ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince"

Transkript

1 Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk žije. Neexistují dvě stejné osobnosti Vlastnost ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Znaky vlastností Stálost délka trvání vlastnosti v částech života Hloubka - vázanost na prostředí, čím je vlastnost hlubší, tím méně je provázána s prostředím, kde je univerzálnost, individualita jak moc časté tyto vlastnosti jsou v populaci Struktura vlastnosti osobnosti každý člověk má velké množství vlastností a pokud chci někoho objektivně charakterizovat, musíte poznat co nejvíce jeho vlastností skupiny vlastnosti osobností aktivačně motivační vlastnosti všechny vlastnosti, které nutí člověka k nějaké činnosti, povzbuzují ho, motivují potřeby, pudy, zájmy, záliby, sklony, životní plány vztahově postojové vlastnosti vlastnosti, které charakterizují člověka z hlediska jeho názorů a žebříků hodnot postoje, charakter, obrovskou roli hraje rodina vlastnosti výkonové charakterizují člověka z hlediska úspěšnosti vykonávání nějaké činnosti vlohy, schopnosti (úroveň), vědomosti, dovednosti, návyky seberegulační - posuzují člověka z hlediska toho, jak sám sebe řídí, kontroluje, hodnotí, sebevědomí sebepoznání, sebehodnocení, sebeuvědomování, vůle, svědomí, sebekritika dynamické charakterizují člověka z hlediska intenzity, rychlosti a tempa prožívání a chování temperament 1. Aktivačně motivační vlastnosti Potřeba stav nedostatku nebo nadbytku, který působí aktivačně, dokud není uspokojen biologické jsou spojeny se zachováním života, stejné pro člověka i ostatní živočichy; např.: potřeba jídla, pití, potřeba světla,útočiště, potřeba rozmnožování, vyprazdňování, potřeba cítit bolest psychické typická vlastnost pro člověka, pro všechny lidi stejně; např.: potřeba být pochválen, potřeba být užitečný, potřeba někam patřit, potřeba mít někoho rád, k někomu patřit, že někdo má rád mě, potřeba pracovat, potřeba objevovat někoho nového, potkávat nové lidi, potřeba být úspěšný, začít úspěch kulturní odlišují člověka od člověka, člověčí potřeby, obecně různé; např.: potřeba číst noviny, potřeba poslouchat hudbu, potřeba sportovat, potřeba cestovat, jezdit do divadla, vidět pravidelně do kina, číst, lyžovat, jezdit na hory, chodit cvičit

2 na rozvoji potřeb má největší podíl rodina, Pudy vrozená hnací síla k vykonání nějaké činnosti, jedna z nejsilnější z aktivačně motivačních vlastnosti; neexistuje přesné rozdělení mezi pudy a biologickými potřebami biologické pud hladu, žízně, rozmnožování, sebezáchovy společenské - mateřský pud, pud jistoty Zájmy trvalá snaha člověka zabývat se předměty nebo nějakou činností, které ho upoutávají po stránce rozumové nebo citové jsou velmi silně aktivačně-motivační, i tak moc, že člověk zapomene, že nejedl nebo nespal... dokáží velmi dlouze prodloužit délku pozornosti zájmy podporují rozvoj osobnosti, zdokonalují vědomosti, dovednosti, výrazně uspokojují a uvolňují člověka a jsou důležité pro tzv. aktivní odpočinek jakmile ale zájem sklouzne k vášni nebo závislosti, tak už člověka výrazně omezuje Znaky zájmů 1. Obsah co je předmětem zájmu, činnosti, předměty 2. Šířka kolik zájmů mám a kolika činnostem se věnuji 3. Hloubka jak dopodrobna se o danou věc zajímám 4. Síla kolik času zájmům věnuji 5. Činorodost jestli jsem u vykonávání zájmu aktivní/pasivní 6. Přiměřenost obsah zájmu vůči věku, pohlavní,... Druhy zájmů Materiální snaha nabývat nebo vytvářet materiální hodnoty Společenské zájmy pracovat v nějaké organizaci (zájmové, politické,...); angažovat se pro společnost, individuální Duchovní projevují se snahou v oblasti umění a sportu mohou se prolínat Záliba velice vyhraněný často jediná zájem Sklon snaha vykonávat nějakou činnost prakticky Cíle Uvědomělý směr aktivity, k jeho dosažení pomáhá vůle dělení cílů viz. Vůle Životní plány souhrn cílů, kterých chce člověk dosáhnout během života tyto cíle se během života vyvíjejí a zdokonalují 2. Vztahově postojové vlastnosti Postoje (názory) = relativní ustálený systém hodnocení nějaké věci, tendence charakteristickým způsobem reagovat na určité podměty a otázky jsou ovlivněny velkým množstvím faktorů např.: věk, životními zkušenostmi, výchova, vzděláním, sdělovací prostředky, prostředí/oblast, politický situace, náboženství

3 Druhy postoje dělíme podle toho, co převládlo při jejich vytváření 1. přesvědčení postoje, při jejich utváření převládl rozum 2. předsudky při vytváření převládla víra, napodobování; iracionální složka Druhy předsudků 1. Neoprávněná generalizace vlastnosti jednoho člena skupiny převedu na celou skupinu 2. Efekt sociálního postavení potom, co víme, že člověka patří do určité společenské skupiny, na něj vztáhneme vlastnosti celé skupiny 3. První dojem názor na člověka po prvním setkáním s ním 4. Projekce názor, že všichni ostatní budou mít stejné názory a postoje jako my 5. Efekt mírnosti projevuje se v tom, když nám někdo někoho připomíná, chováme se k němu podle toho, koho nám připomíná Charakter popisuje člověka z hlediska jeho hodnot, které vycházejí z morálky morálka = soubor názorů na to, co je dobré a co ne; bývá většinou nepsaná, ve společnosti se vyvíjí porušení morálních norem se netrestá soudně je to budovaná vlastnost, závisí na výchově, úzké skupině Charakterové vlastnosti 1. Pracovní pečlivost, přesnost, smysl pro povinnost, houževnatost, dochvilnost 2. Vztah k ostatním lidem ohleduplnost, obětavost, závist, vypočítavost, vlídnost, taktnost, slušnost 3. Světonázorové vlastnosti, které vyplývají z toho, jak si člověk odpoví na důležité tzv. Světonázorové otázky podle toho má i tendenci se chovat; světonázorové otázky souvisí s filozofií 4. Morální čestnost, podvádění, spravedlivost 5. Vztah k sobě samotnému odráží se v nich to, jak sami sebe chápeme, všechny vlastnosti, které vyjadřujeme vůči sobě, sebeúcta, sebe-ponižování 3. Výkonové vlastnosti charakterizují člověka z hlediska úspěšnosti vlohy = dispozice, jsou to vrozené anatomicko-fyziologické vlastnosti člověka, na jejich základě se vyvíjejí schopnosti; vzhled, intelekt, hudební vlohy, výtvarné, prostorové vidění, primární vnímání = schopnosti poznávat pomocí smyslů, intelekt, představivost, emocionalita, psychomotorika = schopnost koordinovat pohyby; jsou základem pro všechno 2. sekundární podstatné pro výkon určitého povolání stupně schopností 1. nadání - soubor dispozic, které dovolují vykonávat nadprůměrné výkony v různých oblastech 2. talent dispozice, které umožňují dosáhnout vynikajících (generačních = 20let) výsledků

4 3. Genialita epochální věci, které ovlivňují lidstvo jako takové, tak nad průměrné věci, které umožňují dosáhnout epochálních výsledků 2. Schopnosti získané, budované během života, ideální je budovat je na základě vloh; = schopnosti jsou ukazatelem toho, jaký rozdíl bude v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení si určitých vědomostí a výkonu určité činnosti u různých lidí za stejných podmínek. Nejsou vrozené, jsou budované 3. viz. Učení - vědomosti, dovednosti a návyky 4. Seberegulační vlastnosti 1. Sebepoznání uvědomění si vlastních odlišností a zvláštností ve srovnání s ostatními srovnatelnými osobnostmi 2. Svědomí je to spontánně vzniklý vnitřní proces, který odráží konflikt mezi vnitřně přijatými mravními zásadami a aktuálním chováním 3. Sebekritika je verbalizované (slovně vyjádřené) sebehodnocení, které se většinou zaměřuje na vlastní nedostatek, je důležitá, ale je důležité, aby byla objektivní 4. Vůle viz. vůle (definice, překážky, fáze volního procesu, cíle), např.: cílevědomost, rozhodnost (rychle a dobře), iniciativnost (člověk si sám umí najít činnost, práci, směr), samostatnost, sebeovládání (projeví se překonáním nežádoucího chování) 5. Dynamické vlastnosti Temperament vrozená vlastnost, je to souhrn vlastností člověka, které určují tempo průběhu chování a prožívání a rychlost střídaní psychických stavů a procesů a jejich intenzitu Temperament ovlivňuje prožívání i chování Osobnosti Hippokratés řecký lékař označení druhu temperamentu sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik podle převažující tělní tekutiny sangvinik v tělních tekutinách převažuje krev cholerik převažuje žluč melancholik černá žluč - uzavřený do sebe flegmatik - sliz I. P. Pavlov říkal, že temperament je vrozený a závisí na typu centrální nervové soustavy labilní stabilní Karl Jung žák Zikmunda Freuda rozdělil temperament na: introverty lidé zaměření do vlastního nitra, nedávají najevo svoje city a názory, hůř komunikují extrovert komunikativní, lehce navazují vztahy Eysenk používáme dnes (viz obrázek na další stránce)

5 Cholerik neklidný, vznětlivý, impulzivní, někdy i útočný, nedůtklivý, náladový, nevyzpytatelnost, mají sklon jednat v afektu, největší tempo, rychlost střídání a intenzita Sangvinik společenský komunikativní, hovorný, často optimistický, přizpůsobivý, akční, mají tendence k exhibicionismus Flegmatik klidný, rozvážný, pomalý, city jsou povrchní, velmi pomalé tempo a rychlost střídání, intenzita nízká Melancholik přecitlivělost, vztahovačnost, přemýšlejí o věcech místo aby to ventilovali navenek, působí nespolečensky, neradi se předvádějí, jsou náladový a vztahovační, všechno je vyvede z míry

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Osobní zájmy, postoje a hodnoty

Osobní zájmy, postoje a hodnoty Osobní zájmy, postoje a hodnoty 9-12-2013 TTI Success Insights Your Professional Assessment Solution! TTI Success Insights Central & Eastern Europe LLC. www.successinsights-cee.eu Nánási út 5-7. A/30 H-1031

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Determinace způsobu spáchání trestného činu. Radim DOUPOVEC

Determinace způsobu spáchání trestného činu. Radim DOUPOVEC Determinace způsobu spáchání trestného činu Radim DOUPOVEC Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku páchání trestné činnosti. Zejména je věnována pozornost na determinanty,

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie Učivo třetího ročníku ZÁKLADY SOCIOLOGIE 1. Vznik a vývoj sociologie : Snaha porozumět společnosti, v níž lidé žijí, provází lidstvo od nepaměti. Různé sociální problémy a otázky byly formulovány už v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více