. TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ"

Transkript

1 . TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 3.1 MOTORICKÉ SCHOPNOSTI A JEJICH TESTOVÁNÍ Obecně o schopnostech Metodologii výzkumu schopností a vymezení základních pojmů vytvořily tradiční vědní obory, jako antropologie a genetika a zejména psychologie. Antropomotorika navazuje na psychologický výzkum schopností označovaných jako psychomotorické nebo percepčně motorické. Kromě toho využívá fyziologické poznatky, které objasňují podstatu některých schopností kondičních. Vymezeni pojmu. Motorická schopnost může být obecně vymezena jako soubor předpokladů (úspěšné) pohybové činnosti. Přesněji vyjádřeno jde o souhrn či komplex vnitřních integrovaných předpokladů organismu. Pro některé z nich můžeme nalézt biologický základ (např. některé anatomické odlišnosti u mimořádně schopných jedinců), jiné se projevují ve fyziologických funkcích 1 ), především však ve výsledcích pohybové činnosti. Zmíněné předpoklady určitým způsobem limitují možnosti jednotlivce, obecně řečeno, představují jakýsi strop, jehož může dosáhnout při určité činnosti 2 ). Velké meziosobní rozdíly ve výsledcích pohybové činnosti se zčásti vysvětlují rozdílnými schopnostmi předpoklady, jež příčinně determinují (byť v pravděpodobnostním smyslu) motorické činnosti (79). Ovšem zdaleka ne všechny předpoklady zařazujeme mezi schopnosti. Sportovní výkon podmiňuji např. takové předpoklady, jako jsou konstituce (somatotyp), vlastnosti osobnosti, výkonová motivace aj., jež mezi schopnosti nepatří. U schopností se obvykle zdůrazňuje jejich potencionalita. Člověk s rychlostními schopnostmi se může, ale nemusí stát vynikajícím sprinterem. Schopnost dále znamená jistou (vysokou) míru předpokladů pro zdokonalování v určité činnosti. Motoricky schopné dítě na sebe často upozorní právě svými neobvykle velkými či rychlými pokroky, jichž dosahuje ve srovnání se svými vrstevníky. Schopnost jako souhrn vnitřních předpokladů se navenek manifestuje určitými svými projevy, jinak je skrytou l a ten tni vlastností člověka. Přítomnost určité ') Napf. velká aerobní kapacita je fyziologickým předpokladem obecné vytrvalosti, který se projevuje ve funkcích srdečné oběhového aparátu. 2 ) Např. obratnostní schopnosti limitují stupeň složitosti figur, kterým se naučí krasobruslař. Trojné skoky si osvojí jen několik málo jedinců, i když se o to mnozí pokoušejí. Omezení se týká pouze jednotlivce, nikoli lidské populace v jejím vývoji. Testování motorických schopnosti a dovedností 97

2 schopnosti se projevuje způsobilostí se zdarem řešit širší skupinu, celou třídu úkolů jistého druhu. Tak například se domníváme, že schopnost dynamické rovnováhy pozitivně ovlivňuje výsledky cvičení na kladině, jízdu na kole, na lyžích atd. Schopnosti jsou tedy jakési obecné vlastnosti komplexní povahy, jež jsou základem výkonnosti v řadě motorických činností (úkolů, úloh, operací atd.). Tyto relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti jsou předmětem intenzivního zájmu a výzkumu. Antropomotorika prostřednictvím schopností podává vysvětlení (explanaci) a provádí předpověď (predikci) motorických či sportovních výkonů (podle S. Čelikovského 1976). Počet schopností je omezený. Genetická podmíněnost. Studiem korelací mezi pohybovými výsledky rodičů a dětí, zkoumáním stability či instability individuálních výsledků v ontogenezi, studiem rodokmenů vynikajících sportovců a zejména srovnávacími výzkumy u jedno a dvouvaječných dvojčat bylo prokázáno, že motorické schopnosti jsou geneticky podmíněny některé schopnosti více, jiné méně (R. Kovář 1977). Schopnosti se vyvíjejí z vrozených dispozic, kterým říkáme vlohy. Vlohy potom determinují různé cesty a způsoby formování schopností. Ovlivňují jak úroveň a stupeň úspěšnosti, tak i rychlost rozvoje schopností člověka. Vlohy však samy o sobě rozvoj schopností nezajišťují mají pouze podstatnou, nikoli však určující úlohu v jejich rozvoji (V. A. Kruteckij 1972). Vývoj schopností v ontogenezi. Lidský novorozenec je ve srovnání s jinými savci motoricky velmi chudě vybaven. Motorika člověka se vyvíjí v období postnatálním, vývoj pohybů a pohybových předpokladů probíhá v určitých stadiích. Motorické schopnosti se během tohoto vývoje nejen rozvíjejí, ale i diferencují 3 ). V osmi letech se struktura schopností dítěte pravděpodobně již podobá struktuře schopností člověka dospělého. Během dalšího vývoje dochází spíše k jistému oddalování a určitějšímu organizování schopností. Motorické schopnosti u osob pohybově školených jsou vyhraněnější než u osob neskolených. Vývoj motorických schopností probíhá v závislosti na zrání organismu (maturaci). V souvislosti s ním je možné vyty po vat určitá senzitivní období zvláště vhodná a důležitá pro rozvíjení jednotlivých schopností. 4 ) Vlastní rozvíjení a specifikace schopností probíhají v procesu učení pojatého široce, téměř ve smyslu adaptace 5 ). Motorické schopnosti mohou být výrazně 3 ) Například u ročního dítěte je patrná korelace mezi dosud nediferencovanou obecnou schopností mentální a motorickou. Vztah mezi věkem, kdy dítě začíná chodit a mluvit, vyjadřuje koeficient korelace r = 0,39 (346 str. 183). *) Všeobecný rozvoj pohybový (a mluvní) akcentuje obecná pedagogika ve věku od l do 3 let (Van ěk 1972). Počátek školní docházky je vhodným obdobím pro rozvíjení schopností koordinačních (obratnostních), ještě před nástupem puberty se rozvíjejí schopnosti rychlostní. V druhé části pubertálního období a adolescenci je nejvhodnější čas k rozvíjení schopnosti silových. Podle tradičních, v současné době však kritizovaných názorů jsou jako poslední ve vývoji schopnosti vytrvalostní. 5 ) Schopnosti ale zároveň tvoří předpoklady tohoto učení. 98 Testování motorických schopnosti a dovedností

3 ovlivněny aktivní pohybovou činností v dětství, pubertě i adolescenci nebo naopak zabržděny nečinností, např. při nuceném dlouhodobém upoutání na lůžko. Proces rozvíjení schopností je však vždy dlouhodobý, pozvolný, probíhá mnohem pomaleji než osvojování dovedností. V dospělosti jsou motorické schopnosti také ovlivnitelné, nicméně již těžko měnitelné. Schopnosti se tedy vyznačují určitou stálostí, a právě díky této stálosti můžeme předpovídat výsledky budoucí pohybové činnosti, provádět predikci sportovních výkonů atd. Taxonomie motorických schopností. Pojmy jako síla či obratnost jsou velmi staré, nicméně teprve před několika desítkami let dospěli teoretikové tělesné výchovy, převážně spekulativní cestou, k výčtu a přesnějšímu diferencování 5 až 7 motorických schopností. Ve shrnujícím článku z r uvádí a vymezuje sovětský autor G. A. Semjonov (334) tyto schopnosti: 6 ) sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost. Podrobnější a přesnější pohled do struktury motorických schopností přinesly výzkumné studie provedené za pomoci matematickostatistické metody faktorové analýzy. Pojem schopnost je tu nahrazen neutrálním výrazem faktor". Souhrn faktorových výzkumů podal v roce 1964 E. A. Fleishman. Uvádí 13 faktorů uspořádaných do pěti oblastí; používá tyto názvy: výbušná síla, dynamická síla, běžecká rychlost, rychlost pohybu končetin, rychlost změny směru, flexibilita rozsahu, dynamická flexibilita, vytrvalost, statická rovnováha, balancování předmětů, koordinace údů, všeobecná koordinace těla. V novějších výzkumech byly identifikovány další faktory, tj. schopnosti a podschopnosti, takže S. Čelikovský v roce 1973 uvažuje o existenci asi 60 motorických schopností různého řádu. Lze je pojímat souřadně, tj. klást je vedle sebe jako rovnocenné, nebo hierarchicky. Druhý způsob považujeme za vhodnější. Odborníci v NDR rozdělují motorické schopnosti do dvou velkých skupin. Do první skupiny řadí schopnosti související s opatřováním a přenosem energie nutné pro vykonávání rozsáhlých pohybů. Nazývají je schopnosti kondiční: patří sem schopnosti silové, vytrvalostní a zčásti i rychlostní. Druhou skupinu představují schopnosti koordinační, jež souvisejí s procesy řízeni a regulace pohybu. G. Schnabel (1973, 1974) do této skupiny řadí schopnost řízení, schopnost osvojování, schopnost přestavby a přizpůsobení, schopnost kombinování (pohybu), dále pak rovnováhu a zručnost. Jiné dělení používají často teoretikové sportovního tréninku, kteří jednotlivé schopnosti člení na všeobecné a speciální. Výzkumem prozatím nepotvrzená ani nevyvracena zůstává obecná motorická schopnost. Vyjadřuje představu celkového sepětí organismu a jeho pohybů. Zahrnuje motorickou zdatnost, tj. schopnost optimálně reagovat na podněty vnějšího prostředi i motorickou inteligenci, tj. schopnost úspěšně řešit nejrůznější 6 ) V té době byly označovány jako pohybové nebo častěji tělesné vlastnosti (v ruštině fizičeskije kačestva, v němčině Bewegungseigenschaften). Vhodnější pojem schopnost (sposobnosť, Fahigkeit) byl zaveden později. Ekvivalentní výraz pro schopnost v angličtině je ability. Testování motorických schopností a dovedností 99

4 pohybové úkoly. Přítomnost této obecné motorické schopnosti se může u jednotlivce projevovat specificky, podle toho, čím se její nositel zabývá a ve kterém směru ji rozvíjí (např. profesionální tanečník, hráč tenisu, akrobat). i Na obr. 14 uvádíme schéma taxonomie motorických schopností, které vyhovuje klasifikačním potřebám z hlediska testováni, podle něhož budeme v dalším výkladu postupovat. Na obrázku jsou vyznačeny schopnosti vyšších řádů (okruhy či oblasti schopností), jež podrobněji rozčleníme v následujících kapitolách. Model má pouze didaktickou funkci a je pouze jedním z možných; k definitivnější a obecně přijaté představě celé struktury motorických schopností antropomotorika dosud nedospěla. Sekundární projevy schopností. Motorické schopnosti, resp. jejich výjimečná úroveň a příznivé seskupení, jež označujeme názvem talent 7 ), se projevují nejen bezprostředně, tj. ve výsledcích pohybové činnosti (pracovní, sportovní, rekreační), ale ovlivňují život člověka vůbec. Talentovaným osobám se nabízí řada atraktivních povolání, lidem s omezenými motorickými schopnostmi je naopak řada povolání uzavřena. Zřetelně je ochuzena náplň jejich volného času a ovlivněn životní styl. Ve zvláštních případech pohybových poruch, při retardaci či zastavení pohybového vývoje dochází k patologickým stavům až na hranici motorické debility. Život těchto jedinců je ovšem změněn radikálně. U zdravých osob jsou hlavním druhotným projevem schopností zájmy. O činnost, v níž má člověk relativně dobré výsledky, se obvykle více zajímá než o činnost, 7 ) Nejen příznivé vlohy a z nich rozvinuté mimořádné schopnosti, motorické a psychické, ale i celá svérázná struktura předpokladů, včetně morfologických a fyziologických, které předurčují sportovce k úspěchu v určitém sportu, bývá zahrnována pod pojem sportovní talent. 100 Testování motorických schopností a dovedností

5 v níž je málo úspěšný. 8 ) Jednou z cest, jak zvýšit zájem o aktivní tělesnou výchovu dospělých, je rozvinout jejich motorické schopnosti v mládí. Druhotné zpětné negativní ovlivnění schopností hrozí u osob pohybově ne talentovaných v důsledku jejich slabého zájmu o jakoukoli pohybovou aktivitu, který bývá navíc zvnějšku tlumen, místo aby byl podněcován. I učitelé tělesné výchovy se příliš často jednostranně zaměřují pouze na motoricky schopné žáky. Somaticky, kondičně či koordinačně slabě disponovaní žáci často žádají o osvobození z tělesné výchovy. Rozvíjení motorických schopností mládeže je tedy jedním z hlavních úkolů školní tělesné výchovy a tělesné kultury vůbec. Proto také antropomotorika chápe tyto schopnosti jako cílové kategorie celého procesu tělesné výchovy a sportu Identifikace a měření schopností Schopnosti lze zjišťovat a zkoumat při jejich projevech v přirozených podmínkách, zejména v náročných situacích (např. sportovních soutěžích), v pohybových projevech mimořádně schopných nebo naopak neschopných osob (vynikajících sportovců nebo pohybově zaostalých dětí). Cenné poznatky získáváme např. retrospektivním rozborem vývoje schopností pohybově talentovaných jedinců. Nicméně tyto postupy jsou do jisté míry intuitivní. Pro vědecky zdůvodněnou identifikaci schopností je podstatné, že se provádí na základě dialekticky uplatňovaného metodologického schématu empirických a teoretických objektů (viz kapitola 1.1). Faktorový výzkum schopností Při identifikaci jednotlivých schopností vycházíme z údajů hromadného testování. U výzkumné populace aplikujeme větší počet, obvykle několik desítek testů (heterogenní testovou baterii) diagnosticky významných pro schopnosti, jejichž odhalení hypotéza předpokládá. Získané testové výsledky podrobíme korelační analýze. Výsledek této analýzy, matice vzájemných korelací mezi všemi testy navzájem, je východiskem dalšího identifikačního postupu prováděného za pomoci faktorové analýzy při použiti tzv. faktorového modelu testů. Faktorový model je rozšířením klasického modelu (viz kapitola 2.4). Faktory" v tomto modelu jsou matematicky zkonstruované veličiny, které považujeme za modelové obrazy jednotlivých motorických schopností (a také dovedností). Motorické schopnosti jsou ve faktorovém modelu zobrazovány společnými faktory F 1( F 2,..., F p,..., F m. Společné faktory jsou saturovány" vždy několika (nejméně dvěma) testy, nebo také můžeme říci, že každý ze společných faktorů má významnou faktorovou validitu k několika testům společně. To je v souladu 8 ) Vztah je oboustranný; schopnosti nejen spoluvytvářejí a usměrňuji zájmy člověka, ale naopak zájem o určitou činnost může kladně ovlivnit rozvoj některých schopností. Testování motorických schopností a dovedností 101

6 s definicí schopnosti jako obecné vlastnosti, která podmiňuje výkonnost ve větším počtu pohybových činností (testů). Počet společných faktorů m je vždy menší než počet testů v. Váhu či důležitost společných faktorů udávají koeficienty a, tzv. faktorové zátěže. Motorické dovednosti jsou ve faktorovém modelu zobrazovány tzv. specifickými faktory G l5 G 2,..., G j;..., G. To znamená, že každý test má jeden svůj" specifický faktor; v každém testu se uplatňuje dovednost příznačná jen pro něj. Váhu či důležitost specifických faktorů udávají koeficienty b. Pozorovaný výsledek testu můžeme vyjádřit jako kombinaci latentních, tj. přímo nepozorovatelných faktorů v tzv. základní rovnici faktorového modelu: (3.1-1) Faktorový model (rovnice 3.1-1) tedy popisuje výkon v testu pomocí kombinace společných faktorů F, které interpretujeme jako schopnosti, a pomocí specifického faktoru G, který interpretujeme jako dovednost (a také jako důsledek chyb A). Pro názornost uveďme fiktivní příklad se dvěma společnými faktory. Nechť F t je výbušná síla dolních končetin", F 2 běžecká rychlost" a specifický faktor G skokanská dovednost". Potom můžeme výsledek ve skoku dalekém z rozběhu Z vyjádřit rovnicí: například: U konkrétní osoby i jsou nejen pozorovaný (změřený) výsledek z i; ale i úroveň jejích pohybových schopností a dovednosti / 1(, / 2Í,..., g t vyjádřeny pomocí z-bodú. Proto můžeme i u i-tého testovaného jeho výsledek v j-tém testu, např. z ]t = = 0,4 z-bodů ve skoku dalekém, vyjádřit: například: 102 Testování motorických schopností a dovedností

7 V daném případě dosáhl tedy cvičenec i ve skoku dalekém 0,4 z-bodů, tj. mírně nadprůměrného výkonu, přestože úroveň jeho odrazové síly byla podprůměrná (fn = l z-bod) a navíc i přesto, že úroveň jeho skokanské dovednosti byla také podprůměrná (g, = l z-bod). Je tomu tak proto, že cvičenec měl vysokou úroveň faktoru F 2 běžecké rychlosti (/ Í2 = 2 z-body), ale dílem proto, že tento faktor F 2 má větší váhu (a J2 = 0,6) než oba ostatní faktory F 1 (s vahou a jv = 0,5) a G (s vahou b = 0,4). Výsledek testu je dán jednak důležitosti jednotlivých schopností a dovedností (zátěžemi a, b), jednak jejich úrovní (/ ;, g,) u dané testované osoby. U běžně užívaného faktorového modelu s nekorelovanými faktory (tzv. pravoúhlého, ortogonálního) platí, že teoretická (faktorová) validita testu k faktorům je shodná s jeho faktorovými zátěžemi. Proto zátěže vyjadřují také informaci o tom, který faktor je postihován (měřen) kterým testem. To je přehledně vyjádřeno v matici zátěží A, která je výsledkem faktorové analýzy. Je to vlastně tabulka teoretické faktorové validity každého testu ke každému faktoru. V tabulce 24 zjistíme, že z devíti různých testů silového charakteru (heterogenní baterie) mohly být odvozeny tři společné faktory F l až F 3. Z tabulky je zřejmé, že první tři testy (dynamometrická měření) mají nejvyšší teoretickou validitu (zarámované koeficienty) ke společnému faktoru F 2, který interpretujeme jako matematický obraz schopnosti statická síla". Tak totiž můžeme pojmenovat podkladového činitele, který se navenek projevuje lepšími či horšími výsledky v dynamometrických testech a vysvětluje vzájemné korelace mezi nimi. Podobně faktor F l vyložíme jako dynamickou sílu explozivní" a F 3 jako dynamickou sílu vytrvalostní". Společné faktory se nejen podílejí na skladbě testových výsledků, ale jejich prostřednictvím můžeme podat i výklad vzájemné empirické validity dvojic testů, a to na základě jejich validity teoretické. Podává jej tzv. základní faktorová věta: Vzájemnou empirickou validitu dvou testů j, k lze vyjádřit jako součet součinů jejich faktorových validit (zátěží) k jednotlivým společným faktorům p: (3.1-2) Znamená to, že testy s podobnými profily faktorové validity mají vysokou vzájemnou validitu, jinými slovy postihují tutéž kombinaci motorických schopností. Například vzájemnou validitu testů číslo 5 (kliky na zemi) a číslo 6 (kliky na bradlech) r 56 = 0,56 lze vyjádřit pomocí jejich validit čárkovaně zarámovaných v tabulce 24. Když použijeme základní faktorovou větu pro výpočet validity testu k sobě samému, nedostaneme na úhlopříčce matice R čísla l, ale menší, tzv. komunality. Komunalita testu h^ udává podíl všech společných faktorů na celkovém rozptylu Testování motorických schopností a dovedností 103

8

9 testu, což se někdy vykládá jako podíl společných pohybových schopností na výkonu v testu. Komunalitu vypočteme jako součet čtverců zátěží společných faktorů vy-tém testu. Test s komunalitou blízkou h 2 l má nejen malou chybu A, ale i malý podíl vlivu specifické dovednosti (faktoru G) na výsledek. Například /ig = 0,56 u vertikálního skoku můžeme vyložit tak, že asi 56 % z celkového interindividuálního rozptylu výsledků připadá na tři silové schopnosti (faktory), které byly ve studii identifikovány, a zbývajících 44 % na tzv. jedinečnost testu. Ta je projevem specifického faktoru (skokanské dovednosti příslušného typu) a chyb. Faktorový model tedy vede k rozkladu rozptylu testových výsledků na několik složek, což umožňuje posoudit skladbu schopností podílejících se na jeho výsledku a vyjádřit podíl specifické dovednosti, je-li známa spolehlivost testu. Názorné vyjádření podává obrázek Faktorový model, který jsme nastínili, vyjadřuje stanovisko tzv. mnohafaktorové teorie schopností, podle níž je výkon podmíněn kombinací několika různých schopností. Protože schopnosti (identifikované v rámci této teorie) nejsou nezávislé, spojují se i společné faktory do skupin na různé úrovni můžeme odvodit faktory druhého i vyšších řádů. Tak lze odhalovat určité nadschopnosti" (a podschopnosti) a vytvářet model hierarchické struktury motorických schopností. Tím faktorový výzkum významně přispívá k taxonomii schopností. Popsaný způsob identifikace schopností má řadu omezení obecně metodologického i matematického charakteru. Znovu je třeba zdůraznit, že jde pouze o matematické modelování a že faktory nejsou totožné se schopnostmi. Korelační koeficienty jako koeficienty validity vyjadřují určité vztahy, ale ne nutně vztahy příčinné. Faktory, jako matematickostatistické konstrukce, proto nemusejí odpovídat schopnostem jako souborům předpokladů příčinně determinujícím výkon. Faktory jsou identifikovatelné pouze s jistou mírou neurčitosti. Existuje větší počet metod pro stanovení faktorových zátěží, které dávají jen podobné výsledky. Počet Testování motorických schopností a dovedností 105

10 faktorů i velikost zátěží v konkrétní výzkumné studii závisejí na výběru i počtu testů vřazených do analýzy a výsledek ovlivňuje i výběr testovaných osob z populace 9 ). Měření motorických schopností. Z výsledků pozorování většího počtu pohybových projevů, tedy z empirických údajů, lze odvozovat existenci teoretických objektů schopností. Ty, jak jsme již uvedli, jsou latentní, a proto samy o sobě neměřitelné. Měřit můžeme pouze jejich projevy. Z těchto vnějších projevů můžeme nejen o existenci schopností usuzovat a identifikovat je, ale zároveň i odhadovat stupeň, případně i jejich velikost, to znamená měřit je. Jde ovšem o měření nepřímé, zprostředkované indikátory. Nejčastěji užívanými indikátory (ukazateli) jsou testy. Testy zde představují standardní úkolové situace, které usnadňují kvantifikaci a stimulují testované osoby k činnostem, jejichž výsledky mají pro schopnosti diagnostický význam (P. Říčan 1972, str. 139). Testování motorických schopností je zřejmě případ měření asociativního. Předpokládáme, že manifestní vlastnost, kterou postihuje indikátor (test), je spjata se schopností, takže její změny jsou asociovány se změnami bezprostředně neměřitelné schopnosti. Vysoká úroveň schopnosti se projeví příznivým testovým výsledkem a naopak. Uvedený princip vyjadřují schémata na obrázku 16. Bezprostředně a přímo můžeme změřit určitý pohybový projev či jeho výsledek, výkon v našem příkladě čas výdrže ve stoji na pohyblivém předmětu. Dobu výdrže považujeme zároveň za vnějši projev skryté schopnosti dynamické rovnováhy, jejíž stupeň (popř. i velikost) je s délkou výdrže asociován. Testový výsledek, zde čas vyjádřený v sekundách, se nevztahuje přímo ke schopnosti, ale k pohybovému projevu. Číselného vyjádření úrovně schopnosti (dynamické rovnováhy) dosáhneme cestou matematického modelování, dalším výpočtem, viz vzorec (2.4-15). Tuto myšlenku graficky vyjadřuje silná šipka na obr. 16. Uvedená schémata nám pomáhají odlišit oblast empirie a teorie (horní a dolní část) a diferencovat mezi skutečností a jejím modelovým obrazem (část levá a pravá). Uvedené schéma lze vztáhnout na měření všech motorických schopností, jimiž se budeme zabývat. Nicméně některé motorické schopnosti jsou manifestním projevům mnohem vzdálenější než jiné a korelační vazby mc: v i indikátory a schopnostmi nejsou vždy stejně silné. Nemůžeme také u všech mou-.nď ých schopností předpokládat stejně silná kvantitativní hlediska. Proto problémy a obtíže, které s měřením schopností vždycky jsou a budou spojeny, nebudou pokaždé stejně velké. Z uvedených zásadních důvodů budou menší obtíže při měření kloubní pohyblivosti či statické síly, než při měření schopností koordinačních. Stěžejním problémem asociativního měření schopností je jeho validita. V případě uvedeném na obrázku 16 je to validita teoretická, která vyjadřuje, do jaké míry lze uskutečnit přechod z oblasti empirie do oblasti teorie a naopak. Takové 9 ) Podrobnější výklad o metodách a výpočetních technikách faktorové analýzy je v knize K. Uherly (1974) a ve skriptech P. Blahuše (1971). 1M Testování motorických schopností a dovedností

11 vyjádření umožňuje výpočet validity faktorové, která je však současně závislá i na tom, do jaké míry faktorový model věrně zobrazuje skutečnost. V zásadě však model dovoluje zjistit, zda a do jaké míry je test výdrž ve stoji na pohyblivém předmětu" anebo chůze vzad po kladince" platným, validním indikátorem schopnosti dynamické rovnováhy. Třebaže uvedené testy v našem příkladu splňují všechny podmínky měřitelnosti až na úroveň poměrové škály, neznamená to, že tyto podminky splňuje i pod- Testování motorických schopností a tovcdmnti 107

12 kládová schopnost 10 ). Například nulový výsledek v testu (výdrž nula sekund) ještě neznamená nepřítomnost, úplnou absenci dynamické rovnováhy u testované osoby. U zdravé TO je asi vždy nenulová. Proto nelze úroveň schopností vyjádřit na škále s absolutním počátkem (nulou). Také jednotky, v nichž vyjadřujeme výsledky testů, nemají bezprostřední význam pro vyjádření úrovně schopností. U různých testů téže schopnosti to totiž mohou být jednotky různé, jak vysvítá z příkladu na obr. 16. Schopnost a veličinu s ní asociovanou nelze směšovat. O konstituování nějaké měrové jednotky schopnosti se prozatím nikdo nepokusil. Úroveň pohybových schopností proto obvykle vyjadřujeme pomocí normovaných výsledků, např. z-bodů, T-bodů atd. Výklad o schopnostech a jejich testování můžeme nyní uzavřít definicí: testování motorických schopností je číselné vyjádření jejich úrovně na základě většího počtu (nejméně dvou) motorických testů za pomoci vhodného modelu teorie testování (P.Blahuš 1976). Výrazné meziosobní rozdíly ve výkonech nejsou způsobeny jen rozdílnými schopnostmi, resp. dovednostmi testovaných osob. Podílejí se i další proměnné, zejména celý komplex motivačních činitelů. Matematický model, který jsme popsali, předpokládá vyrovnanou úroveň motivace všech testovaných osob. Tento předpoklad není nikdy beze zbytku splněn, avšak v mnoha případech můžeme alespoň předpokládat, že testované osoby s examinátorem dobře spolupracují a usilují o dosažení nejlepších výsledků. V těch případech, kdy tomu tak nebude, neúměrně vzroste poslední člen rovnice faktorového modelu (viz str. 102), který jsme označili A. Odchylky výkonů se v důsledku rozdílné motivace testované osoby projeví jako chyby". V extrémním případě pak nebude odhad schopností z testových výsledků vůbec možný, neboť rozdílné výkony nebudou výrazem rozdílných motorických předpokladů, ale výrazem rozdílné ochoty testovaných osob ke spolupráci. V souvislosti s testováním pohybových schopností považujeme proto za potřebné připojit i několik poznámek k této problematice. Motivace. Soubor motivů 11 ), dynamogenních činitelů, jež se uplatňují při konkrétní pohybové činnosti, vyrůstá z potřeb založených hlouběji v lidské osobnosti. Pro nás je zajímavá vrozená potřeba pohybu (výrazná např. u dětí) a zejména získaná potřeba úspěšného výkonu 12 ). Ta se projevuje zejména v podmínkách soutěže, kdy jde o sociální uznání, někdy i prestiž jednotlivce. Předpokládá se, že motiv dosáhnout úspěchu je u jednotlivců nestejně silný a intraindividuálně gene- 10 ) Představa motorických schopností jako spojitých a metrických veličin je pouze hypotetická, stěží může být dokázána. ") Motiv = pohnutka k činnosti. Druh motivu podmiňuje směr, síla motivu pak intenzitu činnosti. 12 ) Podle Atkinsonovy teorie výkonové motivace vzniká tendence k aktivitě z rozdílu tendence dosáhnout úspěchu a vyhnout se selhání (160). U lidi s vysokou výkonovou motivací převládá tendence první, u lidí s nízkou výkonovou motivací tendence druhá. Vyšší angažovanost ve smyslu realizace cíle u osob první skupiny může vést k nadprůměrným výsledkům i u jednotlivců, jejichž schopnosti jsou pouze průměrné. Pochopitelně tomu může být i naopak. 108 Testování motorických schopností a dovedností

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika 1.2 Motorické testy - obecná charakteristika Test používáme ve významu zkouška. Jedná se o vědecky podloženou zkoušku, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního výsledku. Testování znamená: 1. Provedení

Více

2.8 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ TESTOVÝCH SYSTÉMŮ

2.8 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ TESTOVÝCH SYSTÉMŮ 2.8 ZÁKLADY VYTVÁŘENÍ TESTOVÝCH SYSTÉMŮ Vytváření testových systémů pro jednotlivé potřeby tělovýchovné praxe patří mezi hlavní otázky teorie konstrukce testů. Protože však v testové baterii nebo profilu

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Úvod Z celoživotního hlediska je pro hodnocení kondičního

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického portálu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ v praxi u jednoho prvku souboru se často zkoumá více veličin, které mohou na sobě různě záviset jednorozměrný výběrový soubor VSS X vícerozměrným výběrovým souborem VSS

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují

Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují Definice. Vektorový prostor V nad tělesem T je množina s operacemi + : V V V, tj. u, v V : u + v V : T V V, tj. ( u V )( a T ) : a u V které splňují 1. u + v = v + u, u, v V 2. (u + v) + w = u + (v + w),

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012. Faktory ovlivňující sportovní výkon

Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012. Faktory ovlivňující sportovní výkon Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012 Faktory ovlivňující sportovní výkon Vytváření nového sportovce znamená aplikovat na sport vše, co víme o lidském potenciálu. (Marie Dalloway)

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla Klasické provedení a didaktické aspekty pokusu U kyvadla, jakožto dalšího typu mechanického oscilátoru, platí obdobně vše, co bylo řečeno v předchozích experimentech SCLPX-7 a SCLPX-8. V současném pojetí

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Schopnosti osobnosti

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Schopnosti osobnosti Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Datum tvorby 3.12.2012 Anotace Základy společenských věd Schopnosti

Více

4.1 Metoda horizontální a vertikální finanční analýzy

4.1 Metoda horizontální a vertikální finanční analýzy 4. Extenzívní ukazatelé finanční analýzy 4.1 Metoda horizontální a vertikální finanční analýzy 4.1.1 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů -AVT) AVT = časové změny ukazatelů (nejen absolutních)

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Tělesná výchova v 5. ročníku

Tělesná výchova v 5. ročníku Tělesná výchova v 5. ročníku září říjen Činnosti ovlivňující zdraví Užívá vhodné oblečení a obuv podle druhu pohybových aktivit. Dodržuje pokyny učitele směřující k hygieně při tělesné výchově. Uplatňuje

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více