Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14"

Transkript

1 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický test s poslechem Německý jazyk 60 min didaktický test s poslechem Ruský jazyk 60 min didaktický test s poslechem Španělský jazyk 60 min didaktický test s poslechem Základy společenských věd 45 min didaktický test Dějepis 45 min didaktický test Zeměpis 45 min didaktický test Matematika 60 min didaktický test Fyzika 45 min didaktický test Chemie 60 min didaktický test Biologie 45 min didaktický test Informatika 90 min didaktický test Estetická výchova 45 min didaktický test

2 Obsah a koncepce testů z českého jazyka a literatury - Zvuková stránka jazyka - Tvarosloví - ohebné slovní druhy, základní mluvnické kategorie - Skladba - základní větné členy, vedlejší věty, interpunkce - Nauka o slovní zásobě - základní pojmy synonyma, homonyma, slova mnohoznačná, frazémy - Stylistika Funkční styly., slohové postupy, slohové útvary - rozlišovat - Literatura - Látka I. a II.ročníku - Základní pojmy z teorie literatury, umělecké směry jejich znaky, doba a zařazení spisovatelů Obsah a koncepce testů z cizích jazyků a z anglického jazyka - 60 minut - Část I - Poslech - Část II - Porozumění textu (jeden delší nebo dva kratší) - Část III - Gram.cvičení (např. doplňování výrazů z nabídky, nebo podobné cvičení) + cvičení na prověření slovní zásoby (tvoření slov, vyloučení nevhodného, doplnění z nabídky apod.) Obsah a koncepce testů z německého jazyka - 60 minut - Část I - Poslech 15 minut - Část II Didaktický test rozsah učebnice Direkt I, II (lekce 1-20) o Čtení s porozuměním o Gramatika o Slovní zásoba Obsah a koncepce testů ze španělského jazyka - Osobní údaje, základní komunikace - Slovní zásoba: pozdravit a rozloučit se, představit sebe a ostatní, zeptat se na osobní údaje, poděkovat, omluvit se, zeptat se pokud nerozumíme - Gramatika: osobní zájmena, zvratná slovesa (llamarse), zápor, tázací zájmena, nepravidelné sloveso SER - Škola, hodina španělštiny - Slovní zásoba: předměty ve třídě, přídavná zájmena pro jejich popis, barvy, aktivity na hodinách španělštiny, podst. jména a slovesa související s prací s učebnicí, školní předměty, oficiální jazyky ve Španělsku

3 - Gramatika: člen určitý a neurčitý, rod a číslo podstatných jmen, přechylování, přítomný čas,slovesa: estar, hay, tener, ver, vazba para + inf. - Prázdniny a sportovní aktivity - Slovní zásoba: prázdninové a volnočasové aktivity, popsat svůj prázdninový de, části dne a každodenní činnosti, místa v přírodě a ve městě, popis míst - Gramatika: slovesa: ser, estar,ir, hacer, decir, slovesa se změnou e-ie, o-ue, použití sloves ser-estarhay, předložky de en a, spojky y, o, ni, solo, por eso, přídavná jména srovnávání. - Povolání, zaměstnání - Slovní zásoba: povolání, místa výkonu povolání, osobní údaje - Gramatika: přechylování, nepravidelná slovesa: conocer, traducir, vykání - Rodina - Slovní zásoba: rodina, příbuzenské vztahy, rodinný stav, vzhled osob, povahové vlastnosti, datum, měsíce,roční období, počasí, španělské svátky a oslavy - Gramatika: Přivlastňovací zájmena nesamostatná, příslovce: muy, bastante, un poco,nada, stupňování přídavných jmen - Záliby, volný čas, sport - Slovní zásoba: sport, záliby, zájmy, vyjádřit co děláte o volném čase, filmy a filmové postavy - Gramatika: gustar, encantar, importar, odiar, nepřímý předmět, vztažná zájmena, dvojí zápor ve větě, příslovce: todo, mucho, muy, bažante, poco, un poco,nada, MINULÝ ČAS SLOŽENÝ - Denní aktivity a zvyky - Slovní zásoba: popsat svůj běžný den, sjednat si schůzku, hodiny a dny v týdnu, město, místa ve městě, dopravní prostředky, orientace ve městě, kulturní události, zvyky ve Španělsku, běžný den ve Španělsku. - Gramatika: slovesná vazba ir + inf., tener que + inf, poder + inf., slovesa se změnou e i., vazba sloves antes de + inf. después de + inf., předložky, příslovečná určení času. - Bydlení a domov - Slovní zásoba: části domu, bytu, nábytek, popsat dům nebo byt a jeho části, popsat výhody a nevýhody místa bydliště, přivítat návštěvu a být zdvořilým hostem, fráze používané na návštěvě, předměty používané na cestách. - Gramatika: Neurčitá zájmena, přímý a nepřímý předmět, přivlastňovací zájmena samostatná, neosobní vazby: hay que, se puede, está prohibido + inf. - Jídlo a typy restaurací - Slovní zásoba: ovoce, zelenina, maso, ryby, sladkosti, druhy obchodů s potravinami,množství a balení potravin, výrazy používané při nakupování, výrazy používané v restauraci, tapas, typická jídal ve Španělsku a Jižní Americe. - Gramatika: ROZKAZ - KOMPLET, včetně nepravidelných sloves, postavení zájmen ve větě, ukazovací zájmena, věty zvolací, spojka si + přítomný čas, trpný rod a zvratné se - Cestování - Slovní zásoba: výrazy pro hodnocení zážitků, slovesa vyjadřující zážitky z cest, příslovečná určení času, vyjádřit co jste dělali v uplynulých dnech, jak se Vám to líbilo a co jste prožili, vyprávět o cestách, Reálie Španělska - Gramatika: Minulý čas prostý, pravidelná i nepravidelná slovesa

4 Obsah a koncepce testů ze základů společenských věd Úvod do studia psychologie - vznik oboru, - základní psychologické směry, - metody zkoumání v psychologii, - psychologické disciplíny - psychologie jako vědní obor Podstata psychiky - třídění psychických jevů, - prožívání, chování, vědomí, - kognitivní procesy, paměť, myšlení a řeč, - emoce - determinace lidské psychiky Psychologie osobnosti - pojem osobnost, - struktura osobnosti, - charakter, - pojem já, seberegulace, - dynamika osobnosti, - zaměřenost osobnosti, - výkonové vlastnosti osobnosti, - vývoj osobnosti Psychologie lidské činnosti - poznatky z aplikovaných psychologických disciplín Úvod do sociologie - předmět sociologie, vznik sociologie, počátky sociologie u nás, - průzkum veřejného mínění, praktické užití sociologie a její vztah k ostatním vědám, - příklady aplikovaných disciplín Sociální ekologie - pojmy společnost, kultura, životní prostředí, ekologie...a jejich vzájemné vztahy, - globální problémy Kultura - pojem kultura, - prvky kultury, - masová kultura, - multikulturnost Socializace - pojem a podstata socializace, - etapy socializace, - sociální učení, Sociální interakce - pojmy interakce, komunikace, komunikační situace, sociální percepce, - komunikace verbální X neverbální - praktické uplatnění některých asertivních technik, etika komunikace Sociální stratifikace - pojmy sociální vztah, soc. pozice, soc, status, soc.role, - další pojmy: stratifikace společnosti, soc.,, obilita..., - sociální rovnost, nerovnost, spravedlnost Sociální skupiny - pojem skupina, - druhy skupin, - teorie davu Sociální konflikt - pojem konflikt, - podstata sociálního konfliktu, - reagování na konflikt, strategie řešení Soc.instituce, s.organizace, s.kontrola, s. deviace - soc. instituce a organizace - vymezení pojmu, příklady, - sociální kontrola - význam, soc. hodnoty a normy - soc. deviace - vymezení pojmu, formy a druhy, prevence Společenský vývoj a pokrok - pojem globalizace, - globální problémy, - aktuální sociologická problematika Politologie jako věda - předmět politologie, - z dějin politologie Právní základy státu - pojem stát, - národ, národní stát, - teorie vzniku státu, - typy a formy státu, - právní stát, - historie české státnosti, - státní symboly, - Ústava ČR Lidská práva - podstata LP, - jednotlivé skupiny LP, - ochrana LP Demokracie - principy demokracie, - formy kontroly státní moci Politika a politické subjekty - politické strany, - ideologie, - volby, volební systémy

5 Dělba státní moci - složky státní moci, - státní orgány ČR, - tvorba a schvalování zákonů, Občanská společnost - zásada participace občanů, - formy přímé a nepřímé demokracie, - volby v ČR, - společenské organizace Mezinárodní vztahy - mezinárodní vztahy a organizace, - OSN, - NATO, - další vojensko-bezpečnostní organizace, - vznik EU, principy EU, orgány EU, - další rozvoj evropské integrace Globální problémy lidstva, - globalizace, - významné globální problémy Úvod do teorie práva - systematizace dřívějších poznatků (legislativní proces,základy ústavního a správního práva), - právo subjektivní a objektivní, - právo a morálka, smysl práva, - základní pojmy právní teorie (právní norma, systém práva, právní řád, právní subjektivita, způsobilost k rávním úkonům) Základy rodinného práva - podstata rodinného práva, - vznik a zánik manželství, - společné jmění, - rodičovství, vztahy mezi rodiči a dětmi, - náhradní péče o dítě, - aktuální problematika rodinného práva Základy občanského práva - podstata občanského práva, - základní pojmy (právní úkon, promlčení, zastoupení), - práva věcná (právní kvalifikace věci, jednotlivá věcná práva, dědické právo), - práva závazková (pojmenované - nepojmenované smlouvy, příklady pojmenovaných smluv), - odpovědnost za škody, - aktuální problematika občanského práva Základy pracovního práva - podstata a prameny pracovního práva, státní politika zaměstnanosti, úřady práce, - pracovní poměr: vznik, skončení PP, příklady změn PP v průběhu jeho trvání, - dohody o pracích konaných mimo PP,, základní informace), - pracovní doba, přesčasová práce, noční práce, - dovolená, - odměňování za práci: mzda, plat, zákonné srážky ze mzdy, - překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele - odpovědnost za škodu, - péče o zaměstnance - úprava pracovních podmínek mladistvým, ženám - matkám..., - aktuální problematika pracovního práva Základy trestního práva - podstata trestního práva, - přestupky, správní trestání, - TP procesní: průběh trestního řízení, - TP hmotné: pojem trestný čin, skupiny TČ, příklady, - TP hmotné: pachatel TČ, podmínky trestní odpovědnosti - druhy trestů, příklady polehčujících a přitěžujících okolností, ochranná opatření, - aktuální problematika trestního práva Úvod do ekonomie - ekonomie jako věda, - potřeby, ekonomické statky a služby, výroba, - ekonomické subjekty, - ekonomické sektory, - ekonomické systémy Mikroekonomie - Tržní systém: nabídka, poptávka, tržní mechanismus, konkurence, - Subjekty trhu, - Typy trhu, - Složky trhu, - Trh práce: mzda, nezaměstnanost

6 Obsah a koncepce testů z dějepisu - Staroorientální státy - Antické Řecko - Antický Řím - Evropa v raném středověku - Slované a počátky českého státu - Společnost a kultura ve vrcholném středověku - Český stát ve středověku - Proměna evropské společnosti na konci střed - Počátek novověku - Český stát součástí habsburské říše - Konflikty v 17. a na poč.18.století - Kultura raného novověku - Mimoevropské události - Věk osvícenství - Velké revoluce - Změny v 1.pol.19.st - Kultura a umění v 18. a 1.pol.19.st Obsah a koncepce testů ze zeměpisu - učivo z 1. a 2. roč. - Kapitoly: o Země jako vesmírné těleso o Kartografie o Fyzicko-geografická sféra o Socio-ekonomická sféra o Regionální geografie světa

7 Obsah a koncepce testů z matematiky - Poměr počtu uzavřených a otevřených úloh bude přibližně stejný jako v testech státní MZ ( 1:1) - Obsah bude zahrnovat stěžejní témata jednotlivých ročníků - Forma zadání úloh bude vyžadovat aplikaci poznatků, včetně orientace v tabulkách a grafech - - TÉMATA: - I.ročník : Základy výrokové logiky - Množiny, množinové operace - Číselné operace - Rovnice a nerovnice, soustavy ( vč.slovních úloh) - II. ročník : Funkce - Základy planimetrie - III. ročník : Základy stereometrie - Analytická geometrie Obsah a koncepce testů z fyziky - Test bude sledovat časové rozložení učiva v jednotlivých ročnících. - 1/3 mechanika - ¼ molekulární fyzika a termika - ¼ elektřina a magnetismus - 1/6 optika Obsah a koncepce testů z chemie Obecná chemie - výpočet n, N, M,w, c, směšovací rovnice - chemické názvosloví - stavba atomu - PSP - chem. vazba - vyčíslování redox. rovnic Anorganická chemie - kyslík, vodík, voda - s prvky a jejich sloučeniny - P prvky a jejich sloučeniny - d prvky a jejich sloučeniny Organická chemie - obecné pojmy z org. chemie - uhlovodíky - deriváty uhlovodíků Biochemie - přírodní látky - lipidy, sacharidy,bílkoviny, enzymy, vitamíny, hormony, nukleové kyseliny, steroidy, alkaloidy, terpeny

8 Obsah a koncepce testů z biologie - nebuněční - prokaryota - eukaryotická buňka - pletiva a rostlinné orgány - fyziologie rostlin - systém rostlin - nižší rostliny, mechorosty a vyšší rostliny - houby - chromista a prvoci - živočichové - diblastica a triblastica - prvoústí a druhoústí - tkáně - orgánové soustavy člověka - kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí a metabolismus, vylučovací, kožní, hormonální, nervová, smyslová, rozmnožovací Obsah a koncepce testů z informatiky - Přehled témat z IVT, která se vyskytnou v ročníkovém písemném testu: - Úvod do informatiky, základní jednotky, dvojková soustava, hardware - Word - Excel - HTML

9 Obsah a koncepce testů z výtvarné výchovy - Pravěk - Mezopotámie - Egypt - Předřecké kultury - Řecko - Etruskové - Řím - Románská kultura - Gotika - Renesance - Baroko - Rokoko - Klasicismus - Umění 19. století: - Romantismus - Historismus - Realismus - Impresionismus - Postimpresionismus - Symbolismus - Secese - Umělecké směry 20. st.: - Fauvismus - Expresionismu - Futurismus - Kubismus - Naivní umění - Dadaismus - Surrealismus - Nefigurativní (abstraktní) umění (neoplasticismus, orfismus, suprematismus, akční malba, informel, abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce, tachismus, op-art, konkrétní umění) - Výtvarné směry 2.pol.20.st. (pop-art, kinetické umění, konceptuální umění, hyperrealismus (fotorealismus), nová figurace) - Architektura 20. století (funkcionalismus, postmodernismus) Obsah a koncepce testů z hudební výchovy - Základní znaky hudby od pravěku k impresionismu - Orientace v hudebních žánrech od 20.let 20.století - Podle hudebně výrazových prostředků provést sluchovou analýzu hudební ukázky

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno 1 Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43 41 M /01 Veterinářství Stupeň

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více