2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ"

Transkript

1 Školní rok 2014/ INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - Rozvoj sociálních vztahů - Poznávání sebe sama, získávání sebevědomí a samostatnosti - Rozvoj vzájemné pomoci, vytváření přátelství - Posilování samostatnosti při sebeobslužných činnostech - Rozvoj všech smyslů 1

2 1. Těšíme se na karneval a těšíme se do školy (leden) - seznamujeme se s tradičními karnevalovými zvyky - chystáme masky na karneval - chystáme se k zápisu do školy (procvičujeme základní vědomosti a dovednosti) - stanovování pravidel chování ve školce 2. Voda a její obměny (únor) - poznávání různých skupenství vody - jak a proč je pro nás voda důležitá - výskyt vody v přírodě - stavění sněhuláků, hra se sněhem (malba na sníh) - zimní sporty 3. Kniha (březen) - seznamování se s knihou (druhy, výtvarné provedení atd.) - čtení pohádek a příběhů - prohlížení encyklopedií a atlasů - hraní pohádek - vyrábění leporela, pohádkových knížek 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO Dílčí vzdělávací cíle rozvoj pohybových schopností, zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka, pohybu; rozvíjení a užívání všech smyslů - rozvoj koordinace pohybu, používání sportovního náčiní - zlepšování jemné motoriky, práce s různým materiálem - vytleskávání rytmu slov, písně 2

3 - samostatnost při oblékání, stolování - upevňování správného držení tužky - napodobování geometrických tvarů, různých obrazců a písmen - zdokonalování sebeobslužných činností (samostatně se oblékat, obouvat, zapínat zipy, učit se vázat tkaničky) - vnímání a uvědomování si věcí kolem sebe různými smysly - pohybové hry - zimní sporty (sáňkování, běhání ve sněhu atd.) - cvičení s tělocvičným náčiním (míče, švihadlo atd.) - konstruktivní hry se stavebnicemi z jemnějších prvků - výroba masek na karneval z papíru a jiných materiálů (stříhání, lepení, modelování atd.) - vyplňování grafických listů - grafomotorická cvičení, kreslení základních tvarů na velkém formátu - poznávání různých skupenství vody všemi smysly (hry se sněhem, stavba sněhuláků; různá teplota vody) - smyslové hry 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Dílčí vzdělávací cíle jazyk a řeč - zdokonalování řečových schopností; zdokonalování komunikativních dovedností poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, sebevyjádření); rozvoj smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti sebepojetí, city, vůle získávání sebevědomí a sebedůvěry; rozvoj schopnosti sebeovládání; schopnost rozvíjet a prožívat citové vztahy; učit se vyjadřovat získané dojmy a prožitky 3

4 - umět se srozumitelně vyjádřit, vyprávět zážitek, krátký příběh - umět naslouchat druhým, dodržovat komunikační pravidla, dát najevo svoje pocity - respektovat pravidla soužití ve třídě - používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity a prožitky - rozkládat slova na slabiky, vyčlenit hlásku na začátku slova, poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma) - zapamatovat si pohádku, příběh, děj a jednoduše ho převyprávět - naučit se správně rozlišovat a používat základní prostorové pojmy, rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů, učit se orientovat se v čase - rozpoznat a správně pojmenovat geometrické tvary - upevňovat pravidla soužití ve skupině (třídě) a respektovat je - přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese - vyprávění příběhů, individuální vyprávění - četba a dramatizace krátkých pohádek - slovní hry - práce s pracovními listy (předmatematické pojmy, poznávací pracovní listy) - hry pro rozvoj sociálního chování 4

5 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Dílčí vzdělávací cíle dodržování pravidel chování ve vztahu k druhému,rozvoj vzájemné spolupráce posilování prosociálních vztahů k ostatním rozvoj komunikativních dovedností - komunikovat s dětmi i dospělými - rozvíjet spolupráci s ostatními - uvědomovat si svá práva a práva ostatních, vědět, jak se můžu bránit - umět se domluvit - přirozeně komunikovat a udržovat dětská přátelství - naučit se pomáhat slabším - rozlišovat vhodnost oslovování (tykání, vykání) - vyhledávat partnera pro hru, umět se domluvit, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat - spoluvytvářet prostředí pohody - námětové hry (hry na divadlo, na poštu) - hry a činnosti podporující spolupráci (společná stavba hradů z krabic aj.) - dramatické ztvárnění pohádek - spontánní hry ve dvojicích a skupinkách 5

6 4. DÍTĚ A SPOLEČNOST Dílčí vzdělávací cíle seznamování se se světem lidí, kultury; osvojování si poznatků o prostředí, v němž žijeme rozvoj schopnosti vyjadřovat vztahy a postoje k okolnímu světu dodržování pravidel hry, rozvíjení námětových her - návyky společenského chování pozdravit, požádat - poděkovat, neskákat do řeči - vyjádřit výtvarně své představy - vnímat estetické zážitky, vyjádřit je - naučit se rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlnost, ubližování, agresivita - upevnění návyků společenského chování pozdrav, požádat si o něco, poděkovat - naučit se neskákat do řeči - naučit se vyjádřit objekty reálné i fantazijní různými výrazovými prostředky (výtvarnými, dramatickými, hudebními) - rozvíjet estetické cítění - vnímat a uvědomovat si krásu (přírody, mluveného slova, obrázků aj.) - návštěva divadla a sledování divadelních představení - vytváření masek na karneval - výtvarné činnosti podněcující dětskou fantazii (např. vytváření pohádkových knih aj.) - práce s básničkami a říkadly 6

7 - četba pohádek a jejich dramatizace - zpívání nových písniček, hudebně pohybové hry 7

8 5. DÍTĚ A SVĚT prohlubování poznatků o životě, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách rozvoj vztahu k přírodě - orientovat se v okolí MŠ - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat - pomáhat pečovat o své okolí - získat poznatky z nejrůznějších oblastí života; - seznamovat se s živou a neživou přírodou, chápat její proměny během roku, naučit se přírodu chránit - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat a snažit se mu předcházet - vycházky do okolí - prohlížení přírodovědných encyklopedií, atlasů - poznávání přírody všemi smysly (různá skupenství vody, její teplota) - poučení o bezpečném chování při zimních sportech a pohybu na sněhu a ledu 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více