenskéh v hlavní rli svìtvý chùdherec Lenire Mntain Úèinkují: Lenka Štìpánkvá, alt., Mnika Levická, Anna Kubìjvá Zdenìk Krèian, Zdenìk Zdenek Mazáè a další. Režijní vedení: Bleslav Plívka Dramatizace: Zdenìk Mazáè, Zdenìk Krèian Scéna: Dušan Ždímal Kstýmy: Alice Laškvá Hudba: Èásti Blera d Maurice Ravela a symfnie Dn Quijte Richarda Strausse Pøeklad: španìlština: Marcela Bayervá francuzština:catherine Sarazin, Mnika Hmlvá angliètina: Petr Antnín nìmèina: Astrid Winter, Jana Cenkvá ruština: Pavel Timè, Kateøina Tlachvá Svéráznému zpracvání sudù Dna Quijta a vìrnéh služebníka Sanch Panzy nechybí humr, nadsázka, fantazie ani mystifikace. P frmální stránce zvlil režijní pradce pøedstavení, autr, mim, básník tìla i duše Bleslav Plívka cestu didaktické klaunikyády. S vìdmím th, že spleènst je pznamenána dekadencí a nedstatkem ideálù a pravdvých vzrù, pøedstupují pøed diváky,8 m vyský prfesr španìlskéh jazyka a literatury a 10ti kilgramvá Ancha pracující jak vychvatelka na kminickém internátì ve Šlapanicích, v kstýmech Dna Quijta a Sanch Panzy. Se skupinu španìlštináøù se ujímají nelehkéh úklu: c nejlépe ztvárnit pøíbìh dùmyslnéh rytíøe Dna Quijta. Osu pøedstavení je vzájemné prlínání nìklika významvých rvin. Øazením scén, pèínaje bjem s vìtrnými mlýny až d Quijtva zmudøení je vytváøen pøíbìh Dna Quijta, kterým neustále prstupují sudy prfesra a vychvatelky, drážející jejich slabsti i velikst, pšetilst i dcizení. Støetáváním tìcht dvu rvin vzniká øada humrných situací, jež jsu drazvým mùstkem pr vytváøení nvéh vztahu mezi prfesrem (hrajícím Dna Quijta), vychvatelku Anchu (pøedstavující Sanchu) a dalšími pstavami dìje (princezna Dulcinea, pasváèek, atd.). Jakby celá inscenace vznikala mmentálnì pøed zraky a za aktivní splupráce divákù. Názrnst, atraktivnst, spntánnst, lidvý humr a pøedevším pøirzená hravst. Frma, která je v pøedstavení Dn Quijte de la Ancha Divadla Klauniky užita, je vlastnì hra na hru v tm nejdivadelnìjším slva smyslu. Výsledkem th je pcit radsti z dkrývání a sdílení vzájemnéh vztahu mezi hercem a divákem, radst ze spleèné úèasti na tvrbì kamžiku, která je umcnìna pržitkem hybatelské síly ušlechtiléh dnkichtství. Dr. Jan Skutil TOTO PØEDSTAVENÍ MÙŽETE ZHLÉDNOUT V KINOSALE PIVNÍHO BARU HUNTÍØOV V PÁTEK 19.. OD HODIN CENA VSTUPENEK: 0 Kè MLÁDEŽ OD 1 DO 18 LET a DÙCHODCI: 15 Kè Èeská pšta znamuje Od je pšta v Kcléøvì puze pdací a vydávací. Všichni bèané z Vítìzné mají ddávací pštu Dvùr Králvé n. L. 1. Výjimku má jen pár pdnikù, ty mají dnášku. Prt na své adrese prsím uvádìjte: Pan(í) Jmén a pøíjmení Vítìzná, Hájemstvi, Huntíøv, Kcléøv, Kmárv neb Zábøí, èp , Dvùr Králvé n. L. 1 Infrmujte tét skuteènsti své desílatele pdniky, instituce apd. Pøi pøestìhvání máte mžnst si na pštì zaøídit žádst zmìnu místa ddání (dsílka). Za pplatek Vám bude pšta ddávat na nvu adresu veškeré zásilky a t tak dluh, jaku dbu si zaplatíte než si zaøídíte pøehlášení nvé adresy u Vašich pdnikù, bank apd. Tt platí i pøi pøestìhvání z bytu d bytu ve stejné bci. Vzhledem k blížící se výmìnì bèanských prùkazù by byl vhdné uvést ve svém OP v klnce jiný údaj napø. manželku(-a) neb dìti. Umžní Vám t pøevzít pr své nejbližší vìtšinu pštvních zásilek i dùchdù - neplatí na pštì. K pøevzetí zásilek na pštì služí prùkaz zmcnìnce, na kterém mùžete zmcnit až sby k pøebírání dpruèených dpisù, balíkù, pšt. pukázek. Zhtvení stjí 5 Kè a platnst prùkazu je nemezená. Vaše pštvní druèvatelky Vám pmhu zaøídit tyt prùkazy a také zøízení pstžirvých úètù, spøení, kntkrentu, pstknt, stav.spøení (liška), živtníh pjištìní, sptøebních úvìrù atd. Vše záleží na spleèné dhdì a infrmacích. Ve Vítìzné je ještì dst bytù a dmù bez zvnkù, schránek neb schránek bez znaèení chybí jmén, èísl ppisné. Schránka musí být pøístupná z vnìjší strany. Ten kd si nepøeje letáky, musí schránku viditelnì a trvale znaèit nápisem, napø.: NEVHAZOVAT LETÁKY. Chceme pracvat k Vaší spkjensti, ale také musíme ddržvat pøedpisy a zasílací pdmínky desílatelù. Dìkujeme za pchpení (a zavøené psy). Rehákvá 7

8 SLUŽBY OBÈANÙM, INFORMACE NABÍDKA OBÈANÙM Ptøebujete se nìèeh zbavit, neb napak nìc sháníte? Otiskneme bezplatnì váš inzerát v becních nvinách. Mùžete jej zanechat na OÚ neb v místì kde jste nviny zakupili. Nezapmeòte uvést svùj telefn neb adresu. CHCETE PSÁT DO Hejkala? Není nic jednduššíh.máte-li zájem pdìlit se s statními své nápady, pznatky èí zajímavsti, využijte prstru v našich nvinách. T platí i pr všechny sprtvní a zájmvé skupiny. Rádi také tiskneme Vaše pøání (k narzeninám, svátku, svatbì apd.), neb tøeba i pdìkvání. SNOS POPELNIC Nabízíme starším a nemhucím bèanùm sns ppelnic na svzvé míst. Tut službu pskytují zamìstnanci OÚ. Týká se puze míst, kam se technické služby nedstanu se svým vzidlem. Tut službu si mùžete bjednat na OÚ, tel.: KLUB DÙCHODCÙ Zveme všechny dùchdce k psezení v našem klubu v budvì Obecníh úøadu a t každý sudý ètvrtek d 14.0 hdin. Pskytvané úkny peèvatelské služby v bci Vítìzná Ceník platný pr rk 004 ruèní úklid snìhu z pøístupvých cest na sukr. pz. ruèní úklid snìhu za pužití drbné mechanizace 50 Kè 70 Kè SLUŽBA V DEN PRACOVNÍHO KLIDU A VOLNA - 50% PØÍPLATEK Zájemce nìkteru z tìcht služeb se mùže pøihlásit na Obecním úøadì neb na telefnu , kde si lze tut službu Dufáme že Vám budu tyt služby ku prspìchu a rádi naší nabídky využijete KNIHOVNA HUNTÍØOV Knihvník: Míst: Výpujèní dba: KNIHOVNA KOCLÉØOV Knihvník: Míst: Výpujèní dba: Bžena REHÁKOVÁ dma úterý Jhana ROUSOVÁ budva OÚ pndìlí KNIHOVNA KOMÁROV Knihvník: Emil POKORNÝ Míst: Kmárv, bus. zast. Výpujèní dba: støeda Vydává OÚ Vítìzná tel.: , Fax: Evidván u MK ÈR E Opdvìdný redaktr: Blanka Seidlvá Grafická úprava: Petr Neumann Tt èísl vychází Uzávìrka dalšíh èísla je Náklad: 00 ks Cena za výtisk: 5 Kè 8

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více