Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str.: 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Cíle vzdělávání 5 4. Oblast vzdělání Podmínky pro činnost ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve ŠD Hodnocení a evaluace Plánované záměry Přílohy: 11 č.1 Vnitřní řád školní druţiny 11 č.2 Plán práce 8-13 č.3 Plán kontrol 14 2

3 1. Identifikační údaje o škole: Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Cehnice,okres Strakonice Adresa: Cehnice č. 105 Ředitelka školy: Mgr. Jana Krohová Telefon: ZŠ MŚ Vychovatelka školní druţiny: Alena Mašková IČO: Vypracovala: Alena Mašková Zřizovatel: Obec Cehnice Cehnice Platnost dokumentu: Mgr. Jana Krohová ředitelka školy 3

4 2. Charakteristika školní družiny: Co nabízí naše školní družina: Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích, odpočinkových, rekreačních a spontánních činností, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem. U ţáků podporujeme ohleduplné vztahy k lidem, dodrţování pravidel společenského chování, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Učíme je chránit si své zdraví, dbáme na upevňování hygienických návyků a dodrţování pravidel bezpečnosti. /BOZP viz příloha č.1- řád školní druţiny/ U ţáků vytváříme kladný vztah k přírodě, zaměřujeme se na ochranu ţivotního prostředí. Vedeme ţáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Respektujeme individuální schopnosti, dovednosti a potřeby ţáků. Rozvíjíme jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. U ţáků posilujeme kladné city, chceme, aby prostor školní druţiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Úkolem naší práce je poloţit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním. Materiální podmínky: Vybavení místností jednotlivých tříd nábytkem je účelné. Dětské stolky a ţidličky odpovídají věku a velikosti dětí. Místnosti, které děti vyuţívají, dávají svojí velikostí i prostorem široké moţnosti k všestranným hrám a činnostem dětí v rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky je průběţně podle moţností doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uloţení. Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují všechny bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti apod. Personální podmínky: Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou způsobilost. Jejich pracovní doba a sluţby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vţdy a při všech činnostech zajištěna optimální péče. Požadavky na pracovníky Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, ţe výchova a vzdělávání dětí v ŠD vyţaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odborný pedagogický přístup. Chovají se a jednají profesionálním způsobem - v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání dětí. 4

5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl zaloţen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči a učitelkami panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Odpovědnost, práva a povinnosti jsou zakotveny ve vnitřním řádu ŠD. Máme na zřeteli, ţe informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důleţitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce a ţe vztahy ŠD s rodiči dětí ovlivňují výsledek pedagogické práce. V úzké spolupráci s rodiči a školou uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu ŠD. 3. Cíle vzdělání V plnění vytyčených cílů nám pomáhá ŠVP školní druţiny, který navazuje na program školy podle tématického celku základního vzdělávání Člověk a jeho svět. Je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu, obsahuje výběr moţných činností, ze kterých vychovatelky volí podle aktuálního sloţení ţáků v oddělení s nímţ pracují. Klíčové kompetence Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují ţáky činnostně zaměřenými a prakticky vyuţitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. komunikativní kompetence 4. sociální a interpersonální kompetence 5. občanské kompetence 6. kompetence k trávení volného času 4. Oblast vzdělání: Výchovné sloţky: Pracovně technické zájmové činnosti Estetickovýchovné zájmové činnosti Přírodovědně zájmové činnosti Tělovýchovné, sportovní, turistické, branné, dopravní zájmové činnosti Mravní činnosti Rekreační činnosti Odpočinkové činnosti Pět tématických okruhů z oblasti Člověk a jeho svět - Místo,kde ţijeme - Lidé kolem nás - Lidé a čas - Rozmanitost přírody - Člověk a jeho zdraví Čtyři základní body učení : 5

6 Učit se znát - získávat vědomosti,učit se objevovat nové věci,získávat nové poznatky,analyzovat je,dávat je do souvislostí,řešit problémy Učit se jak na to - získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro ţivot, komunikovat Učit se žít společně - rozvíjet porozumění s jinými lidmi-kamarády, všichni máme práva,ale i povinnosti,osvojit si pravidla společenského chování,společně řešit problémy,pracovat jako člen týmu Učit se být - rozvíjet vnitřní kvality jedince,budovat jeho hodnotový systém,pěstovat zdravý ţivotní styl Pracovně technické zájmové činnosti - touha po novém poznání - utváření vztahu k práci,k učení - ovlivňuje úroveň aktivity,samostatnosti,radost z práce - dodrţování pořádku v osobních věcech - zásady hygieny a bezpečnost práce - zručnost při zacházení s různým materiálem,s technickými hračkami,s didaktickou technikou - vytrvalost a odpovědnost při plnění uloţených úkolů - dokončit započatou práci Estetickovýchovné zájmové činnosti Smyslem je-vést děti k poznání,chápání,vnímání a proţívání krásy v ţivotě,v přírodě - chování a jednání lidí. S rozvíjením vnímavosti probíhá i tříbení vkusu a pěstování schopností,potřeb,tvořivě se uplatňovat v činnostech: výtvarného,hudebního,hudebně pohybového,literárního,dramatického charakteru. Důleţité je hodnocení ţáků.děti by měly najít to hezké v kaţdé práci,v kaţdém výrobku.nikoli,to co se nelíbí. Přírodovědně zájmová činnost - rozvíjí u dítěte zájem o přírodu,aktivně chránit všechny formy ţivota,ţivé i neţivé přírody - seznámení s významem rostlin,zvířat,přírodnin - tyto poznatky lze vyuţít ve výtvarném projevu,v jiném zpracování,při didaktických hrách - vyuţití poznatků z ekologické výchovy Tělovýchovné, sportovní, turistické zájmové činnosti - rozvoj tělesného a duševního zdraví,osobní hygiena,prevence úrazů,bezpečnost při činnostech - rozvoj pracovní výkonnosti - rozvoj schopnosti překonávat překáţky úměrné tělesným silám - péče o zdraví,otuţování a pobyt v přírodě - rozvoj charakterových a volních vlastností čestnost,ukázněnost,sebeovládání,rozhodnost, odvaha,vytrvalost,samostatnost,práce v týmu - vlastnost nezbytná v kolektivu spolupráce Branné, dopravní zájmové činnosti 6

7 - chápání významu činnosti branných organizací hasiči,střelecká org.,sokol,sportovní org. - znalosti signálů a činnosti při jejich vyhlášení a odvolání - poţární prevence,příčiny vzniku poţáru,jeho šíření, - základní hygienické návyky a zásady ochrany proti nákazám - poskytování první pomoci,ošetření drobných poranění,přenášení raněných,přivolání lékaře - dovednost orientovat se,pozorovat,měřit v přírodě,kreslit jednoduché plánky - pravidla chování na komunikacích /chůze na chodníku,na silnici,přecházení vozovky,křiţovatky,jízda na kole/ - základní dopravní značky - chování v dopravních prostředcích Mravní výchova Prolíná všemi činnostmi: - vztah k dětem,ke kolektivu,k lidem, přivítání se s ţáky /kamarády/,rozloučení,urovnání konfliktů mezi ţáky - význam práce pro společnost - chápání vlastního učení - šetrný a hospodárný vztah k výsledkům lidské práce - budování správného reţimu dne,jeho dodrţování Odpočinkové činnosti - odpočinek na koberci - poslech nahrávek-pohádky,písničky,příběhy - stolní společenské a didaktické hry,hry podle vlastního výběru - vyprávění,čtení pohádek,prohlíţení a čtení dětských časopisů Rekreační činnosti - denní vycházky - hry ve volné přírodě,na hřišti - hry ve ŠD-v místnosti - hry na pískovišti,prolézačky - tvořivé hry-stavebnice, Činnosti v podzimním období-září,říjen,listopad Odpočinkové a rekreační - volný výběr stolních her - odpočinek dětí na koberci - čtení a prohlíţení dětských časopisů Mateřídouška,Méďa Pusík,ABC - čtení pohádek - poslech pohádek -vycházky do vsi,do okolí,do lesa -hry na hřišti Halí halou,kočka a myš,červení a bílí,honzo vstávej, Cukr,káva,limonáda,Obr a paleček,mlsná koza,schovávaná -hry s míčem -hry na pískovišti -hry na dětském hřišti-houpačky,prolézačky Tělovýchovná, sportovní, turistická 7

8 - smysl pro sportovní č. - správné oblečení - zachování pravidel hry - správné sportovní chování Cvičení na hrazdě, s míčem, tenis, švihadla, lano-přetahování, přeskok Činnosti při hudbě pohybové - tanec, aerobik Kotouly,stoj na hlavě,na rukou. Skok daleký,běh na krátkou vzdálenost. Při turistických vycházkách-překonávání různých překáţek -poraţený strom,běh do kopce,z kopce Pohybové hry na hřišti Kočka a myš,na jelena,červení a bílí,kuba řekl,cukr káva,na třetího,pan čáp ztratil čepičku,honěná,schovávaná,štafetové hry,soutěţe 2 druţstev,na kuchařku,kopaná florbal Pohybové hry v místnosti Kuba řekl,na ţidličky,chodí Pešek okolo,obrázky a Čísla,Cukr káva, Branná výchova - při rekreačním odpoledni s turistickou vycházkou Branné prvky rychlý a ukázněný odchod,ukrývání se v terénu Na schovávanou,hledání - pravidla táboření /rozdělávání a zahlazování ohně nebezpečí vzplanutí / - příprava jednoduchého jídla na ohni - první pomoc při drobných zraněních-krvácení z nosu,vytaţení třísky,klíštěte Dopravní výchova - seznámení s okolím školy,před školou křiţovatka,na silnici velký provoz - seznámení s hlavními dopravními značkami Estetickovýchovná činnost - kreslení křídou na chodník,na hřišti - kreslení pastelkami Co dovedu - pastelky Moje prázdniny - pouť ve Strakonicích,pouťové atrakce - pouštění draka,malování draka - hravá činnost s barvou zapouštění,rozpíjení,otiskování - příprava stromu jaro,léto,podzim,zima - ilustrace k pohádkám - obkreslování,vykreslování omalovánek Hudební výchova - zpěv lidových písniček - poslech dětských písniček Dáda,Šmoulové - tanec,improvizované pohyby Zpěv lidových písniček formou hry Přiletěla vrána,sedla na trní Zpěv písniček během a při jakékoli práci,kdy mají děti chuť a náladu zpívat. Přírodovědná činnost - vycházky do přírody,poznávání krajiny Cehnice a okolí na Paračov,Čejetice,Dunovice - znalost druhů ovoce,zeleniny - znalost keřů,stromů,rozlišit jehličnaté a listnaté 8

9 - zemědělské práce na polích,plodiny,stroje - zhotovování herbáře-poznávání květin - sběr lesních plodů a hub,jejich znalost Pracovně technická činnost - papír,látka,přírodniny-kámen,písek,jeřabiny,šípek,sušené květiny,kaštany,ţaludy,sláma - tvrdá čtvrtka,barevné papíry,noviny, - skládání krabiček,čepic,lodiček - tvoření zahrádek v lese z přírodního materiálu /mech,kámen,šišky,větvičky/ - vystřihovánky - výroba malého draka - koláţ ze sušených listů - výroba přáníček - sběr léčivých rostlin - výroba koláţe z barevné rýţe Činnosti v zimním období prosinec,leden,únor Odpočinková a rekreační činnost - volné kreslení,obkreslování,omalovánky - čtení a prohlíţení dětských časopisů - volný výběr stolních her - tvořivé hry se stavebnicemi - poslech pohádek a písniček - čtení pohádek,encyklopedií - hry v místnosti : Na ţidle,obrázky a čísla,kuba řekl,honzo vstávej,všechno lítá.. - dramatizace pohádek maňásci,vyrobené loutky - procházky do přírody - stavění sněhuláků - vyšlapování cestiček do sněhu,klouzání,bobování Pracovně technická činnost - úklid hraček ve skříňkách - příprava nástěnek - oprava krabiček na stavebnice,hry udrţovat hračky a neplýtvat materiálem - příprava dárků pro sourozence,pro rodiče,k Mikuláši,k Vánocům,.. - výroba vánočních ozdob - výroba vánočních přání - vystřihovánky - výroba panáčka ze šišky - koláţ z látky - zvířatka - práce s modelínou - výroba masek na karneval Přírodovědná činnost - změny v přírodě : podzim,zima - ţivot zvířat a ptáků / budky,zakrmování / - při vycházkách stopy zvířat,krmelec - správné chování v lese - péče o pokojové květiny 9

10 - sledování vlivu tepla na sníh,na led - poznávání stromů jehličnatých a listnatých / bez listů /,podle kůry Estetickovýchovná činnost - ukládání oděvů v šatně / správný úklid / - ilustrace dětských radovánek / sáňkování kreslení lyţování,stavění sněhuláků / - koláţ z barevných papírů - sněhulák - malba do dětské krupičky - tisk razítkování zmuchlaným papírem - hry s tiskátky - vykreslování - kreslení dřívkem do sněhu Hudební činnost - lidové písničky,koledy - poslech nahrávek - hra Přiletěla vrána Tělovýchovná,sportovní,turistická činnost - klouzání na ledu - vyšlapování obrazců ve sněhu - sněhové stavby sněhulák,iglů - cvičení v těl. - cvičení na ţíněnkách - kotouly, - besedy o zimních sportech - procházky do lesa - pohybové hry v místnosti - Na ţidličky,kuba řekl,honzo vstávej,mlsná koza Branná činnost -opatrnost při zacházení se svíčkami a prskavkami - výbušniny - ochrana před nemocemi / oblékání při zimních sportech / Dopravní výchova - při hrách - dodrţování silničních předpisů - poznávání dopravních značek - správné a slušné chování na zastávkách a na komunikacích Činnosti v jarním a letním období - březen,duben,květen,červen Odpočinková a rekreační činnost - četba dětských časopisů - společná četba pohádek a příběhů,vyprávění / posezení v krouţku Na trávě nebo na lavičkách / - rekreační vycházky poznávání okolí školy,okolí Cehnic - cvičení na dětském nářadí / prolézačky,houpačky,hrazdy / - volný výběr her švihadla míče,kruhy,skákání panáka - brouzdání ve vodě, na koupališti Pracovně technická činnost 10

11 - papírové skládanky krabička,pes,slon, - výroba papírových květin - vystřihovánky - výroba papírových loutek - výroba velikonočního zajíce,kuřátek - koláţ z textilu - modelování - tvořivé hry se stavebnicemi - výroba letního stromu Tělovýchovná,sportovní,turistická Cvičení v místnosti : Kuba řekl,na ţidličky,všechno lítá,mlsná koza Obrázky a Čísla,cvičení na ţíněnce Cvičení na hřišti : běh na 50 metrů skok do dálky závodivé hry - štafetové jízda na motokáře míčové hry Obr a Paleček Halí halou Na jelena Vybíjená,Na třetího,,kopaná - turistické vycházky Estetickovýchovná činnost - ilustrace pohádky - jarní rozkvetlá louka - malování vajíček - mládě zvířátka - rozkvetlý strom - kresba křídou na chodník - záţitek z jarních prázdnin - kresba Na pouti - kresba, malba dle vlastní fantazie Hudební výchova - Zlatá brána, Pásla ovečky, Zajíček v své jamce - zpěv písniček během různého zaměstnání Přírodovědná činnost - vycházky do přírody pozorování růstu květin,pučení stromů - pozorování zvířat a ptáků / mláďata / - lisování květin - výroba herbáře květin - jarní práce na polích - jarní práce na zahrádkách - sběr léčivých bylin - poznávání stromů a keřů,květin - sběr lesních plodů jahody,maliny,borůvky,houby 11

12 Dopravní výchova - poznávání dopravních značek - správné chování na komunikacích - jízda na motokáře Branná činnost - vycházky překonávání překáţek - orientace v terénu - zaloţení ohniště / opékání salámu / - první pomoc odřeniny,tříska,klíště 5. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběţná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní druţina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školní družině: Vnitřní řád školní druţiny/viz příloha č.1/ Ředitel školy vydává po projednání a schválení pedagogickou radou vnitřní řád školní druţiny. Vnitřní řád je vyvěšen v učebně školní druţiny na viditelném místě. Ţáci jsou s vnitřním řádem seznámeni vţdy při první návštěvě druţiny ve školním roce vychovatelkou. Vychovatelka dbá na to, aby byli dodatečně poučeni ţáci, kteří při první návštěvě chyběli, nebo přestoupili na základní školu v průběhu školního roku. 7. Hodnocení a evaluace Zástupkyně školy bude průběţně kontrolovat prostředí školní druţiny a výsledky bude projednávat na provozních poradách. Hospitační činnost bude zástupce ředitele provádět dle plánu kaţdý měsíc a dle aktuální potřeby při nejrůznějších aktivitách. Nedostatky budou přehodnoceny a zápis bude předán ředitelce školy. Na spokojenost s provozem školní druţiny budou při náhodných setkáních i třídních schůzkách dotazováni i rodiče dětí. Všechny zjištěné skutečnosti budou slouţit jako zpětná vazba pro zlepšení práce celé školní druţiny. 8. Plánované záměry V oblasti výchovy a vzdělávání Vyuţívat nové poznatky v praxi, uplatňovat nové metody a formy práce. Do výchovné a vzdělávací činnosti vloţit více proţitkového učení, názorné praktické činnosti, experimentování a pokusů. 12

13 Nabídnou dětem pestré činnosti a dostatek pohybových aktivit.pravidelný reţim a pobyt na čerstvém vzduchu. Pracovat na ŠVP. V oblasti materiálního zabezpečení Doplnit třídy hračkami a pomůckami dle potřeby. Vyuţívat tělocvičné nářadí i náčiní. Vyuţívat příslušné granty V oblasti propagace Výrazněji prezentovat výsledky práce ŠD V oblasti personální Podporovat další sebevzdělávání Zlepšit spolupráci a zajistit výměnu zkušeností s učitelkami. Školní vzdělávací program školní druţiny byl projednán a schválen: Pedagogická rada : Školská rada: 13

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více