Prezentační a komunikační dovednosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentační a komunikační dovednosti"

Transkript

1 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

2 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů, který je spolufinancován Evropskou unií. Autoři: PaedDr. Bc. Jiří Knoll PhDr. Roman Miletín Pardubice 2007 Tento text neprošel redakční ani jazykovou korekturou. Prezentační a komunikační dovednosti

3 Obsah 1. Zamyšleni nad současnou situací mezilidské komunikace studijní část Proces komunikace Lidská komunikace a motivace Způsoby, formy a podmínky komunikace Účel komunikace Verbální a neverbální komunikace 9 3. Lidská komunikace z pohledu sociálního prostředí Lidská komunikace z pohledu transakční analýzy Komunikace v malých skupinách Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince Komunikační techniky Umění efektivní komunikace Deset principů podpůrné komunikace Prezentační dovednosti Základní body přípravy prezentace Účel prezentace Sbírání podkladů Psychologická stránka prezentace, posouzení posluchačů Vlastní prezentace, analýza posluchačů Sestavení pracovních listů, podkladů Sestavení vizuálních pomůcek Návod sestavování grafů Umístění přístrojů Zapojení posluchačů Kladení otázek Nácvik prezentace Struktura prezentace. 42 Prezentační a komunikační dovednosti

4 7.4. Vlastní provedení projevu metodická část Poruchy v interpersonální komunikaci Chování při stresu Syndrom vyhoření Konflikt Seznam literatury.. 73 Prezentační a komunikační dovednosti

5 1. Zamyšlení nad současnou situací v mezilidské komunikaci studijní část Základní pravidlo zní: nelze nekomunikovat. Při jakémkoli kontaktu dvou a více lidí - třeba i prostřednictvím techniky - dochází k výměně informací, kterou lze hodnotit z hlediska přímých účastníků i z hlediska vnějšího pozorovatele. V současnosti existují stovky - snad tisíce teorií lidské komunikace od obecných teorií popisujících podstatu, principy a zákonitosti komunikace až po aplikace těchto teorií v různých oblastech lidské činnosti. Svá specifika mají činnosti či profese, kde mezilidská komunikace hraje stěžejní roli a je alfou a omegou profesionálního výkonu. Jsou to zejména tyto profese: zdravotníci, sociální pracovníci, učitelé na všech stupních škol, policisté, psychologové a psychiatři, právníci, pracovníci a úředníci v bankách, úřadech, státní správě, příslušníci ozbrojených sil, duchovní a řádové sestry. Podstatou náročnosti těchto profesí - a s tím také spojená náročnost profesionálního zvládnutí komunikace - je každodenní, opakující se a nevyhnutelná pracovní činnost, často ve vypjatých a stresových situacích. Výše uvedené profese jsou také charakterizovány požadavkem na trvalý a nekolísající vysoký pracovní výkon, který je považován za standard. Náročné je nejen nutnost komunikovat se stále jinými lidmi, ale také malá možnost úlevy či odchylek a trvale velké riziko spojené s chybami v komunikaci. Přitom výsledný efekt pracovních činností v těchto profesích je často neadekvátní vynaloženému úsilí a způsobuje dotyčným jedincům chronický stres a vyčerpání. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 4

6 1.1. Proces komunikace Zhodnoťte sami sebe. S kterým typem řečníka, komunikujícího se můžete nejsnáze identifikovat. Kategorie: Charakteristika: Vyhýbající se typ Vyhýbající se typ se všemožně vyhýbá tomu, aby nemusel stát před auditoriem. V některých případech volí typy povolání, ve kterých není třeba vystupovat. Bránící se typ Bránící se typ se bojí pronést řeč. Jeho strach může být i značně velký. Tyto typy se v rámci své práce nemohou vyhnout tomu, aby někdy pronesli řeč, nebudou však takovou příležitost nikdy vyhledávat. Když hovoří, činí to s velkou nechutí a mají proto i pocit značné stísněnosti. Akceptující typ Pro akceptující typy jsou vystoupení součástí jejich zaměstnání, ale nevyhledávají k nim příležitost. Někdy mají při vystoupeních pocit, že odvedli dobrou práci. Občas si dokonce myslí, že jejich vystoupení bylo docel přesvědčivé, a líbí se jim hovořit před skupinou. Vyhledávající typ Tento typ hledá příležitosti k vystoupení. Ví, že strach může působit stimulačně a že během vystoupení stupňuje schopnost mluvit s nadšením. Vyhledávající typy pracují na zlepšení svých komunikačních schopností a sebedůvěry častým mluvením. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 5

7 1.2. Lidská komunikace a motivace Slovo komunikace, respektive lidská komunikace, je obsažný pojem, který může definovat široké filozofické téma, přes sociální oblast lidského společenství až po specifický pohled fyziologie a psychologie či ryze technických věd. Oblastmi mezilidské komunikace se v současné době zabývají disciplíny nejen věd humanitních, ale také politologové, mediální analytici, marketingové společnosti, zástupci studií zaměřených na masovou kulturu, životní styl, cestovní průmysl až po odborníky zabývajícími se technikou komunikací v celosvětovém měřítku díky současnému rychlému rozvoji komunikačních technologií zejména internetu. Přes rychlé a dynamické změny v oblastech technologií, které během posledních několika let zažíváme, jsou podstata a způsoby lidské komunikace zákonité. V oblasti sociálních věd a v prostředí, neustálého kontaktu skupin lidí je třeba mít tato pravidla stále na paměti a umět s nimi zacházet. Ani sebedokonalejší technické vymoženosti nemohou nahradit dokonalost ( či nedokonalost) lidského mozku a všech procesů, které během kontaktu mezi lidmi navzájem probíhají. V pozici vrcholového manažera, platí vše výše uvedené. Mezi základní dovednosti vedoucího pracovníka tedy musí patřit vědomosti o pravidlech komunikace, vědomí o jevech, které se mohou vyskytnout včetně kritických situací a v neposlední řadě dovednosti tyto situace zvládat a zejména jim předcházet. K dalším povinnostem patří plán péče o spolupracovníky a zaměstnance, zejména ve smyslu definice náročných situací, umění je zvládat systematicky a předcházet následkům. Motivem komunikace je celá škála faktorů počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní, na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 6

8 1.3. Způsoby, formy a podmínky komunikace Motivem komunikace je celá škála faktorů počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní, na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických. Konkrétní komunikace dvou či více jedinců je ovlivněna také prostředím, pozicí a rolemi účastněných, vlastnostmi osob zejména emoční a sociální inteligence, sebepojetí, momentální zdravotní stav a předchozí zkušenost. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 7

9 2. Účel komunikace Předávání informací Těchto situací není mnoho. Jsou většinou skryté, nebo krátkodobě účelné. Pro úspěch této komunikace je třeba používat věcný a konkrétní jazyk s ohledem na partnera tedy takovým způsobem, aby takto předávané informace měly smysl. Instrukce a přesvědčování U pedagogů a i vedoucích pracovníků relativně častá situace. Úspěch aktéra závisí na určité strategii a taktice vůči partnerovi či posluchačům. Podstatou instrukce je předání informace plus interpretace faktu případně návod na další použití. Příkazy jsou krajní případy instrukcí. Řešení problému, kooperace Jedná se o kontakt s ostatními za účelem pobavit se, tudíž kontaktu s druhým. Je to důležitá funkce komunikace, zajišťuje jednu ze specifických lidských potřeb. Uspokojení potřeby pobavit, rozptýlit, prezentovat se, zaujmout atd. V tomto případě je komunikace zaměřena více na formu než obsah. Uplatňují se zejména neverbální stránky. Účelem může být také prezentace vlastní osoby - nezřídka výrazná až extrémní sebeprezentace a exhibice např. u politiků a populárních osobností. Způsoby, formy a podmínky komunikace Motivem komunikace je celá škála faktorů počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní, na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických. Konkrétní komunikace dvou či více jedinců je ovlivněna také prostředím, pozicí a rolemi účastněných, vlastnostmi osob zejména emoční a sociální inteligence, sebepojetí, momentální zdravotní stav a předchozí zkušenost. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 8

10 Proces komunikace akce informace přednášející věcná rovina vztahová rovina posluchač zpětná vazba reakce Zprostředkování, příjem, zpracování a reprodukce informace, jakož i kritická reflexe a hodnocení jsou přitom řízeny: vystupujícím, který informaci dává, posluchačem, který prověřuje, hodnotí a reaguje, komunikačními kanály pro předávání a zpětnou vazbu jak ve věcné, tak i vztahové rovině. Rozlišujeme neverbální (nevyjádřené slovy) a verbální (slovní) informace Verbální a neverbální komunikace Dělení lidské komunikace na verbální a neverbální vychází z definice základních systémů: Prezentační a komunikační dovednosti Strana 9

11 Verbální sdělení je považováno za lidský způsob dorozumívání, který je historicky mladý a stále probíhá jeho vývoj. Lidská řeč se řídí určitými pravidly, má denotační nebo konotační charakter, obsahuje různou míru abstrakce a má formu vnitřní a vnější. Řeč vyjadřuje fakta a myšlenky, je v ní však riziko deformace pojmu a stírání rozdílu mezi lidmi. Řeč v širším obsahu zahrnuje řadu forem jazyka a jazykových systémů. Neverbální komunikace je vše to, co je signalizováno beze slov. V mezilidské komunikaci má větší význam než komunikace verbální. Řadu neverbálních signálů vnímáme spontánně a intuitivně. Teorie neverbální komunikace, základní znalosti této oblasti včetně vzájemného vztahu či rozporu slovního a mimoslovního sdělení patří k základním profesionálním dovednostem pracovníků výše uvedených profesí. Nejdůležitější slyšíme očima (antropolog A. Mehrabian) 7 % informací slova 38% informací tón, barva hlasu 55 % informací řeč lidského těla chyby: opírat se o izolovaná gesta každé gesto hodnota slovo (slovo vytržené z kontextu jiný význam) Jsou to neverbální dimenze řeči. Posluchači dokáží poměrně rychle a snadno posoudit z hlasitosti, rychlosti a rytmu řeči postavení mluvčího, jeho společenskou roli a také emoce. Neverbální stránka řeči je rozdílně vnímána samotným mluvčím a u profesionálních řečníků tak je předmětem cíleného a systematického cvičení. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 10

12 Postoj těla. Celkový vzhled těla je významným signálem. Některé statistiky dokonce prokazují, že osoby s větší výškou postavy jsou úspěšnější a lépe zaměstnavatelní. Signály, které tělo vysílá jsou přitažlivost, atraktivita, dominance. Gesta a pohyby hlavou. Jsou jednak typické pro daného jedince, do značné míry jsou ovlivněny kulturou a sociálním prostředím. Tempo gestikulace se mění v závislosti na emocích. Obličej, mimika a pohled očí. Zobrazují emoce v celé škále. Dobré pozorovací schopnosti, rozvoj rozlišovacích schopností je velice důležité a jedinec s těmito schopnostmi dokáže dobře odhadnout ostatní a má i větší míru empatie. To mu zpětně usnadňuje další kontakt a bývá citlivější a více oblíbený. Psychologové rozlišují obličejové zóny a v nich uplatňující se základní emoce. Zejména pro diagnostiku zastírání či předstírání emocí je znalost a zkušenost potřebná. V rámci běžné komunikace je třeba si uvědomit, že zejména úsměv je záležitostí konvence. Vzdálenost, tělesný kontakt a dotyky (proxemika) Vzájemné souvislosti jsou opět široce popsané. Přitom zjištěné skutečnosti a jejich interpretace jsou různé. V běžné komunikaci opět platí, že řada faktorů je závislá na prostředí, zvyklostech, kultuře. Také je podstatné, zda se jedná o ženu nebo o muže, v jakém vzájemném postavení osoby jsou a jakou společenskou roli zastávají. Přestože signály v této oblasti vnímáme intuitivně, je třeba znát obecně platná pravidla a v komunikaci zejména profesionálním kontaktu se jimi řídit. Celkový zjev a oblečení (image) Napodobování oblékáním je v současné době studována a aplikována velmi intenzivně. Má na tom podíl nejen móda masmédia ale také marketing a snaha ovlivnit lidi třeba v politice. Faktem zůstává, že lidé předpokládají určitou úroveň vzhledu u reprezentantů výše zmíněných profesí. U manažerů to platí dvojnásob. U lidí, kteří jsou ve svém vzhledu nějak hendikepováni, může tato situace vést k problémům a postihuje jejich sebevědomí a schopnost prosadit se. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 11

13 Sebepojetí. Je to vlastní představa člověka o sobě. Skládá se z pohledu na sebe sama, hodnocení druhých, vlastní zkušenosti z porovnání s druhými osobami. V souvislosti s tím jedinec hodnotí i vlastní chování a projevy. Interpretace je ovlivněna zejména působením prostředí rodiny v raném dětství, dále je to role mužského a ženského principu, vzory jednání, obecně uznávané hodnoty. Adekvátní sebehodnocení ovlivňuje morální stránku osobnosti. Prostředí a role, situační rámce. Každý jedinec se projevuje odlišně v různých prostředích. Záleží na tom, zda se jedná o komunikaci v soukromí nebo v zaměstnání, zda je komunikace formální či neformální, zda se jedná o dvojici či více lidí, zda je rozhovor řízený či nikoli, nebo zda se jedná o projev či přednášku včetně technických prostředků komunikace a médií. Každá z těchto situací nabízí aktérovi jinou roli a přisuzuje mu jinou pozici. Obecně sdílené očekávání ostatních v rámci této role nutí člověka více či méně se přizpůsobit konfrontovat. Sebejistý jedinec (v kladném slova smyslu), tak jak je uvedeno v předchozím bodě, je předpokladem úspěšného zvládnutí náročných situací. Pokud se jedinec dostane do konfliktu rolí, je to zátěž a zkouška charakteru. V některých prostředích je dokonce nutné stanovit určitá pravidla či kodexy. Některé společnosti tyto kroky definují podrobně a striktně. Dodržování jasně formulovaných preskripcí dodává člověku jistotu a do určité míry ho chrání před chybou a vlastním selháním. Příkladem může být řízený rozhovor zdravotníka s pacientem při získávání informací, psychoterapeutický rozhovor psychologa a klienta či pohovor ředitele se zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání. V souvislostí s těmito okolnostmi se mění vyjadřování dané osoby. Bylo definováno několik řečových registrů. Je zajímavé, že zejména u pedagogů pod vlivem profesionální deformace dochází někdy k prolínání či nesouladu pozic a rolí a objevují se tak někdy svízelné či komické situace. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 12

14 Vnímání. Je to natolik důležitý prvek v komunikaci, že je vhodné věnovat mu zvláštní pozornost. Dle psychologie je to složitý proces, který je ovlivněn množstvím faktorů. Z hlediska medicíny je vnímání považováno za stav ovlivňují základní životní funkce. Vnímání v daném okamžiku je ovlivněno psychickými procesy v rámci vlastností osobnosti. Teorie typologií osobnosti je několik. V naší kultuře se nejčastěji klasifikují vlastnosti osobnosti podle způsobu prožívání a tím souvisejících reakcí. V oblasti mezilidské komunikace a vztazích je důležité to, jakým způsobem je zaměřena pozornost, a jaká je kvalita dalších souvisejících funkcí, sociální zkušenost, vyzrálost osobnosti, motivace atd. Naslouchání. Vedle vnímání je naslouchání hlavní způsob příjmu informace. Proces přijímání signálů má několik fází a pojem naslouchání je širší než slyšení tedy příjem sluchových podnětů. Pro další efektivní komunikaci je pro přijímacího velice důležité umět vytřídit informace, uložit je do paměti a náležitě vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že v běžné situaci působí na naše vnímání celá řada podnětů (včetně šumů či hluku z okolí), musí se posluchač dobře soustředit a v případě nejasností parafrázovat sdělení a žádat vysvětlení. Protože při komunikaci většinou není vhodné dělat jakékoli záznamy, je důležité zafixovat sdělené informace v paměti formou asociací rekonstrukce daného problému. Vyhodnocení a reakce by měly přijít až po důkladném porozumění a rozlišení fakt od názorů mluvčího. To je v mnohdy vypjaté situaci rozhovoru velice náročné. Proto je nácvik efektivního, aktivního naslouchání velice důležitý a bez toho nelze dospět k empatii a nestrannému řešení. V této souvislosti je třeba se zmínit o obecně známému jevu tzv. haló efekt. Je to tendence zobecňovat vlastnosti lidí, přisuzovat člověku znalosti a dovednosti na všechny oblasti jeho činnosti a na základě tohoto klišé k němu přistupovat. Profesionál musí toto riziko znát a umět se mu ubránit. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 13

15 Vztah Interpersonální vztahy je faktor, který permanentně ovlivňuje komunikaci a jejich složitost je prakticky nemožné jednoznačně popsat a definovat. Obecně platí, že každý vztah prochází určitými fázemi vývoje a velmi záleží v dané situaci, v jaké fázi se právě nacházíme. První kontakt je většinou vjemový. Pokud komunikace pokračuje, vyvíjí se konverzace. Na počátku se strany testují a zkoumají. Komunikace se může dále vyvíjet v rovině emocí od napětí přes neutrální vztah až po důvěrnost. Udržení vztahu je věcí volby a je dán okolnostmi. Tak jako ostatní podmínky komunikace je i vztahová stránka ovlivněna kulturou, pohlavím, tzv. společenským průnikem tématu, motivací, emocemi, celkovou efektivitou vztahu. Realita vztahů na pracovišti je další z oblastí kterou by se měl dobrý manažer zabývat. Na co musím jako vystupující, komunikující dbát Neverbální přístupy 1. kontaktování posluchačů očima 2. působit přátelsky (usmívat se atd.) 3. výpovědi cílevědomě podporovat rukama 4. neschovávat ruce 5. působit uvolněně (ne hekticky nebo křečovitě) 6. být otevřený 7. působit angažovaně 8. mít správný přízvuk 9. mluvit modulovaně 10. sílu hlasu přizpůsobit místnosti 11. mluvit hlavně ve stření hlasové poloze 12. nemluvit příliš rychle 13. vkládat přestávky Prezentační a komunikační dovednosti Strana 14

16 Verbální přístupy 1. mluvit volně 2. jasně a zřetelně vyslovovat 3. krátké věty (maximálně 14 až 17 slov) 4. pregnantní výpovědi 5. správně dýchat 6. vystříhat se výplňkových slov 7. zvolit úroveň řeči adekvátní účastníkům 8. názorný a srozumitelný výklad 9. formulovat z pozice účastníků (vystříhat se Já ) 10. zdůrazňovat užitek pro účastníky 11. logická stavba 12. důležité pasáže (vstup/závěr) si připravit doslovně Prezentační a komunikační dovednosti Strana 15

17 3. Lidská komunikace z pohledu sociálního prostředí 3.1. Lidská komunikace z pohledu transakční analýzy. V posledních letech se složitostí lidské komunikace zabývá řada teorií ve snaze pochopit její zákonitosti a umět vyvodit závěry a možnosti řešení problémů. Jednou z teorií je tzv. transakční analýza. V oblasti sociální psychologie se tak vysvětluje reakce člověka na ostatní lidi na základě jeho sebepojetí tzv. ego-stavy a v přesvědčení, že každý jedinec potřebuje pozitivní zpětnou vazbu a také ji vyhledává a vysílá. Základním principem transakční analýzy je definice aktuálního ego-stavu rodičovském, dospělém nebo dětském. Tyto stavy se často mění. Úroveň komunikace určuje to, v jakém stavu se právě nacházíme. Každý stav lze charakterizovat vzhledem a vystupováním a zejména způsobem řeči a reakcí. U druhého lze stav odhadnout také z gest, mimiky, způsobu řeči. Není to však jednoduché, protože lidé často používají určité naučené scénáře, které mají charakter hry hraní si s jinými. Podle roviny vztahu lze komunikaci v takto definovat jako u souběžnou, nebo zkříženou, dvojvazebnou nebo tzv. vazbu v trojúhelníku. Velice často se vyskytuje skrytý záměr a jedinec si ji nemusí uvědomovat. Systémové přístupy Při posuzování komunikace hrají velkou roli prostředí systém ve kterém je jedinec zařazen. Zřejmě nejvýraznější vliv má rodina a nejbližší okolí, pracovní skupina. Systémové přístupy mapují vztahy mezi těmito skupinami. Ve stálých systémech existují pravidla, která jsou vcelku automaticky přijímána. Jedinec se systému přizpůsobuje a podřizuje. Vytvářejí se tak vzorce chování a dokonce i vzorce myšlení. Jedinec si tak podvědomě fixuje tyto vzorce a zvnitřňuje je. Míra preference těchto schémat jedince závisí na intenzitě očekávání a kvalitě sebepojetí. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 16

18 V rámci tohoto přístupu se definuje typ řízení tzv. zpětnou vazbou. Ta může být pozitivní a negativní. Reguluje se tak lidské myšlení, další změna sebepojetí, utváření vnitřních norem Kulturní vlivy, pohlaví Zajímavé studie na toto téma uvádějí rozdíl v navazování přátelských i milostných vztahů dle věku a pohlaví. Jiný charakter mají přátelství mezi muži navzájem, mezi ženami i mezi opačným pohlavím. Zatímco mezi muži převažuje důvod pragmatický například záliby, zaměření nebo společné činnosti, u žen je to sdílení pocitů, tajemství a potřeba podpory a důvěrnosti. Je zajímavé, že muži středního věku mají více přátel než ženy středního věku. Ženy naopak v přátelských vztazích přikládají těmto vztahům větší význam. Navazování kontaktů a udržení vztahů v kolektivech s převahou jednoho pohlaví je tak složité a ne v vždy dobře vysvětlitelné. Vliv kultury je patrný a rozdílný spíše v globální rovině a ve středoevropském prostředí jsou skupiny (pracovní kolektivy) víceméně obdobné. Významnější úlohu hraje cílená a dlouhodobě rozpracovaná kultura organizace, její význam pro jednotlivé členy a tradice ověřené v delším časovém období Komunikace v malých skupinách Malá skupina je relativní menší počet udává se lidí. Skupina funguje podle psaných a nepsaných pravidel. Tato pravidla zejména u neformálních skupin se vyvíjejí dlouhodobě, platí pro jednotlivé členy i pro celou skupinu. Nový člen přijímá tato pravidla proto, že chce být jejím členem i v budoucnu. Skupina se může vyznačovat jednoznačně definovanými názory a cílem, způsobem komunikace, ale také oblečením, rituály apod. Je tedy logické, že ve větších pracovních kolektivech se těchto skupin vytvoří několik. Protože se skupiny někdy značně odlišují, vznikají problémy v komunikaci mezi skupinami navzájem a s jedinci, kteří nepatří do žádné z nich. Pozice vedoucího pracovníka je zde nasnadě a míra jeho vztahů s jednotlivci může být Prezentační a komunikační dovednosti Strana 17

19 zdrojem konfliktů a častých svízelných situací. Neutralita je v tomto případě nezbytná, přestože vzhledem k vztahům velice náročná a obtížně udržitelná Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince Pro jedince zdatného a úspěšného v rámci komunikace jsou důležité vlastnosti a předpoklady z roviny osobnosti (jejích vlastností) a v rovině sociálních vztahů a dovedností. Předpokládá se, že takto zdatný jedinec je vyzrálá osobnost se zdravým sebepojetím, pozitivním laděním, přiměřenou mírou otevřenosti a značnou dávkou sociální inteligence. Dovednost v oblasti sociálních vztahů je zejména schopnost zvládání celé škály situací, často protichůdných. Z. Vybíral uvádí tyto: pozitivně vidí sám sebe, věří si, je empatický i neústupný, vstřícný i odměřený, je schopen kompromisu, umí pozorně naslouchat, nezamlouvá, nemlží, nediskvalifikuje, umí komunikaci řídit, umí se i podřídit, dokáže neutralizovat konflikty, sám se dokáže uměřeně odhalit. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 18

20 4. Komunikační techniky Manévrování Má v češtině v souvislosti s komunikací pejorativní nádech. Tuto schopnost lze však definovat také jako dovednost při vyjednávání. Jedinec s touto schopností má v komunikaci převahu, získává výhody v průběhu komunikace. Některé způsoby manévrování však mohou komunikaci narušit nebo zkomplikovat. V partnerských vztazích může manévrování vyústit až ke podceňování partnera, jeho devalvaci a znevažování vztahu. Převládající prvky manévrování v komunikaci jsou neférové až nebezpečné. Diskvalifikování Je to vyhrocené znevažování, které má za cíl zastrašování, zpochybnění, znejistění partnera (protivníka). V partnerských vztazích je to situace, která vyžaduje psychoterapeutické řešení. Často se s touto dovedností setkáme při soupeření o přízeň publika v politických debatách. Pokud se vyskytne v rámci pracovní debaty či řešení úkolu, je vážným signálem vyhrocené situace a hlubšího problému. Mystifikace Je druhem manipulace. Může být velice obratně maskovaná a nezkušený partner či protihráč se tak stává snadnou kořistí. Sugerování Je to nepřímé prosazování autority, rovněž se jedná o manipulaci. V pozitivním smyslu se používá při psychoterapii. Míra působení na druhé souvisí s vnitřním přesvědčením a zaujetím. V medicíně je známý terapeutický účinek placeba. Schopnost sugesce a působení na druhé je také ovlivněna osobou, která sugesci přijímá, a na okolnostech, za jakých probíhá. Proces vsugerování úspěšně využívají masmédia, zejména reklama. Citlivá a přiměřená sugesce je vhodná u přednášejících, výše zmíněných psychoterapiích ale také u učitelů a pracovníků v pomáhajících profesích. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 19

21 Metakomunikace Tzv. dvojná vazba paradoxní komunikace - je sdělování protichůdných zpráv jednou cestou či nesoulad verbální komunikace a doprovodných neverbálních signálů. Tato komunikace je matoucí, nejistá, nelogická. Nebezpečí je v tom, že pokud tak probíhá opakovaně u osob blízkých, může podnítit vznik duševní choroby, poruchy osobnosti či nelogickým myšlenkovým závěrům Umění efektivní komunikace Metody aktivního naslouchání Formulace, které druhé osobě pomáhají se rozhovořit Formulace Účel Proto Příklad Povzbudivá 1. Vyjádřit zájem nevyslovovat souhlas 1. Můžete mi 2. Podnítit druhou či nesouhlas o tom říci něco osobu k dalšímu užívat neutrální slova víc? hovoru měnit tón hlasu 2. Objasňující 1. Pomoci objasnit, klást otázky 1. Kdy se to o čem je řeč korigovat chybný stalo? 2. Získat více informací výklad problému a mít Pomoci mluvčímu mluvčího k tomu, aby podívat se na vás dále vysvětloval i z jiných hledisek Rekapitulující 1. Dokázat mluvčímu, svými slovy znovu 1. Takže vy (ty) že nasloucháme a vyjádřit základní myš- bys(te) chtěl, aby rozumíme lenky a fakta vám(ti) rodiče 2. Ověřit si, zda jeho více důvěřovali, slova správně chápeme je to tak? a interpretujeme 2. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 20

22 Reflektivní 1. Projevit, že chápeme, reflektovat základní 1. Zdá se, že jste jak se mluvčí cítí pocity mluvčího velmi rozčilen. 2. Pomoci mu své pocity 2. vyhodnotit poté, co je vyjádřil někdo jiný Shrnující 1. Zhodnotit dosažený znovu zformulovat 1. Takže to hlavní, pokrok hlavní vyjádřené myš- co jste mi řekl, je 2. Dát dohromady lenky a pocity asi tak toto důležité myšlenky 2. a fakta 3. Položit základ k další diskusi Zhodnocující 1. Dát najevo, že vám potvrdit, že přikládá- 1. Oceňuji vaši druhá strana stojí za me váhu jejím ochotu tu věc to * problémům a pocitům řešit. * v tom smyslu, že má v našich očích svou hodnotu a lidskou důstojnost, že jí věříme atd Deset principů podpůrné komunikace (Rogers, Dayer) 1. Podpůrná komunikace je založena na shodě (neshoda v komunikaci, něco jiného prožívám a něco jiného říkám). 2. Podpůrná komunikace je popisná, nikoliv hodnotící (nepoužívá nálepek děláte to špatně, nejste kompetentní ). jedinec je motivován, aby popsal událost co nejobjektivněji, oddělení jedince od jeho chování. 3. Podpůrná komunikace je orientována na problém, nikoliv na osoby (komunikace zaměřená na osobu a vlastnosti jednotlivých osob většinou vyvolává dojem, že jedinec nestačí na řešení problému). Prezentační a komunikační dovednosti Strana 21

23 4. Podpůrná komunikace je založena na rovnosti komunikujících, nikoliv na jejich nadřazenost a podřazenost (nikdo není v roli experta, obě komunikující strany se pokládají za stejně hodnotné, způsobilé a schopné smysluplně přispět k řešení problému) znaků podpůrné komunikace: uznává existenci druhé osoby, uznává jedinečnost druhé osoby, potvrzuje hodnotu druhé osoby, akceptuje platnost představ a hodnot druhé osoby, vyjadřuje ochotu naslouchat druhé osobě během komunikace. 6. Podpůrná komunikace je maximálně flexibilní (komunikující osoba je ochotna přijímat nové údaje a připustit, že existují další alternativy). 7. Podpůrná komunikace je specifická, nikoliv obecná (čím je komunikace specifičtější, tím je smysluplnější např. výrok podváděl mne je příliš obecný, jinou hodnotu pro nás má výrok třikrát mi neřekl pravdu, co dělá se svými penězi ) 8. Podpůrná komunikace je spojitá (druhou stranu nepřerušujeme, pracujeme s mlčením, necháme klienta propojit své myšlenky). 9. Podpůrná komunikace je osobní (nepoužívá výroků Říká se, My říkáme, ale Já říkám, Já si myslím ). 10. Podpůrná komunikace není nátlaková. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 22

24 5. Prezentační dovednosti Plánování Vašeho vystoupení Nejdříve musíte při plánování svého vystoupení odpovědět na otázku Proč, nikoliv Co. Na otázku Co odpovíte, až začnete své myšlenky systematicky třídit a skládat. Na začátku byste se měli zabývat otázkou, proč vystoupíte před určitým auditoriem. Odpověď na tuto otázku Vám přípravu Vašeho vystoupení usnadní. Byli jste například vyzváni, abyste před vedením firmy vystoupili s příspěvkem k rozpočtu oddělení na příští rok. Nezačínejte tím, že napíšete, co chcete říkat, ale zeptejte se sami sebe, čeho byste chtěli svým vystoupením dosáhnout. Budete žádat zvýšení rozpočtu nebo předkládat plán, jak byste mohl vyjít s méně penězi? Dříve než začnete vystoupení připravovat, pomyslete na specifické cíle v souvislosti se svými posluchači. Umíte si představit stavbu domu bez stavebních plánů? Dříve než někdo začne stavět dům, potřebuje plány, aby zjistil, jaké materiály je nutno koupit a jak budou použity. Právě tak i plán Vašeho vystoupení učiní vlastní práci s jeho sestavením mnohem účinnější. Pomůže Vám přitom postup ve dvou krocích: vypracování cílů a analýza posluchačů. Vypracování cílů Jako první krok si napište svůj, resp. své cíle. Například: Mým cílem je informovat posluchače o pokroku v mém výzkumu nebo Mým cílem je přemluvit vyšší rovinu vedení, aby mému oddělení povolila zvýšení rozpočtu o 20 procent. Obchodní nebo odborná vystoupení mají zpravidla buď informovat nebo přesvědčit. Rozdíl mezi oběma těmito obecnými cíli je dále vysvětlen. Při informativním vystoupení se obvykle nepokoušíte ovlivnit něčí chování, postoj nebo názor. Přednášíte prostě o faktech. Příkladem pro tento druh vystoupení by byla zpráva, v níž prostě informujete o pokroku u určitého projektu. Při vystoupení, jež má přesvědčit, se pokoušíte pozměnit některé aspekty chování, postoje nebo názoru posluchačů. Například byste chtěl, aby se na Vašich plánech finančně zúčastnili, poskytli peníze, změnili vedení u určitého projektu atd. Většina Prezentační a komunikační dovednosti Strana 23

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Anna Piskáčková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více