Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 cesr(ar Y'O SPORITELl{A evidenčníčís (pr interní ptiebu ČeskéspÍitj ny, a's'l. Sm uva věru č /í 4lLcD firma: síd : tč: česká spiitelna, a.s. bchdní Praha 4, brachtva , PsČ zapsaná v bchdním rejstťíku vedeném Městskfm sudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dá e jen 'Banka..) a Mikrregin chrany vdních název. TÍeština 1, Úsv síd : lč: (dáie jen,,k ient..) zdrj rřesrev PREAMBULE Tat Sm uva věru upravuje pdmínky, za nichžje Banka zavázána pskytnut K ientvi Úvěr a K ient je Bance zavázán Úvěr sp atit a zap atit rirky a da šíceny. článex l áxllt.t í usrnruvst.t 1' í VymezenÍ pimrj. Pjmy psané ve kfmi písmeny neb s ve kfm pčátečnímpísmenem, v jedntném i mnžném čís e,mají pr Úče y tét Sm uvy tjvěru vlznam uvedenf v tmt ustanveni:,,běžnf riěeť, běžnf ričet pr Úče y hrady ph edávek z Úvěru č /0800; dměny, pp atky, náhrada nák adrj Banky a da šíp atby' k jejichž hradě je K ient pvinen pd e tét "Ceny.. Sm uvy tlvěru a Ceníku;,,ceník. ceník s užeb a rirrkvfch sazeb Českéspiite ny, a.s., pr bankvni bchdy, piís ušnf pr k ientsku skupinu, d níž je K ient pd e zásad Banky zaiazen, p atnf ke dni pskytnutí p acené s užby. Banka platné znění Ceníku zveiejďuje ve srn' ch bchdnich místech a/neb na svfch internetvfch stránkách;,,čerpání.'každf jednt ivf píipad ěerpání prstiedkú K ientem pd e tét Sm uvy Úvěru;,,Dtace'. dtace pskytvané na rea izaci Prjektu, jednt ivě či sp ečně, pd e kntextu; 'lnkasní tičet. BěŽnÝ ěet; prjekt K ienta pd názvem,,tťeština, Stavenice - t akvá kana izace a Čv,; 'Prjekt,,Ručitel í..bec Tieština, se síd em: TÍeština 1, Úsv, Č: ;,,Ruěitet bec Stavenice, se síd em: Stavenice 46, Úsv, Č: ; věru..tat smluva Úvěru včetně všech sučástí, pií h a ddatkrj; ''Smluva,,Úvěť,závazek Banky pskytnut Klientviza sjednanfch pdminek peněžní prstíedky neb, pd e kntextu, peněžní prstiedky, které mají bift pskytnuty, neb již pskytnuté a čerpané; částka'tut Sm uvu tjvěru stanvená v'fše Úvěru; "Úvěrvá,,VP., Banku vydané,,všebecné bchdni pdminky Českéspiite ny, a.s. Firemni a krprátní k iente a..;,,závazek', veškeré ph edávky a d uhy mezi K ientem a Banku v rámci pskytnutí Úvěru stanvené záknem a jinfmi akty nrmativní pvahy, tut Sm uvu tivěru, VP, Ceníkem, právními akty upravujícími vztahy ze zajištění, pkud je pskytván' a da šími akty sm uvni pvahy' Úvěrvá částka. Úvěrvá částka se sjednává ve vfši '00 Kč (s vy: sm mi inrj čtyii sta tisic krun českfch). Účet Úvěru. K ient se zavazu1e pužítúvěr uf uěně pr rlče : financvání Prjektu. Na Žádst K ienta Banka rvněž umžní K ient i v rzsahu pťedem dsuh aseném Banku čerpat Úvěrvu částku za če em refinancváni nák adů prkazate ně vyna Ženfch Klientem v su adu s r]če em Úvěru, pkud tím nedjde ke sniženi v'!še v astních zdrjri K ienta určenfch k financvání če u Uvěru. 1t8

2 ÝvěrvýJce!. Úvěrvým Účtem se rzumí Účet Banky pr úče yevidence Úvěrvé částky' Čerpanía sp ácení Uvěru, jakž i přís ušenství a dalších ph edávek z Úvěru' včetně ph edávek v prd ení (Uvěrvy účet)'číď Uvěrvéh úětu je Bankaje právněna změnit číse néznačení Úvěrvéhc učtu' Takvu změnu K ientvi vždy známi. čútlextl čenpáruíúvěnu bdbí čerpání.právnění čerat. bdbí, p které je K ient právněn čerpat Úvěrvu částku (bdbí g rpán il zaéiná v den uzavření tét Sm uvy Úvěru a trvá d dne (včetně)' K ient je právněn čerpat Úvěrvu částku neb její část nejáříve v den sp nění dk ádacích pdmínek pr Čerpani itanvenýcň v tétc Sm uvě úvěru. Banka je právněna ze závažných důvdůdatum Čerpánízměnit a stanvit náhradni termin Čerpání. 2' Způsb Čerpání.Čerpání Úvěru se uskutečníjednrázvě neb. pstupně převdem peněžních prstředků přím na přís ušný bankvní účetk úhradě d uhu v su adu s úče emúvěru neb na BěŽný účets d Žením úče vsti Cerpání. Na Žádst K ienta umžní Banka čerpat Úvěrvu částku rvněž na zv áštníúčet,zejména vyžadují- it pdmínky stanvené právními předpisy neb pdmínky dtace. V takvém případě je K ient pvinen d Žit Bance úče vstcerpání a nás edně, bez zbytečnéhdk adu, převést přís ušnépeněžní prstředky na Účty třetích sb. Pr vy učení pchybnstí se stanví, Že K ient nepředk ádá Bance Žádst Čerpání. Pdmínky prvnih Čerání. Před prvním Čerpánímje K ient pvinen sp nit nás edujícípdmínky a/neb před Žit Bance nás edující dkumenty' s bsahem a ve frmě akceptvanými Banku, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: prkázat, Že uzavření tét Sm uvy úvěru, včetně pskýnutí zajištění ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru, by řádně a p atně schvá en přís ušnými rgány K ienta v su adu s becně závaznými právními předpisy Ceské repub iky a Že K ient bdrže veškerá pv ení a suh asy kteréhk i přís ušnéh státníh rgánu či kterék ijiné třetí sby, která jsu z jakéhk i důvdu nezbytná pr p atné uzavření Sm uvy úvěru a pskytnutí zajištění ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru; usnesení zastupite stva Ručite e 1 bsahující schvá ení pskytnutí příspěvků K ientvi na Prjekt v minimá ní výši ' '00 Kč (s vy: jeden mi in čtyři sta šedesát tisíc šest set pět krun českých) a usnesení bsahující suh as Ručite e 1 s pskýnutím Zajištění pd e tét Sm uvy úvěru; usnesenízastupite stva Ručite e 2 bsahující schvá ení pskytnutí příspěvků K ientvi na Prjekt v minimá ní Výši '00 Kč (s vy: šest set dvacet pět tisíc devět set sedmdesát tři krun českých) a usnesení bsahující suh as Ručite e 2 s pskytnutím Zajištění pd e tét Sm uvy úvěru; sm uvy úpravě vzájemných vztahů mezi ručite i a Banku, dk ady prkazujícíprávnění prvést stavební práce pd e úče uúvěru v su adu s p atnými a úěinnými becně závaznými právními předpisy upravujicími územníp ánvání a stavební řád (zejména pravmcné stavební pv ení či h ášení stavby, případně jiná pdání stavebnika stavebnímu úřadu čijiná rzhdnutí, patření neb ptvrzení stavebníh úřadu); dk ady prkazující, Žekaždý zhtvite ve vztahu k rea izaciúče u Úvěru bylvybrán v su adu s p atnými a Účinnými becně závaznými právnimi předpisy upravujícími b ast veřejnýchzakázek; ' f) s) veškeré smluvy dí týkajícíse rea izace úče uúvěru, řádně uzavřené mezi K ientem jak bjednate em a přís ušnýmizhtvite i, ze kteých bude vyp ývat, Že cena dí a nepřevyšuje částku ,00 Kč (s vy: čtyřicet pět mi inů krun českých) bez daně z přidané hdnty a termín dknčenídí a je sjednán nejpzději na den ' přičemž cena i termín dknčenídí a jsu sjednány jak pevné; řádně uzavřená sm uva pskytnutí Dtace, ze které vyp ývá' Že Dtace bude dsahvat minimá ní vlýše 75 % ce kv'ých výdajů Prjektu bez daně z přidané hdnty; dkumenty s bsahem a ve frmě akceptvanými Banku ptvzující,že K ient investva d rea izace Prjektu v]astnífinančníprstředky v minimá ní výši dpvidající rzdí u mezi ce kvými nák ady Prjektu a sučtu Uvěrvé částky a bdžené Dtace; prkázat způsbem a ve frmě akceptvaným Banku, Že rea izace Prjektu je p ně finančně zajištěna. becné pdmínky Čerpání.Před každým Čerpánímje K ient pvinen sp nit dále uvedené pvinnsti: h) i) j) před Žit řádně vyp něné přikazy k úhradě bsahující Údaje výši p atby, příjemci p atby, bankvním spjeni' případně dalších skutečnstech v su adu s istinami před ženými Bance k prkázání su adu pžadvaných p ateb s účelemúvěru; před Žit sm uvy a daňvé dk ady (faktury) neb jiné dkumenty, p frmá ní a bsahvé stránce Banku akceptvané, svědčujícísu ad pžadvaných p ateb s úče emúvěru. Bankaje právněna pžadvat ptvrzení prvedení prací a právněnsti vystavení faktur či jiných dkumentů autrizvanu sbu akceptvatelnu pr Banku; ěástka pžadvanéh Čerpání nesmí v sučtu s veškerými předchzími Čerpáními pd e tét Sm uvy úvěru přesáhnut Úvěrvu částku. 2t8

3 Čt.ÁruEK III ÚnxY z ÚvĚnu Úrkvá sazba. bdbí iejí atnsti. Úrkvá.sazba se sjednává jak sazba, jejíž vfše je neměnná v dbě trvání sazby.úrkvásazbaprprvníbdbíp atnstiúrkvésazbyčiní3'05% rčně. bdbí platnsti rkvé sazby je pravide né a jeh dé ka činí3 rky. První bdbí p atnsti rkvé sazby začiná dnem uzavťení tét Smiuvy tivěru a trvá d ps edníh dne kalendáiníh měsíce piedcházejícíh ka endáinimu měsíci, v němž up ynu 3 rky d uzavťenítétsm uvy tjvěru (včetně). Úrkvé bdbí. Úrkvfm bdbím se rzumí bdbí stanvené pr Účtvání a p acení ÚrkŮ z Úvěru (Úrkvé ;bdbd'gkvé bdbíje pravide né a jeh dé ka činí1 měsíc. Pravide né Úrkvé bdbí knčíps ední den každéhka endáťníh mésice. Není- i ps ední den Úrkvéh bdbí pracvnim dnem, má se za t, Že psledním dnem běžnéh Úrxvetr i je bezprstiedně nás edující pracvní den a běžné Úrkvé bdbí se rd uží d tht dne. Prvni Úrkvé bábí zaéiná dnem prvníh Čerpánía knčíps ední den ;iil."éh" Úrrven bdbí, ve kterém se uskutečníprvní Čerpání'Nás edujícíúrkvá bdbi začina1i bnem bezprstťedně nás edujícím p ps edním dni bezprstťedně pťedcházejícíh Urkvéh bdbi. Sp atnst Úrkrj z Úvěru. K ient je pvinen p atit Bance Úrky z Úvěru včetně ÚrkŮ z prd ení v ps edni den ffiadbtibprvninádneúrkvéhbdbí(včetně)dps edníhdneúrkvéh pťedcházejícíh dni ui (včetně). Úixy zúvěru včetně rkťr z prd ení za ps ední Úrkvé bdbí d dne sp aceni Úvcru 1veetn jsu sp atné na zák adě ztjčtváníprvedenéh Banku, nejdíive v Den knečné sb atnsti a nejpzději v den Úrkvéh bdbí, v němž nasta Den knečnésp atnsti' Stanvení pčtu dní r čely rčení.úrky a Ce-ny Banka pčítána zák adě skutečnéhpčtu dnťr a rku eprvníhčérpání(véetně)ddnepťedcházejícihdnisplaceníúvěru (včetně). D užná částka Úvěru se rirčíúrky z prd eni denně d.prvníh dne prd ení (včetně) až d dne ĚezprstÍedně píedcházejícíhdni sp acení d užné částky (včetně). ČmnEK IV CENY P acení Cen. K ient se zauazuje platit Bance vy čtvanéceny v rzsahu a vfši stanvené Ceníkem p atnfm v den prvedení zpplatněnéh tjknu. Pr vy učeníjakfchk i pchybnstí Banka a K ient sjednáva1i, Že K ient není pvinen p atit nás edující Ceny: Cenu (ani Žádnu jinu sankci) za nevyčerpání Úvěrvé částky v plné vfši neb za t, Že K ient nebude jeji vribec.čerpat Úvěrvu častku. Tím není dtčen práv Banky pžadvat závazkvu dměnu, sjednána; Cenu za sjednání Úvěru; závazkvu dměnu, tj. dměnu, jejíž vfše se pčitá denně v prriběhu bdbí čerpáníz rzdí u mezi Úvěrvu částku a Úvěrem; Cenu za Predčasnu sp átku. ČuruEK V splácení ÚvĚnu Zp sb sp ácení. Den knečnésp atnsti. K ient se zavazuje splácet pskytnut! Úvěr pravide nfmi měsíčnimi mdesáttisickrunčeskfch)sp atn!mivždyk25.dnikaždéh ka endáťníh měsíce. Prvni sp áika bude zap acena dne Ps ední splátka ve vfši nesp acené části pskytnutéh Úvěru je sp atná dne (Den knečnésp atnsti). Účet určen,íke slácení Úvěru. K ient se zavazuje píevádět prstťedky ke sp ácení Úvěru a statnich dluhťt ffi uvurjvěrunáaczn1ičet'k ientsezavazujepce u.dbutrvánítét prstťedkťr k rlhradě svfch Smluvy gvěru vést u Banky vfše uvedenf Účet a zajišťvat na něm.dstatek splatnlch peněžitfch lunú z ietá Sm uvy.]uěr.u. Pkud jsu ph edávky Banky za K ientem.vznik é na zák adě prstťedkri tét Smluvy tjvěru sp atné v den, ktenf není pracvnim rinem, je K ient pvinen zabezpečit dstatek takvé na svém rnfše uvedeném rjčtu nejpzdějív pracvní den bezprstíedně piedcházď1ici dni sp atnsti phledávky. dá e pr Ustanvenítht dstavce se bdbně up atní i pr nkasní ričet, je- i d išnf d BěŽnéh tjětu, a pťípadnézvláštní Účty určenépr pi.rjem dtací. ph edávek z tét Zpťrsb sp ácení Úvěru. Klient suh así s tím, aby Banka prwádě a.r]hrady srnlch sp atnfch jeh ZárveŤl vyrzumění. pťíkazu bez K ienta a pťedchzíh s.l"*y.j"ě'u ir,ka*m z Běžnéh r]čtu, a t bez hrad prvedeníjejich ph edávek k a těcht vyrvnání k p atebních dk aáů K ient zmcďuje Banku i vystavení pdle pťikazu K ienta prvést v den splatnšti pre statnimi p atbami, které je Banka v tent den pvinna práv pťistupit k zapčtenísv'/ch z takvěh r]čtu. V pripaác nedbsbtku zdrjů na takvém riětu má Banka pr Klienta ph edávek s pnnbavřámi z kteréhkliv jínéhričtu (mim ričtu vázanfch prstiedkú), ktenf Banka vede. 3/8

4 Ustanvení tht dstavce se bdbně uplatní i pr Inkasní účet,je- i d išný d BěŽnéh Účtu. a dá e pr případnézv áštní účtyurčenépr příjem dtací. Banka nemusí přijmut jakuk i Úhradu d jiné sby než K ienta. Přadí úhrad. Nestačí- idispnibi ní zůstatek na BěŽném účtuaneb na jiných Účtech uvedených v předchzím dstavci 3 splu s da šími prstředky K ienta na úhradu sp atných ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru, budu prstředky na účtechk ienta pužity k uspkjení ph edávek Banky v nás edujícím přadí: 5' 6. f) s) úhrada škd a nákladů vyna Žených Banku, Ceny, úrky z Úvěru, úrky z prd ení, sp átky Úvěru (pkud se Úvěr sp ácí frmu částečnýchsp átek pčínajesp átku s nejstarším a knče sp átku s nejnvějším datem splatnsti), sm uvnípkuty, a statní phledávky Banky. PředčaFná sp átka. K ient je právněn prvést sp átku Úvěru neb jeh části před termínem sp atnsti sp ácené jistiny Úvěru půvdně stanveným tut Sm uvu úvěru (Předčásná splátk kdyk i přede Dnem knečné sp atnsti. Předčasnu splátku je K ient pvinen Bance písemně známit a espň 10 pracvních dnů předem; výše uvedená hůta se neup atní v případě Předčasné sp átky hrazené z prstředků dtace pskýnuté lmuckým krajem na Prjekt. K ient je pvinen zajistit na BěŽném účtudstatek dispnibilních peněžních prstředků na úhradu Předčasné sp átky ve rr'ýši a v termínu známených Bance, Ceny za Předčasnu sp átku pd e čl. V tét Sm uvy úvěru, je- i sjednána, a da ších částek sp atných s Předčasnu sp átku pd e tét Sm uvy úvěru; pkud tak neučiní,je v prd ení. K ient je pvinen s Předčasnu sp átku Bance zap atit přís ušenství, Cenu za Předčasnu sp átku, jeji sjednána,. a dá e náhradu nák adů Banky vznik ých v důs edku Předčasné sp átky, jakži da šípr ten případ stanvené částky pd e tét Sm uvy úvěru a Ceníku. známení Předčasné sp átce, akceptvané Banku, je nedv ate né. K ient je pvinen prvést Předčasnu sp átku ve výši a v termínu schvá ených Banku; pkud tak neučiní,je v prd ení. Je.li řádná sp átka Úvěru zap acena 5 neb méně pracvních dnů před sjednaným termínem sp atnsti, nepvažuje se za předčasně zap acenu. Předčasná sp átka Úvěru p známení nvé výše úrkvé sazbv r da ši bdbí atnsti úrkvé sazbv. K ient je právněn, p známení nvé v.ýše úrkvé sazby pr dalšíbdbí p atnsti úrkvé sazby, nejpzději ps ední den prbíhajicih bdbí p atnsti úrkvé sazby, prvést Předčasnu splátku. Úmys prvést Předčasnu splátku pdle tht ustanvení je Klient pvinen Bance předem písemně známit. Sp u s Předčasnu sp átku je Klient pvinen zap atit její přís ušenství a da šípr ten případ stanvené částky pd e tét Sm uvy úvěru a Ceníku. Cena za Předčasnu sp átku se v tmt případě nehradí. známení Předčasné splátce, akceptvané Banku, je nedv atelné. K ient je pvinen prvést Předčasnu sp átku ve výši a v termínu schvá ených Banku; pkud tak neučiní,je v prd ení' čláhex vi PRHLÁŠENíl pvll.tl.tsti KLIENTA, Prh ášení K ienta a jeh suěinnst. K ient prh ašuje, že uzavření tét Sm uvy úvěru, včetně rea izace úče u Úvěru, by řádně a p atně schvá en přis ušnými rgány K ienta v su adu s becně závaznými právními předpisy. Pr případ, Že je K ientvi pskývána v suvis sti s účelemúvěru jakák i dtace, K ient dá e prh ašuje, že veškerédkumenty týkajícíse rea izace úče uúvěru (bez h edu na t, zda by y vyhtveny před pdpisem tét Sm uvy úvěru neb pzději) jsu v suladu s pdmínkami pskýnutí dtace. K ient bere na vědmí, že Banka je právněna krmě prvádění kntr y úěe vsti každéh Čerpání prvěřvat schpnst Klienta sp ácet Uvěr a p nit da šíd uhy a pvinnsti vůčibance, jakž i prvěřvat da šískutečnsti, které by mh y vést ve svých důs edcíchk pdstatné změně pdminek, za nichž by a tat Smluva úvěru uzavřena. K tmu je K ient pvinen pskýnut Bance sučinnst, zejména na její výzvu před žit pžadvané dkumený, umžnit Banku pvěřenému pracvníkvi neb třetí sbě prvádět v prstrách K ienta kntr u Účetnictví K ienta a jiných dkumentů finančníhcharakteru, jakž i kntr u rea izace úče uúvěru. Pvinnsti K ienta. K ient se zavazuje p nit veškeré pvinnsti stanvené tut Sm uvu Úvěru a VP. Vedle pvinnstí vyp ývajících z jiných ustanvení tét Sm uvy úvěru a z VP se K ient dá e zavazuje sp nit nás edujícípvinnsti a/neb před Žit Bance následující dkumenty, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: schvá ený rčnírzpčet K ienta, Ruěite e 1 a Ručite e 2, a t vždy d 1 měsíce d jeh schvá ení; v případě' Že mábý hspdařen pd e pravide rzpětvéh prvizria, před Žit takvá pravidla, a t d ' 5. ledna přís ušnéh rzpčtvéhrku, a dá e rzpčtvý výh ed' a t d 1 měsíce d jeh sestavení. K ient je právněn předk ádat tý dkumenty v elektrnické pdbě, přičemž na výzvu Banky je pvinen před Žit je v pisemné pdbě, a t d 10 pracvních dnů d bdrženítakvé uýzvy; 4t8

5 finančnívýkazy K ienta, Ručjte e 1 a Ručite e 2 pr hdncení p nění rzpčtu územníchsamsprávných ce ků a dbrv ných svazků bcí (Fin 12M) nejpzději vždyd 1 měsíce p sknčeníkaždéň ka endářníh p etí, a dá e rzvahu K ienta nejpzději vždy d 1 měsíce p skněení každéh ka endářníh p etí' K ient je právněn předkládat tyt dkumenty v e ektrnické pdbě' přičemžna výzvu Banky je pvinen předlžit je v písemnépdbě, a t d 't0 pracvních nů ó bdržení takvé výzvy; výrk auditra hspdařeník ienta, ppřipadě zpráva přezkumu hspdaření K ienta vydaná jiným příslušným rgánem, a t d 2 měsíců d bdržení; předk ádat Bance na jqivýzvu d 1 měsíce d dručenívýzvy Banky: dkumenty a údaje, které je pvinen zveřejnit pd e právníh předpisu či rzhdnutí rgánu veřejné mci; dkumenty právní, účetnía daňvé pvahy zpracvávané Klientem či kntr ními rgány neb auditry pdle specifikace Banky; iv) da šípr Banku re evantní dkumenty pd e jejích pžadavků (např' ptvzení přís ušných rgánů, Že K ient není v prd ení s Úhradu daní, ce, pjistnéh na veřejné zdravtní pjištěníňeb sciá ní zabezpečení, příspěvku na státní p itiku zaměstnansti čijiných dvdů bdbné pvahy); dp ňujícíinfrmacevývjid uhůk ienta, Ručite e 1a Ručite e2kstatnímvěřite ůmavrývji ph edávek za svými d užníky; infrmace všech účtechk ienta, Ručite e 1 a Ručite e 2 vedených u jiných bank, tj. i zahraničních neb u jiných rganizačních s Žek Banky a jejich zůstatcích; infrmvat Úmys u K ienta, Ručite e 1 a Ručite e 2 převzit da šíd uhy neb pskytnut zajištěníza dluhy třetích sb (zejména ve frmě úvěru neb půjčky, easingu, ručení, zástavy nemvitstí apd.), a t uvedením jejich výše (včetně úrku apd.) a časvéhppisu čerpání,sp ácení, případně trvání zajištění. Aktua izvaný stav těcht d uhů a zajištění bude K ient předk ádat Bance vždy d 1 měsíce d dru-čení výzvy Banky; v) D s) h) i) bez zbýeěnéh dk adu infrmvat Banku předčasném uknčení rea izae'e úče uúvěru, případně též zániku ěi zničenívěcí, které jsu financvány v su adu s úče emúvěru; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nepřevést či nezatížit jakýmk i právem třetí sby věci, kteréjsu financvány v su adu s Úče em Úvěru; neprd eně infrmvat Banku jakék i skutečnsti, která by mhla mít za nás edek neschpnst K ienta sp ácet Úvěr neb p nit da šíd uhy a pvinnsti vůčibance ňeb pdstatnu změnu pdmínek, za nichž by a tat Sm uva úvěru uzavřena; p ce u dbu trvání tét Sm uvy úvěru vést u Banky nkasní účet,a dá e BěŽný účet,pkud je d išný d lnkasníh účtu; nejpzději d prvádět veškený p atební styk (dš éi dchzí platby) prstřednictvím úětů vedených u Banky; před Žit Bance dk ady p bsahvé a frmá ní stránce přijate né prkazujícíprávnění užívat věci, které jsu financvány v su adu s úče emúvěru, v su adu s p atnými a úěinnými becně závaznými právními předpisy upravujícímiúzemní p ánvání a stavební řád (zejména pravmcné klaudačnírzhdnutí či k audační suh as, připadně jiná pdání stavebníka stavebnímu úřadu čijiná rzhdnutí, patření neb ptvzení stavebníh úřadu), a t d 10 pracvních dnů d dby vzniku užívacíhprávnění; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky neuzavřit ddatek ke sm uvě dí týkajícíse Prjektu, v jehž důs edku by dš ke změně rzsahu dí a, ceny dí a neb termínu jeh dknčení; bez předchzíh pisemnéh suh asu Banky nepřijmut úvěr (včetně ddavate skéh Úvěru), půjčkuneb financvání frmu easingvéh prnájmu (leasingu), případně jiné Íinancvání ve frmě jakék i návratné výpmci, a dá e nepskytnut ručeníza d uhy třetích stran a nepřevzít neb nepřistupit k takvému d uhu; zajistit, aby Ručite 1 a Ručite 2 bez předchzíh písemnéhsuh asu Banky nepřija i úvěr (včetně ddavate skéh úvěru), půjčkuneb financvání frmu easingvéh prnájmu ( easingu), případně jiné financvání ve frmě jakék i návratné výpmci, a dá e nepský i ručeníza d uhy třetích stran a nepřevza i neb nepřistupili k takvému d uhu; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nerea izvat investičníakce, jejichž rzpčtvénák ady v sučtu přesáhnu částku '00 Kč (s vy: jedn st tisíc krun českých) rěně; zajistit, aby Ručite 1 a Ručite 2 bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nerea izva i investiční akce' jejichž rzpčtvénák ady v sučtu přesáhnu částku ,00 Kč (s vy: dvě stě tisíc krun českých) rčně. Pvinnsti K ienta ve vztahu k Dtaci. K ient se dá e zavazuje ve vztahu k Dtaci sp nit nás edujícípvinnsti a/neb před Žit Bance nás edující dkumenty, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: v případě bdržení dtace na Prjekt d muckéh kraje, pužít prstředky z tét dtace na sp acení Uvěru, a t vždy nejpzději d 10 pracvních dnů d jejich bdržení; p nit veškeré pvinnsti vyp ývajíci z pdminek Dtace a z případné sm uvy pskýnutí Dtace řádně a včas, přičemžprušenítěcht pvinnstí je pvažván za pdstatné prušenítét Sm uvy úvěru; infrmvat Banku veškeých změnách pdmínek Dtace neb sm uvy pskytnutí Dtace, které mají v iv na výši Dtace čijejívyp acení, vždy nejpzději d 1 měsíce d jejich Účinnsti; j) k) ) m) n) ) p) 5/8

6 7 f) s) h) i) piedk ádat Bance veškeréžádsti rafp atu Dtace a etapvé zprávy,vždy nejpzději d 1 měsíce d jejich des ání; piedk ádat Bance veškerédkumenty kntr ách prvedenfch pťis ušnfmi kntr ními rgány, vždy nejpzdějid 1 měsíce d bdržení; pied Žit Bance závěrečné vyhdncení akce (bez pťí h), a t nejpzději d 1 měsíce d des ání; pied Žit Bance zprávu k závěrečnému vyhdncení akce vyhtvenu piís ušnfm rgánem, a t nejpzději d 1 měsíce d bdržení; pied žit Bance zprávu kntr e plnění rzpčtvékázně vyhtvenu piíslušnfm kntr ním rgánem, a t nejpzději d.1 měsíce d bdržení; piedk ádat Bance na její vfzvu veškeréda šídkumenty, vždy nejpzději d 1 měsíce d bdržení vfzvy. čláler ul ZAJIŠTĚNíÚvĚnu Zajištění. Klient se zavaz$e pskytnut, resp. patíit následující zajištěnísvfch peněžitfch d uhri vznik fch na zák adě tét Sm uvy tjvěru a udržvat je p ce u dbu trvánízávazku: ručeníručite e 1 a Ručite e 2 s pdmínkami ručeni Banku akceptvanfmi. či-áhex vli PORUŠENízÁvpzK J, PDsTATNÉ PRuŠENíA JINÉzÁvpŽnÉsKUTEčNsTl,sANKcE Pdstatné prušení.banka a K ient se dhd i, Že pdstatné prušenítét Sm uvy tjvěru nastává v těcht pťípadech: 2' K ient sdě í Bance v suvis sti s tut Sm uvu tjvěru v pdstatném h edu nepravdivé neb neúp né Údaje své finančníneb majetkvé situaci; K ient pužije Úvěr k jinému než dhdnutému Účelu; K ient je v prdlení se splácením kteréhk i svéh peněžitéh d uhu z tét Sm uvy Úvěru dé e než 1 měsíc; K ient nedp ní zajištění ve hůtě a v rzsahu stanveném Banku pd e č. Vll dst. 2 tét Sm uvy Úvěru, by - izajištění sjednán; neb djde k pťedčasnémuuknčenírea izace če u Úvěru neb k zániku či zničenívěcí, které jsu financvány v su adu s riče em Úvěru, neb k jejich pťevdu na jin! subjekt bez piedchiíh písemnéh suhlasu Banky. Jiné závažné skutečnsti. Jinu závažnu skutečnstí je bez h edu na pííčinu,kterák iv z dá e uvedenfch skuteěnstí, pkud Banka na zák adě svéh dbrnéh názru djde k závěru,že by takvá skutečnst mh a mít nepiíznivf v iv na schpnst K ienta sp ácet Úvěr: K ient se dsta d situace, která nap Ďuje deíinici padku pd e $ 3 zákna č) Sb., ins venčníh zákna, v p atném znění, neb hrzi,že se d takvé situace dstane: K ient se dstal d prd ení s p něním sm uvníh d uhu vúčitťetí sbě či pvinnsti vypllvajícíz právníh piedpisu; f) p uzavťení tét Sm uvy tivěru nastane pdstatné zhršení finančníneb majetkvé situace K ienta, neb djde u K ienta ke zvfšenímíry jeh zad užensti; da šísetrváni v Závazku neb plnění některéh d uhu Banky z tht Závazku by způsbi prušení právníh Rledpisu, kten. stanví pvinnsti Banky, neb by mě jakfk ijinf nelativní dpab na právní pstavení či hspdaťení Banky; byla zjištěna skutečnst, jež naruši a drjvěru Banky v sbu K ienta či v setrva f Ťádnf průběh Závazku; nasta a jiná udá st, která by mh a mít pd e názru Banky pdstatný nepríznivl.í vliv na činnst, rzsah a stav majetku neb eknmicku situaci Klienta. prusenit tstexv. Djde.li k pdstatnému prušenítétsm uvy tjvěru neb ke vzniku jiné závažné skutečnsti pd e ldst. 1 a 2 tht č ánku, ppí. takvé skutečnsti, která by pd e drivdněnéh názru Banky mh a ve svr/ch důs edcích vést k pdstatnému prušenítét Sm uvy rivěru, Banka a Klient prjednají vznik u situaci s cí em piijmut patíení k nápravě stavu. Banka je v takvém piípadě zárveď právněna: dmítnut pžadvané Čerpání, piípadně zastavit jakék i da šíčerpání; prvádět kntr u hspdaťení Klienta, a t včetně nah íženíd r]četnícha finančníchvfkazťr K ienta; za takvlm rjče em pskytne K ient Bance veškeru ptiebnu sučinnst; prh ásit Úvěr včetně rjrkrj a všech da ších peněžitfch ph edávek Banky z tét Smluvy Úvěru za sp atn! v jí určené. hritě; píípadně 6/8

7 dstupit d tét Sm uvy uvěru. dstupením d tét Sm uvy uvěru zanika,ji všechna práva a d uhy Banky a K ienta z tét Sm uvy Úvěru s vfjimkami stanvenfmizáknem (napi. s vljimku práva Banky na zap acení sm uvní pkuty, urku z prd ení a náhrady škdy vznik é z prušenísm uvní pvinnsti). Pkud Banka dstupí d tét Sm uvy t]věru, je K ient pvinen d 5 pracvních dnú d dručení dstupení sp atit Uvěr a zap atit urky narst é v den jeh sp acení a statní peněžité d uhy Klienta z tét Sm uvy tivěru. dstupení d tét Smluvy tjvěru nemá v iv na zajištění btunťr z tét Sm uvy Úvěru. 'Nastane- ijinéprušenítétsm uvyúvěrunežje pdstatné prušenítét.sm uvy Úvěru neb jiná závažná skutečnst pd e dst. 1 a 2 thi č ánku, je Bánka právněna pskytnut K ientvi ddatečnu hůtu k nápravě takvéh prušenív délce a espř 1 měsíc. Nesp ní i K ient své pvinnsti ani p- uplynutí tét hrity, je Banka právněna pstupvat bdbně jak pii pdstatném prušenítét Sm uvy tjvěru. 5. Sm qvní pkuty. Pii každém jednt ivém prušeníněkteréh dluhu neb pvinnsti Klienta pd e tét Sm uvy věru, zejména pvinnsti pd e čl. V, V neb Vl tét Smluvy t]věru, mrjže Banka p klientvi pžadvát zap acení sm uvní pkuty ve vr!ši ,00 Kč (slvy: padesát tisíc krun českfch). dstupení d tét Sm uvy tjvěru, prh ášení Úvěru a da šíchnesp atnfch ph edávek z Úvěru za sp atné, existence k nstí vy učr'jícíchdpvědnst ani nedstatek zavinění K ienta nezptisbují zánik ph ed'ávky Banky na sm uvní pkutu. Zap acením smluvní pkuty nezaniká pvinnst K ientasp nit frušenf d uh aninárk Banky na náhradu škdy v p ném rzsahu a její práv rea izvat nápravná patíení. Banka má práv vfši smluvní pkuty píiměieně snížit. Banka je právněna pžadvat sm uvní pkutu, jakmi e se dzví prušení pvinnsti z tét Sm uvy t]věru a písemně Klienta na tut skutečnst upzrní. Pkud prušenípvinnsti K ienta je Banka právněna pžadvat sm uvní pkutu i pakvaně. K ient zap atí trvá' sm uvní pkutu Bance na zák adě písemnévfzvy Banky, ve které Banka uvede důvd jejíh up atnění, její vfši, hritu splatnsti, která nebude kratšínež 5 ka endáťníctr dnrj, a čís rjčtu, kam má byt šní uvni.pkuta záf acena. Pkud K ient nezap atí sm uvní pkutu ve hůtě uvedené ve v'/zvě, má Banka práv itrhnut sm uvní pkutu z Běžnéh tičtu neb z jakéhk ijinéh rjčtu, kten.f Banka pr K ienta vede. Banka má ved e sm uvní pkuty práv na náhradu škdy vznik é z prušenípvinnsti, ke kterému se sm uvní pkuta vztahuje' a t v p né vr.fši. Skutečnst, Že K ient známi Bance, Že pruši neb prušíprávní pvinnst, a upzrni na mžnénás edky, jej nezbavuje pvinnsti zap atit sm uvní pkutu a nahradit Bance škdu tímt prušenímzp sbenu v p né u ši. 6. Úrgk.z rd ení. Sazba z prd ení se sjednává ve vfši sazby 1.ku Úvěru se zvt./šením '10 % rčně. běžnfch rkrj z Úvěru pd e tét Sm uvy článex lx závěnečná ustanvení VP a Ceník. Tut Sm uvu tjvěru zak ádany Závazek se Íídízejména tut Smluvu t1věru a dá e pak VP a Ceníkem, které jsu jeji suěástí. Pdpisem tét Sm uvy tjvěru K ient ptvzuje, Že se seznámi s VP a Ceníkem a suh así s jejich p atnstí a rjčinnstípr Závazek' K ient ptvzuje, že sije vědm pvahy a hdnty p nění, která si sm uvní strany maji pskytnut pd e tét Sm uvy tjvěru, suh así s pdmínkami a cenami těcht p nění, prh ašuje, ze rieie -p nění, která by vtiči sbě by a v hrubém nepměru a vzdává se práva pžadvat zrušení tét Sm uvy r]věru z d vdu hrubéh nepměru plnění. 4' 5. K ient ptvzuje, Že: všechny dlžky bsažené v tét Sm uvě tjvěru (ve znění VP) jsu mu srzumite né a nejsu pr něj nev'fhdné, tat Sm uva Úvěru se nedchy uje d bvyk fch pdmíneř ujednávanfch v bdbnfch píípadecha vzdává se jakfchk i práv a nárkri, které by mu mh y ve vztahu k nesrzumite nsti a nevfhdnsti d žek či bvyk sti pdmínek pťípadně vzniknut. Sm uvní strany se dhd y, že pr tent sm uvní vztah se nepužijí ustanvení s 1799 a $ 1800 zákna č' Sb., bčanskf zákník, v platném znění, tedy ustanvení, která upravují dkazy na bchdní pdmínky ve frmu áívfch sm uvách a bsahují pdmínky p atnsti činnsti piípadně nesrzumite nfch neb btížně čite nfch d Žek. a Účinnst Sm uvy Úvěru. Tat Smluva Úvěru nab vá p atnsti a ričinnsti kamžikem pdpisu všech sm uvních stran. Sm uvní strany se dhd y vy učit pužití s 1978 dst. 2 bčanskéhzákníku, v p atném znění, tedy Že marné up ynutí ddatečnélhúty nemá za nás edek autmatické dstupení d tét Sm uvy věru. Pčet whtvení. Tat Smluva bdrže a a espď 1 vyhtvení. věru je uzaviena v t ika vyhtveních ' aby každá ze sm uvních stran Změna Sm uvy tjvěru. Tut Sm uvu Úvěru ze měnit a dplřvat puze písemnfmi dáatky, nestanví- i tat Sm uva věru neb VP jinak. Frma dkument píedanrích K ientem Bance' Stanví- i tat Sm uva věru pvinnst K ienta píed Žit Bance iakfk i dkument, aniž by by vfs vně stanven, zda má blt takvf dkument píed Žen v riginá e či v jiné frmě, je K ient pvinen píed Žit takv! dkument v riginále neb Úiedně věiené kpii, neakceptuje. i Banka v knkrétním pťípadě prstu kpii. 7t8

8 6../',/t Zavedení měny eur. Pkud djde k zavedení měny eur v Českérepub ice a nahrazení českéměny měnu eur, a k suvisejícím změnám referenčníchúrkvých sazeb, /, /Í.Ú,/ bude Úvěr evidvaný v českéměně nadá e veden', úrčena sp ácen v měně eur, přičemžpřepčet čerpanéa v dané dbě zatím nesp acené částky Úvěru bude prveden pd e závazně stanvených keficientů, resp' jiným pr ten případ stanvenýmzávazným způsbem; a úrkvá sazba bude stanvvána v závis sti na přís ušnéúrkvé sazbě, jež bude zavedena vždy pr Úrkvé bdbí pd e tét Smluvy úvěru, a s maržístanvenu Banku v závis sti na (i) pdmínkách dhdnutých pr pskýnutý Úvěr, (ii) vnitřních pravidlech a pstupech Banky pr stanvvání úrkvých sazeb pr Úvěry s pdminkami bdbnými pskýnutému Úvěru a (iii) pdle situace na finančníchtzíóh, na kteých se Banka refinancuje. ptm: 7. Kresndenčni adresa. Písemnsti budu zasílány takt: Bance na adresu: Česká spřitelna, a.s., pbčka v( pavě, Náměstí Repub iky , PsČ a statním sm uvním stranám na přís ušnu adresu uvedenu v záh avi tét Sm uvy úvěru. V případě změny adresy u kterék i ze sm uvních stran budu písemnsti zasí ány na adresu, která bude přís ušnu sm uvní stranu v dstatečnémpředstihu písemně známena statnim sm uvním stranám. Pkud K ient vědmě zmaří dručeni zási ky, p atí, Že zási ka mu řádně dš a. 8. Sučásti Sm uw úvěru. K ient tímt vrýs vně ptvzuje, Že by upzrněn na t' že č. X dst. '1 tét Sm uvy Úvěru bsahuje d Žku dkazující na všebecné bchdní pdmínky (VP) a ceník (Ceník), které jsu suěástí Závazku' K ient ptvzuje, žezávazek a vzájemná práva a pvinnsti K ienta a Banky se řídínejen tut Sm uvu úvěru, a e i všebecnými bchdními pdmínkami (VP) a ceníkem (Ceník). K ient ptvzuje, Že by se zněním všech v'ýše uvedených dkumentů seznámen, Že rzumí právům a pvinnstem tam bsaženým, že s nimi suh así a zavazuje se ddržvat své pvinnsti pd e těcht dkumentů. V( dne Česká spťite na, a.s. TituI, jmén, pííjmení Funkce Ing. Dagmar Vitáskvá bankéí pr veťejny a neziskw sektr jmén, piíjmení Funkce Ing. Danie a Magervá firemní bankér TituI, pdpis pdpis v( dne Mikrregin chrany vdních zdrj rřesrlv piíjmení František Lďtrivka Trva! pbyt TŤeština 14, Úsv Rdné čís (datum narzení) Druh a čís prrjkazu ttžnsti P: piedseda svazku Funkce -ly\ Titul, jmén, s-" " ^ď t9 -.d- "uš't-3 ď 6 pdpis -.{$.s$<e"š piíjmení ZuzanaKašíkvá ^"".ť9 pbyt' Stavenice 23,78gTÚsv.u"^*..\-. Rdné čis (datum narzení) ď Druh a čís prrikazu ttžnsti P: l l l štmístpťedsedkyně svazku Funkce Titu, jmén, Trvaif v( pavě pdpis dne Ptvrzuji, Že s v'ljimku píipadnfch pdpisút věťenfch ntáiem neb jinu právněnu sbu každá z vfše uvedenfch Ing. Dagmar Vitáskvá - bankéí pr verejnf a neziskvf sektr šp"i l imén; prij.mání á funkce véruiicíh piácuníká ČéšŘé Titul., 8/8

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Á Ě Ú É č Á Í Ě ř č č é ě ě úč Í ř č č é ř Ž čů ř ř ě ý š ě ž Ž úč ě ř é ř nek Úvtt ustrt{veh 1 2' 3 Zvazkvý vztah ztét sm uvy vznik d e ust s 1746 zkna č B9l212 Sb, bčanský zknk' Nestanv-li tat sm uva

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádsti infrmace pdle zákna 106/1999 Sb. svbdném přístupu k infrmacím se pdávají ústně v kanceláři úřadu písemně sbně v kanceláři úřadu neb pštu na adresu úřadu Obecní úřad Úherce K Mexiku 94, Úherce 330

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více