Sešit pro laboratorní práci z chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sešit pro laboratorní práci z chemie"

Transkript

1 Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři Teorie Pro kaţdého ţáka, který se účastní laboratorních cvičení, je nezbytné nejdříve prostudovat základní pravidla bezpečnosti, hygienu práce v laboratoři a laboratorní řád, který je součástí kaţdé školy, případně pracoviště, kde se pracuje s chemickými látkami. Před kaţdým cvičením je důleţité si uvědomit, ţe je nutné mít teoretické znalosti, které následně slouţí jako základní zdroje informací při provádění jednoduchých chemických experimentů. Právě chemické experimenty jsou základním zdrojem informací o vlastnostech a chování látek a jejich přípravků a slouţí jako základní zdroj informací v chemii. Práce v laboratoři je spojena s určitým nebezpečím, které vyplývá z práce s chemikáliemi a jejich směsmi, ale také moţnost poranění se sklem, otevřeným ohněm, některými přístroji. Proto kaţdý ţák by měl respektovat laboratorní řád, vyplývající z povahy daného pracoviště. V chemické laboratoři se musí respektovat veškeré právní předpisy vztahující se k zákonu č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) platný k 1. lednu 2012.

3 Laboratorní řád: - Do chemické laboratoře vstupujeme ve vhodném oblečení, ideálně v bavlněném laboratorním plášti s dlouhými rukávy. Pokud je laboratorní plášť krátký, měly bychom mít oblečeny kalhoty z důvodu ochrany kolen a lýtek. Pokud mají děvčata (někteří chlapci) delší vlasy, měly by si je stahovat do gumičky (hlavně při práci s kahanem). - Při práci je nutné pouţívat ochranné pomůcky štít, brýle, rukavice... Podle charakteru práce se pouţívají i další ochranné pomůcky. a) Při práci s látkami, u kterých můţe dojít k potřísnění leptavými látkami, ţáci pouţívají gumový plášť a gumové rukavice. b) Při práci s látkami, které mohou vystřikovat nebo při práci s ohněm, pouţívají ochranný štít na obličej. c) Tam, kde by ţáci mohli ohrozit své spoluţáky, se pouţívá plexisklový kryt. - V laboratoři se nesmí jíst a pít. Veškeré potraviny nebo nápoje musí být umístěny mimo laboratoř. - Před začátkem práce je nutné se dobře seznámit s pracovním protokolem, jehoţ součástí je i návod k povedení experimentu a důsledně ho dodrţovat. Před začátkem experimentování musíme nejprve nechat vţdy zkontrolovat příslušnou laboratorní aparaturu (pokud je součástí experimentu) vyučujícím. Probíhající děje pozorně sledujeme, určené pracovní místo bez oznámení vyučujícímu nesmíme opustit. Neprovádíme jiné pokusy, neţ jsou určené vyučujícím. - Během práce udrţujeme na pracovním stole pořádek, pouţíváme pouze označené chemikálie, čisté a neporušené chemické nádobí a laboratorní pomůcky. Povinností ţáků je oznamovat nedostatky nebo závady, které by mohli ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci. - Při práci s kyselinami a hydroxidy postupujeme opatrně, nasáváme pipetou s balónkem, dbáme, abychom nikoho nepotřísnili. Při ředění přidáváme vţdy kyselinu, nebo hydroxid do vody nikdy ne naopak! - Zahřívané zkumavky směřujeme vţdy od sebe, směrem na místo, kde se nikdo nenachází. Nenaklánějte se nad hladinami zahřívaných kapalin v otevřených nádobách. - Odpad zbytky chemikálií, filtrační papíry, rozbité sklo likvidujte dle pokynů vyučujícího. - Po ukončení práce umyjte a ukliďte (nebo dejte na odkapávač) pouţité nádoby. Umyjte a ošetřete si ruce ochranným krémem. Před odchodem z chemické laboratoře by ţáci měli zkontrolovat, zda jsou utaţené uzávěry plynu, zavřít okna. - O práci si veďte přehledné záznamy, ze kterých doma vypracujete dle předlohy laboratorní protokol.

4 První pomoc při nehodě v laboratoři: - Každou i drobnou nehodu okamžitě nahlásíme vyučujícímu, který o ní vyhotoví následný záznam! - Při poleptání ţíravinou postiţené místo oplachujeme několik minut proudem vody (dříve se prováděla neutralizace 3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného při poleptání kyselinou a 3% roztokem kyseliny citronové při poleptání hydroxidem dnes se z důvodu moţného uvolňování neutralizačního tepla a jiných negativních faktorů nedoporučuje). Pak zařiďte lékařské ošetření. - Při popálení chlaďte postiţené místo proudem studené vody, následně přiloţte sterilní obvaz, při rozsáhlejší popálenině ihned dopravit k lékaři. - Při mechanickém poranění, např. sklem drobná poranění ošetříme dezinfekčním prostředkem, překryjeme náplastí, případně obvazem a případně zařídíme ošetření lékařem. - Při nevolnosti a otravě plyny odneseme postiţeného na čerstvý vzduch, zařídíme lékařské ošetření. Chemické látky a směsi Nebezpečné chemické látky a směsi se podle Zákona č. 350/2011 Sb. rozdělují do několika skupin. Podrobnější informace o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí udávají H věty s číselnými kódy, nebo P věty s číselnými kódy, které obsahují standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Všechny nebezpečné látky musí být označeny ne jenom písemnými, ale i grafickými symboly respektující aktuální legislativní úpravu.

5 Laboratorní cvičení 1. Přečtěte si teorii, snaţte si zapamatovat a uvědomit si kaţdý z 10 bodů laboratorního řádu. 2. Přečtěte si zásady první pomoci. 3. Podívejte se na výukový film na téma laboratorní sklo a pomůcky, podle obrázku v příloze se je naučte pojmenovat. 4. Podívejte se na označení chemikálií, zapamatujte si grafické symboly a jejich písmenné symboly (viz příloha). 5. Jako příklad chemikálie si kaţdá skupina vybere jednu láhev, najde konkrétní bezpečnostní list (je k dispozici v laboratoři), zapíše důleţité údaje a stručný obsah bezpečnostního listu do záznamu z laboratorního cvičení, který si kaţdý ţák vypracuje sám. 6. Prohlédněte si označení zadané chemikálie, symboly grafické i abecední, obkreslete, abyste mohli kdykoli vypsat v laboratorním protokolu. 7. Přečtěte si laboratorní řád a zásady první pomoci, prohlédněte si všechny přílohy. 8. Vypracujte test a přiloţte záznam o tomto cvičení, na konci kterého uvedete větu: Byl/a jsem seznámen/a se zásadami bezpečnosti, laboratorním řádem, zásadami první pomoci ve školní chemické laboratoři. Pod toto uvedete datum a podepíšete se. Odevzdaný test a záznam o tomto cvičení je podmínkou pro účast na dalších cvičeních z chemie. 9. Prohlédněte si předlohu laboratorního protokolu, které náleţitosti budou ve vypracovaných laboratorních protokolech z následujících cvičení, a které vţdy odevzdáte na začátku dalšího cvičení společně s výsledky krátkého, kontrolního testu.

6 Grafické symboly nebezpečnosti chemických látek

7 Příklad bezpečnostního listu (hydroxid draselný) Moţné nesprávné pouţití: Další údaje: Ve styku se silnými kyselinami vyvolává silně exotermní neutralizaci. Styk s tuhým hydroxidem dlouho nevyvolává bolest a pokoţka je klouzavě hladká. Při pocitu bolestivého pálení uţ zpravidla došlo k hlubokému poleptání. 3. informace o složení látky ( přípravku ) Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název: Hydroxid draselný Číslo CAS: [ ] Chemický vzorec: KOH Označení ES ( EINECS ): Obsah v %: 85 % Indexové číslo: pokyny pro první pomoc 4.1 všeobecné pokyny: Pro všechny druhy kontaktů: Detailně se seznámit s pokyny pro první pomoc ještě před započetím práce s H.D.! Při stavech ohroţení ţivota je třeba ihned provádět resuscitaci. Kdyţ postiţený nedýchá, provádějte umělé dýchání (nejlépe ne přímo z úst do úst, ale přes roušku), při zástavě srdce zahajte nepřímou masáţ srdce, při bezvědomí uloţte postiţeného do stabilizované polohy. 4.2 při nadýchání: Uloţit postiţeného do klidové polohy a zajistit teplo a event. lékařskou pomoc. Lze doporučit výplach dutiny ústní nebo i nosu vodou. 4.3 při poţití: Nepodávat ţádné neutralizační roztoky mohlo by to vést k perforaci ţaludku nebo jícnu. Okamţitě vypláchnout ústní dutinu vodou a dát vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku ţíraviny. Nevyvolávat zvracení. Nepodávat aktivní uhlí ani ţádné jídlo. Uloţit postiţeného do klidové polohy a zajistit lékařskou pomoc. 4.4 při zasaţení očí: Neprodleně provést opakovaný výplach zasaţeného oka od vnitřního koutku k zevnímu vlaţnou vodou při otevřeném víčku min. 10 min. (aby nedošlo ke kontaminaci druhého oka). Pokud má postiţený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamţitě zajistit odbornou lékařskou pomoc. 4.5 při zasaţení pokoţky: Potřísněný oděv svléknout a zasaţenou pokoţku omývat velkým mnoţstvím vody aţ 1 hodinu. Nepouţívat kartáč, mýdlo ani neutralizační roztoky. Zasaţená místa překrýt čistou gázou a zajistit lékařskou pomoc. 4.6 další údaje: Ve všech případech váţnějšího zasaţení vyhledat lékařskou pomoc. 5. opatření pro hasební zásah 5.1 vhodná hasiva: Látka je nehořlavá. Okolí hasit práškovým nebo inertním hasivem nebo s CO nevhodná hasiva: Voda a vodní mlha vzniká silně alkalický roztok H.D. ve vodě, reakce je silně exotermní. 5.3 zvláštní nebezpečí: Při mísení s vodou vzniká prudká exotermická reakce. Reakce s většinou kovů uvolňuje vodík a můţe tvořit explosivní směs se vzduchem. Látku je proto nutno urychleně ředit velkým mnoţstvím vody nebo pokrýt suchým pískem. 5.4 speciální ochranné vybavení pro hasiče: Ochranná maska s filtrem nebo izolační dýchací přístroj, ochranný ţíravinovzdorný oblek. 5.5 další údaje: Odstraňte nádoby s H.D. z dosahu poţáru nebo je alespoň preventivně ochlazujte proudem vody. 6. opatření v případě náhodného úniku 6.1 bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Pouţívejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zajistěte odpovídající provětrávání. Vytvořte kolem místa úniku dostatečnou bezpečnostní zónu. Asanaci vţdy provádějte po směru větru od okraje ke středu zasaţeného prostoru. 6.2 bezpečnostní opatření pro ochranu ţiv. prostředí: Zabraňte dalšímu úniku látky a kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. 6.3 doporučené způsoby čištění a zneškodnění: Velmi opatrně co nejvíce látky (je-li v tuhém skupenství) mechanicky sesbírat do kontejneru. Nikdy však nepouţívat vysavač. Zbytek nebo vodný roztok látky zředit opatrně velkým mnoţstvím vody za stálého promíchávání. Neutralizovat slabou kyselinou (octovou nebo citrónovou). ph neutralizovaného roztoku musí leţet v rozmezí 5,5 8,5. O tom se přesvědčíme pomocí ph-papírku. Potom kapalinu odčerpat do kontejneru a nechat zlikvidovat v nejbliţší čistírně odpadních vod. Zbylou kapalinu absorbovat pískem nebo zeminou. Tento zbytek odklidit do uzavřeného kontejneru k odborné likvidaci. 6.4 další údaje: Látku odevzdejte do sběrny nebezpečných odpadů k odborné likvidaci. 7. pokyny pro zacházení s látkou (přípravkem) a skladování látky (přípravku) 7.1 pokyny pro manipulaci: Osoby, které s produktem manipulují, musí být prokazatelně seznámeny s jeho vlastnostmi a nebezpečím, které z nich vyplývá. Manipulovat s látkou mohou jen osoby starší 18-ti let. Při manipulaci s produktem musí být zajištěna jeho ochrana proti znečištění a musí být pouţívány osobní ochranné pomůcky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Ošetřit pokoţku vhodnými reparačními prostředky upozornění k ochraně před vznícením a výbuchem nebo jiné zvláštní poţadavky: Není nutné speciální upozornění. 7.2 skladovací podmínky: Produkt se skladuje při pokojové teplotě v suchých, temných, krytých, dobře větraných prostorech. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

8 7.2.1 NPK: Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK P): 2 mg/m 3, přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m skladovací třída (LGK): 8 ţíravé látky zvláštní poţadavky: Látka je hygroskopická chránit před vzdušnou vlhkostí. Neskladovat společně s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí v uzamčeném skladu. 8. omezování expozice látkou (přípravkem) a ochrana osob Koncentrace produktu a délka pracovní expozice nejsou sledovány. 8.1 technická opatření: Zajistit místní odsávání. Pokud není k dispozici tekoucí voda, je třeba mít pohotovostní zásobu čisté vody asi 10 l na kaţdého pracovníka. 8.2 kontrolní parametry: číslo CAS: [ ] označení: Hydroxid draselný NPK: Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK P): 2 mg/m 3, přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m osobní ochranné prostředky: Odolné ţíravinám ochrana dýchacích cest: Ochranná maska s filtrem nebo prachový respirátor ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít ochrana kůţe: Pracovní oděv a obuv proti ţíravinám ochrana rukou: Gumové latexové rukavice (ţluté) 8.4 další údaje: - 9. fyzikální a chemické vlastnosti látky (přípravku) Skupenství (20 o C): pevné (pecičky) Barva: bílá Zápach (vůně): bez zápachu Hodnota ph (20 o C): > 13,5 (roztok 50 g/l ve vodě ) Bod tání (tuhnutí): 360 o C Oxidační vlastnosti: nevýznamné Bod varu: C Tlak par při 20 o C: - Bod vzplanutí: - Hustota při 20 o C: 2,04 g/cm 3 Hořlavost: nehořlavý Rozpustnost ve vodě při 20 o C: 1124 g/l Bod vznícení: - Molekulová hmotnost: 56,11 g/mol Dolní mez výbušnosti: - Termický rozklad: - Horní mez výbušnosti: stabilita a reaktivita látky (přípravku) Podmínky, za nichţ je výrobek stabilní: Podmínky, za nichţ je výrobek nestabilní: Nebezpečné reakce: Nebezpečné rozkladné produkty: Suché místo při pokojové teplotě v těsně uzavřených obalech bez přístupu vzduchu. Teplo a vlhko. Reaguje s oxidem uhličitým ze vzduchu za vzniku uhličitanu. Je silně hygroskopický. Zabraňte zahřátí a zvlhčení látky. Nebezpečně reaguje s vodou, amonnými a nitračními směsmi, kyselinami, organickými hořlavinami, fenoly a kovy. V roztavené formě rozkládá třeba i sklo a porcelán. Plynný vodík, při styku s amonnými solemi vzniká plynný amoniak. 11. informace o toxikologických vlastnostech látky (přípravku) Akutní orální toxicita (LD 50): Druh: Krysa = 273 mg/kg Akutní toxicita vdechováním (LC 50) Druh: 10 mg/l. 96 hod. Akutní toxicita vdechováním (LC LO): Druh: - Akutní dermální toxicita (LD 50): Druh: - Senzibilace: - Karcinogenita: - Mutagenita: - Zkušenosti u člověka: Kontakt s pevnou látkou působí nevratné poleptání očí a kůţe. Vdechnutí par nebo mlhoviny způsobuje poleptání dýchacích cest. Při poţití roztoku o konc. 25 % a silnějším dochází k poškození zdraví a moţné perforaci stěn ţaludku. Další údaje: RTECS TT ekologické informace o látce (přípravku) Stabilita: Není stabilní v ţivotním prostředí. Kumulace: Není kumulativní. STC CH: 2 velmi silné toxiny WGK: 1 vodu slabě znečišťující látky Číslo toxicity: Další údaje: pokyny pro odstraňování látky (přípravku) Způsoby zneškodňování látky (přípravku): viz. 6.3 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Vodou vymytý slabě kontaminovaný obal předejte k recyklaci nebo silně znečištěný obal k likvidaci do sběrny nebezpečných odpadů. Oplachovou vodu před vypuštěním do kanalizace zneutralizujte. Kontaminované plastové pytle a vloţky nechat spálit ve spalovnách průmyslového odpadu. Další údaje: Látku i její obal likvidovat v souladu s platným zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad.

9 14. informace pro přepravu látky ( přípravku ) Pozemní přeprava: Road/Rail: 8/C 6 II Třída: 8 Výstraţná tabule: corrosive Číslice/písmeno: 41b Poznámka: Kemlerovo číslo: 80 Číslo UN: 1813 Námořní přeprava: IMDG-code: 8/II UN 1813 Třída: 8 Látka znečišťující moře: Hydroxid draselný Číslo UN: 1813 Technický název: Potassium hydroxide pellets Typ obalu: II Letecká přeprava: IATA-DGR: UN 1823 Třída: 8 Hydroxid draselný Číslo UN: 1823 Typ obalu: L Civilní letecká doprava: PAX: 814 Letecká přeprava zásilek: CAO: informace o právních předpisech vztahujících se k látce (přípravku) Výrobek je klasifikován dle vyhlášky č. 369/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a platí povinnost označovat jej bezpečnostními štítky. Související právní předpisy: Zákon č. 440/2008 Sb. úplné znění zákona o chemických látkách a chemických přípravcích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (tzv. REACH) Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení R věty pro různé koncentrace látky: (konc. min. 25 %), C 35 (konc. 5 - <25 %), C 34 (konc. 2 - <5 %), C 36/38 (konc. 0,5 - < 2 %), Xi Označení nebezpečí: C ţíravý Výstraţný symbol nebezpečnosti: Povinné označení nebezpečnosti látky: R věty: Zdraví škodlivý při poţití. Způsobuje těţké poleptání. S věty: (1/2) Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 26 Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc. 36/37/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Žíravý 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení). C 16. ostatní informace Informace obsaţené v tomto bezpečnostním listě zahrnují současnou úroveň našich znalostí o dané chemické látce a přípravku. Bezpečnostní list bude pravidelně aktualizován. Pokud zjistíte při uţívání informací nějakou závaţnou chybu v datech nebo máte další informace zde neobsaţené, kontaktujte nás, prosím, na uvedených telefonních číslech. Přispějete tak ke zkvalitnění úrovně bezpečnostního listu pro svou vlastní potřebu i pro další naše zákazníky. Data obsaţené v bezpečnostním listě nelze pouţít jako garantované specifické vlastnosti popisované chemické látky (přípravku) nebo jeho vhodnosti pro zvláštní aplikace. Datum poslední změny: Důvod: Úprava dle nařízení ES č. 1907/2006, zákona č. 440/2008 Sb., a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 361/2007

10 Pracovní (laboratorní) protokol musí obsahovat: jméno studenta a číslo pracovní skupiny: datum provedené práce: název (téma) laboratorního cvičení: princip: chemikálie: laboratorní pomůcky: pracovní postup v krocích: Závěrečné zhodnocení:

11 jméno a příjmení: třída: datum: Test na vypracování testu máte 5 min, na vypsání záznamu 5 min. skupina A 1) Napiš, co udávají tzv. P věty, uveď alespoň jeden konkrétní příklad. 2) Při poleptání kyselinami první co provedeme je přivolání lékařské pomoci. ano / ne zakrouţkuj a zdůvodni svoji odpověď: 3) Vyjmenuj alespoň 5 fyzikálních vlastností uvedených v bezpečnostních listech: 4) Co znamená tento piktogram na chemikálii? 5) Napiš, jakým způsobem chráníme při skladování látky, které jsou hygroskopické. 6) Uveď přesně název laboratorní pomůcek, která je určena ve školní chemické laboratoři k nasávání roztoků kyselin a zásad? Záznam provedeného cvičení stručně, v bodech: Byl/ a jsem v tomto cvičení proškolen/a o bezpečnosti a chování ve školní laboratoři a beru zásady bezpečné činnosti na vědomí. podpis:

12 jméno a příjmení: třída: datum: Test na vypracování testu máte 5 min, na vypsání záznamu 5 min. skupina B 1) Je pravdivé tvrzení, ţe vţdy ředíme roztoky hydroxidů tak, ţe naléváme roztok hydroxidu do vody, a nikdy to neděláme naopak? ano / ne zakrouţkuj a zdůvodni svoji odpověď: 2) Vyjmenuj všechny ochranné prostředky, které by se měli pouţívat při manipulaci s roztoky koncentrovaných kyselin a hydroxidů: 3) Při poleptání roztokem hydroxidu provedeme okamţitě: Zakrouţkuj správnou odpověď! a) neutralizaci roztokem kyseliny benzoové b) oplachování pokoţky proudem vody alespoň 5 minut c) oplachování pokoţky proudem vody asi hodinu, po strţení oděvu d) neutralizujeme roztokem uhličitanu sodného a poté dlouze oplachujeme proudem vody 4) Bezpečnostní listy chemikálií obsahují 16 důleţitých bodů informací o látce. Uveď alespoň 8! 5) Co znamená tento piktogram na chemikálii? 6) Vysvětli termín uvedený v bezpečnostním listu akutní orální toxicita. Záznam provedeného cvičení stručně, v bodech: Byl/ a jsem v tomto cvičení proškolen/a o bezpečnosti a chování ve školní laboratoři a beru zásady bezpečné činnosti na vědomí. podpis:

13 Metodické pokyny pro vyučující - Toto cvičení je nutné v sérii cvičení z chemie a zejména v rámci laboratorních cvičení zařadit jako první, neboť je zároveň pomůckou při vstupním školení o bezpečné práci a chování ve školní chemické laboratoři. - Cvičení se dá realizovat v relativně krátkém časovém úseku 2 vyučující hodiny, ale je nutný nejdříve výklad učitele ve všech částech, je dobré promítnout výukový film na téma laboratorní sklo, pak ponechat čas minut k prostudování pracovních listů (str ) - Je vhodné demonstrovat značení chemikálií přímo na obalech některých chemikálií, upozornit na grafické a písmenné symboly nebezpečných látek, upozornit na systém vět H a P (R a S, vysvětlit co jsou Bezpečnostní listy chemikálií. Je také nutné upozornit na moţnost neustále se měnící legislativy v této oblasti a s tím spojené riziko jiného (staršího) typu označování nebezpečných chemických látek a přípravků. Ţákům umoţníme nahlédnutí do Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici v laboratoři. - Závěrečný test (přiloţena ukázka pro 2 skupiny) musí být časově nenáročný, zároveň v závěrečné části poslouţí jako stvrzení provedeného školení konkrétním ţákem. Zadání testu rozdáme ţákům minut před koncem cvičení. - Ţáci do připravených obalů vloţí tento list, bude součástí sloţek pro vkládání laboratorních protokolů, vypracovávaných postupně jako záznam následujících cvičení. Ekologie: Toto cvičení vysvětluje, jak zacházet s chemickými látkami a směsmi, jak je bezpečně skladovat, jak zacházet s odpady z laboratoří takovým způsobem, aby nezatěţovali ţivotní prostředí, s odkazem na zákon č. 350/2011 Sb. Ţákům bylo vysvětleno, ţe zákon a vyhlášky týkající se ochrany ţivotního prostředí se týkají všech, kteří chemické látky a směsi pouţívají, prodávají, skladují, případně pouţívají i jako různé čistící a jiné prostředky v domácnosti.

14 Zdroje: FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie obecná a anorganická. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Sbírka příkladů pro studenty středních škol. 1. vyd. Brno: Proton, ISBN ČTRNÁCTOVÁ, H., HALNÝCH, J., HUDEČEK, J., ŠÍMOVÁ, J. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN VACÍK, J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie. 3. vyd. Praha: SPN, ISBN

BEZPEČNOSTNÍ LIST - podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST - podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 01.09.2008 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Čistič potrubí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN DV151CH Datum vydání: prosinec 2011 Datum revize: -------

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN DV151CH Datum vydání: prosinec 2011 Datum revize: ------- 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikace výrobku: EUROCLEAN DV151CH Registrační (referenční číslo): - Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky: - 1.2. Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 16.11.2010 Datum revize: 16.7.2015 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 38-40% ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR Datum vydání : 01.01.2007 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Desinfekční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5% 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 Identifikátor výrobku Obchodní název: Mezinárodní chemický název / CAS Kyselina sírová / 7664-93-9 Identifikační číslo: 016-020-00-8

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 452EP [FBS-LF], Komp. A Označení přípravku: Z062 [Z181] 1.2

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 61020 Registrační číslo: - 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC Název výrobku: ANTICASSE FN Datum vydání: 2010-09-15 (v. 1.0) Datum revize: 2012-03-15

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: ALTHOSAN MB 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kationtová povrchově aktivní látka.

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení (ES) 1907/2006

Bezpečnostní list dle Nařízení (ES) 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: superalka - H10 index.číslo: registrační číslo: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO

ROZTOK GIEMSŮV-ROMANOVSKÉHO stránka: 1 z 7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Roztok Giemsův-Romanovského Další názvy látky/směsi: Giemsa-Romanovski roztok 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Redwall T Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Redwall T Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 53/200 05. října 203 0. června 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3... směs Číslo Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VIA - DEZI

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VIA - DEZI Strana 1 z 7 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: VIA-DEZI 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kapalný čistící a dezinfekční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 1.10.2005 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: ARAL zimní kapalina do ostřikovačů do -80 C Další

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10064-A30 Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0 Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č.

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RTUŤ Datum vydání: 3.10.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Rtuť Indexové

Více