Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 cesr(ar Y'O SPORITELl{A evidenčníčís (pr interní ptiebu ČeskéspÍitj ny, a's'l. Sm uva věru č /í 4lLcD firma: síd : tč: česká spiitelna, a.s. bchdní Praha 4, brachtva , PsČ zapsaná v bchdním rejstťíku vedeném Městskfm sudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dá e jen 'Banka..) a Mikrregin chrany vdních název. TÍeština 1, Úsv síd : lč: (dáie jen,,k ient..) zdrj rřesrev PREAMBULE Tat Sm uva věru upravuje pdmínky, za nichžje Banka zavázána pskytnut K ientvi Úvěr a K ient je Bance zavázán Úvěr sp atit a zap atit rirky a da šíceny. článex l áxllt.t í usrnruvst.t 1' í VymezenÍ pimrj. Pjmy psané ve kfmi písmeny neb s ve kfm pčátečnímpísmenem, v jedntném i mnžném čís e,mají pr Úče y tét Sm uvy tjvěru vlznam uvedenf v tmt ustanveni:,,běžnf riěeť, běžnf ričet pr Úče y hrady ph edávek z Úvěru č /0800; dměny, pp atky, náhrada nák adrj Banky a da šíp atby' k jejichž hradě je K ient pvinen pd e tét "Ceny.. Sm uvy tlvěru a Ceníku;,,ceník. ceník s užeb a rirrkvfch sazeb Českéspiite ny, a.s., pr bankvni bchdy, piís ušnf pr k ientsku skupinu, d níž je K ient pd e zásad Banky zaiazen, p atnf ke dni pskytnutí p acené s užby. Banka platné znění Ceníku zveiejďuje ve srn' ch bchdnich místech a/neb na svfch internetvfch stránkách;,,čerpání.'každf jednt ivf píipad ěerpání prstiedkú K ientem pd e tét Sm uvy Úvěru;,,Dtace'. dtace pskytvané na rea izaci Prjektu, jednt ivě či sp ečně, pd e kntextu; 'lnkasní tičet. BěŽnÝ ěet; prjekt K ienta pd názvem,,tťeština, Stavenice - t akvá kana izace a Čv,; 'Prjekt,,Ručitel í..bec Tieština, se síd em: TÍeština 1, Úsv, Č: ;,,Ruěitet bec Stavenice, se síd em: Stavenice 46, Úsv, Č: ; věru..tat smluva Úvěru včetně všech sučástí, pií h a ddatkrj; ''Smluva,,Úvěť,závazek Banky pskytnut Klientviza sjednanfch pdminek peněžní prstíedky neb, pd e kntextu, peněžní prstiedky, které mají bift pskytnuty, neb již pskytnuté a čerpané; částka'tut Sm uvu tjvěru stanvená v'fše Úvěru; "Úvěrvá,,VP., Banku vydané,,všebecné bchdni pdminky Českéspiite ny, a.s. Firemni a krprátní k iente a..;,,závazek', veškeré ph edávky a d uhy mezi K ientem a Banku v rámci pskytnutí Úvěru stanvené záknem a jinfmi akty nrmativní pvahy, tut Sm uvu tivěru, VP, Ceníkem, právními akty upravujícími vztahy ze zajištění, pkud je pskytván' a da šími akty sm uvni pvahy' Úvěrvá částka. Úvěrvá částka se sjednává ve vfši '00 Kč (s vy: sm mi inrj čtyii sta tisic krun českfch). Účet Úvěru. K ient se zavazu1e pužítúvěr uf uěně pr rlče : financvání Prjektu. Na Žádst K ienta Banka rvněž umžní K ient i v rzsahu pťedem dsuh aseném Banku čerpat Úvěrvu částku za če em refinancváni nák adů prkazate ně vyna Ženfch Klientem v su adu s r]če em Úvěru, pkud tím nedjde ke sniženi v'!še v astních zdrjri K ienta určenfch k financvání če u Uvěru. 1t8

2 ÝvěrvýJce!. Úvěrvým Účtem se rzumí Účet Banky pr úče yevidence Úvěrvé částky' Čerpanía sp ácení Uvěru, jakž i přís ušenství a dalších ph edávek z Úvěru' včetně ph edávek v prd ení (Uvěrvy účet)'číď Uvěrvéh úětu je Bankaje právněna změnit číse néznačení Úvěrvéhc učtu' Takvu změnu K ientvi vždy známi. čútlextl čenpáruíúvěnu bdbí čerpání.právnění čerat. bdbí, p které je K ient právněn čerpat Úvěrvu částku (bdbí g rpán il zaéiná v den uzavření tét Sm uvy Úvěru a trvá d dne (včetně)' K ient je právněn čerpat Úvěrvu částku neb její část nejáříve v den sp nění dk ádacích pdmínek pr Čerpani itanvenýcň v tétc Sm uvě úvěru. Banka je právněna ze závažných důvdůdatum Čerpánízměnit a stanvit náhradni termin Čerpání. 2' Způsb Čerpání.Čerpání Úvěru se uskutečníjednrázvě neb. pstupně převdem peněžních prstředků přím na přís ušný bankvní účetk úhradě d uhu v su adu s úče emúvěru neb na BěŽný účets d Žením úče vsti Cerpání. Na Žádst K ienta umžní Banka čerpat Úvěrvu částku rvněž na zv áštníúčet,zejména vyžadují- it pdmínky stanvené právními předpisy neb pdmínky dtace. V takvém případě je K ient pvinen d Žit Bance úče vstcerpání a nás edně, bez zbytečnéhdk adu, převést přís ušnépeněžní prstředky na Účty třetích sb. Pr vy učení pchybnstí se stanví, Že K ient nepředk ádá Bance Žádst Čerpání. Pdmínky prvnih Čerání. Před prvním Čerpánímje K ient pvinen sp nit nás edujícípdmínky a/neb před Žit Bance nás edující dkumenty' s bsahem a ve frmě akceptvanými Banku, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: prkázat, Že uzavření tét Sm uvy úvěru, včetně pskýnutí zajištění ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru, by řádně a p atně schvá en přís ušnými rgány K ienta v su adu s becně závaznými právními předpisy Ceské repub iky a Že K ient bdrže veškerá pv ení a suh asy kteréhk i přís ušnéh státníh rgánu či kterék ijiné třetí sby, která jsu z jakéhk i důvdu nezbytná pr p atné uzavření Sm uvy úvěru a pskytnutí zajištění ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru; usnesení zastupite stva Ručite e 1 bsahující schvá ení pskytnutí příspěvků K ientvi na Prjekt v minimá ní výši ' '00 Kč (s vy: jeden mi in čtyři sta šedesát tisíc šest set pět krun českých) a usnesení bsahující suh as Ručite e 1 s pskýnutím Zajištění pd e tét Sm uvy úvěru; usnesenízastupite stva Ručite e 2 bsahující schvá ení pskytnutí příspěvků K ientvi na Prjekt v minimá ní Výši '00 Kč (s vy: šest set dvacet pět tisíc devět set sedmdesát tři krun českých) a usnesení bsahující suh as Ručite e 2 s pskytnutím Zajištění pd e tét Sm uvy úvěru; sm uvy úpravě vzájemných vztahů mezi ručite i a Banku, dk ady prkazujícíprávnění prvést stavební práce pd e úče uúvěru v su adu s p atnými a úěinnými becně závaznými právními předpisy upravujicími územníp ánvání a stavební řád (zejména pravmcné stavební pv ení či h ášení stavby, případně jiná pdání stavebnika stavebnímu úřadu čijiná rzhdnutí, patření neb ptvrzení stavebníh úřadu); dk ady prkazující, Žekaždý zhtvite ve vztahu k rea izaciúče u Úvěru bylvybrán v su adu s p atnými a Účinnými becně závaznými právnimi předpisy upravujícími b ast veřejnýchzakázek; ' f) s) veškeré smluvy dí týkajícíse rea izace úče uúvěru, řádně uzavřené mezi K ientem jak bjednate em a přís ušnýmizhtvite i, ze kteých bude vyp ývat, Že cena dí a nepřevyšuje částku ,00 Kč (s vy: čtyřicet pět mi inů krun českých) bez daně z přidané hdnty a termín dknčenídí a je sjednán nejpzději na den ' přičemž cena i termín dknčenídí a jsu sjednány jak pevné; řádně uzavřená sm uva pskytnutí Dtace, ze které vyp ývá' Že Dtace bude dsahvat minimá ní vlýše 75 % ce kv'ých výdajů Prjektu bez daně z přidané hdnty; dkumenty s bsahem a ve frmě akceptvanými Banku ptvzující,že K ient investva d rea izace Prjektu v]astnífinančníprstředky v minimá ní výši dpvidající rzdí u mezi ce kvými nák ady Prjektu a sučtu Uvěrvé částky a bdžené Dtace; prkázat způsbem a ve frmě akceptvaným Banku, Že rea izace Prjektu je p ně finančně zajištěna. becné pdmínky Čerpání.Před každým Čerpánímje K ient pvinen sp nit dále uvedené pvinnsti: h) i) j) před Žit řádně vyp něné přikazy k úhradě bsahující Údaje výši p atby, příjemci p atby, bankvním spjeni' případně dalších skutečnstech v su adu s istinami před ženými Bance k prkázání su adu pžadvaných p ateb s účelemúvěru; před Žit sm uvy a daňvé dk ady (faktury) neb jiné dkumenty, p frmá ní a bsahvé stránce Banku akceptvané, svědčujícísu ad pžadvaných p ateb s úče emúvěru. Bankaje právněna pžadvat ptvrzení prvedení prací a právněnsti vystavení faktur či jiných dkumentů autrizvanu sbu akceptvatelnu pr Banku; ěástka pžadvanéh Čerpání nesmí v sučtu s veškerými předchzími Čerpáními pd e tét Sm uvy úvěru přesáhnut Úvěrvu částku. 2t8

3 Čt.ÁruEK III ÚnxY z ÚvĚnu Úrkvá sazba. bdbí iejí atnsti. Úrkvá.sazba se sjednává jak sazba, jejíž vfše je neměnná v dbě trvání sazby.úrkvásazbaprprvníbdbíp atnstiúrkvésazbyčiní3'05% rčně. bdbí platnsti rkvé sazby je pravide né a jeh dé ka činí3 rky. První bdbí p atnsti rkvé sazby začiná dnem uzavťení tét Smiuvy tivěru a trvá d ps edníh dne kalendáiníh měsíce piedcházejícíh ka endáinimu měsíci, v němž up ynu 3 rky d uzavťenítétsm uvy tjvěru (včetně). Úrkvé bdbí. Úrkvfm bdbím se rzumí bdbí stanvené pr Účtvání a p acení ÚrkŮ z Úvěru (Úrkvé ;bdbd'gkvé bdbíje pravide né a jeh dé ka činí1 měsíc. Pravide né Úrkvé bdbí knčíps ední den každéhka endáťníh mésice. Není- i ps ední den Úrkvéh bdbí pracvnim dnem, má se za t, Že psledním dnem běžnéh Úrxvetr i je bezprstiedně nás edující pracvní den a běžné Úrkvé bdbí se rd uží d tht dne. Prvni Úrkvé bábí zaéiná dnem prvníh Čerpánía knčíps ední den ;iil."éh" Úrrven bdbí, ve kterém se uskutečníprvní Čerpání'Nás edujícíúrkvá bdbi začina1i bnem bezprstťedně nás edujícím p ps edním dni bezprstťedně pťedcházejícíh Urkvéh bdbi. Sp atnst Úrkrj z Úvěru. K ient je pvinen p atit Bance Úrky z Úvěru včetně ÚrkŮ z prd ení v ps edni den ffiadbtibprvninádneúrkvéhbdbí(včetně)dps edníhdneúrkvéh pťedcházejícíh dni ui (včetně). Úixy zúvěru včetně rkťr z prd ení za ps ední Úrkvé bdbí d dne sp aceni Úvcru 1veetn jsu sp atné na zák adě ztjčtváníprvedenéh Banku, nejdíive v Den knečné sb atnsti a nejpzději v den Úrkvéh bdbí, v němž nasta Den knečnésp atnsti' Stanvení pčtu dní r čely rčení.úrky a Ce-ny Banka pčítána zák adě skutečnéhpčtu dnťr a rku eprvníhčérpání(véetně)ddnepťedcházejícihdnisplaceníúvěru (včetně). D užná částka Úvěru se rirčíúrky z prd eni denně d.prvníh dne prd ení (včetně) až d dne ĚezprstÍedně píedcházejícíhdni sp acení d užné částky (včetně). ČmnEK IV CENY P acení Cen. K ient se zauazuje platit Bance vy čtvanéceny v rzsahu a vfši stanvené Ceníkem p atnfm v den prvedení zpplatněnéh tjknu. Pr vy učeníjakfchk i pchybnstí Banka a K ient sjednáva1i, Že K ient není pvinen p atit nás edující Ceny: Cenu (ani Žádnu jinu sankci) za nevyčerpání Úvěrvé částky v plné vfši neb za t, Že K ient nebude jeji vribec.čerpat Úvěrvu častku. Tím není dtčen práv Banky pžadvat závazkvu dměnu, sjednána; Cenu za sjednání Úvěru; závazkvu dměnu, tj. dměnu, jejíž vfše se pčitá denně v prriběhu bdbí čerpáníz rzdí u mezi Úvěrvu částku a Úvěrem; Cenu za Predčasnu sp átku. ČuruEK V splácení ÚvĚnu Zp sb sp ácení. Den knečnésp atnsti. K ient se zavazuje splácet pskytnut! Úvěr pravide nfmi měsíčnimi mdesáttisickrunčeskfch)sp atn!mivždyk25.dnikaždéh ka endáťníh měsíce. Prvni sp áika bude zap acena dne Ps ední splátka ve vfši nesp acené části pskytnutéh Úvěru je sp atná dne (Den knečnésp atnsti). Účet určen,íke slácení Úvěru. K ient se zavazuje píevádět prstťedky ke sp ácení Úvěru a statnich dluhťt ffi uvurjvěrunáaczn1ičet'k ientsezavazujepce u.dbutrvánítét prstťedkťr k rlhradě svfch Smluvy gvěru vést u Banky vfše uvedenf Účet a zajišťvat na něm.dstatek splatnlch peněžitfch lunú z ietá Sm uvy.]uěr.u. Pkud jsu ph edávky Banky za K ientem.vznik é na zák adě prstťedkri tét Smluvy tjvěru sp atné v den, ktenf není pracvnim rinem, je K ient pvinen zabezpečit dstatek takvé na svém rnfše uvedeném rjčtu nejpzdějív pracvní den bezprstíedně piedcházď1ici dni sp atnsti phledávky. dá e pr Ustanvenítht dstavce se bdbně up atní i pr nkasní ričet, je- i d išnf d BěŽnéh tjětu, a pťípadnézvláštní Účty určenépr pi.rjem dtací. ph edávek z tét Zpťrsb sp ácení Úvěru. Klient suh así s tím, aby Banka prwádě a.r]hrady srnlch sp atnfch jeh ZárveŤl vyrzumění. pťíkazu bez K ienta a pťedchzíh s.l"*y.j"ě'u ir,ka*m z Běžnéh r]čtu, a t bez hrad prvedeníjejich ph edávek k a těcht vyrvnání k p atebních dk aáů K ient zmcďuje Banku i vystavení pdle pťikazu K ienta prvést v den splatnšti pre statnimi p atbami, které je Banka v tent den pvinna práv pťistupit k zapčtenísv'/ch z takvěh r]čtu. V pripaác nedbsbtku zdrjů na takvém riětu má Banka pr Klienta ph edávek s pnnbavřámi z kteréhkliv jínéhričtu (mim ričtu vázanfch prstiedkú), ktenf Banka vede. 3/8

4 Ustanvení tht dstavce se bdbně uplatní i pr Inkasní účet,je- i d išný d BěŽnéh Účtu. a dá e pr případnézv áštní účtyurčenépr příjem dtací. Banka nemusí přijmut jakuk i Úhradu d jiné sby než K ienta. Přadí úhrad. Nestačí- idispnibi ní zůstatek na BěŽném účtuaneb na jiných Účtech uvedených v předchzím dstavci 3 splu s da šími prstředky K ienta na úhradu sp atných ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru, budu prstředky na účtechk ienta pužity k uspkjení ph edávek Banky v nás edujícím přadí: 5' 6. f) s) úhrada škd a nákladů vyna Žených Banku, Ceny, úrky z Úvěru, úrky z prd ení, sp átky Úvěru (pkud se Úvěr sp ácí frmu částečnýchsp átek pčínajesp átku s nejstarším a knče sp átku s nejnvějším datem splatnsti), sm uvnípkuty, a statní phledávky Banky. PředčaFná sp átka. K ient je právněn prvést sp átku Úvěru neb jeh části před termínem sp atnsti sp ácené jistiny Úvěru půvdně stanveným tut Sm uvu úvěru (Předčásná splátk kdyk i přede Dnem knečné sp atnsti. Předčasnu splátku je K ient pvinen Bance písemně známit a espň 10 pracvních dnů předem; výše uvedená hůta se neup atní v případě Předčasné sp átky hrazené z prstředků dtace pskýnuté lmuckým krajem na Prjekt. K ient je pvinen zajistit na BěŽném účtudstatek dispnibilních peněžních prstředků na úhradu Předčasné sp átky ve rr'ýši a v termínu známených Bance, Ceny za Předčasnu sp átku pd e čl. V tét Sm uvy úvěru, je- i sjednána, a da ších částek sp atných s Předčasnu sp átku pd e tét Sm uvy úvěru; pkud tak neučiní,je v prd ení. K ient je pvinen s Předčasnu sp átku Bance zap atit přís ušenství, Cenu za Předčasnu sp átku, jeji sjednána,. a dá e náhradu nák adů Banky vznik ých v důs edku Předčasné sp átky, jakži da šípr ten případ stanvené částky pd e tét Sm uvy úvěru a Ceníku. známení Předčasné sp átce, akceptvané Banku, je nedv ate né. K ient je pvinen prvést Předčasnu sp átku ve výši a v termínu schvá ených Banku; pkud tak neučiní,je v prd ení. Je.li řádná sp átka Úvěru zap acena 5 neb méně pracvních dnů před sjednaným termínem sp atnsti, nepvažuje se za předčasně zap acenu. Předčasná sp átka Úvěru p známení nvé výše úrkvé sazbv r da ši bdbí atnsti úrkvé sazbv. K ient je právněn, p známení nvé v.ýše úrkvé sazby pr dalšíbdbí p atnsti úrkvé sazby, nejpzději ps ední den prbíhajicih bdbí p atnsti úrkvé sazby, prvést Předčasnu splátku. Úmys prvést Předčasnu splátku pdle tht ustanvení je Klient pvinen Bance předem písemně známit. Sp u s Předčasnu sp átku je Klient pvinen zap atit její přís ušenství a da šípr ten případ stanvené částky pd e tét Sm uvy úvěru a Ceníku. Cena za Předčasnu sp átku se v tmt případě nehradí. známení Předčasné splátce, akceptvané Banku, je nedv atelné. K ient je pvinen prvést Předčasnu sp átku ve výši a v termínu schvá ených Banku; pkud tak neučiní,je v prd ení' čláhex vi PRHLÁŠENíl pvll.tl.tsti KLIENTA, Prh ášení K ienta a jeh suěinnst. K ient prh ašuje, že uzavření tét Sm uvy úvěru, včetně rea izace úče u Úvěru, by řádně a p atně schvá en přis ušnými rgány K ienta v su adu s becně závaznými právními předpisy. Pr případ, Že je K ientvi pskývána v suvis sti s účelemúvěru jakák i dtace, K ient dá e prh ašuje, že veškerédkumenty týkajícíse rea izace úče uúvěru (bez h edu na t, zda by y vyhtveny před pdpisem tét Sm uvy úvěru neb pzději) jsu v suladu s pdmínkami pskýnutí dtace. K ient bere na vědmí, že Banka je právněna krmě prvádění kntr y úěe vsti každéh Čerpání prvěřvat schpnst Klienta sp ácet Uvěr a p nit da šíd uhy a pvinnsti vůčibance, jakž i prvěřvat da šískutečnsti, které by mh y vést ve svých důs edcíchk pdstatné změně pdminek, za nichž by a tat Smluva úvěru uzavřena. K tmu je K ient pvinen pskýnut Bance sučinnst, zejména na její výzvu před žit pžadvané dkumený, umžnit Banku pvěřenému pracvníkvi neb třetí sbě prvádět v prstrách K ienta kntr u Účetnictví K ienta a jiných dkumentů finančníhcharakteru, jakž i kntr u rea izace úče uúvěru. Pvinnsti K ienta. K ient se zavazuje p nit veškeré pvinnsti stanvené tut Sm uvu Úvěru a VP. Vedle pvinnstí vyp ývajících z jiných ustanvení tét Sm uvy úvěru a z VP se K ient dá e zavazuje sp nit nás edujícípvinnsti a/neb před Žit Bance následující dkumenty, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: schvá ený rčnírzpčet K ienta, Ruěite e 1 a Ručite e 2, a t vždy d 1 měsíce d jeh schvá ení; v případě' Že mábý hspdařen pd e pravide rzpětvéh prvizria, před Žit takvá pravidla, a t d ' 5. ledna přís ušnéh rzpčtvéhrku, a dá e rzpčtvý výh ed' a t d 1 měsíce d jeh sestavení. K ient je právněn předk ádat tý dkumenty v elektrnické pdbě, přičemž na výzvu Banky je pvinen před Žit je v pisemné pdbě, a t d 10 pracvních dnů d bdrženítakvé uýzvy; 4t8

5 finančnívýkazy K ienta, Ručjte e 1 a Ručite e 2 pr hdncení p nění rzpčtu územníchsamsprávných ce ků a dbrv ných svazků bcí (Fin 12M) nejpzději vždyd 1 měsíce p sknčeníkaždéň ka endářníh p etí, a dá e rzvahu K ienta nejpzději vždy d 1 měsíce p skněení každéh ka endářníh p etí' K ient je právněn předkládat tyt dkumenty v e ektrnické pdbě' přičemžna výzvu Banky je pvinen předlžit je v písemnépdbě, a t d 't0 pracvních nů ó bdržení takvé výzvy; výrk auditra hspdařeník ienta, ppřipadě zpráva přezkumu hspdaření K ienta vydaná jiným příslušným rgánem, a t d 2 měsíců d bdržení; předk ádat Bance na jqivýzvu d 1 měsíce d dručenívýzvy Banky: dkumenty a údaje, které je pvinen zveřejnit pd e právníh předpisu či rzhdnutí rgánu veřejné mci; dkumenty právní, účetnía daňvé pvahy zpracvávané Klientem či kntr ními rgány neb auditry pdle specifikace Banky; iv) da šípr Banku re evantní dkumenty pd e jejích pžadavků (např' ptvzení přís ušných rgánů, Že K ient není v prd ení s Úhradu daní, ce, pjistnéh na veřejné zdravtní pjištěníňeb sciá ní zabezpečení, příspěvku na státní p itiku zaměstnansti čijiných dvdů bdbné pvahy); dp ňujícíinfrmacevývjid uhůk ienta, Ručite e 1a Ručite e2kstatnímvěřite ůmavrývji ph edávek za svými d užníky; infrmace všech účtechk ienta, Ručite e 1 a Ručite e 2 vedených u jiných bank, tj. i zahraničních neb u jiných rganizačních s Žek Banky a jejich zůstatcích; infrmvat Úmys u K ienta, Ručite e 1 a Ručite e 2 převzit da šíd uhy neb pskytnut zajištěníza dluhy třetích sb (zejména ve frmě úvěru neb půjčky, easingu, ručení, zástavy nemvitstí apd.), a t uvedením jejich výše (včetně úrku apd.) a časvéhppisu čerpání,sp ácení, případně trvání zajištění. Aktua izvaný stav těcht d uhů a zajištění bude K ient předk ádat Bance vždy d 1 měsíce d dru-čení výzvy Banky; v) D s) h) i) bez zbýeěnéh dk adu infrmvat Banku předčasném uknčení rea izae'e úče uúvěru, případně též zániku ěi zničenívěcí, které jsu financvány v su adu s úče emúvěru; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nepřevést či nezatížit jakýmk i právem třetí sby věci, kteréjsu financvány v su adu s Úče em Úvěru; neprd eně infrmvat Banku jakék i skutečnsti, která by mhla mít za nás edek neschpnst K ienta sp ácet Úvěr neb p nit da šíd uhy a pvinnsti vůčibance ňeb pdstatnu změnu pdmínek, za nichž by a tat Sm uva úvěru uzavřena; p ce u dbu trvání tét Sm uvy úvěru vést u Banky nkasní účet,a dá e BěŽný účet,pkud je d išný d lnkasníh účtu; nejpzději d prvádět veškený p atební styk (dš éi dchzí platby) prstřednictvím úětů vedených u Banky; před Žit Bance dk ady p bsahvé a frmá ní stránce přijate né prkazujícíprávnění užívat věci, které jsu financvány v su adu s úče emúvěru, v su adu s p atnými a úěinnými becně závaznými právními předpisy upravujícímiúzemní p ánvání a stavební řád (zejména pravmcné klaudačnírzhdnutí či k audační suh as, připadně jiná pdání stavebníka stavebnímu úřadu čijiná rzhdnutí, patření neb ptvzení stavebníh úřadu), a t d 10 pracvních dnů d dby vzniku užívacíhprávnění; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky neuzavřit ddatek ke sm uvě dí týkajícíse Prjektu, v jehž důs edku by dš ke změně rzsahu dí a, ceny dí a neb termínu jeh dknčení; bez předchzíh pisemnéh suh asu Banky nepřijmut úvěr (včetně ddavate skéh Úvěru), půjčkuneb financvání frmu easingvéh prnájmu (leasingu), případně jiné Íinancvání ve frmě jakék i návratné výpmci, a dá e nepskytnut ručeníza d uhy třetích stran a nepřevzít neb nepřistupit k takvému d uhu; zajistit, aby Ručite 1 a Ručite 2 bez předchzíh písemnéhsuh asu Banky nepřija i úvěr (včetně ddavate skéh úvěru), půjčkuneb financvání frmu easingvéh prnájmu ( easingu), případně jiné financvání ve frmě jakék i návratné výpmci, a dá e nepský i ručeníza d uhy třetích stran a nepřevza i neb nepřistupili k takvému d uhu; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nerea izvat investičníakce, jejichž rzpčtvénák ady v sučtu přesáhnu částku '00 Kč (s vy: jedn st tisíc krun českých) rěně; zajistit, aby Ručite 1 a Ručite 2 bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nerea izva i investiční akce' jejichž rzpčtvénák ady v sučtu přesáhnu částku ,00 Kč (s vy: dvě stě tisíc krun českých) rčně. Pvinnsti K ienta ve vztahu k Dtaci. K ient se dá e zavazuje ve vztahu k Dtaci sp nit nás edujícípvinnsti a/neb před Žit Bance nás edující dkumenty, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: v případě bdržení dtace na Prjekt d muckéh kraje, pužít prstředky z tét dtace na sp acení Uvěru, a t vždy nejpzději d 10 pracvních dnů d jejich bdržení; p nit veškeré pvinnsti vyp ývajíci z pdminek Dtace a z případné sm uvy pskýnutí Dtace řádně a včas, přičemžprušenítěcht pvinnstí je pvažván za pdstatné prušenítét Sm uvy úvěru; infrmvat Banku veškeých změnách pdmínek Dtace neb sm uvy pskytnutí Dtace, které mají v iv na výši Dtace čijejívyp acení, vždy nejpzději d 1 měsíce d jejich Účinnsti; j) k) ) m) n) ) p) 5/8

6 7 f) s) h) i) piedk ádat Bance veškeréžádsti rafp atu Dtace a etapvé zprávy,vždy nejpzději d 1 měsíce d jejich des ání; piedk ádat Bance veškerédkumenty kntr ách prvedenfch pťis ušnfmi kntr ními rgány, vždy nejpzdějid 1 měsíce d bdržení; pied Žit Bance závěrečné vyhdncení akce (bez pťí h), a t nejpzději d 1 měsíce d des ání; pied Žit Bance zprávu k závěrečnému vyhdncení akce vyhtvenu piís ušnfm rgánem, a t nejpzději d 1 měsíce d bdržení; pied žit Bance zprávu kntr e plnění rzpčtvékázně vyhtvenu piíslušnfm kntr ním rgánem, a t nejpzději d.1 měsíce d bdržení; piedk ádat Bance na její vfzvu veškeréda šídkumenty, vždy nejpzději d 1 měsíce d bdržení vfzvy. čláler ul ZAJIŠTĚNíÚvĚnu Zajištění. Klient se zavaz$e pskytnut, resp. patíit následující zajištěnísvfch peněžitfch d uhri vznik fch na zák adě tét Sm uvy tjvěru a udržvat je p ce u dbu trvánízávazku: ručeníručite e 1 a Ručite e 2 s pdmínkami ručeni Banku akceptvanfmi. či-áhex vli PORUŠENízÁvpzK J, PDsTATNÉ PRuŠENíA JINÉzÁvpŽnÉsKUTEčNsTl,sANKcE Pdstatné prušení.banka a K ient se dhd i, Že pdstatné prušenítét Sm uvy tjvěru nastává v těcht pťípadech: 2' K ient sdě í Bance v suvis sti s tut Sm uvu tjvěru v pdstatném h edu nepravdivé neb neúp né Údaje své finančníneb majetkvé situaci; K ient pužije Úvěr k jinému než dhdnutému Účelu; K ient je v prdlení se splácením kteréhk i svéh peněžitéh d uhu z tét Sm uvy Úvěru dé e než 1 měsíc; K ient nedp ní zajištění ve hůtě a v rzsahu stanveném Banku pd e č. Vll dst. 2 tét Sm uvy Úvěru, by - izajištění sjednán; neb djde k pťedčasnémuuknčenírea izace če u Úvěru neb k zániku či zničenívěcí, které jsu financvány v su adu s riče em Úvěru, neb k jejich pťevdu na jin! subjekt bez piedchiíh písemnéh suhlasu Banky. Jiné závažné skutečnsti. Jinu závažnu skutečnstí je bez h edu na pííčinu,kterák iv z dá e uvedenfch skuteěnstí, pkud Banka na zák adě svéh dbrnéh názru djde k závěru,že by takvá skutečnst mh a mít nepiíznivf v iv na schpnst K ienta sp ácet Úvěr: K ient se dsta d situace, která nap Ďuje deíinici padku pd e $ 3 zákna č) Sb., ins venčníh zákna, v p atném znění, neb hrzi,že se d takvé situace dstane: K ient se dstal d prd ení s p něním sm uvníh d uhu vúčitťetí sbě či pvinnsti vypllvajícíz právníh piedpisu; f) p uzavťení tét Sm uvy tivěru nastane pdstatné zhršení finančníneb majetkvé situace K ienta, neb djde u K ienta ke zvfšenímíry jeh zad užensti; da šísetrváni v Závazku neb plnění některéh d uhu Banky z tht Závazku by způsbi prušení právníh Rledpisu, kten. stanví pvinnsti Banky, neb by mě jakfk ijinf nelativní dpab na právní pstavení či hspdaťení Banky; byla zjištěna skutečnst, jež naruši a drjvěru Banky v sbu K ienta či v setrva f Ťádnf průběh Závazku; nasta a jiná udá st, která by mh a mít pd e názru Banky pdstatný nepríznivl.í vliv na činnst, rzsah a stav majetku neb eknmicku situaci Klienta. prusenit tstexv. Djde.li k pdstatnému prušenítétsm uvy tjvěru neb ke vzniku jiné závažné skutečnsti pd e ldst. 1 a 2 tht č ánku, ppí. takvé skutečnsti, která by pd e drivdněnéh názru Banky mh a ve svr/ch důs edcích vést k pdstatnému prušenítét Sm uvy rivěru, Banka a Klient prjednají vznik u situaci s cí em piijmut patíení k nápravě stavu. Banka je v takvém piípadě zárveď právněna: dmítnut pžadvané Čerpání, piípadně zastavit jakék i da šíčerpání; prvádět kntr u hspdaťení Klienta, a t včetně nah íženíd r]četnícha finančníchvfkazťr K ienta; za takvlm rjče em pskytne K ient Bance veškeru ptiebnu sučinnst; prh ásit Úvěr včetně rjrkrj a všech da ších peněžitfch ph edávek Banky z tét Smluvy Úvěru za sp atn! v jí určené. hritě; píípadně 6/8

7 dstupit d tét Sm uvy uvěru. dstupením d tét Sm uvy uvěru zanika,ji všechna práva a d uhy Banky a K ienta z tét Sm uvy Úvěru s vfjimkami stanvenfmizáknem (napi. s vljimku práva Banky na zap acení sm uvní pkuty, urku z prd ení a náhrady škdy vznik é z prušenísm uvní pvinnsti). Pkud Banka dstupí d tét Sm uvy t]věru, je K ient pvinen d 5 pracvních dnú d dručení dstupení sp atit Uvěr a zap atit urky narst é v den jeh sp acení a statní peněžité d uhy Klienta z tét Sm uvy tivěru. dstupení d tét Smluvy tjvěru nemá v iv na zajištění btunťr z tét Sm uvy Úvěru. 'Nastane- ijinéprušenítétsm uvyúvěrunežje pdstatné prušenítét.sm uvy Úvěru neb jiná závažná skutečnst pd e dst. 1 a 2 thi č ánku, je Bánka právněna pskytnut K ientvi ddatečnu hůtu k nápravě takvéh prušenív délce a espř 1 měsíc. Nesp ní i K ient své pvinnsti ani p- uplynutí tét hrity, je Banka právněna pstupvat bdbně jak pii pdstatném prušenítét Sm uvy tjvěru. 5. Sm qvní pkuty. Pii každém jednt ivém prušeníněkteréh dluhu neb pvinnsti Klienta pd e tét Sm uvy věru, zejména pvinnsti pd e čl. V, V neb Vl tét Smluvy t]věru, mrjže Banka p klientvi pžadvát zap acení sm uvní pkuty ve vr!ši ,00 Kč (slvy: padesát tisíc krun českfch). dstupení d tét Sm uvy tjvěru, prh ášení Úvěru a da šíchnesp atnfch ph edávek z Úvěru za sp atné, existence k nstí vy učr'jícíchdpvědnst ani nedstatek zavinění K ienta nezptisbují zánik ph ed'ávky Banky na sm uvní pkutu. Zap acením smluvní pkuty nezaniká pvinnst K ientasp nit frušenf d uh aninárk Banky na náhradu škdy v p ném rzsahu a její práv rea izvat nápravná patíení. Banka má práv vfši smluvní pkuty píiměieně snížit. Banka je právněna pžadvat sm uvní pkutu, jakmi e se dzví prušení pvinnsti z tét Sm uvy t]věru a písemně Klienta na tut skutečnst upzrní. Pkud prušenípvinnsti K ienta je Banka právněna pžadvat sm uvní pkutu i pakvaně. K ient zap atí trvá' sm uvní pkutu Bance na zák adě písemnévfzvy Banky, ve které Banka uvede důvd jejíh up atnění, její vfši, hritu splatnsti, která nebude kratšínež 5 ka endáťníctr dnrj, a čís rjčtu, kam má byt šní uvni.pkuta záf acena. Pkud K ient nezap atí sm uvní pkutu ve hůtě uvedené ve v'/zvě, má Banka práv itrhnut sm uvní pkutu z Běžnéh tičtu neb z jakéhk ijinéh rjčtu, kten.f Banka pr K ienta vede. Banka má ved e sm uvní pkuty práv na náhradu škdy vznik é z prušenípvinnsti, ke kterému se sm uvní pkuta vztahuje' a t v p né vr.fši. Skutečnst, Že K ient známi Bance, Že pruši neb prušíprávní pvinnst, a upzrni na mžnénás edky, jej nezbavuje pvinnsti zap atit sm uvní pkutu a nahradit Bance škdu tímt prušenímzp sbenu v p né u ši. 6. Úrgk.z rd ení. Sazba z prd ení se sjednává ve vfši sazby 1.ku Úvěru se zvt./šením '10 % rčně. běžnfch rkrj z Úvěru pd e tét Sm uvy článex lx závěnečná ustanvení VP a Ceník. Tut Sm uvu tjvěru zak ádany Závazek se Íídízejména tut Smluvu t1věru a dá e pak VP a Ceníkem, které jsu jeji suěástí. Pdpisem tét Sm uvy tjvěru K ient ptvzuje, Že se seznámi s VP a Ceníkem a suh así s jejich p atnstí a rjčinnstípr Závazek' K ient ptvzuje, že sije vědm pvahy a hdnty p nění, která si sm uvní strany maji pskytnut pd e tét Sm uvy tjvěru, suh así s pdmínkami a cenami těcht p nění, prh ašuje, ze rieie -p nění, která by vtiči sbě by a v hrubém nepměru a vzdává se práva pžadvat zrušení tét Sm uvy r]věru z d vdu hrubéh nepměru plnění. 4' 5. K ient ptvzuje, Že: všechny dlžky bsažené v tét Sm uvě tjvěru (ve znění VP) jsu mu srzumite né a nejsu pr něj nev'fhdné, tat Sm uva Úvěru se nedchy uje d bvyk fch pdmíneř ujednávanfch v bdbnfch píípadecha vzdává se jakfchk i práv a nárkri, které by mu mh y ve vztahu k nesrzumite nsti a nevfhdnsti d žek či bvyk sti pdmínek pťípadně vzniknut. Sm uvní strany se dhd y, že pr tent sm uvní vztah se nepužijí ustanvení s 1799 a $ 1800 zákna č' Sb., bčanskf zákník, v platném znění, tedy ustanvení, která upravují dkazy na bchdní pdmínky ve frmu áívfch sm uvách a bsahují pdmínky p atnsti činnsti piípadně nesrzumite nfch neb btížně čite nfch d Žek. a Účinnst Sm uvy Úvěru. Tat Smluva Úvěru nab vá p atnsti a ričinnsti kamžikem pdpisu všech sm uvních stran. Sm uvní strany se dhd y vy učit pužití s 1978 dst. 2 bčanskéhzákníku, v p atném znění, tedy Že marné up ynutí ddatečnélhúty nemá za nás edek autmatické dstupení d tét Sm uvy věru. Pčet whtvení. Tat Smluva bdrže a a espď 1 vyhtvení. věru je uzaviena v t ika vyhtveních ' aby každá ze sm uvních stran Změna Sm uvy tjvěru. Tut Sm uvu Úvěru ze měnit a dplřvat puze písemnfmi dáatky, nestanví- i tat Sm uva věru neb VP jinak. Frma dkument píedanrích K ientem Bance' Stanví- i tat Sm uva věru pvinnst K ienta píed Žit Bance iakfk i dkument, aniž by by vfs vně stanven, zda má blt takvf dkument píed Žen v riginá e či v jiné frmě, je K ient pvinen píed Žit takv! dkument v riginále neb Úiedně věiené kpii, neakceptuje. i Banka v knkrétním pťípadě prstu kpii. 7t8

8 6../',/t Zavedení měny eur. Pkud djde k zavedení měny eur v Českérepub ice a nahrazení českéměny měnu eur, a k suvisejícím změnám referenčníchúrkvých sazeb, /, /Í.Ú,/ bude Úvěr evidvaný v českéměně nadá e veden', úrčena sp ácen v měně eur, přičemžpřepčet čerpanéa v dané dbě zatím nesp acené částky Úvěru bude prveden pd e závazně stanvených keficientů, resp' jiným pr ten případ stanvenýmzávazným způsbem; a úrkvá sazba bude stanvvána v závis sti na přís ušnéúrkvé sazbě, jež bude zavedena vždy pr Úrkvé bdbí pd e tét Smluvy úvěru, a s maržístanvenu Banku v závis sti na (i) pdmínkách dhdnutých pr pskýnutý Úvěr, (ii) vnitřních pravidlech a pstupech Banky pr stanvvání úrkvých sazeb pr Úvěry s pdminkami bdbnými pskýnutému Úvěru a (iii) pdle situace na finančníchtzíóh, na kteých se Banka refinancuje. ptm: 7. Kresndenčni adresa. Písemnsti budu zasílány takt: Bance na adresu: Česká spřitelna, a.s., pbčka v( pavě, Náměstí Repub iky , PsČ a statním sm uvním stranám na přís ušnu adresu uvedenu v záh avi tét Sm uvy úvěru. V případě změny adresy u kterék i ze sm uvních stran budu písemnsti zasí ány na adresu, která bude přís ušnu sm uvní stranu v dstatečnémpředstihu písemně známena statnim sm uvním stranám. Pkud K ient vědmě zmaří dručeni zási ky, p atí, Že zási ka mu řádně dš a. 8. Sučásti Sm uw úvěru. K ient tímt vrýs vně ptvzuje, Že by upzrněn na t' že č. X dst. '1 tét Sm uvy Úvěru bsahuje d Žku dkazující na všebecné bchdní pdmínky (VP) a ceník (Ceník), které jsu suěástí Závazku' K ient ptvzuje, žezávazek a vzájemná práva a pvinnsti K ienta a Banky se řídínejen tut Sm uvu úvěru, a e i všebecnými bchdními pdmínkami (VP) a ceníkem (Ceník). K ient ptvzuje, Že by se zněním všech v'ýše uvedených dkumentů seznámen, Že rzumí právům a pvinnstem tam bsaženým, že s nimi suh así a zavazuje se ddržvat své pvinnsti pd e těcht dkumentů. V( dne Česká spťite na, a.s. TituI, jmén, pííjmení Funkce Ing. Dagmar Vitáskvá bankéí pr veťejny a neziskw sektr jmén, piíjmení Funkce Ing. Danie a Magervá firemní bankér TituI, pdpis pdpis v( dne Mikrregin chrany vdních zdrj rřesrlv piíjmení František Lďtrivka Trva! pbyt TŤeština 14, Úsv Rdné čís (datum narzení) Druh a čís prrjkazu ttžnsti P: piedseda svazku Funkce -ly\ Titul, jmén, s-" " ^ď t9 -.d- "uš't-3 ď 6 pdpis -.{$.s$<e"š piíjmení ZuzanaKašíkvá ^"".ť9 pbyt' Stavenice 23,78gTÚsv.u"^*..\-. Rdné čis (datum narzení) ď Druh a čís prrikazu ttžnsti P: l l l štmístpťedsedkyně svazku Funkce Titu, jmén, Trvaif v( pavě pdpis dne Ptvrzuji, Že s v'ljimku píipadnfch pdpisút věťenfch ntáiem neb jinu právněnu sbu každá z vfše uvedenfch Ing. Dagmar Vitáskvá - bankéí pr verejnf a neziskvf sektr šp"i l imén; prij.mání á funkce véruiicíh piácuníká ČéšŘé Titul., 8/8

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více