2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače".

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače"."

Transkript

1 Predikční metody "in silico" a softwarové nástroje pro REACH a CLP Ing. Tomáš Novotný Ing. Zuzana Heřmánková TECHEM CZ, s.r.o., Ondříčkova 48, , Praha 3, Česká Republika Souhrn Rozsáhlé legislativní požadavky vyvolané Nařízením REACH a Nařízením CLP významně zvýšily nároky na provádění testů toxicity a ekotoxicity v Evropě. Vzhledem k časové náročnosti, finanční nákladnosti a především s ohledem na potřebu značného množství laboratorních zvířat k provádění těchto testů jsou vyvíjeny alternativní metody k určování toxicity a ekotoxicity chemických látek. Významnou perspektivní skupinu těchto metod tvoří výpočetní metody, označované jako metody in silico. Výpočetní metody jsou založené na vztahu mezi strukturními vlastnostmi chemických látek a jejich biologickými, potažmo toxikologickými účinky. Tento článek je přehledem metod a přístupů in silico a jejich možností použití pro plnění povinností legislativy REACH a CLP a uvádí praktické příklady v jejich aplikaci. 1. Úvod Dne vstoupilo v platnost významné evropské chemické nařízení, obecně známé pod akronymem REACH (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006). Jedním z cílů a důvodů přijetí Nařízení REACH je prohloubit znalosti o nebezpečných vlastnostech jednotlivých chemických látek používaných v rámci Evropské unie. V konečném důsledku by se na evropském trhu neměly vyskytovat látky, jejichž nebezpečné vlastnosti (toxikologické, ekotoxikologické a fyzikálně-chemické) nebyly dostatečně prostudovány, popsány, zhodnoceny a experimentálně prokázány. Experimentální testování toxikologických a ekotoxikologických vlastností všech látek uváděných na trh evropské unie vyžaduje značné množství laboratorních zvířat. V souladu s principy ochrany zvířat je Nařízení REACH koncipováno tak, aby potřebné množství testovacích organismů bylo minimální. Jeden z klíčových principů REACH stanovuje provádění nových studií na obratlovcích pouze jako poslední možnost, nejsou-li ke spolehlivému popisu toxicity a ekotoxicity látek dostatečně průkazné výsledky jiných alternativních metod. Mechanismy vyplývající z Nařízení REACH současně také omezují zdvojování již provedených studií [1]. Z důvodů ochrany laboratorních zvířat je důležité omezit množství prováděných testů tam, kde to není nezbytné a kde je to zdůvodnitelné [2]. Legislativa REACH vyžaduje po průmyslu vyhodnocení toxicity nejen u nových chemických látek, ale i u desítek tisíc existujících chemických látek, které jsou již vyráběny, ale nikdy nebyly předmětem důkladného testování. Dosažení tohoto cíle tradičním experimentálním testováním na zvířatech by trvalo desetiletí, bylo by velice nákladné a bylo by použito mnoho milionů obratlovců. Je proto důležité, že právní předpisy výslovně podporují inovace v hodnocení toxicity a vyžadují využívání existujících dat. V této souvislosti jsou metody in silico potenciálně neocenitelné, protože využívají výpočetních metod k rozšíření stávajících experimentálních dat a mohou být použity pro rychlejší posouzení tisíců chemikálií [3].

2 2. In silico metody In silico toxikologii lze v širším slova smyslu považovat za "něco, co je možné v toxikologii realizovat s využitím počítače". Existuje mnoho různých typů in silico metod, které byly vyvinuty pro charakterizaci a predikci výsledků testů toxicity chemických látek pro člověka a pro životní prostředí. V současné době se tyto metody již používají i pro regulační účely a lze předpokládat, že v blízké budoucnosti bude jejich role ještě mnohem významnější [4]. Účelem in silico toxikologie je poskytnout techniky pro získání relevantních dat nebo dat pro predikci osudu a účinku chemických látek. V tomto smyslu má výraz in silico shodné použití jako termíny in vitro a in vivo. Existuje samozřejmě mnoho výhod technik in silico, včetně jejich nákladové efektivity, rychlosti ve srovnání s tradičním testováním a snížení počtu potřebných testovacích zvířat [5]. In silico nebo výpočetní toxikologie jsou oblastí s velmi aktivním rozvojem a značným potenciálem [6]. Průmysl v Evropě nyní čelí naléhavé potřebě poskytovat toxikologické údaje o svých stávajících a nových látkách s cílem udržet trh pro své výrobky a podpořit svůj ekonomický zájem. V konečném důsledku by díky legislativě REACH mohlo dojít k situaci, kdy nedostatek údajů o chemických látkách by mohl znemožnit jejich uplatnění na trhu. Pro mnoho osob v chemickém průmyslu je tedy velmi atraktivní možnost využít levnější a rychlejší způsoby hodnocení toxicity [7]. Existuje nejméně sedm důvodů, proč používat in silico metody v rámci REACH [7]: 1. Inovace hodnocení toxicity je podporována právními předpisy REACH, přičemž vývoj alternativních metod je zde uveden jako jeden z hlavních účelů REACH. 2. Čas potřebný pro získání údajů požadovaných dle REACH pro desítky tisíc existujících chemikálií by byl velmi dlouhý. Pokud by byly použity in vivo přístupy, zřejmě by testování trvalo desetiletí. Avšak tam, kde jsou již k dispozici dostatečná experimentální data z in vivo nebo in vitro testů podobných látek, mohou být in silico metody použity pro posouzení tisíců chemikálií, a to v časovém horizontu dnů. 3. V Evropě je v současnosti nedostatek laboratoří schopných provádět in vivo testy u tak velkého počtu látek. Naopak metody in silico mohou být prováděny na běžných kancelářských počítačích, bez nutnosti investic do drahého laboratorního vybavení. 4. Hodnocení pomocí in vivo metod by vyžadovalo náklady v řádech miliard eur. Alternativní metody, zejména metody in silico, jsou řádově levnější variantou. 5. Pokud by byly využívány výhradně metody in vivo, bylo by při hodnocení použito mnoho milionů obratlovců. Alternativní metody mohou snížit nebo v určitých specifických případech i zcela nahradit používání laboratorních zvířat pro testování. 6. In silico metody nabízejí nástroje pro stanovení priorit chemických látek podle jejich předpokládané toxicity. To znamená, že potřebný čas, ekonomické náklady a použití obratlovců mohou být sníženy jednoduše použitím tradičních in vivo testů u těch látek, u kterých je největší pravděpodobnost vysoké toxicity a vyšší riziko nebezpečnosti.

3 7. Prediktivní schopnost in silico metod umožňuje proaktivní přístup v rámci vývoje produktů a regulační toxikologie. Hodnocení toxicity by mohlo přinést významný růst v oblasti vývoje produktů a rozhodovacích procesech.

4 3. Typy in silico metod 3.1 SAR a QSAR SAR (Structure-Activity Relationship) je obecným označením metod a modelů pro rozbor a popis kvalitativních vztahů strukturálních vlastností látek a jejich vlivu na fyzikální, chemické či biologické vlastnosti. Ke kvantifikaci těchto vztahů pak slouží metody a modely QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). V obecné rovině jsou SAR a QSAR statistickými modely popisující vztah typicky mezi strukturálními či fyzikálně-chemickými vlastnostmi látky a jejich chemickými vlastnostmi či biologicky účinky. K vytvoření modelů (Q)SAR je využíváno standardních postupů a metod statistiky, vytěžování dat (data mining) a strojového učení. Vytvoření modelu obvykle vyžaduje použití rozsáhlého množství dat a informací o značném počtu chemických látek chemických struktur. Tyto informace pak tvoří trénovací, testovací a validační množinu pro sestavení modelu. Po důkladné validaci a ověření spolehlivosti modelu jsou následně vytvořená pravidla uplatňována na chemickou strukturu, jejíž vlastnosti chceme odhadnout. Nařízení REACH zvlášť označuje přístup read-across (analogický přístup), který je podmnožinou metod (Q)SAR. Jedná se o odvozování vlastností látek na základě vlastností látek strukturně podobných (analogických). Hlavní rozdíl mezi (Q)SAR v obecném slova smyslu a přístupem read-across je to, že modely (Q)SAR jsou často založeny na větším množství chemických látek a jsou obvykle více formalizovány ve svém popisu [8]. 3.2 Read-across (analogický přístup) Přístupem read-across (do češtiny překládaném jako analogický přístup ) je označováno využití dat/informací o určité chemické struktuře a posouzení významu a relevance těchto informací vzhledem k jiné chemické struktuře. Jedná se o postup, při kterém je jedna nebo více vlastností chemické látky odvozena na základě srovnání s chemickou látkou s podobnou strukturou či fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Tento přístup lze aplikovat k posouzení fyzikálně-chemických vlastností, toxicity, osudu látky v životním prostředí či ekotoxicity. Read-across může být provedeno kvalitativně nebo kvantitativně. Kvalitativní přístup read-acrosss je použitím principu SAR (Structure-Activity Relationship), kvantitativní přístup pak za podmnožinu metod QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). Predikce toxicity metodou read-across se opírá o dva klíčové kroky: a) identifikaci strukturně podobné (analogické) látky, či identifikaci chemické substruktury, která je společná pro obě látky (jak pro látku výchozí se známými vlastnostmi, tak pro látku cílovou s neznámými vlastnostmi) b) využití předpokladu, že přítomnost (nebo absence) vlastnosti/účinku pro látky lze odvodit z přítomnosti (nebo absence) vlastnosti/účinku látky strukturně podobné. Tento předpoklad vychází ze základní teorie, že toxikologické, biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti látky jsou určeny její strukturou. Na základě tohoto předpokladu lze usoudit, že strukturně

5 podobné (analogické) látky budou (do určité míry) vykazovat podobné vlastnosti. Klíčovou otázkou pak je zhodnocení vzájemné strukturní podobnosti látek. Výsledkem kvalitativního přístupu read-across je určení pozitivního/negativního (respektive přítomnosti či absence) účinku či vlastnosti (například zda má daná látka senzibilizační účinky, či nemá). Kvantitativní přístup read-across pak tento účinek kvantifikuje (například zjištění hodnoty EC50).

6 Varianty použití přístupu read-across Přístup read-across může být uplatněn jakýmkoliv ze čtyř následujících způsobů z hlediska počtu výchozích a cílových látek: Jedna na jednu (jedna výchozí látka k odhadu vlastností jedné cílové látky) Více na jednu (dvě nebo více výchozích látek k odhadu vlastností jedné cílové látky) Jedna na více (jedna výchozí látka k odhadu vlastností více cílových látek) Více na více (dvě nebo více výchozích látek k odhadu vlastností více cílových látek) [8] 3.3 Sdružování látek Příloha XI k nařízení REACH umožňuje hodnotit vlastnosti chemických látek pomocí sdružování (např. do chemických kategorií ). Chemickou kategorii představuje skupina chemických látek, jejichž fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti jsou s největší pravděpodobností velmi podobné nebo sledují určitý pravidelný vzor v důsledku strukturální podobnosti. Na základě tohoto pravidelného předvídatelného vzoru lze u látek sdružených v dané kategorii určit jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, osud v životním prostředí, účinky na životní prostředí a účinky na lidské zdraví. Podobnosti chemických látek mohou být založeny na: společné funkční skupině (např. aldehydová, epoxidová, esterová, atd.) vztahující se ke specifické aktivitě společných prekurzorech nebo společných rozkladných produktech při fyzikálních, biologických či chemických procesech, které vedou ke strukturně podobným chemikáliím (např. přístup společné metabolické dráhy při zkoumání příbuzných látek jako například kyselin/esterů/solí) inkrementální a stálé změně v celé kategorii (např. kategorie látek s rostoucí změnou v délce řetězce a výslednou změnou ve vlastnostech těchto látek) Pokud stávající dostupné experimentální výsledky potvrzují, že chemické látky v dané kategorii vykazují shodné nebo předvídatelné vlastnosti, pak lze pro posouzení vlastností chemikálií využít interpolace (nebo v odůvodněných případech i extrapolace) namísto provádění dodatečných laboratorních zkoušek [8]. 3.4 Analýza trendu Analýza trendu může být použita, pokud jednotlivé látky v dané kategorii vykazují pravidelné předvídatelné zvýšení nebo snížení účinku (například konstantní pokles hodnoty LD50 s rostoucí změnou v délce řetězce). Interpolací či extrapolací lze pak predikovat vlastnosti látek v dané kategorii, jež jsou seřazeny podle hodnoty parametru, která determinuje daný účinek (například rozdělovací koeficient oktanol-voda v případě ekotoxicity). Ve statistické terminologii je metoda analýzy trendu lineární regresní analýzou (respektive obvykle spíše multilineární regresní analýzou) a následnou interpolací či extrapolací. Obecně platí, že interpolace je vždy preferována před extrapolací, kterou lze využít jen ve velmi důsledně odůvodněných případech, neboť u extrapolace je vyšší riziko náhlé změny ve sledovaném trendu a tudíž riziko významné odchylky predikce. Interpolace může být

7 prováděna s vysokou mírou spolehlivosti, zejména pokud je řada známých experimentálních hodnot monotónní (všechny vykazují zvýšení nebo snížení). Důsledná interpretace a zdůvodnění a patřičná obezřetnost při predikci je zapotřebí v případě, že jedna nebo více hodnot jsou vyloučeny z trendu [8].

8 Na obr. 1 je znázorněno schéma jednotlivých způsobů doplňování chybějících dat pro chemické látky. Chemikálie 1 Chemikálie 2 Chemikálie 3 Chemikálie 4 Vlastnost 1 Vlastnost 2 Vlastnost 3 Vlastnost 4 Aktivita 1 SAR/Read- Across Interpolace Extrapolace QSAR známý datový bod neznámý datový bod Obr. 1: Grafické znázornění způsobů vyplňování chybějících dat (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/predictive_toxicology/background/chemicalcategories-and-read-across) 4. Dostupné softwarové nástroje pro praktické využití metod in silico 4.1 OECD (Q)SAR Application TOOLBOX Jedná se o softwarový nástroj vyvinutý pod záštitou OECD distribuovaný jako freeware. QSAR Toolbox je samostatná softwarová aplikace určená pro použití vládními organizacemi a orgány státní správy, chemickým průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami k určení chybějících (eko)toxikologických údajů nezbytných pro posouzení nebezpečnosti chemických látek. Jedná se o rozsáhlý databázový systém umožňující analýzu vzájemných vztahů mezi biologickou aktivitou hodnocené látky a stejnou vlastností u jiných příbuzných látek. QSAR Toolbox zahrnuje data z řady databází obsahujících výsledky experimentálních studií. Tento software je vhodný především pro vytváření kategorií strukturně a fyzikálně-chemicky podobných látek. Nejnovější verzí je (Q)SAR Application Toolbox 3.0, která byla vydána v říjnu 2012 [9]. 4.2 EPI SUITE

9 Tento software je vyvinutý jako freeware agenturou US EPA (US Environmental Protection Agency) a je ve velké míře používaný vládními a průmyslovými organizacemi zejména pro posouzení vlastností nových a stávajících průmyslových chemikálií. Tento software umožňuje predikci zejména fyzikálně-chemických vlastností, ale rovněž i některých ekotoxikologických vlastností chemických látek [9]. 4.3 TOXTREE Toxtree je flexibilní a uživatelsky příjemná open-source aplikace, která rozděluje chemické látky do kategorií a umožňuje predikci různých druhů toxických účinků látek pomocí rozhodovacích stromů. Nejnovější verze (2.5.0) je ze srpna 2011, která zahrnuje mimo jiné i implementace těchto rozhodovacích stromů: Cramerovo klasifikační schéma, Verhaarovo schéma pro určení toxicity pro vodní organismy, rozhodovací strom BfR pro predikci kožní dráždivosti a leptavých účinků na kůži, rozhodovací strom Benigni-Bossa pro predikci mutagenity a karcinogenity, rozhodovací strom START pro predikci persistence/biodegradačního potenciálu [9]. 5. Praktické příklady využití in silico metod Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas (analýza trendu) Nejjednodušším typem predikce vlastnosti chemické látky je analýza trendu. Tato metoda je velmi dobře aplikovatelná na řadu látek, které vykazují určitý pravidelný trend v dané vlastnosti. Nejlepším příkladem, pro který je tato metoda dobře použitelná, jsou homologické řady chemických látek (např. alkoholy, acetáty). Naopak jako nevhodné se jeví skupiny látek obsahující isomery (např. m-xylen, o-xylen, p-xylen). Níže uvedený praktický příklad je ukázkou predikce ekotoxické hodnoty LC50/96h pro Pimephales promelas (Střevle potoční) interpolací (pro acetáty). Na obr. 2 je graficky znázorněna závislost hodnot ekotoxicity LC50/96h pro Pimaphelas promelas na molekulové hmotnosti jednotlivých látek (acetátů), která má exponenciálně klesající charakter. V tabulce a v grafu jsou tučně zvýrazněny známé hodnoty a netučně hodnoty neznámé, tedy predikované. Pro pentyl acetát je výsledná hodnota predikce LC50/96h pro Pimephales promelas 11 mg/l. Data pro všechny látky (acetáty) byla získána z jednoho informačního zdroje z důvodu spolehlivějšího výpočtu. Pro pentyl acetát, heptyl acetát a oktyl acetát nebyly hodnoty z tohoto zdroje dostupné. V jiném informačním však byla nalezena experimentální hodnota LC50/96h pro Pimephales promelas pro pentyl acetát 18 mg/l. V porovnání s tímto zdrojem se predikovaná hodnota příliš neliší [10]. Látka Hodnota LC 50 /96h (mg/l) M (g/mol) Methyl acetát ,08 Ethyl acetát ,11 Propy acetát ,13 Butyl acetát ,16 Pentyl acetát ,19 Hexyl acetát 4 144,21 Heptyl acetát 1,4 158,24 Oktyl acetát 0,5 172,27

10 Tab. 1: Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas Obr. 2: Analýza trendu pro endpoint ekotoxicita LC50/96h pro Pimaphelas promelas Predikce ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas (software EPI SUITE) Analýzou trendu uvedenou v předchozím příkladu byla predikována hodnota ekotoxicity LC50/96h pro Pimephales promelas pro pentyl acetát s výsledkem 11 mg/l. Pro tuto stejnou látku (pentyl acetát) byla provedena predikce ekotoxicity pro ryby pomocí softwarového nástroje EPI SUITE. Jak je patrné z obr. 3 (ve vyznačeném rámečku), výsledná predikovaná hodnota pro pentyl acetát za použití této aplikace činila 11,351 mg/l. Porovnáním obou výsledných predikovaných hodnot ekotoxicity metodou analýzy trendu a pomocí softwarového nástroje EPI SUITE lze dojít k závěru, že obě hodnoty jsou srovnatelné [10].

11 Obr. 3: Predikce ekotoxicity LC50/96h (Pimephales promelas) pro pentyl acetát pomocí aplikace EPI SUITE Predikce kožní dráždivosti či leptavých účinků pomocí rozhodovacího stromu s využitím aplikace Toxtree Dalším názorným příkladem je klasifikace dráždivosti/žíravosti na kůži pro ethyl akrylát pomocí algoritmu rozhodovacího stromu BfR (vyvinutý speciálně pro potřeby určení kožní dráždivosti dle Nařízení REACH a Nařízení CLP), který je implementován v softwarovém nástroji Toxtree. Aby mohla být určena výsledná klasifikace, je nutné zadat některé parametry dané látky (identifikátor SMILES, bod tání, rozpustnost v tucích, povrchové napětí a tenzi par). Rozhodovací strom na obr. 4 klasifikuje ethyl akrylát jako látku s dráždivými účinky na kůži [10].

12 Obr. 4: Klasifikace dráždivosti/leptavých účinků na kůži pro ethylacetát metodou rozhodovacího stromu Predikce kožní dráždivosti či leptavých účinků pomocí OECD (Q)SAR Application Toolbox (metoda read-across) Pro predikci kožní dráždivosti či leptavých účinků ethyl akrylátu přístupem read-across na základě analogických látek byl použit software OECD (Q)SAR Application Toolbox. Výpočet nám dává výslednou hodnotu, která odpovídá klasifikaci látky jako dráždivé pro kůži. Výsledná klasifikace pomocí rozhodovacího BfR stromu a read-across metodou je pro ethyl akrylát shodná a shoduje se také s harmonizovanou klasifikací ethyl akrylátu dle Nařízení CLP [10].

13 Obr. 5: Klasifikace dráždivosti/leptavých účinků na kůži pro ethylacetát metodou read-across 6. Závěr Chemie je důležitou součástí každodenního života. Aby byly interakce s chemickými látkami bezpečné, je nutné znát jejich vlastnosti. Tradiční metody pro určení bezpečnosti chemických látek jsou založeny na laboratorním testování s použitím experimentálních zvířat. Je nicméně velký zájem a značná potřeba rozvoje metod alternativních k tradičnímu testování. Velkou pozornost mezi in silico metodami vyvolal zejména přístup read-across, u něhož se předpokládá, že bude důležitou alternativou k tradičnímu testování na zvířatech pro plnění povinností vyplývajících z Nařízení REACH [11, 12]. Praktické zkušenosti s uplatňováním přístupu read-across byly získány (mimo jiné) v roce 2010 v souvislosti s registrací prvních látek podle Nařízení REACH (látky vyráběné nebo dovážené v množství přesahujícím 1000 t/rok). Možnost využít levnější a rychlejší způsoby hodnocení toxicity je velmi atraktivní zejména pro zástupce průmyslu. Postoj průmyslu k těmto alternativním metodám bezprostředně souvisí s jejich přijetím regulačními orgány [13]. Dne 30. června 2011 Evropská chemická agentura zveřejnila zprávu o používání alternativních metod k testování vlastností látek v souladu s REACH. Pro predikci toxicity látek v první registrační vlně (2010) byl přístup read-across druhým nejčastěji používaným způsobem při vážení důkazů pro určení toxických či ekotoxických vlastností látek. Celkově vzato byla hlášena úspěšná aplikace metod in silico v registračním procesu REACH [14], přičemž je očekáván další prudký rozvoj těchto metod, které mají při implementaci Nařízení REACH sehrát klíčovou roli.

14 Literatura [1] A. Poth and M. Jaeger: Alternative testing The intelligent way to REACH compliance, AATEX 14, Special Issue, , Proc. 6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences, August 21-25, 2007, Tokyo, Japan. [2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), článek 25, odstavec 1. [3] ECHA: Guidance in a nutshell: Registration data and dossier handling. 2009, 14 & 19. [4] H. Raunio: In Silico Toxicology Non Testing Methods, Front Pharmacol. 2011; 2: 33. [5] M. T. D. Cronin and J. C. Madden: In silico Toxicology An Introduction, School of Pharmacy and Chemistry, Liverpool John Moores University, Byrom Street, Liverpool L3 3AF, UK. [6] R. J. Kavlock, G. Ankley, J. Blancato, M. Breen, R. Conolly, D. Dix, K. Houck, E. Hubal, R. Judson, J. Rabinowitz, A. Richard, R. Setzer R., I. Shah, D. Villeneuve, E. Weber: Computational toxicology-a state of the science mini review. Toxicol. Sci. 103, 14 27, (2008). [7] E. Benfenati, R. G. Diaza, A. Cassano, S. Pardoe, G. Gini, C. Mays, R. Knauf and L. Benighaus: The acceptance of in silico models for REACH: Requirements, barriers, and perspectives, Chemistry Central Journal 2011, 5:58. [8] G. Patlewicz: Chemical Categories and Read Across, EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE, Institute for Health and Consumer Protection Toxicology and Chemical Substances Unit European Chemicals Bureau, I Ispra (VA) Italy, 2005 EUR EN [9] M. F. Gatnik and A. Worth: Review of Software Tools for Toxicity Prediction, JRC Scientific and Technical Report, EUR EN 2010 [10] TECHEM CZ: Závěrečná zpráva o řešení programového projektu programu výzkumu a vývoj MPO: Výzkum predikčních metod hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek (2012) [11] G. Schaafsma, E. D. Kroese, E. L. P. J. Tielemans, J. J. M. Van de Sandt, C. J. Van Leeuwen: REACH, non-testing approaches and the urgent need for a change in mind set. Regul. Toxicol. Pharmacol. 53 (1), 70 80, [12] EC, Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. Off. J. Eur. Union, L396/1 of Commission of the European Communities. [13] L. Bassan, A. Worth, qsar Comb Sci., 27, pp (2008).

15 [14] H. Spielmann, U. G. Sauer and O. Mekenyan: A Critical Evaluation of the 2011 ECHA Reports on Compliance with the REACH and CLP Regulations and on the Use of Alternatives to Testing on Animals for Compliance with the REACH Regulation, ATLA 39, , 2011.

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3 Obsah Chemické listy 2008, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2008 ÚVODNÍK 313 REFERÁTY Tvorba fibrinu a jeho degradace 314 R. Kotlín a Jan E. Dyr Cyklus

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Praha 2007 Za obsah publikace odpovídá autor. Rozmnožování anebo rozšiřování této publikace nebo její části jakýmkoliv

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU Diplomová práce Diplomant: Mgr. David Vít Vedoucí diplomové

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více