Výroční zpráva Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby."

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

2 Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4. Podporované zam stnávání Poradenství Individuální Skupinové 5. Sociální poradenství 6. Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence 7. PC Kurzy rekvalifika ní 8. Volno asové aktivity a. Sout e b. Výzkum 9. Personální zázemí 10. Finan ní zpráva, donáto i 11. Záv r

3 Poslání A Kluby R poskytují odborné poradenství lidem v nep íznivé sociální situaci tak, aby mohli co nejd íve svoji situaci zm nit a za ít vyu ívat p irozených i ve ejných slu eb a ít b ným zp sobem. Nabízíme základní sociální poradenství ur ené v em lidem v tí ivé ivotní situaci, specializované poradenství p i kodlivém u ívání alkoholu a poradenství pro lidi znevýhodn né na trhu práce. Slu by jsou poskytovány v Brn. Cíle Základními cíli na í organizace je: stabilizovat psychický a fyzický (zdravotní) stav u ivatele podporovat zvy ování orientace ve vlastních právech a povinnostech posilovat sob sta nost u ivatel a schopnost vyu ívat ve ejn dostupné slu by a tím p ispívat k jejich sociálnímu za len ní zvy ovat mo nosti zam stnatelnosti u ivatele (vzd lávání, rozvoj komunika ních dovedností, aj.) podporovat osobnostní kvality u ivatele (schopnosti, dovednosti, znalosti, aj.) podporovat aktivitu u ivatele sm rem ke zm n zvy ovat motivaci a sebed v ru u ivatele Principy a) Dodr ování práv u ivatel Ctíme jedine nost ka dého lov ka bez ohledu na jeho p vod, etnickou p íslu nost, mate ský jazyk, v k, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, nábo enské a politické p esv d ení a bez ohledu na to, jak se daný lov k podílí na ivot a chodu celé spole nosti. Respektujeme u ivatele jako rovnocenného partnera se v emi ob anskými právy a povinnostmi, v etn jeho vlastní odpov dnosti za své jednání a chráníme jeho d stojnost a lidská práva. Zachováváme anonymitu u ivatel, pro e jejich osobní údaje nejsou zve ej ovány. Pracovníci jsou povinni zachovávat ml enlivost o skute nostech, které se dozv d li v souvislosti s výkonem své profese a které se vztahují ke klientovi. Této povinnosti je m e zbavit pouze klient sám, nebo jeho zákonný zástupce a to formou písemného prohlá ení. Tímto nejsou dot ena p íslu ná ustanovení trestního ádu a povinnost vypovídat p ed orgány innými v trestním ízení. Podpora u ivatel je zalo ena na hodnotách demokracie a lidských práv a platnou legislativou státu R. b) Individuální p ístup k u ivatel m Respektujeme fakt, e ka dý lov k je jedine ný. Ka dý má odli né pot eby, zájmy, schopnosti a dovednosti. S ohledem na tyto skute nosti volíme individuální p ístup ke ka dému u ivateli, co znamená, e o kone né podob spolupráce rozhoduje sám u ivatel. P i práci s u ivatelem nás zajímá nejen samotná situace, ale i u ivatelovo vnímání, pro ívání a postoj k této situaci. c) Podpora vlastní aktivity u ivatele a jeho rozvoje Pomoz mi, abych si pomohl/a sám/a.

4 Vlastní motivace u ivatele je základním p edpokladem vzájemné spolupráce. Podporujeme u ivatele v aktivním p ístupu k jeho situaci, motivujeme k postupnému p ebírání zodpov dnosti a zapojení se do e ení jeho situace. Nabízíme u ivatel m podporu nejen p i e ení jejich bezprost ední tí ivé ivotní situace, ale i p i zapojování do dal ích oblastí ivota. d) Odbornost a kvalita slu eb Poradenské slu by jsou poskytované odborníky se vzd láním a praxí v sociální oblasti. Poradci mají povinnost se pr b n vzd lávat, a to v rozsahu min. 50h. ro n. Ke zvý ení odbornosti slu eb a zam stnanc je zaji t na pravidelná supervize. Ke zvy ování kvality slu eb p ispívá také pr b né zji ování a vyhodnocování pot eb u ivatel. 2. Poradna Poradenské slu by a slu by následné pé e Stále v t í ást populace je ohro ována návykovými látkami i hazardní hrou, a to a ji bezprost edn i zprost edkovan. Mnoho lidí, kte í experimentují s návykovými látkami, hazardními hrami, jejich rodinní p íslu níci i p átelé hledají pomoc nebo radu jak chránit sebe, své d ti i blízké p ed t mito hrozbami. Pot ebují mít mo nost, obrátit se pro odbornou pomoc, která by byla nízkoprahov koncipována, dozv d t se, jaké jsou mo nosti lé by. Poradenství a slu by následné pé e mohli vyu ít lidé, kte í dosud ádnou odbornou pomoc nevyhledali, i ti, kte í ji absolvovali (úsp n i neúsp n ) jakýkoliv druh lé by. A poradna nabízela poradenství individuální, kdy p ítomni bývali pouze poradce a u ivatel, rodinné, kdy p ítomni bývají poradce, p íbuzní/blízcí a u ivatel, p ípadn jen poradce a p íbuzní/blízcí bez u ivatele a dále poradenství skupinové. Formu spolupráce si volil v dy u ivatel sám. Psychologické ambulantní poradenství bylo ur eno zejména: o o o V em lidem, kte í cht li n co d lat se svou konzumací alkoholu, p íp. jinými omamnými látkami i hazardním hraním V em lidem, jejich okolí na n vyvíjelo nátlak k tomu, aby kontaktovali odbornou pomoc ohledn konzumace alkoholu, p íp. jiných omamných látek i hazardního hraní P íbuzným a blízkým, kte í se obávali o zdraví ohro ených osob Za rok 2006 bylo v rámci A Poradny uskute n no 3457 intervencí Slu by kontaktního centra (KC) KC je ur eno u ivatel m alkoholu, p íp. jiných návykových látek i hazardních her, kte í (z jakéhokoliv d vodu) nevyu ívají ádnou odbornou pomoc a mají v d sledku své závislosti zdravotní a sociální problémy. KC nabízí psychologickou intervenci a poradenství, sociální poradenství i fyzickou pomoc (mo nost vyu ití hygienického za ízení). Slu bu KC mohl u ivatel vyu ít bez p edchozího ohlá ení. P i kontaktu s u ivatelem bývá uskute n n rozhovor a poté spole n sestaven plán dal ího postupu. V p ípad, e A Kluby nemohly zabezpe it slu by vhodné pro daného u ivatele prost ednictvím nabídky vlastních aktivit, bylo u ivateli doporu eno jiné za ízení. U ivatelé KC mohli vyu ívat i jiných slu eb A Poradny.

5 Zaji t ní b né osobní hygieny - u ivatel m KC bylo k dispozici sociální za ízení. Dále je zde prostor vhodný pro odlo ení v cí-spole enská místnost, k dispozici je kuchy ka s varnou konvicí s mo ností p ípravy teplých nápoj i instantních polévek. Pro náv t vu KC nebylo pot eba ádné odborné, léka ské doporu ení, kontaktní práce mohla být v dy anonymní, diskrétní (tzn. bez svolení doty ného nebyly informace získané v rámci poradenství sd lovány ani jeho nejbli ím) a byla poskytována zdarma. Slu ba KC byla dostupná v prostorách organizace A Kluby R, K enová 62a, Brno, 1.patro, Po - tv: , Pá: Abstinence od alkoholu, drog i hazardního hraní nebyla podmínkou pro vyu ití slu eb A Poradny! 3. Anonymní alkoholici - svépomocná skupina Fénix v Brn V Brn ji n kolik let funguje spole enství mu a en, kte í se sna í spole nými silami svépomocí e it a vy e it sv j problém s alkoholem. Mnoho lidí neví, co si mají po pojmem Anonymní alkoholici p edstavit. Pro dal í má tento název punc sekty nebo n jakého tajného spol ení s vlastními podivnými pravidly. Skupiny AA vycházejí ze situace, kdy existuje mnoho lidí, kte í tu í, e jejich zacházení s alkoholem u dávno není zdravé. P esto, z mnoha pochopitelných d vod, necht jí nav tívit odborníka. Na tzv. mítink mohl p ijít kdokoli, kdo m l zájem.setkání byla proto otev ena v em, kdo m li zájem, jsou bezplatná a probíhala ka dé pond lí v 17.30, st edu v a pátek v Více informací je na adrese: 4. Podporované zam stnávání Práce hraje v ivot lov ka významnou roli, je d le itou sou ástí jeho sebeur ení, umo uje mu zapojit se do ivota spole nosti, získat finan ní zdroje pro seberealizaci. Ztráta zam stnání proto m e mít, pokud se jedná o dlouhodobý stav velký vliv na psychiku lov ka. Dlouhodobá nezam stnanost znamená vy azení z pracovního procesu, a tento fakt sebou p iná í adu problém jako ztrátu pracovních návyk a kvalifikace, sociální izolaci. D sledkem nezam stnanosti bývá ztráta sebed v ry, ztráta smyslu ka dodenní innosti, konflikty v b ném sociálním styku, zhor ení du evního a t lesného zdraví. K následk m dlouhodobé nezam stnanosti pro jedince pat í zejména sní ení ivotní úrovn, r st nap tí v jeho rodin a v ostatních interpersonálních vztazích, deprese, ztráta motivace a pocit bezmocnosti. Lidé znevýhodn ni na trhu práce pot ebují asto specifickou formu podpory p i za le ování do spole nosti. Vycházíme ze zku eností, kdy se tito lidé kv li r zným znevýhodn ní a s tím spojenými psychickými obtí emi, asto nedostate n orientují na otev eném pracovním trhu, mají nejasnou p edstavu o tom, jak a kde, efektivn pracovní nabídky hledat. astým problémem pro n byla zejména tvorba ivotopisu, motiva ního dopisu i forma vhodného a efektivního oslovení zam stnavatele.

6 Kancelá a kontaktní místnost s mo ností vyu ití internetu slou ila také jako místo setkání lidí, kte í jsou asto na základ svého znevýhodn ní sociáln izolovaní. V prostorách kancelá e se tak tito u ivatelé mohli setkat s lidmi, kte í s nimi sdílí podobné problémy a zku enosti. Program individuální podpory. Individuální poradenství je specifické tím, e respektuje jedine nost ka dého lov ka a sna í se u ivateli pomáhat utvá et p edstavy o vhodném rozvíjení a realizaci vlastních schopností, p i em je kladen d raz na klientova p ání, dovednosti a zájmy. Tyto slu by zahrnovaly orientaci v nabídce volných pracovních míst, mo nost telefonického oslovení zam stnavatele p ímo z A Klub, asistenci - doprovod k zam stnavateli, i p ípravu na výb rovém ízení. Byla také poskytována pomoc a podpora p i e ení neobvyklých a nových situací. Podstatnou sou ástí individuálního poradenství je tzv. Individuální plán. Individuální plán byl sestavován v dy za spolupráce dvou subjekt. Jednak sociálního pracovníka a samotného u ivatele. Formou konsensuální spolupráce, provád né zejména formou rozhovoru, tak byla zmapována tzv. sou asná situace u ivatele, p i em byly stanoveny hlavní cíle sm ující k zlep ení daného stavu a situace, ve které se u ivatel nacházel. Dále byly vypracovány konkrétní cíle a úkoly, které si po konzultaci se sociálním pracovníkem vyty il sám u ivatel. Slu by byly zam eny p edev ím na rozvoj samostatnosti u ivatele. stran. D le itým aspektem p i práci s u ivatelem byl tzv. aktivní p ístup a to obou zú astn ných Program skupinové podpory Skupinovou prací jsme navázali na tradici z minulého roku na tzv. Job Kluby. Na podzim se tyto Job Kluby transformovaly v tzv. Podp rnou skupinu lidí hledajících práci. Podstatou skupinových setkání podp rné skupiny bylo vzájemné setkávání a poznávání lidí, které spole n spojuje zájem o problematiku zam stnanosti a hledání práce. Lidé, kte í se potýkali s nezam stnaností na trhu práce, nebo cht li svoji práci zm nit. V Job Klubech bylo náplní praktické prozkoumávání rolí "uchaze /zájemce" a "personalista". Mottem bylo: "Jak usp t a neztratit/najít sám sebe". D raz byl kladen na rozvoj osobnostních vlastností, asertivity a rozbor otázek vyskytujících se na pracovních pohovorech. Skupinová setkání byla otev ena i iroké ve ejnosti z ad nezam stnaných i zam stnaných osob. S ú astníky byly probírány zp soby jednání se zam stnavatelem na základ jejich vlastních mo ností a p ání. Podporována byla introjekce, explorace, a reflexe, za pou ití metod jako jsou brainstorming, dramatizace, nácvik modelových situací, psychohry, aj. Za rok 2006 bylo v rámci Podporovaného zam stnání uskute n no celkem 2879 intervencí. 5. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Posláním sociálního poradenství bylo pomoci lidem udr et si nebo znovu nabýt své místo ve svém p irozeném prost edí. Sociální poradenství zahrnovalo: Poskytnutí informací nutných k e ení nep íznivé sociální situace (nap. bydlení, dluhy, zdraví, aj.) Poskytnutí informací o mo nostech vyu ívání b n dostupných zdroj Poskytnutí informací o mo nostech jiných sociálních slu eb i jiných formách pomoci

7 Cíle sociálního poradenství: sní ení sociálního a zdravotního rizika prost ednictvím poskytování komplexních informací, rad a dal í pomoci poskytnout lidem podporu p i e ení jeho problémové situace nabídnout r zné mo nosti e ení problému nebo ivotní situace a pomoci tyto mo nosti realizovat informování o mo nostech vyu ití vhodných sociálních slu eb je-li to mo né, navázání kontaktu s rodinou u ivatele a její zapojení do spolupráce p i e ení u ivatelových problém Snahy sociálního poradenství sm ovaly k rozvoji stávající sob sta nosti u ivatel, obnovení nebo zachování p vodního ivotního stylu p ed ocitnutím v tí ivé ivotní situaci. Sou ástí je rovn rozvíjení schopností u ivatel slu eb - podpora vést samostatný ivot, sní ení sociálních a zdravotních rizik, která souvisejí se zp sobem ivota u ivatele. Sociální slu by byly zam eny p edev ím na boj se sociálním vylou ením, podporu v celo ivotním u ení, harmonizaci rodinných vztah, rozvoj kongruentní komunikace, rozvoj u ení, adaptace. 6. Pomoc v krizi Krizová intervence Vzhledem k akutnosti a záva nosti stav n kterých klient byla v rámci poradny rovn v mnoha p ípadech poskytována krizová intervence, jejím ádoucím výsledkem je posílení klientovy schopnosti e it náro nou situaci, a to bu na základ strategií v minulosti osv d ených, nebo na základ postup nových. Sou asn by m lo dojít ke zvý ení klientova sebehodnocení a ke zmírn ní nep íjemného emo ního doprovodu krize (stav úzkosti, deprese, agresivity). Linka d v ry tel.: Pro konzultaci i hledání mo ných e ení svých obtí ných ivotních situací mohli klienti vyu ít linky d v ry. Linka d v ry A Klub není vymezena pro ur ité oblasti problém, tudí okruh konzultovaných otázek byl zna n iroký, zejména se jednalo o následující témata: problematika návykových látek, rodinné vztahy a nev ra, domácí násilí, týrání, poruchy p íjmu potravy, dluhy, zdravotní problémy. Smyslem linky d v ry je poskytnout bezpe ný prostor, jen i svou anonymitou usnad uje ventilaci obtí ných situací klient. Dále posílit klientovy kompetence ke zvládnutí krize, podpo it a rovn akceptovat klienta. V mnoha p ípadech byl klient m doporu ován dal í kontakt s odborníky, nej ast ji psychology a psychiatry. N kte í klienti volali na linku d v ry opakovan, jiní jednorázov. Internetová poradna V roce 2006 byla nov z ízena Internetová poradna. IP je poradenská slu ba ur ená lidem, kte í se dostali do situace, pro její e ení vyhledávají pomoc odborník prost ednictvím internetu a sou asn necht jí i nemohou komunikovat s odborníky jiným zp sobem. Na na i IP se mohl obrátit kdokoliv, kdo pot eboval pomoc v oblasti sociálních slu eb, zejména pak v oblastech týkajících se na ich aktivit. Poradna nabízela bu p ímou odpov nebo p edala kontakty na jiné relevantní instituce. Slu ba byla poskytována zdarma.

8 Pro pomoc v krizi bylo uskute n no za rok 2006 celkem 774 intervencí. 7. PC u ebna s pevným p ipojením k internetu U ivatelé na ich slu eb mají mo nost vyu ívat PC u ebnu, tedy PC a internet za ú elem e ení své nep íznivé ivotní situace, stejn tak jako i frekventanti na ich PC kurz mají mo nost sem docházet a procvi ovat si své znalosti p i práci s PC. PC u ebna 8. Rekvalifika ní (akreditované) PC Kurzy PC Kurzy byly ur eny p edev ím pro za áte níky, kte í jsou mén znalí, i zcela neznalí ovládání PC a p íslu ných program. Dále pak u ivatel m, kte í základy ovládají, ale dlouhodob nep i li do styku s IT (nap.lidé po výkonu trestu, eny po mate ské dovolené, lidé bez domova). Jednotlivé lekce byly zam eny na rozvoj základ práce s po íta em, práce s Internetem, em, práce v programu MS Word a základ práce s programem MS Excel. V PC Kurzech byl d raz kladen p edev ím na rozvoj po íta ové gramotnosti, s ím je druhotn spojen i rozvoj zdravého sebehodnocení a posílení motivace jedince pro vlastní rozvoj. Kurzy jsme nabízeli ve 2 variantách, ob varianty jsou akreditované M MT, a tudí mají charakter rekvalifikace: hodin hodin Jednotlivé skupiny byly rozd leny dle úrovn pokro ilosti: Za áte níci - pro ty, kte í s po íta em nikdy nepracovali. (MS Word, základy internetu, e- mail) "Maskovaní za áte níci" - pro ty, kte í rádi za ínají a neradi zapomínají. (MS Word, Internet, ) Mírn pokro ilí - pro ty, kte í by pot ebovali oprá it a o ivit dosavadní znalosti. (MS Word, Excel, Internet, , roz i ující znalosti)

9 V rámci PC kurz bylo za rok 2006 podpo eno 103 u ivatel. 9. Volno asové aktivity a) Sout e Jako ka dý rok i letos jsme organizovali v rámci svých primárn preventivních aktivit sout e pro d ti. Sout byla i letos rozd lena do dvou ástí: Sv t kolem nás - ást literární & výtvarná Slavíci ve kolní lavici ást hudební p vecká V roce 2006 prob hl ji t ináctý ro ník sout e Sv t kolem nás a sedmý ro ník Slavík. Sout e se letos zú astnilo celkem 2304 d tí z celé R. b) Výzkum A Kluby R realizují ka doro n anketní, anonymní pr zkum zneu ívání návykových látek v Brn. Cílem pr zkumu bylo zjistit stav zneu ívání návykových látek na základních a st edních kolách v Brn a blízkém okolí; ur it, s jakými drogami se áci nej ast ji setkávají, které drogy jsou nej ast ji drogami inicia ními (nástupovými), v jakém v ku u jednotlivých skupin dochází k prvnímu kontaktu s drogou a zda a v jaké mí e v u ívání návykových látek respondenti pokra ují. Tato zji t ní pomáhají p i koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu. (nap. zam ení na primární, sekundární, terciární prevenci, ir í spolupráce s rodinami atp.). Výsledky pr zkum jsou ve ejn dostupné na adrese

10 Reflexe u ivatel - p íb h s dobrým koncem P esto, e jsem se cítila vzhledem ke své dlouhodobé nezam stnanosti psychicky na dn a dá se íci, e u jsem na v e rezignovala a p estala v it, e mi je t m e n co nebo n kdo pomoci, sebrala jsem v sob zbytek svých sil a nav tívila tuto organizaci. A koliv jsem byla v té dob plná skepse, negativismu a ned v ivosti, brzy jsem se p esv d ila, e není d vod lámat h l nad vlastním osudem Prvním zásadním krokem byla mo nost vyu ít slu eb Agentury podporovaného zam stnávání v podob individuálních konzultací, kde mi byly poskytovány informace o volných pracovních místech pro mne vhodných s ohledem k dosa enému vzd lání, ale p edev ím s ohledem k mým vlastním p edstavám o smysluplném profesním uplatn ní. Byla mi nabídnuta mnohá praktická a realistická doporu ení, jak si poradit se vzniklou ivotní situací, jak plánovat kroky vedoucí k získání nového zam stnání. A Kluby mi pomohly stanovit si cíle a úkoly sm ující ke zlep ení mé d ív j í situace, má poradkyn mne dokázala povzbudit, emo n podpo it, nau ila m myslet pozitivn ji ne p edtím, motivovala m ke zm n, k aktivn j ímu p ístupu a k samostatnosti. Druhým zásadním krokem byla mo nost zú astnit se PC kurz. Najednou jsem si zvykala na nový denní re im, kdy bylo zapot ebí pravideln vstávat, docházet na kurz a plnit si své povinnosti spo ívající p edev ím ve vypracování zadaných úkol. Zjistila jsem, e m práce na PC baví a chmurné my lenky za aly pomalu ustupovat.... T etím zásadním krokem byla mo nost zú astnit se skupinových aktivit v Job klubu, vhodná p íle itost k tomu setkat se s ostatními lidmi, kte í prochází podobnými ivotními zku enostmi a o n jsme se mohli navzájem pod lit a diskutovat o nich. Pomáhalo mi to dostat se z té ubíjející sociální izolace. A nyní k sou asnosti. Po p l roce intenzivní spolupráce s A Kluby se mi poda ilo najít zam stnání, v n m sklízím ovoce v podob získaných schopností, znalostí, v domostí a dovedností, kterých jsem dosáhla p edev ím p i absolvování PC kurz. Jsem p esv d ena, e bez pomoci této organizace bych danou pozici v bec nezvládala. Tenkrát, je t p ed náv t vou A Klub mi chyb la motivace, nevyvíjela jsem pat i nou aktivitu pot ebnou k vlastnímu osobnostnímu rozvoji, r stu a seberealizaci, propadala jsem stav m beznad je. V neposlední ad mi samoz ejm chyb ly dávno zapomenuté pracovní návyky. To v e jsem znovu získala p i pravidelných náv t vách v A Klubech. Tomu p ikládám významnou roli. ivot se mi zm nil o 180 stup. Dnes se cítím v ivot u ite ná, pot ebná pro svého zam stnavatele, a dokonce jsem získala více sebed v ry, lep ího sebehodnocení a sebeúcty. Byl to pro m ten nejsmyslupln ji vypln ný p lrok v období nezam stnanosti. V em vám ze srdce d kuji. 10. Personální zázemí Martin Klí - vedoucí Mgr. Tereza Nováková DiS. - psycholog, sociální pracovník Bc. Radim Janík - sociální pracovník, sociální pedagog Bc. et Bc. Veronika urá ová, - sociální pracovník, sociální pedagog Sle na Monika Externí spolupracovníci Gabriela enková - ekonomka

11 Ing. Milan Hyn t - PC lektor Mgr. Eva Klva ová - PC lektor Odborná garance a supervize: prim. MUDr. Kv toslava Vrbová (Psychiatrická lé ebna ernovice) Správní rada: Mgr. V ra Nováková, Petr Jana ík, Roman Dresler Rádi bychom pod kovali v em dobrovolník m, za jejich ochotu a spolehlivost p i spolupodílení se na na í innosti. Bez nich by se ada slu eb neobe la a proto velký DÍK pat í zejména: Radce Vojtkové Jan Hetmánkové Josefu T ovi Han Sta kové Jan Barto ové Nadie El Sabbaghové a Monice Fixové Radka a Pepa

12 10. Finan ní zpráva za rok 2006 P íjmy: OSP JMK O MT JMK OZ MMB OSP MMB O MT MMB M MT R ÚM idenice Sponzo i Granty EU Vlastní zdroje P íjmy celkem K K K K K K K K K K K Výdaje: Mzdy a odvody z mezd Nákup materiálu Drobný hmotný majetek Nákup slu eb Ostatní náklady Výdaje celkem K K K K K K

13 Moc d kujeme v em, kte í nás v roce 2006 podpo ili : M MT Krajský ú ad Jihomoravského kraje: Odbor kolství, Odbor sociálních v cí, Odbor sociálních v cí. Magistrát m sta Brna: Odbor zdravotnictví, Odbor sociální pé e,odbor sociální pé e, Odbor sociální pé e, Odbor kolství, mláde e a t lovýchovy M stské ásti: ÚM Brno st ed, ÚM Brno idenice Evropská Unie: EU ESF projekt - Rozvoj klí ových kompetencí Soukromé spole nosti: Jihomoravská plynárenská, a.s. Natura s.r.o. ATLANTIS, spol. s r. o.

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více