Základní škola Vodičkova v Praze 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vodičkova v Praze 1"

Transkript

1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL NAPLNIT, ALE TEVŘÍT JI. Zavádí se d

2 becná charakteristika a cíle přípravné třídy Vychází z charakteristiky škly jak celku. Jedná se samstatnu třídu 7 15 dětí, která je mezistupněm mezi předšklním a základním vzděláváním. Přípravná třída je zřízena pr děti, které mají dlženu pvinnu šklní dcházku. Je určena k jejich systematické přípravě na vstup d pvinnéh vzdělávání v ZŠ. Jejím hlavním smyslem je připravit na první třídu základní škly děti se sciálním neb jazykvým znevýhdněním, se sníženu kncentrací pzrnsti, s vadu řeči, s grafmtrickými btížemi, se zdravtním slabením. Dcházka d přípravné třídy umžní dětem adaptaci na šklní prstředí a předběžné seznámení s pžadavky, které vyvstanu v suvislsti se zahájením jejich pvinné šklní dcházky. Důraz je kladen také na dbru splupráci s rdinu, zalženu na bustranné důvěře. Pdmínky vzdělávání Třída je umístěna v budvě žáků 1. a 2. rčníku /Jindřišská 32, Praha 1/, kde mají děti k dispzici také šatnu, hernu, zahradu, WC a umývárnu. Jejich práce není rušena šklním zvněním. Materiální vybavení dpvídá pžadavkům pr práci s dětmi tht věku - brazvý materiál, pmůcky, hračky, hry, stavebnice. Dle ptřeb a mžnstí škly je vybavení třídy aktuálně dplňván. zařazení žáků d přípravné třídy rzhduje ředitel základní škly na základě žádsti záknnéh zástupce dítěte a písemnéh dpručení šklskéh pradenskéh zařízení. V přípravné třídě vyučuje pedagg s aprbací pr základní vzdělávání /I. stupeň ZŠ/ a pdle knkrétní situace lze využít pmc asistenta pedagga. Dcházka d přípravné třídy je bezplatná, stravvání je zajištěn ve šklní jídelně; v dpledních hdinách mhu žáci přípravné třídy dcházet d šklní družiny. Dětem s pruchami výslvnsti je umžněna dbrná individuální lgpedická péče v rámci dpledníh vyučvání v budvě škly. Pradenské služby zajišťuje PPP pr Prahu 1, 2 a 4 /Francuzská 56, Praha10/ a výchvná pradkyně naší ZŠ. rganizace vzdělávání Dba vyučvání: 8.00 hd hd. Vyučvání bude prbíhat v kratších vyučvacích blcích, jejich délka bude vycházet z knkrétníh prgramu (předmětu činnsti) s hledem na aktuální ptřeby dětí (stav pzrnsti, únava). Jedntlivé činnsti budu zařazvány s hledem na rvnváhu psychickéh zatížení dětí (střídání živějšíh zaměstnání s klidnu prací u stlečků, nárčnější činnsti s méně nárčnu) Způsb pedaggické péče je pstaven na zvýšeném individuálním přístupu k jedntlivým dětem. Režim dne: (čas je puze rientační) 7.45 hd hd. Příchd dětí d škly, individuální hra 8.00 hd hd. Ranní beseda na dané téma, rzvj verbální paměti, rzvj mtriky, mluvní cviky

3 8.30 hd hd. Individuální hra (splečenské a didaktické hry) 9.00 hd hd. Svačina a relaxace 9.30 hd hd. Řízené vyučvání (rzvj blasti pznání, matematických představ, jazykvé blasti, kmunikativní schpnsti, rzvj jemné mtriky) hd hd. Individuální hra (splečenské a didaktické hry) hd hd. Řízené vyučvání (pracvní, výtvarná neb hudební výchva) hd hd. Pbyt na zahradě, tělesná výchva neb tématická vycházka bsah vzdělávání bsahem vzdělávání je prhlubvání návyků sebebsluhy a hygieny, rzvj sciálních a kmunikačních dvednstí, řečvéh prjevu, utváření hrubé i jemné mtriky, cvičení sustředění, nasluchání, paměti; utváření základních matematických představ, rientace v čase a v prstru, pdpra hudebníh, výtvarnéh prjevu a tělesných dvednstí. Veškeré aktivity bsahují prvky hry a tvřivsti, pdněcují u dětí radst z učení, zájem pznávat nvé, przumět sbě i světu, který je bklpuje. BSAH JE RZPRACVÁN D NÁSLEDUJÍCÍCH KRUHŮ: 1. Vytváření kulturně sciálních a hygienických návyků 2. Rzumvá výchva blast jazykvá a kmunikativní blast matematických představ blast rzvje pznání 3. Hudební výchva 4. Výtvarná výchva 5. Pracvní výchva 6. Tělesná výchva Učiv v těcht kruzích je rzpracván puze rientačně. Třídní učitel se při své práci pírá individuální mžnsti a schpnsti dětí, jejich temp zvládání pžadavků. Rvněž nejlépe pznává specifické prblémy dětí a také t, c a v jakém rzsahu budu schpny zvládnut. S dětmi pstupuje takvým tempem, aby je práce zaujala a zárveň v c největší míře napmáhala jejich rzvji. 1. Vytváření kulturně sciálních a hygienických návyků (prlíná celým prgramem) Zahrnuje: - přizpůsbení se šklnímu režimu - přijatelnu frmu kmunikace - schpnst sustředění na zadaný úkl - przumění běžným pkynům, pdřízení se jim - samstatné plnění zadanéh úklu - udržvání přádku ve svých věcech - pravidla splečenskéh chvání (pděkvání, mluva, prsba, neskákat d hvru atd.)

4 - hygienické návyky, sambslužnst 2. Rzumvá výchva blast jazykvá a kmunikativní (rzšiřvání slvní zásby, rzvj kmunikativních dvednstí, rzvj plynuléh vyjadřvání, paměti, myšlení) Zahrnuje: svjvání říkadel a básní; dramatizaci tvření jednduchých dpvědí péči správnu výslvnst, hlasitst, správné temp řeči sustředěnu pzrnst na pslech phádky, pchpení textu, jednduchu reprdukci bsahu ppis brázků, jejich řazení pdle časvé pslupnsti tvření vět k brázkům sluchvé rzlišvání délky samhlásek rzvj dialgu mezi dětmi a učitelem (frmulace vlastních pržitků, přání a názrů) seznamvání s knihami, rientace v knihách blast matematických představ (lgické myšlení, úsudek, prstrvá představivst, rientace v prstru) Zahrnuje: - prvtní představy čísle - třídění předmětů - rientaci v prstru (před, za, na, pd, vedle, blízk, dalek, nahře, dle, vprav, vlev) - vytváření a prvnávání subrů předmětů (stejně, více, méně) - číselná řada pčítání p jedné v daném subru - pužití čísla k vyjádření pčtu a přadí - pznávání gemetrických tvarů na základě práce se stavebnicí - pznávání gemetrických těles na základě práce se stavebnicí blast rzvje pznání (pznatky živtě ve splečnsti a přírdě v nejbližším klí) Zahrnuje: - znalst jména, adresy bydliště - pznatky rdině - pznatky dmvě, bytu a jeh zařízení - pznatky škle, chvání ve škle - rientaci v klí, chvání na ulici - péči zdraví, části lidskéh těla - pznatky přírdě v průběhu rčních bdbí, vce, zelenina, strmy, květiny) - seznámení s dmácími zvířaty, s běžnými vlně žijícími zvířaty (užitečnst, chvání) - pznatky práci dspělých v různém prstředí - základní časvé představy (dnes, zítra, včera, rán, večer, částečně dny v týdnu, rční bdbí) 3. Hudební výchva (muzikálnst, prpjení hudby s phybem) Zahrnuje: - dechvá cvičení - zvuky hudebních nástrjů, rzlišvání - rytmizace říkadel

5 - zpěv písní s důrazem na správnu meldii a rytmus - vytleskávání rytmu - seznamvání s techniku hry na jednduché hudební nástrje - vyjádření hudby přirzeným phybem - pznávání písní pdle úryvku - nácvik tanečků 4. Výtvarná výchva (představivst, grafmtrika, smyslvé vnímání) Zahrnuje: - práci s tužku (štětcem), správné držení - využívání plchy papíru (nahře, dle) - rzeznávání základních a dplňkvých barev - kreslení na velké plchy - práci s malvánkami - dkreslvání brázků - bkreslvání jak nácvik pisvání z tabule - dekrativní práce - kreslení a malvání na různé náměty - pěstvání citu pr úpravu a čisttu práce 5. Pracvní výchva (manuální zručnst, pracvní návyky) Zahrnuje: - vytváření hygienických návyků, stlvání, sebebsluha - práci se stavebnicí - mdelvání - práci s papírem (stříhání, vystřihvání, vytrhávání, nalepvání, skládání) - ddržvání danéh pstupu - udržvání čistty při práci - plnění drbných úklů ve třídě - rzvíjení vůle, sustředěnsti - vytváření a upevňvání kladnéh vztahu k práci - šetrné zacházení s předměty - ddržvání pravidel bezpečnsti 6. Tělesná výchva (radst z phybu, rzvj základních phybvých dvednstí atd.) Zahrnuje: - nácvik správnéh držení těla - respektvání pravidel a pkynů v prstru tělcvičny - rientace v prstru - dechvé a uvlňvací cviky - zdravtní cviky - výstupy a sestupy p žebřinách - běh, skky, pskky, přeskky přes nízké překážky - hry s míčem - přetahvání - tanečky - hry na sněhu

6 Klíčvé kmpetence Úrveň kmpetencí je dána rzvjvu úrvní dítěte a jeh reálnými mžnstmi v chápání sebe sama i klníh světa. Jedná se spíše vytvření a rzvj elementárních předpkladů pr získávání kmpetencí, které jsu základem pr vytváření klíčvých kmpetencí v následující vzdělávací etapě. Kmpetence k učení Dítě: - sustředěně pzruje, všímá si suvislstí, užívá při tm jednduchých pjmů, znaků a symblů - uplatňuje získané zkušensti v praktických situacích - klade tázky, hledá dpvědi, aktivně se zapjuje d dění klem sebe - dvede pstupvat pdle instrukcí a pkynů Kmpetence k řešení prblémů Dítě: - známé a pakující se situace se snaží řešit samstatně (na základě nápdby či pakvání), nárčnější s pmcí dspěléh - nebjí se chybvat, pkud nachází pzitivní cenění nejen za úspěch, ale také za snahu Kmpetence kmunikativní Dítě: - přiměřeně svým mžnstem vládá řeč, samstatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, tázky i dpvědi - sděluje své pržitky, pcity a nálady nejrůznějšími prstředky (řečvými, výtvarnými, phybvými, dramatickými apd.) - průběžně rzšiřuje svu slvní zásbu a aktivně ji pužívá při kmunikaci s klím Kmpetence sciální a persnální Dítě: - učí se uvědmvat si, že za sebe i své jednání dpvídá a nese důsledky - způsbem vlastním danému věku prjevuje citlivst a hleduplnst k druhým, pmáhá slabšímu, rzpzná nevhdné chvání, vnímá nespravedlnst - ve skupině se dkáže pdřídit; při splečných činnstech se dmluvá a splupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní pravidla splečenskéh styku - ddržuje dhdnutá pravidla - při setkání s neznámými lidmi se chvá bezřetně Kmpetence činnstní a bčanské Dítě: - učí se rganizvat svje hry a činnsti - k úklům a pvinnstem přistupuje dpvědně - spluvytváří pravidla splečnéh sužití mezi vrstevníky - uvědmuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektvat - je hleduplné, váží si práce i úsilí druhých

7 Pdle 7 dst. 4 zákna 561/2004 Sb., předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) se bsah vzdělávání v přípravné třídě řídí Rámcvým prgramem pr předšklní vzdělávání. Je uspřádán d pěti vzdělávacích blastí: - bilgické - psychlgické - interpersnální - sciálně-kulturní - envirnmentální Knkrétní názvy blastí: 1. DÍTĚ A JEH TĚL 2. DÍTĚ A JEH PSYCHIKA 3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 4. DÍTĚ A SPLEČNST 5. DÍTĚ A SVĚT Vzdělávací bsah prgramu je rzpracván p měsících na bdbí jednh šklníh rku. Každý měsíc je uveden prstřednictvím mtivačníh tématu: Září Říjen téma: Není škla jak škla téma: C přináší pdzim Listpad téma: Barvy pdzimu Prsinec téma: Vánce jsu za dveřmi Leden Únr Březen Duben Květen Červen téma: C přináší zima téma: Živt klem nás téma: C přináší jar téma: Zvířata klem nás téma: Přírda na jaře téma: Přichází lét

8 ZÁŘÍ Téma: Není škla jak škla Pdtéma: Kamarádi Mje rdina Blízké klí škly Dítě a jeh těl navzení atmsféry důvěry a phdy rientace v nvém prstředí svjvání sebebslužných dvednstí Dítě a jeh psychika pmcí vhdnéh režimu, rganizace a laskavéh přístupu usnadňvat dětem vstup d škly rzvj kmunikačních dvednstí a kultivvanéh prjevu. Dítě a ten druhý rzvíjet v dětech smysl pr splupráci, pmáhat navzvat kntakty mezi jedntlivými dětmi psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k autritě (ke škle), k rdině i k druhým dětem ve skupině Dítě a splečnst rzvj sunáležitsti ve splečenství statních lidí rzvj splupráce, tlerance a přizpůsbvání se klektivu třídy Dítě a svět vytváření vztahu k místu a prstředí, ve kterém dítě žije

9 ŘÍJEN Téma: C přináší pdzim Pdtéma: Práce na pdzim V lese Na zahradě Na pli Dítě a jeh těl svjvání návyků k pdpře vlastní phdy Dítě a jeh psychika rzvíjení receptivní i prduktivní stránky jazyka pmcí vyprávění, četby, převyprávění phádek, příběhů a skutečných zážitků dětí rzvíjení smyslvéh vnímání Dítě a ten druhý utváření pzitivních vztahů mezi dětmi, navzvání přátelství Dítě a splečnst rzvíjení mravníh a estetickéh vnímání, cítění a pržívání Dítě a svět svjvání základních pznatků světě, živtě, přírdě a jejich prměnách

10 LISTPAD Téma: Barvy pdzimu Pdtéma: Přírda na pdzim Dítě a jeh zdraví sbní hygiena Dítě a jeh těl svjvání pznatků vlastním těle péče zdraví, sbní hygiena rzvj grafmtriky Dítě a jeh psychika rzvj verbálních i nnverbálních kmunikačních schpnstí a kultivvanéh prjevu rzvíjení schpnsti vyjadřvat pcity, djmy a pržitky pdpra přirzené dětské zvídavsti, zájmu a fantazie Dítě a ten druhý psilvání prsciálníh chvání Dítě a splečnst vytváření pvědmí mezilidských a mrálních hdntách uznávaných ve splečnsti Dítě a svět svjvání dvednstí ptřebných k vyknávání základních činnstí v péči klí

11 PRSINEC Téma: Vánce jsu za dveřmi Pdtéma: Mikuláš Vánční zvyky, kledy Vánce Dítě a jeh těl rzvíjení grafmtriky a jemné mtriky. Dítě a jeh psychika vytváření a upevňvání citvé vazby k rdině a svému klí vytváření kladnéh vztahu k učení, rzvj zájmu učení pdpra rzvje paměti, pzrnsti, představivsti a fantazie Dítě a ten druhý psilvání prsciálníh chvání pdpra schpnstí a dvednstí pr navazvání a rzvíjení vztahů k druhým lidem Dítě a splečnst rzvíjení estetických a kreativních činnstí slvesných a literárních (pslech a dramatizace phádek, básní atd.) Dítě a svět svjvání dvednstí ptřebných ke spluvytváření zdravéh a bezpečnéh prstředí

12 LEDEN Téma: C přináší zima Pdtéma: Prměny přírdy v zimě Zimní sprtvání Zápis d 1. třídy Dítě a jeh těl rzvíjení phybvé bratnsti svjvání návyků zdravéh živtníh stylu Dítě a jeh psychika psilvání sebedůvěry, rzvj zdravéh sebevědmí, uvědmvání si vlastní identity Dítě a ten druhý chrana sbníh sukrmí a bezpečí ve vztazích s dspělými Dítě a splečnst rzvj primárních kulturně splečenských pstjů Dítě a svět vytváření schpnsti přizpůsbit se běžným změnám

13 ÚNR Téma: Živt klem nás Pdtéma: Čím budu, kde bych rád pmáhal Den, týden, měsíc, rk Maspust /karneval/ Dítě a jeh těl rzvj psychické i fyzické zdatnsti Dítě a jeh psychika upevňvání výslvnsti a vyjadřvacích schpnstí vytváření základů pr práci s infrmacemi Dítě a ten druhý rzvj interaktivních a kmunikativních dvednstí Dítě a splečnst vytváření pvědmí mezilidských a mrálních hdntách Dítě a svět sunáležitsti s statním světem lidská činnst pmáhá a chrání, ale může i škdit a ničit

14 BŘEZEN Téma: C přináší jar Pdtéma: Prměny přírdy na jaře Žijeme zdravě Dpravní prstředky Dítě a jeh těl psilvání phybvé výknnsti rzvj muzikálnsti a phybvé kultury Dítě a jeh psychika radst z bjevvání, pdpra dětské zvídavsti svjvání vlníh chvání upevňvání kultivvanéh prjevu Dítě a ten druhý psilvání respektu k autritám rzvj tlerance a přizpůsbivsti Dítě a splečnst upevňvání základních hdnt uznávaných v dané splečnsti Dítě a svět upevňvání pcitu sunáležitsti s přírdu.

15 DUBEN Téma: Zvířata a jejich mláďata Pdtéma: Zvířata dmácí a vlně žijící Mláďata Svátky jara Dítě a jeh těl rzvj phybvé a manipulační schpnsti svjvání si věku přiměřených praktických dvednstí Dítě a jeh psychika rzvj mluvenéh prjevu dítěte rzvj paměti, pzrnsti, představivsti a fantazie Dítě a ten druhý upevňvání emčních vztahů k živým bytstem rzvj pvědmí chraně svéh bezpečí i bezpečí druhých Dítě a splečnst přijímání základních všebecně uznávaných splečenských, mrálních a estetických hdnt. Dítě a svět rzvj pzitivníh přístupu k živtu ve všech jeh frmách

16 KVĚTEN Téma: Přírda na jaře Pdtéma: Květiny, strmy a keře Svátek maminek Měst, ve kterém žiji Dítě a jeh těl rzvj phybvých schpnstí a dvednstí rzvj grafmtriky Dítě a jeh psychika rzvj správné výslvnsti hudební a taneční aktivity Dítě a ten druhý upevňvání emčních vztahů k rdině Dítě a splečnst rzvj estetickéh přístupu k živtu Dítě a svět upevňvání pcitu sunáležitsti s rdinu, se splečnstí

17 ČERVEN Téma: Přichází lét Pdtéma: Prměny přírdy v létě U lékaře Hurá na prázdniny Dítě a jeh těl pdpra zdraví a bezpečnsti Dítě a jeh psychika upevňvání zájmu mluvenu i psanu pdbu jazyka vytváření základů pr práci s infrmacemi brázkvé knihy a dětské časpisy upevňvání relativní emční samstatnsti Dítě a ten druhý chrana sbníh sukrmí a bezpečí Dítě a splečnst vytváření základních kulturních a splečenských pstjů Dítě a svět rzvíjení pcitu sunáležitsti s přírdu

18 čekávané výstupy kruh činnstí a znalstí, ke kterým by měl dítě na základě svých sbních dispzic na knci přípravné třídy dspět: Sebebsluha Zvládnutí sbní hygieny, samstatné blékání a buvání, samstatně jíst a pužívat nůž a vidličku, udržvání přádku a čistty klem sebe. Sciální dvednsti Naučit se jednat s statními, znát a pužívat jména splužáků a dspělých, navazvat a udržvat přátelství, dkázat pžádat pmc dspělé i kamarády, přijímat zdpvědnst za své činy, dkázat se rientvat na známých místech i bez dzru, uznávat autritu dspěléh, prjevvat k němu pzitivní vztah, zachvávat běžná pravidla splečenskéh chvání (zdravení, pděkvání,mluva), naučit se pracvat se skupinu vybranu a libvlnu, dkázat se sustředit a nevyrušvat statní z činnsti. Hrubá mtrika Dbře chdit p schdech, při chůzi nevrážet d statních; běhat, skákat, umět zaujmut různé tělvýchvné pzice, udržvat rvnváhu, phybvat se v prstru pdle daných pkynů, zúčastňvat se různých phybvých her. Jemná mtrika Umět si hrát s drbnými předměty, stavět ze stavebnice, napdbvat psaní, napsat své jmén (hůlkvý způsb), správný úchp tužky, zvládnutí základních linií (kruhy, čáry, vlnvky ) blast jazyka a kmunikace Dkázat psluchat a klást jednduché tázky, vypravvat svých zkušenstech a událstech v lgické návaznsti, aktivně se zapjvat d splečné knverzace, schpnst kmunikvat v různých prstředí, umět zacházet s knihu, aktivně pužívat základní slvní zásbu, chápat bsah čtenéh, umět reprdukvat, umět vyprávět phádku, umět pjmenvat předměty denníh pužití, blast matematických, časvých a prstrvých představ Pznávat časvé vztahy (začátek, prstředek, knec; včera, dnes, zítra, dny v týdnu, rční bdbí; první, pslední..), kvantitativní vztahy (hdně, mál, stejně, plný, prázdný ), prstrvé vztahy (nahře, dle, vprav, vlev; řazení předmětů dle daných kritérií ), znát gemetrické tvary, umět pčítat předměty v daném subru, tvřit knkrétní subry s daným pčtem prvků, pužívat číselné řady 1 5 pr pčítání předmětů. Hudební prjev Zazpívat písničku s důrazem na správnu meldii a rytmus, vytleskávat daný rytmus a umět h vyjádřit různými phyby, dprvdit zpívanu píseň jednduchým hudebním nástrjem, umět nasluchat úryvku hudební skladby, vyjádřit pcity a djmy, umět zatančit jednduchý taneček. Výtvarný prjev Pznávat barvy, vládat a pužívat základní techniky výtvarnéh prjevu, umět vybarvit brázek, naučit se bkreslvat, vystřihnut základní brazce, mdelvat i malvat pdle předlhy i vlastní představy. Na knci přípravné třídy by měl být dítě schpn sustředění cca na 20 minut.

19 Hdncení Přípravná třída se nezapčítává se d pvinné šklní dcházky, děti se neklasifikují. Na knci šklníh rku děti bdrží pamětní list a krátké slvní hdncení své práce. Individuální vzdělávací pkrky třídní učitelka průběžně sleduje a vyhdncuje. úspěších a pkrcích dětí jsu rdiče pravidelně infrmváni na knzultačních schůzkách s třídní učitelku.

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a ZUŠ Zliv

Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a ZUŠ Zliv Šklní vzdělávací prgram šklní družiny při ZŠ a ZUŠ Zliv 1. Identifikační údaje Šklní družina je sučástí právníh subjektu Základní škla a Základní umělecká škla, Zliv, kr. České Budějvice IZ: 600 057 364.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Charakteristika vzdělávacího programu. Celoroční téma: Se sluníčkem celý rok

Charakteristika vzdělávacího programu. Celoroční téma: Se sluníčkem celý rok Charakteristika vzdělávacíh prgramu Mtt škly: Dítky nejdražší Bží dar a klent nejpilnějšíh patrvání hdny jsu Jan Ams Kmenský Celrční téma: Se sluníčkem celý rk Filzfie mateřské škly: Naším cílem je aby

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram S Kateřinku letem světem Vydal: Základní škla a Mateřská škla Kateřinice, kres Vsetín, 756 21 Vypracval: klektiv pedaggických pracvníků Účinnst: d 1. 9. 2016 d 31. 8. 2020 Č. J.:

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a mateřská škla Ostrčilva 10, Ostrava Název prgramu: Kd si hraje, nezlbí. Obsah: Identifikační údaje základní škle Obecná charakteristika šklní družiny

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Škola komunikace s lidmi a přírodou

Škola komunikace s lidmi a přírodou Základní škla a Mateřská škla Pzděchv, kres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP ZV) Škla kmunikace s lidmi a přírdu Verze III. - 2016 Obsah: Identifikační údaje...3 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Šklní vzdělávací prgram šklní družiny Základní škla a mateřská škla Telecí Telecí 178, 569 94 Telecí Identifikační údaje šklní družině Název adresa škly: Základní škla a mateřská škla Telecí Telecí 178

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Mateřská škla Vrčeň, kres Plzeň - jih příspěvkvá rganizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Šklní vzdělávací prgram Mtt škly: Zaseje-li kd d mladéh těla ušlechtilu výchvu, žije a rste v něm p celý

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Mateřská škla Vrčeň, kres Plzeň - jih příspěvkvá rganizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Šklní vzdělávací prgram Mtt škly: Zaseje-li kd d mladéh těla ušlechtilu výchvu, žije a rste v něm p celý

Více