Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 cesr(ar Y'O SPORITELl{A evidenčníčís (pr interní ptiebu ČeskéspÍitj ny, a's'l. Sm uva věru č /í 4lLcD firma: síd : tč: česká spiitelna, a.s. bchdní Praha 4, brachtva , PsČ zapsaná v bchdním rejstťíku vedeném Městskfm sudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dá e jen 'Banka..) a Mikrregin chrany vdních název. TÍeština 1, Úsv síd : lč: (dáie jen,,k ient..) zdrj rřesrev PREAMBULE Tat Sm uva věru upravuje pdmínky, za nichžje Banka zavázána pskytnut K ientvi Úvěr a K ient je Bance zavázán Úvěr sp atit a zap atit rirky a da šíceny. článex l áxllt.t í usrnruvst.t 1' í VymezenÍ pimrj. Pjmy psané ve kfmi písmeny neb s ve kfm pčátečnímpísmenem, v jedntném i mnžném čís e,mají pr Úče y tét Sm uvy tjvěru vlznam uvedenf v tmt ustanveni:,,běžnf riěeť, běžnf ričet pr Úče y hrady ph edávek z Úvěru č /0800; dměny, pp atky, náhrada nák adrj Banky a da šíp atby' k jejichž hradě je K ient pvinen pd e tét "Ceny.. Sm uvy tlvěru a Ceníku;,,ceník. ceník s užeb a rirrkvfch sazeb Českéspiite ny, a.s., pr bankvni bchdy, piís ušnf pr k ientsku skupinu, d níž je K ient pd e zásad Banky zaiazen, p atnf ke dni pskytnutí p acené s užby. Banka platné znění Ceníku zveiejďuje ve srn' ch bchdnich místech a/neb na svfch internetvfch stránkách;,,čerpání.'každf jednt ivf píipad ěerpání prstiedkú K ientem pd e tét Sm uvy Úvěru;,,Dtace'. dtace pskytvané na rea izaci Prjektu, jednt ivě či sp ečně, pd e kntextu; 'lnkasní tičet. BěŽnÝ ěet; prjekt K ienta pd názvem,,tťeština, Stavenice - t akvá kana izace a Čv,; 'Prjekt,,Ručitel í..bec Tieština, se síd em: TÍeština 1, Úsv, Č: ;,,Ruěitet bec Stavenice, se síd em: Stavenice 46, Úsv, Č: ; věru..tat smluva Úvěru včetně všech sučástí, pií h a ddatkrj; ''Smluva,,Úvěť,závazek Banky pskytnut Klientviza sjednanfch pdminek peněžní prstíedky neb, pd e kntextu, peněžní prstiedky, které mají bift pskytnuty, neb již pskytnuté a čerpané; částka'tut Sm uvu tjvěru stanvená v'fše Úvěru; "Úvěrvá,,VP., Banku vydané,,všebecné bchdni pdminky Českéspiite ny, a.s. Firemni a krprátní k iente a..;,,závazek', veškeré ph edávky a d uhy mezi K ientem a Banku v rámci pskytnutí Úvěru stanvené záknem a jinfmi akty nrmativní pvahy, tut Sm uvu tivěru, VP, Ceníkem, právními akty upravujícími vztahy ze zajištění, pkud je pskytván' a da šími akty sm uvni pvahy' Úvěrvá částka. Úvěrvá částka se sjednává ve vfši '00 Kč (s vy: sm mi inrj čtyii sta tisic krun českfch). Účet Úvěru. K ient se zavazu1e pužítúvěr uf uěně pr rlče : financvání Prjektu. Na Žádst K ienta Banka rvněž umžní K ient i v rzsahu pťedem dsuh aseném Banku čerpat Úvěrvu částku za če em refinancváni nák adů prkazate ně vyna Ženfch Klientem v su adu s r]če em Úvěru, pkud tím nedjde ke sniženi v'!še v astních zdrjri K ienta určenfch k financvání če u Uvěru. 1t8

2 ÝvěrvýJce!. Úvěrvým Účtem se rzumí Účet Banky pr úče yevidence Úvěrvé částky' Čerpanía sp ácení Uvěru, jakž i přís ušenství a dalších ph edávek z Úvěru' včetně ph edávek v prd ení (Uvěrvy účet)'číď Uvěrvéh úětu je Bankaje právněna změnit číse néznačení Úvěrvéhc učtu' Takvu změnu K ientvi vždy známi. čútlextl čenpáruíúvěnu bdbí čerpání.právnění čerat. bdbí, p které je K ient právněn čerpat Úvěrvu částku (bdbí g rpán il zaéiná v den uzavření tét Sm uvy Úvěru a trvá d dne (včetně)' K ient je právněn čerpat Úvěrvu částku neb její část nejáříve v den sp nění dk ádacích pdmínek pr Čerpani itanvenýcň v tétc Sm uvě úvěru. Banka je právněna ze závažných důvdůdatum Čerpánízměnit a stanvit náhradni termin Čerpání. 2' Způsb Čerpání.Čerpání Úvěru se uskutečníjednrázvě neb. pstupně převdem peněžních prstředků přím na přís ušný bankvní účetk úhradě d uhu v su adu s úče emúvěru neb na BěŽný účets d Žením úče vsti Cerpání. Na Žádst K ienta umžní Banka čerpat Úvěrvu částku rvněž na zv áštníúčet,zejména vyžadují- it pdmínky stanvené právními předpisy neb pdmínky dtace. V takvém případě je K ient pvinen d Žit Bance úče vstcerpání a nás edně, bez zbytečnéhdk adu, převést přís ušnépeněžní prstředky na Účty třetích sb. Pr vy učení pchybnstí se stanví, Že K ient nepředk ádá Bance Žádst Čerpání. Pdmínky prvnih Čerání. Před prvním Čerpánímje K ient pvinen sp nit nás edujícípdmínky a/neb před Žit Bance nás edující dkumenty' s bsahem a ve frmě akceptvanými Banku, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: prkázat, Že uzavření tét Sm uvy úvěru, včetně pskýnutí zajištění ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru, by řádně a p atně schvá en přís ušnými rgány K ienta v su adu s becně závaznými právními předpisy Ceské repub iky a Že K ient bdrže veškerá pv ení a suh asy kteréhk i přís ušnéh státníh rgánu či kterék ijiné třetí sby, která jsu z jakéhk i důvdu nezbytná pr p atné uzavření Sm uvy úvěru a pskytnutí zajištění ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru; usnesení zastupite stva Ručite e 1 bsahující schvá ení pskytnutí příspěvků K ientvi na Prjekt v minimá ní výši ' '00 Kč (s vy: jeden mi in čtyři sta šedesát tisíc šest set pět krun českých) a usnesení bsahující suh as Ručite e 1 s pskýnutím Zajištění pd e tét Sm uvy úvěru; usnesenízastupite stva Ručite e 2 bsahující schvá ení pskytnutí příspěvků K ientvi na Prjekt v minimá ní Výši '00 Kč (s vy: šest set dvacet pět tisíc devět set sedmdesát tři krun českých) a usnesení bsahující suh as Ručite e 2 s pskytnutím Zajištění pd e tét Sm uvy úvěru; sm uvy úpravě vzájemných vztahů mezi ručite i a Banku, dk ady prkazujícíprávnění prvést stavební práce pd e úče uúvěru v su adu s p atnými a úěinnými becně závaznými právními předpisy upravujicími územníp ánvání a stavební řád (zejména pravmcné stavební pv ení či h ášení stavby, případně jiná pdání stavebnika stavebnímu úřadu čijiná rzhdnutí, patření neb ptvrzení stavebníh úřadu); dk ady prkazující, Žekaždý zhtvite ve vztahu k rea izaciúče u Úvěru bylvybrán v su adu s p atnými a Účinnými becně závaznými právnimi předpisy upravujícími b ast veřejnýchzakázek; ' f) s) veškeré smluvy dí týkajícíse rea izace úče uúvěru, řádně uzavřené mezi K ientem jak bjednate em a přís ušnýmizhtvite i, ze kteých bude vyp ývat, Že cena dí a nepřevyšuje částku ,00 Kč (s vy: čtyřicet pět mi inů krun českých) bez daně z přidané hdnty a termín dknčenídí a je sjednán nejpzději na den ' přičemž cena i termín dknčenídí a jsu sjednány jak pevné; řádně uzavřená sm uva pskytnutí Dtace, ze které vyp ývá' Že Dtace bude dsahvat minimá ní vlýše 75 % ce kv'ých výdajů Prjektu bez daně z přidané hdnty; dkumenty s bsahem a ve frmě akceptvanými Banku ptvzující,že K ient investva d rea izace Prjektu v]astnífinančníprstředky v minimá ní výši dpvidající rzdí u mezi ce kvými nák ady Prjektu a sučtu Uvěrvé částky a bdžené Dtace; prkázat způsbem a ve frmě akceptvaným Banku, Že rea izace Prjektu je p ně finančně zajištěna. becné pdmínky Čerpání.Před každým Čerpánímje K ient pvinen sp nit dále uvedené pvinnsti: h) i) j) před Žit řádně vyp něné přikazy k úhradě bsahující Údaje výši p atby, příjemci p atby, bankvním spjeni' případně dalších skutečnstech v su adu s istinami před ženými Bance k prkázání su adu pžadvaných p ateb s účelemúvěru; před Žit sm uvy a daňvé dk ady (faktury) neb jiné dkumenty, p frmá ní a bsahvé stránce Banku akceptvané, svědčujícísu ad pžadvaných p ateb s úče emúvěru. Bankaje právněna pžadvat ptvrzení prvedení prací a právněnsti vystavení faktur či jiných dkumentů autrizvanu sbu akceptvatelnu pr Banku; ěástka pžadvanéh Čerpání nesmí v sučtu s veškerými předchzími Čerpáními pd e tét Sm uvy úvěru přesáhnut Úvěrvu částku. 2t8

3 Čt.ÁruEK III ÚnxY z ÚvĚnu Úrkvá sazba. bdbí iejí atnsti. Úrkvá.sazba se sjednává jak sazba, jejíž vfše je neměnná v dbě trvání sazby.úrkvásazbaprprvníbdbíp atnstiúrkvésazbyčiní3'05% rčně. bdbí platnsti rkvé sazby je pravide né a jeh dé ka činí3 rky. První bdbí p atnsti rkvé sazby začiná dnem uzavťení tét Smiuvy tivěru a trvá d ps edníh dne kalendáiníh měsíce piedcházejícíh ka endáinimu měsíci, v němž up ynu 3 rky d uzavťenítétsm uvy tjvěru (včetně). Úrkvé bdbí. Úrkvfm bdbím se rzumí bdbí stanvené pr Účtvání a p acení ÚrkŮ z Úvěru (Úrkvé ;bdbd'gkvé bdbíje pravide né a jeh dé ka činí1 měsíc. Pravide né Úrkvé bdbí knčíps ední den každéhka endáťníh mésice. Není- i ps ední den Úrkvéh bdbí pracvnim dnem, má se za t, Že psledním dnem běžnéh Úrxvetr i je bezprstiedně nás edující pracvní den a běžné Úrkvé bdbí se rd uží d tht dne. Prvni Úrkvé bábí zaéiná dnem prvníh Čerpánía knčíps ední den ;iil."éh" Úrrven bdbí, ve kterém se uskutečníprvní Čerpání'Nás edujícíúrkvá bdbi začina1i bnem bezprstťedně nás edujícím p ps edním dni bezprstťedně pťedcházejícíh Urkvéh bdbi. Sp atnst Úrkrj z Úvěru. K ient je pvinen p atit Bance Úrky z Úvěru včetně ÚrkŮ z prd ení v ps edni den ffiadbtibprvninádneúrkvéhbdbí(včetně)dps edníhdneúrkvéh pťedcházejícíh dni ui (včetně). Úixy zúvěru včetně rkťr z prd ení za ps ední Úrkvé bdbí d dne sp aceni Úvcru 1veetn jsu sp atné na zák adě ztjčtváníprvedenéh Banku, nejdíive v Den knečné sb atnsti a nejpzději v den Úrkvéh bdbí, v němž nasta Den knečnésp atnsti' Stanvení pčtu dní r čely rčení.úrky a Ce-ny Banka pčítána zák adě skutečnéhpčtu dnťr a rku eprvníhčérpání(véetně)ddnepťedcházejícihdnisplaceníúvěru (včetně). D užná částka Úvěru se rirčíúrky z prd eni denně d.prvníh dne prd ení (včetně) až d dne ĚezprstÍedně píedcházejícíhdni sp acení d užné částky (včetně). ČmnEK IV CENY P acení Cen. K ient se zauazuje platit Bance vy čtvanéceny v rzsahu a vfši stanvené Ceníkem p atnfm v den prvedení zpplatněnéh tjknu. Pr vy učeníjakfchk i pchybnstí Banka a K ient sjednáva1i, Že K ient není pvinen p atit nás edující Ceny: Cenu (ani Žádnu jinu sankci) za nevyčerpání Úvěrvé částky v plné vfši neb za t, Že K ient nebude jeji vribec.čerpat Úvěrvu častku. Tím není dtčen práv Banky pžadvat závazkvu dměnu, sjednána; Cenu za sjednání Úvěru; závazkvu dměnu, tj. dměnu, jejíž vfše se pčitá denně v prriběhu bdbí čerpáníz rzdí u mezi Úvěrvu částku a Úvěrem; Cenu za Predčasnu sp átku. ČuruEK V splácení ÚvĚnu Zp sb sp ácení. Den knečnésp atnsti. K ient se zavazuje splácet pskytnut! Úvěr pravide nfmi měsíčnimi mdesáttisickrunčeskfch)sp atn!mivždyk25.dnikaždéh ka endáťníh měsíce. Prvni sp áika bude zap acena dne Ps ední splátka ve vfši nesp acené části pskytnutéh Úvěru je sp atná dne (Den knečnésp atnsti). Účet určen,íke slácení Úvěru. K ient se zavazuje píevádět prstťedky ke sp ácení Úvěru a statnich dluhťt ffi uvurjvěrunáaczn1ičet'k ientsezavazujepce u.dbutrvánítét prstťedkťr k rlhradě svfch Smluvy gvěru vést u Banky vfše uvedenf Účet a zajišťvat na něm.dstatek splatnlch peněžitfch lunú z ietá Sm uvy.]uěr.u. Pkud jsu ph edávky Banky za K ientem.vznik é na zák adě prstťedkri tét Smluvy tjvěru sp atné v den, ktenf není pracvnim rinem, je K ient pvinen zabezpečit dstatek takvé na svém rnfše uvedeném rjčtu nejpzdějív pracvní den bezprstíedně piedcházď1ici dni sp atnsti phledávky. dá e pr Ustanvenítht dstavce se bdbně up atní i pr nkasní ričet, je- i d išnf d BěŽnéh tjětu, a pťípadnézvláštní Účty určenépr pi.rjem dtací. ph edávek z tét Zpťrsb sp ácení Úvěru. Klient suh así s tím, aby Banka prwádě a.r]hrady srnlch sp atnfch jeh ZárveŤl vyrzumění. pťíkazu bez K ienta a pťedchzíh s.l"*y.j"ě'u ir,ka*m z Běžnéh r]čtu, a t bez hrad prvedeníjejich ph edávek k a těcht vyrvnání k p atebních dk aáů K ient zmcďuje Banku i vystavení pdle pťikazu K ienta prvést v den splatnšti pre statnimi p atbami, které je Banka v tent den pvinna práv pťistupit k zapčtenísv'/ch z takvěh r]čtu. V pripaác nedbsbtku zdrjů na takvém riětu má Banka pr Klienta ph edávek s pnnbavřámi z kteréhkliv jínéhričtu (mim ričtu vázanfch prstiedkú), ktenf Banka vede. 3/8

4 Ustanvení tht dstavce se bdbně uplatní i pr Inkasní účet,je- i d išný d BěŽnéh Účtu. a dá e pr případnézv áštní účtyurčenépr příjem dtací. Banka nemusí přijmut jakuk i Úhradu d jiné sby než K ienta. Přadí úhrad. Nestačí- idispnibi ní zůstatek na BěŽném účtuaneb na jiných Účtech uvedených v předchzím dstavci 3 splu s da šími prstředky K ienta na úhradu sp atných ph edávek Banky z tét Sm uvy úvěru, budu prstředky na účtechk ienta pužity k uspkjení ph edávek Banky v nás edujícím přadí: 5' 6. f) s) úhrada škd a nákladů vyna Žených Banku, Ceny, úrky z Úvěru, úrky z prd ení, sp átky Úvěru (pkud se Úvěr sp ácí frmu částečnýchsp átek pčínajesp átku s nejstarším a knče sp átku s nejnvějším datem splatnsti), sm uvnípkuty, a statní phledávky Banky. PředčaFná sp átka. K ient je právněn prvést sp átku Úvěru neb jeh části před termínem sp atnsti sp ácené jistiny Úvěru půvdně stanveným tut Sm uvu úvěru (Předčásná splátk kdyk i přede Dnem knečné sp atnsti. Předčasnu splátku je K ient pvinen Bance písemně známit a espň 10 pracvních dnů předem; výše uvedená hůta se neup atní v případě Předčasné sp átky hrazené z prstředků dtace pskýnuté lmuckým krajem na Prjekt. K ient je pvinen zajistit na BěŽném účtudstatek dispnibilních peněžních prstředků na úhradu Předčasné sp átky ve rr'ýši a v termínu známených Bance, Ceny za Předčasnu sp átku pd e čl. V tét Sm uvy úvěru, je- i sjednána, a da ších částek sp atných s Předčasnu sp átku pd e tét Sm uvy úvěru; pkud tak neučiní,je v prd ení. K ient je pvinen s Předčasnu sp átku Bance zap atit přís ušenství, Cenu za Předčasnu sp átku, jeji sjednána,. a dá e náhradu nák adů Banky vznik ých v důs edku Předčasné sp átky, jakži da šípr ten případ stanvené částky pd e tét Sm uvy úvěru a Ceníku. známení Předčasné sp átce, akceptvané Banku, je nedv ate né. K ient je pvinen prvést Předčasnu sp átku ve výši a v termínu schvá ených Banku; pkud tak neučiní,je v prd ení. Je.li řádná sp átka Úvěru zap acena 5 neb méně pracvních dnů před sjednaným termínem sp atnsti, nepvažuje se za předčasně zap acenu. Předčasná sp átka Úvěru p známení nvé výše úrkvé sazbv r da ši bdbí atnsti úrkvé sazbv. K ient je právněn, p známení nvé v.ýše úrkvé sazby pr dalšíbdbí p atnsti úrkvé sazby, nejpzději ps ední den prbíhajicih bdbí p atnsti úrkvé sazby, prvést Předčasnu splátku. Úmys prvést Předčasnu splátku pdle tht ustanvení je Klient pvinen Bance předem písemně známit. Sp u s Předčasnu sp átku je Klient pvinen zap atit její přís ušenství a da šípr ten případ stanvené částky pd e tét Sm uvy úvěru a Ceníku. Cena za Předčasnu sp átku se v tmt případě nehradí. známení Předčasné splátce, akceptvané Banku, je nedv atelné. K ient je pvinen prvést Předčasnu sp átku ve výši a v termínu schvá ených Banku; pkud tak neučiní,je v prd ení' čláhex vi PRHLÁŠENíl pvll.tl.tsti KLIENTA, Prh ášení K ienta a jeh suěinnst. K ient prh ašuje, že uzavření tét Sm uvy úvěru, včetně rea izace úče u Úvěru, by řádně a p atně schvá en přis ušnými rgány K ienta v su adu s becně závaznými právními předpisy. Pr případ, Že je K ientvi pskývána v suvis sti s účelemúvěru jakák i dtace, K ient dá e prh ašuje, že veškerédkumenty týkajícíse rea izace úče uúvěru (bez h edu na t, zda by y vyhtveny před pdpisem tét Sm uvy úvěru neb pzději) jsu v suladu s pdmínkami pskýnutí dtace. K ient bere na vědmí, že Banka je právněna krmě prvádění kntr y úěe vsti každéh Čerpání prvěřvat schpnst Klienta sp ácet Uvěr a p nit da šíd uhy a pvinnsti vůčibance, jakž i prvěřvat da šískutečnsti, které by mh y vést ve svých důs edcíchk pdstatné změně pdminek, za nichž by a tat Smluva úvěru uzavřena. K tmu je K ient pvinen pskýnut Bance sučinnst, zejména na její výzvu před žit pžadvané dkumený, umžnit Banku pvěřenému pracvníkvi neb třetí sbě prvádět v prstrách K ienta kntr u Účetnictví K ienta a jiných dkumentů finančníhcharakteru, jakž i kntr u rea izace úče uúvěru. Pvinnsti K ienta. K ient se zavazuje p nit veškeré pvinnsti stanvené tut Sm uvu Úvěru a VP. Vedle pvinnstí vyp ývajících z jiných ustanvení tét Sm uvy úvěru a z VP se K ient dá e zavazuje sp nit nás edujícípvinnsti a/neb před Žit Bance následující dkumenty, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: schvá ený rčnírzpčet K ienta, Ruěite e 1 a Ručite e 2, a t vždy d 1 měsíce d jeh schvá ení; v případě' Že mábý hspdařen pd e pravide rzpětvéh prvizria, před Žit takvá pravidla, a t d ' 5. ledna přís ušnéh rzpčtvéhrku, a dá e rzpčtvý výh ed' a t d 1 měsíce d jeh sestavení. K ient je právněn předk ádat tý dkumenty v elektrnické pdbě, přičemž na výzvu Banky je pvinen před Žit je v pisemné pdbě, a t d 10 pracvních dnů d bdrženítakvé uýzvy; 4t8

5 finančnívýkazy K ienta, Ručjte e 1 a Ručite e 2 pr hdncení p nění rzpčtu územníchsamsprávných ce ků a dbrv ných svazků bcí (Fin 12M) nejpzději vždyd 1 měsíce p sknčeníkaždéň ka endářníh p etí, a dá e rzvahu K ienta nejpzději vždy d 1 měsíce p skněení každéh ka endářníh p etí' K ient je právněn předkládat tyt dkumenty v e ektrnické pdbě' přičemžna výzvu Banky je pvinen předlžit je v písemnépdbě, a t d 't0 pracvních nů ó bdržení takvé výzvy; výrk auditra hspdařeník ienta, ppřipadě zpráva přezkumu hspdaření K ienta vydaná jiným příslušným rgánem, a t d 2 měsíců d bdržení; předk ádat Bance na jqivýzvu d 1 měsíce d dručenívýzvy Banky: dkumenty a údaje, které je pvinen zveřejnit pd e právníh předpisu či rzhdnutí rgánu veřejné mci; dkumenty právní, účetnía daňvé pvahy zpracvávané Klientem či kntr ními rgány neb auditry pdle specifikace Banky; iv) da šípr Banku re evantní dkumenty pd e jejích pžadavků (např' ptvzení přís ušných rgánů, Že K ient není v prd ení s Úhradu daní, ce, pjistnéh na veřejné zdravtní pjištěníňeb sciá ní zabezpečení, příspěvku na státní p itiku zaměstnansti čijiných dvdů bdbné pvahy); dp ňujícíinfrmacevývjid uhůk ienta, Ručite e 1a Ručite e2kstatnímvěřite ůmavrývji ph edávek za svými d užníky; infrmace všech účtechk ienta, Ručite e 1 a Ručite e 2 vedených u jiných bank, tj. i zahraničních neb u jiných rganizačních s Žek Banky a jejich zůstatcích; infrmvat Úmys u K ienta, Ručite e 1 a Ručite e 2 převzit da šíd uhy neb pskytnut zajištěníza dluhy třetích sb (zejména ve frmě úvěru neb půjčky, easingu, ručení, zástavy nemvitstí apd.), a t uvedením jejich výše (včetně úrku apd.) a časvéhppisu čerpání,sp ácení, případně trvání zajištění. Aktua izvaný stav těcht d uhů a zajištění bude K ient předk ádat Bance vždy d 1 měsíce d dru-čení výzvy Banky; v) D s) h) i) bez zbýeěnéh dk adu infrmvat Banku předčasném uknčení rea izae'e úče uúvěru, případně též zániku ěi zničenívěcí, které jsu financvány v su adu s úče emúvěru; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nepřevést či nezatížit jakýmk i právem třetí sby věci, kteréjsu financvány v su adu s Úče em Úvěru; neprd eně infrmvat Banku jakék i skutečnsti, která by mhla mít za nás edek neschpnst K ienta sp ácet Úvěr neb p nit da šíd uhy a pvinnsti vůčibance ňeb pdstatnu změnu pdmínek, za nichž by a tat Sm uva úvěru uzavřena; p ce u dbu trvání tét Sm uvy úvěru vést u Banky nkasní účet,a dá e BěŽný účet,pkud je d išný d lnkasníh účtu; nejpzději d prvádět veškený p atební styk (dš éi dchzí platby) prstřednictvím úětů vedených u Banky; před Žit Bance dk ady p bsahvé a frmá ní stránce přijate né prkazujícíprávnění užívat věci, které jsu financvány v su adu s úče emúvěru, v su adu s p atnými a úěinnými becně závaznými právními předpisy upravujícímiúzemní p ánvání a stavební řád (zejména pravmcné klaudačnírzhdnutí či k audační suh as, připadně jiná pdání stavebníka stavebnímu úřadu čijiná rzhdnutí, patření neb ptvzení stavebníh úřadu), a t d 10 pracvních dnů d dby vzniku užívacíhprávnění; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky neuzavřit ddatek ke sm uvě dí týkajícíse Prjektu, v jehž důs edku by dš ke změně rzsahu dí a, ceny dí a neb termínu jeh dknčení; bez předchzíh pisemnéh suh asu Banky nepřijmut úvěr (včetně ddavate skéh Úvěru), půjčkuneb financvání frmu easingvéh prnájmu (leasingu), případně jiné Íinancvání ve frmě jakék i návratné výpmci, a dá e nepskytnut ručeníza d uhy třetích stran a nepřevzít neb nepřistupit k takvému d uhu; zajistit, aby Ručite 1 a Ručite 2 bez předchzíh písemnéhsuh asu Banky nepřija i úvěr (včetně ddavate skéh úvěru), půjčkuneb financvání frmu easingvéh prnájmu ( easingu), případně jiné financvání ve frmě jakék i návratné výpmci, a dá e nepský i ručeníza d uhy třetích stran a nepřevza i neb nepřistupili k takvému d uhu; bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nerea izvat investičníakce, jejichž rzpčtvénák ady v sučtu přesáhnu částku '00 Kč (s vy: jedn st tisíc krun českých) rěně; zajistit, aby Ručite 1 a Ručite 2 bez předchzíh písemnéh suh asu Banky nerea izva i investiční akce' jejichž rzpčtvénák ady v sučtu přesáhnu částku ,00 Kč (s vy: dvě stě tisíc krun českých) rčně. Pvinnsti K ienta ve vztahu k Dtaci. K ient se dá e zavazuje ve vztahu k Dtaci sp nit nás edujícípvinnsti a/neb před Žit Bance nás edující dkumenty, případně zajistit, aby je Banka mě a k dispzici: v případě bdržení dtace na Prjekt d muckéh kraje, pužít prstředky z tét dtace na sp acení Uvěru, a t vždy nejpzději d 10 pracvních dnů d jejich bdržení; p nit veškeré pvinnsti vyp ývajíci z pdminek Dtace a z případné sm uvy pskýnutí Dtace řádně a včas, přičemžprušenítěcht pvinnstí je pvažván za pdstatné prušenítét Sm uvy úvěru; infrmvat Banku veškeých změnách pdmínek Dtace neb sm uvy pskytnutí Dtace, které mají v iv na výši Dtace čijejívyp acení, vždy nejpzději d 1 měsíce d jejich Účinnsti; j) k) ) m) n) ) p) 5/8

6 7 f) s) h) i) piedk ádat Bance veškeréžádsti rafp atu Dtace a etapvé zprávy,vždy nejpzději d 1 měsíce d jejich des ání; piedk ádat Bance veškerédkumenty kntr ách prvedenfch pťis ušnfmi kntr ními rgány, vždy nejpzdějid 1 měsíce d bdržení; pied Žit Bance závěrečné vyhdncení akce (bez pťí h), a t nejpzději d 1 měsíce d des ání; pied Žit Bance zprávu k závěrečnému vyhdncení akce vyhtvenu piís ušnfm rgánem, a t nejpzději d 1 měsíce d bdržení; pied žit Bance zprávu kntr e plnění rzpčtvékázně vyhtvenu piíslušnfm kntr ním rgánem, a t nejpzději d.1 měsíce d bdržení; piedk ádat Bance na její vfzvu veškeréda šídkumenty, vždy nejpzději d 1 měsíce d bdržení vfzvy. čláler ul ZAJIŠTĚNíÚvĚnu Zajištění. Klient se zavaz$e pskytnut, resp. patíit následující zajištěnísvfch peněžitfch d uhri vznik fch na zák adě tét Sm uvy tjvěru a udržvat je p ce u dbu trvánízávazku: ručeníručite e 1 a Ručite e 2 s pdmínkami ručeni Banku akceptvanfmi. či-áhex vli PORUŠENízÁvpzK J, PDsTATNÉ PRuŠENíA JINÉzÁvpŽnÉsKUTEčNsTl,sANKcE Pdstatné prušení.banka a K ient se dhd i, Že pdstatné prušenítét Sm uvy tjvěru nastává v těcht pťípadech: 2' K ient sdě í Bance v suvis sti s tut Sm uvu tjvěru v pdstatném h edu nepravdivé neb neúp né Údaje své finančníneb majetkvé situaci; K ient pužije Úvěr k jinému než dhdnutému Účelu; K ient je v prdlení se splácením kteréhk i svéh peněžitéh d uhu z tét Sm uvy Úvěru dé e než 1 měsíc; K ient nedp ní zajištění ve hůtě a v rzsahu stanveném Banku pd e č. Vll dst. 2 tét Sm uvy Úvěru, by - izajištění sjednán; neb djde k pťedčasnémuuknčenírea izace če u Úvěru neb k zániku či zničenívěcí, které jsu financvány v su adu s riče em Úvěru, neb k jejich pťevdu na jin! subjekt bez piedchiíh písemnéh suhlasu Banky. Jiné závažné skutečnsti. Jinu závažnu skutečnstí je bez h edu na pííčinu,kterák iv z dá e uvedenfch skuteěnstí, pkud Banka na zák adě svéh dbrnéh názru djde k závěru,že by takvá skutečnst mh a mít nepiíznivf v iv na schpnst K ienta sp ácet Úvěr: K ient se dsta d situace, která nap Ďuje deíinici padku pd e $ 3 zákna č) Sb., ins venčníh zákna, v p atném znění, neb hrzi,že se d takvé situace dstane: K ient se dstal d prd ení s p něním sm uvníh d uhu vúčitťetí sbě či pvinnsti vypllvajícíz právníh piedpisu; f) p uzavťení tét Sm uvy tivěru nastane pdstatné zhršení finančníneb majetkvé situace K ienta, neb djde u K ienta ke zvfšenímíry jeh zad užensti; da šísetrváni v Závazku neb plnění některéh d uhu Banky z tht Závazku by způsbi prušení právníh Rledpisu, kten. stanví pvinnsti Banky, neb by mě jakfk ijinf nelativní dpab na právní pstavení či hspdaťení Banky; byla zjištěna skutečnst, jež naruši a drjvěru Banky v sbu K ienta či v setrva f Ťádnf průběh Závazku; nasta a jiná udá st, která by mh a mít pd e názru Banky pdstatný nepríznivl.í vliv na činnst, rzsah a stav majetku neb eknmicku situaci Klienta. prusenit tstexv. Djde.li k pdstatnému prušenítétsm uvy tjvěru neb ke vzniku jiné závažné skutečnsti pd e ldst. 1 a 2 tht č ánku, ppí. takvé skutečnsti, která by pd e drivdněnéh názru Banky mh a ve svr/ch důs edcích vést k pdstatnému prušenítét Sm uvy rivěru, Banka a Klient prjednají vznik u situaci s cí em piijmut patíení k nápravě stavu. Banka je v takvém piípadě zárveď právněna: dmítnut pžadvané Čerpání, piípadně zastavit jakék i da šíčerpání; prvádět kntr u hspdaťení Klienta, a t včetně nah íženíd r]četnícha finančníchvfkazťr K ienta; za takvlm rjče em pskytne K ient Bance veškeru ptiebnu sučinnst; prh ásit Úvěr včetně rjrkrj a všech da ších peněžitfch ph edávek Banky z tét Smluvy Úvěru za sp atn! v jí určené. hritě; píípadně 6/8

7 dstupit d tét Sm uvy uvěru. dstupením d tét Sm uvy uvěru zanika,ji všechna práva a d uhy Banky a K ienta z tét Sm uvy Úvěru s vfjimkami stanvenfmizáknem (napi. s vljimku práva Banky na zap acení sm uvní pkuty, urku z prd ení a náhrady škdy vznik é z prušenísm uvní pvinnsti). Pkud Banka dstupí d tét Sm uvy t]věru, je K ient pvinen d 5 pracvních dnú d dručení dstupení sp atit Uvěr a zap atit urky narst é v den jeh sp acení a statní peněžité d uhy Klienta z tét Sm uvy tivěru. dstupení d tét Smluvy tjvěru nemá v iv na zajištění btunťr z tét Sm uvy Úvěru. 'Nastane- ijinéprušenítétsm uvyúvěrunežje pdstatné prušenítét.sm uvy Úvěru neb jiná závažná skutečnst pd e dst. 1 a 2 thi č ánku, je Bánka právněna pskytnut K ientvi ddatečnu hůtu k nápravě takvéh prušenív délce a espř 1 měsíc. Nesp ní i K ient své pvinnsti ani p- uplynutí tét hrity, je Banka právněna pstupvat bdbně jak pii pdstatném prušenítét Sm uvy tjvěru. 5. Sm qvní pkuty. Pii každém jednt ivém prušeníněkteréh dluhu neb pvinnsti Klienta pd e tét Sm uvy věru, zejména pvinnsti pd e čl. V, V neb Vl tét Smluvy t]věru, mrjže Banka p klientvi pžadvát zap acení sm uvní pkuty ve vr!ši ,00 Kč (slvy: padesát tisíc krun českfch). dstupení d tét Sm uvy tjvěru, prh ášení Úvěru a da šíchnesp atnfch ph edávek z Úvěru za sp atné, existence k nstí vy učr'jícíchdpvědnst ani nedstatek zavinění K ienta nezptisbují zánik ph ed'ávky Banky na sm uvní pkutu. Zap acením smluvní pkuty nezaniká pvinnst K ientasp nit frušenf d uh aninárk Banky na náhradu škdy v p ném rzsahu a její práv rea izvat nápravná patíení. Banka má práv vfši smluvní pkuty píiměieně snížit. Banka je právněna pžadvat sm uvní pkutu, jakmi e se dzví prušení pvinnsti z tét Sm uvy t]věru a písemně Klienta na tut skutečnst upzrní. Pkud prušenípvinnsti K ienta je Banka právněna pžadvat sm uvní pkutu i pakvaně. K ient zap atí trvá' sm uvní pkutu Bance na zák adě písemnévfzvy Banky, ve které Banka uvede důvd jejíh up atnění, její vfši, hritu splatnsti, která nebude kratšínež 5 ka endáťníctr dnrj, a čís rjčtu, kam má byt šní uvni.pkuta záf acena. Pkud K ient nezap atí sm uvní pkutu ve hůtě uvedené ve v'/zvě, má Banka práv itrhnut sm uvní pkutu z Běžnéh tičtu neb z jakéhk ijinéh rjčtu, kten.f Banka pr K ienta vede. Banka má ved e sm uvní pkuty práv na náhradu škdy vznik é z prušenípvinnsti, ke kterému se sm uvní pkuta vztahuje' a t v p né vr.fši. Skutečnst, Že K ient známi Bance, Že pruši neb prušíprávní pvinnst, a upzrni na mžnénás edky, jej nezbavuje pvinnsti zap atit sm uvní pkutu a nahradit Bance škdu tímt prušenímzp sbenu v p né u ši. 6. Úrgk.z rd ení. Sazba z prd ení se sjednává ve vfši sazby 1.ku Úvěru se zvt./šením '10 % rčně. běžnfch rkrj z Úvěru pd e tét Sm uvy článex lx závěnečná ustanvení VP a Ceník. Tut Sm uvu tjvěru zak ádany Závazek se Íídízejména tut Smluvu t1věru a dá e pak VP a Ceníkem, které jsu jeji suěástí. Pdpisem tét Sm uvy tjvěru K ient ptvzuje, Že se seznámi s VP a Ceníkem a suh así s jejich p atnstí a rjčinnstípr Závazek' K ient ptvzuje, že sije vědm pvahy a hdnty p nění, která si sm uvní strany maji pskytnut pd e tét Sm uvy tjvěru, suh así s pdmínkami a cenami těcht p nění, prh ašuje, ze rieie -p nění, která by vtiči sbě by a v hrubém nepměru a vzdává se práva pžadvat zrušení tét Sm uvy r]věru z d vdu hrubéh nepměru plnění. 4' 5. K ient ptvzuje, Že: všechny dlžky bsažené v tét Sm uvě tjvěru (ve znění VP) jsu mu srzumite né a nejsu pr něj nev'fhdné, tat Sm uva Úvěru se nedchy uje d bvyk fch pdmíneř ujednávanfch v bdbnfch píípadecha vzdává se jakfchk i práv a nárkri, které by mu mh y ve vztahu k nesrzumite nsti a nevfhdnsti d žek či bvyk sti pdmínek pťípadně vzniknut. Sm uvní strany se dhd y, že pr tent sm uvní vztah se nepužijí ustanvení s 1799 a $ 1800 zákna č' Sb., bčanskf zákník, v platném znění, tedy ustanvení, která upravují dkazy na bchdní pdmínky ve frmu áívfch sm uvách a bsahují pdmínky p atnsti činnsti piípadně nesrzumite nfch neb btížně čite nfch d Žek. a Účinnst Sm uvy Úvěru. Tat Smluva Úvěru nab vá p atnsti a ričinnsti kamžikem pdpisu všech sm uvních stran. Sm uvní strany se dhd y vy učit pužití s 1978 dst. 2 bčanskéhzákníku, v p atném znění, tedy Že marné up ynutí ddatečnélhúty nemá za nás edek autmatické dstupení d tét Sm uvy věru. Pčet whtvení. Tat Smluva bdrže a a espď 1 vyhtvení. věru je uzaviena v t ika vyhtveních ' aby každá ze sm uvních stran Změna Sm uvy tjvěru. Tut Sm uvu Úvěru ze měnit a dplřvat puze písemnfmi dáatky, nestanví- i tat Sm uva věru neb VP jinak. Frma dkument píedanrích K ientem Bance' Stanví- i tat Sm uva věru pvinnst K ienta píed Žit Bance iakfk i dkument, aniž by by vfs vně stanven, zda má blt takvf dkument píed Žen v riginá e či v jiné frmě, je K ient pvinen píed Žit takv! dkument v riginále neb Úiedně věiené kpii, neakceptuje. i Banka v knkrétním pťípadě prstu kpii. 7t8

8 6../',/t Zavedení měny eur. Pkud djde k zavedení měny eur v Českérepub ice a nahrazení českéměny měnu eur, a k suvisejícím změnám referenčníchúrkvých sazeb, /, /Í.Ú,/ bude Úvěr evidvaný v českéměně nadá e veden', úrčena sp ácen v měně eur, přičemžpřepčet čerpanéa v dané dbě zatím nesp acené částky Úvěru bude prveden pd e závazně stanvených keficientů, resp' jiným pr ten případ stanvenýmzávazným způsbem; a úrkvá sazba bude stanvvána v závis sti na přís ušnéúrkvé sazbě, jež bude zavedena vždy pr Úrkvé bdbí pd e tét Smluvy úvěru, a s maržístanvenu Banku v závis sti na (i) pdmínkách dhdnutých pr pskýnutý Úvěr, (ii) vnitřních pravidlech a pstupech Banky pr stanvvání úrkvých sazeb pr Úvěry s pdminkami bdbnými pskýnutému Úvěru a (iii) pdle situace na finančníchtzíóh, na kteých se Banka refinancuje. ptm: 7. Kresndenčni adresa. Písemnsti budu zasílány takt: Bance na adresu: Česká spřitelna, a.s., pbčka v( pavě, Náměstí Repub iky , PsČ a statním sm uvním stranám na přís ušnu adresu uvedenu v záh avi tét Sm uvy úvěru. V případě změny adresy u kterék i ze sm uvních stran budu písemnsti zasí ány na adresu, která bude přís ušnu sm uvní stranu v dstatečnémpředstihu písemně známena statnim sm uvním stranám. Pkud K ient vědmě zmaří dručeni zási ky, p atí, Že zási ka mu řádně dš a. 8. Sučásti Sm uw úvěru. K ient tímt vrýs vně ptvzuje, Že by upzrněn na t' že č. X dst. '1 tét Sm uvy Úvěru bsahuje d Žku dkazující na všebecné bchdní pdmínky (VP) a ceník (Ceník), které jsu suěástí Závazku' K ient ptvzuje, žezávazek a vzájemná práva a pvinnsti K ienta a Banky se řídínejen tut Sm uvu úvěru, a e i všebecnými bchdními pdmínkami (VP) a ceníkem (Ceník). K ient ptvzuje, Že by se zněním všech v'ýše uvedených dkumentů seznámen, Že rzumí právům a pvinnstem tam bsaženým, že s nimi suh así a zavazuje se ddržvat své pvinnsti pd e těcht dkumentů. V( dne Česká spťite na, a.s. TituI, jmén, pííjmení Funkce Ing. Dagmar Vitáskvá bankéí pr veťejny a neziskw sektr jmén, piíjmení Funkce Ing. Danie a Magervá firemní bankér TituI, pdpis pdpis v( dne Mikrregin chrany vdních zdrj rřesrlv piíjmení František Lďtrivka Trva! pbyt TŤeština 14, Úsv Rdné čís (datum narzení) Druh a čís prrjkazu ttžnsti P: piedseda svazku Funkce -ly\ Titul, jmén, s-" " ^ď t9 -.d- "uš't-3 ď 6 pdpis -.{$.s$<e"š piíjmení ZuzanaKašíkvá ^"".ť9 pbyt' Stavenice 23,78gTÚsv.u"^*..\-. Rdné čis (datum narzení) ď Druh a čís prrikazu ttžnsti P: l l l štmístpťedsedkyně svazku Funkce Titu, jmén, Trvaif v( pavě pdpis dne Ptvrzuji, Že s v'ljimku píipadnfch pdpisút věťenfch ntáiem neb jinu právněnu sbu každá z vfše uvedenfch Ing. Dagmar Vitáskvá - bankéí pr verejnf a neziskvf sektr šp"i l imén; prij.mání á funkce véruiicíh piácuníká ČéšŘé Titul., 8/8

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami)

TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami) Odbr dzru a kntrly ve ejné správy Ministerstv vnitra Praha NOVELA ZÁKON O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ (se zapracvanými p ipmínkami) pdle stavu k 18. b eznu 2011 1 OBSAH: ÁST

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více