Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167"

Transkript

1 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež encéčko je pozitivně ovlivňovat postoje, chování a jednání dětí a mládeže, které využívají služeb zařízení, a poskytovat bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času v přátelském prostředí. V práci s uživateli směřujeme k tomu, aby zvládli číst, psát, udržovat oční kontakt, komunikovat v celých větách, orientovat se v pravidlech společenského styku a chovat se sociálně žádoucím způsobem. CÍLE SLUŽBY Cíle služby definujeme následovně: Poskytovat informace, které slouží k snížení rizik souvisejících s potencionálně ohrožujícím způsobem života a zlepšení kvality života. o Kritérium naplňování cíle: Z 60% odpovědí uživatelů v hodnotících dotaznících lze vyčíst, že služby, které v zařízení čerpají, přispěly k zlepšení kvality jejich života alternativní nabídkou smysluplných aktivit (např. zajímavá nabídka volnočasových aktivit, metody zážitkové pedagogiky (výjezdové aktivity mimo lokalitu letní tábory, výjezdy), realizace pravidelného preventivního programu, workshopů a besed s externími lektory (min. 4 do roka). Naplnění tohoto cíle pracovníci společně vyhodnocují průběžně, alespoň jednou ročně při plánování projektových aktivit na další rok.

2 Umožnit individuálně rozvíjet schopnosti, dovednosti, kompetence a znalosti uživatelů. o Kritérium naplňování cíle: 90% dlouhodobých uživatelů naplňuje alespoň 3 z těchto kritérií a dostávají zpětnou vazbu svého chování: je schopno nebo se učí udržovat oční kontakt rozvíjí své komunikační dovednosti (mluví celými větami) rozumí pravidlům společenského styku (když někdo mluví, dáme mu prostor svým mlčením) umí požádat o pomoc (ví, za kým jít a jak se slušně zeptat) vyjádřit svou potřebu (pojmenovat své pocity a potřeby) pracuje na rozvoji své osobnosti (hygiena, dovednosti, znalosti) dodržuje sjednané termíny učí se dochvilnosti (přijde-li uživatel na sjednanou schůzku či aktivitu pozdě, pracovník ho právě ve smyslu sociálně pedagogického principu odmítne) Naplňování těchto cílů je zaznamenáváno v databázi klientů v rámci přímé práce. Napomáhat dětem a mládeži k překonání nepříznivé sociální situace pomocí metod sociální práce, individuálních plánů, poradenství nebo zprostředkováním návazné služby. o Kritérium naplňování cíle: Zařízení poskytne informace a zabezpečí poradenství a odbornou pomoc 98% uživatelů, kteří vyjádří svou potřebu (kontakt na služby následné péče). O této činnosti vypovídají konzultace zadané v databázi klientů.

3 Zabezpečit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu dětí a mládeže během jejich pobytu v zařízení. o Kritérium naplňování cíle: Pracovníci rozvíjí své schopnosti a dovednosti v přímé práci s klienty prostřednictvím povinného vzdělávání, čímž vytváří potenciál ke kvalitnějšímu poskytování sociálních služeb. Toto vzdělávání je zaznamenáváno v individuálních plánech rozvoje zaměstnanců umístěných v pracovních složkách. o Kritérium naplňování cíle: 80% klientů se cítí v zařízení bezpečně a doporučilo by ho svým kamarádům. Toto kritérium se zjišťuje minimálně jednou ročně prostřednictvím dotazníků, v nichž klienti hodnotí kvalitu služeb. Zvyšovat informovanost a zájem uživatelů o alternativách vzdělávání, trávení volného času, o soc. službách, mimoškolních zájmových aktivitách a dalších možnostech seberealizování v zařízení i mimo něj. o Kritérium naplňování cíle: NZDM encéčko měsíčně uskuteční minimálně 100 kontaktů na mimoškolních zájmových aktivitách v NZDM (zájmové dílny atd.). o Kritérium naplňování cíle: Pracovníci zprostředkují snadnější přístup k mimoškolním zájmovým činnostem mimo NC Na Předměstí minimálně 2 uživatelům ročně. Chránit společnost před vznikem či šířením nežádoucích společenských jevů. o Kritérium naplňování cíle: NZDM encéčko měsíčně uskuteční minimálně 200 kontaktů s dětmi a mládeží, která by jinak žila svůj život na ulici v nepodnětném prostředí a z nudy by mohla častěji páchat činnost, která odpovídá společensky uznané normě. Tato data lze ověřit v archivu docházkových listů.

4 CÍLOVÁ SKUPINA Služby jsou určeny dětem ve věku od 6 do 13 let, jež pocházejí z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou či z jiných důvodů sociálně znevýhodněny. Jedná se o děti z Bíliny a okolí, které naplňují alespoň jednu z těchto charakteristik: jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy o Záškoláctví, vandalismus, kriminalita, zanedbávání, patologické hráčství, experimentování s návykovými látkami, nedostupnost mimoškolních zájmových aktivit, nízká motivace rodičů či malá znalost uživatelů o nabídce místních institucí, neznalost v oblasti možného budoucího pracovního uplatnění, nacházejí se v obtížné životní situaci o Pocházejí z prostředí, které nepřichází s nabídkou smysluplného trávení volného času ani nenabízí různorodé podněty k zdravému rozvoji jejich osobnosti, schopností, dovedností. Pro uživatele může být velice obtížné zvládat nároky kladené v souvislosti se školní docházkou, s nimiž jim rodinní příslušníci často nemohou pomoci. Uživatelé našich služeb se mohou v obtížně životní situaci ocitnout v případě hádek či rozchodů rodičů, smrti blízkých osob, výskytu závislostního chování u blízkých osob a mnohdy je problematické jen životní období, kterým si procházejí. mají specifické nároky na trávení volného času o Nemají zájem či možnost (prostorová nedostupnost, finanční náročnost, neinformovanost o místních zdrojích, nízká motivace rodičů k rozvoji dětí ve

5 volném čase ) zapojit se do nabídky volnočasových aktivit nabízených stávajícími institucemi. Komu služby nejsou určeny? Uživatelé nespadající do věkové skupiny (osoby mladší 6 let nebo starší 14 let) Uživatelé s abúzem návykových látek nebo uživatelé, kteří jsou aktuálně pod vlivem omamných látek včetně alkoholu Uživatelé opakovaně či závažně porušující pravidla nízkoprahového klubu Uživatelé s příznaky akutní krize zprostředkování péče v příslušném zařízení krizového typu Uživatelé s výskytem sociálně nežádoucího chování spadajícího již do oblasti terciární prevence zprostředkování péče v příslušném specializovaném zařízení Uživatelé s mentálním či zdravotním postižením, kteří vyžadují zvýšenou péči a specializovanou úpravu prostor a kteří nemají osobního asistenta vždy nutno zvážit v týmu pracovníků dle individuálního případu, protože někdy je zájemce (byť například s mentální retardací) schopen dodržovat pravidla služby, a tak ho z ní není třeba a priori vylučovat. Je důležité spolupracovat s rodinnými příslušníky a upozornit na omezení, která mohou plynout nejen z materiálního a technického zázemí zařízení, ale i z možné nedostatečné kvalifikace pracovníků pro práci se specifickou skupinou uživatelů. Je možné v případě problémů či nedostatečné péči spolupráci rozvázat. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Služba je poskytována v souladu s principy zachování a rozvíjení lidské důstojnosti, ochrany soukromí, podpory samostatnosti, nezávislosti, práva volby uživatele služby, týmového přístupu, přirozenosti prostředí a kontinuity péče. Uživatelé a zájemci o sociální službu nejsou diskriminováni na základě věku, ani příslušnosti k etnické, národnostní, sociální či

6 náboženské skupině. Držíme se principu rovné příležitosti, který nečiní rozdíly mezi pohlavím, barvou pleti, rasou, náboženskou a politickou příslušností, místem, ze kterého člověk přichází, majetkem nebo jazykem. Respektujeme jedinečnost individualit jednotlivých návštěvníků. Naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, působíme na tyto osoby aktivně a snažíme se je motivovat k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé situace. Poskytování služeb je založeno na dobrovolnosti každý, kdo se stane uživatelem, není nucen k zlepšování své situace, každý má právo se rozhodnout dle své vlastní vůle a každý má právo kdykoliv odejít. NZDM encéčko nevytváří prostředí, ve kterém by fixovalo uživatele a vytvářelo jim tak závislost na čerpání sociálních služeb. Klient musí zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem Preventivní působení spočívá v poskytování bezpečného prostoru dětem a mládeži, která svůj volný čas běžně tráví v prostředí sídlišť a ulice, kde mohou být vystaveny působení negativních vlivů sociálního prostředí. Tyto děti se v encéčku stýkají s kvalifikovanými pracovníky, s kterými navazují přátelský vztah, a tak jim mohou být pozitivním vzorem a snáze působit na změnu postojů a hodnot. V rámci služby se dbá také na dodržování lidských práv a svobod, tedy i na zachování a rozvíjení důstojného života uživatelů. Služba je poskytována bezplatně a uživatelům je nabízena možnost využití anonymního čerpání služeb. Principem nízkoprahovosti rozumíme minimalizaci překážek, které by mohly bránit potenciálním uživatelům využívat službu (špatná časová, prostorová či finanční dostupnost, psychologická bariéra apod.). Do encéčka může přijít kdokoliv z cílové skupiny, kdo je ochoten dodržovat pravidla klubu.

7 KAPACITA SLUŽBY Okamžitá kapacita místnosti klubovny je 20 uživatelů za předpokladu, že činnost zajišťují dva pracovníci (dva zaměstnanci či jeden pracovník s asistencí dobrovolníka, praktikanta, ). ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB K odmítnutí zájemce o službu může dojít z těchto důvodů: Neposkytujeme sociální službu, kterou zájemce žádá. V případě, že zájemce nemůže být do čerpání služby zařazen a je odmítnut, je mu, pokud je to možné, doporučena a případně zprostředkována jiná vhodná pomoc či služba. V některých případech (zájemce nespadá do cílové skupiny z hlediska věku - již z cílové skupiny vyrostl či zájemci je méně než 6 let) nelze nabídnout okamžitou kompenzaci, a proto je tato osoba vedena v Knize zájemců o službu. Odrostlému uživateli je možné nabídnout spolupráci např. ve formě vedení vlastní dílny v roli dobrovolníka. Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. Služba nemusí být vždy dostatečně zajištěna z personálních důvodů, nejen z nedostatku volné kapacity. Lze nabídnout zprostředkování kontaktu na jinou službu a v případě, že nelze nabídnout tuto okamžitou kompenzaci, je tato osoba vedena v Knize zájemců o službu. Odmítnut může být z tohoto důvodu i stálý uživatel. Kapacita klubovny je totiž 20 uživatelů z toho důvodu, že v tomto počtu mohou pracovníci zajistit jejich bezpečí. Uživateli je nabídnuta např. zájmová dílna, či jiná služba. Poskytnutí sociální služby brání zdravotní stav osoby, která službu žádá. V některých případech (zájemce ohrožuje agresivním chováním nebo svým zdravotním stavem ostatní osoby v zařízení, v případě nízkého věku) nelze nabídnout okamžitou kompenzaci, a proto je tato osoba vedena v Knize zájemců o službu. Zájemce o službu (uživatel) není schopen na základě svého stavu pobývat v zařízení, příp. jeho zdravotní/psychický stav je ohrožující pro ostatní osoby v zařízení a vylučuje poskytnutí

8 služby (např. nákaza infekční nemocí, silná duševní nerovnováha, která by mohla narušit kolektivní soužití apod.). Zájemci se zdravotním handicapem je umožněno čerpat služby v případě, že dojde k dohodě mezi pracovníky a vedoucím služby (resp. ředitelka NZDM). Je to možné s ohledem na posouzení stupně postižení - u někoho není potřeba asistující osoby, když zájemce bude schopen porozumět a dodržovat pravidla a budou to umožňovat prostorové úpravy zařízení. Pracovníci nechtějí osoby se zdravotním handicapem vylučovat, ale je potřeba si uvědomit, že tato osoba může stáhnout veškerou pozornost pracovníků, a tím budou znevýhodněni ostatní uživatelé. O službu žádá uživatel, s kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností plynoucích ze smlouvy. Nejčastěji jde opakované porušování pravidel zařízení (např. uživatel opakovaně atakuje ostatní uživatele, je pod vlivem návykových látek, má v držení zbraň, ) nebo jednorázové hrubé porušení pravidel (např. uživatel vykradl auto dobrovolnici). STÍŽNOST Každý zájemce a uživatel má právo kdykoliv ústně sdělit nebo sepsat stížnost, pochvalu nebo přání. S touto možností je seznámen v průběhu prvokontaktu (aby nebyli vyloučeni zájemci, kteří mohou mít k poskytování služeb taktéž připomínky). Mechanismy jim jsou připomínány před uzavřením smlouvy, ale i v případě, kdy dochází k nesrovnalostem a možné nespokojenosti uživatelů s kvalitou poskytovaných služeb. Postup pro podání stížnosti i formulář pro uživatele jsou k dispozici na nástěnce v klubovně spolu s popisem, jak je možné podat podnět samostatně. Zde se také nachází i schránka na sběr těchto podnětů. Uživatel ve Formuláři pro podání stížnosti vyplní datum, svůj podnět a může vyplnit svou přezdívku (ta je nepovinný údaj). Pokud si neví rady, pracovník je povinen mu pomoci. Formulář pak vhodí do schránky přání a stížností, která visí vedle nástěnky a

9 kterou vedoucí služby vybírá zpravidla jednou týdně. Maximální lhůta pro vyřízení přání a stížností je 30 dní. Vedoucí služby eviduje jak podněty, tak i odpovědi na ně, které archivuje. Podněty jsou vyřizovány na skupinové aktivitě Parlament, ale uživatel má právo do žádosti napsat, chce-li podnět řešit soukromě pak pracovník v klubu uživateli zajistí přímý kontakt s vedoucí služby a dohodne konzultaci. V každém případě, kdy uživatel projeví nespokojenost, má zaměstnanec povinnost informovat zájemce či uživatele služby o možnosti podání přání či stížnosti a nabídnout mu při podání podnětu pomoc. Na zřetel je bráno i ústní podání, ale uživatelům je doporučena písemná forma podání podnětu a to pro jistotu, že každý dokument je postoupen a nevyšumí. V tomto případě uživatel sdělí podnět pracovníkovi, s kterým ho písemně zpracují a umístí do schránky. Pokud je klientova nespokojenost podložená, zjedná vedoucí služby nápravu v řešení případu. Nápravnými opatřeními v případě stížnosti jsou: omluva uživateli sjednání nápravy (možnost jiného řešení situace) pokárání, napomenutí přeřazení na jinou pozici upozornění na možnost rozvázání pracovního poměru, příp. okamžité rozvázání pracovního poměru opatření dle právního řádu supervize snížení osobní složky mzdy

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více