Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová"

Transkript

1 Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová

2 Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které umožňuje plhodnotnou participaci v sociální skupině odpovídající skladbě běžné populace. ČR se zavázala ratifikací Úmluvy o právech občanů se zdravotním postižením (2009) k rozvoji inkluzivního vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy, současný vzdělávací systém však stále není na realizaci funkčního inkluzivního vzdělávání připraven a proto je třeba zaměřit pozornost na možnosti rozvoje sociálních dovedností v systému speciálního školství.

3 RVP Praktická škola jednoletá V uvedeném RVP není příprava na plnohodnotné začlenění do společnosti mezi hlavními cíly vzdělávání výslovně uvedena, lze ji však nalézt zejm. ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ale i dalších oblastech např. Člověk a zdraví kde se jedná zejména o osvojení schopnosti komunikační obrany proti manipulaci, šikaně, agresi, sexuálnímu zneužití či nabízení návykových látek a seznamování s oblastí partnerských vztahů). Významnou možností, kterou uvedené RVP k rozvoji sociálních kompetencí nabízí je průřezové téma Osobnostní a sociální výchova

4 RVP Praktická škola jednoletá Vzdělávací oblast Člověk a společnost - Cílem je vybavit žáky potřebnými vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, právech a povinnostech občanů v běžném životě s důrazem na právní vědomí a občanskou odpovědnost. - Při praktických činnostech se žáci snaží získat potřebné zkušenosti a dovednosti ve styku s ostatními lidmi, případně institucemi při řešení různých problémů. Vzdělávací obsah vzdělávacího okruhu Společenskovědní základy je rozdělen do čtyř tematických celků: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas a Rozmanitost přírody.

5 RVP Praktická škola jednoletá V tematickém celku Místo, kde žijeme, se žáci učí, na základě poznávání nejbližšího okolí, chápat organizaci života v rodině, v obci, ve městě. Při vzdělávání je kladen důraz na praktické poznávání místních a regionálních zvyklostí a na přímé utváření zkušeností žáků. Praktické činnosti postupně rozvíjejí jejich národní cítění a vztah k naší zemi. V tematickém celku Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Seznamují se se základními právy a povinnostmi občana.

6 RVP Praktická škola jednoletá Osobnostní a sociální výchova Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma se prolíná celým vyučovacím i životním procesem. Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákům (s ohledem na jejich specifika a možnosti) rozvíjet jejich osobnost, vlastnosti, postoje, sebeúctu, sebedůvěru a přebírat zodpovědnost za své jednání v různých situacích denního života i při práci. Klade důraz na získávání praktických dovedností, hledání cesty k životní spokojenosti založené na dobrých mezilidských vztazích především prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, k udržení psychického zdraví (psychohygieně) a vzájemné komunikaci.

7 RVP Praktická škola jednoletá Přínos průřezového tématu k naplňování cílů vzdělávání směřuje k: - utváření pozitivních postojů a porozumění sobě samému a druhým; - rozvíjení sebedůvěry, regulace nežádoucích projevů vlastního chování a účelnému prezentování se v různých situacích; - utváření dobrých mezilidských vztahů a rozvíjení dovednosti dobré komunikace; - rozvíjení dovedností pro vzájemnou spolupráci a pomoc a uvědomování si její hodnoty; - rozvíjení základních specifických dovedností pro zvládání různých sociálních situací; - akceptování různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů; - primární prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a možného zneužívání vlastní osoby.

8 RVP Praktická škola jednoletá Tematické celky průřezového tématu: Osobnostní rozvoj a Sociální rozvoj Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků. Uvedená témata se uskutečňují zařazováním praktických metod výuky, prostřednictvím vhodných sociálních her, cvičení a modelových situací. Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění a koncentrace; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro celoživotní učení; - Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; můj vztah k sobě samému; - Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání; zvládání zátěžových a krizových situací; organizace vlastního času (harmonogram dne); - Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému a k druhým lidem; dovednosti zvládat stresové situace (uvolnění relaxace); hledání pomoci při potížích; rozvíjení zdravého a bezpečného životního stylu. Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti cvičení pozorování; vzájemné poznávání se ve skupině (ve škole, zaměstnání, poznávání dalších lidí), nácvik schopností rozeznat nebezpečí a rizikové situace;rozvoj pozornosti vůči odlišnostem; - Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy ve skupině/třídě (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se); - Komunikace dovednosti pro sdělování; verbální i nonverbální komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přání, přesvědčování); řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, sebeprezentace, žádost apod.; odmítání nevhodné nebo nepříjemné komunikace.

9 RVP Praktická škola jednoletá Časová dotace - Člověk a společnost vzděl. okruh Společenskovědní základy min. 1 hodina týdně - Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova lze čerpat disponibilní časovou dotaci max. 6 hodin týdně (tato dotace je určena pro minimálně dvě průřezová témata)

10 RVP Praktická škola dvouletá Struktura vzdělávacích oblastí tohoto programu odpovídá RVP PRŠ 1. Vzdělávací obsah (okruhy) odpovídá možnostem cílové skupiny, pro kterou je určen (žáci se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením)

11 RVP Praktická škola dvouletá Vzdělávací oblast Člověk a společnost má nezastupitelnou roli v přípravě žáka na soukromý i společenský život. Vzdělávací obsah je zaměřen na tvorbu humánních mezilidských vztahů v rodině, na pracovišti i v širším celospolečenském kontextu. Důraz je kladen na sounáležitost, vzájemnou úctu, formování etických principů, odpovědnost a toleranci. Žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi a zároveň i s problémy, které soužití lidí provázejí. Učí se respektovat a uplatňovat mravní principy, pravidla společenského soužití, rozvíjejí si občanské a právní vědomí.

12 RVP Praktická škola dvouletá Vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací okruh Základy společenských věd, který se zaměřuje na formování jedince po stránce mravní, estetické, citové i volní tak, aby jeho začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky potřebnými vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, právech a povinnostech občanů v běžném životě s důrazem na právní vědomí a občanskou odpovědnost. V poznatkové oblasti by měl obsah vzdělávacího oboru vést k lepšímu porozumění mnohotvárnosti dnešního světa. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru je rozdělen na tematické okruhy, které žákům poskytují nejen teoretické poznatky, ale především vedou k rozvíjení klíčových kompetencí pro uplatnění v dalším životě. Vzdělávací okruh Základy společenských věd zahrnuje tematické celky: Člověk ve společnosti, Člověk jako občan, Člověk a právo, Člověk a svět a Člověk a dějiny. (Obsahová náplň jednotlivých okruhů- ukázka v RVP)

13 RVP Praktická škola dvouletá Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je rozděleno na tematické celky Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj a Morální rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků. Uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací.

14 RVP Praktická škola dvouletá Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; upevňování dovedností zapamatování, řešení problémů; prohlubování dovedností pro celoživotní učení Sebepoznání a sebepojetí znám sebe sama, moje chování, druzí jako zdroj informací o mně; moje vztahy k sobě a druhým lidem Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání; sociální interakce; organizace vlastního času Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro zvládání stresových situací (relaxace, mezilidské vztahy, krizové situace); způsobilost hledání pomoci při potížích

15 RVP Praktická škola dvouletá Sociální rozvoj Poznávací schopnosti vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, na pracovišti; rozvoj schopnosti rozeznat nebezpečí Mezilidské vztahy nácvik chování podporujícího dobré vztahy (respekt, podpora, pomoc); lidská práva jako regulativ vztahů Komunikace cvičení pozorování a sdělování; praktická cvičení verbální i nonverbální komunikace v různých situacích; způsoby odmítání nevhodné nebo nepříjemné komunikace Spolupráce rozvoj individuálních dovedností; rozvoj sociálních dovedností a vzájemné vztahy Morální rozvoj Řešení problémů dovednosti pro řešení problémových situací a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí (osobní problémy, problémy v zaměstnání); sociálně právní problematika

16 RVP Praktická škola dvouletá Průřezové téma Výchova demokratického občana Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti. V konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka úrovní občanské gramotnosti, která vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Prostupuje celým vzděláváním, všemi vzdělávacími oblastmi, v nichž se objevují témata vztahující se ke společenskému a politickému životu ve společnosti.

17 RVP Praktická škola dvouletá Při realizaci průřezového tématu by se mělo současně vycházet ze zkušeností a prožitků žáků, a tím rozvíjet jejich kritické myšlení. Přínos průřezového tématu k naplňování cílů vzdělávání: - podílí se na pochopení významu zákonů pro fungování demokratické společnosti; - rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku, učí sebeúctě, sebedůvěře a samostatnosti; - přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost; - prohlubuje schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování; - motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat druhým; - vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností. Tematické celky Tematické celky Občanská společnost, stát a škola a Lidské vztahy průřezového tématu Výchova demokratického občana jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je užitečné vycházet z reálných životních situací a doporučené obsahy tematických celků vztahovat k životním zkušenostem žáků.

18 RVP Praktická škola dvouletá Občanská společnost, stát a škola Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Občan, občanská společnost a stát principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování; obec jako základní jednotka samosprávy státu; občan jako odpovědný člen společnosti a jeho úloha v demokratické společnosti; Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost); participace občanů v politickém životě demokratický volební systém (parlamentní, krajské a komunální volby); principy soužití s minoritami (rovnost šancí, vztah k jinému, vzájemná komunikace a spolupráce, integrace menšin, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů); demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti Lidské vztahy Kulturní rozdíly jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; respektování zvláštností různých etnik a jejich kultur (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě bydliště a školy) Lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; osobní přispění jedince k integraci žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu Etnický původ základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života; rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; projevy rasové nesnášenlivosti

19 RVP Praktická škola dvouletá Časová dotace Vzdělávací oblast Člověk a společnost vzdělávací okruh Základy společenských věd min. 2 hodiny týdně Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana max. 12 hod. týdně

20 Otázky do diskuze Co mladý člověk (nejen s mentálním postižením) potřebuje pro svůj pokud možno samostatný dospělý život a zapojení do společnosti? Připravuje škola na výše uvedené dostatečně? Jakým způsobem k problematice osvojování sociálních dovedností ve své praxi přistupujete? (jaké způsoby výuky využíváte, kam tuto oblast v rámci výuky zahrnujete, co se osvědčilo či naopak neosvědčilo..) Jaké oblasti v souvislosti s osvojováním sociálních dovedností Vás nejvíce zajímají? Jaká témata z oblasti osvojování sociálních dovedností jsou dobře zpracovaná v již dostupných zdrojích? Jaké zdroje využíváte? Domníváte se, že je možné v rámci výuky vytvořit pravidelný prostor pro praktické osvojování uvedených dovedností v reálném prostředí? V čem spatřujete výhody a také rizika realizace praktického výcviku v reálném prostředí? Jaké máme možnosti k překonání případných rizik?

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více