Sešit pro laboratorní práci z chemie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sešit pro laboratorní práci z chemie"

Transkript

1 Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři Teorie Pro kaţdého ţáka, který se účastní laboratorních cvičení, je nezbytné nejdříve prostudovat základní pravidla bezpečnosti, hygienu práce v laboratoři a laboratorní řád, který je součástí kaţdé školy, případně pracoviště, kde se pracuje s chemickými látkami. Před kaţdým cvičením je důleţité si uvědomit, ţe je nutné mít teoretické znalosti, které následně slouţí jako základní zdroje informací při provádění jednoduchých chemických experimentů. Právě chemické experimenty jsou základním zdrojem informací o vlastnostech a chování látek a jejich přípravků a slouţí jako základní zdroj informací v chemii. Práce v laboratoři je spojena s určitým nebezpečím, které vyplývá z práce s chemikáliemi a jejich směsmi, ale také moţnost poranění se sklem, otevřeným ohněm, některými přístroji. Proto kaţdý ţák by měl respektovat laboratorní řád, vyplývající z povahy daného pracoviště. V chemické laboratoři se musí respektovat veškeré právní předpisy vztahující se k zákonu č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) platný k 1. lednu 2012.

3 Laboratorní řád: - Do chemické laboratoře vstupujeme ve vhodném oblečení, ideálně v bavlněném laboratorním plášti s dlouhými rukávy. Pokud je laboratorní plášť krátký, měly bychom mít oblečeny kalhoty z důvodu ochrany kolen a lýtek. Pokud mají děvčata (někteří chlapci) delší vlasy, měly by si je stahovat do gumičky (hlavně při práci s kahanem). - Při práci je nutné pouţívat ochranné pomůcky štít, brýle, rukavice... Podle charakteru práce se pouţívají i další ochranné pomůcky. a) Při práci s látkami, u kterých můţe dojít k potřísnění leptavými látkami, ţáci pouţívají gumový plášť a gumové rukavice. b) Při práci s látkami, které mohou vystřikovat nebo při práci s ohněm, pouţívají ochranný štít na obličej. c) Tam, kde by ţáci mohli ohrozit své spoluţáky, se pouţívá plexisklový kryt. - V laboratoři se nesmí jíst a pít. Veškeré potraviny nebo nápoje musí být umístěny mimo laboratoř. - Před začátkem práce je nutné se dobře seznámit s pracovním protokolem, jehoţ součástí je i návod k povedení experimentu a důsledně ho dodrţovat. Před začátkem experimentování musíme nejprve nechat vţdy zkontrolovat příslušnou laboratorní aparaturu (pokud je součástí experimentu) vyučujícím. Probíhající děje pozorně sledujeme, určené pracovní místo bez oznámení vyučujícímu nesmíme opustit. Neprovádíme jiné pokusy, neţ jsou určené vyučujícím. - Během práce udrţujeme na pracovním stole pořádek, pouţíváme pouze označené chemikálie, čisté a neporušené chemické nádobí a laboratorní pomůcky. Povinností ţáků je oznamovat nedostatky nebo závady, které by mohli ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci. - Při práci s kyselinami a hydroxidy postupujeme opatrně, nasáváme pipetou s balónkem, dbáme, abychom nikoho nepotřísnili. Při ředění přidáváme vţdy kyselinu, nebo hydroxid do vody nikdy ne naopak! - Zahřívané zkumavky směřujeme vţdy od sebe, směrem na místo, kde se nikdo nenachází. Nenaklánějte se nad hladinami zahřívaných kapalin v otevřených nádobách. - Odpad zbytky chemikálií, filtrační papíry, rozbité sklo likvidujte dle pokynů vyučujícího. - Po ukončení práce umyjte a ukliďte (nebo dejte na odkapávač) pouţité nádoby. Umyjte a ošetřete si ruce ochranným krémem. Před odchodem z chemické laboratoře by ţáci měli zkontrolovat, zda jsou utaţené uzávěry plynu, zavřít okna. - O práci si veďte přehledné záznamy, ze kterých doma vypracujete dle předlohy laboratorní protokol.

4 První pomoc při nehodě v laboratoři: - Každou i drobnou nehodu okamžitě nahlásíme vyučujícímu, který o ní vyhotoví následný záznam! - Při poleptání ţíravinou postiţené místo oplachujeme několik minut proudem vody (dříve se prováděla neutralizace 3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného při poleptání kyselinou a 3% roztokem kyseliny citronové při poleptání hydroxidem dnes se z důvodu moţného uvolňování neutralizačního tepla a jiných negativních faktorů nedoporučuje). Pak zařiďte lékařské ošetření. - Při popálení chlaďte postiţené místo proudem studené vody, následně přiloţte sterilní obvaz, při rozsáhlejší popálenině ihned dopravit k lékaři. - Při mechanickém poranění, např. sklem drobná poranění ošetříme dezinfekčním prostředkem, překryjeme náplastí, případně obvazem a případně zařídíme ošetření lékařem. - Při nevolnosti a otravě plyny odneseme postiţeného na čerstvý vzduch, zařídíme lékařské ošetření. Chemické látky a směsi Nebezpečné chemické látky a směsi se podle Zákona č. 350/2011 Sb. rozdělují do několika skupin. Podrobnější informace o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí udávají H věty s číselnými kódy, nebo P věty s číselnými kódy, které obsahují standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Všechny nebezpečné látky musí být označeny ne jenom písemnými, ale i grafickými symboly respektující aktuální legislativní úpravu.

5 Laboratorní cvičení 1. Přečtěte si teorii, snaţte si zapamatovat a uvědomit si kaţdý z 10 bodů laboratorního řádu. 2. Přečtěte si zásady první pomoci. 3. Podívejte se na výukový film na téma laboratorní sklo a pomůcky, podle obrázku v příloze se je naučte pojmenovat. 4. Podívejte se na označení chemikálií, zapamatujte si grafické symboly a jejich písmenné symboly (viz příloha). 5. Jako příklad chemikálie si kaţdá skupina vybere jednu láhev, najde konkrétní bezpečnostní list (je k dispozici v laboratoři), zapíše důleţité údaje a stručný obsah bezpečnostního listu do záznamu z laboratorního cvičení, který si kaţdý ţák vypracuje sám. 6. Prohlédněte si označení zadané chemikálie, symboly grafické i abecední, obkreslete, abyste mohli kdykoli vypsat v laboratorním protokolu. 7. Přečtěte si laboratorní řád a zásady první pomoci, prohlédněte si všechny přílohy. 8. Vypracujte test a přiloţte záznam o tomto cvičení, na konci kterého uvedete větu: Byl/a jsem seznámen/a se zásadami bezpečnosti, laboratorním řádem, zásadami první pomoci ve školní chemické laboratoři. Pod toto uvedete datum a podepíšete se. Odevzdaný test a záznam o tomto cvičení je podmínkou pro účast na dalších cvičeních z chemie. 9. Prohlédněte si předlohu laboratorního protokolu, které náleţitosti budou ve vypracovaných laboratorních protokolech z následujících cvičení, a které vţdy odevzdáte na začátku dalšího cvičení společně s výsledky krátkého, kontrolního testu.

6 Grafické symboly nebezpečnosti chemických látek

7 Příklad bezpečnostního listu (hydroxid draselný) Moţné nesprávné pouţití: Další údaje: Ve styku se silnými kyselinami vyvolává silně exotermní neutralizaci. Styk s tuhým hydroxidem dlouho nevyvolává bolest a pokoţka je klouzavě hladká. Při pocitu bolestivého pálení uţ zpravidla došlo k hlubokému poleptání. 3. informace o složení látky ( přípravku ) Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název: Hydroxid draselný Číslo CAS: [ ] Chemický vzorec: KOH Označení ES ( EINECS ): Obsah v %: 85 % Indexové číslo: pokyny pro první pomoc 4.1 všeobecné pokyny: Pro všechny druhy kontaktů: Detailně se seznámit s pokyny pro první pomoc ještě před započetím práce s H.D.! Při stavech ohroţení ţivota je třeba ihned provádět resuscitaci. Kdyţ postiţený nedýchá, provádějte umělé dýchání (nejlépe ne přímo z úst do úst, ale přes roušku), při zástavě srdce zahajte nepřímou masáţ srdce, při bezvědomí uloţte postiţeného do stabilizované polohy. 4.2 při nadýchání: Uloţit postiţeného do klidové polohy a zajistit teplo a event. lékařskou pomoc. Lze doporučit výplach dutiny ústní nebo i nosu vodou. 4.3 při poţití: Nepodávat ţádné neutralizační roztoky mohlo by to vést k perforaci ţaludku nebo jícnu. Okamţitě vypláchnout ústní dutinu vodou a dát vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku ţíraviny. Nevyvolávat zvracení. Nepodávat aktivní uhlí ani ţádné jídlo. Uloţit postiţeného do klidové polohy a zajistit lékařskou pomoc. 4.4 při zasaţení očí: Neprodleně provést opakovaný výplach zasaţeného oka od vnitřního koutku k zevnímu vlaţnou vodou při otevřeném víčku min. 10 min. (aby nedošlo ke kontaminaci druhého oka). Pokud má postiţený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamţitě zajistit odbornou lékařskou pomoc. 4.5 při zasaţení pokoţky: Potřísněný oděv svléknout a zasaţenou pokoţku omývat velkým mnoţstvím vody aţ 1 hodinu. Nepouţívat kartáč, mýdlo ani neutralizační roztoky. Zasaţená místa překrýt čistou gázou a zajistit lékařskou pomoc. 4.6 další údaje: Ve všech případech váţnějšího zasaţení vyhledat lékařskou pomoc. 5. opatření pro hasební zásah 5.1 vhodná hasiva: Látka je nehořlavá. Okolí hasit práškovým nebo inertním hasivem nebo s CO nevhodná hasiva: Voda a vodní mlha vzniká silně alkalický roztok H.D. ve vodě, reakce je silně exotermní. 5.3 zvláštní nebezpečí: Při mísení s vodou vzniká prudká exotermická reakce. Reakce s většinou kovů uvolňuje vodík a můţe tvořit explosivní směs se vzduchem. Látku je proto nutno urychleně ředit velkým mnoţstvím vody nebo pokrýt suchým pískem. 5.4 speciální ochranné vybavení pro hasiče: Ochranná maska s filtrem nebo izolační dýchací přístroj, ochranný ţíravinovzdorný oblek. 5.5 další údaje: Odstraňte nádoby s H.D. z dosahu poţáru nebo je alespoň preventivně ochlazujte proudem vody. 6. opatření v případě náhodného úniku 6.1 bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Pouţívejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zajistěte odpovídající provětrávání. Vytvořte kolem místa úniku dostatečnou bezpečnostní zónu. Asanaci vţdy provádějte po směru větru od okraje ke středu zasaţeného prostoru. 6.2 bezpečnostní opatření pro ochranu ţiv. prostředí: Zabraňte dalšímu úniku látky a kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. 6.3 doporučené způsoby čištění a zneškodnění: Velmi opatrně co nejvíce látky (je-li v tuhém skupenství) mechanicky sesbírat do kontejneru. Nikdy však nepouţívat vysavač. Zbytek nebo vodný roztok látky zředit opatrně velkým mnoţstvím vody za stálého promíchávání. Neutralizovat slabou kyselinou (octovou nebo citrónovou). ph neutralizovaného roztoku musí leţet v rozmezí 5,5 8,5. O tom se přesvědčíme pomocí ph-papírku. Potom kapalinu odčerpat do kontejneru a nechat zlikvidovat v nejbliţší čistírně odpadních vod. Zbylou kapalinu absorbovat pískem nebo zeminou. Tento zbytek odklidit do uzavřeného kontejneru k odborné likvidaci. 6.4 další údaje: Látku odevzdejte do sběrny nebezpečných odpadů k odborné likvidaci. 7. pokyny pro zacházení s látkou (přípravkem) a skladování látky (přípravku) 7.1 pokyny pro manipulaci: Osoby, které s produktem manipulují, musí být prokazatelně seznámeny s jeho vlastnostmi a nebezpečím, které z nich vyplývá. Manipulovat s látkou mohou jen osoby starší 18-ti let. Při manipulaci s produktem musí být zajištěna jeho ochrana proti znečištění a musí být pouţívány osobní ochranné pomůcky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Ošetřit pokoţku vhodnými reparačními prostředky upozornění k ochraně před vznícením a výbuchem nebo jiné zvláštní poţadavky: Není nutné speciální upozornění. 7.2 skladovací podmínky: Produkt se skladuje při pokojové teplotě v suchých, temných, krytých, dobře větraných prostorech. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

8 7.2.1 NPK: Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK P): 2 mg/m 3, přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m skladovací třída (LGK): 8 ţíravé látky zvláštní poţadavky: Látka je hygroskopická chránit před vzdušnou vlhkostí. Neskladovat společně s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí v uzamčeném skladu. 8. omezování expozice látkou (přípravkem) a ochrana osob Koncentrace produktu a délka pracovní expozice nejsou sledovány. 8.1 technická opatření: Zajistit místní odsávání. Pokud není k dispozici tekoucí voda, je třeba mít pohotovostní zásobu čisté vody asi 10 l na kaţdého pracovníka. 8.2 kontrolní parametry: číslo CAS: [ ] označení: Hydroxid draselný NPK: Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK P): 2 mg/m 3, přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m osobní ochranné prostředky: Odolné ţíravinám ochrana dýchacích cest: Ochranná maska s filtrem nebo prachový respirátor ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít ochrana kůţe: Pracovní oděv a obuv proti ţíravinám ochrana rukou: Gumové latexové rukavice (ţluté) 8.4 další údaje: - 9. fyzikální a chemické vlastnosti látky (přípravku) Skupenství (20 o C): pevné (pecičky) Barva: bílá Zápach (vůně): bez zápachu Hodnota ph (20 o C): > 13,5 (roztok 50 g/l ve vodě ) Bod tání (tuhnutí): 360 o C Oxidační vlastnosti: nevýznamné Bod varu: C Tlak par při 20 o C: - Bod vzplanutí: - Hustota při 20 o C: 2,04 g/cm 3 Hořlavost: nehořlavý Rozpustnost ve vodě při 20 o C: 1124 g/l Bod vznícení: - Molekulová hmotnost: 56,11 g/mol Dolní mez výbušnosti: - Termický rozklad: - Horní mez výbušnosti: stabilita a reaktivita látky (přípravku) Podmínky, za nichţ je výrobek stabilní: Podmínky, za nichţ je výrobek nestabilní: Nebezpečné reakce: Nebezpečné rozkladné produkty: Suché místo při pokojové teplotě v těsně uzavřených obalech bez přístupu vzduchu. Teplo a vlhko. Reaguje s oxidem uhličitým ze vzduchu za vzniku uhličitanu. Je silně hygroskopický. Zabraňte zahřátí a zvlhčení látky. Nebezpečně reaguje s vodou, amonnými a nitračními směsmi, kyselinami, organickými hořlavinami, fenoly a kovy. V roztavené formě rozkládá třeba i sklo a porcelán. Plynný vodík, při styku s amonnými solemi vzniká plynný amoniak. 11. informace o toxikologických vlastnostech látky (přípravku) Akutní orální toxicita (LD 50): Druh: Krysa = 273 mg/kg Akutní toxicita vdechováním (LC 50) Druh: 10 mg/l. 96 hod. Akutní toxicita vdechováním (LC LO): Druh: - Akutní dermální toxicita (LD 50): Druh: - Senzibilace: - Karcinogenita: - Mutagenita: - Zkušenosti u člověka: Kontakt s pevnou látkou působí nevratné poleptání očí a kůţe. Vdechnutí par nebo mlhoviny způsobuje poleptání dýchacích cest. Při poţití roztoku o konc. 25 % a silnějším dochází k poškození zdraví a moţné perforaci stěn ţaludku. Další údaje: RTECS TT ekologické informace o látce (přípravku) Stabilita: Není stabilní v ţivotním prostředí. Kumulace: Není kumulativní. STC CH: 2 velmi silné toxiny WGK: 1 vodu slabě znečišťující látky Číslo toxicity: Další údaje: pokyny pro odstraňování látky (přípravku) Způsoby zneškodňování látky (přípravku): viz. 6.3 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Vodou vymytý slabě kontaminovaný obal předejte k recyklaci nebo silně znečištěný obal k likvidaci do sběrny nebezpečných odpadů. Oplachovou vodu před vypuštěním do kanalizace zneutralizujte. Kontaminované plastové pytle a vloţky nechat spálit ve spalovnách průmyslového odpadu. Další údaje: Látku i její obal likvidovat v souladu s platným zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad.

9 14. informace pro přepravu látky ( přípravku ) Pozemní přeprava: Road/Rail: 8/C 6 II Třída: 8 Výstraţná tabule: corrosive Číslice/písmeno: 41b Poznámka: Kemlerovo číslo: 80 Číslo UN: 1813 Námořní přeprava: IMDG-code: 8/II UN 1813 Třída: 8 Látka znečišťující moře: Hydroxid draselný Číslo UN: 1813 Technický název: Potassium hydroxide pellets Typ obalu: II Letecká přeprava: IATA-DGR: UN 1823 Třída: 8 Hydroxid draselný Číslo UN: 1823 Typ obalu: L Civilní letecká doprava: PAX: 814 Letecká přeprava zásilek: CAO: informace o právních předpisech vztahujících se k látce (přípravku) Výrobek je klasifikován dle vyhlášky č. 369/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a platí povinnost označovat jej bezpečnostními štítky. Související právní předpisy: Zákon č. 440/2008 Sb. úplné znění zákona o chemických látkách a chemických přípravcích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (tzv. REACH) Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení R věty pro různé koncentrace látky: (konc. min. 25 %), C 35 (konc. 5 - <25 %), C 34 (konc. 2 - <5 %), C 36/38 (konc. 0,5 - < 2 %), Xi Označení nebezpečí: C ţíravý Výstraţný symbol nebezpečnosti: Povinné označení nebezpečnosti látky: R věty: Zdraví škodlivý při poţití. Způsobuje těţké poleptání. S věty: (1/2) Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 26 Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc. 36/37/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Žíravý 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení). C 16. ostatní informace Informace obsaţené v tomto bezpečnostním listě zahrnují současnou úroveň našich znalostí o dané chemické látce a přípravku. Bezpečnostní list bude pravidelně aktualizován. Pokud zjistíte při uţívání informací nějakou závaţnou chybu v datech nebo máte další informace zde neobsaţené, kontaktujte nás, prosím, na uvedených telefonních číslech. Přispějete tak ke zkvalitnění úrovně bezpečnostního listu pro svou vlastní potřebu i pro další naše zákazníky. Data obsaţené v bezpečnostním listě nelze pouţít jako garantované specifické vlastnosti popisované chemické látky (přípravku) nebo jeho vhodnosti pro zvláštní aplikace. Datum poslední změny: Důvod: Úprava dle nařízení ES č. 1907/2006, zákona č. 440/2008 Sb., a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 361/2007

10 Pracovní (laboratorní) protokol musí obsahovat: jméno studenta a číslo pracovní skupiny: datum provedené práce: název (téma) laboratorního cvičení: princip: chemikálie: laboratorní pomůcky: pracovní postup v krocích: Závěrečné zhodnocení:

11 jméno a příjmení: třída: datum: Test na vypracování testu máte 5 min, na vypsání záznamu 5 min. skupina A 1) Napiš, co udávají tzv. P věty, uveď alespoň jeden konkrétní příklad. 2) Při poleptání kyselinami první co provedeme je přivolání lékařské pomoci. ano / ne zakrouţkuj a zdůvodni svoji odpověď: 3) Vyjmenuj alespoň 5 fyzikálních vlastností uvedených v bezpečnostních listech: 4) Co znamená tento piktogram na chemikálii? 5) Napiš, jakým způsobem chráníme při skladování látky, které jsou hygroskopické. 6) Uveď přesně název laboratorní pomůcek, která je určena ve školní chemické laboratoři k nasávání roztoků kyselin a zásad? Záznam provedeného cvičení stručně, v bodech: Byl/ a jsem v tomto cvičení proškolen/a o bezpečnosti a chování ve školní laboratoři a beru zásady bezpečné činnosti na vědomí. podpis:

12 jméno a příjmení: třída: datum: Test na vypracování testu máte 5 min, na vypsání záznamu 5 min. skupina B 1) Je pravdivé tvrzení, ţe vţdy ředíme roztoky hydroxidů tak, ţe naléváme roztok hydroxidu do vody, a nikdy to neděláme naopak? ano / ne zakrouţkuj a zdůvodni svoji odpověď: 2) Vyjmenuj všechny ochranné prostředky, které by se měli pouţívat při manipulaci s roztoky koncentrovaných kyselin a hydroxidů: 3) Při poleptání roztokem hydroxidu provedeme okamţitě: Zakrouţkuj správnou odpověď! a) neutralizaci roztokem kyseliny benzoové b) oplachování pokoţky proudem vody alespoň 5 minut c) oplachování pokoţky proudem vody asi hodinu, po strţení oděvu d) neutralizujeme roztokem uhličitanu sodného a poté dlouze oplachujeme proudem vody 4) Bezpečnostní listy chemikálií obsahují 16 důleţitých bodů informací o látce. Uveď alespoň 8! 5) Co znamená tento piktogram na chemikálii? 6) Vysvětli termín uvedený v bezpečnostním listu akutní orální toxicita. Záznam provedeného cvičení stručně, v bodech: Byl/ a jsem v tomto cvičení proškolen/a o bezpečnosti a chování ve školní laboratoři a beru zásady bezpečné činnosti na vědomí. podpis:

13 Metodické pokyny pro vyučující - Toto cvičení je nutné v sérii cvičení z chemie a zejména v rámci laboratorních cvičení zařadit jako první, neboť je zároveň pomůckou při vstupním školení o bezpečné práci a chování ve školní chemické laboratoři. - Cvičení se dá realizovat v relativně krátkém časovém úseku 2 vyučující hodiny, ale je nutný nejdříve výklad učitele ve všech částech, je dobré promítnout výukový film na téma laboratorní sklo, pak ponechat čas minut k prostudování pracovních listů (str ) - Je vhodné demonstrovat značení chemikálií přímo na obalech některých chemikálií, upozornit na grafické a písmenné symboly nebezpečných látek, upozornit na systém vět H a P (R a S, vysvětlit co jsou Bezpečnostní listy chemikálií. Je také nutné upozornit na moţnost neustále se měnící legislativy v této oblasti a s tím spojené riziko jiného (staršího) typu označování nebezpečných chemických látek a přípravků. Ţákům umoţníme nahlédnutí do Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici v laboratoři. - Závěrečný test (přiloţena ukázka pro 2 skupiny) musí být časově nenáročný, zároveň v závěrečné části poslouţí jako stvrzení provedeného školení konkrétním ţákem. Zadání testu rozdáme ţákům minut před koncem cvičení. - Ţáci do připravených obalů vloţí tento list, bude součástí sloţek pro vkládání laboratorních protokolů, vypracovávaných postupně jako záznam následujících cvičení. Ekologie: Toto cvičení vysvětluje, jak zacházet s chemickými látkami a směsmi, jak je bezpečně skladovat, jak zacházet s odpady z laboratoří takovým způsobem, aby nezatěţovali ţivotní prostředí, s odkazem na zákon č. 350/2011 Sb. Ţákům bylo vysvětleno, ţe zákon a vyhlášky týkající se ochrany ţivotního prostředí se týkají všech, kteří chemické látky a směsi pouţívají, prodávají, skladují, případně pouţívají i jako různé čistící a jiné prostředky v domácnosti.

14 Zdroje: FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie obecná a anorganická. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Sbírka příkladů pro studenty středních škol. 1. vyd. Brno: Proton, ISBN ČTRNÁCTOVÁ, H., HALNÝCH, J., HUDEČEK, J., ŠÍMOVÁ, J. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN VACÍK, J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie. 3. vyd. Praha: SPN, ISBN

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel 0043

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Konzervační přípravek na lakované povrchy 1.3 Identifikace

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pěna na ošetření pneumatik, chrání před UV zářením

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku - Údaje o výrobku - Obchodní název: Denaturation Reagent - Výrobce/dodavatel: QIAGEN Gaithersburg Inc., 1201 Clopper Road, Gaithersburg,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 Bezpečnostní list - Hasicí sprej Pyrocom 400 ml Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Čistič motorů LMF Chemický název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: přípravek určený

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1.2 Použití látky nebo směsi: Mycí a čisticí přípravek, určený zejména k mytí a čištění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL Datum vydání: 6/2012 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Obchodní název výrobku: Potěrový materiál (potěrový materiál s pojivem na bázi síranu vápenatého) Číslo CAS: 778-18-9 Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: ARO ČISTIČ ODPADŮ 1.2 Použití látky nebo přípravku: Čisticí přípravek. 1.3. Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006 Datum vypracování: 20/09/2012 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace látky nebo přípravku Isokor eko1000 ml, 5000 ml, 10000 ml Použití látky / přípravku Hydrofobní

Více

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85 Datum přepracování: 28.4.2004 Strana 1 (celkem 5) IDENTIFIKACE LÁTKY Obchodní název přípravku: ALAR 85 Číslo listu A313003 1.4.0 Xn - zdraví škodlivý Chemický název Synonyma: Typ chemikálie: Chemická řada:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití STRANA 1 z 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST DATUM REVIZE 07/01/2013 TISK 05/06/2014 (zpracováno v souladu s Nařízením komise (EU) č. 453/2010 (REACH). 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název produktu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č. 1907/2006 REACH Datum vydání : 24.3.2009 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku, společnosti, podniku : 1.1. Identifikace přípravku :

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Obchodní název: PURON KD Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ P U R O N K D Doporučený účel použití: Kyselé mytí a dezinfekce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 29.8.2012 Datum revize: 1.6.2015 ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 110-63-4 203-786-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více