Manažerské dovednosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské dovednosti"

Transkript

1 Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008

2 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence manažera Urení rozvojových poteb Základní manažerské dovednosti Dovednosti v personálním ízení

3 Manažer Sociální pozice a role Osobnost Osobní kvalita Kompetence Autorita

4 Sociální pozice a role manažera Horizontální versus vertikální vztahy Manažer psobí na dosplé jedince v dané organizaci s cílem vést je ke kvalitnímu výkonu práce Zaazení v soc. skupin vyžaduje do urité míry potlaení vlastní individuality a pirozenosti (schopnost pizpsobení se)

5 Sociální pozice a role manažera Dominantní jedinci volí sebeprosazení na úkor ostatních Submisivní jedinci volí nadmrnou konformitu s okolím Pimená dominantní + sociální orientace na lidi Výbr adové i ídící pozice?

6 Sociální pozice a role manažera Vedení versus vdcovství Vdcovství se spojuje s vyšší mírou vlivu na jiné osoby tzv.charisma (pozitivní i negativní) Pro pimené sebeprosazení manažera? Komplikovaná role manažera ovlivování skupiny lidí, nkdy role reprezentanta, nkdy organizátora, iniciátora, kontrolora, poradce i vychovatele

7 Sociální pozice a role manažera Zvýšená oekávání na jedince v rolích manažer vtší odpovdnost, moudrost, rozhodnost pokud to tak není, tak? Konflikt rolí manažer manžel; doma není výhoda mocenské pozice Nkdy kompenzace poteby moci v zamstnání

8 Základní role ídícího pracovníka Manažer Lídr Kou

9 Osobnost manažera Pojetí osobnosti jako výjimené entity Pojetí osobnosti jako individuality Pracovní a osobní pedpoklady Aktuální osobní kvalita: odraz všeho, co na osobnost daného jedince psobilo, formovalo jeho podobu a identitu (schopnosti, vdomosti, zamenost, temperament, postoje a charakterové vlastnosti) SEBEHODNOCENÍ

10 Osobnost manažera Sebehodnocení reflexe vlastních parametr osobnosti Podhodnocování x nadhodnocování (dsledek spoleenského klimatu, výchovy, pedpoklad) Dsledek podhodnocování, nadhodnocování v ídící funkci?

11 Osobní kvalita manažera Def.:Osobní kvalita vyjaduje to, jak lovk v pracovním procesu svými pedpoklady odpovídá požadavkm uritého pracovního zaazení Jedná se také o to, co dokáže navíc ím mže pispt k vyšší kvalit práce daného útvaru/organizace Schopnosti + motivace jedince + promnlivost v ase

12 Osobní kvalita manažera Orientace na cíl Zetelné vyjadování, jasná formulace myšlenek, srozumitelné vyjadování Rozhodování Tolerance a usmrování druhých Zptná vazba (poskytování + pijímání) Orientace v nároných systémech, flexibilita Tvoivý pístup k práci Organizace a kontrola práce druhých Zvládání zátže, stresu Dslednost, estnost, odpovdnost.

13 Kompetence manažera Jedná se o míru pipravenosti manažera pro výkon ídící práce Jedná se o kombinaci vlastností(vrozené) a dovedností (získané) Znalosti Dovednosti Sociální role Sebe-vnímání Vlastnosti / povahové rysy Motivy 1) pracovní a osobní Zpsobilost lovka se uplatnit v konkrétních podmínkách pracovního zaazení 2) sociální Zpsobilost vhodn se prosadit v soc. vztazích

14 Kompetence manažera V ídících funkcích se uplatují i lidé, kteí vynikají jen svým intelektem uritá míra intelektu je nezbytnou ne však jedinou podmínkou! Požadavky na úrove intelektu se na rzných úrovních ízení liší (mistr versus top manažer) Výrazn nadprmrné rozumové schopnosti ve vtšin pípad znesnadují sociální kontakt s okolím V souasnosti se hovoí o emocionální (sociální) inteligenci jako dležité souásti kompetence manažera

15 Autorita Jedná se o celkový dopad vlivu manažera na pracovníky; míra vážnosti, kterou u nich požívá Spjata s pozicí, kterou dotyný v organizaci zastává Formální autorita vychází z pravomocí Neformální autorita vychází z osobnostních vlastností Ob složky by mly být v ideálním pípad vyváženy, aby manažer psobil vrohodn Problematika moci

16 Urení míry kompetence Není snadné specifikovat, jaké konkrétní osobnostní charakteristiky by mli manažei mít záleží vždy na konkrétním pracovním zaazení, kontextu firmy, oddlení atd. V obecné rovin lze kompetence rozdlit na tzv.hardskills (profesní, odborné dovednosti) a softskills (manažerské, sociální dovednosti)

17 Kompetence a strategie spolenosti Dosahuje spolenost oekávané výsledky? Chápou zamstnanci vizi a strategii spolenosti? Vdí lidé CO se od nich oekává a taky JAKÝM ZPSOBEM toho dosáhnout? KOMPETENNÍ MODEL obsahuje klíové kompetence, které mají zásadní vliv na výkonnost odráží strategii a vizi spolenosti ukazuje hierarchii a dynamickou interakci mezi kompetencemi databanka informací benchmarking zlepšení komunikace útvar trénink, hodnocení, osobní rozvoj

18 Urení poteb rozvoje Diagnostika Dává možnost urit osobnostní (trvalé) pedpoklady jedince Mapuje aktuální úrove manažerských dovedností Navrhuje další potebný rozvoj (rozvojový plán) Podporuje sebereflexi kandidáta ohledn silných stránek a poteb rozvoje Porovnává aktuální úrove s ideálním profilem a konkrétní organizaní kulturou

19 Diagnostické metody Polostrukturované/strukturované rozhovory, skupinové práce, pípadové studie, hraní rolí vždy v kontextu s menými kompetencemi Psychologické osobnostní dotazníky(tužka-papír, on-line metodiky), testy schopností (IQ, koncentrace, pam) 360 zptná vazba Pídatné diagnostické metody (nap. MBTI, Belbin, styly vedení, styly uení atd.)

20 Development centrum Development centrum (DC) je technika, která používá soubor aktivit a cviení, vtšinou ve skupinovém kontextu Slouží ke sledování/pozorování behaviorálních charakteristik, které tvoí kompetenní profily konkrétních pozic Jedinci jsou hodnoceni vzhledem k pedem stanovenému kompetennímu profilu (ideální profil kandidáta) DC je technika, která napomáhá pipravit screening osobnosti, dovedností a aktuální úrovn dovedností jednotlivce Identifikuje silné stránky a poteby rozvoje Výstupem je stanovení individuálních rozvojových plán Napomáhá sebereflexi kandidát

21 Manažerské dovednosti DOVEDNOSTI PERSONÁLNÍHO ÍZENÍ (nábor, adaptace pracovníka, motivace a stimulace, ízení výkonnosti, rozvoj pracovníka, uvolování pracovníka) DOVEDNOSTI VE VZTAHU K JEDNOTLIVCI (komunikaní dovednosti, asertivita, ešení konflikt, argumentace,leadership, kouink, situaní vedení lidí ) DOVEDNOSTI VE VZTAHU KE SKUPIN (ízení týmu, jeho motivace, delegování, posilování pravomocí, ízení projekt, vedení porad..)

22 Dovednosti personálního ízení Výbr zamstnanc Adaptace pracovník ízení výkonnosti Rozvoj, kariéra Motivace a stimulace Uvolování pracovník

23 Výbr zamstnanc (recruitment) Resource planning Nábor interní i externí výhody a nevýhody? Výbr na základ popisu pracovních míst (job description) Pedvýbr (analýza životopis, výbr. Pohovor, zkoušky praktických i jiných dovedností, psychodiagnostika, assessment centra ) Vyjasnní vzájemných oekávání, tzv. psychologická smlouva 1) odborná pracovní zpsobilost 2) psychická zpsobilost k práci 3) fyzická zpsobilost 4) morální zpsobilost Dotyný jedinec musí zapadnout do týmu!

24 Adaptace zamstnanc Adaptace zamstnance pizpsobení se pracovní pozici, úkolm, organizaci, vztahm na pracovišti 1. Pracovní adaptace nároky a požadavky práce, zvládání zmn 2. Sociální adaptace zaazení se do struktury soc. vztah; soulad se skupinou Jak redukovat poátení nervozitu zamstnance? Adaptaní kurzy, dokumenty organizace, mentor Adaptace v nové organizaci + adaptace v nové pozici

25 ízení výkonnosti (performance management PM) Formální x neformální hodnocení x sebehodnocení Objektivita, spolený cíl, kompetence k hodnocení, srozumitelnost, konkrétní výstup PM pro? Stanovování cíl (SMART), kvartální, plroní i roní hodnocení Rozvojový plán

26 Rozvoj a kariéra zamstnance Navyšování kompetence, motivace, adaptace, optimalizace výkonu zamstnanc Hardskills + softskills Interní x externí trénink Zacílení rozvoje vzhledem k pozici Kariéra zamstnance ízení talent

27 Stimulace a motivace Stimulus pobídnout, bodec k pobízení zvíat Stimulace vnjší psobení na psychiku lovka, zmna jeho motivace Prostednictvím aktivního jednání druhého lovka Stimulaní prostedky (obsah a charakter práce, finance, nadízený, vztahy, pracovní podmínky, pée o zamstnance, benefity..) Spokojenost pracovník Motivaní programy v dané organizaci

28 Uvolování pracovník Nejobtížnjší ze všech personálních inností Uvolovaný pracovník x manažer x organizace a ostatní zamstnanci outplacement

29 Píšt??? DOVEDNOSTI VE VZTAHU K JEDNOTLIVCI (komunikaní dovednosti, asertivita, ešení konflikt, argumentace,leadership, kouink, situaní vedení lidí ) DOVEDNOSTI VE VZTAHU KE SKUPIN (ízení týmu, jeho motivace, delegování, posilování pravomocí, ízení projekt, vedení porad..)

30 Komunikaní dovednosti lovk v pracovním procesu je v neustálém kontaktu s druhými lidmi SOCIÁLNÍ INTERAKCE Není možné nekomunikovat Paul Watzlawick (teoretik komunikace) Sociální interakce zahrnuje sociální percepci, vzájemné vnímání a poznávání lidí Základní prostedek soc. interakce je sociální komunikace

31 Sociální percepce Sociální percepce je proces, ve kterém lidé prostednictvím smysl pijímají informace z okolního prostedí a zpracovávají je interpretují Výbr podnt z okolí x organizace podnt Vzájemné vnímání a poznávání lidí závisí na vnímající osob, vnímané osob a situaním kontextu Vnímající osoba Zkušenosti, aktuální motivace, emocionální stav, vyhýbání se kognitivní disonanci SITUANÍ KONTEXT Vidíme dotyného v izolované situaci, vytrženo z kontextu Vnímaná osoba Fyzický vzhled, chování, komunikace zrakové a sluchové vnímání

32 Johari okénko Co o sob víme Aréna Co o sob nevíme sami Slepá skvrna Co o nás druzí vdí Fasáda Neznámo Co o nás druzí nevdí

33 Sociální percepce - zkreslení První dojem Halo efekt (sympatie) Hornový efekt (antipatie) Generalizace Projekce Efekt známosti ernobílé vidní

34 Sociální komunikace KOMUNIKACE je proces sdlování, výmny a penosu informací, pedávání myšlenek, postoj, hodnot a pocit. Komunikace není sama o sob vztahem mezi lidmi, ale je pro tento vztah nevyhnutelnou podmínkou!

35 Komunikaní kanál Pízvuk Chování Skutená Zpráva as Rozptýlení Hlasitost Plánovaná Zpráva Hluk Volba slov Co B oekává, že uslyší Myšlenky, pocity a oekávání od pana B pana A. A B

36 Komunikaní kanály Vertikální - sestupný i vzestupný; v direktivních organizacích spíše sestupný charakter, v participativních organizacích možná zptná vazba odspodu Laterální mezi oddleními na stejné úrovni; typické pro organizace s plochou organizaní strukturou Diagonální mezi pracovníky a útvary na rzných úrovních (demokratické organizace) Formální x neformální

37 Druhy komunikace 1. VERBÁLNÍ (ústní a písemná) + paralingvistika 2. NEVERBÁLNÍ

38 1. Verbální komunikace Prostedkem verb. komunikace je e e je denotaní (pes) i konotaní (pes sousedky) Paralingvistika naléhavost rychlost síla pauza Intonace tempo plynulost frázování výška rytmus

39 1. Verbální komunikace Mluvní projev cizí slova / žargon - slang - slovní parazity nebo-li vata - vulgarismy - emon zabarvená slova Písemný projev spisovný jazyk - pesnjší vyjadování - zdvoilejší projev

40 2. Neverbální komunikace = mimoslovní komunikace, je úinnjší, než naše slovní výpov INY MLUVÍ HLASITJI NEŽ SLOVA - využíváme ji pi sdlování dojm, postoj a emocí He se ovládá Prozrazuje pocity mže zmnit význam slov Zprostedkována 90% informací * PRVNÍ SETKÁNÍ S LIDMI * PRVNÍ DOJEM

41 2. Neverbální komunikace Proxemika (vzdálenost, úhly, osobní zóny) Haptika (doteky) Gesta Mimika, výraz oblieje

42 Interpersonální zóny 2, osobní (pátelská): 50cm 1m 1, intimní: do 50cm 4, veejná: více než 3,5 m 3, sociální (neosobní): 1,5 3,5 m

43 Jak je komunikován význam 7% Slova 55% e tla 38% Tón hlasu

44 Efektivní komunikace a networking Efektivní komunikace = za vzájemného respektování partner dochází k úelné výmn informací mezi subjekty, které jsou schopny jejich vcn správného kódování a dekódování a dokáží si rovnž poskytovat a akceptovat odpovídající zptnou vazbu

45 Efektivní komunikace a networking Networking je proces vytváení a spádání osobních a profesních kontakt s lidmi Vyžaduje aktivní, vdomý a systematický pístup navazování nových kontakt a péi o ty stávající Networking mže sloužit rzným cílm (osobní, pracovní)

46 Efektivní komunikace a networking 5 okruh inností pro úspšný networking (udržování kontakt, spoleenský život, odborné aktivity, aktivita v komunit, vnitropodniková viditelnost) Klíová úloha management (vybudování informaních a komunikaních systém)

47 Komunikace s týmem Pravidelné porady 1:1 meetingy Spolené snídan Teambuildingové výjezdy Intranet Prezentace dosažených výsledk Performance management meetingy..???

48 Asertivita Otevená nemanipulativní komunikace Pimené sebeprosazení i sebauplatnní Forma chování, která zvyšuje šanci na úspch v jednaní s lidmi Úspch nezatížený vdomím, že jsme druhé donutili a nebo dobhli Schopnost pímo a jasn, s pimenou sebejistotou vyjádit vlastní názory, myšlenky a pocity, poteby a pání zpsobem, který nesnižuje dstojnost druhých, ani dstojnost vlastní.

49 Typy chování PASIVNÍ AGRESIVNÍ ASERTIVNÍ

50 Pasivní chování Úel: Vyhnout se konfliktu. Pasivní chování se vyznauje: neprosazováním svých požadavk snahou vyhnout se konfrontaci neochotou pevzít zodpovdnost nebo rozhodovat pocitem, že jsem ob obviováním druhých za to, co se stalo odmítáním kladného hodnocení sebe samého Lidé, kteí picházejí s takovými kolegy do styku pociují: hnv vinu podráždnost frustraci nudu

51 Agresivní chování Úel: Dosáhnout to, co chci, za každou cenu. Pro agresivní chování je charakteristické: vyhrožování, zastrašování, kik odhodlání prosadit své cíle na úkor jiných snaha zvítzit zaujímání obranného nebo agresivního postoje nepedvídatelnost, výbušnost Lidé, kteí musí takovému jednání elit: pecházejí do defenzívy nebo se uchylují k agresivit jsou tímto jednáním zasaženi (ranni) pociují podráždní, rozilení obávají se toho, co bude následovat

52 Agresivní a pasivní jednání Agresivní i pasivní jednání mají spolené to, že protistrana je vždy považovaná za nepítele, který nemá jiný zájem, než škodit. Je tedy poteba dávat si na ni pozor, nesdlovat, co si myslím a co cítím, jakékoliv informace poskytovat jen výbrov. Ovšem agresor preventivn útoí, kdežto pasivní lovk jakoby dával najevo, že nemá nárok prosadit své proti zlým lidem.

53 Asertivní chování Úel: Komunikace a vzájemný respekt. Asertivní chování je založené na: dosahování cíl bez poškozování zájm ostatních ochran vlastních práv a respektování práv druhých pimeném sebevdomí a dve samostatném rozhodování a zodpovdnosti za tyto rozhodnutí pímém vyjádení poteb, pijetí rizika odmítnutí Pi jednání s asertivní osobou máte pocit, že: víte, na em jste jste dobe informováni partner vám naslouchá a bere vás v úvahu máte prostor na podávání nápad vaše iniciativa je vítána mžete jednat vcn o vašich chybách

54 Asertivní lovk Asertivn jednající lovk dokáže pesn a jasn definovat, o co mu jde, jak situaci vidí, co si o ní myslí a jak ji prožívá Má pozitivní postoj k druhým lidem i pimené sebevdomí Celou svou bytostí sdluje, že ví, že jeho požadavek je oprávnný a splnitelný a druhá strana je podle nj korektní a nemá jiný zájem než vc kladn vyešit Chová se pimen sebejist, umí naslouchat druhým, pistoupit na kompromis Je schopen zmnit svj názor pod tlakem argument Protože považuje ostatní lidi za dobré, není mu trapné požádat sám o laskavost nebo ji poskytnout

55 Asertivní povinnosti vyjadovat se jasn brát na sebe zodpovdnost za následky svého jednání poslouchat druhou stranu respektovat, že nemusím dostat všechno, co chci umožnit ostatním, aby žádali o to, co potebují odmítat požadavek anebo chování, ne však partnera neškodit zdraví druhých

56 Asertivní práva sám nezávisle posuzovat své chování, myšlenky a emoce a být za n i jejich dsledky odpovdný nenabízet žádné výmluvy i omluvy ospravedlující tvé jednání sám posoudit, zda a nakolik jsem zodpovdný za ešení problém ostatních lidí zmnit svj názor dlat chyby a být za jejich dsledky odpovdný íci Já nevím. být nezávislý na dobré vli ostatních dlat nelogická rozhodnutí íci: Já ti nerozumím. íci: Já to vidím jinak. sám se rozhodnout, zda budu jednat asertivn nebo ne

57 Asertivní reakce Asertivní NE Gramofonová deska Žádost o laskavost Selektivní ignorování Otevené dvee Negativní dotazování

58 Zptná vazba Pozitivní obecn Pozitivní detailn Negativní detailn Co by se mlo zlepšit a jak

59 Vzor poskytování zptné vazby S tandard C hování D opad Zaátek pracovní doby je v 9.00 hodin. Nyní chodíš již pt dní do práce v To znamená, že tým kvli tob musí více pracovat.

60 Komplimenty Jak vyjadovat komplimenty: vybrat vhodný as a situaci navázat oní kontakt dbát na soulad slovního a mimoslovního chování vyjádit osobní postoj - Líbí se mi, Vážím si, Potšilo m, že, Tší m být struný, upímný, pesný a konkrétní Jak pijímat komplimenty: udržet oní kontakt a vstícné nastavení tla reagovat struným Dkuji mžeme pidat informaci o pocitech nezlehujme ani neironizujeme kompliment pi nepíjemných pocitech vyžádat dodatkové informace nap. A co se ti konkrétn líbilo?

61 Kritika Asertivní podáváni kritiky vyžaduje: Strunost a jasnost Snížení zábran a nepíjemných pocit, které se automaticky objeví, když máme chu nkoho kritizovat Snížení obav z možných dsledk naší kritiky Formulace v 1.osob jedn.ísla Já..., Mn... a vyjádení vlastních pocit ( Štve mn když.. ) Konkrétní informace o partnerov chyb nebo nedostatku formou zptné vazby Mám strach, když mi pedem neekneš, že se vrátíš dom pozd v noci. Vyhnout se manipulativním trikm Myslel jsem si, že se sám dovtípíš, že mi to vadí...

62 Kritika 3 základní principy: Pozorn poslouchat obsah sdlení s všechny informace Reagovat vždy klidn, konkrétn a specificky Vty zaínat v 1.osob jednotného ísla Já..., Mn... Chyby pi reagování na kritiku: Nadmrné zobecování tení myšlenek Pecitlivlé vnímání Neverbální chování Verbální chování Dsledky chyb: Partner se urazí Není možné ešit problém Kritika se vyhrotí do hádky Vzniká nepátelské mlení Vzniká pedráždnost na partnera

63 Jak pijímat oprávnnou kritiku Asertivní pijetí kritiky: Klidn a pozorn kritiku vyslechneme Rozlišíme mezi zptnou vazbou a hodnocením Partnera informujeme o: Pocitech Cítím se.., mrzí mn... Pohnutkách Nejradji bych udlal... Koneném rozhodnutí Nabízím toto ešení.. Udržujeme si vlastní klid Pi odpovdi mžeme použít Zptné vazby Negativního dotazování Asertivního souhlasu Negativní aserce Empatie Nenecháme se vyprovokovat k hádce, snažíme se partnera vést k objasnní stanoviska tak, aby nám sdlil, co chce.

64 Reakce na kritiku JAK REAGOVAT NA PRAVDIVOU, ALE NEVHODNOU KRITIKU (právem, ale zlým zpsobem) Vyjádíme naše nepíjemné pocity To co íkáš, je možná pravda,ale zpsob, jakým to íkáš, mi vadí. Odložíme ešení sporné situace na pozdjší a klidnjší dobu Možná máš pravdu, ale te o tom mluvit nechci Pak mžeme reagovat postupem popsaným pi píjmu pravdivé kritiky JAK REAGOVAT NA NEPRAVDIVOU KRITIKU Partnera informujeme o našem názoru Nesouhlasím s tím, co íkáš Pímo vyjádíme svoje pocity Udivuje mn, že tomu víš Žádáme upesující informace Mohla bys mi íci, jak jsi na to pišla? Záleží-li nám na tom, mžeme navrhnout ešení JAK REAGOVAT NA ÚTONOU KRITIKU Když nás nkdo uráží nebo ponižuje, je dležité to pesn vyjádit. Uráží mn, když mi nadáváš Snažíme se vyhnout odvetné kritice. Vyhnme se vtám typu: Tak se chová jenom hulvát. Pokud partner nepestane, lepší je hrd odejít.

65 ešení konflikt Konflikt je souasný nárok na dvou opaných stranách rozdílných jedinc o tutéž vc, s tím spojený boj 1. Zóna nebezpeí 3. Zóna bezpeí 2. Zóna ohrožení

66 Vznik konflikt Na vzniku konfliktu se podílí tyto faktory: nauený zpsob ešení nejednoznaných situací temperament a z toho pramenící impulzivita Cholerik, Flegmatik, Sangvinik a Melancholik aktuální nálada stres postoj k ostatním v dimenzi agresivita afiliace zájem na obsahu konfliktu (význam pedmtu konfliktu) publikum a problém prestiže

67 Typy konflikt Intrapersonální Interpersonální Skupinový Meziskupinový Konflikty pedstav Konflikty názor Konflikty postoj Konflikty zájm V konfliktní situaci dochází k potlaení racionálního jednání emocionálními reakcemi. To se projevuje: -V argumentaci (není logická) -Ve sníženém respektování autority -Ve ztrát sebekontroly -V narušené i zdeformované komunikaci (nadávky, urážky)

68 Zvládání konflikt V konfliktu dochází k narušení rovnováhy mezi jedincem a vlivy prostedí Úinek zátže je závislý na: Osobnostních rysech jedince (extrémní citlivost x snížená citlivost) Nervové labilit x stabilit (prožitky naptí, úzkosti) Racionalit x emocionalit (sklon k urážlivosti, kivd, strachu) Myšlení Myšlení Pocity Racionální rozpoložení Pocity Emociální rozpoložení

69 Zvládání konflikt 5 styl ešení konflikt (Thomas, Killman) KONFRONTANÍ STYL KOOPERATIVNÍ STYL SEBEPROSAZENÍ KOMPROMISNÍ STYL ÚNIKOVÝ STYL PIZPSOBIVÝ STYL SPOLUPRÁCE

70 1. Únikový styl Nesebeprosazující a nekooperativní Vyhnout se konfliktu, nechat ho vyhnít Jeho stálé používání ústí do nepíznivého hodnocení druhou stranou Hodí se v situaci, kdy má daná záležitost minimální nebo pomíjivý význam Málo informací o dané situaci Nemožnost ovlivnit situaci Jiné osoby vyeší konflikt efektivnji

71 2. Konfrontaní (kompetitivní) styl Sebeprosazující a nekooperativní Dosažení vlastních cíl bez ohledu na ostatní Prvky nátlaku, vynucování a dominance Pispívá k negativnímu hodnocení druhými lidmi Hodnocení situace v dimenzích výhra prohra; jiná alternativa neexistuje Kdy je tento styl vhodný?

72 3. Pizpsobivý styl Kooperativní a nesebeprosazující Podízení se pání druhých Hodnocen pízniv, zárove jsou dotyní vnímáni jako submisivní a slabí partnei Zakrývání a pikrášlování svých pocit Krátkodob úinný v situaci: Kdy hrozí bezprostední konflikt Kdy udržení souladu v dané situaci je mimoádn dležité Konflikt zpsoben osobnostmi zúastnných, nelze ho tedy ešit jednoduchým zpsobem

73 4. Kooperativní styl Sebeprosazující a spolupracující Oboustranná výhra, snaha maximalizovat spolené výsledky Vnímáno jako dynamické jednání, pízniv hodnoceno Hledání píin konfliktu, vytváení alternativ, nalezení oboustrann pínosného ešení Vhodné pro dlouhodobou spolupráci

74 5. Kompromisní styl Prmrná spolupráce, prmrné sebeprosazení Série postupných ústupk, ber-dej Zpravidla pozitivn hodnoceno Skromné a ástené uspokojení pro ob strany Vhodný tam, kde není možné dosáhnout oboustrann výhodného ešení

75 Styly ešení konflikt Každý lovk má pirozenou tendenci k pednostnímu uplatování jednoho i dvou styl; pro žádný z nich však není definitivn peduren Efektivní ešení konflikt se lze nauit

76 ízení konflikt Manažer by ml vytváet odpovídající podmínky pro pracovní výkon zamstnanc ml by umt pomoci konstruktivn ešit konflikty Konflikt nelze odstranit, lze však vyladit spolupráci tak, aby vyhovovala spoleným cílm skupiny i jednotlivcm Manažer zasahuje v situacích, kdy se zvedá emocionální hladina a úastníci konfliktu vtšinou nejsou schopni konflikt ešit sami Poteba aktivního naslouchání, pesvdování a jednoznaného vyjadování vlastního názoru Vtšina situací v práci je spojena s potebou kompromisu

77 Konflikty mezi podízenými Zachovat si klidnou hlavu, nadhled nad vcnou stránkou problému Neešit problém za podízené Poskytnout jim oporu a bezpeí, aby konflikt vyešili sami Nezaujat vnímat situaci Do hloubky jí porozumt Nahlížet na problematiku z rzných hledisek Nacházet první záchytné body vzájemného souhlasu ídit komunikaci mezi angažovanými stranami, udržovat vcnost Zastavovat pípadná obviování i snižování dstojnosti obou stran Zachytit možné alternativy ešení ve srozumitelné podob (nap. písemn); všichni zúastnní hledají jejich pozitiva a možné limity Na závr shrnutí, ovení si, že ob strany rozumjí a akceptují dsledky

78 Konflikt podízený - nadízený Do tchto konflikt se vždy promítají mocenské vztahy Lépe se eší v organizacích, kde není mocenská/patriarchální struktura asté konflikty se týkají: nesouhlasu s hodnocením a odmováním (dležitá objektivní kritéria!!!) Rozdílná pojetí pracovních povinností a respektování pracovní kázn (objasnit význam pedpis!) Teba pipravit pesné argumenty co bylo a kdy nesprávn provedeno, jak by to mlo být správn, jaká opatení je zapotebí zaujmout Abstrahovat od vztahové stránky a soustedit se na obsahovou!!! Zapotebí rozpoznat pravé dvody konfliktu, odlišit od situace, kdy je konflikt píležitostí pro uvolnní naptí zpsobeného jinými píinami

79 Konflikt s obchod.partnery, konkurencí Konflikty je teba ešit pouze tehdy, kdy vztah musí a bude pokraovat (nap. smlouvat) Nejastjší píinou dezinterpretace podmínek ústní nebo neúpln uzavené písemné dohody Vyjasnní si podmínek, ovení si, zda pod stejnými pojmy ob strany vnímají totéž Konflikty z omylu náprava + omluva Konflikty jako dsledky zámrného zkreslení i zatajení informací Neetické chování ukonení vztahu (ztráta dvry) Konflikty z oblasti porušování zákona - ešení prostednictvím právních zástupc a soud Konflikty s konkurencí pi porušení pravidel hospodáské soutže Pi ešení tetí strana jako prostedník tzv. mediovaný konflikt (pomocník, konzultant)

80 Vyjednávání Proces, kdy dv nebo více stran hledají ešení, které by bylo pijatelné pro všechny zúastnné Proces soc. interakce, kdy dochází ke vzájemnému ovlivování jednajících partner (vzájemné vnímání, styl komunikace, interpretace chování, cíle a postupy vyjednávání) Vyjednávání z hlediska manažera a obchodníka je splnní svých manažerských povinností a obchodních cíl Záleží na osobnosti daného lovka orientace vztahu k druhým lidem

81 Learyho schéma interperson. tendencí Tendence ovládat druhé nebo se jim podizovat (dominance a submise) Tendence chovat se pátelsky nebo nepátelsky (afiliance a agresivita) Autokratická osobnost (Moc, síla, ambice, dominance) Egocentrická osobnost (Sebeláska, nadazenost, sebedvra) Agresivní osobnost (Striktnost a negat.agres.projevy) Podezíravá osobnost (kritický a podezíravý postoj) Submisivní osobnost (skromnost, slabost, sebeponížení) Hyperkonformní osobnost (závislost, poddajnost, obdiv k druhým) Hyperafiliantní osobnost (kooperativnost, pátelskost, extroverze) Hyperprotektivní osobnost ( rozum, ohleduplnost, pomoc druhým, nutkavá zodpovdnost)

82 Sociální kompetence pro vyjednávání Percepní senzitivita Navazování vztahu Sociální techniky citlivost výbru Flexibilita inorodost Píjemné vzorce jednání

83 Temperament a charakter TEMPERAMENT Labilita versus stabilita Introverze versus extroverze Vliv na rychlost jednání, podíl formality, celkovou atmosféru, naptí i toleranci, kompetici a kooperaci, spolehlivost i vrtkavost, rigiditu nebo tvoivost CHARAKTER Obsah a etická hodnota našeho jednání a prožívání Dvra pravdomluvnost, upímnost, estnost, zásadovost

84 Píprava vyjednávání Píprava (získání informací, vymezení cíl, analýza situace, hodnoc. silných a slabých stránek druhé strany, zvážení možností pinášejících výhody obma stranám, urení vlastní nejzazší meze, výbr strategie) Píprava redukuje pípadný stres

85 Vlastní vyjednávání zahívací úvod Strategie kompetitivní (výhra-prohra) Strategie spolupráce (výhra-výhra) Metoda poziního vyjednávání opevnní v pvodních pozicích, snaha o postupné pibližování se ke stedu mezi pozicemi, narušení dvry a respektu Metoda principiálního vyjednávání (R. Fisher, W. Ury 1991) Tvrí hledání ešení pro ob strany

86 Principiální vyjednávání 1) Oddlte lidi od problém (pipustit si, že druhá strana vidí problém jinak, pochopit své emoce i emoce druhé strany, zacházet s nimi) 2) Soustete se na zájmy, ne na pozice (mít na pamti, že za protikladnými pozicemi stran jsou jak protichdné, tak i spolené zájmy) 3) Vytvote vzájemn prospšné nabídky (kreativita, vytváení alternativ, které co nejvíce pokrývají zájmy obou stran) 4) Trvejte na dodržování objektivních kritérií (normy a pravidla aplikovatelná se souhlasem obou stran)

87 Argumentace jasná komunikace zamení na téma ne na osobní hledisko nebo vztahy cílem argumentace nesmí být boj nebo snaha zniit Co je to argument? dvod, pro tvrdíme, že uritá teze (=východisko pesvdování) je platná dkaz, uvedený na podporu platnosti teze

88 Argumentaní fauly útok na osobu místo na téma nerespektování prostoru/hranic druhého skákání do ei pseudoargumentaní plivanec - vložím do úst druhému nco, co neekl, a zanu to vyvracet kauše - azení polopravd, nepravd a ástených pravd v rychlém sledu za sebou ozembouch - mluvím k publiku a ne k partnerovi, ídím se a pizpsobuji podle reakcí publika

89 Argumentace 1.CÍL ARGUMENTACE 2. DÉLKA VSTUPU - ím strunjší tím lépe, platí vtšinou vzájemná úmrnost mezi obma stranami 3. SÍLA ARGUMENTU - je mená tím, jaký význam má mj argument pro druhou stranu 4. SROZUMITELNOST - pizpsobení eového kódu druhé stran 5. MOSTY - podprné nebo oceující výroky nebo neverbální projevy (úsmv), které udržují dobrou atmosféru ( pozor na ale ) 6. EMOCE - ten, kdo ztrácí sebekontrolu a sklouzne k emocím, vtšinou prohrává

90 Práce manažera s jednotlivci a skupinami Manažer se obvykle stídav zamuje na jednotlivce a na skupinu jako celek Psobí na jednotlivé pracovníky Deleguje a posiluje pravomoci ídí skupinu Vede pracovní porady

91 Práce manažera s jednotlivci Výbr, adaptace, kariéra, motivace lovka Neformální komunikace Podpora žádoucí komunikace, redukce té nepíznivé Zájem o lovka nejen v kontextu s plnním pracovního úkolu Hovoit s lidmi o nich samých (obavy, nejistoty), nešíit dál!!! Užívání vhodných stimul k optimalizaci výkon jednotlivce Projevovat emoce (zdravou míru) Jasn vymezený vztah mezi manažerem a podízeným Zadávání úkol spolu s PRO Pimen odmovat Kontrola práce pimen úrovni rozvoje lovka Být píkladem (ne káže vodu, pije víno )

92 Dobrý manažer Podává pravidelnou konstruktivní zptnou vazbu Netoleruje špatnou a nekvalitní práci Hovoí s dotyným o jeho významu Oceuje výkon Bere v úvahu námty a pocity dotyného Ptá se svých lidí, co mají rádi používá pevážn pozitivní stimuly Drží jasné hranice - formuluje nároky, vhodn usmruje Bere v úvahu rozdíly mezi lidmi, uplatuje individuální pístup Vstícnost V souladu s organizací Užívá situaního vedení (Blanchard)

93 Delegování a posilování pravomocí Zapojení ízených pracovník do skupinové i týmové spolupráce, a to pímým rozdlením pracovních úkol a souasným zvýšením jejich samostatnosti, pravomoci a odpovdnosti

94 Delegování Proces povení odpovdností za pracovní aktivity Osvobozuje manažera od rutinních inností i od úkol vyžadujících hlubší speciální znalosti MUSÍM SÁM (strategie, hodnocení..) MOHU DELEGOVAT (nevyžadují mimoádnou specializaci..) ML BYCH DELEGOVAT (innosti, které manažer vykonává rád sám, pinášejí pocit úspšnosti) MUSÍM DELEGOVAT (administrativní rutina)

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

tyi stadia hodnotového vývoje aktivit v systému jakosti

tyi stadia hodnotového vývoje aktivit v systému jakosti tyi stadia hodnotového vývoje aktivit v systému Aktivita v syst. Stadium 1. 2. 3. 4. 1. Pojetí Nutné zlo Ano, ale bez vynaložení Ano, zahrnutí do plánování a piazení Zaazení mezi prvotní cíle strategie

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Management Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky?

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Assessment/ Development centre Definice pojmu KOMPETENCE KOMPETENCE: Schopnost člověka

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE Psychologie Hana Lorencová PSYCHOLOGIE 2008 Osnova Pedmt a poslání psychologie Psychologické smry Osobnost pojem vývoj struktura Osnova Chování a prožívání Motivace Frustrace a deprivace Výkon Teorie motivace

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

Typická témata: Prezentační dovednosti Sdílení informací Zvládání náročných situací a konfliktů Komunikace se zákazníkem

Typická témata: Prezentační dovednosti Sdílení informací Zvládání náročných situací a konfliktů Komunikace se zákazníkem KOMUNIKACE 3. SETKÁNÍ PSY 409 JAK TRÉNOVAT KOMUNIKACI V PROSTŘEDÍ ORGANIZACÍ? Typická témata: Prezentační dovednosti Sdílení informací Zvládání náročných situací a konfliktů Komunikace se zákazníkem METODY

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel

mobilní komunikace, mezilidská komunikace, informace, spolenost, ekonomický subjekt, komunikaní uzel eská zemdlská univerzita v Praze Provozn ekonomická fakulta Katedra informaních technologií Dopady využívání mobilních telekomunikaních technologií na komunikaní procesy Autoi: Ing. Jan Drašnar Ing. Josef

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Prezentace spolenosti. cut-e czech. www.cut-e.cz. leden 2008

Prezentace spolenosti. cut-e czech. www.cut-e.cz. leden 2008 Prezentace spolenosti czech leden 2008 measure to win! [kju:t]: roztomilý, chytrý, atraktivní nabízí technologii a know-how pro on-line assessmenty, posuzování a hodnocení chování, postoj, zájm a schopností

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více