2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače"."

Transkript

1 Predikční metody "in silico" a softwarové nástroje pro REACH a CLP Ing. Tomáš Novotný Ing. Zuzana Heřmánková TECHEM CZ, s.r.o., Ondříčkova 48, , Praha 3, Česká Republika Souhrn Rozsáhlé legislativní požadavky vyvolané Nařízením REACH a Nařízením CLP významně zvýšily nároky na provádění testů toxicity a ekotoxicity v Evropě. Vzhledem k časové náročnosti, finanční nákladnosti a především s ohledem na potřebu značného množství laboratorních zvířat k provádění těchto testů jsou vyvíjeny alternativní metody k určování toxicity a ekotoxicity chemických látek. Významnou perspektivní skupinu těchto metod tvoří výpočetní metody, označované jako metody in silico. Výpočetní metody jsou založené na vztahu mezi strukturními vlastnostmi chemických látek a jejich biologickými, potažmo toxikologickými účinky. Tento článek je přehledem metod a přístupů in silico a jejich možností použití pro plnění povinností legislativy REACH a CLP a uvádí praktické příklady v jejich aplikaci. 1. Úvod Dne vstoupilo v platnost významné evropské chemické nařízení, obecně známé pod akronymem REACH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006). Jedním z cílů a důvodů přijetí Nařízení REACH je prohloubit znalosti o nebezpečných vlastnostech jednotlivých chemických látek používaných v rámci Evropské unie. V konečném důsledku by se na evropském trhu neměly vyskytovat látky, jejichž nebezpečné vlastnosti (toxikologické, ekotoxikologické a fyzikálně-chemické) nebyly dostatečně prostudovány, popsány, zhodnoceny a experimentálně prokázány. Experimentální testování toxikologických a ekotoxikologických vlastností všech látek uváděných na trh evropské unie vyžaduje značné množství laboratorních zvířat. V souladu s principy ochrany zvířat je Nařízení REACH koncipováno tak, aby potřebné množství testovacích organismů bylo minimální. Jeden z klíčových principů REACH stanovuje provádění nových studií na obratlovcích pouze jako poslední možnost, nejsou-li ke spolehlivému popisu toxicity a ekotoxicity látek dostatečně průkazné výsledky jiných alternativních metod. Mechanismy vyplývající z Nařízení REACH současně také omezují zdvojování již provedených studií [1]. Z důvodů ochrany laboratorních zvířat je důležité omezit množství prováděných testů tam, kde to není nezbytné a kde je to zdůvodnitelné [2]. Legislativa REACH vyžaduje po průmyslu vyhodnocení toxicity nejen u nových chemických látek, ale i u desítek tisíc existujících chemických látek, které jsou již vyráběny, ale nikdy nebyly předmětem důkladného testování. Dosažení tohoto cíle tradičním experimentálním testováním na zvířatech by trvalo desetiletí, bylo by velice nákladné a bylo by použito mnoho milionů obratlovců. Je proto důležité, že právní předpisy výslovně podporují inovace v hodnocení toxicity a vyžadují využívání existujících dat. V této souvislosti jsou metody in silico potenciálně neocenitelné, protože využívají výpočetních metod k rozšíření stávajících experimentálních dat a mohou být použity pro rychlejší posouzení tisíců chemikálií [3].

2 2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače". Existuje mnoho různých typů in silico metod, které byly vyvinuty pro charakterizaci a predikci výsledků testů toxicity chemických látek pro člověka a pro životní prostředí. V současné době se tyto metody již používají i pro regulační účely a lze předpokládat, že v blízké budoucnosti bude jejich role ještě mnohem významnější [4]. Účelem in silico toxikologie je poskytnout techniky pro získání relevantních dat nebo dat pro predikci osudu a účinku chemických látek. V tomto smyslu má výraz in silico shodné použití jako termíny in vitro a in vivo. Existuje samozřejmě mnoho výhod technik in silico, včetně jejich nákladové efektivity, rychlosti ve srovnání s tradičním testováním a snížení počtu potřebných testovacích zvířat [5]. In silico nebo výpočetní toxikologie jsou oblastí s velmi aktivním rozvojem a značným potenciálem [6]. Průmysl v Evropě nyní čelí naléhavé potřebě poskytovat toxikologické údaje o svých stávajících a nových látkách s cílem udržet trh pro své výrobky a podpořit svůj ekonomický zájem. V konečném důsledku by díky legislativě REACH mohlo dojít k situaci, kdy nedostatek údajů o chemických látkách by mohl znemožnit jejich uplatnění na trhu. Pro mnoho osob v chemickém průmyslu je tedy velmi atraktivní možnost využít levnější a rychlejší způsoby hodnocení toxicity [7]. Existuje nejméně sedm důvodů, proč používat in silico metody v rámci REACH [7]: 1. Inovace hodnocení toxicity je podporována právními předpisy REACH, přičemž vývoj alternativních metod je zde uveden jako jeden z hlavních účelů REACH. 2. Čas potřebný pro získání údajů požadovaných dle REACH pro desítky tisíc existujících chemikálií by byl velmi dlouhý. Pokud by byly použity in vivo přístupy, zřejmě by testování trvalo desetiletí. Avšak tam, kde jsou již k dispozici dostatečná experimentální data z in vivo nebo in vitro testů podobných látek, mohou být in silico metody použity pro posouzení tisíců chemikálií, a to v časovém horizontu dnů. 3. V Evropě je v současnosti nedostatek laboratoří schopných provádět in vivo testy u tak velkého počtu látek. Naopak metody in silico mohou být prováděny na běžných kancelářských počítačích, bez nutnosti investic do drahého laboratorního vybavení. 4. Hodnocení pomocí in vivo metod by vyžadovalo náklady v řádech miliard eur. Alternativní metody, zejména metody in silico, jsou řádově levnější variantou. 5. Pokud by byly využívány výhradně metody in vivo, bylo by při hodnocení použito mnoho milionů obratlovců. Alternativní metody mohou snížit nebo v určitých specifických případech i zcela nahradit používání laboratorních zvířat pro testování. 6. In silico metody nabízejí nástroje pro stanovení priorit chemických látek podle jejich předpokládané toxicity. To znamená, že potřebný čas, ekonomické náklady a použití obratlovců mohou být sníženy jednoduše použitím tradičních in vivo testů u těch látek, u kterých je největší pravděpodobnost vysoké toxicity a vyšší riziko nebezpečnosti.

3 7. Prediktivní schopnost in silico metod umožňuje proaktivní přístup v rámci vývoje produktů a regulační toxikologie. Hodnocení toxicity by mohlo přinést významný růst v oblasti vývoje produktů a rozhodovacích procesech.

4 3. Typy in silico metod 3.1 SAR a QSAR SAR (Structure-Activity Relationship) je obecným označením metod a modelů pro rozbor a popis kvalitativních vztahů strukturálních vlastností látek a jejich vlivu na fyzikální, chemické či biologické vlastnosti. Ke kvantifikaci těchto vztahů pak slouží metody a modely QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). V obecné rovině jsou SAR a QSAR statistickými modely popisující vztah typicky mezi strukturálními či fyzikálně-chemickými vlastnostmi látky a jejich chemickými vlastnostmi či biologicky účinky. K vytvoření modelů (Q)SAR je využíváno standardních postupů a metod statistiky, vytěžování dat (data mining) a strojového učení. Vytvoření modelu obvykle vyžaduje použití rozsáhlého množství dat a informací o značném počtu chemických látek chemických struktur. Tyto informace pak tvoří trénovací, testovací a validační množinu pro sestavení modelu. Po důkladné validaci a ověření spolehlivosti modelu jsou následně vytvořená pravidla uplatňována na chemickou strukturu, jejíž vlastnosti chceme odhadnout. Nařízení REACH zvlášť označuje přístup read-across (analogický přístup), který je podmnožinou metod (Q)SAR. Jedná se o odvozování vlastností látek na základě vlastností látek strukturně podobných (analogických). Hlavní rozdíl mezi (Q)SAR v obecném slova smyslu a přístupem read-across je to, že modely (Q)SAR jsou často založeny na větším množství chemických látek a jsou obvykle více formalizovány ve svém popisu [8]. 3.2 Read-across (analogický přístup) Přístupem read-across (do češtiny překládaném jako analogický přístup ) je označováno využití dat/informací o určité chemické struktuře a posouzení významu a relevance těchto informací vzhledem k jiné chemické struktuře. Jedná se o postup, při kterém je jedna nebo více vlastností chemické látky odvozena na základě srovnání s chemickou látkou s podobnou strukturou či fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Tento přístup lze aplikovat k posouzení fyzikálně-chemických vlastností, toxicity, osudu látky v životním prostředí či ekotoxicity. Read-across může být provedeno kvalitativně nebo kvantitativně. Kvalitativní přístup read-acrosss je použitím principu SAR (Structure-Activity Relationship), kvantitativní přístup pak za podmnožinu metod QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). Predikce toxicity metodou read-across se opírá o dva klíčové kroky: a) identifikaci strukturně podobné (analogické) látky, či identifikaci chemické substruktury, která je společná pro obě látky (jak pro látku výchozí se známými vlastnostmi, tak pro látku cílovou s neznámými vlastnostmi) b) využití předpokladu, že přítomnost (nebo absence) vlastnosti/účinku pro látky lze odvodit z přítomnosti (nebo absence) vlastnosti/účinku látky strukturně podobné. Tento předpoklad vychází ze základní teorie, že toxikologické, biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti látky jsou určeny její strukturou. Na základě tohoto předpokladu lze usoudit, že strukturně

5 podobné (analogické) látky budou (do určité míry) vykazovat podobné vlastnosti. Klíčovou otázkou pak je zhodnocení vzájemné strukturní podobnosti látek. Výsledkem kvalitativního přístupu read-across je určení pozitivního/negativního (respektive přítomnosti či absence) účinku či vlastnosti (například zda má daná látka senzibilizační účinky, či nemá). Kvantitativní přístup read-across pak tento účinek kvantifikuje (například zjištění hodnoty EC50).

6 Varianty použití přístupu read-across Přístup read-across může být uplatněn jakýmkoliv ze čtyř následujících způsobů z hlediska počtu výchozích a cílových látek: Jedna na jednu (jedna výchozí látka k odhadu vlastností jedné cílové látky) Více na jednu (dvě nebo více výchozích látek k odhadu vlastností jedné cílové látky) Jedna na více (jedna výchozí látka k odhadu vlastností více cílových látek) Více na více (dvě nebo více výchozích látek k odhadu vlastností více cílových látek) [8] 3.3 Sdružování látek Příloha XI k nařízení REACH umožňuje hodnotit vlastnosti chemických látek pomocí sdružování (např. do chemických kategorií ). Chemickou kategorii představuje skupina chemických látek, jejichž fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti jsou s největší pravděpodobností velmi podobné nebo sledují určitý pravidelný vzor v důsledku strukturální podobnosti. Na základě tohoto pravidelného předvídatelného vzoru lze u látek sdružených v dané kategorii určit jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, osud v životním prostředí, účinky na životní prostředí a účinky na lidské zdraví. Podobnosti chemických látek mohou být založeny na: společné funkční skupině (např. aldehydová, epoxidová, esterová, atd.) vztahující se ke specifické aktivitě společných prekurzorech nebo společných rozkladných produktech při fyzikálních, biologických či chemických procesech, které vedou ke strukturně podobným chemikáliím (např. přístup společné metabolické dráhy při zkoumání příbuzných látek jako například kyselin/esterů/solí) inkrementální a stálé změně v celé kategorii (např. kategorie látek s rostoucí změnou v délce řetězce a výslednou změnou ve vlastnostech těchto látek) Pokud stávající dostupné experimentální výsledky potvrzují, že chemické látky v dané kategorii vykazují shodné nebo předvídatelné vlastnosti, pak lze pro posouzení vlastností chemikálií využít interpolace (nebo v odůvodněných případech i extrapolace) namísto provádění dodatečných laboratorních zkoušek [8]. 3.4 Analýza trendu Analýza trendu může být použita, pokud jednotlivé látky v dané kategorii vykazují pravidelné předvídatelné zvýšení nebo snížení účinku (například konstantní pokles hodnoty LD50 s rostoucí změnou v délce řetězce). Interpolací či extrapolací lze pak predikovat vlastnosti látek v dané kategorii, jež jsou seřazeny podle hodnoty parametru, která determinuje daný účinek (například rozdělovací koeficient oktanol-voda v případě ekotoxicity). Ve statistické terminologii je metoda analýzy trendu lineární regresní analýzou (respektive obvykle spíše multilineární regresní analýzou) a následnou interpolací či extrapolací. Obecně platí, že interpolace je vždy preferována před extrapolací, kterou lze využít jen ve velmi důsledně odůvodněných případech, neboť u extrapolace je vyšší riziko náhlé změny ve sledovaném trendu a tudíž riziko významné odchylky predikce. Interpolace může být

7 prováděna s vysokou mírou spolehlivosti, zejména pokud je řada známých experimentálních hodnot monotónní (všechny vykazují zvýšení nebo snížení). Důsledná interpretace a zdůvodnění a patřičná obezřetnost při predikci je zapotřebí v případě, že jedna nebo více hodnot jsou vyloučeny z trendu [8].

8 Na obr. 1 je znázorněno schéma jednotlivých způsobů doplňování chybějících dat pro chemické látky. Chemikálie 1 Chemikálie 2 Chemikálie 3 Chemikálie 4 Vlastnost 1 Vlastnost 2 Vlastnost 3 Vlastnost 4 Aktivita 1 SAR/Read- Across Interpolace Extrapolace QSAR známý datový bod neznámý datový bod Obr. 1: Grafické znázornění způsobů vyplňování chybějících dat (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/predictive_toxicology/background/chemicalcategories-and-read-across) 4. Dostupné softwarové nástroje pro praktické využití metod in silico 4.1 OECD (Q)SAR Application TOOLBOX Jedná se o softwarový nástroj vyvinutý pod záštitou OECD distribuovaný jako freeware. QSAR Toolbox je samostatná softwarová aplikace určená pro použití vládními organizacemi a orgány státní správy, chemickým průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami k určení chybějících (eko)toxikologických údajů nezbytných pro posouzení nebezpečnosti chemických látek. Jedná se o rozsáhlý databázový systém umožňující analýzu vzájemných vztahů mezi biologickou aktivitou hodnocené látky a stejnou vlastností u jiných příbuzných látek. QSAR Toolbox zahrnuje data z řady databází obsahujících výsledky experimentálních studií. Tento software je vhodný především pro vytváření kategorií strukturně a fyzikálně-chemicky podobných látek. Nejnovější verzí je (Q)SAR Application Toolbox 3.0, která byla vydána v říjnu 2012 [9]. 4.2 EPI SUITE

9 Tento software je vyvinutý jako freeware agenturou US EPA (US Environmental Protection Agency) a je ve velké míře používaný vládními a průmyslovými organizacemi zejména pro posouzení vlastností nových a stávajících průmyslových chemikálií. Tento software umožňuje predikci zejména fyzikálně-chemických vlastností, ale rovněž i některých ekotoxikologických vlastností chemických látek [9]. 4.3 TOXTREE Toxtree je flexibilní a uživatelsky příjemná open-source aplikace, která rozděluje chemické látky do kategorií a umožňuje predikci různých druhů toxických účinků látek pomocí rozhodovacích stromů. Nejnovější verze (2.5.0) je ze srpna 2011, která zahrnuje mimo jiné i implementace těchto rozhodovacích stromů: Cramerovo klasifikační schéma, Verhaarovo schéma pro určení toxicity pro vodní organismy, rozhodovací strom BfR pro predikci kožní dráždivosti a leptavých účinků na kůži, rozhodovací strom Benigni-Bossa pro predikci mutagenity a karcinogenity, rozhodovací strom START pro predikci persistence/biodegradačního potenciálu [9]. 5. Praktické příklady využití in silico metod Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas (analýza trendu) Nejjednodušším typem predikce vlastnosti chemické látky je analýza trendu. Tato metoda je velmi dobře aplikovatelná na řadu látek, které vykazují určitý pravidelný trend v dané vlastnosti. Nejlepším příkladem, pro který je tato metoda dobře použitelná, jsou homologické řady chemických látek (např. alkoholy, acetáty). Naopak jako nevhodné se jeví skupiny látek obsahující isomery (např. m-xylen, o-xylen, p-xylen). Níže uvedený praktický příklad je ukázkou predikce ekotoxické hodnoty LC50/96h pro Pimephales promelas (Střevle potoční) interpolací (pro acetáty). Na obr. 2 je graficky znázorněna závislost hodnot ekotoxicity LC50/96h pro Pimaphelas promelas na molekulové hmotnosti jednotlivých látek (acetátů), která má exponenciálně klesající charakter. V tabulce a v grafu jsou tučně zvýrazněny známé hodnoty a netučně hodnoty neznámé, tedy predikované. Pro pentyl acetát je výsledná hodnota predikce LC50/96h pro Pimephales promelas 11 mg/l. Data pro všechny látky (acetáty) byla získána z jednoho informačního zdroje z důvodu spolehlivějšího výpočtu. Pro pentyl acetát, heptyl acetát a oktyl acetát nebyly hodnoty z tohoto zdroje dostupné. V jiném informačním však byla nalezena experimentální hodnota LC50/96h pro Pimephales promelas pro pentyl acetát 18 mg/l. V porovnání s tímto zdrojem se predikovaná hodnota příliš neliší [10]. Látka Hodnota LC 50 /96h (mg/l) M (g/mol) Methyl acetát ,08 Ethyl acetát ,11 Propy acetát ,13 Butyl acetát ,16 Pentyl acetát ,19 Hexyl acetát 4 144,21 Heptyl acetát 1,4 158,24 Oktyl acetát 0,5 172,27

10 Tab. 1: Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas Obr. 2: Analýza trendu pro endpoint ekotoxicita LC50/96h pro Pimaphelas promelas Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas (software EPI SUITE) Analýzou trendu uvedenou v předchozím příkladu byla predikována hodnota ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas pro pentyl acetát s výsledkem 11 mg/l. Pro tuto stejnou látku (pentyl acetát) byla provedena predikce ekotoxicity pro ryby pomocí softwarového nástroje EPI SUITE. Jak je patrné z obr. 3 (ve vyznačeném rámečku), výsledná predikovaná hodnota pro pentyl acetát za použití této aplikace činila 11,351 mg/l. Porovnáním obou výsledných predikovaných hodnot ekotoxicity metodou analýzy trendu a pomocí softwarového nástroje EPI SUITE lze dojít k závěru, že obě hodnoty jsou srovnatelné [10].

11 Obr. 3: Predikce ekotoxicity LC50/96h (Pimephales promelas) pro pentyl acetát pomocí aplikace EPI SUITE Predikce kožní dráždivosti či leptavých účinků pomocí rozhodovacího stromu s využitím aplikace Toxtree Dalším názorným příkladem je klasifikace dráždivosti/žíravosti na kůži pro ethyl akrylát pomocí algoritmu rozhodovacího stromu BfR (vyvinutý speciálně pro potřeby určení kožní dráždivosti dle Nařízení REACH a Nařízení CLP), který je implementován v softwarovém nástroji Toxtree. Aby mohla být určena výsledná klasifikace, je nutné zadat některé parametry dané látky (identifikátor SMILES, bod tání, rozpustnost v tucích, povrchové napětí a tenzi par). Rozhodovací strom na obr. 4 klasifikuje ethyl akrylát jako látku s dráždivými účinky na kůži [10].

12 Obr. 4: Klasifikace dráždivosti/leptavých účinků na kůži pro ethylacetát metodou rozhodovacího stromu Predikce kožní dráždivosti či leptavých účinků pomocí OECD (Q)SAR Application Toolbox (metoda read-across) Pro predikci kožní dráždivosti či leptavých účinků ethyl akrylátu přístupem read-across na základě analogických látek byl použit software OECD (Q)SAR Application Toolbox. Výpočet nám dává výslednou hodnotu, která odpovídá klasifikaci látky jako dráždivé pro kůži. Výsledná klasifikace pomocí rozhodovacího BfR stromu a read-across metodou je pro ethyl akrylát shodná a shoduje se také s harmonizovanou klasifikací ethyl akrylátu dle Nařízení CLP [10].

13 Obr. 5: Klasifikace dráždivosti/leptavých účinků na kůži pro ethylacetát metodou read-across 6. Závěr Chemie je důležitou součástí každodenního života. Aby byly interakce s chemickými látkami bezpečné, je nutné znát jejich vlastnosti. Tradiční metody pro určení bezpečnosti chemických látek jsou založeny na laboratorním testování s použitím experimentálních zvířat. Je nicméně velký zájem a značná potřeba rozvoje metod alternativních k tradičnímu testování. Velkou pozornost mezi in silico metodami vyvolal zejména přístup read-across, u něhož se předpokládá, že bude důležitou alternativou k tradičnímu testování na zvířatech pro plnění povinností vyplývajících z Nařízení REACH [11, 12]. Praktické zkušenosti s uplatňováním přístupu read-across byly získány (mimo jiné) v roce 2010 v souvislosti s registrací prvních látek podle Nařízení REACH (látky vyráběné nebo dovážené v množství přesahujícím 1000 t/rok). Možnost využít levnější a rychlejší způsoby hodnocení toxicity je velmi atraktivní zejména pro zástupce průmyslu. Postoj průmyslu k těmto alternativním metodám bezprostředně souvisí s jejich přijetím regulačními orgány [13]. Dne 30. června 2011 Evropská chemická agentura zveřejnila zprávu o používání alternativních metod k testování vlastností látek v souladu s REACH. Pro predikci toxicity látek v první registrační vlně (2010) byl přístup read-across druhým nejčastěji používaným způsobem při vážení důkazů pro určení toxických či ekotoxických vlastností látek. Celkově vzato byla hlášena úspěšná aplikace metod in silico v registračním procesu REACH [14], přičemž je očekáván další prudký rozvoj těchto metod, které mají při implementaci Nařízení REACH sehrát klíčovou roli.

14 Literatura [1] A. Poth and M. Jaeger: Alternative testing The intelligent way to REACH compliance, AATEX 14, Special Issue, , Proc. 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences, August 21-25, 2007, Tokyo, Japan. [2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), článek 25, odstavec 1. [3] ECHA: Guidance in a nutshell: Registration data and dossier handling. 2009, 14 & 19. [4] H. Raunio: In Silico Toxicology Non Testing Methods, Front Pharmacol. 2011; 2: 33. [5] M. T. D. Cronin and J. C. Madden: In silico Toxicology An Introduction, School of Pharmacy and Chemistry, Liverpool John Moores University, Byrom Street, Liverpool L3 3AF, UK. [6] R. J. Kavlock, G. Ankley, J. Blancato, M. Breen, R. Conolly, D. Dix, K. Houck, E. Hubal, R. Judson, J. Rabinowitz, A. Richard, R. Setzer R., I. Shah, D. Villeneuve, E. Weber: Computational toxicology-a state of the science mini review. Toxicol. Sci. 103, 14 27, (2008). [7] E. Benfenati, R. G. Diaza, A. Cassano, S. Pardoe, G. Gini, C. Mays, R. Knauf and L. Benighaus: The acceptance of in silico models for REACH: Requirements, barriers, and perspectives, Chemistry Central Journal 2011, 5:58. [8] G. Patlewicz: Chemical Categories and Read Across, EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE, Institute for Health and Consumer Protection Toxicology and Chemical Substances Unit European Chemicals Bureau, I Ispra (VA) Italy, 2005 EUR EN [9] M. F. Gatnik and A. Worth: Review of Software Tools for Toxicity Prediction, JRC Scientific and Technical Report, EUR EN 2010 [10] TECHEM CZ: Závěrečná zpráva o řešení programového projektu programu výzkumu a vývoj MPO: Výzkum predikčních metod hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek (2012) [11] G. Schaafsma, E. D. Kroese, E. L. P. J. Tielemans, J. J. M. Van de Sandt, C. J. Van Leeuwen: REACH, non-testing approaches and the urgent need for a change in mind set. Regul. Toxicol. Pharmacol. 53 (1), 70 80, [12] EC, Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. Off. J. Eur. Union, L396/1 of Commission of the European Communities. [13] L. Bassan, A. Worth, qsar Comb Sci., 27, pp (2008).

15 [14] H. Spielmann, U. G. Sauer and O. Mekenyan: A Critical Evaluation of the 2011 ECHA Reports on Compliance with the REACH and CLP Regulations and on the Use of Alternatives to Testing on Animals for Compliance with the REACH Regulation, ATLA 39, , 2011.

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha

Hodnocení rizika chemických látek v ECHA. M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Hodnocení rizika chemických látek v ECHA M. Rucki Státní zdravotní ústav, Praha Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sídlo v Helsinkách, Finsko bude zajišťovat registraci, hodnocení, povolování

Více

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30.

Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH. Webinářo požadavcích na informace 30. Jak použít údaje ze studií in vitro ke splně ní požadavků na informace dle nařízení REACH Webinářo požadavcích na informace 30. listopadu 2009 Přehled Nařízení REACH a zkoušky in vitro Kritéria pro použití

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce M. Hornychová 23. konzultační den 1 Co v nejbližší době bychom měli v ČR řešit udělat si evidenci - jaké máme nanoprocesy získávat dostatečné znalosti

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Technický síran železnatý - heptahydrát

1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Technický síran železnatý - heptahydrát 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá červeň FEPREN TM TD a TP

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Výrobek: Železitá červeň FEPREN TM TD a TP BEZPEČNOSTNÍ LIST podle REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Legislativa v chemickém průmyslu Základní informace VUOS a.s. Historie: založení 1941 privatizace 1997 člen skupiny Agrofert Počet pracovníků:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Nová chemická legislativa REACH

Nová chemická legislativa REACH RNDr. Hana Střížová Hygiena práce hana.strizova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

FUCHS A REACH. Nový evropský zákon o chemických látkách

FUCHS A REACH. Nový evropský zákon o chemických látkách FUCHS A REACH Nový evropský zákon o chemických látkách Úvod FUCHS podporuje záměry nové evropské legislativy REACH. Naši odborníci pracují společně s našimi zákazníky a dodavateli již více než tři roky

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst

Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst Využití strojového učení k identifikaci protein-ligand aktivních míst David Hoksza, Radoslav Krivák SIRET Research Group Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta Karlova Univerzita

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název: AKYPO na strojní čištění koberců Identifikační číslo: Nemá směs Registrační

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vydání Číslo verze 01 C5079ACLEANERONLY

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Nový zákon v prevenci závažných havárií

Nový zákon v prevenci závažných havárií Nový zákon v prevenci závažných havárií Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí, e-mail: Pavel.Forint@mzp.cz Souhrn Problematika závažných průmyslových havárií je v současné době v EU

Více

Nová evropská chemická legislativa (REACH)

Nová evropská chemická legislativa (REACH) Nová evropská chemická legislativa (REACH) Evropská unie připravila novou chemickou legislativu známou pod zkratkou REACH, která se významně dotýká podnikání v chemickém průmyslu. V roce 2001 byly poprvé

Více

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number:

PARAL FLY PAPER Verze 1.1 Datum vytištění 18.03.2015 Datum revize 17.06.2014 Specifikace Číslo: 350000007383 SITE FORM Number: ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Raid mucholapka 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : mucholapka

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII Robert Prucek Olomouc, 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Historie... 4 3. Nařízení EP a Rady č.

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

Dobývání a vizualizace znalostí

Dobývání a vizualizace znalostí Dobývání a vizualizace znalostí Olga Štěpánková et al. 1 Osnova předmětu 1. Dobývání znalostí - popis a metodika procesu a objasnění základních pojmů 2. Nástroje pro modelování klasifikovaných dat a jejich

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: - Obchodní název: DEKANG Lucky Color 6 mg/ml náplň do elektronických cigaret - Identifikační číslo:. 1.2 Příslušná

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Bezpečnost chemických výrob

Bezpečnost chemických výrob Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Zákon o chemických látkách Uvádění chemických látek na trh Bezpečností informace o chemických látkách Úprava nakládání s chemickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] Datum vydání I. II III. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Chemický název (R,S)alfakyano3fenoxybenzyl(1R,S)cis,trans3(2,2dichlorninyl

Více

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVODIP 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA STRUKY 1.3 Podrobné

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně

Více

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Bezpečnost výrobků určených spotřebitelům MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Ochrana zdraví spotřebitele ověření bezpečnosti spotřebních výrobků

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Víte, co je to REACH? N 2 O 2 CO 2 H 2 PCB

Víte, co je to REACH? N 2 O 2 CO 2 H 2 PCB Víte, co je to REACH? O 2 N 2 CO 2 H 2 O Fe PCB S Chemické látky jsou důležitou součástí našeho každodenního života. Činí náš život více komfortní a často si náš život bez nich nedovedeme představit. Všude

Více

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor

ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 29.8.2012 Datum revize: 1.6.2015 ČERVEŇ METHYLOVÁ sodná sůl indikátor ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Koupelny a kuchyně Strana 1 z 7 Č. BL. : 524116 Datum vyhotovení: 18.11.2014 Datum výtisku: 05.12.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1706606, 1705017, 1706531, 1705017EDU, 1706531EDU, 1706531XTU, 9702906, 9701059 Číslo CAS: 9005-64-5

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Název výrobku Registracní císlo REACH EHIL17A Biotinylated

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci

Praktické kroky pro REACH předběžnou registraci REACH Chemickou látku budete moci nadále vyrábět, dovážet nebo používat pouze za předpokladu, že včas provedete a látku zaregistrujete. Číslo dokumentu: ECHA-08-B-01-CS Datum: 24/04/2008 Jazyk: CS Tento

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Název výrobku: TONER V ZOBRAZOVACÍ JEDNOTCE 101 Datum vydání: 18. 4. 2000 Datum revize: 8. 6. 2000

Název výrobku: TONER V ZOBRAZOVACÍ JEDNOTCE 101 Datum vydání: 18. 4. 2000 Datum revize: 8. 6. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Použití pro: Di151 (všechny modely). Identifikace výrobce: Minolta Co., Ltd. 3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza

Systémy pro podporu rozhodování. Modelování a analýza Systémy pro podporu rozhodování Modelování a analýza 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Datové sklady, přístup, analýza a vizualizace Povaha a zdroje dat (data, informace, znalosti a interní, externí,

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA na podlahy

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA na podlahy strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Strana 1 (celkem 24) PRVNÍ KROKY. pod novým nařízením EU REACH. Informace pro výrobce, dovozce a uživatele chemických látek

Strana 1 (celkem 24) PRVNÍ KROKY. pod novým nařízením EU REACH. Informace pro výrobce, dovozce a uživatele chemických látek Strana 1 (celkem 24) PRVNÍ KROKY pod novým nařízením EU REACH Informace pro výrobce, dovozce a uživatele chemických látek Strana 2 (celkem 24) Předmluva Dne 1.6.2007 vstoupila v platnost nová chemická

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více