Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra podnikové ekonomiky Autoreferát doktorské disertační práce Reálné opce RNDr. Ing. Hana Scholleová Prosinec 2004

2 Doktorská disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech Autor: RNDr. Ing. Hana Scholleová Školitel: Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha, katedra podnikové ekonomiky Oponenti: Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. VŠE Praha, katedra managementu Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. ČVUT Praha, FEL, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2

3 Obsah autoreferátu OBSAH AUTOREFERÁTU ÚVOD CÍLE PRÁCE OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE TEORETICKÁ VÝCHODISKA HISTORICKÉ SOUVISLOSTI FINANČNÍ OPCE METODY PRÁCE HLAVNÍ PŘÍNOSY PRÁCE ZÁVĚR ABSTRACT KURZFASSUNG SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

4 1. Úvod Současná doba přináší do podnikání (a řízení podniků) řadu nových trendů, ke kterým patří zejména posun ke kvalifikované práci a tím i ke zlepšení řízení na základě velkého množství stále se měnících informací. To následně vyvolává překotný rozvoj všech odvětví souvisejících s komunikačními prostředky, ať už na bázi rozvoje technologií hardwaru nebo softwaru a odvětví jakkoli napojených veškeré systémy umělé inteligence, obchodování přes internet, trh s informacemi atd. Globální svět, ať už na straně nadnárodních korporací nebo celosvětových trhů, je příležitostí pro rychle se vyvíjející a flexibilní podniky, které mají dostatek informací a dokáží rychle využít příležitostí toto platí dvojnásob v oblasti komunikačních technologií. Reakční doba na podněty trhu a možnosti musí být u těchto firem velmi krátká, životní cyklus produktů a služeb se zkracuje a jejich porfólio musí být rychleji obměňováno. K tomu je třeba stále nových investičních projektů, které pokaždé vstupují do prostředí nejistoty. Ukazuje se, že klasické metody hodnocení projektů selhávají, neboť nemohou zahrnout flexibilitu rozhodování do hodnoty, tím je projekt podceněn a následně může být pro zdánlivě jasnou ztrátovost zamítnut. Tento fakt byl manažery podniků s rychlým růstem zaznamenán, a proto začali situaci nejčastěji řešit návratem zpět k intuitivnímu rozhodování. Teprve později, na základě jejich empirických zkušeností dochází k přehodnocení použití klasických výnosových metod a pokusům o jejich vylepšení, o stanovení hodnoty možnosti pozdějšího rozhodování. Vyrůstá nová metodologie, která není popřením klasických výnosových metod, ale pouze jejich rozšířením pro podniky operující v oblasti s vysokou flexibilitou a vyskytující se na volatilních trzích reálné opce (Real Options). Pojem reálné opce jako první zmiňuje Myers v roce 1977, kdy ve svém článku 1 definuje reálné opce na rozšíření, odložení a opuštění projektu na základě nové budoucí informace. Později je hodnota každé investice autorem považována za derivát vstupních kapitálových výdajů, výstupních příjmů, času a nejistoty. K dalšímu rozvoji reálných opcí a vytváření návodů a metodologie pro jejich používání došlo na úrovni univerzitní půdy až v 90. letech minulého století. Ke konci 90. let se reálné opce začínají zabydlovat i v podnikové praxi velkých firem a to zejména těch, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty celosvětově obchodované komodity. Využití reálných opcí v podnikové praxi je sice široké, ale největší budoucnost se vkládá do stanovování hodnoty investičních projektů jako hodnoty reálné opce a následné 1 Myers, S.: Determinants of Capital Borrowing, Journal of Financial Economics, Vol. 5,

5 rozhodnutí přijímané na základě metodologie oceňování reálných opcí. Hodnota se stanoví pomocí analogií s finančními opcemi, proto je základem pro pochopení a možnost používání reálných opcí dobrá znalost práce s opcemi finančními. Reálně opční metodologie umožňuje lépe (přesněji) stanovit hodnotu projektů v podniku realizovatelných i samotnou hodnotu podniku, ale může se stát i nástrojem kvalitnějšího vytváření, využívání a řízení budoucích šancí podniku. Aplikace reálných opcí není dosud příliš rozšířena. V době širokého informačního boomu, rychlých změn a globalizačních trendů, které se podílejí na tvorbě vysoce volatilního prostředí, kdy lze budoucnost již těžko odhadovat ve snadno kvantifikovatelných pravděpodobnostních kategoriích, je nutné vnímat tvorbu flexibilních strategií jako nezbytnost. Není možné nahlížet na flexibilitu jako na nákladný přepych, ale jde o efekt, který má svou hodnotu a právě analogie s finančními opcemi umožňují ji stanovit. Reálně opční metodologie stanovení hodnoty podniku či jednotlivých projektů rozhodně nepopírají metody používané v minulosti, ba právě naopak klasické metody rozšiřují o hodnotu flexibility rozhodování s projektem či podnikem souvisejícím. Jejich použití je na místě zejména tam, kde se jedná o menší flexibilní subjekt ve fázi růstu s velkým potenciálem dalšího růstu, pro firmy operující na vysoce volatilních trzích. Ve světovém kontextu se již využívá hlavně pro stanovení hodnoty firem, jejichž činnost je závislá na homogenní, světově obchodovatelné komoditě (ropa a ropné produkty, jiné energetické zdroje). U těchto společností totiž odpadá stěžejní problém užívání opční metodologie, kterým je stanovení volatility, protože lze využít obchodovanosti na světových trzích a volatilitu podkladového aktiva stanovit z volatility historických cen trhu ropy. V jiných oblastech lze reálné opce používat také, ale problém se stanovením volatility je stále diskutován, proto jsem mu i já věnovala ve své práci značný prostor. Dalšího zavedení, rozvoje a používání se ale reálné opce dočkaly až ve 20. století až v souvislosti s rozvojem nástrojů stanovování hodnoty opcí, jejichž vznik byl urychlen obrovským rozšířením používání klasických finančních opcí. 5

6 2. Cíle práce Vědeckým pozorováním bylo v oblasti investiční problematiky zjištěno, že klasické metody nesplňují nároky na dostatečně přesné stanovení hodnoty projektu, což nastolilo problém hledání nových metod. Ve své práci jsem se zaměřila nejen na způsoby a možnosti využití reálných opcí, stanovení jejich hodnoty a tím i použitelnost v klasických rozhodovacích problémech podnikové ekonomiky, kde by měly ne popřít, ale naopak rozšířit stávající metody hodnocení investičních projektů, ale zejména na problematické oblasti používání reálných opcí. Mezi tyto patří jejich identifikace, správný popis, nalezení odpovídajících hodnot vstupních parametrů a volba v dané situaci nejvhodnějšího oceňovacího modelu. Ve větší míře jsem se snažila zaměřit zejména na možnosti, kterak kvantifikovat volatilitu reálné opce a navrhnout některá řešení její snadnější kvantifikace, což je problém, který dosud není ani ve státech, kde se reálné opce již k rozhodování používají, uspokojivě vyřešen, neboť se používá vesměs historických hodnot z obchodování na trhu. Tento způsob je dobře využitelný hlavně pro opce založené na jedné světově obchodovatelné komoditě, nicméně právě česká ekonomika takových reálných opcí pravděpodobně příliš mnoho mít nebude, tyto opce se týkají pouze rozhodování v oblasti energetiky. Dále jsem věnovala pozornost diskusi, která je nejen ve světě, ale i u nás zaměřená na volbu binomického či Black Scholesova modelu pro ocenění opce. I řada renomovaných vědců má oblíben jeden z těchto modelů a druhý nepoužívá nebo přímo zamítá, domnívám se, že je třeba v očích odborné veřejnosti oba modely rehabilitovat a stanovit jasně podmínky, za kterých může být ten který model použit. Hlavním cílem této práce je analýza a syntéza poznatků z teorie a metodologie reálných opcí ze zahraničních pramenů a to tak, aby byla aplikovatelná i v kontextu České republiky. Dílčími cíli pak jsou sestavení metodologie stanovení hodnoty pomocí reálných opcí, jasná klasifikace základních typů reálných opcí a přiřazení skutečných vstupních proměnných reálně opčním modelům, rozpracování možností určení míry nejistoty podkladových aktiv na základě různých dostupných informací a definování podmínek pro použití, navržení modelů stanovení volatility použitelného i v současných českých podmínkách, ale tak, aby nebyl v rozporu se světovými trendy. 6

7 Nalezené metody a postupy je nutno syntetizovat v celek, kdy rozporuplné informace jsou konfrontovány mezi sebou např. při použití oceňovacích technik a jejich omezení bez ohledu na autority, které propagují užívání některé z metod, ale naopak s ohledem na problémy, které jsou objektem řešení. Cílem práce je i zjednodušení matematického aparátu reálně opční problematiky a tím i její zpřístupnění ekonomickým odborníkům. V některých částech bylo za tímto účelem nezbytné použít matematického odvozování jako jedné z deduktivních metod, jinde je naopak v omezených, ale všem dostupných podmínkách vytvořena praktická aplikace na základě elementárního matematického aparátu a simulačních metod s použitím generování velkého množství vstupních veličin z jejich pravděpodobnostních charakteristik. 7

8 3. Obsah disertační práce OBSAH... 4 ÚVOD CÍL PRÁCE A POUŽITÉ METODY CÍL PRÁCE METODY PRÁCE TEORETICKÉ KOŘENY METODOLOGIE REÁLNÝCH OPCÍ HISTORICKÉ SOUVISLOSTI FINANČNÍ OPCE KLASIFIKACE OPCÍ ZÁKLADNÍ DRUHY OPCÍ HODNOTA OPCE REÁLNÉ OPCE ZAVEDENÍ POJMU VOLBA METOD STANOVENÍ HODNOTY PARAMETRY URČUJÍCÍ HODNOTU REÁLNÉ OPCE OMEZENÍ ANALOGIE FINANČNÍCH A REÁLNÝCH OPCÍ KLASIFIKACE REÁLNÝCH OPCÍ PŘIŘAZENÍ OPČNÍCH TYPŮ K REÁLNÝM OPCÍM A STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ ZÁKLADNÍ KROKY POSTUPU PŘI APLIKACI STANOVENÍ HODNOTY REÁLNÉ OPCE ZJEDNODUŠENÁ APLIKACE BLACK-SCHOLESOVA MODELU MOŽNOSTI URČENÍ VOLATILITY POJEM RIZIKO A NEJISTOTA HISTORICKÉ CENY KOMODIT ANALOGIE S PODOBNÝMI PROJEKTY VOLATILITA TYPICKÁ PRO DANÉ ODVĚTVÍ EXPERTNÍ ODHAD POČETNÍ METODY Z HISTORIE PODNIKOVÝCH DAT MATEMATICKÉ POSTUPY

9 4.8 ODHAD VOLATILITY Z PREDIKOVANÝCH BUDOUCÍCH CASH FLOW PŘEHLED MOŽNOSTÍ STANOVENÍ VOLATILITY VYUŽITÍ REÁLNÝCH OPCÍ V PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ PRAXI OBLASTI VYUŽITÍ REÁLNÝCH OPCÍ OHODNOCENÍ MANAŽERSKÉ FLEXIBILITY INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ NORMATIVNÍ MODEL PRO POUŽITÍ REÁLNÝCH OPCÍ ŘÍZENÍ REÁLNÝCH OPCÍ OCEŇOVÁNÍ PODNIKU PŘÍPADY Z PRAXE OPCE ZÁMĚNY OCENĚNÍ PODNIKU ZÁVĚR PŘÍLOHA LITERATURA

10 4. Teoretická východiska V souvislosti s použitím reálně opční metodologie se často hovoří jako o převratné a zcela nové záležitosti. Je však třeba mít na paměti, že kořeny tohoto přístupu sahají do minulosti vzdálenější, než by se mohlo zdát - ať už jde o přímé použití reálných opcí nebo dlouhodobější využívání finančních opcí. Právě jejich rozvoj a rozšíření v minulém století byli inspirací pro vznik reálně opčního uvažování a vytváření metod ocenění na základě analogií. 4.1 Historické souvislosti První zmínka o reálných opcích, ovšem, aniž by byl přímo jmenován tento pojem, je ze starověku a pochází ze spisů řeckého filozofa Aristotela (Politika), kde poukazuje na použitelnost myslitelů pro praktický život a líčí následující příběh: Thales z Milétu, sofistik, předpokládal, že za 6 měsíců bude výborná sklizeň oliv. Maje málo peněz, kontaktoval ještě před sezónou sklizně vlastníky olivových lisů a koupil si za pakatel práva na zapůjčení jejich lisů za obvyklou sazbu. Když rekordní sklizeň skutečně přišla a pěstitelé se dožadovali lisovací kapacity, pronajal jim lisy nad tržní cenu, plativ vlastníkům cenu obvyklou a ponechav si rozdíl - čímž dokázal navždy, že sofismus není pouze vznešená profese, ale myslet může být i výnosné. Thales z Milétu se tímto stal prvním člověkem (o kterém je dochován písemný doklad), jenž použil koupě práva na budoucí obchod. Ve středověku se pak používaly finanční deriváty (aniž byl tento pojem definován) při obchodování běžně a to ve formě uzavírání smluv o smlouvě budoucí, nabývaly tím charakteru jak futures, tak opcí. Přímé zavedení a jasně vymezení pojmu finančních derivátů a tím i opcí se datuje do první poloviny 19. století, kdy se s nimi začalo v USA i přímo obchodovat. Pojem reálné opce jako první zmiňuje Myers v roce 1977, kdy ve svém článku 2 definuje reálné opce na rozšíření, odložení a opuštění projektu na základě nové budoucí informace. Později je hodnota každé investice autorem považována za derivát vstupních kapitálových výdajů, výstupních příjmů, času a nejistoty. K rozvoji reálných opcí a vytváření návodů a metodologie pro jejich používání došlo na úrovni univerzitní půdy až v 90. letech 2 Myers, S.: Determinants of Capital Borrowing, Journal of Financial Economics, Vol. 5,

11 minulého století. Ke konci 90. let se reálné opce začínají zabydlovat i v podnikové praxi velkých firem a to zejména těch, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty celosvětově obchodované komodity. Využití reálných opcí v podnikové praxi je sice široké, ale největší budoucnost se vkládá do stanovování hodnoty investičních projektů jako hodnoty reálné opce a následné rozhodnutí přijímané na základě metodologie oceňování reálných opcí. Hodnota se stanoví pomocí analogií s finančními opcemi, proto je základem pro pochopení a možnost používání reálných opcí dobrá znalost práce s opcemi finančními. USA - vznik a vývoj reálných opcí Formulace myšlenky aplikovat teoretická východiska používaná na finančních trzích i pro reálná aktiva spadá do konce 70. let minulého století a je snadno pochopitelné, že stejně jako jsou kolébkou rozvoje obchodování s finančními opcemi USA, tak i idea reálných opcí vznikla zde. Velký trh umožňuje daleko snadněji i jejich aplikaci, která se původně zaměřovala zejména na hodnotu projektů a podniku závislých komoditách, které jsou světově a ve velkém množství obchodovány na komoditních burzách, zejména ropné produkty, protože zde nebyl problém se stanovením volatility projektů na základě historické volatility podkladové komodity. Současně s boomem aktivit kolem rozvoje a využití počítačové techniky, softwaru a internetu pak byly aplikovány zejména na investičně náročné krátkodobé projekty, které se však vyznačovaly velkou volatilitou, jejíž kvantifikovatelnost byla sice velmi obtížná, ovšem bylo to právě masové rozšiřování počítačových technologií, které umožnilo snadné využití pravděpodobnostních a simulačních modelů pro prognózu či odhad budoucí volatility. Následně se používání rozšířilo do oblasti využití všech komunikačních technologií. Firmy zde ale často budují flexibilitu, pro kterou budou velmi obtížně nacházet použití, např. v oblasti optických kabelů, jejichž kapacita je taková, že i velmi odvážní odborníci pochybují o plném využití i v daleké budoucnosti - je proto důležité při ocenění flexibility dbát na soulad využitelné hodnoty podkladového aktiva a doby do vypršení opce. Třetí oblastí, v níž se používání následně rozšířilo, jsou špičkové technologie jako celek, zejména zaměřené na vývoj biotechnologií. S rostoucí životní úrovni zemí tzv. Severu a naopak stále se prohlubující propastí mezi Severem a Jihem se objevila řada problémů. V situaci, kdy je transport mezi kontinenty každodenní běžnou záležitostí, ať už jde o obchod nebo jen běžný přesun zboží, ale i potravin, surovin a lidí, se vynořila hrozba pandemického 11

12 rozšíření nových, ale i starých, leč na Severu dávno vymýcených chorob a potřeba hledat cesty k plošnému zlepšení zdravotní péče nejen na Severu, kde již široké vrsty obyvatelstva svůj standard požadují, ale i na Jihu, který byl dříve izolován a ignorován. Proto jsou věnovány velké prostředky do výzkumů v oblasti zdravotnictví, ať už zaměřeného na prevenci starých i nových chorob, tak i do účinnější léčby chorob pandemického charakteru včetně těch, které by se jimi mohly v příštích letech stát. Reálné opce zde mají často podobu investic do výzkumu či do rozvojových projektů zaměřených na aplikaci ve zdravotnictví (ať už formou nových přístrojů či postupů technického zaměření nebo nových výrobků farmaceutického průmyslu následně používaných preventivně nebo léčebně), ale i investic do nových možností v potravinářském průmyslu (zaměřených na množství, kvalitu a zdravotní prospěšnost nových produktů, dále pak i na jejich vyšší výnosnost, šetrnost k životnímu prostředí event. možnost použití v problematických oblastech světa). Používání se nerozšířilo a nerozšíří v podnikatelských oblastech s nízkou volatilitou, protože tam flexibilita má malou nebo žádnou hodnotu. Evropa I přesto, že jeden z duchovních otců metodiky reálných opcí Lenos Trigeorgis pochází a stále působí na Kypru a každoročně na své domovské univerzitě pořádá kongres zaměřený speciálně na reálné opce, nedošlo v Evropě dosud k jejich masovému rozšíření, ani používání. Reálné opce prakticky zůstaly na půdách univerzit, pozornost je jim věnována v germanofonní oblasti (Německo, Rakousko). Evropa není významným zdrojem světově obchodovatelných komodit, proto zde nedošlo k prvnímu masovému rozšíření opční metodologie, i počítačový boom měl svou kolébku v USA, které stále drží svůj primát v této oblasti. Na rozšíření použití pak mohou mít vliv zejména dvě skutečnosti oblast rozvoje biotechnologií je pro Evropu již důležitá ať ve sféře lékařských nebo potravinářských aplikací (infekce způsobené vyšší migrací v důsledku globalizačních tendencí, stárnutí Evropy a související problémy se zlepšením kvality života, hustota osídlení a s ní související problémy s potravinovou základnou a životním prostředím ) Domnívám se dále, že není nadsázkou označit oblasti největšího používání reálných opcí v USA za politický významné a s celosvětovým dosahem, proto lze očekávat, že přispějí i k rozšíření do oblastí celého světa, zejména do Evropy, která se v současnosti stala spojencem USA v boji proti terorismu. Jistě k tomu přispěje i fakt, že Evropa a USA jsou 12

13 teritoria dlouho a významně provázána i obchodně. Současně globalizace přináší sdružování firem do nadnárodních koncernů, díky nimž se metodologie budou šířit bez ohledu na státní hranice. Ve Francii, kde 66 % HDP je tvořeno terciárním sektorem a sílí národní uvědomění asi nelze očekávat rychlé rozšíření, v Německu se již reálné opce používají, ale masové rozšíření čeká na přesně definovanou metodologii postupu v souladu s národní kulturou v této oblasti. Velmi propagovanou záležitostí je opční metodologie v severských státech (zejména Dánsko). Níže uvedený graf 3 ukazuje na rozšíření používaných metod stanovení hodnoty projektů v rakouských středních a velkých podnicích. Velká část všech podniků sice stále používá statické metody, ale u velkých podniků je větší podíl používání sofistikovanějších metod jako je citlivostní analýza nebo reálně opční metody, 2 % je sice nízké číslo, ale je třeba vnímat ho kontextu použitelnosti reálných opcí především v určitých oblastech. 140% 2% 120% 100% 32% 80% 5% 11% 20% reálné opce citlivostní analýzy 60% dynamické metody statické metody 40% 68% 71% 20% 0% stření podniky velké podniky Obr. 1: Používání metod stanovení hodnoty projektů v Rakousku 3 Zdroj Wirtschaftuniversitaet Wien - wwwai.wu wien.ac.at 13

14 Česká republika V České republice se již reálné opce prakticky využívají a to díky aktivitám, které vzešly z FEL ČVUT, kde jsou přednášeny a do praxe propagovány prof. Starým, v praxi je pak používají při hodnocení investic energetické distribuční společnosti, zájem již projevila také Benzina. Není bez zajímavosti, že opční metodologie byla použita ve Slovenské republice při stanovení hodnoty SE, a.s., o jejíž koupi ČEZ, a.s. jeví zájem. Na významu nabude reálně opční hodnocení zejména při přijetí deregulačních opatření souvisejících s cenami energií. V tomto odvětví se volatilita tj. kolísavost prostředí odvozuje od historické volatility, což zjednodušuje její výpočet. V ostatních oblastech je velmi obtížně kvantifikovatelná, protože trh ČR je velmi malý a špatně se na něm stanovují hodnoty podobných projektů popřípadě za odvětví. Dalším impulsem k rozšíření proto bude vstup do EU a výše zmíněné rozšíření opční metodologie ve firmách západní Evropy. Proto je důležité, aby i české podniky byly připraveny na užívání nových nástrojů stanovování a řízení hodnoty. Proč nedošlo dosud k masovému rozšíření? K hlavním důvodům patří zejména absence velkých investic v klíčových oblastech využívání ČR není producentem významného množství světově obchodovatelné komodity, není ani vůdcem v oblasti počítačových technologií a pokud existují firmy, které se zabývají vývojem špičkových technologií, jde o firmy flexibilní a ve vysoce volatilním prostředí, ale natolik malé, že pro svá finanční rozhodování používají více intuici než odbornou metodologii. Lze očekávat, že i nadále se opční metodologie usadí spíš v aplikacích pro velké firmy, kde její používání nebude vzhledem k rozpočtu podniku tak finančně náročné. Jestliže dnes nejsou ani ve světě reálné opce jako nástroj stanovení hodnoty podniku či rozhodování o budoucí realizaci investičních projektů dosud široce používány, neznamená to, že jde o okrajovou módní záležitost, důvody malého rozšíření jsou zejména krátká doba od vzniku metodologie na univerzitní půdě, nedostatečná propracovanost metodologie tam, kde analogie s finančními opcemi při aplikaci selhává, pro praxi zastrašující složitost základních nástrojů použití, dosud nedostatečná povědomost o nezbytnosti používání ohodnocení flexibility a vazbě její hodnoty na volatilitu, nedostatečné nástroje pro kvantifikovatelnost některých parametrů hodnocení, zejména volatility. A právě výše uvedené důvody by měly být výzvou pro překonání bariér používání reálně opční metodologie v praxi. 14

15 4.2 Finanční opce Reálné opce jsou novým nástrojem používaným v rozhodovacích procesech podniku a řízení hodnoty podniků, které myšlenkově vycházejí z analogií s opčními obchody, jež lze zahrnout mezi finanční deriváty. Derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované fyzické komodity, měny, cenné papíry, indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány). Tyto obchody jsou uzavírány s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu. Jde o smlouvu mezi dvěma stranami dostát svému závazku v předem daný termín. První termínové a opční obchody jsou datovány do poloviny 19. stol a to na burze v Chicagu. Nicméně k bouřlivému rozvoji došlo až v 70. a 80. letech 20. století, kdy si velké mezinárodní společnosti začaly postupně uvědomovat rizika plynoucí z kolísání cen ať už fyzických komodit, měn nebo úrokových sazeb. Jako hlavní příčiny rozvoje na trhu finančních derivátů lze spatřovat vysokou inflaci v mnoha zemích světa, ropnou krizi, investiční expanze rychle se rozvíjejících nadnárodních koncernů, což začalo klást zvýšené nároky zejména na zajištění měnových a kurzových rizik. Ukázalo se, že tyto firmy, které se jinak profesionálně nezabývaly mezinárodními financemi, jsou ochotny za zajištění plynulého příjmu platit. Na to rychle zareagovaly finanční instituce a našly cestu, jak svým klientům vyhovět a zároveň kromě poplatků za zajištění eventuelně inkasovat i další příjmy z obchodování i diverzifikovat své portfolio. Jaké byly a jsou důvody pro využívání termínovaných obchodů? Výrobní firmy, obchodní firmy, producenti chtějí zajistit svá aktiva a stabilitu cash flow, na druhou stranu spekulanti, banky, investoři, kteří se snaží cenové výkyvy předpovědět, chtějí vydělat. Mezi oběma skupinami existuje vzájemná symbióza, obě strany se navzájem potřebují. První strana chce omezit riziko, přenáší ho tedy na někoho jiného, druhá strana chce vydělat, tudíž musí přijmout vyšší riziko. Pokud by jedna strana byla jakkoli omezována nebo regulována či vyloučena z celého procesu, trh s finančními deriváty by pravděpodobně přestal existovat. Jako samostatná skupina spekulací je pak uváděna arbitráž, kdy obchodující využívá cenových rozdílů ať už časových nebo teritoriálních. Obchodování s termínovými kontrakty je z pohledu spekulantů vysoce zajímavou příležitostí, jak zhodnotit finanční prostředky, plně srovnatelnou s jinými investičními aktivitami, příslibem investic do finančních derivátů je vyšší zhodnocení prostředků ovšem za současné podmínky vyššího rizika. 15

16 5. Metody práce K dosažení cílů bylo použito rozsáhlé analýzy literatury z různých světových zdrojů a to nejen vydané knižně, ale i se sborníků publikovaných pouze na internetových stránkách konferencí zaměřených na danou problematiku. Následná konfrontace umožnila použití dalších vědeckých metod při aplikaci na problematiku stanovování hodnoty projektů, kompletace metodologie pro použití reálných opcí, parametrů metodiky a vyhodnocení jejího přínosu pro reálné využití. Vědeckým pozorováním bylo v oblasti investiční problematiky zjištěno, že klasické metody nesplňují nároky na dostatečně přesné stanovení hodnoty projektu, což bylo podnětem pro hledání nových metod. V této práci pak bylo pozorování východiskem zejména při tvorbě metodiky pro stanovování volatility v různých případech z hlediska dostupných veličin. Vědecké pozorování vyúsťuje ve vědecký popis, který je přesným záznamem pozorovaných jevů v jejich kvantitativních a kvalitativních určeních, základem jsou správně zvolené nebo definované pojmy. Analogie je základní metodou při konstrukci metodiky, kdy vznik reálných opcí je přímo odvozen z analogie s opcemi finančními a pak veškerou metodiku lze tvořit na základě analogií s již vytvořenými metodami pro opce finanční. Logické vysvětlení je pak používáno při stanovování vstupních parametrů reálných opcí, které spolu musí souviset na základě stejných zákonitostí jako jednotlivé parametry ovlivňující hodnotu opcí finančních. Měření navazuje na pozorování a popis, které dále rozvádí a upřesňuje, neboť určuje přesná kvanta pozorovaných jevů, týká se kvantitativního určení jevů a jejich vzájemného srovnávání. V konkrétním případě bylo uplatněno při odhadech volatility podkladových aktiv založených na obchodovatelných komoditách, jako běžně v ekonomické praxi se setkáváme s problémem použití současně vyhodnocovaných hodnot naměřených v minulosti na predikci v budoucnosti a nemožnost postihnutí všech vlivů, které na ně působí to bylo také důvodem zavedení veličin pravděpodobnostního charakteru do moderních metod ekonomické predikce. Samotné měření, pokud je to možné, má probíhat opakovaně, a za stejných podmínek, přičemž se zaznamenávají všechny měřené veličiny, což v případě ekonomických jevů prakticky není možné. Velmi obtížné je měření kvalit, neboť zde zcela chybí standardní vzory a jednotky, s nimiž lze kvality srovnávat. A tak základní úsilí je zde směřováno k možnému převodu kvalitativních atributů jevů a procesů na kvantitativní. V případě reálných opcí je takto převáděna nejistota na charakterizaci pomocí pravděpodobnostních veličin. 16

17 Srovnávání překračuje měření v tom smyslu, že výchozí hodnoty slouží jen jako základní údaje pro další práci s pozorovanými jevy. Předpokladem srovnávání však zůstává přesnost pozorování, popisu a měření. Provádět srovnávání v oblasti reálných opcí je velmi komplikované, spojitě plynoucí čas a neomezené množství vlivů neumožňuje navození kompletně stejných podmínek pro různé objekty, a zároveň ve stejném čase je velmi malá pravděpodobnost existence dvou stejných objektů, neboť svou podstatou a zaměřením jsou reálné opce metodou vhodnou zejména pro novátorské projekty, u nichž je duplicita vyloučena. Aby bylo vůbec možné provádět srovnávání, je nutno abstrahovat od méně podstatných vlivů a tím pádem již nepracovat s reálnými objekty, ale s jejich idealizací modely. Modelem se rozumí abstrakce - zjednodušené zobrazení skutečnosti vytvářené za určitým účelem. Model nemůže zachytit všechny prvky, vlastnosti a vztahy původního reálného objektu, proto je zjednodušením dané skutečnosti. Při jeho tvorbě musí být respektována určitá analogie mezi vlastnostmi a procesy probíhajícími v samotném objektu a vlastnostmi a procesy modelu. S překotným rozvojem a rozšířením výpočetní techniky na konci 20. století došlo k rozvoji matematického modelování na bázi simulace reálných procesů, práce se simulačními modely je zde také použita jako jedna z metod pro stanovení volatility projektu tam, kde lze stanovit pravděpodobnostní charakteristiky důležitých, ale jen dílčích vstupních veličin, proces velkého množství simulací jejich hodnot umožňuje predikci finálních hodnot volatility. Analýza a syntéza patří mezi základní a nejčastěji užívané vědecké metody. Původní význam řeckého slova analýza znamenalo rozložení nějakého komplexu na části a syntéza měla význam spojení rozmanitostí k jednotě v celku. Nejnižší úrovni je klasifikační, tzn. že rozlišujeme mezi jednotlivými částmi nebo subsystému v celku nebo systému. Na klasifikaci se obvykle kladou dva základní požadavky - disjunktivnosti (to znamená, že každý klasifikovaný prvek je v klasifikaci zahrnut právě jednou) a celistvosti (což znamená, že žádný prvek nebyl při klasifikaci opomenut). Tyto požadavky je nutné mít na zřeteli při prvotní identifikaci reálných opcí ve firmách, neboť porušením předpokladu disjunkce může dojít k nadhodnocení projektů, naopak opomenutí existující opce projekt může podhodnotit, proto v úvodu věnujeme část klasifikační analýze finančních i reálných opcí. Analýza strukturálně genetická se soustřeďuje na dynamiku, to znamená, že sleduje chování celku nebo systému v závislosti na podnětech a reakcích. Jde tedy o analýzu zaměřující se na vývoj a jeho principy, případně mechanismus vývoje tuto analýzu je nutné použit při stanovování parametrů pro další aplikace simulačních modelů. Zároveň byla 17

18 použita i při stanovování vlivu a míry vlivů jednotlivých vstupních veličin na hodnotu flexibility projektů a to za použití matematických vztahů a matematické dedukce. Syntéza je proti analýze proces doplňující. Jde o sjednocování, složení nějakého předmětu, jevu či procesu z jeho základních prvků v nějaký celek. Syntéza se prolíná celou prací ať už jde o syntézu jednotlivých poznatků, které byly získány analýzou světové literatury nebo syntézu dílčích vstupů, které mají vliv na hodnotu opce do celkového způsobu stanovení hodnoty. Syntetické metody jsou použity také při stanovení jednotlivých kroků (a jejich logické návaznosti) pro aplikaci opční metodologie na reálné situace. Indukcí je obecně míněno usuzování z jednotlivého na obecné, nebo přesněji řečeno jde o poznání, které vychází z empiricky zjištěných faktů a dospívá k obecným závěrům. Tento typ úsudku je velmi často používán k dokazování platnosti nějaké (matematické) věty, uplatněn byl při tvorbě zjednodušení Black-Scholesova modelu oceňování opcí, které umožňuje převést model závislý na pěti parametrech na pouhé dvě vstupní veličiny, ale i při stanovení vzorců pro analýzu citlivosti. Dedukcí se obvykle rozumí usuzování od obecného k zvláštnímu a jednotlivému, avšak mnohem přesněji je dedukce vyvozováním nových tvrzení při dodržování pravidel logiky. Dedukce byla uplatněna při používání matematických modelů oceňování opcí, ať už jde o stochastický nebo spojitý proces. Abdukce je redukce z několika možných vysvětlení, často se hovoří o schématech nebo o scénářích. Může dojít k zatíženosti úsudků, kde rozeznáváme tyto typy: - aktuálnost, která upřednostňuje novější fakta před staršími; - vzory a autority, kdy neopodstatněně spoléháme na experty a jejich přístupy; - generalizace, neopodstatněné zobecnění jevu na celou třídu jevů; - dostupnost, kdy se spoléháme na snadno dostupná fakta a ostatní nebereme v úvahu; - konzervatismus, který nedovoluje změnit názor ve světle nových informací. Výše uvedená nebezpečí je nutné brát v úvahu i při zobecňování odvozovaných metod, přestože ve společenských vědách je přihlížení k aktuálnosti opodstatněné. Vzory a autority byly podrobeny konstruktivní kritice a jejich metody přijímány po důkladném ověření platných vztahů, stejně tak zde byla snaha o vyhnutí se generalizaci a hledání podpůrných důkazů. Konzervatismus nemohl být připuštěn již z podstaty samotného objektu práce, stejně tak dostupnost dat je tak nízká, že není dostupnějších a méně dostupných, všechny informace jsou si v tomto rovnocenné. 18

19 6. Hlavní přínosy práce Reálné opce jsou i v celosvětovém kontextu relativně mladým nástrojem stanovení hodnoty projektů či celých podniků. Jejich aplikace má smysl pouze za předpokladu, že v projektu je zabudovaná flexibilita a tato může být využita, což znamená, že subjekty se pohybují ve volatilním prostředí. Hodnota projektu je pak dána součtem hodnoty vyčíslené klasickými metodami a hodnoty flexibility, kterou klasické metody nedokáží ocenit, protože vycházejí z pevného plánu podniku, jenž má být dodržen. Metodiku reálných opcí je účelné využívat jen tam, kde je přínosná, tj. pouze za předpokladu současného výskytu flexibility a volatility projektu. Není-li tato podmínka splněna, je hodnota flexibility nulová a hodnocení pomocí reálných opcí je limitně rovno výsledkům klasické NPV. 6.1 Normativní model Hlavním přínosem práce je zpřístupnění nového nástroje hodnocení projektů odborné veřejnosti a jeho následná zjednodušení, stejně tak vytvoření normativního modelu pro využívání reálných opcí v podnikohospodářské praxi. Přitom byla stanovena jasná pravidla, jak postupovat, jakým způsobem stanovovat vstupní proměnné i jak interpretovat výstupy. Shrnutí postupu: Identifikace reálných opcí Základní podmínkou aplikace reálných opcí jako podpůrné teorie pro vylepšení stylu řízení, je v první řadě reálné opce identifikovat, a to z hlediska obsažených práv, tj. možnosti flexibility rozhodování. Volatilita prostředí je měřítkem možného využití této flexibility, nevyužitelná flexibilita je pouze drahým luxusem. Opomenuté opce projekt podhodnocují, naopak existence překrývajících se opcí projekty může nadhodnotit proto musí být brána v úvahu podmínka disjunktnosti opčních práv. Třetím nejdůležitějším faktorem rozhodování v hrubém rozsahu je odhad NPV. O reálných opcích má smysl mluvit pouze při současné existenci flexibility (vnitřní faktor) a volatility (vnější faktor). První rychlou klasifikaci projektů je možné udělat podle obr. 2 nebo tabulky 1. 19

20 NPV 1 5 volatilita flexibilita 6 Obr. 2: Rozdělení projektů podle potenciální přínosnosti Projekty, které by bylo možné zahrnout do oblasti 5, mají kladnou NPV, ale ve volatilním okolí nemají zabudovanou flexibilitu, která je pro ně nutná. Naopak projekty, které se nacházejí v oblasti 6 mají zabudovanou flexibilitu v nevolatilním prostředí, což může (ale nemusí) být důvodem záporné NPV. Projekty v oblasti 7 jsou nepřijatelné, neboť u nich nejsou prostředky na vybudování flexibility. Tab. 1: Klasifikace projektů oblast charakteristika další řízení 1,2,3 nejlepší kandidáti investice 4 5 přijatelný projekt s možná zbytečnou flexibilitou je možné na ní (není volatilita) ušetřit a zvýšit NPV zabudovat flexibilitu tím se sice sníží NPV, ale investici to pravděpodobně zlepší postup do dalšího kola rozhodovacího nebo řídícího procesu přesun do 1 přesun do 2 nebo 3 6 zbytečná flexibilita úsporou přesun do 4 nebo 1 7 neinvestovat neinvestovat Všechny tímto předběžným výběrem prošlé projekty budou později dále hodnoceny s přesnou kvantifikací na základě metod hodnocení projektů s flexibilitou. 20

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi pro podnikatelskou praxi Ing. Jan Vlachý, Ph.D. vlachy@atlas.cz Dlouhý, M. a kol. Simulace podnikových procesů Vlachý, J. Řízení finančních rizik Scholleová, H. Hodnota flexibility: Reálné opce Sylabus

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

1.část: Verdikt dějin 17

1.část: Verdikt dějin 17 Úvod 11 Předmluva 13 Nový materiál ve čtvrtém vydání 13 Závěrečné poznámky 14 1.část: Verdikt dějin 17 1. Výnosy akcii a dluhopisů od roku 1802 17 Každý by měl být bohatý" 17 Výnosy finančního trhu od

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Proč nový index? V ČR existuje již několik cenových indexů například index ČSÚ (na transakčních i nabídkových

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC APLIKAČNÍ PROBLÉMY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Hrdý Milan ABSTRAKT Tento příspěvek se zabývá aplikačními problémy hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů jakožto klíčového

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více