Sešit pro laboratorní práci z chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sešit pro laboratorní práci z chemie"

Transkript

1 Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři Teorie Pro kaţdého ţáka, který se účastní laboratorních cvičení, je nezbytné nejdříve prostudovat základní pravidla bezpečnosti, hygienu práce v laboratoři a laboratorní řád, který je součástí kaţdé školy, případně pracoviště, kde se pracuje s chemickými látkami. Před kaţdým cvičením je důleţité si uvědomit, ţe je nutné mít teoretické znalosti, které následně slouţí jako základní zdroje informací při provádění jednoduchých chemických experimentů. Právě chemické experimenty jsou základním zdrojem informací o vlastnostech a chování látek a jejich přípravků a slouţí jako základní zdroj informací v chemii. Práce v laboratoři je spojena s určitým nebezpečím, které vyplývá z práce s chemikáliemi a jejich směsmi, ale také moţnost poranění se sklem, otevřeným ohněm, některými přístroji. Proto kaţdý ţák by měl respektovat laboratorní řád, vyplývající z povahy daného pracoviště. V chemické laboratoři se musí respektovat veškeré právní předpisy vztahující se k zákonu č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) platný k 1. lednu 2012.

3 Laboratorní řád: - Do chemické laboratoře vstupujeme ve vhodném oblečení, ideálně v bavlněném laboratorním plášti s dlouhými rukávy. Pokud je laboratorní plášť krátký, měly bychom mít oblečeny kalhoty z důvodu ochrany kolen a lýtek. Pokud mají děvčata (někteří chlapci) delší vlasy, měly by si je stahovat do gumičky (hlavně při práci s kahanem). - Při práci je nutné pouţívat ochranné pomůcky štít, brýle, rukavice... Podle charakteru práce se pouţívají i další ochranné pomůcky. a) Při práci s látkami, u kterých můţe dojít k potřísnění leptavými látkami, ţáci pouţívají gumový plášť a gumové rukavice. b) Při práci s látkami, které mohou vystřikovat nebo při práci s ohněm, pouţívají ochranný štít na obličej. c) Tam, kde by ţáci mohli ohrozit své spoluţáky, se pouţívá plexisklový kryt. - V laboratoři se nesmí jíst a pít. Veškeré potraviny nebo nápoje musí být umístěny mimo laboratoř. - Před začátkem práce je nutné se dobře seznámit s pracovním protokolem, jehoţ součástí je i návod k povedení experimentu a důsledně ho dodrţovat. Před začátkem experimentování musíme nejprve nechat vţdy zkontrolovat příslušnou laboratorní aparaturu (pokud je součástí experimentu) vyučujícím. Probíhající děje pozorně sledujeme, určené pracovní místo bez oznámení vyučujícímu nesmíme opustit. Neprovádíme jiné pokusy, neţ jsou určené vyučujícím. - Během práce udrţujeme na pracovním stole pořádek, pouţíváme pouze označené chemikálie, čisté a neporušené chemické nádobí a laboratorní pomůcky. Povinností ţáků je oznamovat nedostatky nebo závady, které by mohli ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci. - Při práci s kyselinami a hydroxidy postupujeme opatrně, nasáváme pipetou s balónkem, dbáme, abychom nikoho nepotřísnili. Při ředění přidáváme vţdy kyselinu, nebo hydroxid do vody nikdy ne naopak! - Zahřívané zkumavky směřujeme vţdy od sebe, směrem na místo, kde se nikdo nenachází. Nenaklánějte se nad hladinami zahřívaných kapalin v otevřených nádobách. - Odpad zbytky chemikálií, filtrační papíry, rozbité sklo likvidujte dle pokynů vyučujícího. - Po ukončení práce umyjte a ukliďte (nebo dejte na odkapávač) pouţité nádoby. Umyjte a ošetřete si ruce ochranným krémem. Před odchodem z chemické laboratoře by ţáci měli zkontrolovat, zda jsou utaţené uzávěry plynu, zavřít okna. - O práci si veďte přehledné záznamy, ze kterých doma vypracujete dle předlohy laboratorní protokol.

4 První pomoc při nehodě v laboratoři: - Každou i drobnou nehodu okamžitě nahlásíme vyučujícímu, který o ní vyhotoví následný záznam! - Při poleptání ţíravinou postiţené místo oplachujeme několik minut proudem vody (dříve se prováděla neutralizace 3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného při poleptání kyselinou a 3% roztokem kyseliny citronové při poleptání hydroxidem dnes se z důvodu moţného uvolňování neutralizačního tepla a jiných negativních faktorů nedoporučuje). Pak zařiďte lékařské ošetření. - Při popálení chlaďte postiţené místo proudem studené vody, následně přiloţte sterilní obvaz, při rozsáhlejší popálenině ihned dopravit k lékaři. - Při mechanickém poranění, např. sklem drobná poranění ošetříme dezinfekčním prostředkem, překryjeme náplastí, případně obvazem a případně zařídíme ošetření lékařem. - Při nevolnosti a otravě plyny odneseme postiţeného na čerstvý vzduch, zařídíme lékařské ošetření. Chemické látky a směsi Nebezpečné chemické látky a směsi se podle Zákona č. 350/2011 Sb. rozdělují do několika skupin. Podrobnější informace o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí udávají H věty s číselnými kódy, nebo P věty s číselnými kódy, které obsahují standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Všechny nebezpečné látky musí být označeny ne jenom písemnými, ale i grafickými symboly respektující aktuální legislativní úpravu.

5 Laboratorní cvičení 1. Přečtěte si teorii, snaţte si zapamatovat a uvědomit si kaţdý z 10 bodů laboratorního řádu. 2. Přečtěte si zásady první pomoci. 3. Podívejte se na výukový film na téma laboratorní sklo a pomůcky, podle obrázku v příloze se je naučte pojmenovat. 4. Podívejte se na označení chemikálií, zapamatujte si grafické symboly a jejich písmenné symboly (viz příloha). 5. Jako příklad chemikálie si kaţdá skupina vybere jednu láhev, najde konkrétní bezpečnostní list (je k dispozici v laboratoři), zapíše důleţité údaje a stručný obsah bezpečnostního listu do záznamu z laboratorního cvičení, který si kaţdý ţák vypracuje sám. 6. Prohlédněte si označení zadané chemikálie, symboly grafické i abecední, obkreslete, abyste mohli kdykoli vypsat v laboratorním protokolu. 7. Přečtěte si laboratorní řád a zásady první pomoci, prohlédněte si všechny přílohy. 8. Vypracujte test a přiloţte záznam o tomto cvičení, na konci kterého uvedete větu: Byl/a jsem seznámen/a se zásadami bezpečnosti, laboratorním řádem, zásadami první pomoci ve školní chemické laboratoři. Pod toto uvedete datum a podepíšete se. Odevzdaný test a záznam o tomto cvičení je podmínkou pro účast na dalších cvičeních z chemie. 9. Prohlédněte si předlohu laboratorního protokolu, které náleţitosti budou ve vypracovaných laboratorních protokolech z následujících cvičení, a které vţdy odevzdáte na začátku dalšího cvičení společně s výsledky krátkého, kontrolního testu.

6 Grafické symboly nebezpečnosti chemických látek

7 Příklad bezpečnostního listu (hydroxid draselný) Moţné nesprávné pouţití: Další údaje: Ve styku se silnými kyselinami vyvolává silně exotermní neutralizaci. Styk s tuhým hydroxidem dlouho nevyvolává bolest a pokoţka je klouzavě hladká. Při pocitu bolestivého pálení uţ zpravidla došlo k hlubokému poleptání. 3. informace o složení látky ( přípravku ) Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název: Hydroxid draselný Číslo CAS: [ ] Chemický vzorec: KOH Označení ES ( EINECS ): Obsah v %: 85 % Indexové číslo: pokyny pro první pomoc 4.1 všeobecné pokyny: Pro všechny druhy kontaktů: Detailně se seznámit s pokyny pro první pomoc ještě před započetím práce s H.D.! Při stavech ohroţení ţivota je třeba ihned provádět resuscitaci. Kdyţ postiţený nedýchá, provádějte umělé dýchání (nejlépe ne přímo z úst do úst, ale přes roušku), při zástavě srdce zahajte nepřímou masáţ srdce, při bezvědomí uloţte postiţeného do stabilizované polohy. 4.2 při nadýchání: Uloţit postiţeného do klidové polohy a zajistit teplo a event. lékařskou pomoc. Lze doporučit výplach dutiny ústní nebo i nosu vodou. 4.3 při poţití: Nepodávat ţádné neutralizační roztoky mohlo by to vést k perforaci ţaludku nebo jícnu. Okamţitě vypláchnout ústní dutinu vodou a dát vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku ţíraviny. Nevyvolávat zvracení. Nepodávat aktivní uhlí ani ţádné jídlo. Uloţit postiţeného do klidové polohy a zajistit lékařskou pomoc. 4.4 při zasaţení očí: Neprodleně provést opakovaný výplach zasaţeného oka od vnitřního koutku k zevnímu vlaţnou vodou při otevřeném víčku min. 10 min. (aby nedošlo ke kontaminaci druhého oka). Pokud má postiţený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamţitě zajistit odbornou lékařskou pomoc. 4.5 při zasaţení pokoţky: Potřísněný oděv svléknout a zasaţenou pokoţku omývat velkým mnoţstvím vody aţ 1 hodinu. Nepouţívat kartáč, mýdlo ani neutralizační roztoky. Zasaţená místa překrýt čistou gázou a zajistit lékařskou pomoc. 4.6 další údaje: Ve všech případech váţnějšího zasaţení vyhledat lékařskou pomoc. 5. opatření pro hasební zásah 5.1 vhodná hasiva: Látka je nehořlavá. Okolí hasit práškovým nebo inertním hasivem nebo s CO nevhodná hasiva: Voda a vodní mlha vzniká silně alkalický roztok H.D. ve vodě, reakce je silně exotermní. 5.3 zvláštní nebezpečí: Při mísení s vodou vzniká prudká exotermická reakce. Reakce s většinou kovů uvolňuje vodík a můţe tvořit explosivní směs se vzduchem. Látku je proto nutno urychleně ředit velkým mnoţstvím vody nebo pokrýt suchým pískem. 5.4 speciální ochranné vybavení pro hasiče: Ochranná maska s filtrem nebo izolační dýchací přístroj, ochranný ţíravinovzdorný oblek. 5.5 další údaje: Odstraňte nádoby s H.D. z dosahu poţáru nebo je alespoň preventivně ochlazujte proudem vody. 6. opatření v případě náhodného úniku 6.1 bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Pouţívejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zajistěte odpovídající provětrávání. Vytvořte kolem místa úniku dostatečnou bezpečnostní zónu. Asanaci vţdy provádějte po směru větru od okraje ke středu zasaţeného prostoru. 6.2 bezpečnostní opatření pro ochranu ţiv. prostředí: Zabraňte dalšímu úniku látky a kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. 6.3 doporučené způsoby čištění a zneškodnění: Velmi opatrně co nejvíce látky (je-li v tuhém skupenství) mechanicky sesbírat do kontejneru. Nikdy však nepouţívat vysavač. Zbytek nebo vodný roztok látky zředit opatrně velkým mnoţstvím vody za stálého promíchávání. Neutralizovat slabou kyselinou (octovou nebo citrónovou). ph neutralizovaného roztoku musí leţet v rozmezí 5,5 8,5. O tom se přesvědčíme pomocí ph-papírku. Potom kapalinu odčerpat do kontejneru a nechat zlikvidovat v nejbliţší čistírně odpadních vod. Zbylou kapalinu absorbovat pískem nebo zeminou. Tento zbytek odklidit do uzavřeného kontejneru k odborné likvidaci. 6.4 další údaje: Látku odevzdejte do sběrny nebezpečných odpadů k odborné likvidaci. 7. pokyny pro zacházení s látkou (přípravkem) a skladování látky (přípravku) 7.1 pokyny pro manipulaci: Osoby, které s produktem manipulují, musí být prokazatelně seznámeny s jeho vlastnostmi a nebezpečím, které z nich vyplývá. Manipulovat s látkou mohou jen osoby starší 18-ti let. Při manipulaci s produktem musí být zajištěna jeho ochrana proti znečištění a musí být pouţívány osobní ochranné pomůcky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Ošetřit pokoţku vhodnými reparačními prostředky upozornění k ochraně před vznícením a výbuchem nebo jiné zvláštní poţadavky: Není nutné speciální upozornění. 7.2 skladovací podmínky: Produkt se skladuje při pokojové teplotě v suchých, temných, krytých, dobře větraných prostorech. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

8 7.2.1 NPK: Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK P): 2 mg/m 3, přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m skladovací třída (LGK): 8 ţíravé látky zvláštní poţadavky: Látka je hygroskopická chránit před vzdušnou vlhkostí. Neskladovat společně s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí v uzamčeném skladu. 8. omezování expozice látkou (přípravkem) a ochrana osob Koncentrace produktu a délka pracovní expozice nejsou sledovány. 8.1 technická opatření: Zajistit místní odsávání. Pokud není k dispozici tekoucí voda, je třeba mít pohotovostní zásobu čisté vody asi 10 l na kaţdého pracovníka. 8.2 kontrolní parametry: číslo CAS: [ ] označení: Hydroxid draselný NPK: Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK P): 2 mg/m 3, přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m osobní ochranné prostředky: Odolné ţíravinám ochrana dýchacích cest: Ochranná maska s filtrem nebo prachový respirátor ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít ochrana kůţe: Pracovní oděv a obuv proti ţíravinám ochrana rukou: Gumové latexové rukavice (ţluté) 8.4 další údaje: - 9. fyzikální a chemické vlastnosti látky (přípravku) Skupenství (20 o C): pevné (pecičky) Barva: bílá Zápach (vůně): bez zápachu Hodnota ph (20 o C): > 13,5 (roztok 50 g/l ve vodě ) Bod tání (tuhnutí): 360 o C Oxidační vlastnosti: nevýznamné Bod varu: C Tlak par při 20 o C: - Bod vzplanutí: - Hustota při 20 o C: 2,04 g/cm 3 Hořlavost: nehořlavý Rozpustnost ve vodě při 20 o C: 1124 g/l Bod vznícení: - Molekulová hmotnost: 56,11 g/mol Dolní mez výbušnosti: - Termický rozklad: - Horní mez výbušnosti: stabilita a reaktivita látky (přípravku) Podmínky, za nichţ je výrobek stabilní: Podmínky, za nichţ je výrobek nestabilní: Nebezpečné reakce: Nebezpečné rozkladné produkty: Suché místo při pokojové teplotě v těsně uzavřených obalech bez přístupu vzduchu. Teplo a vlhko. Reaguje s oxidem uhličitým ze vzduchu za vzniku uhličitanu. Je silně hygroskopický. Zabraňte zahřátí a zvlhčení látky. Nebezpečně reaguje s vodou, amonnými a nitračními směsmi, kyselinami, organickými hořlavinami, fenoly a kovy. V roztavené formě rozkládá třeba i sklo a porcelán. Plynný vodík, při styku s amonnými solemi vzniká plynný amoniak. 11. informace o toxikologických vlastnostech látky (přípravku) Akutní orální toxicita (LD 50): Druh: Krysa = 273 mg/kg Akutní toxicita vdechováním (LC 50) Druh: 10 mg/l. 96 hod. Akutní toxicita vdechováním (LC LO): Druh: - Akutní dermální toxicita (LD 50): Druh: - Senzibilace: - Karcinogenita: - Mutagenita: - Zkušenosti u člověka: Kontakt s pevnou látkou působí nevratné poleptání očí a kůţe. Vdechnutí par nebo mlhoviny způsobuje poleptání dýchacích cest. Při poţití roztoku o konc. 25 % a silnějším dochází k poškození zdraví a moţné perforaci stěn ţaludku. Další údaje: RTECS TT ekologické informace o látce (přípravku) Stabilita: Není stabilní v ţivotním prostředí. Kumulace: Není kumulativní. STC CH: 2 velmi silné toxiny WGK: 1 vodu slabě znečišťující látky Číslo toxicity: Další údaje: pokyny pro odstraňování látky (přípravku) Způsoby zneškodňování látky (přípravku): viz. 6.3 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Vodou vymytý slabě kontaminovaný obal předejte k recyklaci nebo silně znečištěný obal k likvidaci do sběrny nebezpečných odpadů. Oplachovou vodu před vypuštěním do kanalizace zneutralizujte. Kontaminované plastové pytle a vloţky nechat spálit ve spalovnách průmyslového odpadu. Další údaje: Látku i její obal likvidovat v souladu s platným zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad.

9 14. informace pro přepravu látky ( přípravku ) Pozemní přeprava: Road/Rail: 8/C 6 II Třída: 8 Výstraţná tabule: corrosive Číslice/písmeno: 41b Poznámka: Kemlerovo číslo: 80 Číslo UN: 1813 Námořní přeprava: IMDG-code: 8/II UN 1813 Třída: 8 Látka znečišťující moře: Hydroxid draselný Číslo UN: 1813 Technický název: Potassium hydroxide pellets Typ obalu: II Letecká přeprava: IATA-DGR: UN 1823 Třída: 8 Hydroxid draselný Číslo UN: 1823 Typ obalu: L Civilní letecká doprava: PAX: 814 Letecká přeprava zásilek: CAO: informace o právních předpisech vztahujících se k látce (přípravku) Výrobek je klasifikován dle vyhlášky č. 369/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a platí povinnost označovat jej bezpečnostními štítky. Související právní předpisy: Zákon č. 440/2008 Sb. úplné znění zákona o chemických látkách a chemických přípravcích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (tzv. REACH) Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení R věty pro různé koncentrace látky: (konc. min. 25 %), C 35 (konc. 5 - <25 %), C 34 (konc. 2 - <5 %), C 36/38 (konc. 0,5 - < 2 %), Xi Označení nebezpečí: C ţíravý Výstraţný symbol nebezpečnosti: Povinné označení nebezpečnosti látky: R věty: Zdraví škodlivý při poţití. Způsobuje těţké poleptání. S věty: (1/2) Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 26 Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc. 36/37/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Žíravý 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení). C 16. ostatní informace Informace obsaţené v tomto bezpečnostním listě zahrnují současnou úroveň našich znalostí o dané chemické látce a přípravku. Bezpečnostní list bude pravidelně aktualizován. Pokud zjistíte při uţívání informací nějakou závaţnou chybu v datech nebo máte další informace zde neobsaţené, kontaktujte nás, prosím, na uvedených telefonních číslech. Přispějete tak ke zkvalitnění úrovně bezpečnostního listu pro svou vlastní potřebu i pro další naše zákazníky. Data obsaţené v bezpečnostním listě nelze pouţít jako garantované specifické vlastnosti popisované chemické látky (přípravku) nebo jeho vhodnosti pro zvláštní aplikace. Datum poslední změny: Důvod: Úprava dle nařízení ES č. 1907/2006, zákona č. 440/2008 Sb., a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 361/2007

10 Pracovní (laboratorní) protokol musí obsahovat: jméno studenta a číslo pracovní skupiny: datum provedené práce: název (téma) laboratorního cvičení: princip: chemikálie: laboratorní pomůcky: pracovní postup v krocích: Závěrečné zhodnocení:

11 jméno a příjmení: třída: datum: Test na vypracování testu máte 5 min, na vypsání záznamu 5 min. skupina A 1) Napiš, co udávají tzv. P věty, uveď alespoň jeden konkrétní příklad. 2) Při poleptání kyselinami první co provedeme je přivolání lékařské pomoci. ano / ne zakrouţkuj a zdůvodni svoji odpověď: 3) Vyjmenuj alespoň 5 fyzikálních vlastností uvedených v bezpečnostních listech: 4) Co znamená tento piktogram na chemikálii? 5) Napiš, jakým způsobem chráníme při skladování látky, které jsou hygroskopické. 6) Uveď přesně název laboratorní pomůcek, která je určena ve školní chemické laboratoři k nasávání roztoků kyselin a zásad? Záznam provedeného cvičení stručně, v bodech: Byl/ a jsem v tomto cvičení proškolen/a o bezpečnosti a chování ve školní laboratoři a beru zásady bezpečné činnosti na vědomí. podpis:

12 jméno a příjmení: třída: datum: Test na vypracování testu máte 5 min, na vypsání záznamu 5 min. skupina B 1) Je pravdivé tvrzení, ţe vţdy ředíme roztoky hydroxidů tak, ţe naléváme roztok hydroxidu do vody, a nikdy to neděláme naopak? ano / ne zakrouţkuj a zdůvodni svoji odpověď: 2) Vyjmenuj všechny ochranné prostředky, které by se měli pouţívat při manipulaci s roztoky koncentrovaných kyselin a hydroxidů: 3) Při poleptání roztokem hydroxidu provedeme okamţitě: Zakrouţkuj správnou odpověď! a) neutralizaci roztokem kyseliny benzoové b) oplachování pokoţky proudem vody alespoň 5 minut c) oplachování pokoţky proudem vody asi hodinu, po strţení oděvu d) neutralizujeme roztokem uhličitanu sodného a poté dlouze oplachujeme proudem vody 4) Bezpečnostní listy chemikálií obsahují 16 důleţitých bodů informací o látce. Uveď alespoň 8! 5) Co znamená tento piktogram na chemikálii? 6) Vysvětli termín uvedený v bezpečnostním listu akutní orální toxicita. Záznam provedeného cvičení stručně, v bodech: Byl/ a jsem v tomto cvičení proškolen/a o bezpečnosti a chování ve školní laboratoři a beru zásady bezpečné činnosti na vědomí. podpis:

13 Metodické pokyny pro vyučující - Toto cvičení je nutné v sérii cvičení z chemie a zejména v rámci laboratorních cvičení zařadit jako první, neboť je zároveň pomůckou při vstupním školení o bezpečné práci a chování ve školní chemické laboratoři. - Cvičení se dá realizovat v relativně krátkém časovém úseku 2 vyučující hodiny, ale je nutný nejdříve výklad učitele ve všech částech, je dobré promítnout výukový film na téma laboratorní sklo, pak ponechat čas minut k prostudování pracovních listů (str ) - Je vhodné demonstrovat značení chemikálií přímo na obalech některých chemikálií, upozornit na grafické a písmenné symboly nebezpečných látek, upozornit na systém vět H a P (R a S, vysvětlit co jsou Bezpečnostní listy chemikálií. Je také nutné upozornit na moţnost neustále se měnící legislativy v této oblasti a s tím spojené riziko jiného (staršího) typu označování nebezpečných chemických látek a přípravků. Ţákům umoţníme nahlédnutí do Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici v laboratoři. - Závěrečný test (přiloţena ukázka pro 2 skupiny) musí být časově nenáročný, zároveň v závěrečné části poslouţí jako stvrzení provedeného školení konkrétním ţákem. Zadání testu rozdáme ţákům minut před koncem cvičení. - Ţáci do připravených obalů vloţí tento list, bude součástí sloţek pro vkládání laboratorních protokolů, vypracovávaných postupně jako záznam následujících cvičení. Ekologie: Toto cvičení vysvětluje, jak zacházet s chemickými látkami a směsmi, jak je bezpečně skladovat, jak zacházet s odpady z laboratoří takovým způsobem, aby nezatěţovali ţivotní prostředí, s odkazem na zákon č. 350/2011 Sb. Ţákům bylo vysvětleno, ţe zákon a vyhlášky týkající se ochrany ţivotního prostředí se týkají všech, kteří chemické látky a směsi pouţívají, prodávají, skladují, případně pouţívají i jako různé čistící a jiné prostředky v domácnosti.

14 Zdroje: FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie obecná a anorganická. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Sbírka příkladů pro studenty středních škol. 1. vyd. Brno: Proton, ISBN ČTRNÁCTOVÁ, H., HALNÝCH, J., HUDEČEK, J., ŠÍMOVÁ, J. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN VACÍK, J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie. 3. vyd. Praha: SPN, ISBN

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání: 7.2.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE PASTA požerová nástraha na hlodavce V podobě hmotnostně připravené pasty Datum vydání: 01.11.2000 Datum revize:

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. KALCINOVANÁ SODA KALCINOVANÁ SODA

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. KALCINOVANÁ SODA KALCINOVANÁ SODA strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.2007 Název výrobku : ADHEZOL 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO Datum vydání: 21.9.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Datum revize: --- Strana 1 (celkem 5) Tento BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá Zákonu 157/98 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích. HB-LAK sro žádá své zákazníky, aby pečlivě prostudovali tento BEZPEČNOSTNÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum revize: 16.2.2007 Strana 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 SONET prášek do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Chemický název látky/obchodní název přípravku: SONET prášek do myček nádobípráškový

Více

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

EU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu (ES) č. 1907/2006 (REACH) Speciální čisticí tablety Materiálové číslo 0062N

EU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu (ES) č. 1907/2006 (REACH) Speciální čisticí tablety Materiálové číslo 0062N Verze 1 / Strana 1 z 5 Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku: Použití látky/přípravku Čisticí prostředek 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace společnosti/podniku

Více

BETOSAN s.r.o. revize 1.9. 2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F

BETOSAN s.r.o. revize 1.9. 2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky/obchodní

Více

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406 Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/ obchodní název přípravku: WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 9.11.2004 Datum revize: 4.1.1999 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Steinzeugmasse Nr. 11 s, bílá 1.2 Evidenční

Více

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 007 Popis : Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1. Datum vydání: 17. 12. 2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Lepidlo

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 3. 8. 2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Určené nebo doporučené

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 19.03. 2007 Název výrobku: RTV Sealer K05103523EA 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

HYDROXID LITHNÝ MONOHYDRÁT

HYDROXID LITHNÝ MONOHYDRÁT BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 7.9.2008 HYDROXID LITHNÝ MONOHYDRÁT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb Datum vydání: 1.1.2007 Datum revize v ČR:5.května 2003 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Glatura MK 742001 transparentní,742011

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 19.5.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. Sigi Deo 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Roztok skládající se z vody ( H2O ), lihu etanol

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. FIXINELA FIXINELA

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. FIXINELA FIXINELA strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7732-18-5 213-791-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Stínicí barytová směs jádrová omítka

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Stínicí barytová směs jádrová omítka B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 25.11.1999 Datum revize: 10. 3. 2005 Název výrobku: X RAY STOP Stínicí barytová směs jádrová omítka 1. Identifikace látky nebo přípravku

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku LH4260 / LH4261 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 1.4.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. FIXINELA PERFEKT FIXINELA PERFEKT

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. FIXINELA PERFEKT FIXINELA PERFEKT strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SS0401 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav

BEZPEČNOSTNÍ LIST SS0401 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: IVAR.PL 10 Další názvy látky: STACHEMENT MM20 Registrační číslo: není předmětem registrace 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K CHEMICKÝM ÚDAJŮM

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K CHEMICKÝM ÚDAJŮM 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1.-Identifikace výrobku: Kód: 1.2.-Identifikace dovozce: 1.2.1.-Obchodní jméno: DRIZORO CZ, s.r.o. 1.2.2.-Sídlo: Bánov 98 CZ 687 54 Bánov IČO:

Více

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 19.9.2008 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.1.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. SIGAL CLEANER ČISTICÍ PĚNA 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : Roztok skládající se z vody ( H2O

Více

OXID BARNATÝ. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

OXID BARNATÝ. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) OXID BARNATÝ Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 7.9.2008 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název: Oxid

Více

Bezpečnostní list - MALMIX

Bezpečnostní list - MALMIX Stránka 1 z 5 Bezpečnostní list - MALMIX Datum vydání: 01.02. 2002 Datum revize: 01.05. 2005 Název výrobku: Malta pro omítky a pro zdění, na bázi cementu a vápenného hydrátu (ve formě transportmalty) podle

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana: 1 ze7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: -- Číslo ES -- (EINECS): Další názvy látky: -- 1.2 Identifikace

Více

Bezpečnostní list MFC Master 820

Bezpečnostní list MFC Master 820 Strana 1/5 Bezpečnostní list 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Chemický název látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE ( DERATION ) požerová nástraha na hlodavce v podobě granulí,hmotnostně připravené pasty,závěsných válců,bloků a zrní. Datum

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

HYDROXID SODNÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Hydroxid sodný 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

HYDROXID SODNÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Hydroxid sodný 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) HYDROXID SODNÝ Datum vydání: 27.10.2010 Datum revize: 1.8.2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1 dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/2005 93/112/EG strana 1 ( Flüssig Wachs ) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: Flüssig Wachs Ciranova Debal Coatings NV, Industrieweg 29, B-8800

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 5.10.2010 Datum revize: 10.11.2011 AMONIAK, vodný roztok 25-29% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 05.11. 2007 Datum revize: 07.10. 2005 Název výrobku: Cleaner Wax K04796237AB 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 6.12.2004 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Obchodní název výrobku: DEODORANT WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 ZE-KA-FIX. Telefonní : ++49 (0) 2236-966-00-0 Fax : ++49 (0) 2236-966-00-10

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 ZE-KA-FIX. Telefonní : ++49 (0) 2236-966-00-0 Fax : ++49 (0) 2236-966-00-10 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Použití látky nebo přípravku čisticí prostředek Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 20.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 739.00 1.2 Pouţití

Více

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU Přeprava Označení Nebezpečnost Kódy Obal Pozemní (ARD/RID) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Vnitrozemská vodní (ADN/ADNR) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.08. 2003 Název výrobku: Mopar Max Pro SAE 15W-40 K04798232AE 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 012 Doporučené použití látky / přípravku: Manžeta z ocelového plechu vyplněná protipožárním laminátem Intumex L Výrobce: INTUMEX Gmbh

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. KREZOSAN KREZOSAN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. KREZOSAN KREZOSAN strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více