2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače"."

Transkript

1 Predikční metody "in silico" a softwarové nástroje pro REACH a CLP Ing. Tomáš Novotný Ing. Zuzana Heřmánková TECHEM CZ, s.r.o., Ondříčkova 48, , Praha 3, Česká Republika Souhrn Rozsáhlé legislativní požadavky vyvolané Nařízením REACH a Nařízením CLP významně zvýšily nároky na provádění testů toxicity a ekotoxicity v Evropě. Vzhledem k časové náročnosti, finanční nákladnosti a především s ohledem na potřebu značného množství laboratorních zvířat k provádění těchto testů jsou vyvíjeny alternativní metody k určování toxicity a ekotoxicity chemických látek. Významnou perspektivní skupinu těchto metod tvoří výpočetní metody, označované jako metody in silico. Výpočetní metody jsou založené na vztahu mezi strukturními vlastnostmi chemických látek a jejich biologickými, potažmo toxikologickými účinky. Tento článek je přehledem metod a přístupů in silico a jejich možností použití pro plnění povinností legislativy REACH a CLP a uvádí praktické příklady v jejich aplikaci. 1. Úvod Dne vstoupilo v platnost významné evropské chemické nařízení, obecně známé pod akronymem REACH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006). Jedním z cílů a důvodů přijetí Nařízení REACH je prohloubit znalosti o nebezpečných vlastnostech jednotlivých chemických látek používaných v rámci Evropské unie. V konečném důsledku by se na evropském trhu neměly vyskytovat látky, jejichž nebezpečné vlastnosti (toxikologické, ekotoxikologické a fyzikálně-chemické) nebyly dostatečně prostudovány, popsány, zhodnoceny a experimentálně prokázány. Experimentální testování toxikologických a ekotoxikologických vlastností všech látek uváděných na trh evropské unie vyžaduje značné množství laboratorních zvířat. V souladu s principy ochrany zvířat je Nařízení REACH koncipováno tak, aby potřebné množství testovacích organismů bylo minimální. Jeden z klíčových principů REACH stanovuje provádění nových studií na obratlovcích pouze jako poslední možnost, nejsou-li ke spolehlivému popisu toxicity a ekotoxicity látek dostatečně průkazné výsledky jiných alternativních metod. Mechanismy vyplývající z Nařízení REACH současně také omezují zdvojování již provedených studií [1]. Z důvodů ochrany laboratorních zvířat je důležité omezit množství prováděných testů tam, kde to není nezbytné a kde je to zdůvodnitelné [2]. Legislativa REACH vyžaduje po průmyslu vyhodnocení toxicity nejen u nových chemických látek, ale i u desítek tisíc existujících chemických látek, které jsou již vyráběny, ale nikdy nebyly předmětem důkladného testování. Dosažení tohoto cíle tradičním experimentálním testováním na zvířatech by trvalo desetiletí, bylo by velice nákladné a bylo by použito mnoho milionů obratlovců. Je proto důležité, že právní předpisy výslovně podporují inovace v hodnocení toxicity a vyžadují využívání existujících dat. V této souvislosti jsou metody in silico potenciálně neocenitelné, protože využívají výpočetních metod k rozšíření stávajících experimentálních dat a mohou být použity pro rychlejší posouzení tisíců chemikálií [3].

2 2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače". Existuje mnoho různých typů in silico metod, které byly vyvinuty pro charakterizaci a predikci výsledků testů toxicity chemických látek pro člověka a pro životní prostředí. V současné době se tyto metody již používají i pro regulační účely a lze předpokládat, že v blízké budoucnosti bude jejich role ještě mnohem významnější [4]. Účelem in silico toxikologie je poskytnout techniky pro získání relevantních dat nebo dat pro predikci osudu a účinku chemických látek. V tomto smyslu má výraz in silico shodné použití jako termíny in vitro a in vivo. Existuje samozřejmě mnoho výhod technik in silico, včetně jejich nákladové efektivity, rychlosti ve srovnání s tradičním testováním a snížení počtu potřebných testovacích zvířat [5]. In silico nebo výpočetní toxikologie jsou oblastí s velmi aktivním rozvojem a značným potenciálem [6]. Průmysl v Evropě nyní čelí naléhavé potřebě poskytovat toxikologické údaje o svých stávajících a nových látkách s cílem udržet trh pro své výrobky a podpořit svůj ekonomický zájem. V konečném důsledku by díky legislativě REACH mohlo dojít k situaci, kdy nedostatek údajů o chemických látkách by mohl znemožnit jejich uplatnění na trhu. Pro mnoho osob v chemickém průmyslu je tedy velmi atraktivní možnost využít levnější a rychlejší způsoby hodnocení toxicity [7]. Existuje nejméně sedm důvodů, proč používat in silico metody v rámci REACH [7]: 1. Inovace hodnocení toxicity je podporována právními předpisy REACH, přičemž vývoj alternativních metod je zde uveden jako jeden z hlavních účelů REACH. 2. Čas potřebný pro získání údajů požadovaných dle REACH pro desítky tisíc existujících chemikálií by byl velmi dlouhý. Pokud by byly použity in vivo přístupy, zřejmě by testování trvalo desetiletí. Avšak tam, kde jsou již k dispozici dostatečná experimentální data z in vivo nebo in vitro testů podobných látek, mohou být in silico metody použity pro posouzení tisíců chemikálií, a to v časovém horizontu dnů. 3. V Evropě je v současnosti nedostatek laboratoří schopných provádět in vivo testy u tak velkého počtu látek. Naopak metody in silico mohou být prováděny na běžných kancelářských počítačích, bez nutnosti investic do drahého laboratorního vybavení. 4. Hodnocení pomocí in vivo metod by vyžadovalo náklady v řádech miliard eur. Alternativní metody, zejména metody in silico, jsou řádově levnější variantou. 5. Pokud by byly využívány výhradně metody in vivo, bylo by při hodnocení použito mnoho milionů obratlovců. Alternativní metody mohou snížit nebo v určitých specifických případech i zcela nahradit používání laboratorních zvířat pro testování. 6. In silico metody nabízejí nástroje pro stanovení priorit chemických látek podle jejich předpokládané toxicity. To znamená, že potřebný čas, ekonomické náklady a použití obratlovců mohou být sníženy jednoduše použitím tradičních in vivo testů u těch látek, u kterých je největší pravděpodobnost vysoké toxicity a vyšší riziko nebezpečnosti.

3 7. Prediktivní schopnost in silico metod umožňuje proaktivní přístup v rámci vývoje produktů a regulační toxikologie. Hodnocení toxicity by mohlo přinést významný růst v oblasti vývoje produktů a rozhodovacích procesech.

4 3. Typy in silico metod 3.1 SAR a QSAR SAR (Structure-Activity Relationship) je obecným označením metod a modelů pro rozbor a popis kvalitativních vztahů strukturálních vlastností látek a jejich vlivu na fyzikální, chemické či biologické vlastnosti. Ke kvantifikaci těchto vztahů pak slouží metody a modely QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). V obecné rovině jsou SAR a QSAR statistickými modely popisující vztah typicky mezi strukturálními či fyzikálně-chemickými vlastnostmi látky a jejich chemickými vlastnostmi či biologicky účinky. K vytvoření modelů (Q)SAR je využíváno standardních postupů a metod statistiky, vytěžování dat (data mining) a strojového učení. Vytvoření modelu obvykle vyžaduje použití rozsáhlého množství dat a informací o značném počtu chemických látek chemických struktur. Tyto informace pak tvoří trénovací, testovací a validační množinu pro sestavení modelu. Po důkladné validaci a ověření spolehlivosti modelu jsou následně vytvořená pravidla uplatňována na chemickou strukturu, jejíž vlastnosti chceme odhadnout. Nařízení REACH zvlášť označuje přístup read-across (analogický přístup), který je podmnožinou metod (Q)SAR. Jedná se o odvozování vlastností látek na základě vlastností látek strukturně podobných (analogických). Hlavní rozdíl mezi (Q)SAR v obecném slova smyslu a přístupem read-across je to, že modely (Q)SAR jsou často založeny na větším množství chemických látek a jsou obvykle více formalizovány ve svém popisu [8]. 3.2 Read-across (analogický přístup) Přístupem read-across (do češtiny překládaném jako analogický přístup ) je označováno využití dat/informací o určité chemické struktuře a posouzení významu a relevance těchto informací vzhledem k jiné chemické struktuře. Jedná se o postup, při kterém je jedna nebo více vlastností chemické látky odvozena na základě srovnání s chemickou látkou s podobnou strukturou či fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Tento přístup lze aplikovat k posouzení fyzikálně-chemických vlastností, toxicity, osudu látky v životním prostředí či ekotoxicity. Read-across může být provedeno kvalitativně nebo kvantitativně. Kvalitativní přístup read-acrosss je použitím principu SAR (Structure-Activity Relationship), kvantitativní přístup pak za podmnožinu metod QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). Predikce toxicity metodou read-across se opírá o dva klíčové kroky: a) identifikaci strukturně podobné (analogické) látky, či identifikaci chemické substruktury, která je společná pro obě látky (jak pro látku výchozí se známými vlastnostmi, tak pro látku cílovou s neznámými vlastnostmi) b) využití předpokladu, že přítomnost (nebo absence) vlastnosti/účinku pro látky lze odvodit z přítomnosti (nebo absence) vlastnosti/účinku látky strukturně podobné. Tento předpoklad vychází ze základní teorie, že toxikologické, biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti látky jsou určeny její strukturou. Na základě tohoto předpokladu lze usoudit, že strukturně

5 podobné (analogické) látky budou (do určité míry) vykazovat podobné vlastnosti. Klíčovou otázkou pak je zhodnocení vzájemné strukturní podobnosti látek. Výsledkem kvalitativního přístupu read-across je určení pozitivního/negativního (respektive přítomnosti či absence) účinku či vlastnosti (například zda má daná látka senzibilizační účinky, či nemá). Kvantitativní přístup read-across pak tento účinek kvantifikuje (například zjištění hodnoty EC50).

6 Varianty použití přístupu read-across Přístup read-across může být uplatněn jakýmkoliv ze čtyř následujících způsobů z hlediska počtu výchozích a cílových látek: Jedna na jednu (jedna výchozí látka k odhadu vlastností jedné cílové látky) Více na jednu (dvě nebo více výchozích látek k odhadu vlastností jedné cílové látky) Jedna na více (jedna výchozí látka k odhadu vlastností více cílových látek) Více na více (dvě nebo více výchozích látek k odhadu vlastností více cílových látek) [8] 3.3 Sdružování látek Příloha XI k nařízení REACH umožňuje hodnotit vlastnosti chemických látek pomocí sdružování (např. do chemických kategorií ). Chemickou kategorii představuje skupina chemických látek, jejichž fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti jsou s největší pravděpodobností velmi podobné nebo sledují určitý pravidelný vzor v důsledku strukturální podobnosti. Na základě tohoto pravidelného předvídatelného vzoru lze u látek sdružených v dané kategorii určit jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, osud v životním prostředí, účinky na životní prostředí a účinky na lidské zdraví. Podobnosti chemických látek mohou být založeny na: společné funkční skupině (např. aldehydová, epoxidová, esterová, atd.) vztahující se ke specifické aktivitě společných prekurzorech nebo společných rozkladných produktech při fyzikálních, biologických či chemických procesech, které vedou ke strukturně podobným chemikáliím (např. přístup společné metabolické dráhy při zkoumání příbuzných látek jako například kyselin/esterů/solí) inkrementální a stálé změně v celé kategorii (např. kategorie látek s rostoucí změnou v délce řetězce a výslednou změnou ve vlastnostech těchto látek) Pokud stávající dostupné experimentální výsledky potvrzují, že chemické látky v dané kategorii vykazují shodné nebo předvídatelné vlastnosti, pak lze pro posouzení vlastností chemikálií využít interpolace (nebo v odůvodněných případech i extrapolace) namísto provádění dodatečných laboratorních zkoušek [8]. 3.4 Analýza trendu Analýza trendu může být použita, pokud jednotlivé látky v dané kategorii vykazují pravidelné předvídatelné zvýšení nebo snížení účinku (například konstantní pokles hodnoty LD50 s rostoucí změnou v délce řetězce). Interpolací či extrapolací lze pak predikovat vlastnosti látek v dané kategorii, jež jsou seřazeny podle hodnoty parametru, která determinuje daný účinek (například rozdělovací koeficient oktanol-voda v případě ekotoxicity). Ve statistické terminologii je metoda analýzy trendu lineární regresní analýzou (respektive obvykle spíše multilineární regresní analýzou) a následnou interpolací či extrapolací. Obecně platí, že interpolace je vždy preferována před extrapolací, kterou lze využít jen ve velmi důsledně odůvodněných případech, neboť u extrapolace je vyšší riziko náhlé změny ve sledovaném trendu a tudíž riziko významné odchylky predikce. Interpolace může být

7 prováděna s vysokou mírou spolehlivosti, zejména pokud je řada známých experimentálních hodnot monotónní (všechny vykazují zvýšení nebo snížení). Důsledná interpretace a zdůvodnění a patřičná obezřetnost při predikci je zapotřebí v případě, že jedna nebo více hodnot jsou vyloučeny z trendu [8].

8 Na obr. 1 je znázorněno schéma jednotlivých způsobů doplňování chybějících dat pro chemické látky. Chemikálie 1 Chemikálie 2 Chemikálie 3 Chemikálie 4 Vlastnost 1 Vlastnost 2 Vlastnost 3 Vlastnost 4 Aktivita 1 SAR/Read- Across Interpolace Extrapolace QSAR známý datový bod neznámý datový bod Obr. 1: Grafické znázornění způsobů vyplňování chybějících dat (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/predictive_toxicology/background/chemicalcategories-and-read-across) 4. Dostupné softwarové nástroje pro praktické využití metod in silico 4.1 OECD (Q)SAR Application TOOLBOX Jedná se o softwarový nástroj vyvinutý pod záštitou OECD distribuovaný jako freeware. QSAR Toolbox je samostatná softwarová aplikace určená pro použití vládními organizacemi a orgány státní správy, chemickým průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami k určení chybějících (eko)toxikologických údajů nezbytných pro posouzení nebezpečnosti chemických látek. Jedná se o rozsáhlý databázový systém umožňující analýzu vzájemných vztahů mezi biologickou aktivitou hodnocené látky a stejnou vlastností u jiných příbuzných látek. QSAR Toolbox zahrnuje data z řady databází obsahujících výsledky experimentálních studií. Tento software je vhodný především pro vytváření kategorií strukturně a fyzikálně-chemicky podobných látek. Nejnovější verzí je (Q)SAR Application Toolbox 3.0, která byla vydána v říjnu 2012 [9]. 4.2 EPI SUITE

9 Tento software je vyvinutý jako freeware agenturou US EPA (US Environmental Protection Agency) a je ve velké míře používaný vládními a průmyslovými organizacemi zejména pro posouzení vlastností nových a stávajících průmyslových chemikálií. Tento software umožňuje predikci zejména fyzikálně-chemických vlastností, ale rovněž i některých ekotoxikologických vlastností chemických látek [9]. 4.3 TOXTREE Toxtree je flexibilní a uživatelsky příjemná open-source aplikace, která rozděluje chemické látky do kategorií a umožňuje predikci různých druhů toxických účinků látek pomocí rozhodovacích stromů. Nejnovější verze (2.5.0) je ze srpna 2011, která zahrnuje mimo jiné i implementace těchto rozhodovacích stromů: Cramerovo klasifikační schéma, Verhaarovo schéma pro určení toxicity pro vodní organismy, rozhodovací strom BfR pro predikci kožní dráždivosti a leptavých účinků na kůži, rozhodovací strom Benigni-Bossa pro predikci mutagenity a karcinogenity, rozhodovací strom START pro predikci persistence/biodegradačního potenciálu [9]. 5. Praktické příklady využití in silico metod Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas (analýza trendu) Nejjednodušším typem predikce vlastnosti chemické látky je analýza trendu. Tato metoda je velmi dobře aplikovatelná na řadu látek, které vykazují určitý pravidelný trend v dané vlastnosti. Nejlepším příkladem, pro který je tato metoda dobře použitelná, jsou homologické řady chemických látek (např. alkoholy, acetáty). Naopak jako nevhodné se jeví skupiny látek obsahující isomery (např. m-xylen, o-xylen, p-xylen). Níže uvedený praktický příklad je ukázkou predikce ekotoxické hodnoty LC50/96h pro Pimephales promelas (Střevle potoční) interpolací (pro acetáty). Na obr. 2 je graficky znázorněna závislost hodnot ekotoxicity LC50/96h pro Pimaphelas promelas na molekulové hmotnosti jednotlivých látek (acetátů), která má exponenciálně klesající charakter. V tabulce a v grafu jsou tučně zvýrazněny známé hodnoty a netučně hodnoty neznámé, tedy predikované. Pro pentyl acetát je výsledná hodnota predikce LC50/96h pro Pimephales promelas 11 mg/l. Data pro všechny látky (acetáty) byla získána z jednoho informačního zdroje z důvodu spolehlivějšího výpočtu. Pro pentyl acetát, heptyl acetát a oktyl acetát nebyly hodnoty z tohoto zdroje dostupné. V jiném informačním však byla nalezena experimentální hodnota LC50/96h pro Pimephales promelas pro pentyl acetát 18 mg/l. V porovnání s tímto zdrojem se predikovaná hodnota příliš neliší [10]. Látka Hodnota LC 50 /96h (mg/l) M (g/mol) Methyl acetát ,08 Ethyl acetát ,11 Propy acetát ,13 Butyl acetát ,16 Pentyl acetát ,19 Hexyl acetát 4 144,21 Heptyl acetát 1,4 158,24 Oktyl acetát 0,5 172,27

10 Tab. 1: Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas Obr. 2: Analýza trendu pro endpoint ekotoxicita LC50/96h pro Pimaphelas promelas Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas (software EPI SUITE) Analýzou trendu uvedenou v předchozím příkladu byla predikována hodnota ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas pro pentyl acetát s výsledkem 11 mg/l. Pro tuto stejnou látku (pentyl acetát) byla provedena predikce ekotoxicity pro ryby pomocí softwarového nástroje EPI SUITE. Jak je patrné z obr. 3 (ve vyznačeném rámečku), výsledná predikovaná hodnota pro pentyl acetát za použití této aplikace činila 11,351 mg/l. Porovnáním obou výsledných predikovaných hodnot ekotoxicity metodou analýzy trendu a pomocí softwarového nástroje EPI SUITE lze dojít k závěru, že obě hodnoty jsou srovnatelné [10].

11 Obr. 3: Predikce ekotoxicity LC50/96h (Pimephales promelas) pro pentyl acetát pomocí aplikace EPI SUITE Predikce kožní dráždivosti či leptavých účinků pomocí rozhodovacího stromu s využitím aplikace Toxtree Dalším názorným příkladem je klasifikace dráždivosti/žíravosti na kůži pro ethyl akrylát pomocí algoritmu rozhodovacího stromu BfR (vyvinutý speciálně pro potřeby určení kožní dráždivosti dle Nařízení REACH a Nařízení CLP), který je implementován v softwarovém nástroji Toxtree. Aby mohla být určena výsledná klasifikace, je nutné zadat některé parametry dané látky (identifikátor SMILES, bod tání, rozpustnost v tucích, povrchové napětí a tenzi par). Rozhodovací strom na obr. 4 klasifikuje ethyl akrylát jako látku s dráždivými účinky na kůži [10].

12 Obr. 4: Klasifikace dráždivosti/leptavých účinků na kůži pro ethylacetát metodou rozhodovacího stromu Predikce kožní dráždivosti či leptavých účinků pomocí OECD (Q)SAR Application Toolbox (metoda read-across) Pro predikci kožní dráždivosti či leptavých účinků ethyl akrylátu přístupem read-across na základě analogických látek byl použit software OECD (Q)SAR Application Toolbox. Výpočet nám dává výslednou hodnotu, která odpovídá klasifikaci látky jako dráždivé pro kůži. Výsledná klasifikace pomocí rozhodovacího BfR stromu a read-across metodou je pro ethyl akrylát shodná a shoduje se také s harmonizovanou klasifikací ethyl akrylátu dle Nařízení CLP [10].

13 Obr. 5: Klasifikace dráždivosti/leptavých účinků na kůži pro ethylacetát metodou read-across 6. Závěr Chemie je důležitou součástí každodenního života. Aby byly interakce s chemickými látkami bezpečné, je nutné znát jejich vlastnosti. Tradiční metody pro určení bezpečnosti chemických látek jsou založeny na laboratorním testování s použitím experimentálních zvířat. Je nicméně velký zájem a značná potřeba rozvoje metod alternativních k tradičnímu testování. Velkou pozornost mezi in silico metodami vyvolal zejména přístup read-across, u něhož se předpokládá, že bude důležitou alternativou k tradičnímu testování na zvířatech pro plnění povinností vyplývajících z Nařízení REACH [11, 12]. Praktické zkušenosti s uplatňováním přístupu read-across byly získány (mimo jiné) v roce 2010 v souvislosti s registrací prvních látek podle Nařízení REACH (látky vyráběné nebo dovážené v množství přesahujícím 1000 t/rok). Možnost využít levnější a rychlejší způsoby hodnocení toxicity je velmi atraktivní zejména pro zástupce průmyslu. Postoj průmyslu k těmto alternativním metodám bezprostředně souvisí s jejich přijetím regulačními orgány [13]. Dne 30. června 2011 Evropská chemická agentura zveřejnila zprávu o používání alternativních metod k testování vlastností látek v souladu s REACH. Pro predikci toxicity látek v první registrační vlně (2010) byl přístup read-across druhým nejčastěji používaným způsobem při vážení důkazů pro určení toxických či ekotoxických vlastností látek. Celkově vzato byla hlášena úspěšná aplikace metod in silico v registračním procesu REACH [14], přičemž je očekáván další prudký rozvoj těchto metod, které mají při implementaci Nařízení REACH sehrát klíčovou roli.

14 Literatura [1] A. Poth and M. Jaeger: Alternative testing The intelligent way to REACH compliance, AATEX 14, Special Issue, , Proc. 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences, August 21-25, 2007, Tokyo, Japan. [2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), článek 25, odstavec 1. [3] ECHA: Guidance in a nutshell: Registration data and dossier handling. 2009, 14 & 19. [4] H. Raunio: In Silico Toxicology Non Testing Methods, Front Pharmacol. 2011; 2: 33. [5] M. T. D. Cronin and J. C. Madden: In silico Toxicology An Introduction, School of Pharmacy and Chemistry, Liverpool John Moores University, Byrom Street, Liverpool L3 3AF, UK. [6] R. J. Kavlock, G. Ankley, J. Blancato, M. Breen, R. Conolly, D. Dix, K. Houck, E. Hubal, R. Judson, J. Rabinowitz, A. Richard, R. Setzer R., I. Shah, D. Villeneuve, E. Weber: Computational toxicology-a state of the science mini review. Toxicol. Sci. 103, 14 27, (2008). [7] E. Benfenati, R. G. Diaza, A. Cassano, S. Pardoe, G. Gini, C. Mays, R. Knauf and L. Benighaus: The acceptance of in silico models for REACH: Requirements, barriers, and perspectives, Chemistry Central Journal 2011, 5:58. [8] G. Patlewicz: Chemical Categories and Read Across, EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE, Institute for Health and Consumer Protection Toxicology and Chemical Substances Unit European Chemicals Bureau, I Ispra (VA) Italy, 2005 EUR EN [9] M. F. Gatnik and A. Worth: Review of Software Tools for Toxicity Prediction, JRC Scientific and Technical Report, EUR EN 2010 [10] TECHEM CZ: Závěrečná zpráva o řešení programového projektu programu výzkumu a vývoj MPO: Výzkum predikčních metod hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek (2012) [11] G. Schaafsma, E. D. Kroese, E. L. P. J. Tielemans, J. J. M. Van de Sandt, C. J. Van Leeuwen: REACH, non-testing approaches and the urgent need for a change in mind set. Regul. Toxicol. Pharmacol. 53 (1), 70 80, [12] EC, Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. Off. J. Eur. Union, L396/1 of Commission of the European Communities. [13] L. Bassan, A. Worth, qsar Comb Sci., 27, pp (2008).

15 [14] H. Spielmann, U. G. Sauer and O. Mekenyan: A Critical Evaluation of the 2011 ECHA Reports on Compliance with the REACH and CLP Regulations and on the Use of Alternatives to Testing on Animals for Compliance with the REACH Regulation, ATLA 39, , 2011.

Metody in silico. stanovení výpočtem

Metody in silico. stanovení výpočtem Metody in silico stanovení výpočtem Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

QSAR Application Toolbox nářadí pro tvorbu validovaných modelů QSAR

QSAR Application Toolbox nářadí pro tvorbu validovaných modelů QSAR QSAR Application Toolbox nářadí pro tvorbu validovaných modelů QSAR Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 10042, Praha 10 Marian Rucki, Miloň Tichý, 2008 Stručný úvod OECD aktivita pro zvýšení akceptování

Více

Průmyslová ekologie 2010, Žďár n/s

Průmyslová ekologie 2010, Žďár n/s QSAR a QTTR V ODHADU RIZIK EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM (METODY IN SILICO) a A JEJICH VALIDACE Miloň Tichý, Marián Rucki Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 10042 Praha 10 mtichy@szu.cz Průmyslová ekologie

Více

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30.

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30. Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH Webinářo požadavcích na informace 30. listopadu 2009 Přehled Nařízení REACH a zkoušky in vitro Kritéria pro použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá žluť FEPREN TM Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá žluť FEPREN TM Y BEZPEČNOSTNÍ LIST podle REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 21.6.201

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 21.6.201 Datum vydání: 21.6.2010 Datum tisku: Datum revize: BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 21.6.201 0 Kód dokumentu: 01020 Název výrobku:

Více

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

QUARTZ REFRACTORY SHAPE

QUARTZ REFRACTORY SHAPE BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 13. 7. 2010 Datum tisku: Strana: 1 / 6 Datum revize: Kód dokumentu: 528-018, 528

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 453/2010 Dle anglického originálu ze dne: 16.12.2013 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: NARA BLOC 1.2 Příslušná určená použití

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Role zkoušek na zvířatech v rámci zajišťování bezpečného používání chemických látek

Role zkoušek na zvířatech v rámci zajišťování bezpečného používání chemických látek REACH Informační list ECHA-12-FS-08-CS Role zkoušek na zvířatech v rámci zajišťování bezpečného používání chemických látek Cílem nařízení REACH je zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Jak připravit toxikologické souhrny v nástroji IUCLID a jak odvodit DNEL Praktický průvodce 14

Jak připravit toxikologické souhrny v nástroji IUCLID a jak odvodit DNEL Praktický průvodce 14 Jak připravit toxikologické souhrny v nástroji IUCLID a jak odvodit DNEL Praktický průvodce 14 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

Bezpečnostní list návod na úpravu

Bezpečnostní list návod na úpravu Bezpečnostní list návod na úpravu Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Bezpečnostní list návod Od 1.12.2012 musí být bezpečnostní listy na směsi v souladu s povinným formátem podle

Více

Základem GPS je REACH. Konference ChemLog a GPS Praha, 22. 9. 2011 Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum

Základem GPS je REACH. Konference ChemLog a GPS Praha, 22. 9. 2011 Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum Základem GPS je REACH Konference ChemLog a GPS Praha, 22. 9. 2011 Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum ICCA International Council of Chemical Associations» 1989» Reprezentuje (zejména) výrobce po celém světě»

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo K detekci cytochromoxidasy. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Ostatní značení výrobku: 3000 Lakeview Avenue,St. Joseph, Michigan 49085, USA Telefon: 001 800 292 6141 1.3.2

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Ostatní značení výrobku: 3000 Lakeview Avenue,St. Joseph, Michigan 49085, USA Telefon: 001 800 292 6141 1.3.2 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 ve smyslu novel) Datum vydání: 29. 6. 2000 Datum tisku: 25. 6. 2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: 20.

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Informace o výzkumné organizaci

Informace o výzkumné organizaci Informace o výzkumné organizaci 1. Uveďte, prosím, typ výzkumné organizace Veřejná Soukromá Jiný typ (prosím uveďte) 2. Zabývá se vaše organizace vývojem látek chemické povahy?, výzkum/vývoj látek, výzkum/vývoj

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Vyskocilova 1/1410 140 21 Praha 4 Czech Republic Telefonní číslo +420 26130 7310

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Vyskocilova 1/1410 140 21 Praha 4 Czech Republic Telefonní číslo +420 26130 7310 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Označení přípravku Synonymum/synonyma Použití látky nebo přípravku Verze č. 02 Datum revize Chemická rodina Číslo CAS Identifikace

Více

Verze: 2.1 Datum revize: 13.01.2012

Verze: 2.1 Datum revize: 13.01.2012 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : hnojiva 1.3

Více

P/n: 501-001, 501-005, 501-015, 501-020, 501-022, 501-040, 501-130, 502-202, 502-433, 502-434,

P/n: 501-001, 501-005, 501-015, 501-020, 501-022, 501-040, 501-130, 502-202, 502-433, 502-434, BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 21.6.2010 Datum tisku: 21.6.2010 Strana: 1 / 6 Datum revize: Kód dokumentu: 00020

Více

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009

Aktuální informace k REACH a GHS. Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 Aktuální informace k REACH a GHS Ing. Šárka Klimešová Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Skalský Dvůr, 25. 27.5.2009 REACH Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 ze dne 18.prosince

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kód dokumentu: 02680_R2CZ 21.1.2010 Název výrobku: MICROID DIAMOND COMPOUND EXTENDER

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kód dokumentu: 02680_R2CZ 21.1.2010 Název výrobku: MICROID DIAMOND COMPOUND EXTENDER BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 8.3.2011 Datum tisku: Strana: 1 / 6 Datum revize: 29.6.2000 20.11.2003 Kód dokumentu:

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Legislativa v chemickém průmyslu Základní informace VUOS a.s. Historie: založení 1941 privatizace 1997 člen skupiny Agrofert Počet pracovníků:

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 SONET prášek do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Chemický název látky/obchodní název přípravku: SONET prášek do myček nádobípráškový

Více

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Ing. Petr Vodrážka Analytik anorganická chemie vodrazkapetr@tzus.cz 31.8.2016 Obsah Nebezpečné látky ve stavebních

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

PRINCIP 3R POUŽITELNOST V EKOTOXIKOLOGICKÉ PRAXI. Klára Kobetičová, Alena Nachtigallová, Markéta Chudobová

PRINCIP 3R POUŽITELNOST V EKOTOXIKOLOGICKÉ PRAXI. Klára Kobetičová, Alena Nachtigallová, Markéta Chudobová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 169 173 ISSN 1335-0285 PRINCIP 3R POUŽITELNOST V EKOTOXIKOLOGICKÉ PRAXI Klára Kobetičová, Alena Nachtigallová, Markéta

Více

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav CHEMICKÉ LÁTKY TRH nařízen zení 1907/2006 REACH nařízen zení 1272/2008 CLP nařízen zení 689/2008 dovoz a

Více

Zjišťování toxicity. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.

Zjišťování toxicity. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Zjišťování toxicity Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Zjišťování toxicity kdykoli se dostaneme do kontaktu s novou látkou, zjistíme si její toxicitu! 1) známá - již popsaná látka různé zdroje informací

Více

: Sikaflex AT-Connection

: Sikaflex AT-Connection ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku : Těsnicí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá červeň FEPREN TM TD a TP

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá červeň FEPREN TM TD a TP BEZPEČNOSTNÍ LIST podle REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 2-pyrrolidon, Alkyldiol, Etylenglykol, Glycerol, Substituční trifenylmethanová sůl č. 1, Substituční xanthyliová sůl č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 2-pyrrolidon, Alkyldiol, Etylenglykol, Glycerol, Substituční trifenylmethanová sůl č. 1, Substituční xanthyliová sůl č. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vydání Číslo verze 02 Datum revize

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ)

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ) KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ) 2.4.1 Všeobecné definice 2.4.1.1 Látky ohrožující životní prostředí zahrnují, mimo jiné, kapalné nebo tuhé látky znečišťující vodní prostředí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Rychlý latexový test pro presumptivní

Více

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro reprodukci Toxicita pro reprodukci Třída nebezpečnosti Toxicita pro reprodukci Kód třídy a kategorie nebezpečnosti Kód grafického symbolu Signální slovo Repr. 1A GHS08 Nebezpečí Repr. 1B GHS08 Nebezpečí Repr. 2 GHS08

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Rychlý latexový test, identifikace

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Kvalitativní přímý imunofluorescenční test pro stanovení

Více

Verze 1.0 Datum revize 29.09.2015 Datum vytištění 29.09.2015 (6342/6345/6375) : sdscontact@kcc.com

Verze 1.0 Datum revize 29.09.2015 Datum vytištění 29.09.2015 (6342/6345/6375) : sdscontact@kcc.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : Péče o

Více

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních

Více

Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP)

Přehled hlavních povinnosti vyplývajících z nařízení 1907/2006/ES (REACH) a 1272/2008/ES (CLP) Dodavatel (ten, kdo uvádí látku na trh, ať už je to výrobce, dovozce, distributor nebo následný uživatel) Uvádění chemické látky nebo směsi na trh Klasifikace Látky: podle 356/2003 i podle CLP, od 1.6.2015

Více

PREKLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV Hradec Králové, Role preklinické toxikologie v procesu farmaceu6ckého a biotechnologického vývoje

PREKLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV Hradec Králové, Role preklinické toxikologie v procesu farmaceu6ckého a biotechnologického vývoje PREKLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV Hradec Králové, 5.2.2014 Role preklinické toxikologie v procesu farmaceu6ckého a biotechnologického vývoje Ing. Jana Nováková 1. Fáze vývoje léčiv 2. Legisla6vní prostředí 3.

Více

Nová evropská chemická politika

Nová evropská chemická politika Nová evropská chemická politika REACH Ing. Pavel Bartušek, CSc Ing. Petr Janák, CSc Inotex CO JE TO REACH? Nový systém kontroly chemikálií, kterým by se mělo zajistit, aby se nejpozději do roku 2020 používaly

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Bezpečnostní informace Klasifikace nebezpečnosti látek vychází z požadavků nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH) ve znění nařízení 453/2010 EC 300980 Hydrogen peroxide Datum vydání: 10. 09. 2013 Revize: 3. Nahrazuje dokument: z 17. 11. 2005 1. Identifikace

Více

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky Nebezpečné chemické látky Povinnosti zaměstnavatelů základní informace Bezpečnost práce začíná u každého z nás Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky: (ve

Více

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech

Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech Návrh vyhlášky o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech CHLaP Ing. Hana Krejsová Tel.: 466 823 219 Mobil: 724 400 555 E-mail: hana.krejsova@vuos.com

Více

2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI

2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY část 2, díl 2, kapitola 2.3.2, str. 1 2/2.2.3.2 ÚDAJE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI Pro registraci se požaduje a) technická dokumentace (dossier), která zahrnuje: 1) identifikační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pro detekci koagulázy ve stafylokocích

Více

Rozšířený BL expoziční scénáře

Rozšířený BL expoziční scénáře Rozšířený BL expoziční scénáře EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE HODNOCENÍ RIZIKA Ing. Hana Krejsová Tel: 724278705 H. Krejsova@seznam.cz Kdy se sestavuje bezpečnostní list? Pozor na směsi v obalu Látka je klasifikována

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Technický síran železnatý - heptahydrát

1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Technický síran železnatý - heptahydrát 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) PYROKATECHIN Datum vydání: 18.11.2010 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Indexové

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Milit čistič koupelen Datum vydání: 1.9.2005 Verze Datum revize: 1.11.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Milit čistič koupelen Datum vydání: 1.9.2005 Verze Datum revize: 1.11. Datum revize: 1.11.2008 Strana 1/11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Další názvy přípravku: ---- 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty ILAC ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří Číslo publikace: ILAC - G17:2002 Zavádění koncepce stanovení

Více

Komplexonát tetrasodný hydrát

Komplexonát tetrasodný hydrát BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 18.11.2010 Datum revize: 1.6.2015 KOMPLEXONÁT TETRASODNÝ HYDRÁT ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI

Více

Profi MP4 Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Profi MP4 Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání: 01.06.2015 Nahrazuje vydání z: 02.01.2014 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Synonyma Chemický název a látka Obchodní název Číslo

Více

HLINÍK PRÁŠKOVÝ. Hliník práškový

HLINÍK PRÁŠKOVÝ. Hliník práškový BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC HLINÍK PRÁŠKOVÝ Datum vydání: 18.11.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název:

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Konfirmační test pozitivních vzorků,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2015 COM(2015) 133 final 2015/0066 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení dalších chemických látek do přílohy A Stockholmské

Více

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Glade Sense & Spray Be Cool/Glade Sense & Spray Collection Be Cool/Glade Sense & Spray Be Cool-náplň 1.2 Příslušná

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize: Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: MONTERÁČEK 1.2 Použití přípravku: Prací prostředek na mastnou špínu. 1.3 Identifikace výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Vyvíječ atmosféry pro mikroaerofilní

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: 15 ml transportní zkumavky s médiem

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 23. 08.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 23. 08. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Vyvíječ anaerobní atmosféry, 3,5 l. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce M. Hornychová 23. konzultační den 1 Co v nejbližší době bychom měli v ČR řešit udělat si evidenci - jaké máme nanoprocesy získávat dostatečné znalosti

Více

Podlahy - extra. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení ES 1907/2006 (REACH), čl. 31 EVERSTAR ISO 9001 ISO 14001. Strana 1 z 10 stran

Podlahy - extra. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení ES 1907/2006 (REACH), čl. 31 EVERSTAR ISO 9001 ISO 14001. Strana 1 z 10 stran Strana 1 z 10 stran Datum vydání: 22. 10. 2009 Datum revize:28. 2. 2011 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Název: Další název látky: 1.2.

Více

Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium bicarbonate Molární hmotnost: 79,06 Molekulový vzorec: NH 4 HCO 3

Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium bicarbonate Molární hmotnost: 79,06 Molekulový vzorec: NH 4 HCO 3 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec Datum vydání: 3.4.2014 Datum revize: 1.6.2015 HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

ANALÝZA RIZIK. RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE

ANALÝZA RIZIK. RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ANALÝZA RIZIK RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha OSNOVA Analýza

Více

Praktický průvodce 4: Jak oznamovat upuštění od požadavku na údaje

Praktický průvodce 4: Jak oznamovat upuštění od požadavku na údaje Praktický průvodce 4: Jak oznamovat upuštění od požadavku na údaje PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Informace uvedené v tomto praktickém průvodci nepředstavují právní poradenství a z právního hlediska nepředstavují nezbytně

Více

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ. Petr Skácel Státní zdravotní ústav

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ. Petr Skácel Státní zdravotní ústav HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ Petr Skácel Státní zdravotní ústav Toxikologické studie studie absorpce, distribuce, vylučování a metabolismu studie akutní toxicity, kožní a oční

Více

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) POKYNY V KOSTCE Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají žadatelé o výjimky dostupné

Více

PARTNER FOR COOPERATION VUOS

PARTNER FOR COOPERATION VUOS PARTNER FOR COOPERATION VUOS Kde nás najdete 2 2 VUOS PARTNER FOR COOPERATION VUOS vlastnické poměry AGROFERT HOLDING, a.s. 3 SYNTHESIA, 100% a.s. 100% VUOS, a.s. 3 VUOS PARTNER FOR COOPERATION Historie

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU

CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU Alexandr Fuchs, SZÚ Praha 44. konzultační den SZÚ 10. listopadu 2011 OBSAH Osnova BL podle platného předpisu Klasifikace látek / komponent

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný, 1kg

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorid sodný, 1kg Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Ethanol absolutní denaturovaný 4% acetonu Indexové číslo: 603-002-00-5 Číslo CAS: 64-17-5 Číslo ES (EINECS): 200-578-6 Další názvy látky:

Ethanol absolutní denaturovaný 4% acetonu Indexové číslo: 603-002-00-5 Číslo CAS: 64-17-5 Číslo ES (EINECS): 200-578-6 Další názvy látky: podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 16.6.2011 Datum revize: 1.6.2015 ETHANOL absolutní denaturovaný 4% acetonu ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A

Více

Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst

Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst David Hoksza, Radoslav Krivák SIRET Research Group Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta Karlova Univerzita

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle ES č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle ES č. 1907/2006 tekutý kov ZOL KOV Str. 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace/název přípravku: tekutý kov ZOL KOV Originální název přípravku: tekutý kov ZOL KOV 1.2 Použití přípravku:

Více