Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)"

Transkript

1 Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu (Pomocný materiál) Jaroslav Brada, 2010

2

3 Základy oceňování evropských opcí na akcie 3 Obsah I. Stručný přehled opcí a jejich terminologie II. Teorie oceňování opcí II.1. TERMINOLOGIE A POUŽITÉ ZNAČENÍ 11 II.2. BINOMICKÝ MODEL OCEŇOVÁNÍ OPCÍ 14 II.2.1. JEDNOPERIODICKÝ BINOMICKÝ MODEL 14 II.2.2. MULTIPERIODICKÝ BINOMICKÝ MODEL 17 II.3. RANDOM WALK 20 II.4. BLACK-SCHOLESŮV MODEL OCEŇOVÁNÍ EVROPSKÉ CALL OPCE 23 II.4.1. MODEL POHYBU CENY PODKLADOVÉ AKCIE 23 II.4.2. VOLBA (VÝPOČET) PARAMETRŮ u, d A p 26 II.4.3. LIMITNÍ PŘECHODY 29 II.5. DODATKY 36 II.5.1. PUT-CALL PARITY 36 II.5.2. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA BLACK-SCHOLESOVA VZORCE PRO OCENĚNÍ EVROPSKÝCH OPCÍ 37 II.5.3. OCEŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH OPCÍ NA AKCII VYPLÁCEJÍCÍ DIVIDENDY 38 II.5.5. STARŠÍ ČESKÁ TERMINOLOGIE V OBLASTI TERMÍNOVÝCH OBCHODŮ 41 III. Literatura

4 4

5 Základy oceňování evropských opcí na akcie 5 I. Stručný přehled opcí a jejich terminologie Opce je právo (ne povinnost!) koupit nebo 1) prodat určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu během (před) stanoveným dnem vypršení opce. Přehled základních typů opčních kontraktů SPOTOVÝ INSTRUMENT komodity akcie dluhopisy depozita (úvěry) futures FRA měnový kurz (měny) futures na velikost úrody (neexistuje) (neexistuje) "index katastrof" OPČNÍ KONTRAKT commodity options kovy (měď, zlato), ropa, zemní plyn, el. energie, čpavek, obilí, lněné semeno, rýže, sojové maso, pomerančový džus, mražené vepřové, živá prasata stock options opce obvykle na 100 ks akcií vysoce bonitních firem obchodovaných na hlavních trzích burzy bond options opce na vládní dluhopisy (či dluhopisy, které mají charakter vládních dluhopisů - municipální dluhopisy) "deposits" options opce obvykle na 3měsíční vklad uskutečněný v budoucnu za předem pevně dohodnutou sazbu euro-("currency") options opce obvykle na 3měsíční vklad uskutečněný v budoucnu za předem pevně dohodnutou sazbu v cizí měně FRA interest rate futures option opce, jejíž podkladovým předmětem je stejný futures na FRA currency options opce, které dává možnost vyměnit v předem dohodnutém kurzu určité množství jedné měny (zpravidla měny domácí) za měnu zahraniční corn yield insurance options je opce na futures, jehož předmětem je uzavření futures na výnos obilí z jednoho akru (CBOT) index option opce jehíž předmětem obchodu je obvykle 100 násobek velikosti příslušného (zpravidla akciového) burzovního indexu options on yield curve (či něco jiného) spread futures opce, jejímž podkladovým instrumentejm je futures na spread úrokových měr, kde je předmětem obchodu určitý násobek rozdílu mezi krátkodobou a dlouhodobou úrokovou sazbou v ekonomice Opce na index katastrof opce, jejímž podkladovým aktivem je násobek velikosti indexu ztrát vzniklých z pojistných událostí (CBOT) SWAP Option Futures Zpravidla nestandardizované, obchodované na OTC trzích. Poznámky: "deposits" a bond options bývají nazývány rovněž interest rate options (opce na úrokovou míru), "euro-("currency") a currency options bývají nazývány i pouze currency options (měnovými opcemi). 1) Neznamená to, že s opcí je spojeno právo koupit a současně právo prodat. S opcí je spojeno pouze jedno z těchto práv!

6 6 Poznámka: Opět si povšimněme, že je řeč o podkladovém aktivu. V případě, že jde například o opci na burzovní index, je burzovní index tím, co je v angličtině nazýváno underlying, zatímco pokladovým aktivem underlying asset je peněžní částka odvozená od velikosti burzovního indexu! Podobně je tomu u exotičtějších předmětů typu měnové kurzy, úrokové sazby, futures, swapy či opce. Angličtina pro námi zavedený pojem "podkladové aktivum" používá používá termín securities 2), což by správně do češtiny mělo být překládáno pojmem jistoty, nicméně česká literatura - ke škodě odborné veřejnosti - tento pojem ve finanční oblasti vůbec nepoužívá. Terminologická poznámka: Anglické slovo option (pl. options) je do současné češtiny standardně překládáno slovem opce, jehož budeme používat nadále. Jako synonyma pojmu opce používáme též opční kontrakt. V textu se budeme přidržovat mezinárodně rozšířené anglické terminologie, neboť moderní česká není dosud zcela ustálena a ani používání archaické terminologie z dob před druhou světovou válkou není příliš vhodné kvůli určitým významovým posunům mezi tím, co bylo s některými pojmy spojováno kdysi a co je s nimi spojováno dnes. Za příslušným anglickým kurzívou uvedeme v hranatých závorkách výraz či výrazy, kterými bývá pojem předkládán do češtiny. Rovněž dále se budeme částečně této české terminologie přidržovat. Option holder [držitel opce, majitel opce, kupující (opce)] je ekonomický subjekt, který vlastní opci (ekvivalentně: má opční právo, je oprávněnou stranou v opčním kontraktu). Option writer [vypisovatel opce, prodávající (opce)] je ekonomický subjekt, který opci vypsal (ekvivalentně: je povinným z opčního kontraktu, je stranou, která je opčním kontraktem zavázána k plnění). Exercise price (též strike price) [realizační cena] je cena, za kterou má držitel opce právo prodat (koupit) podkladový instrument. Tuto cenu si určuje vypisovatel opce Poznámka: Nezaměňujme exercise price s cenou opce (premium)!. Standard specification [specifikace kontraktu] je přesný popis toho, co je jeho předmětem opčního kontraktu (opce). Type option [typ opce] Call option je opce, která dává majiteli právo koupit za předem stanovenou cenu podkladový instrument. Put option je opce, která dává majiteli právo prodat za předem stanovenou cenu podkladový instrument. Exercise [realizace] je situace, kdy majitel uplatní práva daná mu opčním kotraktem u vypisovatele tohoto opčního kontraktu. Např. Majitel kupní opce na akcii si přeje tuto akcii obdržet za předem stanovenou cenu, majitel prodejní opce na 5000 uncí zlata si přeje toto množství zlata za předem danou strike price prodat a pod. 3). Uncovered option [nezajištěná opce] je opce na podkladový instrument, který vypisovatel opce nemá ve svém vlastnictví. (O uncovered 2) 3) Securities do sebe zahrnují rovněž všechny typy cenných papírů. Pokud je opce dohodnutá přímo mezi dvěma obchodními stranami, pak musí majitel opce informovat vypisovatele opce o tom, že chce opci realizovat. Tato realizace např. v případě komoditních trhů znamená, že např. majitel kupní opce chce komoditu za cenu dohodnutou v kontraktu koupit. Pokud je opce obchodovaná prostřednictvím veřejných trhů, potom majitel opce musí informovat (obvykle prostřednictvím svého brokera) zúčtovací centrum o skutečnosti, že chce realizovat opci.

7 Základy oceňování evropských opcí na akcie 7 option se hovoří především v případě opcí akcie a obligace. Svým charakterem jsou vždy nezajištěné například opce na burzovní index.) Option premium [opční prémie, cena opce, tržní cena opce] je částka, za kterou je opce obchodována na trhu (ať organizovaném nebo neorganizovaném). Poznámka: Připomeňme, že velikost tržní ceny opce závisí na realizační ceně opčního kontraktu. Podle toho, zda jsou nebo nejsou obce obchodovány formou organizovaných obchodů, tj. obchodovány na termínových (opčních) burzách, klasifikujeme opce na: a) Opce obchodovatelné na termínových burzách a b) opce obchodovatelné pouze na Over The Counter trzích, tj. obchodovatelné výhradně na mimoburzovních trzích. Pro účel našeho výkladu se omezme na opce obchodované na burzách, neboť opční kontrakty zde obchodované jsou nejen vysoce standardizované a "do určité míry" jsou si "podobné" i na různých opčních burzách, ale tyto standardizované kontrakty jsou i jakýmsi univerzálním "paradigmatem", kterým se inspirují vypisovatelé nejrůznějších nestandardních opcí. Tyto nestandardní opce jsou pochopitelně obchodovány pouze individuálně mezi vypisovatelem a kupujícím opce. Chceme-li tedy vědět, co je to opce, musíme se podívat, jak je opce na kapitálovém trhu vymezena. Toto vymezení se provádí prostřednictvím tzv. specifikace opčního kontraktu. Specifikace opčního kontraktu není ničím jiným, nežli přesným písemným popisem toho, co to vlastně je konkrétní opční kontrakt. V praktickém životě bývá specifikace opčního kontraktu poměrně rozsáhlý text (od několika stran, až do několika desítek a stovek stran formátu A4), jenž exaktním šroubovaným právnickým jazykem přináší investorovi informace, které specifikují kontrakt a právně zabezpečují případnou vynutitelnost jeho plnění. Jsou-li opce veřejně obchodovatelné na kapitálových trzích, potom pro účely informování investora a pro potřeby praktického investování bývají z těchto specifikací pořizovány, jakési kratičké "výtahy" (obvykle kratší nežli jedna stránka formátu A4), které obsahují "vše podstatné". Níže si ukážeme, jak je opce specifikací opčního kontraktu vymezena a vysvětlíme si, co konkrétní pojmy znamenají. Obsah specifikace opčních kontraktů Každý opční kontrakt obsahuje mj. následující údaje: Exchange Jméno burzy, na níž je opce obchodována. Např. NYSE, CBOE, LIFFE a pod.. Každá burza obchoduje výhradně svoje vlastní opční kontrakty! Style option (též Exercise style option) styl opce, ale lze se setkat i s termínem: typ opce] je způsob, jakým může být opce uplatněna: American-style option [americká opce, opce amerického typu] je opce, která může být uplatněna kdykoliv před datem vypršení. European-style option [evropská opce, opce evropského typu] je opce, která může být uplatněna pouze během předem specifikované doby přede dnem vypršení opce. Capped option je opce, která bude automaticky (tj. nezávisle na vůli vypisovatele nebo majitele) uplatněna, jestliže opční burza rozhodne, že cena podkladového aktiva dosáhla předem stanovené cap price dané opce. Jinak může být capped option uplatněna výhradně jako opce evropského typu. Description [popis kontraktu, popis předmětu kontraktu] Popis, který vymezuje jaký je podkladový instrument opčního kontraktu a udává způsob, jakým se stanoví množství předmětu plnění!.

8 8 a) opce na akcie a obligace Předmětem plnění kontraktu bývá obvykle dodání (odebrání) 100 ks určité akcie. V případě obligací jde o dodání (odebrání) určitého typu obligací 4) v určité nominální částce. b) opce na burzovní index Předmět plnění opčního kontraktu bývá 5) dán součinem (m. I), kde m je pevně daný multiplikátor a I je velikost podkladového burzovního indexu. Například: 100 USD. velikost burzovního indexu S&P 500. c) opce na měnu (měnový kurz) 6) Rozlišme dva případy, a sice 1. Opční kontrakt je denominován v domácí měně Předmětem opčního kontraktu je prodat (koupit) podkladovou cizí měnu (koš měn ECU) za měnu domácí za daný měnový kurz, tj. exercise price = exchange rate (měnový kurz). 2. Opční kontrakt je denominován v cizí měně (crooss-rate foreign currency options) d) opce na úrokovou míru Podkladovým aktivem je obvykle částka odvozená od výnosu do doby splatnosti (tj. od míry výnosnosti) státních dluhopisů (v USA Treasury notes a Treasury bonds). Předmětem jednoho opčního kontraktu je částka ve výši (m. M), kde m je pevně stanovený multiplikátor a M je výnos do doby splatnosti odpovídajících státních dluhopisů. Například: Na NYSE pro T-bonds 100 USD. relativní výnos do doby splatnosti u kontraktu (tj. nejde o výnos do doby splatnosti vyjádřený v procentech). U podkladového instrumentu v krátkodobých dluhopisech, tj. u dluhopisů s dobou splatnosti kratší nežli 1 rok, které jsou emitovány jako diskontované dluhopisy, se obvykle přemětem kontraktu rozumí: diskontní míra (v relativním vyjádření). 10 USD. Unit of trading (též contract size) [nejmenší obchodovatelná jednotka, obchodovaný lot] je nejmenší množství podkladového instrumentu, na který lze vypsat opci. Velikost obchodovaného lotu je vymezena specifikací opčního kontraktu. (V našem přehledu jsme implicitně tuto kategorii zahrnuli do popisu kontraktu.) Premium quotation [způsob kótování ceny] je vymezení, způsobu, jakým se při obchodování (a v důsledku toho i v kurzovním lístku) uvádí tržní cena (opční prémie). Například na burzách v USA je obvyklé uvádět tržní cenu ve zlomcích, tedy a, c 3c a pod. V tomto oddíle specifikace kontraktu je uveden nejmenší minimální krok kotace. Např.: 1/16 či 1/8, může být uveden i v %, nebo jako číslo %. c) opce na měnu (měnový kurz) Například: Na NYSE se uvádí obvykle v centech (0.01 USD) podkladového aktiva pro všechny měny, s výjimkou FRF, kde je USD a JPY USD, tj. opce denominovaná (= vydávaná) domácí měně (USD) znějící na GBP s exercise price 125, znamená, že majitel opce má právo nakoupit (prodat) 1 GBP za 1,25 USD. Expiration date [datum vypršení, den vypršení] je vymezení data, jehož nastátím už nelze uplatnit práva z opce vyplývající. Vymezení nebývá obvykle dané fyzickým datem ( ), ale vymezeními typu "třetí středa v měsíci lednu příslušného roku", "sobota bezprostředně následující po třetím pátku v měsíci vypršení (expiration month)" a pod.. 4) Jde například o státní dluhopisy s dobou splatnosti 5-8 let, přičemž roční výnos do doby splatnosti takto dodaných státních dluhopisů musí být minimální 8 %. 5) Teoreticky by bylo správným dodávat vějíř akcií, ze kterých jsou burzovní indexy počítány, ale patrně žádná burza takovýto způsob plnění neumožňuje, a dovoluje pouze plnění v penězích. 6) Měnový kurz je cena jedné jednotky cizíí měny vyjádřena v domácí měně.

9 Základy oceňování evropských opcí na akcie 9 Zisk z jednotlivých pozic u opčních kontraktů Pozice Typ opce Popis pozice účastníka v opčním kontraktu Držitel pozice v opčním kontraktu je vůči zisku ztrátě CALL Účastník obchodu koupil kupní opci. Neomezen. Omezen, neboť jeho ztráta je nejvýše rovna zaplacené opční prémii. LONG PUT Účastník obchodu koupil prodejní opci. Slabě omezen, neboť jeho zisk je nejvýše: "TC podkladového aktiva - zaplacená opční prémie". Omezen, neboť jeho ztráta je nejvýše rovna zaplacené opční prémii. CALL Účastník obchodu vypsal kupní opci. Omezen, neboť jeho zisk je maximálně roven přijaté opční prémii. Neomezen. SHORT PUT Účastník obchodu vypsal prodejní opci. Omezen, neboť jeho zisk je maximálně roven obdržené opční prémii. Slabě omezen, neboť jeho ztráta je rovna nejvýše: "přijatá opční prémie - TC podkladového instrumentu". Legenda k obrázkům: TC je tržní cena podkladového aktiva (v případě obcí obchodovaných na burzách je zde settlement price). 5 je velikost opční prémie Position limits jsou limity, které určují, jaký maximální počet opčních kontraktů daného typu (typu call, či put) smí být maximálně současně otevřen. Dokonce je možné, aby pro každý typ účastníka (velké penzijní fondy, banky) byl tento počet odlišný. Například na NYSE to bývá nejvýše kontraktů na akcii. Trading hours mají smysl pouze na burzách s kontinuální kotací a označují, kdy v průběhu dne je daná opce obchodována. Exercise settlement price je podrobnější určení ceny, za kterou se bude vypořádávat opční kontrakt. (Podrobněji viz. téma Určení vypořádací ceny.) Exercise settlement time je vyznačení obchodního dne do kdy bude provedeno dodání podkladového instrumentu (např. v čase T+3, kde T je exercise date).

10 10 Strike price interval [interval nastavení realizační ceny] je vymezení, o kolik se nejvýše může odlišovat realizační cena opce (= tzv. strike price) na nějaký podkladový instrument od současné tržní "velikosti" podkladového instrumentu (např. od hodnoty burzovního indexu, nebo od tržní ceny akcie) v okamžiku vypsání opce, tj. jde o podrobnější vymezení toho jak vysoko nebo nízko může být na opční burze nastavena realizační cena opce. Rozpětí bývají vymezována podílem (v %) z velikosti podkladového instrumentu, tj. například: a) opce na akcie a obligace Např. maximálně ± 2.5 % z aktuální tržní ceny akcie nebo obligace. b) opce na burzovní index Rozpětí bývá obvykle dáno procentem z aktuální tržní ceny podkladového burzovního indexu. Např. maximálně ± 5 % z aktuální velikosti burzovního indexu, na který se obchodují opce a maximálně ± 2,5 % za poslední 2 měsíce. Opce na futures [angl. Option on futures, futures option] Jde o poněkud "netradičnější" typ opce (nicméně tento typ opce je obchodován na opčních a termínových burzách), a proto jej zmiňujeme samostatně. Opce na futures je zavazuje subjekty v kontraktu, vstoupit v budoucnu do futures kontraktu takto: Pozice v opčních kontraktech na futures Vypisovatel opce má Majitel (= držitel) opce má Call option (kupní opce) POVINNOST zaujmout ve futures kontraktu pozici SHORT vyžádá-li si to majitel opce PRÁVO zaujmout ve futures kontraktu pozici LONG Put option (prodejní opce) POVINNOST zaujmout ve futures kontraktu pozici LONG vyžádá-li si to majitel opce PRÁVO zaujmout ve futures kontraktu pozici SHORT Důležitá poznámka: Podkladovým instrumentem tohoto kontraktu není dodávka podkladového instrumentu (tedy majitel opce nemá právo na dodávku podkladového instrumentu), ale uzavření futures kontraktu na tento podkladový instrument.

11 Základy oceňování evropských opcí na akcie 11 II. Teorie oceňování opcí Cílem je ukázat způsob, jak souvisí ocenění evropských opcí pomocí multinomického modelu s modelem Black-Scholesovým. Ocenění opcí bude demonstrováno na ocenění evropské opce na akcii, která nevyplácí dividendy. II.1. TERMINOLOGIE A POUŽITÉ ZNAČENÍ Terminologie: Premium - (též option premium, opční prémie) je cena opce 7). Exercise day - (též den splatnosti) je období (obvykle 1-2 dny nebo třeba i jenom 15 minut před koncem obchodního dne na burze), kdy může majitel evropské opce tuto opci uplatnit, tj. kdy může požadovat plnění dané specifikací opce. Expiration day - je den, jehož nastáním zaniká možnost uplatnit práva vyplývajících majiteli opce z jejího držení. Settlement day - (někdy též exercise day) je den, kdy dochází k vypořádání nároků vyplývajících z uplatněné opce. Exercise price - (též bazická cena) je cena, za kterou lze požadovat plnění vyplývající z opce. Poznámka: Terminologie používána v oblasti "opcí" velmi kolísá, a ani v češtině není dosud terminologie ustálena. Historickou českou terminologii takřka dnes již nelze použít. Označme: X je exercise price, tj. cena, za níž má držitel opce právo akcii v časovém okamžiku 1 nakoupit. C(c) je současná tržní cena kupní opce evropského (amerického) typu. P(p) je současná tržní cena prodejní opce evropského (amerického) typu. S 0 je současná (= spotová) tržní cena podkladové akcie. S T je termínová (tj. nyní neznámá) cena podkladové akcie v okamžiku realizace (exercise date) opce. V situaci, kdy platí níže uvedená možnost říkáme, že (viz. vpravo) kupní opce je prodejní opce je X < S 0, (X - S 0 < 0) in the money out of the money (mimo peníze) X > S 0, (X - S 0 > 0) out of the money in the money (v penězích) X = S 0, (X - S 0 = 0) at the money at the money (na penězích) Poznámka: Je-li opce "in the money", pak je to vždy výhoda pro majitele opce. Lze-li opci uplatnit a je-li opce "in the money", bude majitelem tato opce uplatněna. Teoretická cena opce = intrinsic value + time value Intrinsic value (též vnitřní cena (hodnota)) = max{0,x - S 0 } pro prodejní (put) opci, = max{0,s 0 - X} pro kupní (call) opci. Time value je tzv. časová cena (hodnota). Časovou cenu můžeme chápat jako "prémii za riziko změny ceny podkladového instrumentu v 7) Připomeňme, že prémie kupní opce a prémie prodejní opce se od sebe odlišují.

12 12 období zbývajícím do vypršení opce". Proto časová cena klesá spolu s krátící se dobou do dne vypršení opce, tj. do expiration day. Po tomto dni je časová cena už nulová! Triviálně platí: 1. Cena (= opční prémie) americké kupní opce cena evropské kupní opce. 2. Liší-li se americké kupní opce jen v exercise price, pak opce s nižší exercise price se prodává za cenu opce s vyšší exercise price. 3. Kdykoliv přede dnem vypršení (expiration day) je cena americké kupní opce > cena evropské kupní opce. Zisk z jednotlivých pozic u opčních kontraktů Pozice v kontraktu Typ opce Popis pozice účastníka v opčním kontraktu Držitel pozice v opčním kontraktu je vůči zisku ztrátě Legenda: TC je tržní cena podkladového aktiva. 5 je velikost opční prémie CALL Účastník obchodu koupil kupní opci. Neomezen. Omezen, neboť jeho ztráta je nejvýše rovna zaplacené opční prémii. LONG PUT Účastník obchodu koupil prodejní opci. Slabě omezen, neboť jeho zisk je nejvýše: "TC podkladového aktiva - zaplacená opční prémie". Omezen, neboť jeho ztráta je nejvýše rovna zaplacené opční prémii. CALL Účastník obchodu vypsal kupní opci. Omezen, neboť jeho zisk je maximálně roven přijaté opční prémii. Neomezena. SHORT PUT Účastník obchodu vypsal prodejní opci. Omezen, neboť jeho zisk je maximálně roven obdržené opční prémii. Omezen (ale "málo"), neboť zisk je roven nejvýše: "přijatá opční prémie - TC podkladového aktiva". 4. Když se dvě americké opce liší v čase plnění, pak opce s delší dobou splatnosti se prodává alespoň za cenu opce s kratší dobou splatnosti. [Tato teze je obvykle uváděna i pro evropské opce, ale u evropských opcí mohou (jen teoreticky) nastat problémy typu "sezónnost zemědělské výroby".]

13 Základy oceňování evropských opcí na akcie Cena podkladového aktiva (např. akcie) je vždy cena kupní opce, která má neomezenou dobu splatnosti, tj. jde o jakousi "věčnou kupní opci". 6. Prodejní opce amerického typu na akcii, která nevynáší dividendu, bude realizována bez zbytečného odkladu. (Zdůvodnění je analogické jako v tvrzení 7.) 7. Kupní opce amerického typu na akcii, která nevynáší dividendu, nebude uplatněna (realizována) přede dnem vypršení (expiration day). Do doby vypršení opce zbývá T dní. [Odvození je provedeno ve formě tabulky dále.] Předpokládejme, že investor se rozhoduje, zda uplatnit americkou kupní opci a nakoupit podkladovou akcii t-tý den ode dneška a předpokládejme, že ekonomický subjekt má zájem držet akcii, na kterou je vypsána kupní opce. Označme r jako jednodenní bezrizikovou úrokovou míru v relativním vyjádření (r > 0). Investor vlastní následující dvousložkové portfolio obsahující následující položky: Tržní cena majetku v portfoliu investora v čase t (akcie na níž je vypsána opce stojí v čase t na trhu S t ) neuplatní call opci (tj. S t X) uplatní call opci (tj. S t > X) a získanou akcii na trhu prodá A: 1 nakoupenou americkou call opci na akcii s exercise price X B: Částku hotovosti, která dosáhne v okamžiku vypršení opce (T) z ad A: velikosti X, tj. + X - c - c + (- X + S t ) + X v současnosti je v portfoliu částka. (Poznámka: Hotovost není vypůjčená!) Celková tržní cena majetku (A+B) investora t-tého dne po případném nákupu akcie a jejím prodeji. (Poznámka: Opční prémie americké kupní opce (c) není diskontována vzhledem k čase t.) -c + X -c + (- X + S t ) + X Pokud: a) t < T a opce je smysluplně uplatněna,tj. S t > X, bude cena majetku v portfoliu: -c + (- X + S t )+ X = -c + X( )+ S t < S t (protože ), tj. majetek v portfoliu investora je menší, nežli kdyby si investor koupil akcii na trhu nakoupil přímo bez předchozího nákupu kupní opce. t < T a opce není uplatněna, bude cena majetkového portfolia investora menší, nežli by byla v případě, že by investor byl býval nenakoupil americkou kupní opci. b) t = T může být opce uplatněna, pokud X < S T a dokonce může být z nákupu opce dosažen kladný příjem, pokud nastane situace, kdy (-c + (-X + S T ) > 0). Shrnuto: Americkou kupní opci na akcii nevyplácející dividendu není nikdy výhodné uplatnit před dobou vypršením opce. Z tabulky je triviálně vidět, že při neuplatnění opce získá investor vždy alespoň tolik, jako při jejím uplatnění, z čehož triviálně plyne uvedené tvrzení 7. Poznámka: Předchozí teze 6. a 7 o amerických opcích neplatí obecně o opcích evropských.

14 14 II.2. BINOMICKÝ MODEL OCEŇOVÁNÍ OPCÍ Úmluva: Jednotkové období je nejmenší časový interval, kdy může cena cenného papíru (podkladového aktiva) pouze vzrůst či pouze poklesnou. II.2.1. JEDNOPERIODICKÝ BINOMICKÝ MODEL Předpoklady použité pro oceňování opce pomocí jednoperiodického binomického modelu 1. Pracujeme pouze v jednom jednotkovém období, tj. pouze se 2 časovými okamžiky (časový okamžik 0 a časový okamžik 1), v nichž uvažujeme ceny akcie a kupní opce na tuto akcii. 2. Oceňujeme výhradně evropskou kupní (call) opci 8) na akcii nevyplácející dividendu, jejíž okamžik uplatnění (exercise date) je totožný s časovým okamžikem Cena akcie může oproti 0-tému čas. okamžiku pouze jednorázově vzrůst nebo pouze poklesnout. 4. Neuvažujeme žádné zprostředkovatelské (brokerské) poplatky. 5. Akcie nevyplácí žádnou dividendu. Označme: X je exercise price (tj. cena, za níž má držitel opce právo akcii v časovém okamžiku 1 nakoupit). S 0 je tržní cena akcie v časovém okamžiku 0 (= v okamžiku oceňování opce). u je výraz (1 + relativní míra vzrůstu tržní ceny akcie v jednom jednotkovém období, tj. v časovém okamžiku 1 oproti časovému okamžiku 0). d je výraz (1 + relativní míra poklesu 9) tržní ceny akcie v jednom jednotkovém období, tj. v časovém okamžiku 1 oproti časovému okamžiku 0). S 0 u je velikost tržní ceny akcie na konci jednoho jednotkového intervalu, tj. v časovém okamžiku 1, za předpokladu, že došlo k růstu tržní ceny akcie. S 0 d je velikost tržní ceny akcie na konci jednoho jednotkového intervalu, tj. v časovém okamžiku 1, za předpokladu, že došlo k poklesu tržní ceny akcie. C u je velikost částky při níž je evropská kupní opce in the money (včetně možnosti že uvedená částka je nulová ) v okamžiku možné realizace opce, což je ekvivalentní velikosti tržní ceny kupní (call) opce v časovém okamžiku 1. za předpokladu, že se tržní cena akcie zvýší oproti časovému okamžiku 0 na úroveň S 0 u, triviálně: C u = max{0, S 0 u - X}. C d je velikost částky při níž je evropská kupní opce in the money (včetně možnosti, že uvedená částka je nulová ) v okamžiku možné realizace opce, což je ekvivalentní velikosti tržní ceny evropské kupní (call) opce v časovém okamžiku 1. za předpokladu, že tržní cena akcie poklesne oproti časovému okamžiku 0 na S 0 u, triviálně: C d = max{0, S 0 d - X}. R je (1 + bezriziková úroková sazba v ekonomice), tj. jde o úrokovou sazbu, za níž můžeme bezrizikově investovat po dobu jednoho jednotkového intervalu. (Triviálně vklad 1 Kč v časovém okamžiku 0 vzroste v časovém okamžiku 1. na částku R Kč.) Implicitně předpokládejme, že uvedená bezriziková úroková sazba v ekonomice je nezáporná! (Výpočet zajišťovacího poměru) Při oceňování kupní opce evropského typu je velmi důležité stanovit tržní cenu (= opční prémii) tak, aby se vypisovatel (= prodávající = writer) kupní opce na akcii chránil před možností provádět 8) Pokud bychom chtěli odvodit vztah pro evropskou prodejní opci, musíme využít vztahu mezi kupní a prodejní opcí evropského typu (viz. put-call parity opcí evropského typu na str. 36.) 9) Relativní míra vzrůstu a relativní míra poklesu nemusí být v absolutní velikosti stejně velké.

15 Základy oceňování evropských opcí na akcie 15 spekulace na růst nebo pokles tržní ceny podkladového instrumentu na který je vypsána opce, tj. nechceme vydělat nebo prodělat při růstu nebo poklesu ceny. Toto se provádí pomocí určení tzv. zajišťovacího poměru (viz. tabulka Výpočet tzv. zajišťovacího poměru (hedge ratio)). Časový okamžik: Výpočet tzv. zajišťovacího poměru (hedge ratio) 0. (= teď) je okamžik vzniku portfolia tvořeného akciemi a 1 kupní opcí na akcii 1. je okamžik realizace portfolia 10) Popis akce sestavovatele portfolia Růst tržní ceny akcie na S 0 u Pokles tržní ceny akcie na S 0 d Příjem, který má sestavovatel z vlevo uvedené akce Vypsat pouze 1 kupní opci na jednu akcii C - C u 11) - C d Koupit H akcií (= akcií na jednu z nichž je vypsána právě jedna kupní opce) Celkový zisk z držby portfolia vypsané call opce a H akcií Sestavovatel portfolia se vyhýbá tomu, aby bylo možno spekulovat na růst nebo pokles tržní ceny portfolia tvořeného 1 kupní opcí a určitým počtem (H) nakoupených akcií. Proto bude: - HS 0 HS 0 u HS 0 d C - HS 0 HS 0 u - C u HS 0 d - C d HS 0 u - C u = HS 0 d - C d, tj. Poznámka: Připomenutí: Označme: h Pokud by bylo H zvoleno tak, aby HS 0 u - C u < HS 0 d - C d, pak by investor vždy dosáhl většího zisku při poklesu tržních cen akcie. Situace HS 0 u - C u > HS 0 d - C d je jasná. C u = max{0, S 0 u - X} a C d = max{0, S 0 d - X}. je konkrétní velikost vypočteného zajišťovacího poměru. (Ocenění evropské kupní opce) Díky tomu, že zisk vypisovatele evropské kupní opce závisí na tom, zda je opce in the money (v tomto případě dosáhne vypisovatel opce ztrátu), je nutno sestavit portfolio, které bude chránit jeho sestavovatele před růstem nebo poklesem tržní ceny podkladové akcie. Takovéto portfolio bylo sestaveno v předchozí tabulce Výpočet tzv. zajišťovacího poměru (hedge ratio). Navíc je nutno při sestavování portfolia zohlednit fakt, že vypisovatel kupní opce musí za určitých okolností plnit a na toto plnění si musí vypůjčit peněžní prostředky za bezrizikovou úrokovou míru. Proto tržní cena opce (= opční prémie) musí být stanovena tak, aby platilo, že při změně ceny podkladové akcie na úroveň S 0 u či S 0 d bude zaručeno, že nedojde ani ke vzniku zisku či ztráty. Mějme tedy na paměti, že zisk z vypsání opce = ztrátě z nákupu opce = 0. Názornější způsob sestavení portfolia je dán tabulkou Výpočet tržní ceny evropské kupní opce, která je uvedena na následující straně. 10) Okamžikem realizace portfolia tvořeného akciemi a jednou evropskou call opcí na jednu akcii rozumíme časový okamžik 1., kdy můžeme získat hotovost prodejem H akcií, ale část hotovosti můžee ztratit kvůli nutnosti plnit jakožto vypisovatel kupní opce, tj. kvůli povinnosti koupit si na trhu akcii za tržní cenu (S 0 u či S 0 d) a prodat za (nižší) exercise price (X). [Pouze pro informaci si můžeme porovnat problém delta hedgingu na str. 40.] 11) Jestliže -C u < 0, pak je v okamžiku realizace portfolia evropská kupní opce in the money, tj. sestavovatel portfolia, který vypsal kupní opci musí prodat za exercise price podkladovou akcii subjektu, který si od něj opci odkoupil.

16 16 Výpočet tržní ceny evropské kupní opce Časový okamžik: 0. (= teď) 1. Růst ceny na S 0 u Pokles ceny na S 0 d Popis akce sestavovatele portfolia 1. Vypsat pouze 1 kupní opci pouze na jednu akcii 2. Koupit h akcií (= akcií na jednu z nichž je vypsána 1 kupní opce) 3. Vypůjčit si v čase 0. tolik, aby sestavovatel v čase 1. mohl splatit částku ve výši hs 0 u - C u (= hs 0 d - C d ). Zisk, který má sestavovatel z vlevo uvedené akce C - C u - C d - hs 0 hs 0 u hs 0 d -(hs 0 u - C u ) -(hs 0 d - C d ) Celkový zisk, který sestavovateli plyne z předchozích 3 činností: 0 0 Poznámka: h je výsledek výpočtu zajišťovacího poměru H zjištěného metodou popsanou v tabulce Výpočet tzv. zajišťovacího poměru (hedge ratio). R je diskontní faktor (= 1 + úroková sazba uložení si peněžních prostředků na jedno období ) Protože při ocenění opce chceme, aby zisk z vypsání opce = ztrátě z držení opce = 0, musí platit (R1) a díky tomu, že rovněž platí hs 0 u - C u = hs 0 d - C d, je zajišťovací poměr h dán číslem, a proto po dosazení do předchozí rovnice dostáváme vztah a odtud po příslušných úpravách tzv. jednoperiodický model pro ocenění kupní opce na akcii nevynášející dividendu evropského typu (R2). SHRNUTÍ: Jednoperiodický model pro výpočet ceny (C) kupní opce evropského typu na akcii nevynášející dividendu (R2) Důležitá poznámka: Díky známé velikosti zajišťovacího poměru (h) není nutné uvažovat pravděpodobnost toho, že cena podkladové akcie během jednoho pevného časového okamžiku vzroste nebo poklesne.

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Opce a jejich využití. Options and their use. Jakub Mikšík BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mikšík Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jakub Mikšík Akadem ický rok: 2009/2010 Kontak t: E-mail:

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách Pricing power derivatives on energy

Více

Derivá ty devizove ho trhu

Derivá ty devizove ho trhu Derivá ty devizove ho trhu Fluktuace a volatilita kursu Plovoucí nebo řízený plovoucí kurs vykazuje neustálé pohyby nahoru a dolů. Typická velikost odchylek se nazývá volatilita (proměnlivost) a čím je

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy Vedoucí: Ing. Patrice Marek Vypracovala: Erchis Ariunjargal

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více