Jaroslava Kubátová a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslava Kubátová a kol."

Transkript

1 1

2 UNIVERZITA PALACKÉHO VÝZNAMNÝ EKONOMICKÝ SUBJEKT REGIONU Jaroslava Kubátová a kol. 2

3 UP významný ekonomický subjekt regionu V roce 2009 byl na UP řešen rozvojový projekt MŠMT Posílení ekonomického významu Univerzity Palackého v olomouckém regionu. Cílem projektu bylo zvýšit ekonomický význam UP v regionu. UP disponuje velkým znalostním potenciálem a přístrojovým vybavením, které by bylo možno nabízet v rámci doplňkové hospodářské činnosti organizacím z okolí UP. Projekt řešil propojení strany nabídky (UP) a poptávky (organizace mimo UP) se záměrem zintenzivnění vzájemné spolupráce. Kromě ekonomického přínosu pro UP je nezanedbatelným přínosem projektu posílení vazeb mezi UP a praxí, které vede ke zvýšení profesní uplatnitelnosti absolventů UP. Pilotáž projektu proběhla v r na FF UP ve spolupráci s VTP UP a získané know-how bylo poskytnuto všem ostatním fakultám a pracovištím UP. Konkrétními cíli a realizovanými výstupy projektu jsou Inovace a aktualizace Katalogu přístrojů a služeb pracovišť UP, rozšíření o studentské nabídky Vydání a distribuce publikací Investice intelektuálního kapitálu příručka pro akademiky UP a publikace Investice lidského kapitálu příručka pro studenty UP Uspořádání workshopu na téma Sdílení znalostí mezi UP a okolními organizacemi potenciál růstu ekonomického významu UP pro region s výstupní publikací UP významný ekonomický subjekt regionu Všechny výstupy jsou k dispozici na Tato publikace je tedy jedním z výstupů řešeného projektu. V první části obsahuje několik studií s tematikou významu univerzit pro regiony a možností spolupráce univerzit a firem. Ve druhé části jsou obsaženy konkrétní prezentace z výše jmenovaného workshopu, který se konal 5. listopadu 2009 v prostorách VTP UP v Olomouci. 3

4 Význam univerzity pro region Jaroslava Kubátová Univerzita je velkou výhodou pro všechny regiony, které chtějí udržet a přitáhnout tvořivé lidi. Univerzity jsou základní součástí infrastruktury znalostní ekonomiky a nejdůležitějším zdrojem konkurenční výhody. Vedle své role motoru regionálního ekonomického rozvoje zajišťujícího uplatnění výsledků výzkumu v komerčních inovacích a zakládání nových firem (což v českém prostředí bohužel nefunguje příliš dobře) by měly univerzity hrát i další role související s tzv. 3T faktory: Technologie univerzity jako střediska špičkového výzkum a místa vzniku nových technologií i spin-off firem Talent univerzity jako magnet pro mladé talentované studenty, pro výzkumníky a vědce, všichni dohromady pak dávají důvod dalším firmám, aby se usadily poblíž a navzájem se podporovaly Tolerance - ve smyslu otevřenosti vůči kreativním lidem a myšlenkám univerzity by měly vytvářet a kultivovat právě takové klima, ve kterém se dobře cítí tvořiví lidé Klíčovou skupinou kreativní třídy, která významně souvisí s přítomností univerzity, jsou mladí lidé. Nepřekvapí, že jsou schopni pracovat dlouho a tvrdě a jako bezdětní na sebe ochotněji berou riziko než starší generace. Přítomnost univerzit v regionu však sama o sobě nestačí. Kolem nich působící komunita musí mít kapacitu vytvářené inovace a technologie přijímat a umět využívat. K významným aktérům takové komunity patří úspěšní podnikatelé z regionu a rizikoví investoři. 1 Spolupráce univerzit s podnikatelskou sférou je slabým místem českého prostředí. Nejvýraznějším pojítkem univerzit s externím prostředím jsou studenti, kteří se podílejí na míře vzájemné spolupráce vysokých škol a firem až ze 70 %. Firmy a další organizace jsou zvyklé provádět výběr potenciálních zaměstnanců z řad studentů a absolventů, spolupracovat při tvorbě závěrečných prací a umožňovat studentům praxe a stáže. Kromě zmíněné spolupráce prostřednictvím studentů mají univerzity svůj potenciál poskytovat daleko širší škálu služeb, např. z oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, tréninku a profesního rozvoje, analýz, expertiz a odborných konzultací. Tyto služby však obecně 1 Florida, Richard: The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York, NY : Basic Books,

5 univerzity nedovedou či ani nechtějí (např. z důvodu rozsáhlosti výuky a dalších akademických povinností) na trhu nabízet. Mezi univerzitami jsou však značné rozdíly Aktivnější jsou univerzity technického charakteru, nejpasivnější jsou univerzity zaměřené humanitně. Bariérou intenzivnější a širší spolupráce je slabý marketing univerzit, které se nesnaží na trhu prosadit. Firmy pak ani nevědí, že by univerzity byly schopny služby poskytovat, a pokud to podnikatele napadne, má problémy při hledání cesty, jak univerzitu oslovit. Než hledat složité způsoby, jak s univerzitou kooperovat, využijí firmy raději služeb neuniverzitního poskytovatele. 2 Vzdělávání v hospodářství Olomouckého regionu Ve školství, zdravotnictví a sociálních službách je zaměstnána více než pětina všech zaměstnanců okresu Olomouc (Graf 1). Tito zaměstnanci jsou koncentrováni zejména v krajském městě (Fakultní nemocnice, Univerzita Palackého). K největšímu nárůstu zaměstnanosti došlo v roce 2008 na Univerzitě Palackého (+ 60 osob); naopak ve Fakultní nemocnici počet zaměstnanců klesl o 150 osob. Graf 1: Struktura zaměstnanosti v okrese Olomouc 2 5

6 Podíl odvětví vzdělávání na ekonomickému výkonu Olomouckého kraje je okolo 5,5 %. Nejvýkonnějším odvětvím je zpracovatelský průmysl, který vytváří téměř jednu třetinu hrubé přidané hodnoty (srov. přehled 1). (Hrubá přidaná hodnota představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají institucionální jednotky z používání svých výrobních kapacit.) 3 Přehled 1: ekonomická výkonnost odvětví Olomouckého kraje 3 6

7 Ekonometrické vyčíslení přínosu vysokoškolsky vzdělané populace Veřejně dostupné statistické údaje nepodávají dostatečný obraz o významu konkrétní vzdělávací instituce. Vzdělání je obecně považováno za významný faktor, který vede k pozitivnímu hodnocení jak jedince, tak celé společnosti. Vzdělaní lidé podporují demokracii, přispívají více k tvorbě hrubého domácího produktu a tím i blahobytu společnosti např. tím, že přinášejí vyšší příspěvky do odvodových systémů a nezatěžují stát svými sociálními požadavky. V dalším textu vyčíslíme konkrétní přínosy vysokoškolsky vzdělané populace pro HDP. 4 V tabulce 1 je uveno, jakou měrou jsou zastoupeni vysokoškolsky vzdělaní lidé v jednotlivých krajích ČR. Kraj Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (%) Praha 18,9 Středočeský 6,19 Jihočeský 7,25 Plzeňský 6,83 Karlovarský 5,36 Ústecký 4,11 Liberecký 6,13 Královéhradecký 7,02 Pardubický 6,65 Vysočina 6,16 Jihomoravský 10,1 Olomoucký 6,64 Zlínský 6,86 Moravskoslezský 6,67 Tabulka 1: Podíl vysokoškoláků v populaci v krajích ČR Pro zjištění vlivu počtu VŠ a SŠ vzdělaných lidí na tvorbě HDP jako ukazatele ekonomické vyspělosti kraje jsou určeny lineární i mocninné jednofaktorové funkce (VŠ počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel starších 15 let v krajích měřeno v osobách). Z dvoufaktorové mocninné funkce lze určit, jak se zvýší HDP, pokud se mění počet vysokoškolsky, resp. středoškolsky (SŠ) vzdělaných lidí: HDP celkem = 18238,79 + 2,287VŠ R 2 = 0,961 HDP celkem = 69740,51VŠ 1, I 2 = 0,85 HDP celkem = 0,56SŠ 0,45 VŠ 0,621 I 2 = 0,96 4 Hálová, P.: Vybrané vzdělanostní aspekty regionálního rozvoje v České Republice. Dostupné z 7

8 Z uvedených rovnic lze určit, že každý další vysokoškolák přispěje ke zvýšení HDP částkou až 2,28 mil. Kč. Zvýší-li se počet VŠ o 10 %, pak HDP poroste o 6,2 %. Zajímavé je posouzení schopnosti využití vzdělanostního potenciálu. S využitím výše naznačených ekonometrických propočtů je možno setřídit jednotlivé kraje podle úrovně využití potenciálu vysokoškolsky vzdělané populace: Pořadí nejlepšího využití VŠ Pořadí nejhoršího využití VŠ 1. Ústecký kraj 1. Jihomoravský kraj 2. Středočeský kraj 2. Karlovarský kraj 3. Plzeňský kraj 3. Olomoucký kraj 4. Moravskoslezský 4. Zlínský kraj Rezervy ve využívání vědomostního potenciálu mají všechny moravské regiony, vyjma Moravskoslezského kraje. V současné době patří do svazku Univerzity Palackého v Olomouci osm fakult - Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd, na kterých studuje kolem studentů, ročně absolvuje kolem studentů (pětina celkového počtu studentů, absolvent bakalářského i magisterského stupně je započítán pouze jedenkrát). Tyto 4 tisíce vysokoškoláků budou generovat HDP ve výši 8 miliard Kč. Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. KAE, FF UP v Olomouci 8

9 Měli byste vědět, než začnete spolupracovat s akademickým prostředím (Několik praktických upozornění na odlišnost podnikatelské a akademické kultury) Jiří Herinek, Jaroslav Koutský Navázání spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem (firmami) není vždy jednoduché. Obě strany představují rozdílné a oddělené světy, jejichž propojení často brání různé překážky. Rozdílnost obou světů je dána jinými principy úspěchu v každém z nich, kdy za úspěch v akademickém světe je považováno odborné uznání (např. počtem publikací v renomovaných odborných časopisech či vystoupením na mezinárodních vědeckých konferencích), zatímco principem úspěchu v podnikatelském sektoru je trvale udržitelný rozvoj firmy (doslova tvorba zisku, což zní části akademiků vulgárně). Akademické prostředí tak není pro podnikatelskou sféru snadno čitelné. Tato ne vždy pozitivní image, kterou akademici v očích businessmanů mají, je z části způsobena separací akademického světa od ostatního okolí, a z části díky jiným okolnostem. Mezi hlavní patří již naznačená odlišnost cílů a hodnot vysokých škol a firem. Podniky řeší problémy komplexně a bez ohledu na jednotlivé vědecké disciplíny, zatímco akademici primárně řeší problematiku v rámci svých výzkumných oborů, bez ohledu na komplexní povahu problému. Cíle mají vliv i na časovou perspektivu řešení problémů. Podniky musí dodržovat relativně krátké, ale vždy striktní termíny, zatímco práce na vysokých školách jsou mívají dlouhodobé horizonty. Akademičtí pracovníci jsou někdy zvyklí počítat čas v jednotkách týdnů či měsíců a posunutí termínu nevnímají jako fatální. Naopak, nedodržení termínu (ovšemže ze zcela objektivních důvodů, ne že by snad byl akademik nezodpovědný!) mnohdy spíše patří k univerzitnímu koloritu. Také administrativa na vysokých školách bývá velmi komplikovaná, což má za následek pomalý rozhodovací proces a nedostatek flexibility. Někdy je problémem nedostatek personálních a jiných kapacit na straně vysokých škol. Akademičtí pracovníci jsou zaneprázdněni výukou a základním výzkumem a na spoluprácí se soukromým sektorem jim nezbývá požadovaný čas. A hlavně, spolupráce s praxí není v tuto chvíli v ČR povinnou součástí náplně práce akademiků, proto ji v podstatě realizují nad rámec svých pracovních povinností. Výzkumníci výzkum považují za svého koníčka. Hlavním kritériem pro ně nejsou peníze, ale akademická svoboda a možnost věnovat se věcem, které je opravdu baví. Často staví na první místo perfektní výsledek po všech stránkách. Oproti tomu firmy požadují co 9

10 nejrychlejší či okamžitou aplikaci bez ohledu na myšlenkovou originalitu a ne se vždy nejlepšími parametry. Bude proto obtížnější společný projekt řídit i z těchto důvodů. Poslední významnou překážkou může být jakýsi konkurenční vztah mezi školami a podniky. Školy se bojí případného odlivu svých oborníků do firem. Zaměstnanci podniku se zase mohou obávat situací, kdy se spolupráce s vysokou školou natolik osvědčí, že může nahradit vnitropodnikový výzkum v daném směru. Také skutečné prostředí a atmosféra na konkrétních pracovištích vysokých škol ne vždy zcela nahrává spolupráci, i když je z centrálních míst školy deklarativně podporována. Výše uvedené postřehy rozhodně nemají za cíl podniky od spolupráce s vysokými školami odradit, spíše upozorňují na nejčastější úskalí této spolupráce. Konzultanti Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, který slouží i jako most k využití možností Univerzity Palackého v podnikání, jsou připraveni s projekty pomoci. Postarají se o navázání prvního kontaktu, o počáteční prolomení výše uvedených bariér. Po zadání problému či poptávky ze strany firmy zkontaktují příslušné pracoviště a domluví společnou schůzku. Pomůžou se smluvním zajištěním spolupráce a v průběhu projektu mohou podat pomocnou ruku s jeho řízením a kontrolou plnění. Vždy je třeba si uvědomit, že spolupráce musí mít smysl pro obě strany. Vysoká škola je mnohdy schopná dodat velmi kvalitní výsledek za velmi atraktivních podmínek, které by firmy jinde nezískaly. Vysoká škola zase přijde, kromě finančního výnosu, i do interakce s realitou, což je pro ni velmi cenné. Určitě se tedy vyplatí s vysokými školami spolupracovat, neboť tato spolupráce obohatí obě strany kontraktu v mnoha směrech. Ing. Jiří Herinek VTP UP v Olomouci RNDr. Jaroslav Koutský FSE UJEP v Ústí nad Labem 10

11 Požadavky zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol Tomáš Chládek Skutečný přínos vysokých škol pro přípravu absolventů na trh práce můžeme začít zjišťovat až po detailní analýze potřeb zaměstnavatelů. Z ní dokážeme určit, které schopnosti, dovednosti a znalosti zaměstnavatelé v jednotlivých ekonomických odvětvích vyžadují a případně, jaké další nároky na své budoucí zaměstnance kladou. Jako zdroj vyhovujících informací mohou sloužit dvě následující analýzy, které byly vydány Národním ústavem odborného vzdělávání v letech 2004 a 2007: Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce 5 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v kvartérním sektoru 6 Výsledky těchto studií, které byly shodně provedeny dotazníkovým šetřením ve firmách s rozdílným zaměřením a rozličnou velikostí, mohou výrazně přispět k identifikaci problémových oblastí ve vzdělávání a pomoci při zkvalitňování přípravy budoucích absolventů VŠ. Potřeby zaměstnavatelů v roce 2004 Analýza z roku 2004 předně stanovuje důležitý rozdíl mezi dvěma druhy kompetencí, které může zaměstnavatel vyžadovat, jsou to: profesní kompetence, tj. pro danou práci klíčové schopnosti, dovednosti a návyky, které člověk získá příslušným vzděláním a praxí přenositelné klíčové kompetence, tj. schopnosti, dovednosti a znalosti, které přispívají k větší flexibilitě pracovníka, protože je možné je uplatnit na více pracovních pozicích (např.: odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, ochota učit se, schopnost přizpůsobovat se změnám a novým podmínkám) 5 Ing. Mgr. Kalousková Pavla a kol. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce Praha: NÚOV, s. 6 Ing. Mgr. Kalousková Pavla. Šetření potřeb zaměstnavatelů a připravenost absolventů v kvartérní sféře. Praha: NÚOV, s. 11

12 Zaměstnavatelé v roce 2004 obecně pokládali za mírně důležitější kompetence profesní. Analýza se však dále zabývá pouze klíčovými kompetencemi přenositelnými, které nacházejí uplatnění nejen na poli práce, ale také v běžném životě každého z nás. Proto se někdy označují také jako life skills. Pro obě studie byla sestavena identická baterie třinácti klíčových kompetencí (viz. níže), zaměstnavatelé pak měli za úkol vybírat, které schopnosti, dovednosti a znalosti považují za nejdůležitější. Při hodnocení se samozřejmě projevují faktory typu odvětvového zaměření firem respondentů, počty zaměstnanců, atd. Baterie klíčových kompetencí 7 : 1) Komunikační schopnosti 2) Čtení a porozumění pracovním instrukcím 3) Zběhlost v cizích jazycích 4) Práce s čísly při pracovním uplatnění 5) Schopnost rozhodovat se 6) Schopnost řešit problém 7) Nést zodpovědnost 8) Adaptabilita a flexibilita 9) Schopnost týmové práce 10) Schopnost vést 11) Ochota učit se 12) Zběhlost v používání výpočetní techniky 13) Zběhlost v zacházení s informacemi Jak je již na první pohled patrné, převážně se jedná o tzv. soft-skills. Ty můžeme popsat jako vlastnosti, které jsou nedílnou součástí naší osobnosti a jejichž rozvoj je u každého z nás do značné míry individuální 8. 7 Ing. Mgr. Kalousková Pavla a kol. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce Praha: NÚOV, s. 8 Institut celoživotního vzdělávání Slovníček pojmů soft skills [online]. 2009, dostupný z WWW: <http://www.lli.vutbr.cz/slovnicek-pojmu-soft-skills>. 12

13 Výsledky šetření Vysoké školy mají za úkol připravovat kvalifikované odborníky, kteří jsou vybaveni obsáhlým penzem znalostí, a od jejich absolventů se samozřejmě očekává, že budou podávat vynikající výkony ve všech vybraných kompetencích. V následující tabulce jsou výsledky šetření z roku Hodnoty jsou uvedeny v procentech a vyjadřují důležitost jednotlivých kompetencí. Poslední pravý sloupec vyjadřuje, do jaké míry si zaměstnavatelé myslí, že by se měly vysoké školy na zdokonalování patřičné kompetence u svých studentů zaměřit. Význam kompetencí Kompetence Zcela nezbytné Velmi důležité Důležité Méně důležité Nepotřebují Zlepšit výuku? Komunikační schopnosti 70% 23% 6% 1% 0% 37,1% Čtení a porozumění 10,9% 66% 25% 6% 3% 1% pracovním instrukcím Zběhlost v cizích 58,5% 60% 29% 9% 1% 1% jazycích Práce s čísly při 10,9% 47% 39% 12% 2% 1% pracovním uplatnění Schopnost rozhodovat se 74% 22% 3% 0% 0% 47,3% Schopnost řešit problém 84% 15% 0% 0% 0% 51,3% Nést zodpovědnost 79% 19% 2% 0% 0% 48,0% Adaptabilita a flexibilita 53% 36% 10% 1% 0% 26,2% Schopnost týmové práce 58% 32% 9% 0% 1% 37,5% Schopnost vést 62% 28% 9% 1% 1% 40,7% Ochota učit se 66% 30% 3% 0% 0% 28,4% Zběhlost v používání 22,2% 69% 25% 5% 1% 0% výpočetní techniky Zběhlost v zacházení 36,4% 69% 27% 4% 0% 0% s informacemi Tabulka 2: Výsledky šetření 2004 Pokud bychom měli vyhodnotit tři nejdůležitější dovednosti (vyhodnocení provedeme v tomto případě tak, že u jednotlivých kompetencí sečteme procentuální hodnoty uvedené ve sloupcích zcela nezbytné a velmi důležité ), pak by to byly: schopnost řešit problémy, nést zodpovědnost a schopnost rozhodovat se. Naopak, podíváme-li se na opačnou stranu tohoto žebříčku, pak to budou: práce s čísly při pracovním uplatnění, adaptabilita a flexibilita a zběhlost v cizích jazycích. 9 Ing. Mgr. Kalousková Pavla a kol. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce Praha: NÚOV, s. 13

14 Z hlediska názorů na nutnost zdokonalování kompetencí v rámci vysokoškolského vzdělávání lze zaznamenat jeden paradox. Ačkoliv dovednost zběhlost v cizích jazycích stojí v žebříčku důležitosti téměř na konci, považují zaměstnavatelé její rozvoj za, dalo by se říct, zásadní. Podobný, avšak ne tak výrazný, trend můžeme vidět i u dovednosti schopnost vést. Zaměstnavatelé také jmenovali další kompetence, které nebyly v původní baterii, ale jsou jimi považovány za důležité. Zmíněny jsou pouze ty, které se vyskytovaly nejčastěji: znalost platné legislativy (důraz také na právní normy EU) kreativita prezentační dovednosti samostatnost ekonomické základy a ekonomické myšlení Vidíme, že zaměstnavatelé v roce 2004 od absolventů očekávali, že budou samostatní, budou disponovat schopností řešit problémy, budou mít vysokou míru zodpovědnosti, budou schopni vést pracovní tým a pojmou široké spektrum znalostí. 14

15 Potřeby zaměstnavatelů v roce 2007 Analýzy z roku 2007 se zúčastnilo přibližně desetinásobné množství firem (počet respondentů byl 2557), její vypovídací hodnotu můžeme tedy považovat za podstatně větší. Jak již bylo zmíněno, při šetření byla použita identická baterie klíčových kompetencí, což umožňuje porovnání výsledků z roku 2007 s rokem Pokud se, jako v roce 2004, nejprve zaměříme na otázku, zda větší roli hrají kompetence profesní nebo kompetence klíčové, přenositelné, nedochází v názoru zaměstnavatelů k žádné podstatné změně, opět je dána přednost kompetencím profesním. Výsledky šetření Nároky na absolventy vysokých škol byly ze strany zaměstnavatelů opět velmi vysoké. Přehled výsledků šetření z roku 2007 je uveden v analogické tabulce s procentuálním vyjádřením stupně důležitosti jednotlivých kompetencí. Význam kompetencí Kompetence Zcela nezbytné Velmi důležité Důležité Méně důležité Nepotřebují Zlepšit výuku? Komunikační schopnosti 78% 17% 3% 1% 1% 39,8% Čtení a porozumění 17,1% 69% 18% 11% 1% 1% pracovním instrukcím Zběhlost v cizích 42,4% 43% 28% 20% 7% 3% jazycích Práce s čísly při 13,3% 33% 32% 25% 9% 1% pracovním uplatnění Schopnost rozhodovat se 68% 23% 7% 1% 1% 34,8% Schopnost řešit problém 73% 22% 3% 1% 2% 42,6% Nést zodpovědnost 75% 19% 4% 1% 1% 42,4% Adaptabilita a flexibilita 49% 34% 15% 1% 1% 25,7% Schopnost týmové práce 49% 33% 17% 1% 1% 33,8% Schopnost vést 55% 29% 11% 4% 1% 33,1% Ochota učit se 61% 32% 6% 0% 1% 26,2% Zběhlost v používání 27,9% 62% 29% 5% 3% 1% výpočetní techniky Zběhlost v zacházení 32,6% 65% 26% 8% 0% 1% s informacemi Tabulka 3: Výsledky šetření Ing. Mgr. Kalousková Pavla. Šetření potřeb zaměstnavatelů a připravenost absolventů v kvartérní sféře. Praha: NÚOV, s. 15

16 Použijeme-li k vyhodnocení kompetencí stejnou metodu jako v případě studie z roku 2004, za nejdůležitější můžeme považovat: komunikační schopnosti, schopnost řešit problém a nést zodpovědnost. Analogicky pak na druhém konci stojí: práce s čísly při pracovním uplatnění, zběhlost v cizích jazycích a schopnost vést. Za pozornost stojí také zběhlost v používání výpočetní techniky, která je na čtvrtém místě od konce. Vysvětlením může být, že se jedná o takovou samozřejmost, že nebyla nijak zdůrazňována. Podobně jako v roce 2004 se opakuje situace, kdy je u dovednosti zběhlost v cizích jazycích vyžadováno zkvalitnění její výuky i přes vyjádřenou nedůležitost této kompetence. Co se týče dalších dovedností, které nebyly uvedeny v původní baterii, jmenovali zaměstnavatelé následující: mezilidské vztahy, umění jednat s lidmi schopnost prezentace / sebeprezentace řešení stresových situací empatie samostatnost kreativita loajalita Šetření z roku 2007 ukazuje nově jako nejdůležitější kompetenci komunikační schopnosti. S ní souvisí celá řada navazujících dovedností, jako je umění jednat s lidmi, schopnost prezentace a sebeprezentace, schopnost řešit problémy a krizové situace nebo například schopnost empatie. U budoucích uchazečů o zaměstnání je kladen stále větší důraz na samostatnost, měli by být schopni nejen samostatně pracovat, ale také přicházet s novými nápady a koncepcemi a přistupovat individuálně k řešení problémů. Vysoké školy, pokud chtějí vychovávat uplatnitelné absolventy, musí posilovat a budovat osobnost studentů, a tak podporovat rozvoj výše zmíněných kompetencí. Výuka jazyků by také neměla být opomenuta, protože právě to je jedna z kompetencí, jejíž význam, podle názoru zaměstnavatelů, nejvíce vzroste. Studenti by rovněž měli být seznamování s moderními přístupy k řešení úkolů ve všech oblastech a s moderními technologiemi. 16

17 Na vysokých školách by podle zaměstnavatelů zřejmě měl nastat posun od klasického memorování encyklopedických znalostí k získávání znalostí obecnějších a rozvíjení klíčových kompetencí, které pomohou absolventům dosáhnout kvalitního uplatnění v jejich pracovní kariéře. Důležité také je, aby absolventi škol chápali význam celoživotního vzdělávání jako podmínky dlouhodobé uplatnitelnosti na trhu práce a pracovní spokojenosti. 17

18 Posuny v požadavcích zaměstnavatelů V obou sledovaných obdobích je celkově kladen mírně vzrůstající důraz na kompetence profesní. Přes zvyšující se vliv kompetencí klíčových, kterého si jsou zaměstnavatelé vědomi, můžeme tento výsledek zdůvodnit oborovým zaměřením dotazovaných firem. Zaměstnavatelé dále dávají přednost širokým znalostem před znalostmi úzce profesními, což lze zdůvodnit prolínáním jednotlivých oborů v dnešní době a potřebou zaměstnavatelů nacházet pracovníky, kteří jsou flexibilní a v případě potřeby jsou schopni přecházet mezi pracovními pozicemi. Tito pracovníci jsou velmi vyhledávaní i dnes, kdy je velká část světa zasažena ekonomickou recesí a velké množství firem bylo donuceno ke snižování počtu vlastních zaměstnanců a přerozdělení pracovních úkolů a povinností. Ke zjištění změn v preferencích zaměstnavatelů byla zpracována tabulka, která poskytuje informace o tom, jak se důležitost jednotlivých kompetencí během tří let změnila. Záporné hodnoty, které jsou uváděny v procentních bodech, signalizují pokles důležitosti, zatímco hodnoty kladné její nárůst. Vypovídací schopnost těchto hodnot je bohužel značně diskutabilní, protože se obou dvou analýz neúčastnil totožný soubor firem. Budeme-li však brát v úvahu, že hodnocené klíčové kompetence jsou, vzhledem ke své obecné použitelnosti, důležité ve všech odvětvích, můžeme získané výsledky využít. 18

19 Význam kompetencí: srovnání let 2004 a 2007 Kompetence Zcela nezbytné Velmi důležité Důležité Méně důležité Nepotřebují Zlepšit výuku? Komunikační schopnosti +8% -6% -3% 0% +1% -2,7% Čtení a porozumění +6,2% +3% -7% +5% -2% 0% pracovním instrukcím Zběhlost v cizích -16,1% -17% -1% +11% +6% +2% jazycích Práce s čísly při +2,4% -14% -7% +13% +7% 0% pracovním uplatnění Schopnost rozhodovat se -6% +1% +4% +1% +1% -12,5% Schopnost řešit problém -11% +7% +3% +1% +2% -8,7% Nést zodpovědnost -4% 0% +2% +1% +1% -5,6% Adaptabilita a flexibilita -4% -2% +5% 0% +1% -0,5% Schopnost týmové práce -9% +1% +8% +1% 0% -3,7% Schopnost vést -7% +1% +2% +3% 0% -7,6% Ochota učit se -5% -1% +3% 0% +1% -2,2% Zběhlost v používání +5,7% -7% +4% 0% +2% +1% výpočetní techniky Zběhlost v zacházení -3,8% -4% -1% +4% 0% +1% s informacemi Tabulka 4: Srovnání výsledků z let 2004 a 2007 Je zřetelné, že se ve sloupci zcela nezbytné vyskytují téměř výhradně záporné hodnoty, zaměstnavatelé tedy zařazovali kompetence do této kategorie výrazně méně. Ve druhém sloupci taktéž převažují záporná čísla nad čísly kladnými, rozdíly však už nejsou tak markantní jako v případě prvního sloupce. Ve sloupci důležité je již situace jiná, můžeme pozorovat nárůst skoro u všech kompetencí, mírný nárůst lze také zaznamenat v posledních dvou sloupcích, tj. méně důležité a nepotřebují. Celkově výsledky této tabulky potvrzují vzrůstající trend klíčových kompetencí v průběhu let K viditelnému přesunu významu z krajní pravé části tabulky (sloupec zcela nezbytné ) blíže k jejímu středu dochází v důsledku vyrovnávání důležitosti výše zmíněných kompetencí. Podstatou není, že některé kompetence ztrácejí svůj význam, zatímco význam těch druhých roste, podstata spočívá v tom, že všechny zmíněné kompetence jsou dnes velmi podstatné, a proto je pro zaměstnavatele obtížnější vybrat ty nejdůležitější. Právě proto se zaměstnavatelé častěji kloní k zařazení některých kompetencí do sloupců velmi důležité a důležité. 19

20 Pokud bychom se podívali, jaká změna nastala v pravém nejkrajnějším sloupci (na co by se měly vysoké školy při své výuce více zaměřit), zjistíme, že hodnoty zde jsou také převážně záporné. Z toho můžeme usuzovat, že absolventi požadovanými schopnostmi disponují ve větší míře a zaměstnavatelé jsou celkově spokojenější. Zda je to zásluha vysokých škol je ovšem otázka, ke změně mohlo vést více faktorů, např. i samostatná aktivita studentů. Za pozornost stojí obzvláště zběhlost v cizích jazycích, kde došlo k nejvýraznějšímu zlepšení, přesto je zkvalitnění výuky cizích jazyků stále silně vyžadováno. Mírný nárůst nastal pouze u čtení a porozumění pracovním instrukcím, práce s čísly při pracovním uplatnění a zběhlost v používání výpočetní techniky. U druhé jmenované dovednosti se může jednat, vzhledem k její klesající důležitosti, pouze o odchylku zapříčiněnou jiným složením respondentů. Jinak je tomu již u zbývajících dvou dovedností, obě jsou zaměstnavateli v dnešní době pokládány za velmi důležité a jejich význam má v budoucnosti nadále růst, proto by se na ně ve své výuce měly vysoké školy zaměřit. Shrňme na tomto místě, které kompetence považují zaměstnavatelé za nejdůležitější a proč. Pomocí součtu sloupců zcela nezbytné a velmi důležité z let 2004 a 2007 je možné vyhodnotit celkové pořadí kompetencí, z nich bylo následně vybráno prvních pět, ke kterým bylo poté případné doplnit dvě další, u kterých se, podle zaměstnavatelů, dá očekávat, že jejich role v následujících letech poroste: Schopnost řešit problém člověk v pracovním procesu je konfrontován problémy nejrůznějšího významu a charakteru mnohokrát za den. Zaměstnavatelé velmi často vyžadují, aby absolventi uměli problémy konstruktivně a rychle řešit, což zefektivňuje jejich práci. Nést odpovědnost nevztahuje se pouze pro odpovědnost za podřízené, ale především za vlastní rozhodnutí, plnění zadaných úkolů, dosahování vytyčených cílů a celkový přístup k práci ve firmě. Ochota učit se v dnešní době velice důležitá schopnost. Vývoj lidstva probíhá v některých oblastech velmi rychle (především oblast výpočetní techniky a moderních technologií). Absolventi by měli být schopni tento vývoj nejen sledovat, ale také z něj získávat nové užitečné informace a učit se novým věcem. Komunikační schopnosti schopnost komunikovat je důležitá pro vyjádření vlastních názorů a nápadů. Její využití probíhá už od vstupního pohovoru, přes řešení sporů na 20

21 pracovišti až například po vedení vlastního pracovního týmu. Její nepostradatelnou součástí je schopnost prezentace / sebeprezentace. Zběhlost v zacházení s informacemi tato dovednost souvisí s ochotou člověka učit se. Přijmout informaci je pouze základ, podstatné je, zda umíme vyhodnotit, jak může být nám či organizaci informace prospěšná a následně ji umět také využít. Pokud budou absolventi ovládat výše zmíněné kompetence, jejich šance na nalezení kvalitního zaměstnání se výrazně zvýší. V návaznosti na dnešní dobu jsou zmíněny další kompetence, bez kterých se uchazeči na trhu práce těžko obejdou. Cizí jazyk čímž není myšlena pouze angličtina. Studenti by měli ovládat aspoň dva cizí jazyky, bereme-li na vědomí vliv globalizace, bourání hranic a naše členství v Evropské Unii. Mezi významné jazyky rozhodně patří francouzština, němčina, vracející se ruština a v neposlední řadě také čínština, jejíž význam roste spolu s významem Číny jako ekonomické a obchodní velmoci. Informační technologie práce s počítačem, znalost základního uživatelského prostředí, operačního systému Windows a práce se základními programy, jako jsou programy sady Microsoft Office, em a internetem samotným, je dnes považována za standard. Platí zde zásada, že čím více programů znáte a ovládáte, tím větší hodnotu pro zaměstnavatele máte. Je zcela samozřejmé, že bychom mohli vyjmenovat další schopnosti, dovednosti či znalosti, které mohou mít při hledání uplatnění na trhu práce značný význam. Poměr důležitosti jednotlivých kompetencí se mění v závislosti na cílovém oboru uplatnění, který si uchazeč o zaměstnání zvolí. 21

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně 2 role podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University) roli klasické

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více