9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

2 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat patří ke stěžejním dovednostem pedagoga. Poměrně jednoduchým a jasným teoretickým rámcem pro vysvětlení principů komunikace je dramatický přístup, který rozpracoval např. Erving Goffman. Vychází z následujícího předpokladu: Naše jednání s druhými je opakovaná řada jednání, která vypadají jako výstupy na divadelní scéně. Vstupujeme do nich v určité roli, kterou ztělesňujeme svým osobitým způsobem. Vnášíme do ní svůj postoj k dané situaci a ke světu vůbec. Vkládáme svou energii a aktivitu. Sledujeme určitý cíl. Každé jednání má svoji strukturu. Důležité je, že každé jednání má uzavřený tvar: úvod funguje zde první dojem a má patřit posluchačům s cílem vzbudit jejich zájem a plnou pozornost, vlastní děj a závěr patří věci, podstatě našeho sdílení, cílem je získat posluchače pro jasnou vizi a naše poselství. Úvod a závěr našeho vystoupení mohou tvořit až 60% celkového dojmu, který posluchač má. Pro posluchače jsou nekomfortní vystoupení, která nemají jasný začátek ani jednoznačný závěr. Typy naslouchání, rizika domněnek a předsudků Techniky aktivního naslouchání Naslouchání Vést dialog znamená mluvit a také zvládat umění naslouchat. Naslouchání patří mezi důležité dovednosti člověka a je předpokladem pro zdravou a vyváženou komunikaci. Říká se, že vítězem v rozhovoru není ten, kdo hodně mluví, ale ten, kdo se více dozví. Mezi základní typy naslouchání patří: 1.) Kosmetické naslouchání je plytké, na povrchu, posluchač se fyzicky tváří, že poslouchá, ale hlavou a duší je někde jinde. Doprovází jej mechanické pokyvování hlavy, přitakávání a pohled skrz mluvčího. 2.) Konverzační naslouchání jsou vlastně dva i více monologů vedle sebe. Na sdělení vypravěče většinou reagujeme slovy a to já a začneme sdělovat svůj příběh, zážitky a problémy. Nikdo nikoho neposlouchá, ale všichni mluví a sděluji svoje myšlenky. 3.) Aktivní naslouchání patří mezi základní dovednost dobrého posluchače. Je založeno na soustředěné plné pozornosti mluvčímu. Efektivními prostředky aktivního naslouchání je povzbuzování, dotazování, em- 2

3 patie, parafráze a shrnutí. Jedná se o 5 účinných pomocníků, kteří mohou prosté povídání mezi lidmi povýšit na skvělou konverzaci a umění DIALOGU. 4.) Hlubinné naslouchání vychází z předpokladu, že naše tělo vyjadřuje víc, než tisíc slov. Jde o dovednost, která vychází ze schopnosti posluchače vnímat slova a současně vnímat pohyby, gesta, mimiku mluvčího a pracovat s tím. Platí-li, že mluvíme, i když mlčíme, pak právě tato situace je výzvou pro tento typ naslouchání. Pro učitele MŠ je dovednost dobře naslouchat, mít otevřenou mysl, nevytvářet si domněnky a ověřovat si slyšené důležitou kompetencí pedagoga. Nejčastější překážky naslouchání: Hodnocení / Předsudky Kritika Porovnávání Připravování Čtení myšlenek Opravdové naslouchání je dáno úmyslem udělat jednu z následujících věcí: někomu porozumět z někoho/něčeho se těšit poskytnout pomoc nebo útěchu Prostředky aktivního naslouchání nasloucháme očima, ušima, srdcem 1.) verbální naslouchání klademe účelné doplňující otázky, vyjadřujeme názor (empatii) zrcadlení parafrázování sumarizace 2.) neverbální naslouchání gestika mimika kinezika 3

4 Technika Cíle Co dělat Příklady Povzbuzuj Projevit zájem. Podpořit klienta ke sdílení zkušeností a informací. Aktivně naslouchat. Klidně pozorovat. Mlčet, dívat se do očí. Pokyvovat hlavou. Nehodnotit řečené. Můžete mi o tom říci víc? Hm, ano To je zajímavé Poslouchám Užívat neutrální slova. Ptej se Pomoci objasnit, o čem je řeč. Klást otázky. Co Vás zaujalo? Parafrázuj Pochop Proveď shrnutí Získat více informací. Pomoci mluvčímu podívat se na věc i z jiných hledisek. Získávat klientovo ano. Dokázat, že mluvčímu nasloucháme a rozumíme. Ověřit si, zda jeho slova správně chápeme Naladit se. a interpretujeme. Projevit, že chápeme, jak se mluvčí cítí. Pomoci mu své pocity vyhodnotit poté, co je vyjádřil někdo druhý. Zpřehlednit domluvené. Zhodnotit průběh hovoru. Korigovat chybný výklad problému a inspirovat mluvčího k dalšímu sdílení potřeb. Svými slovy znovu vyjádřit základní myšlenky a fakta mluvčího. Reflektovat základní pocity mluvčího. Upustit vlastní emoční napětí. Zformulovat hlavní myšlenky, fakta a dohody. Eliminovat informační šumy. Máte s tím již praktické zkušenosti? Rozumím tomu tak, že...? Jedná se Vám o to, že Takže Vy chcete vědět Chápu Vás Rozumím Vám Vnímám, že je to pro Vás citlivé Vidím, že Pojďme shrnout Takže jsme se domluvili, že Cvičení: Naslouchání Čtení myšlenek: Vytýkáte svému kolegovi, že (doplňte): Váš kolega mlčí. Doplňte, co si myslí: a) b) c) Chválíte svého kolegu, že (doplňte): Váš kolega mlčí. Doplňte, co si myslí: a) b) c) 4

5 Test komunikačních dovedností Test - dotazník slouží k uvědomění si oblastí komunikace, ve kterých by bylo vhodné naučit se nové dovednosti. Ohodnoťte svoje komunikační dovednosti dle následujícího klíče: Dovednosti: Vyhodnocení: 1. Potřebuji velmi vylepšit. 2. Potřebuji trochu vylepšit. 3. Potřebuji více praxe. 4. Ovládám přiměřeně. 5. Ovládám velmi dobře. 1. Dovednost shrnout krátce, co řekl partner. 2. Prosadit si svoje oprávněné zájmy. 3. Dovednost vyjednávat při konfliktu, uzavírat kompromisy. 4. Vyrovnávat se s odlišností názorů. 5. Jasně se vyjadřovat v konfliktní situaci. 6. Ujasnit si, co si myslí druzí. 7. Řídit schůze, schůzky, setkání. 8. Podávat návrhy, doporučení, rady. 9. Dovednost kritiky. 10. Poskytovat druhým informace. 11. Přispívat myšlenkami v kolektivu. 12. Být trpělivý při naslouchání druhému, nepřerušovat. 13. Říci jasně a konkrétně, co chceme od druhých. 14. Dávat najevo uznání a komplimenty druhým. 15. Naslouchat na správném místě. 16. Vědět, jakým způsobem změnit konverzaci. 17. Mít odvahu vyjádřit i protichůdný názor. 18. Umět zacházet s časem tak, abychom pokryli celé téma. 19. Dovednost konverzovat s neznámým člověkem bodů Jste komunikačně obratní a zvládáte i obtížné situace v komunikaci s druhými. Blahopřejeme! bodů V zásadě máte dobré komunikační schopnosti, většinu mezilidských situací zvládáte velmi dobře bodů Máte průměrné komunikační dovednosti, fungujete podobně jako většina lidí, řadu dovedností můžete vylepšit bodů Máte prostor se dále rozvíjet v komunikaci s druhými a zlepšovat umění dialogu. Méně než 20 Buď si děláte legraci nebo se velmi vážně podceňujete. Buďte k sobě hodnější. 5

6 Převažující styly při zvládání obtížných situací transakční analýza Transakční analýza je psychologická teorie, zabývající se mezilidskou komunikací. Jejím tvůrcem je psycholog Eric Berne a principy této teorie popsal v popularizační knize Jak si lidé hrají. Principem transakční analýzy je rozlišení tří základních komunikačních a osobnostních rovin: rodič, dospělý a dítě. V každém jedinci jsou tyto tři typy v určitém poměru zkombinovány a záleží na tom, který převládá. V běžné komunikaci, a především při zvládání obtížných situací v komunikaci, pak záleží na tom, mezi kterými rovinami komunikace probíhá. Rodič Rodič Dospělý Dospělý Dítě Dítě obr. 1 Obr 1: (kontrola zdroje ) 6

7 Posilování osobní rozhodnosti a organizačních dovedností Definice konfliktů a jejich příčiny KONFLIKT je, jak se zdá, všudypřítomný. Setkáváme se s ním ve svém osobním životě, doma, ke konfliktům dochází mezi rodiči a dětmi, manželi a partnery. V práci může konflikt nastat mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Do vzájemného konfliktu se dostávají muži a ženy. Konflikty propukají mezi národy a lidmi odlišného náboženského přesvědčení. Konflikt je tématem, které prolíná celou lidskou historii. V důsledku rostoucí složitosti života na této planetě, populační exploze a existence hrozivých zbraní, které by mohly způsobit naprosté zničení lidstva, se konflikt stal kritickým problémem naší doby. Stádia konfliktu Peter Block uvádí, že konflikt nepropuká náhle, ale postupně se vyvíjí v pěti stádiích: 1.) Předjímání, očekávání (anticipace). Konflikt ještě nenastal, nějaká změna politiky (postoje, postupu...) však již pro něj připravily půdu. 2.) Nevyjádřená neshoda. Napětí roste, konflikt však ještě otevřeně nepropukl. Někteří autoři tuto fázi nazývají skrytým (latentním) konfliktem. 3.) Diskuse. Účastníci sporu začínají sdělovat své rozdílné názory či postoje, často těm, kdo uvažují podobně, aniž by se snažili jasně pojmenovat nebo vyřešit své neshody. Pořád ještě nejde o cílený konflikt, jasně zaměřený na určitý problém. 4.) Otevřený konflikt. Neshody se vyjasní. Všichni účastníci sporu jsou přesvědčeni, že pravdu mají oni a druhá strana je v neprávu. 5.) Otevřený neproduktivní konflikt. Obě strany se zakopou ve svých pozicích. Na výsledek pohlížejí jako na situaci, kdy jedna strana vítězí a druhá prohrává. Vyvalí děla a jsou připraveny druhou stranu rozmetat. K čertu se skrytým konfliktem! My chceme konflikt otevřený! Fischer, Fred: POSTAVME MOSTY mezi občany a úřady místní samosprávy a v zájmu efektivnější spolupráce se naučme, JAK ZVLÁDAT KONFLIKTY A Neshody. Nadace pro místní rozvoj (Foundation for Local Development) při Partners Romania Dostupné na www: 8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Funhabitat.org%2F%3Fwpdmact%3Dprocess%26did %3DODc0LmhvdGxpbms%3D&ei=aoBfVPnnEoXoaK3KgpAP&usg=AFQjCNFR6YFxPHJqF5fa LNquByRNgkflSw&sig2=JLA0Bx4F8LIvERe3IFvrBQ&bvm=bv ,d.d2s (kontrola zdroje ). Styly zvládání konfliktu Existují různé styly, jak konflikt zvládat. Vždy je dobré se nejprve podívat, jaký styl nejčastěji používám já osobně, například prostřednictvím testu. 7

8 Pět způsobů zacházení s konflikty Test zvládání odlišnosti je utvořen k odhadu chování jednotlivce v konfliktních situacích. Konfliktní jsou situace, ve kterých se jeví zájmy dvou lidí jako neslučitelné. V takových situacích můžeme popsat chování jednotlivce podle dvou základních dimenzí: (1) asertivita (sebeprosazování), míra, v jaké se jednotlivec pokouší uspokojit své vlastní zájmy a (2) vstřícnost, míra, v jaké se jednotlivec pokouší uspokojit zájmy druhých osob. Tyto dvě hlavní dimenze chování mohou být užity k definování pěti specifických metod vyrovnání se s konflikty: I. Soupeření: je asertivní a není vstřícné. Jedinec sleduje své vlastní zájmy na úkor druhého. Je to způsob orientovaný na sílu, ve kterém člověk využívá veškeré schopnosti, které lze použít k prosazení svého vlastního postoje, svou schopnost argumentovat, své společenské postavení, ekonomické sankce. Soupeření může znamenat,,postavit se za svá práva, obhajobu postoje, o kterém člověk věří, že je správný nebo jednoduše snahu zvítězit. II. Přizpůsobení se: je neasertivní a vstřícné opak soupeření. Při přizpůsobení jedinec zanedbává své vlastní zájmy, aby uspokojil zájmy druhé osoby. V tomto způsobu jednání je zahrnuto sebeobětování. Přizpůsobení se může mít formu velkorysosti nebo charity, poslušnosti, i když se nám poslechnout nechce, nebo ustoupení názoru druhého. III. Vyhnutí se: je neasertivní a není vstřícné. Jedinec v danou chvíli neprosazuje své zájmy, ani zájmy druhého. Konfliktem se snaží nezabývat. Vyhnutí může být formou diplomatického úhybu, odložení celé záležitosti na příhodnější období nebo jednoduše útěku ze situace. IV. Spolupráce: je asertivní i vstřícná pravý opak vyhnutí. Spolupráce zahrnuje snahu společně hledat nějaké řešení, které plně uspokojí požadavky obou jedinců. To znamená jít do hloubky problému a snažit se objevit, které zájmy jsou obsaženy v daném konfliktu, a najít takovou možnost řešení, která uspokojí všechny tyto zájmy. Spolupráce mezi dvěma lidmi může mít formu zkoumání nesouhlasu, abychom pochopili pohled druhého, domlouvání se za účelem vyřešení situace, která by jinak vedla k soupeření, nebo konfrontace a tvořivého řešení problému mezi dvěma lidmi. V. Kompromis: je na půli cesty mezi asertivitou a vstřícností. Cílem je najít něco, co by částečně uspokojilo obě strany, co by bylo zhruba uprostřed. Kompromis znamená ustoupit ze svého postoje víc než při soupeření, ale méně než u přizpůsobení se. Při kompromisu před problémem neutíkáme jako při taktice vyhýbání, ale nedostaneme se k jeho podstatě jako při spolupráci. Kompromis může znamenat rozdělení, rychlé zaujmutí pozice uprostřed nebo ustoupení každý na půl cesty. 8

9 Občas je snaha tyto jednotlivé styly hodnotit, ovšem při zvládání neshod a konfliktů je možné využívat všech. Vždy je nutné podívat se na všechny faktory, které v konfliktu hrají roli. Kenneth Thomas se vyjadřuje k tomu, kdy uvažovat o použití té které strategie a kdy ji zavrhnout. Tak například soutěž se pojí s asertivitou a neochotou spolupracovat, snaha vyhovět naopak obnáší velkou ochotu spolupracovat a malou míru asertivity. O použití soutěživé strategie uvažujte, když: Je potřeba rychle, rozhodně jednat. Je třeba udělat něco nepopulárního. Víte, že jste v právu. Jiné alternativy nepřipadají v úvahu. Spolupráce má smysl, když: Zřejmě platí pravidlo dvě hlavy víc rozumu, a spoluprací se dosáhne lepších výsledků. Zájmy obou stran jsou příliš důležité na to, aby z nich kterákoliv strana slevila. Chcete, aby všichni zúčastnění vzali výsledek za svůj. Chcete zlepšit pracovní vztahy. Chcete se ze situace poučit ověřit si například své předpoklady, pochopit hledisko protistrany a možná též své vlastní. Vyhnout se konfliktu a neshodě je dobrá volba, když: Je třeba zabývat se jinými, důležitějšími otázkami. Je jen malá šance, že budou uspokojeny vaše potřeby a zájmy. Potřebujete, aby se obě sporné strany uklidnily. Potřebujete více informací. Někdo jiný může konflikt vyřešit efektivněji. Vyhovět druhé straně může být vhodná strategie v situacích, kdy: Jste si vědomi toho, že nemáte pravdu nebo nejste v právu. Sporný problém je možná pro druhou stranu důležitější než pro vás. Chcete získat podporu protistrany pro pozdější účely. Chcete minimalizovat své ztráty. Je pro vás důležité zachovat si dobré vztahy. Pro kompromis se můžete rozhodnout, když: Cíle, kterých dosáhnete, vlastně nestojí za mrzutosti, které vám tím vznikly. Protistrana je odhodlána dosáhnout jiných cílů než vy příkladem jsou pracovně právní spory. Prozatímním řešením získáte čas na to, abyste mohli pracovat na složitějších otázkách. Je potřeba spor rychle vyřešit. 9

10 Postup při řešení konfliktů Praško, Prašková uvádějí užití následujících kroků: Přestávka Odložení řešení samozřejmě není vhodné, tudíž ani nutné vždy, ale hodí se v situacích, kdy jsme pod vlivem silných emocí. Přestávka nám poskytne čas na uvolnění napětí vlastního i druhé osoby. Ujasnění si potřeb druhé osoby Jak jsme se již zmiňovali, je důležité zjistit zájmy druhé strany, někdy je vhodné se otevřeně, ovšem bez ironie a agresivity zeptat, jindy máme sami v povědomí možné potřeby. Tady je ovšem nutné dbát zvýšené pozornosti na vytváření si spekulativních domněnek. Objasnění svých potřeb Optimální je sdělit své potřeby jednoduše, klidně, krátce, přímo a čestně. Zamlžování a dlouhé vysvětlování nebudí důvěru a podporuje konflikt. Sumarizace konfliktu Hledáme společný základ. Někdy se může stát, že zjistíme, že ve skutečnosti konflikt neexistuje, šlo jen o vyjasnění skutečných zájmů a úhlů pohledu. Dohoda Hledání přijatelného řešení. Je důležité, aby obě strany vyhrály, aby nezůstaly nepříjemné emoce. Nejvhodnější je při řešení konfliktu využívat zpětné vazby. Styly chování agresivita, pasivita, manipulace a asertivita Chování je vnější projev psychického stavu člověka. Ideální stav nastává, když je chování člověka v souladu s vnitřními pocity a potřebami člověka a současně s požadavky a očekáváními vnějšího prostředí. Mezi základní styly chování řadíme: pasivitu, agresivitu, manipulaci, pasivně-agresivní styl a asertivitu. Pasivní neboli submisivní chování je charakterizováno jistou podřízeností, člověk neventiluje otevřeně svoje emoce a obává se vyslovit svůj názor, je typické spíše nízké sebevědomí. Ve většině situací se podřizuje přání okolí. V rozhodujících situacích spíše ustupuje, bývá v pozici poraženého. Protože je často v rozporu s tím, co skutečně cítí, může se jeho psychický stav projevit na onemocnění těla (psychosomatika). Agresivní chování je dominantní a je typické pro lidi s kolísavým sebevědomím nebo pro situace, kdy jsou lidé pod tlakem. Člověk, který nezvládá svoji agresivitu, se chová k druhým arogantně, nadřazeně, někdy i hrubě a mnohdy prosadí svoje požadavky na úkor druhých. Manipulace je účelové a neupřímné chování, kdy člověk otevřeně nesděluje svoje úmysly. Může jít o provokování, výhružky, pochlebování nebo zlehčování názoru jiných lidí. Manipulující člověk strhává pozornost druhých lidí tam, kam sám chce. Podnětem pro manipulativní chování je mnohdy submisivní postoj okolí, kterého manipulant využije ke svým cílům. 10

11 Pasivně agresivní chování by se dalo vyjádřit slovy pláče na cizím hrobě. Je typické pro submisivní typ lidí, kteří nedovedou pohotově a sebevědomě reagovat na agresivitu či manipulaci. Zdánlivě se tedy projeví pokorně a souhlasně a svoje skutečné pocity a názory ventilují jindy a jinde. Paradoxně tedy svoji zlost nebo naštvání vylévají na lidi, kteří mají jejich důvěru nebo u kterých se cítí bezpečně. Zamořují tak přátelské ovzduší a vytvářejí klima stresu a mnohdy i vzájemného vyčerpávání. Tento styl chování je častý ve školních sborovnách a kabinetech, ve firemních kuchyňkách nebo při debatách u piva. Účinným řešením je asertivita. Styl chování, který vychází z respektu k sobě i k druhým. Vytváří partnerský vztah postavený na zdravém sebevědomí, otevřenosti a jisté míry odvahy při sdělování svých pocitů a názorů. Řečeno slovy prince z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele: Ševče, před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj. Asertivita je uměle vytvořený způsob chování vybavený zásadami a konkrétními technikami, které mohou ulehčit sebeprosazování submisivním lidem a brzdit agresivní typy ke spokojenosti obou stran. Vyžaduje to však sebereflexi, ochotu na sobě pracovat a poctivý trénink s cílem překonat stereotypní reakce a nahradit je novými zdravějšími návyky. Smyslem asertivního jednání je získat a uchovat si zdravé sebevědomí. Asertivní jednání vychází z předpokladu, že je možné osvojit si schopnosti, dovednosti a techniky, které nám umožní překonat působení emocí a díky tomu efektivně vyjádřit své zájmy, potřeby, pocity a postoje. Asertivní jednání umožňuje kontrolovat vlastní chování a zachovat si sebeúctu i tehdy, když pociťujeme úzkost nebo máme dojem, že situaci přestáváme zvládat. Základem asertivního jednání je: jasná formulace cílů otevřená, nezáludná a přímá komunikace schopnost ukázat, že chápete pohled na věc, který zastává druhá strana schopnost neustupovat v podstatných věcech a jednat pružně tam, kde je to vhodné Asertivní jednání vám umožní: získat představu o perspektivách lépe poznat sebe sama omezit rizika a snížit nejistotu získat vyhraněnější image Co předpokládá asertivní jednání? je možné si osvojit schopnosti, dovednosti a techniky, které nám umožní překonat (kontrolovat) působení našich emocí, zejména pocity úzkosti, tísně a stresu Co znamená asertivní jednání? uvědomovat si své jednání, nést za něj odpovědnost a mít ho pod kontrolou rozhodnout se, co chci v dané situaci získat stanovit si cíle naslouchat druhým, vnímat a chápat jejich pocity, potřeby a postoje hledat a nalézat vzájemně přijatelná řešení otevřenou a přímou komunikaci 11

12 Jaké jsou efekty asertivního jednání? srozumitelně vyjádřit své zájmy, potřeby, pocity a postoje mít pod kontrolou vlastní chování zachovat si sebeúctu i ve stavu úzkosti respektování pocitů a potřeb druhého lepší sebepoznání vyhraněnější osobní image snížení nejistoty Kdy použít asertivní jednání? při zvládání pracovních konfliktů při vedení a motivování lidí při vystupování na poradách při poskytování a přijímání zpětné vazby při vyjednávání vždy, kdy není vhodné dát průchod svým negativním pocitům Co je potřeba umět? jasně formulovat cíle efektivně komunikovat aktivně naslouchat znát sám sebe umět zvládat konflikty umět zvládat stres kreativně reagovat 12

13 Řeč těla Asertivní Kooperativní Úsměv Výraz zájmu Otevřený postoj Proměnlivé tempo Důraz a výška hlasu Dostatečná hlasitost Přiměřený kontakt pohledem Ruce podporují, co člověk říká POZITIVNÍ Roztřesený hlas Ustrašený výraz Pomalé tempo řeči Zakrývání úst rukou Nadměrná vzdálenost Vyhýbavé klopení zraku Obraná pozice paží a rukou Pasivní Obranná Nesmlouvavý hlas Rychlé tempo řeči Extrémy ve výrazu Nadměrný oční kontakt Dominantní postoj nohou Hrození, či píchání prstem Vnikání do osobního prostoru Agresivní Útočná NEGATIVNÍ Práce s akutním stresem a monitoring stresorů Pociťujeme napětí, cítíme se nesvobodní, cítíme vnitřní tlak. Úzkostlivé myšlenky na minulou nebo budoucí zátěž tvoří pozadí našich prožitků. Snižuje se schopnost zvládat každodenní život. Mnoho starostí nás nutí začínat den s menšími nadějemi a odvahou. Dopřáváme si méně odpočinku a přestávek. Na konci práce se cítíme vyčerpáni duševně i tělesně. R. Tausch Stres = reakce organismu na nadměrnou zátěž Stresor = vnější nebo vnitřní podnět, který vyvolává pocit zátěže stres Eustres = pozitivní tlak, napětí Distres = negativní tlak, napětí Stádia vyčerpání: 1.) mírný neklid ale vše se dá zvládat 2.) stav nedostatku energie vymačkaný citron únava, lhostejnost 3.) chronické vyčerpání fyzické i psychické problémy a bolesti 4.) krize depresivní stavy, problémy narůstají 5.) ztráta kontroly nad sebou a okolnostmi 13

14 První pomoc v akutním stresu Tipy: 1.) Nic nerozhodujte, nic neřešte (pokud nejde o život). 2.) Počítejte do deseti. 3.) Zabývejte se dýcháním. Vstaňte, běžte někam jinam (třeba na WC), kde budete sami. Ochlaďte si čelo, omyjte se, omyjte ruce a předloktí. Prohlížejte si místnost, kde jste. Nebo se rozhlédněte po krajině. Podívejte se z okna na oblohu, prohlížejte stromy. Studujte nějaký předmět cca 3 minuty zaměstnejte mysl něčím jiným. Nalijte si sklenici vody a pomalu pijte. Mírně se rozkročte, dýchejte nosem, myslete na dech. Monitoring stresů 1) Vztahové stresory neshody s rodiči závislost na rodičích či společné bydlení ztížený kontakt s rodiči (vzdálenost) rozvod, rozchod nebo jeho hrozba ve vztahu s partnerem závislost na partnerovi neshody v partnerském vztahu žárlivost nesoulad v sexuálním životě narození dítěte problémy dětí ve škole a výchovné problémy potíže s dětmi v pubertě odchod dítěte z rodiny 2) Pracovní a výkonové stresory nízký příjem či ztráta práce velké dluhy a splátky konfliktní vztahy s nadřízeným, kolegy nebo podřízenými nedostatečná organizace práce potíže delegovat práci na druhé neschopnost říci NE při přetěžování nedostatečné ohodnocení práce práce v těžkých zevních podmínkách nuda nebo nesmyslnost pracovní činnosti workoholismus 14

15 3) Stresory související se životním stylem nevyhovující bydlení nedostatek příjemných aktivit monotónní a stereotypní životní styl absence koníčků a zájmů nedostatek přátel a izolace uzavřenost rodiny 4) Nemoci, závislosti a handicapy vlastní tělesná nebo psychická nemoc nebo nemoc člena rodiny zhoršování tělesného nebo psychického stavu rodičů závislost na drogách, alkoholu či lécích drogy, alkohol nebo jiná závislost u partnera či u dětí hazardní hráčství či závislost na automatech u člena rodiny tělesný nebo psychický handicap člena rodiny Pokud zažijeme jednorázový stres, tak se s ním tělo velmi rychle vypořádá. Ovšem situace se nám střádají, a pokud se jich nashromáždí více za sebou, jsme v ohrožení nejen psychického, ale i fyzického zdraví. V 60. letech 20. století sestavili američtí psychologové T. H. Holmes a R. H. Rahe tabulku stresových událostí. Pokud si sečteme všechny body, které jsme nasbírali vlivem životních událostí za posledních 12 měsíců, můžeme vypozorovat, jak jsme stresovými vlivy ohroženi. Náročné stresové situace smrt manžela/manželky 100 půjčka větší než Kč 31 rozvod 73 větší dluhy 30 dlouhodobá nezaměstnanost 72 změna odpovědnosti v zaměstnání 29 ohrožení života 68 syn nebo dcera opouští domov 29 rozchod s partnerem 65 neshody s tchýní nebo tchánem 29 pobyt ve vězení 63 mimořádný osobní úspěch 28 úmrtí v nejbližší rodině 63 manželka vstoupila do zaměstnání nebo 26 do něj přestala chodit trvalý nesoulad mezi partnery 60 zahájení nebo ukončení studia 26 vlastní úraz nebo nemoc 53 změna životních podmínek 25 vlastní svatba 50 změna osobních zvyklostí 24 oslava vlastního jubilea 48 spory s nadřízeným 23 ztráta v zaměstnání 47 změna pracovních podmínek nebo doby 20 usmíření s partnerem 45 změna bydliště 20 odchod do důchodu 45 změna školy 20 15

16 nemoc rodinného příslušníka 44 změna trávení volného času 19 nejasná měřítka hodnocení práce 44 změna činností v církevní oblasti 19 existenční sociální nejistota 43 změna ve společenské činnosti 18 těhotenství 40 půjčka méně než Kč 17 sexuální potíže 39 změna návyků ve spánku 16 nový člen v rodině (narození, přistěhování atd.) 39 změna četnosti rodinných setkání 15 změna postavení v zaměstnání 39 změna návyků v jídle (dieta) 15 změna ve vlastní finanční situaci 38 dovolená 13 (k horšímu, ale i klepšímu) smrt blízkého přítele 37 Vánoce 12 změna zaměstnání 36 nepatrné přestupky zákona 11 přibývání partnerských hádek 35 dlouhodobé cestování 35 nemohoucnost dosáhnout cíle (frustrace) 34 Vyhodnocení: 0 bodů skupina neohrožená stresovými vlivy bodů skupina mírně ohrožená stresovými vlivy bodů skupina ohrožená stresovými vlivy nad 300 bodů riziková skupina Tabulka dostupná na www: (kontrola zdroje ). Antistresový program základní kameny změna myšlenkových a pocitových vzorců zvládnutí negativních citových stavů sebejisté vyrovnávání s nároky druhých zvyšování profesní kvalifikace zlepšení profesního podpůrného systému i zázemí v soukromí Postup práce se stresem: Určete si své stresory u sebe, u druhých, to, co cloumá, jsou emoce, ale je nutné to řešit racionálně. Rozlište si ovlivnitelné a neovlivnitelné - můžu s tím něco dělat? umění možného jdete na dosažitelný výsledek. Napište si plán změny u ovlivnitelných stresorů. Určete si priority co můžu změnit přeložit, výpověď, na koho se obrátit. Ujasněte si, co se po vás chce od nadřízených, kolegů, rodiny máme roli hrajeme ji. Dívejte se na svět z pozitivní stránky co si z toho mohu vzít dobrého?, toho zábavnějšího by mělo být víc. 16

17 Nedržte napětí v sobě najděte si svůj způsob uvolnění, udělejte si sami radost. Nezapomínejte na fyzickou stránku stresu dejte tělu pohyb, dech a relaxaci. Utvořte si obvyklé postupy k opakujícím se stresovým situacím, anticipace stresu předpokládaný stres dopředu se nachystat. Mějte úroveň stresu pod kontrolou plánování optima - je to tak strašné, aby mi to neumožnilo práci, stanovit si hranice. Co se stresory? Postup: Odstranění Snížení citlivosti Zvýšení celkové odolnosti Přeznačkování slovní vyjádření: (člověk se programuje na to, že si věci nepřipouští pod kůži) kašlu na ni, neberu to, ona není člověk, který mě může urazit, nebudu se tím zabývat, kašlu na to však to není tak hrozný, žádná kaše se nejí tak horká, ráno moudřejší večera, svět se nezblázní co mě neporazí, to mě posílí, alespoň se vytrénuji, alespoň se mohu něco naučit, když to zvládneme ve třech, tak už cokoliv k čemu je mi to dobré? Pozitivní přeformulování Prevence syndromu vyhoření Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout) byl poprvé popsán v roce 1975 H. Freudenbergerem v článku Staff burnout v časopise Journal of Social Issues. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzívně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení), které se shodují v určitých bodech: Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení. Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální. Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a opotřebení a často i celková únava. Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu. Nejpodstatnějším znakem je posledně zmiňovaný chronický stres vycházející z pracovní činnosti, který může být doprovázen další zátěží z osobního života, sociálního i fyzikálního okolí atd. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu. Výkon takové práce bývá spojen s velkou odpovědností a nasazením, někdy s pociťováním poslání profese. Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností. 17

18 Samotné vyhoření je výsledek dlouhého pozvolného procesu, který má následující fáze: 0. fáze, předfáze: jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostát a jeho snaha není dostatečně ohodnocena, tato fáze představuje jakési podhoubí pro vznik syndromu vyhoření 1. fáze: pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém 2. fáze: vyskytují se symptomy neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání 3. fáze: pocit, že něco uděláno být musí, mizí a nahrazuje ho opačný pocit že se nemusí nic; pouhá přítomnost druhých lidí jedince dráždí, přidružuje se ztráta veškerého nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a vyčerpání Zdroj: (kontrola zdroje ). Tipy na předcházení syndromu vyhoření Práce chovejte se přátelsky plňte úkoly podle jejich důležitosti stanovujte priority nenechte se ovládnout svou prací dopřejte si krátký odpočinek dech, chůze, krátká relaxace na chvíli přestaňte myslet na svou práci choďte na malé procházky omezujte hluk střídejte pracovní tempo pozor na dlouhodobé přepracování dodržujte svůj pracovní plán vyhněte se časožroutům (zbytečným časovým ztrátám) problémy řešte ihned pojmenujte své starosti jednejte přímě vždy je možnost změnit zaměstnání naplánujte si odpočinek omezujte nepříznivé hygienické vlivy neničte se s blbci relaxujte miniaturně kdykoli to jde Pracujte s časem naučte se plánovat uvědomujte si své cíle vezměte si odpovědnost a rozhodujte dle priorit organizujte si život pracujte efektivně informacemi přijďte na kurz timemanagementu 18

19 Tělo cvičte posilujte kolo, chůze, plavání, běh uberte páru odreagujte se hledejte vl. způsob, jak se zbavit starostí udělejte dobrý skutek pro sebe lenošení řešte svůj sexuální život zdraví je výsledkem mnoha vlivů včas běžte k zubaři pravidelně k lékaři podívejte se do přírody ekopsychologie spěte sladce větrejte vytvářejte si příjemné prostředí Mysl Volno uvědomte si smysl a naplnění svého života rekapitulujte víte, co je duchovní vyrovnanost? meditujte, relaxujte buďte spokojeni sami se sebou vracejte se na šťastná místa kde jste se cítili dobře, v kterém období života vám bylo fajn? naučte se vydržet sami se sebou uvolněte mysl od starostí vypínejte televizi čtěte, co vás baví hledejte východiska a ne důvody proč cokoli nejde setkávejte se s lidmi, kteří vás obohacují a inspirují hlava v oblacích a nohy na zemi pracujte s časem vzdělávejte se zkoušejte nové věci, oblasti, koníčky plánujte si volno místo na přátele věnujte se svým zájmům začínejte si všímat svého okolí a nacházejte hezké detaily duševně odpočívejte v představách fyzicky si dopřejte úlevu (koupel, víno, výstava ) zvažte TV bez televize stihnete v životě více svých cílů neztrácejte přátele vyhledávejte je naplánujte si odpočinek za splněný úkol podmiňování vytvořte si fyzický prostor pro sebe a koníčky poznejte své tělo nic nedělejte rozdělte si domácí práce začněte se zabývat vlastním rozvojem studium,... cestujte obohacujte se 19

20 Životospráva nezdravé, ale chutné za cenu krácení života sůl, cukr cholesterol vitamíny, vlákniny omezte kofein Partnerská komunikace při zvládání obtížných situací modelové situace Vytvoření databanky pro vypracování úkolu na zadané téma využití nových metod a nástrojů v třídním vzdělávacím programu definování vlastních problémových okruhů a vzdělávacích potřeb jednotlivých učitelů 20

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Jak zvládnout stres za katedrou

Jak zvládnout stres za katedrou R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová www.computermedia.cz Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES... 10 CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU?...

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu Nikola Ředinová Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Vlastní práce bude zaměřena na hledání odpovědi na otázku, proč dochází k problémům při zařazování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více