Prezentační a komunikační dovednosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentační a komunikační dovednosti"

Transkript

1 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

2 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů, který je spolufinancován Evropskou unií. Autoři: PaedDr. Bc. Jiří Knoll PhDr. Roman Miletín Pardubice 2007 Tento text neprošel redakční ani jazykovou korekturou. Prezentační a komunikační dovednosti

3 Obsah 1. Zamyšleni nad současnou situací mezilidské komunikace studijní část Proces komunikace Lidská komunikace a motivace Způsoby, formy a podmínky komunikace Účel komunikace Verbální a neverbální komunikace 9 3. Lidská komunikace z pohledu sociálního prostředí Lidská komunikace z pohledu transakční analýzy Komunikace v malých skupinách Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince Komunikační techniky Umění efektivní komunikace Deset principů podpůrné komunikace Prezentační dovednosti Základní body přípravy prezentace Účel prezentace Sbírání podkladů Psychologická stránka prezentace, posouzení posluchačů Vlastní prezentace, analýza posluchačů Sestavení pracovních listů, podkladů Sestavení vizuálních pomůcek Návod sestavování grafů Umístění přístrojů Zapojení posluchačů Kladení otázek Nácvik prezentace Struktura prezentace. 42 Prezentační a komunikační dovednosti

4 7.4. Vlastní provedení projevu metodická část Poruchy v interpersonální komunikaci Chování při stresu Syndrom vyhoření Konflikt Seznam literatury.. 73 Prezentační a komunikační dovednosti

5 1. Zamyšlení nad současnou situací v mezilidské komunikaci studijní část Základní pravidlo zní: nelze nekomunikovat. Při jakémkoli kontaktu dvou a více lidí - třeba i prostřednictvím techniky - dochází k výměně informací, kterou lze hodnotit z hlediska přímých účastníků i z hlediska vnějšího pozorovatele. V současnosti existují stovky - snad tisíce teorií lidské komunikace od obecných teorií popisujících podstatu, principy a zákonitosti komunikace až po aplikace těchto teorií v různých oblastech lidské činnosti. Svá specifika mají činnosti či profese, kde mezilidská komunikace hraje stěžejní roli a je alfou a omegou profesionálního výkonu. Jsou to zejména tyto profese: zdravotníci, sociální pracovníci, učitelé na všech stupních škol, policisté, psychologové a psychiatři, právníci, pracovníci a úředníci v bankách, úřadech, státní správě, příslušníci ozbrojených sil, duchovní a řádové sestry. Podstatou náročnosti těchto profesí - a s tím také spojená náročnost profesionálního zvládnutí komunikace - je každodenní, opakující se a nevyhnutelná pracovní činnost, často ve vypjatých a stresových situacích. Výše uvedené profese jsou také charakterizovány požadavkem na trvalý a nekolísající vysoký pracovní výkon, který je považován za standard. Náročné je nejen nutnost komunikovat se stále jinými lidmi, ale také malá možnost úlevy či odchylek a trvale velké riziko spojené s chybami v komunikaci. Přitom výsledný efekt pracovních činností v těchto profesích je často neadekvátní vynaloženému úsilí a způsobuje dotyčným jedincům chronický stres a vyčerpání. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 4

6 1.1. Proces komunikace Zhodnoťte sami sebe. S kterým typem řečníka, komunikujícího se můžete nejsnáze identifikovat. Kategorie: Charakteristika: Vyhýbající se typ Vyhýbající se typ se všemožně vyhýbá tomu, aby nemusel stát před auditoriem. V některých případech volí typy povolání, ve kterých není třeba vystupovat. Bránící se typ Bránící se typ se bojí pronést řeč. Jeho strach může být i značně velký. Tyto typy se v rámci své práce nemohou vyhnout tomu, aby někdy pronesli řeč, nebudou však takovou příležitost nikdy vyhledávat. Když hovoří, činí to s velkou nechutí a mají proto i pocit značné stísněnosti. Akceptující typ Pro akceptující typy jsou vystoupení součástí jejich zaměstnání, ale nevyhledávají k nim příležitost. Někdy mají při vystoupeních pocit, že odvedli dobrou práci. Občas si dokonce myslí, že jejich vystoupení bylo docel přesvědčivé, a líbí se jim hovořit před skupinou. Vyhledávající typ Tento typ hledá příležitosti k vystoupení. Ví, že strach může působit stimulačně a že během vystoupení stupňuje schopnost mluvit s nadšením. Vyhledávající typy pracují na zlepšení svých komunikačních schopností a sebedůvěry častým mluvením. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 5

7 1.2. Lidská komunikace a motivace Slovo komunikace, respektive lidská komunikace, je obsažný pojem, který může definovat široké filozofické téma, přes sociální oblast lidského společenství až po specifický pohled fyziologie a psychologie či ryze technických věd. Oblastmi mezilidské komunikace se v současné době zabývají disciplíny nejen věd humanitních, ale také politologové, mediální analytici, marketingové společnosti, zástupci studií zaměřených na masovou kulturu, životní styl, cestovní průmysl až po odborníky zabývajícími se technikou komunikací v celosvětovém měřítku díky současnému rychlému rozvoji komunikačních technologií zejména internetu. Přes rychlé a dynamické změny v oblastech technologií, které během posledních několika let zažíváme, jsou podstata a způsoby lidské komunikace zákonité. V oblasti sociálních věd a v prostředí, neustálého kontaktu skupin lidí je třeba mít tato pravidla stále na paměti a umět s nimi zacházet. Ani sebedokonalejší technické vymoženosti nemohou nahradit dokonalost ( či nedokonalost) lidského mozku a všech procesů, které během kontaktu mezi lidmi navzájem probíhají. V pozici vrcholového manažera, platí vše výše uvedené. Mezi základní dovednosti vedoucího pracovníka tedy musí patřit vědomosti o pravidlech komunikace, vědomí o jevech, které se mohou vyskytnout včetně kritických situací a v neposlední řadě dovednosti tyto situace zvládat a zejména jim předcházet. K dalším povinnostem patří plán péče o spolupracovníky a zaměstnance, zejména ve smyslu definice náročných situací, umění je zvládat systematicky a předcházet následkům. Motivem komunikace je celá škála faktorů počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní, na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 6

8 1.3. Způsoby, formy a podmínky komunikace Motivem komunikace je celá škála faktorů počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní, na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických. Konkrétní komunikace dvou či více jedinců je ovlivněna také prostředím, pozicí a rolemi účastněných, vlastnostmi osob zejména emoční a sociální inteligence, sebepojetí, momentální zdravotní stav a předchozí zkušenost. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 7

9 2. Účel komunikace Předávání informací Těchto situací není mnoho. Jsou většinou skryté, nebo krátkodobě účelné. Pro úspěch této komunikace je třeba používat věcný a konkrétní jazyk s ohledem na partnera tedy takovým způsobem, aby takto předávané informace měly smysl. Instrukce a přesvědčování U pedagogů a i vedoucích pracovníků relativně častá situace. Úspěch aktéra závisí na určité strategii a taktice vůči partnerovi či posluchačům. Podstatou instrukce je předání informace plus interpretace faktu případně návod na další použití. Příkazy jsou krajní případy instrukcí. Řešení problému, kooperace Jedná se o kontakt s ostatními za účelem pobavit se, tudíž kontaktu s druhým. Je to důležitá funkce komunikace, zajišťuje jednu ze specifických lidských potřeb. Uspokojení potřeby pobavit, rozptýlit, prezentovat se, zaujmout atd. V tomto případě je komunikace zaměřena více na formu než obsah. Uplatňují se zejména neverbální stránky. Účelem může být také prezentace vlastní osoby - nezřídka výrazná až extrémní sebeprezentace a exhibice např. u politiků a populárních osobností. Způsoby, formy a podmínky komunikace Motivem komunikace je celá škála faktorů počínaje cílenou a rozumovou podstatou až po spontánní, na individuálních potřebách závislá komunikace včetně vlivů sociokulturních a historických. Konkrétní komunikace dvou či více jedinců je ovlivněna také prostředím, pozicí a rolemi účastněných, vlastnostmi osob zejména emoční a sociální inteligence, sebepojetí, momentální zdravotní stav a předchozí zkušenost. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 8

10 Proces komunikace akce informace přednášející věcná rovina vztahová rovina posluchač zpětná vazba reakce Zprostředkování, příjem, zpracování a reprodukce informace, jakož i kritická reflexe a hodnocení jsou přitom řízeny: vystupujícím, který informaci dává, posluchačem, který prověřuje, hodnotí a reaguje, komunikačními kanály pro předávání a zpětnou vazbu jak ve věcné, tak i vztahové rovině. Rozlišujeme neverbální (nevyjádřené slovy) a verbální (slovní) informace Verbální a neverbální komunikace Dělení lidské komunikace na verbální a neverbální vychází z definice základních systémů: Prezentační a komunikační dovednosti Strana 9

11 Verbální sdělení je považováno za lidský způsob dorozumívání, který je historicky mladý a stále probíhá jeho vývoj. Lidská řeč se řídí určitými pravidly, má denotační nebo konotační charakter, obsahuje různou míru abstrakce a má formu vnitřní a vnější. Řeč vyjadřuje fakta a myšlenky, je v ní však riziko deformace pojmu a stírání rozdílu mezi lidmi. Řeč v širším obsahu zahrnuje řadu forem jazyka a jazykových systémů. Neverbální komunikace je vše to, co je signalizováno beze slov. V mezilidské komunikaci má větší význam než komunikace verbální. Řadu neverbálních signálů vnímáme spontánně a intuitivně. Teorie neverbální komunikace, základní znalosti této oblasti včetně vzájemného vztahu či rozporu slovního a mimoslovního sdělení patří k základním profesionálním dovednostem pracovníků výše uvedených profesí. Nejdůležitější slyšíme očima (antropolog A. Mehrabian) 7 % informací slova 38% informací tón, barva hlasu 55 % informací řeč lidského těla chyby: opírat se o izolovaná gesta každé gesto hodnota slovo (slovo vytržené z kontextu jiný význam) Jsou to neverbální dimenze řeči. Posluchači dokáží poměrně rychle a snadno posoudit z hlasitosti, rychlosti a rytmu řeči postavení mluvčího, jeho společenskou roli a také emoce. Neverbální stránka řeči je rozdílně vnímána samotným mluvčím a u profesionálních řečníků tak je předmětem cíleného a systematického cvičení. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 10

12 Postoj těla. Celkový vzhled těla je významným signálem. Některé statistiky dokonce prokazují, že osoby s větší výškou postavy jsou úspěšnější a lépe zaměstnavatelní. Signály, které tělo vysílá jsou přitažlivost, atraktivita, dominance. Gesta a pohyby hlavou. Jsou jednak typické pro daného jedince, do značné míry jsou ovlivněny kulturou a sociálním prostředím. Tempo gestikulace se mění v závislosti na emocích. Obličej, mimika a pohled očí. Zobrazují emoce v celé škále. Dobré pozorovací schopnosti, rozvoj rozlišovacích schopností je velice důležité a jedinec s těmito schopnostmi dokáže dobře odhadnout ostatní a má i větší míru empatie. To mu zpětně usnadňuje další kontakt a bývá citlivější a více oblíbený. Psychologové rozlišují obličejové zóny a v nich uplatňující se základní emoce. Zejména pro diagnostiku zastírání či předstírání emocí je znalost a zkušenost potřebná. V rámci běžné komunikace je třeba si uvědomit, že zejména úsměv je záležitostí konvence. Vzdálenost, tělesný kontakt a dotyky (proxemika) Vzájemné souvislosti jsou opět široce popsané. Přitom zjištěné skutečnosti a jejich interpretace jsou různé. V běžné komunikaci opět platí, že řada faktorů je závislá na prostředí, zvyklostech, kultuře. Také je podstatné, zda se jedná o ženu nebo o muže, v jakém vzájemném postavení osoby jsou a jakou společenskou roli zastávají. Přestože signály v této oblasti vnímáme intuitivně, je třeba znát obecně platná pravidla a v komunikaci zejména profesionálním kontaktu se jimi řídit. Celkový zjev a oblečení (image) Napodobování oblékáním je v současné době studována a aplikována velmi intenzivně. Má na tom podíl nejen móda masmédia ale také marketing a snaha ovlivnit lidi třeba v politice. Faktem zůstává, že lidé předpokládají určitou úroveň vzhledu u reprezentantů výše zmíněných profesí. U manažerů to platí dvojnásob. U lidí, kteří jsou ve svém vzhledu nějak hendikepováni, může tato situace vést k problémům a postihuje jejich sebevědomí a schopnost prosadit se. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 11

13 Sebepojetí. Je to vlastní představa člověka o sobě. Skládá se z pohledu na sebe sama, hodnocení druhých, vlastní zkušenosti z porovnání s druhými osobami. V souvislosti s tím jedinec hodnotí i vlastní chování a projevy. Interpretace je ovlivněna zejména působením prostředí rodiny v raném dětství, dále je to role mužského a ženského principu, vzory jednání, obecně uznávané hodnoty. Adekvátní sebehodnocení ovlivňuje morální stránku osobnosti. Prostředí a role, situační rámce. Každý jedinec se projevuje odlišně v různých prostředích. Záleží na tom, zda se jedná o komunikaci v soukromí nebo v zaměstnání, zda je komunikace formální či neformální, zda se jedná o dvojici či více lidí, zda je rozhovor řízený či nikoli, nebo zda se jedná o projev či přednášku včetně technických prostředků komunikace a médií. Každá z těchto situací nabízí aktérovi jinou roli a přisuzuje mu jinou pozici. Obecně sdílené očekávání ostatních v rámci této role nutí člověka více či méně se přizpůsobit konfrontovat. Sebejistý jedinec (v kladném slova smyslu), tak jak je uvedeno v předchozím bodě, je předpokladem úspěšného zvládnutí náročných situací. Pokud se jedinec dostane do konfliktu rolí, je to zátěž a zkouška charakteru. V některých prostředích je dokonce nutné stanovit určitá pravidla či kodexy. Některé společnosti tyto kroky definují podrobně a striktně. Dodržování jasně formulovaných preskripcí dodává člověku jistotu a do určité míry ho chrání před chybou a vlastním selháním. Příkladem může být řízený rozhovor zdravotníka s pacientem při získávání informací, psychoterapeutický rozhovor psychologa a klienta či pohovor ředitele se zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání. V souvislostí s těmito okolnostmi se mění vyjadřování dané osoby. Bylo definováno několik řečových registrů. Je zajímavé, že zejména u pedagogů pod vlivem profesionální deformace dochází někdy k prolínání či nesouladu pozic a rolí a objevují se tak někdy svízelné či komické situace. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 12

14 Vnímání. Je to natolik důležitý prvek v komunikaci, že je vhodné věnovat mu zvláštní pozornost. Dle psychologie je to složitý proces, který je ovlivněn množstvím faktorů. Z hlediska medicíny je vnímání považováno za stav ovlivňují základní životní funkce. Vnímání v daném okamžiku je ovlivněno psychickými procesy v rámci vlastností osobnosti. Teorie typologií osobnosti je několik. V naší kultuře se nejčastěji klasifikují vlastnosti osobnosti podle způsobu prožívání a tím souvisejících reakcí. V oblasti mezilidské komunikace a vztazích je důležité to, jakým způsobem je zaměřena pozornost, a jaká je kvalita dalších souvisejících funkcí, sociální zkušenost, vyzrálost osobnosti, motivace atd. Naslouchání. Vedle vnímání je naslouchání hlavní způsob příjmu informace. Proces přijímání signálů má několik fází a pojem naslouchání je širší než slyšení tedy příjem sluchových podnětů. Pro další efektivní komunikaci je pro přijímacího velice důležité umět vytřídit informace, uložit je do paměti a náležitě vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že v běžné situaci působí na naše vnímání celá řada podnětů (včetně šumů či hluku z okolí), musí se posluchač dobře soustředit a v případě nejasností parafrázovat sdělení a žádat vysvětlení. Protože při komunikaci většinou není vhodné dělat jakékoli záznamy, je důležité zafixovat sdělené informace v paměti formou asociací rekonstrukce daného problému. Vyhodnocení a reakce by měly přijít až po důkladném porozumění a rozlišení fakt od názorů mluvčího. To je v mnohdy vypjaté situaci rozhovoru velice náročné. Proto je nácvik efektivního, aktivního naslouchání velice důležitý a bez toho nelze dospět k empatii a nestrannému řešení. V této souvislosti je třeba se zmínit o obecně známému jevu tzv. haló efekt. Je to tendence zobecňovat vlastnosti lidí, přisuzovat člověku znalosti a dovednosti na všechny oblasti jeho činnosti a na základě tohoto klišé k němu přistupovat. Profesionál musí toto riziko znát a umět se mu ubránit. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 13

15 Vztah Interpersonální vztahy je faktor, který permanentně ovlivňuje komunikaci a jejich složitost je prakticky nemožné jednoznačně popsat a definovat. Obecně platí, že každý vztah prochází určitými fázemi vývoje a velmi záleží v dané situaci, v jaké fázi se právě nacházíme. První kontakt je většinou vjemový. Pokud komunikace pokračuje, vyvíjí se konverzace. Na počátku se strany testují a zkoumají. Komunikace se může dále vyvíjet v rovině emocí od napětí přes neutrální vztah až po důvěrnost. Udržení vztahu je věcí volby a je dán okolnostmi. Tak jako ostatní podmínky komunikace je i vztahová stránka ovlivněna kulturou, pohlavím, tzv. společenským průnikem tématu, motivací, emocemi, celkovou efektivitou vztahu. Realita vztahů na pracovišti je další z oblastí kterou by se měl dobrý manažer zabývat. Na co musím jako vystupující, komunikující dbát Neverbální přístupy 1. kontaktování posluchačů očima 2. působit přátelsky (usmívat se atd.) 3. výpovědi cílevědomě podporovat rukama 4. neschovávat ruce 5. působit uvolněně (ne hekticky nebo křečovitě) 6. být otevřený 7. působit angažovaně 8. mít správný přízvuk 9. mluvit modulovaně 10. sílu hlasu přizpůsobit místnosti 11. mluvit hlavně ve stření hlasové poloze 12. nemluvit příliš rychle 13. vkládat přestávky Prezentační a komunikační dovednosti Strana 14

16 Verbální přístupy 1. mluvit volně 2. jasně a zřetelně vyslovovat 3. krátké věty (maximálně 14 až 17 slov) 4. pregnantní výpovědi 5. správně dýchat 6. vystříhat se výplňkových slov 7. zvolit úroveň řeči adekvátní účastníkům 8. názorný a srozumitelný výklad 9. formulovat z pozice účastníků (vystříhat se Já ) 10. zdůrazňovat užitek pro účastníky 11. logická stavba 12. důležité pasáže (vstup/závěr) si připravit doslovně Prezentační a komunikační dovednosti Strana 15

17 3. Lidská komunikace z pohledu sociálního prostředí 3.1. Lidská komunikace z pohledu transakční analýzy. V posledních letech se složitostí lidské komunikace zabývá řada teorií ve snaze pochopit její zákonitosti a umět vyvodit závěry a možnosti řešení problémů. Jednou z teorií je tzv. transakční analýza. V oblasti sociální psychologie se tak vysvětluje reakce člověka na ostatní lidi na základě jeho sebepojetí tzv. ego-stavy a v přesvědčení, že každý jedinec potřebuje pozitivní zpětnou vazbu a také ji vyhledává a vysílá. Základním principem transakční analýzy je definice aktuálního ego-stavu rodičovském, dospělém nebo dětském. Tyto stavy se často mění. Úroveň komunikace určuje to, v jakém stavu se právě nacházíme. Každý stav lze charakterizovat vzhledem a vystupováním a zejména způsobem řeči a reakcí. U druhého lze stav odhadnout také z gest, mimiky, způsobu řeči. Není to však jednoduché, protože lidé často používají určité naučené scénáře, které mají charakter hry hraní si s jinými. Podle roviny vztahu lze komunikaci v takto definovat jako u souběžnou, nebo zkříženou, dvojvazebnou nebo tzv. vazbu v trojúhelníku. Velice často se vyskytuje skrytý záměr a jedinec si ji nemusí uvědomovat. Systémové přístupy Při posuzování komunikace hrají velkou roli prostředí systém ve kterém je jedinec zařazen. Zřejmě nejvýraznější vliv má rodina a nejbližší okolí, pracovní skupina. Systémové přístupy mapují vztahy mezi těmito skupinami. Ve stálých systémech existují pravidla, která jsou vcelku automaticky přijímána. Jedinec se systému přizpůsobuje a podřizuje. Vytvářejí se tak vzorce chování a dokonce i vzorce myšlení. Jedinec si tak podvědomě fixuje tyto vzorce a zvnitřňuje je. Míra preference těchto schémat jedince závisí na intenzitě očekávání a kvalitě sebepojetí. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 16

18 V rámci tohoto přístupu se definuje typ řízení tzv. zpětnou vazbou. Ta může být pozitivní a negativní. Reguluje se tak lidské myšlení, další změna sebepojetí, utváření vnitřních norem Kulturní vlivy, pohlaví Zajímavé studie na toto téma uvádějí rozdíl v navazování přátelských i milostných vztahů dle věku a pohlaví. Jiný charakter mají přátelství mezi muži navzájem, mezi ženami i mezi opačným pohlavím. Zatímco mezi muži převažuje důvod pragmatický například záliby, zaměření nebo společné činnosti, u žen je to sdílení pocitů, tajemství a potřeba podpory a důvěrnosti. Je zajímavé, že muži středního věku mají více přátel než ženy středního věku. Ženy naopak v přátelských vztazích přikládají těmto vztahům větší význam. Navazování kontaktů a udržení vztahů v kolektivech s převahou jednoho pohlaví je tak složité a ne v vždy dobře vysvětlitelné. Vliv kultury je patrný a rozdílný spíše v globální rovině a ve středoevropském prostředí jsou skupiny (pracovní kolektivy) víceméně obdobné. Významnější úlohu hraje cílená a dlouhodobě rozpracovaná kultura organizace, její význam pro jednotlivé členy a tradice ověřené v delším časovém období Komunikace v malých skupinách Malá skupina je relativní menší počet udává se lidí. Skupina funguje podle psaných a nepsaných pravidel. Tato pravidla zejména u neformálních skupin se vyvíjejí dlouhodobě, platí pro jednotlivé členy i pro celou skupinu. Nový člen přijímá tato pravidla proto, že chce být jejím členem i v budoucnu. Skupina se může vyznačovat jednoznačně definovanými názory a cílem, způsobem komunikace, ale také oblečením, rituály apod. Je tedy logické, že ve větších pracovních kolektivech se těchto skupin vytvoří několik. Protože se skupiny někdy značně odlišují, vznikají problémy v komunikaci mezi skupinami navzájem a s jedinci, kteří nepatří do žádné z nich. Pozice vedoucího pracovníka je zde nasnadě a míra jeho vztahů s jednotlivci může být Prezentační a komunikační dovednosti Strana 17

19 zdrojem konfliktů a častých svízelných situací. Neutralita je v tomto případě nezbytná, přestože vzhledem k vztahům velice náročná a obtížně udržitelná Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince Pro jedince zdatného a úspěšného v rámci komunikace jsou důležité vlastnosti a předpoklady z roviny osobnosti (jejích vlastností) a v rovině sociálních vztahů a dovedností. Předpokládá se, že takto zdatný jedinec je vyzrálá osobnost se zdravým sebepojetím, pozitivním laděním, přiměřenou mírou otevřenosti a značnou dávkou sociální inteligence. Dovednost v oblasti sociálních vztahů je zejména schopnost zvládání celé škály situací, často protichůdných. Z. Vybíral uvádí tyto: pozitivně vidí sám sebe, věří si, je empatický i neústupný, vstřícný i odměřený, je schopen kompromisu, umí pozorně naslouchat, nezamlouvá, nemlží, nediskvalifikuje, umí komunikaci řídit, umí se i podřídit, dokáže neutralizovat konflikty, sám se dokáže uměřeně odhalit. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 18

20 4. Komunikační techniky Manévrování Má v češtině v souvislosti s komunikací pejorativní nádech. Tuto schopnost lze však definovat také jako dovednost při vyjednávání. Jedinec s touto schopností má v komunikaci převahu, získává výhody v průběhu komunikace. Některé způsoby manévrování však mohou komunikaci narušit nebo zkomplikovat. V partnerských vztazích může manévrování vyústit až ke podceňování partnera, jeho devalvaci a znevažování vztahu. Převládající prvky manévrování v komunikaci jsou neférové až nebezpečné. Diskvalifikování Je to vyhrocené znevažování, které má za cíl zastrašování, zpochybnění, znejistění partnera (protivníka). V partnerských vztazích je to situace, která vyžaduje psychoterapeutické řešení. Často se s touto dovedností setkáme při soupeření o přízeň publika v politických debatách. Pokud se vyskytne v rámci pracovní debaty či řešení úkolu, je vážným signálem vyhrocené situace a hlubšího problému. Mystifikace Je druhem manipulace. Může být velice obratně maskovaná a nezkušený partner či protihráč se tak stává snadnou kořistí. Sugerování Je to nepřímé prosazování autority, rovněž se jedná o manipulaci. V pozitivním smyslu se používá při psychoterapii. Míra působení na druhé souvisí s vnitřním přesvědčením a zaujetím. V medicíně je známý terapeutický účinek placeba. Schopnost sugesce a působení na druhé je také ovlivněna osobou, která sugesci přijímá, a na okolnostech, za jakých probíhá. Proces vsugerování úspěšně využívají masmédia, zejména reklama. Citlivá a přiměřená sugesce je vhodná u přednášejících, výše zmíněných psychoterapiích ale také u učitelů a pracovníků v pomáhajících profesích. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 19

21 Metakomunikace Tzv. dvojná vazba paradoxní komunikace - je sdělování protichůdných zpráv jednou cestou či nesoulad verbální komunikace a doprovodných neverbálních signálů. Tato komunikace je matoucí, nejistá, nelogická. Nebezpečí je v tom, že pokud tak probíhá opakovaně u osob blízkých, může podnítit vznik duševní choroby, poruchy osobnosti či nelogickým myšlenkovým závěrům Umění efektivní komunikace Metody aktivního naslouchání Formulace, které druhé osobě pomáhají se rozhovořit Formulace Účel Proto Příklad Povzbudivá 1. Vyjádřit zájem nevyslovovat souhlas 1. Můžete mi 2. Podnítit druhou či nesouhlas o tom říci něco osobu k dalšímu užívat neutrální slova víc? hovoru měnit tón hlasu 2. Objasňující 1. Pomoci objasnit, klást otázky 1. Kdy se to o čem je řeč korigovat chybný stalo? 2. Získat více informací výklad problému a mít Pomoci mluvčímu mluvčího k tomu, aby podívat se na vás dále vysvětloval i z jiných hledisek Rekapitulující 1. Dokázat mluvčímu, svými slovy znovu 1. Takže vy (ty) že nasloucháme a vyjádřit základní myš- bys(te) chtěl, aby rozumíme lenky a fakta vám(ti) rodiče 2. Ověřit si, zda jeho více důvěřovali, slova správně chápeme je to tak? a interpretujeme 2. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 20

22 Reflektivní 1. Projevit, že chápeme, reflektovat základní 1. Zdá se, že jste jak se mluvčí cítí pocity mluvčího velmi rozčilen. 2. Pomoci mu své pocity 2. vyhodnotit poté, co je vyjádřil někdo jiný Shrnující 1. Zhodnotit dosažený znovu zformulovat 1. Takže to hlavní, pokrok hlavní vyjádřené myš- co jste mi řekl, je 2. Dát dohromady lenky a pocity asi tak toto důležité myšlenky 2. a fakta 3. Položit základ k další diskusi Zhodnocující 1. Dát najevo, že vám potvrdit, že přikládá- 1. Oceňuji vaši druhá strana stojí za me váhu jejím ochotu tu věc to * problémům a pocitům řešit. * v tom smyslu, že má v našich očích svou hodnotu a lidskou důstojnost, že jí věříme atd Deset principů podpůrné komunikace (Rogers, Dayer) 1. Podpůrná komunikace je založena na shodě (neshoda v komunikaci, něco jiného prožívám a něco jiného říkám). 2. Podpůrná komunikace je popisná, nikoliv hodnotící (nepoužívá nálepek děláte to špatně, nejste kompetentní ). jedinec je motivován, aby popsal událost co nejobjektivněji, oddělení jedince od jeho chování. 3. Podpůrná komunikace je orientována na problém, nikoliv na osoby (komunikace zaměřená na osobu a vlastnosti jednotlivých osob většinou vyvolává dojem, že jedinec nestačí na řešení problému). Prezentační a komunikační dovednosti Strana 21

23 4. Podpůrná komunikace je založena na rovnosti komunikujících, nikoliv na jejich nadřazenost a podřazenost (nikdo není v roli experta, obě komunikující strany se pokládají za stejně hodnotné, způsobilé a schopné smysluplně přispět k řešení problému) znaků podpůrné komunikace: uznává existenci druhé osoby, uznává jedinečnost druhé osoby, potvrzuje hodnotu druhé osoby, akceptuje platnost představ a hodnot druhé osoby, vyjadřuje ochotu naslouchat druhé osobě během komunikace. 6. Podpůrná komunikace je maximálně flexibilní (komunikující osoba je ochotna přijímat nové údaje a připustit, že existují další alternativy). 7. Podpůrná komunikace je specifická, nikoliv obecná (čím je komunikace specifičtější, tím je smysluplnější např. výrok podváděl mne je příliš obecný, jinou hodnotu pro nás má výrok třikrát mi neřekl pravdu, co dělá se svými penězi ) 8. Podpůrná komunikace je spojitá (druhou stranu nepřerušujeme, pracujeme s mlčením, necháme klienta propojit své myšlenky). 9. Podpůrná komunikace je osobní (nepoužívá výroků Říká se, My říkáme, ale Já říkám, Já si myslím ). 10. Podpůrná komunikace není nátlaková. Prezentační a komunikační dovednosti Strana 22

24 5. Prezentační dovednosti Plánování Vašeho vystoupení Nejdříve musíte při plánování svého vystoupení odpovědět na otázku Proč, nikoliv Co. Na otázku Co odpovíte, až začnete své myšlenky systematicky třídit a skládat. Na začátku byste se měli zabývat otázkou, proč vystoupíte před určitým auditoriem. Odpověď na tuto otázku Vám přípravu Vašeho vystoupení usnadní. Byli jste například vyzváni, abyste před vedením firmy vystoupili s příspěvkem k rozpočtu oddělení na příští rok. Nezačínejte tím, že napíšete, co chcete říkat, ale zeptejte se sami sebe, čeho byste chtěli svým vystoupením dosáhnout. Budete žádat zvýšení rozpočtu nebo předkládat plán, jak byste mohl vyjít s méně penězi? Dříve než začnete vystoupení připravovat, pomyslete na specifické cíle v souvislosti se svými posluchači. Umíte si představit stavbu domu bez stavebních plánů? Dříve než někdo začne stavět dům, potřebuje plány, aby zjistil, jaké materiály je nutno koupit a jak budou použity. Právě tak i plán Vašeho vystoupení učiní vlastní práci s jeho sestavením mnohem účinnější. Pomůže Vám přitom postup ve dvou krocích: vypracování cílů a analýza posluchačů. Vypracování cílů Jako první krok si napište svůj, resp. své cíle. Například: Mým cílem je informovat posluchače o pokroku v mém výzkumu nebo Mým cílem je přemluvit vyšší rovinu vedení, aby mému oddělení povolila zvýšení rozpočtu o 20 procent. Obchodní nebo odborná vystoupení mají zpravidla buď informovat nebo přesvědčit. Rozdíl mezi oběma těmito obecnými cíli je dále vysvětlen. Při informativním vystoupení se obvykle nepokoušíte ovlivnit něčí chování, postoj nebo názor. Přednášíte prostě o faktech. Příkladem pro tento druh vystoupení by byla zpráva, v níž prostě informujete o pokroku u určitého projektu. Při vystoupení, jež má přesvědčit, se pokoušíte pozměnit některé aspekty chování, postoje nebo názoru posluchačů. Například byste chtěl, aby se na Vašich plánech finančně zúčastnili, poskytli peníze, změnili vedení u určitého projektu atd. Většina Prezentační a komunikační dovednosti Strana 23

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Školení komunikačních dovedností (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu

Školení komunikačních dovedností (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu Školení komunikačních dovedností (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Tiskový mluvčí Shrnutí základních tématických okruhů 1. 2. Historické kořeny profese a úlohy tiskových mluvčích ve světě a u nás, zejména pak vývoj této profese v ČR po roce 1989 v kontextu změn české

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více