Manažerské dovednosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské dovednosti"

Transkript

1 Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008

2 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence manažera Urení rozvojových poteb Základní manažerské dovednosti Dovednosti v personálním ízení

3 Manažer Sociální pozice a role Osobnost Osobní kvalita Kompetence Autorita

4 Sociální pozice a role manažera Horizontální versus vertikální vztahy Manažer psobí na dosplé jedince v dané organizaci s cílem vést je ke kvalitnímu výkonu práce Zaazení v soc. skupin vyžaduje do urité míry potlaení vlastní individuality a pirozenosti (schopnost pizpsobení se)

5 Sociální pozice a role manažera Dominantní jedinci volí sebeprosazení na úkor ostatních Submisivní jedinci volí nadmrnou konformitu s okolím Pimená dominantní + sociální orientace na lidi Výbr adové i ídící pozice?

6 Sociální pozice a role manažera Vedení versus vdcovství Vdcovství se spojuje s vyšší mírou vlivu na jiné osoby tzv.charisma (pozitivní i negativní) Pro pimené sebeprosazení manažera? Komplikovaná role manažera ovlivování skupiny lidí, nkdy role reprezentanta, nkdy organizátora, iniciátora, kontrolora, poradce i vychovatele

7 Sociální pozice a role manažera Zvýšená oekávání na jedince v rolích manažer vtší odpovdnost, moudrost, rozhodnost pokud to tak není, tak? Konflikt rolí manažer manžel; doma není výhoda mocenské pozice Nkdy kompenzace poteby moci v zamstnání

8 Základní role ídícího pracovníka Manažer Lídr Kou

9 Osobnost manažera Pojetí osobnosti jako výjimené entity Pojetí osobnosti jako individuality Pracovní a osobní pedpoklady Aktuální osobní kvalita: odraz všeho, co na osobnost daného jedince psobilo, formovalo jeho podobu a identitu (schopnosti, vdomosti, zamenost, temperament, postoje a charakterové vlastnosti) SEBEHODNOCENÍ

10 Osobnost manažera Sebehodnocení reflexe vlastních parametr osobnosti Podhodnocování x nadhodnocování (dsledek spoleenského klimatu, výchovy, pedpoklad) Dsledek podhodnocování, nadhodnocování v ídící funkci?

11 Osobní kvalita manažera Def.:Osobní kvalita vyjaduje to, jak lovk v pracovním procesu svými pedpoklady odpovídá požadavkm uritého pracovního zaazení Jedná se také o to, co dokáže navíc ím mže pispt k vyšší kvalit práce daného útvaru/organizace Schopnosti + motivace jedince + promnlivost v ase

12 Osobní kvalita manažera Orientace na cíl Zetelné vyjadování, jasná formulace myšlenek, srozumitelné vyjadování Rozhodování Tolerance a usmrování druhých Zptná vazba (poskytování + pijímání) Orientace v nároných systémech, flexibilita Tvoivý pístup k práci Organizace a kontrola práce druhých Zvládání zátže, stresu Dslednost, estnost, odpovdnost.

13 Kompetence manažera Jedná se o míru pipravenosti manažera pro výkon ídící práce Jedná se o kombinaci vlastností(vrozené) a dovedností (získané) Znalosti Dovednosti Sociální role Sebe-vnímání Vlastnosti / povahové rysy Motivy 1) pracovní a osobní Zpsobilost lovka se uplatnit v konkrétních podmínkách pracovního zaazení 2) sociální Zpsobilost vhodn se prosadit v soc. vztazích

14 Kompetence manažera V ídících funkcích se uplatují i lidé, kteí vynikají jen svým intelektem uritá míra intelektu je nezbytnou ne však jedinou podmínkou! Požadavky na úrove intelektu se na rzných úrovních ízení liší (mistr versus top manažer) Výrazn nadprmrné rozumové schopnosti ve vtšin pípad znesnadují sociální kontakt s okolím V souasnosti se hovoí o emocionální (sociální) inteligenci jako dležité souásti kompetence manažera

15 Autorita Jedná se o celkový dopad vlivu manažera na pracovníky; míra vážnosti, kterou u nich požívá Spjata s pozicí, kterou dotyný v organizaci zastává Formální autorita vychází z pravomocí Neformální autorita vychází z osobnostních vlastností Ob složky by mly být v ideálním pípad vyváženy, aby manažer psobil vrohodn Problematika moci

16 Urení míry kompetence Není snadné specifikovat, jaké konkrétní osobnostní charakteristiky by mli manažei mít záleží vždy na konkrétním pracovním zaazení, kontextu firmy, oddlení atd. V obecné rovin lze kompetence rozdlit na tzv.hardskills (profesní, odborné dovednosti) a softskills (manažerské, sociální dovednosti)

17 Kompetence a strategie spolenosti Dosahuje spolenost oekávané výsledky? Chápou zamstnanci vizi a strategii spolenosti? Vdí lidé CO se od nich oekává a taky JAKÝM ZPSOBEM toho dosáhnout? KOMPETENNÍ MODEL obsahuje klíové kompetence, které mají zásadní vliv na výkonnost odráží strategii a vizi spolenosti ukazuje hierarchii a dynamickou interakci mezi kompetencemi databanka informací benchmarking zlepšení komunikace útvar trénink, hodnocení, osobní rozvoj

18 Urení poteb rozvoje Diagnostika Dává možnost urit osobnostní (trvalé) pedpoklady jedince Mapuje aktuální úrove manažerských dovedností Navrhuje další potebný rozvoj (rozvojový plán) Podporuje sebereflexi kandidáta ohledn silných stránek a poteb rozvoje Porovnává aktuální úrove s ideálním profilem a konkrétní organizaní kulturou

19 Diagnostické metody Polostrukturované/strukturované rozhovory, skupinové práce, pípadové studie, hraní rolí vždy v kontextu s menými kompetencemi Psychologické osobnostní dotazníky(tužka-papír, on-line metodiky), testy schopností (IQ, koncentrace, pam) 360 zptná vazba Pídatné diagnostické metody (nap. MBTI, Belbin, styly vedení, styly uení atd.)

20 Development centrum Development centrum (DC) je technika, která používá soubor aktivit a cviení, vtšinou ve skupinovém kontextu Slouží ke sledování/pozorování behaviorálních charakteristik, které tvoí kompetenní profily konkrétních pozic Jedinci jsou hodnoceni vzhledem k pedem stanovenému kompetennímu profilu (ideální profil kandidáta) DC je technika, která napomáhá pipravit screening osobnosti, dovedností a aktuální úrovn dovedností jednotlivce Identifikuje silné stránky a poteby rozvoje Výstupem je stanovení individuálních rozvojových plán Napomáhá sebereflexi kandidát

21 Manažerské dovednosti DOVEDNOSTI PERSONÁLNÍHO ÍZENÍ (nábor, adaptace pracovníka, motivace a stimulace, ízení výkonnosti, rozvoj pracovníka, uvolování pracovníka) DOVEDNOSTI VE VZTAHU K JEDNOTLIVCI (komunikaní dovednosti, asertivita, ešení konflikt, argumentace,leadership, kouink, situaní vedení lidí ) DOVEDNOSTI VE VZTAHU KE SKUPIN (ízení týmu, jeho motivace, delegování, posilování pravomocí, ízení projekt, vedení porad..)

22 Dovednosti personálního ízení Výbr zamstnanc Adaptace pracovník ízení výkonnosti Rozvoj, kariéra Motivace a stimulace Uvolování pracovník

23 Výbr zamstnanc (recruitment) Resource planning Nábor interní i externí výhody a nevýhody? Výbr na základ popisu pracovních míst (job description) Pedvýbr (analýza životopis, výbr. Pohovor, zkoušky praktických i jiných dovedností, psychodiagnostika, assessment centra ) Vyjasnní vzájemných oekávání, tzv. psychologická smlouva 1) odborná pracovní zpsobilost 2) psychická zpsobilost k práci 3) fyzická zpsobilost 4) morální zpsobilost Dotyný jedinec musí zapadnout do týmu!

24 Adaptace zamstnanc Adaptace zamstnance pizpsobení se pracovní pozici, úkolm, organizaci, vztahm na pracovišti 1. Pracovní adaptace nároky a požadavky práce, zvládání zmn 2. Sociální adaptace zaazení se do struktury soc. vztah; soulad se skupinou Jak redukovat poátení nervozitu zamstnance? Adaptaní kurzy, dokumenty organizace, mentor Adaptace v nové organizaci + adaptace v nové pozici

25 ízení výkonnosti (performance management PM) Formální x neformální hodnocení x sebehodnocení Objektivita, spolený cíl, kompetence k hodnocení, srozumitelnost, konkrétní výstup PM pro? Stanovování cíl (SMART), kvartální, plroní i roní hodnocení Rozvojový plán

26 Rozvoj a kariéra zamstnance Navyšování kompetence, motivace, adaptace, optimalizace výkonu zamstnanc Hardskills + softskills Interní x externí trénink Zacílení rozvoje vzhledem k pozici Kariéra zamstnance ízení talent

27 Stimulace a motivace Stimulus pobídnout, bodec k pobízení zvíat Stimulace vnjší psobení na psychiku lovka, zmna jeho motivace Prostednictvím aktivního jednání druhého lovka Stimulaní prostedky (obsah a charakter práce, finance, nadízený, vztahy, pracovní podmínky, pée o zamstnance, benefity..) Spokojenost pracovník Motivaní programy v dané organizaci

28 Uvolování pracovník Nejobtížnjší ze všech personálních inností Uvolovaný pracovník x manažer x organizace a ostatní zamstnanci outplacement

29 Píšt??? DOVEDNOSTI VE VZTAHU K JEDNOTLIVCI (komunikaní dovednosti, asertivita, ešení konflikt, argumentace,leadership, kouink, situaní vedení lidí ) DOVEDNOSTI VE VZTAHU KE SKUPIN (ízení týmu, jeho motivace, delegování, posilování pravomocí, ízení projekt, vedení porad..)

30 Komunikaní dovednosti lovk v pracovním procesu je v neustálém kontaktu s druhými lidmi SOCIÁLNÍ INTERAKCE Není možné nekomunikovat Paul Watzlawick (teoretik komunikace) Sociální interakce zahrnuje sociální percepci, vzájemné vnímání a poznávání lidí Základní prostedek soc. interakce je sociální komunikace

31 Sociální percepce Sociální percepce je proces, ve kterém lidé prostednictvím smysl pijímají informace z okolního prostedí a zpracovávají je interpretují Výbr podnt z okolí x organizace podnt Vzájemné vnímání a poznávání lidí závisí na vnímající osob, vnímané osob a situaním kontextu Vnímající osoba Zkušenosti, aktuální motivace, emocionální stav, vyhýbání se kognitivní disonanci SITUANÍ KONTEXT Vidíme dotyného v izolované situaci, vytrženo z kontextu Vnímaná osoba Fyzický vzhled, chování, komunikace zrakové a sluchové vnímání

32 Johari okénko Co o sob víme Aréna Co o sob nevíme sami Slepá skvrna Co o nás druzí vdí Fasáda Neznámo Co o nás druzí nevdí

33 Sociální percepce - zkreslení První dojem Halo efekt (sympatie) Hornový efekt (antipatie) Generalizace Projekce Efekt známosti ernobílé vidní

34 Sociální komunikace KOMUNIKACE je proces sdlování, výmny a penosu informací, pedávání myšlenek, postoj, hodnot a pocit. Komunikace není sama o sob vztahem mezi lidmi, ale je pro tento vztah nevyhnutelnou podmínkou!

35 Komunikaní kanál Pízvuk Chování Skutená Zpráva as Rozptýlení Hlasitost Plánovaná Zpráva Hluk Volba slov Co B oekává, že uslyší Myšlenky, pocity a oekávání od pana B pana A. A B

36 Komunikaní kanály Vertikální - sestupný i vzestupný; v direktivních organizacích spíše sestupný charakter, v participativních organizacích možná zptná vazba odspodu Laterální mezi oddleními na stejné úrovni; typické pro organizace s plochou organizaní strukturou Diagonální mezi pracovníky a útvary na rzných úrovních (demokratické organizace) Formální x neformální

37 Druhy komunikace 1. VERBÁLNÍ (ústní a písemná) + paralingvistika 2. NEVERBÁLNÍ

38 1. Verbální komunikace Prostedkem verb. komunikace je e e je denotaní (pes) i konotaní (pes sousedky) Paralingvistika naléhavost rychlost síla pauza Intonace tempo plynulost frázování výška rytmus

39 1. Verbální komunikace Mluvní projev cizí slova / žargon - slang - slovní parazity nebo-li vata - vulgarismy - emon zabarvená slova Písemný projev spisovný jazyk - pesnjší vyjadování - zdvoilejší projev

40 2. Neverbální komunikace = mimoslovní komunikace, je úinnjší, než naše slovní výpov INY MLUVÍ HLASITJI NEŽ SLOVA - využíváme ji pi sdlování dojm, postoj a emocí He se ovládá Prozrazuje pocity mže zmnit význam slov Zprostedkována 90% informací * PRVNÍ SETKÁNÍ S LIDMI * PRVNÍ DOJEM

41 2. Neverbální komunikace Proxemika (vzdálenost, úhly, osobní zóny) Haptika (doteky) Gesta Mimika, výraz oblieje

42 Interpersonální zóny 2, osobní (pátelská): 50cm 1m 1, intimní: do 50cm 4, veejná: více než 3,5 m 3, sociální (neosobní): 1,5 3,5 m

43 Jak je komunikován význam 7% Slova 55% e tla 38% Tón hlasu

44 Efektivní komunikace a networking Efektivní komunikace = za vzájemného respektování partner dochází k úelné výmn informací mezi subjekty, které jsou schopny jejich vcn správného kódování a dekódování a dokáží si rovnž poskytovat a akceptovat odpovídající zptnou vazbu

45 Efektivní komunikace a networking Networking je proces vytváení a spádání osobních a profesních kontakt s lidmi Vyžaduje aktivní, vdomý a systematický pístup navazování nových kontakt a péi o ty stávající Networking mže sloužit rzným cílm (osobní, pracovní)

46 Efektivní komunikace a networking 5 okruh inností pro úspšný networking (udržování kontakt, spoleenský život, odborné aktivity, aktivita v komunit, vnitropodniková viditelnost) Klíová úloha management (vybudování informaních a komunikaních systém)

47 Komunikace s týmem Pravidelné porady 1:1 meetingy Spolené snídan Teambuildingové výjezdy Intranet Prezentace dosažených výsledk Performance management meetingy..???

48 Asertivita Otevená nemanipulativní komunikace Pimené sebeprosazení i sebauplatnní Forma chování, která zvyšuje šanci na úspch v jednaní s lidmi Úspch nezatížený vdomím, že jsme druhé donutili a nebo dobhli Schopnost pímo a jasn, s pimenou sebejistotou vyjádit vlastní názory, myšlenky a pocity, poteby a pání zpsobem, který nesnižuje dstojnost druhých, ani dstojnost vlastní.

49 Typy chování PASIVNÍ AGRESIVNÍ ASERTIVNÍ

50 Pasivní chování Úel: Vyhnout se konfliktu. Pasivní chování se vyznauje: neprosazováním svých požadavk snahou vyhnout se konfrontaci neochotou pevzít zodpovdnost nebo rozhodovat pocitem, že jsem ob obviováním druhých za to, co se stalo odmítáním kladného hodnocení sebe samého Lidé, kteí picházejí s takovými kolegy do styku pociují: hnv vinu podráždnost frustraci nudu

51 Agresivní chování Úel: Dosáhnout to, co chci, za každou cenu. Pro agresivní chování je charakteristické: vyhrožování, zastrašování, kik odhodlání prosadit své cíle na úkor jiných snaha zvítzit zaujímání obranného nebo agresivního postoje nepedvídatelnost, výbušnost Lidé, kteí musí takovému jednání elit: pecházejí do defenzívy nebo se uchylují k agresivit jsou tímto jednáním zasaženi (ranni) pociují podráždní, rozilení obávají se toho, co bude následovat

52 Agresivní a pasivní jednání Agresivní i pasivní jednání mají spolené to, že protistrana je vždy považovaná za nepítele, který nemá jiný zájem, než škodit. Je tedy poteba dávat si na ni pozor, nesdlovat, co si myslím a co cítím, jakékoliv informace poskytovat jen výbrov. Ovšem agresor preventivn útoí, kdežto pasivní lovk jakoby dával najevo, že nemá nárok prosadit své proti zlým lidem.

53 Asertivní chování Úel: Komunikace a vzájemný respekt. Asertivní chování je založené na: dosahování cíl bez poškozování zájm ostatních ochran vlastních práv a respektování práv druhých pimeném sebevdomí a dve samostatném rozhodování a zodpovdnosti za tyto rozhodnutí pímém vyjádení poteb, pijetí rizika odmítnutí Pi jednání s asertivní osobou máte pocit, že: víte, na em jste jste dobe informováni partner vám naslouchá a bere vás v úvahu máte prostor na podávání nápad vaše iniciativa je vítána mžete jednat vcn o vašich chybách

54 Asertivní lovk Asertivn jednající lovk dokáže pesn a jasn definovat, o co mu jde, jak situaci vidí, co si o ní myslí a jak ji prožívá Má pozitivní postoj k druhým lidem i pimené sebevdomí Celou svou bytostí sdluje, že ví, že jeho požadavek je oprávnný a splnitelný a druhá strana je podle nj korektní a nemá jiný zájem než vc kladn vyešit Chová se pimen sebejist, umí naslouchat druhým, pistoupit na kompromis Je schopen zmnit svj názor pod tlakem argument Protože považuje ostatní lidi za dobré, není mu trapné požádat sám o laskavost nebo ji poskytnout

55 Asertivní povinnosti vyjadovat se jasn brát na sebe zodpovdnost za následky svého jednání poslouchat druhou stranu respektovat, že nemusím dostat všechno, co chci umožnit ostatním, aby žádali o to, co potebují odmítat požadavek anebo chování, ne však partnera neškodit zdraví druhých

56 Asertivní práva sám nezávisle posuzovat své chování, myšlenky a emoce a být za n i jejich dsledky odpovdný nenabízet žádné výmluvy i omluvy ospravedlující tvé jednání sám posoudit, zda a nakolik jsem zodpovdný za ešení problém ostatních lidí zmnit svj názor dlat chyby a být za jejich dsledky odpovdný íci Já nevím. být nezávislý na dobré vli ostatních dlat nelogická rozhodnutí íci: Já ti nerozumím. íci: Já to vidím jinak. sám se rozhodnout, zda budu jednat asertivn nebo ne

57 Asertivní reakce Asertivní NE Gramofonová deska Žádost o laskavost Selektivní ignorování Otevené dvee Negativní dotazování

58 Zptná vazba Pozitivní obecn Pozitivní detailn Negativní detailn Co by se mlo zlepšit a jak

59 Vzor poskytování zptné vazby S tandard C hování D opad Zaátek pracovní doby je v 9.00 hodin. Nyní chodíš již pt dní do práce v To znamená, že tým kvli tob musí více pracovat.

60 Komplimenty Jak vyjadovat komplimenty: vybrat vhodný as a situaci navázat oní kontakt dbát na soulad slovního a mimoslovního chování vyjádit osobní postoj - Líbí se mi, Vážím si, Potšilo m, že, Tší m být struný, upímný, pesný a konkrétní Jak pijímat komplimenty: udržet oní kontakt a vstícné nastavení tla reagovat struným Dkuji mžeme pidat informaci o pocitech nezlehujme ani neironizujeme kompliment pi nepíjemných pocitech vyžádat dodatkové informace nap. A co se ti konkrétn líbilo?

61 Kritika Asertivní podáváni kritiky vyžaduje: Strunost a jasnost Snížení zábran a nepíjemných pocit, které se automaticky objeví, když máme chu nkoho kritizovat Snížení obav z možných dsledk naší kritiky Formulace v 1.osob jedn.ísla Já..., Mn... a vyjádení vlastních pocit ( Štve mn když.. ) Konkrétní informace o partnerov chyb nebo nedostatku formou zptné vazby Mám strach, když mi pedem neekneš, že se vrátíš dom pozd v noci. Vyhnout se manipulativním trikm Myslel jsem si, že se sám dovtípíš, že mi to vadí...

62 Kritika 3 základní principy: Pozorn poslouchat obsah sdlení s všechny informace Reagovat vždy klidn, konkrétn a specificky Vty zaínat v 1.osob jednotného ísla Já..., Mn... Chyby pi reagování na kritiku: Nadmrné zobecování tení myšlenek Pecitlivlé vnímání Neverbální chování Verbální chování Dsledky chyb: Partner se urazí Není možné ešit problém Kritika se vyhrotí do hádky Vzniká nepátelské mlení Vzniká pedráždnost na partnera

63 Jak pijímat oprávnnou kritiku Asertivní pijetí kritiky: Klidn a pozorn kritiku vyslechneme Rozlišíme mezi zptnou vazbou a hodnocením Partnera informujeme o: Pocitech Cítím se.., mrzí mn... Pohnutkách Nejradji bych udlal... Koneném rozhodnutí Nabízím toto ešení.. Udržujeme si vlastní klid Pi odpovdi mžeme použít Zptné vazby Negativního dotazování Asertivního souhlasu Negativní aserce Empatie Nenecháme se vyprovokovat k hádce, snažíme se partnera vést k objasnní stanoviska tak, aby nám sdlil, co chce.

64 Reakce na kritiku JAK REAGOVAT NA PRAVDIVOU, ALE NEVHODNOU KRITIKU (právem, ale zlým zpsobem) Vyjádíme naše nepíjemné pocity To co íkáš, je možná pravda,ale zpsob, jakým to íkáš, mi vadí. Odložíme ešení sporné situace na pozdjší a klidnjší dobu Možná máš pravdu, ale te o tom mluvit nechci Pak mžeme reagovat postupem popsaným pi píjmu pravdivé kritiky JAK REAGOVAT NA NEPRAVDIVOU KRITIKU Partnera informujeme o našem názoru Nesouhlasím s tím, co íkáš Pímo vyjádíme svoje pocity Udivuje mn, že tomu víš Žádáme upesující informace Mohla bys mi íci, jak jsi na to pišla? Záleží-li nám na tom, mžeme navrhnout ešení JAK REAGOVAT NA ÚTONOU KRITIKU Když nás nkdo uráží nebo ponižuje, je dležité to pesn vyjádit. Uráží mn, když mi nadáváš Snažíme se vyhnout odvetné kritice. Vyhnme se vtám typu: Tak se chová jenom hulvát. Pokud partner nepestane, lepší je hrd odejít.

65 ešení konflikt Konflikt je souasný nárok na dvou opaných stranách rozdílných jedinc o tutéž vc, s tím spojený boj 1. Zóna nebezpeí 3. Zóna bezpeí 2. Zóna ohrožení

66 Vznik konflikt Na vzniku konfliktu se podílí tyto faktory: nauený zpsob ešení nejednoznaných situací temperament a z toho pramenící impulzivita Cholerik, Flegmatik, Sangvinik a Melancholik aktuální nálada stres postoj k ostatním v dimenzi agresivita afiliace zájem na obsahu konfliktu (význam pedmtu konfliktu) publikum a problém prestiže

67 Typy konflikt Intrapersonální Interpersonální Skupinový Meziskupinový Konflikty pedstav Konflikty názor Konflikty postoj Konflikty zájm V konfliktní situaci dochází k potlaení racionálního jednání emocionálními reakcemi. To se projevuje: -V argumentaci (není logická) -Ve sníženém respektování autority -Ve ztrát sebekontroly -V narušené i zdeformované komunikaci (nadávky, urážky)

68 Zvládání konflikt V konfliktu dochází k narušení rovnováhy mezi jedincem a vlivy prostedí Úinek zátže je závislý na: Osobnostních rysech jedince (extrémní citlivost x snížená citlivost) Nervové labilit x stabilit (prožitky naptí, úzkosti) Racionalit x emocionalit (sklon k urážlivosti, kivd, strachu) Myšlení Myšlení Pocity Racionální rozpoložení Pocity Emociální rozpoložení

69 Zvládání konflikt 5 styl ešení konflikt (Thomas, Killman) KONFRONTANÍ STYL KOOPERATIVNÍ STYL SEBEPROSAZENÍ KOMPROMISNÍ STYL ÚNIKOVÝ STYL PIZPSOBIVÝ STYL SPOLUPRÁCE

70 1. Únikový styl Nesebeprosazující a nekooperativní Vyhnout se konfliktu, nechat ho vyhnít Jeho stálé používání ústí do nepíznivého hodnocení druhou stranou Hodí se v situaci, kdy má daná záležitost minimální nebo pomíjivý význam Málo informací o dané situaci Nemožnost ovlivnit situaci Jiné osoby vyeší konflikt efektivnji

71 2. Konfrontaní (kompetitivní) styl Sebeprosazující a nekooperativní Dosažení vlastních cíl bez ohledu na ostatní Prvky nátlaku, vynucování a dominance Pispívá k negativnímu hodnocení druhými lidmi Hodnocení situace v dimenzích výhra prohra; jiná alternativa neexistuje Kdy je tento styl vhodný?

72 3. Pizpsobivý styl Kooperativní a nesebeprosazující Podízení se pání druhých Hodnocen pízniv, zárove jsou dotyní vnímáni jako submisivní a slabí partnei Zakrývání a pikrášlování svých pocit Krátkodob úinný v situaci: Kdy hrozí bezprostední konflikt Kdy udržení souladu v dané situaci je mimoádn dležité Konflikt zpsoben osobnostmi zúastnných, nelze ho tedy ešit jednoduchým zpsobem

73 4. Kooperativní styl Sebeprosazující a spolupracující Oboustranná výhra, snaha maximalizovat spolené výsledky Vnímáno jako dynamické jednání, pízniv hodnoceno Hledání píin konfliktu, vytváení alternativ, nalezení oboustrann pínosného ešení Vhodné pro dlouhodobou spolupráci

74 5. Kompromisní styl Prmrná spolupráce, prmrné sebeprosazení Série postupných ústupk, ber-dej Zpravidla pozitivn hodnoceno Skromné a ástené uspokojení pro ob strany Vhodný tam, kde není možné dosáhnout oboustrann výhodného ešení

75 Styly ešení konflikt Každý lovk má pirozenou tendenci k pednostnímu uplatování jednoho i dvou styl; pro žádný z nich však není definitivn peduren Efektivní ešení konflikt se lze nauit

76 ízení konflikt Manažer by ml vytváet odpovídající podmínky pro pracovní výkon zamstnanc ml by umt pomoci konstruktivn ešit konflikty Konflikt nelze odstranit, lze však vyladit spolupráci tak, aby vyhovovala spoleným cílm skupiny i jednotlivcm Manažer zasahuje v situacích, kdy se zvedá emocionální hladina a úastníci konfliktu vtšinou nejsou schopni konflikt ešit sami Poteba aktivního naslouchání, pesvdování a jednoznaného vyjadování vlastního názoru Vtšina situací v práci je spojena s potebou kompromisu

77 Konflikty mezi podízenými Zachovat si klidnou hlavu, nadhled nad vcnou stránkou problému Neešit problém za podízené Poskytnout jim oporu a bezpeí, aby konflikt vyešili sami Nezaujat vnímat situaci Do hloubky jí porozumt Nahlížet na problematiku z rzných hledisek Nacházet první záchytné body vzájemného souhlasu ídit komunikaci mezi angažovanými stranami, udržovat vcnost Zastavovat pípadná obviování i snižování dstojnosti obou stran Zachytit možné alternativy ešení ve srozumitelné podob (nap. písemn); všichni zúastnní hledají jejich pozitiva a možné limity Na závr shrnutí, ovení si, že ob strany rozumjí a akceptují dsledky

78 Konflikt podízený - nadízený Do tchto konflikt se vždy promítají mocenské vztahy Lépe se eší v organizacích, kde není mocenská/patriarchální struktura asté konflikty se týkají: nesouhlasu s hodnocením a odmováním (dležitá objektivní kritéria!!!) Rozdílná pojetí pracovních povinností a respektování pracovní kázn (objasnit význam pedpis!) Teba pipravit pesné argumenty co bylo a kdy nesprávn provedeno, jak by to mlo být správn, jaká opatení je zapotebí zaujmout Abstrahovat od vztahové stránky a soustedit se na obsahovou!!! Zapotebí rozpoznat pravé dvody konfliktu, odlišit od situace, kdy je konflikt píležitostí pro uvolnní naptí zpsobeného jinými píinami

79 Konflikt s obchod.partnery, konkurencí Konflikty je teba ešit pouze tehdy, kdy vztah musí a bude pokraovat (nap. smlouvat) Nejastjší píinou dezinterpretace podmínek ústní nebo neúpln uzavené písemné dohody Vyjasnní si podmínek, ovení si, zda pod stejnými pojmy ob strany vnímají totéž Konflikty z omylu náprava + omluva Konflikty jako dsledky zámrného zkreslení i zatajení informací Neetické chování ukonení vztahu (ztráta dvry) Konflikty z oblasti porušování zákona - ešení prostednictvím právních zástupc a soud Konflikty s konkurencí pi porušení pravidel hospodáské soutže Pi ešení tetí strana jako prostedník tzv. mediovaný konflikt (pomocník, konzultant)

80 Vyjednávání Proces, kdy dv nebo více stran hledají ešení, které by bylo pijatelné pro všechny zúastnné Proces soc. interakce, kdy dochází ke vzájemnému ovlivování jednajících partner (vzájemné vnímání, styl komunikace, interpretace chování, cíle a postupy vyjednávání) Vyjednávání z hlediska manažera a obchodníka je splnní svých manažerských povinností a obchodních cíl Záleží na osobnosti daného lovka orientace vztahu k druhým lidem

81 Learyho schéma interperson. tendencí Tendence ovládat druhé nebo se jim podizovat (dominance a submise) Tendence chovat se pátelsky nebo nepátelsky (afiliance a agresivita) Autokratická osobnost (Moc, síla, ambice, dominance) Egocentrická osobnost (Sebeláska, nadazenost, sebedvra) Agresivní osobnost (Striktnost a negat.agres.projevy) Podezíravá osobnost (kritický a podezíravý postoj) Submisivní osobnost (skromnost, slabost, sebeponížení) Hyperkonformní osobnost (závislost, poddajnost, obdiv k druhým) Hyperafiliantní osobnost (kooperativnost, pátelskost, extroverze) Hyperprotektivní osobnost ( rozum, ohleduplnost, pomoc druhým, nutkavá zodpovdnost)

82 Sociální kompetence pro vyjednávání Percepní senzitivita Navazování vztahu Sociální techniky citlivost výbru Flexibilita inorodost Píjemné vzorce jednání

83 Temperament a charakter TEMPERAMENT Labilita versus stabilita Introverze versus extroverze Vliv na rychlost jednání, podíl formality, celkovou atmosféru, naptí i toleranci, kompetici a kooperaci, spolehlivost i vrtkavost, rigiditu nebo tvoivost CHARAKTER Obsah a etická hodnota našeho jednání a prožívání Dvra pravdomluvnost, upímnost, estnost, zásadovost

84 Píprava vyjednávání Píprava (získání informací, vymezení cíl, analýza situace, hodnoc. silných a slabých stránek druhé strany, zvážení možností pinášejících výhody obma stranám, urení vlastní nejzazší meze, výbr strategie) Píprava redukuje pípadný stres

85 Vlastní vyjednávání zahívací úvod Strategie kompetitivní (výhra-prohra) Strategie spolupráce (výhra-výhra) Metoda poziního vyjednávání opevnní v pvodních pozicích, snaha o postupné pibližování se ke stedu mezi pozicemi, narušení dvry a respektu Metoda principiálního vyjednávání (R. Fisher, W. Ury 1991) Tvrí hledání ešení pro ob strany

86 Principiální vyjednávání 1) Oddlte lidi od problém (pipustit si, že druhá strana vidí problém jinak, pochopit své emoce i emoce druhé strany, zacházet s nimi) 2) Soustete se na zájmy, ne na pozice (mít na pamti, že za protikladnými pozicemi stran jsou jak protichdné, tak i spolené zájmy) 3) Vytvote vzájemn prospšné nabídky (kreativita, vytváení alternativ, které co nejvíce pokrývají zájmy obou stran) 4) Trvejte na dodržování objektivních kritérií (normy a pravidla aplikovatelná se souhlasem obou stran)

87 Argumentace jasná komunikace zamení na téma ne na osobní hledisko nebo vztahy cílem argumentace nesmí být boj nebo snaha zniit Co je to argument? dvod, pro tvrdíme, že uritá teze (=východisko pesvdování) je platná dkaz, uvedený na podporu platnosti teze

88 Argumentaní fauly útok na osobu místo na téma nerespektování prostoru/hranic druhého skákání do ei pseudoargumentaní plivanec - vložím do úst druhému nco, co neekl, a zanu to vyvracet kauše - azení polopravd, nepravd a ástených pravd v rychlém sledu za sebou ozembouch - mluvím k publiku a ne k partnerovi, ídím se a pizpsobuji podle reakcí publika

89 Argumentace 1.CÍL ARGUMENTACE 2. DÉLKA VSTUPU - ím strunjší tím lépe, platí vtšinou vzájemná úmrnost mezi obma stranami 3. SÍLA ARGUMENTU - je mená tím, jaký význam má mj argument pro druhou stranu 4. SROZUMITELNOST - pizpsobení eového kódu druhé stran 5. MOSTY - podprné nebo oceující výroky nebo neverbální projevy (úsmv), které udržují dobrou atmosféru ( pozor na ale ) 6. EMOCE - ten, kdo ztrácí sebekontrolu a sklouzne k emocím, vtšinou prohrává

90 Práce manažera s jednotlivci a skupinami Manažer se obvykle stídav zamuje na jednotlivce a na skupinu jako celek Psobí na jednotlivé pracovníky Deleguje a posiluje pravomoci ídí skupinu Vede pracovní porady

91 Práce manažera s jednotlivci Výbr, adaptace, kariéra, motivace lovka Neformální komunikace Podpora žádoucí komunikace, redukce té nepíznivé Zájem o lovka nejen v kontextu s plnním pracovního úkolu Hovoit s lidmi o nich samých (obavy, nejistoty), nešíit dál!!! Užívání vhodných stimul k optimalizaci výkon jednotlivce Projevovat emoce (zdravou míru) Jasn vymezený vztah mezi manažerem a podízeným Zadávání úkol spolu s PRO Pimen odmovat Kontrola práce pimen úrovni rozvoje lovka Být píkladem (ne káže vodu, pije víno )

92 Dobrý manažer Podává pravidelnou konstruktivní zptnou vazbu Netoleruje špatnou a nekvalitní práci Hovoí s dotyným o jeho významu Oceuje výkon Bere v úvahu námty a pocity dotyného Ptá se svých lidí, co mají rádi používá pevážn pozitivní stimuly Drží jasné hranice - formuluje nároky, vhodn usmruje Bere v úvahu rozdíly mezi lidmi, uplatuje individuální pístup Vstícnost V souladu s organizací Užívá situaního vedení (Blanchard)

93 Delegování a posilování pravomocí Zapojení ízených pracovník do skupinové i týmové spolupráce, a to pímým rozdlením pracovních úkol a souasným zvýšením jejich samostatnosti, pravomoci a odpovdnosti

94 Delegování Proces povení odpovdností za pracovní aktivity Osvobozuje manažera od rutinních inností i od úkol vyžadujících hlubší speciální znalosti MUSÍM SÁM (strategie, hodnocení..) MOHU DELEGOVAT (nevyžadují mimoádnou specializaci..) ML BYCH DELEGOVAT (innosti, které manažer vykonává rád sám, pinášejí pocit úspšnosti) MUSÍM DELEGOVAT (administrativní rutina)

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více