KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK"

Transkript

1 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů, je vydán tento knihovní řád: I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Žamberk Městská knihovna Žamberk je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen knihovní zákon ) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v 2, 4 a 14 knihovního zákona a za účelem zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna Žamberk je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Žamberkem. Městská knihovna Žamberk je zapsána v evidenci knihoven dle 2 písm. a) a 5 knihovního zákona. Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby Městská knihovna Žamberk (dále jen knihovna) poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v 4 knihovního zákona. Jsou to zejména: a) výpůjční služby: prezenční půjčování - půjčování knih a periodik v budově knihovny absenční půjčování - půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny meziknihovní výpůjční služby dle 14 knihovního zákona b) informační služby: poradenské služby o katalozích, fondech a využívání knihovny poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací přístup na veřejný internet konzultační služby c) vzdělávací a kulturní služby: pořádání bibliotematických lekcí pro všechny typy škol 1

2 pořádání přednášek, besed a dalších akcí pro děti, studenty i nejširší veřejnost propagace služeb knihovny, propagace čtenářství a literatury d) regionální služby pro obecní a místní knihovny obvodu Městské knihovny Žamberk. Městská knihovna Žamberk účtuje poplatky v souladu s Knihovním řádem a jeho přílohou č. 1 - Ceníkem služeb a poplatků. II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB Čl. 3 Registrace uživatele Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a na základě zaplacení stanovených poplatků. Platnost čtenářského průkazu je třeba jedenkrát ročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku služeb a poplatků. Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí čtenář. Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen odevzdat čtenářský průkaz u výpůjčního pultu. Bez platného čtenářského průkazu a zaplacení případných dalších poplatků náležejících knihovně dle Ceníku služeb a poplatků si nelze vypůjčovat a to ani prezenčně. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů a údaje o výpůjčkách uživatele či jiných transakcích. Knihovna postupuje při zpracování a nakládání s osobními údaji podle přílohy č. 2 Knihovního řádu - Příkazu ředitele k nakládání s osobními údaji uživatelů služeb knihovny a dle dalších obecně platných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je zejména ochrana knihovních fondů. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje: a) základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození - uživatel je povinen tyto údaje uvést, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, pokud nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb, které jsou poskytovány anonymně, např. využívání internetu. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném Knihovním řádem b) dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce c) knihovna dále o uživateli vede údaje využívané pro statistické účely a údaje pro služební účely: registrace výpůjček, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení 2

3 Knihovního řádu a dále údaje účetní o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou. Čl. 4 Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny 1. Uživatelé mají právo využívat veřejné knihovnické a informační služby knihovny dle Knihovního řádu a v souladu s 4 knihovního zákona. 2. Uživatelé mají právo na bezplatné služby v rozsahu 4 odst. 2 knihovního zákona. 3. Uživatelé mají právo podávat podněty a návrhy k práci knihovny a to ústně nebo písemně výpůjční službě nebo řediteli knihovny. 4. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny k udržení pořádku a ochraně majetku knihovny. 5. Uživatelé jsou povinni chránit a nepoškozovat majetek knihovny, její zařízení i knihovní fondy. 6. Uživatelé jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek. 7. Po skončení akcí pro děti zodpovídají za odchod dítěte z knihovny rodiče. 8. Nevyjádří-li se uživatel jinak, předpokládá se, že souhlasí se zveřejňováním fotografií z akcí na webových stránkách knihovny a v tisku. 9. Uživatel, který porušuje Knihovní řád, poškozuje majetek knihovny a nedodržuje v prostorách knihovny klid a pořádek, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za vzniklou škodu a povinnosti nahradit způsobenou škodu dle platných právních předpisů. Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 3. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 4. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat a distribuovat nebo jinak využívat ke komerčním účelům. 5. Uživatel je povinen respektovat ochranu autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 3

4 III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD Čl. 6 Způsoby půjčování Uživatelům se půjčují absenčně nebo prezenčně dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání či objednání požadovaného dokumentu uživatelem. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování Pro půjčování knihovních fondů obecně platí ustanovení o půjčování věcí uvedené v občanském zákoníku v platném znění Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu s autorským zákonem č. 121/2002 Sb. Mimo budovu se dokumenty nepůjčují jestliže: a) hrozí nebezpečí jejich nenahraditelné ztráty nebo poškození, b) jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny, c) běžné půjčování by bylo v rozporu s právními předpisy, d) byly vypůjčeny z jiných knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku. Čl. 8 Počet půjčených svazků Uživatel si může vypůjčit max. 10 svazků (dokumentů). Na požádání mohou pracovníci knihovny zvýšit limit půjčených svazků. Uživatel, který nemá v Žamberku trvalý pobyt, si může zapůjčit pouze 1 publikaci v hodnotě nad 300 Kč. Na požádání mohou po posouzení pracovníci knihovny limit zvýšit. Čl. 9 Postupy při půjčování 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka, rovněž je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. 3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Převzetí dokumentu vyšší finanční hodnoty je uživatel povinen stvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení. 4

5 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat (netýká se periodik). Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. 5. Uživatel průkazky oddělení pro děti má právo půjčovat si dokumenty pouze z tohoto oddělení, taktéž uživatel průkazky pro dospělé má právo půjčovat si dokumenty pouze z oddělení pro dospělé čtenáře. Čl. 10 Výpůjční lhůty Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu činí 4 týdny. Po překročení této lhůty je uživatel povinen zaplatit sankční poplatky dle přílohy č. 1 Knihovního řádu Ceníku služeb a poplatků. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční dobu. Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu Uživatel je povinen vrátit dokumenty v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. V opačném případě nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu stejnou jako při jeho ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Čl. 12 Ručení za vypůjčený dokument Uživatel ručí za půjčené dokumenty po celou dobu půjčení. Není oprávněn vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám. Čl. 13 Povinnosti uživatelů při půjčování mimo budovu Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument poštou, je povinen ho řádně zabalit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady. Jestliže uživatel nevrátil dokument půjčený mimo budovu v stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky) dle platného Ceníku služeb a poplatků. Uživatel je povinen vyrovnat všechny poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby. Bez zaplacení sankčních poplatků knihovna dokumenty nepřevezme. Přesáhne-li jednorázově částka sankčních poplatků 900 Kč, nad tuto částku se již dále nezvyšuje. 5

6 Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument nevrátí, může knihovna vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek ve výši nákladů spojených s vymáháním a nákladů právního zastoupení. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Čl. 14 Povinnosti uživatelů v čítárně knihovny Uživatel má povinnost chovat se v čítárně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny. Přístup do čítárny je povolen pouze na průkaz uživatele nebo po svolení pracovníka knihovny (v případě žádosti o přístup k internetu). Vstup ostatních návštěvníků není omezen po dobu konání kulturní či vzdělávací akce. Do prostorů čítárny se nesmějí vnášet potraviny a tekutiny. Uživatel si může zapůjčit absenčně z čítárny dokumenty (periodika), které jsou k tomu určené, avšak až po zaregistrování výpůjčky pracovníkem knihovny. Čl. 15 Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu prostřednictvím MVS z jiné knihovny. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která dílo půjčuje. Uživatel se podílí finančně na nákladech vzniklých v souvislosti s výpůjčkou (viz Ceník služeb a poplatků). Čl. 16 Obecná ustanovení o půjčování Pro půjčování knihovních fondů platí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - příslušná ustanovení o půjčování věci. IV. PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU PRO VEŘEJNOST Čl. 17 Obecná ustanovení k využívání internetu 1. Přístup na internet je v provozní době Městské knihovny Žamberk umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům) zdarma. 2. Návštěvníkům jsou k dispozici dva počítače s internetem v čítárně knihovny. Před vstupem do čítárny je nutno se ohlásit u výpůjčního pultu přítomné knihovnici. 3. Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu 30 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce. 4. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet. 6

7 5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného programovaného vybavení. 6. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat. 7. Není dovoleno provozování počítačových her. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou a pornografickou tématikou. Uživatel nesmí dále navštěvovat stránky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, např. stránky obsahující nebo odkazující na nelegální software, stránky propagující potlačování lidských práv a svobod atd. 8. Knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z internetu. 9. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. 10. Za škodu, která vznikne knihovně nedodržením provozního řádu pro užívání internetu, nese odpovědnost uživatel. Po uživateli bude požadována náhrada způsobené škody V. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU Čl. 18 Náhrada škod Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady: a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě přiměřeně stejné kvality, b) jestliže náhrada podle předchozího bodu není možná nebo účelná, může knihovna požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek: cena dokumentu a manipulační poplatek za úkony knihovny spojené s likvidací škody, c) v případě finanční náhrady je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu), součástí náhrady je i manipulační poplatek za úkony knihovny spojené s likvidací škody O způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo o způsobu náhrady škody vzniklé poškozením dokumentu rozhoduje ředitel knihovny. Uživatel je povinen hradit i všechny ostatní náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou či poškozením dokumentu vznikly. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných právních předpisů. 7

8 Čl. 19 Poplatky za porušení Knihovního řádu Poplatek z prodlení je uživatel povinen zaplatit v případě, že byla překročena stanovená lhůta pro vrácení dokumentu. Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje ve spolupráci se zřizovatelem knihovny vymáhání právní cestou. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen hradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnými právními předpisy. Při ztrátě průkazu uživatele si knihovna účtuje manipulační poplatek za vystavení náhradního průkazu uživatele. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Výjimky z tohoto knihovního řádu povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník. Knihovní řád byl schválen usnesením RM č. 53/2012-RADA/2274 ze dne Knihovní řád nabývá účinnosti dnem a vydává se na dobu neurčitou. Tímto se ruší předchozí Knihovní řád z Přílohy : 1. Ceník služeb a poplatků Městské knihovny Žamberk 8

9 Příloha č. 1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Žamberk CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ Poplatky za registraci uživatele: vystavení čtenářského průkazu: 30 Kč registrační poplatek na 1 rok oddělení pro dospělé 150 Kč registrační poplatek na 1 rok oddělení pro děti 50 Kč Rezervace knih: Internet pro veřejnost: Meziknihovní výpůjční služba: příspěvek na poštovné (za každý svazek) zdarma zdarma 60 Kč Sankční poplatky z prodlení: účtují se uživateli po překročení čtyřtýdenní výpůjční lhůty činí 3 Kč za každou včas nevrácenou výpůjčku, u MVS 20 Kč vždy po dalších 4 týdnech se tato částka zvyšuje o další 3 Kč za každou výpůjčku, u MVS o 20 Kč Poplatky za upomínky o vrácení výpůjček: 1. upomínka (písemně nebo em): 40 Kč + sankční poplatky z prodlení 2. upomínka (písemně) 60 Kč + sankční poplatky z prodlení 3. upomínka (písemně) 80 Kč + sankční poplatky z prodlení Náhrady ztracených a poškozených dokumentů: zaplacení plné ceny ztraceného či zničeného dokumentu + poplatek 10 Kč nebo dodání nového výtisku téhož dokumentu + poplatek 10 Kč poplatek za poškození knihovnické úpravy dokumentu 20 Kč Bez zaplacení poplatků nelze provádět další výpůjčky. 9

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Oblastní nemocnice Náchod Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Obsah I...2 Základní ustanovení...2 Čl.1 Právní zakotvení...2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...2 Čl.3 Veřejné knihovnické

Více

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2014 Věc Knihovní řád Univerzitní knihovny Působnost pro všechny útvary univerzity a uživatele Univerzitní knihovny Účinnost 1. října 2014 Číslo jednací RPO/0033/14 Vypracovala

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Chodov. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Chodov Základní ustanovení čl. 1 1. Městská knihovna Chodov (dále též jen MK Chodov) je zřízena jako příspěvková organizace města Chodova Zřizovací listinou Městské knihovny

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více