Charakteristika materiálních, personálních a finančích podmínek školy, spolupráce se sociálními partnery

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika materiálních, personálních a finančích podmínek školy, spolupráce se sociálními partnery"

Transkript

1 Charakteristika materiálních, personálních a finančích podmínek školy, spolupráce se sociálními partnery Velikost a vybavení školy EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha je školou, jejímž cílem je především předat žákům vysoké kompetence v oblasti informačních technologií a připravit žáky pro praxi i případné další studium na vysokých a vyšších odborných školách. Dosavadní hlavní činností školy je středoškolské vzdělávání s maturitní zkouškou v těchto oborech: K/41 Gymnázium všeobecné čtyřleté M/01 Informační technologie Na základě průzkumu současného vztahu vzdělávání jsme se rozhodli požádat o povolení zřízení základní školy. Školní vzdělávací program respektuje osobnost žáků a jejich individuální potřeby. Je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství ČR. Inspirujeme se také zkušenostmi dalších mezinárodních vzdělávacích systémů. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních, fyzických, emocionálních a kulturních potřeb žáka a pečujeme o vysoce kvalitní vzdělávání. Žáci se učí pomocí nejmodernějšího vybavení a je pro ně připravováno velké množství aktivit v rámci vyučování i mimo něj. Uvědomělým objevováním žáci nalézají odpovědi na podstatné otázky světa. Učitel je tím, kdo je na této cestě doprovází. K hodnocení používá slovní hodnocení tak, aby žáci byli pozitivně motivováni k dalšímu sebevzdělání. Nabízíme také zájmové aktivity rozvíjející tvořivost, tělesnou kondici, vztah k umění, k přírodě i praktickým činnostem. Podporujeme názor, že každý žák musí najít své odpovídající místo ve společnosti, svou vlastní, jedinečnou cestu, svůj talent, svůj způsob učení se, své silné stránky. Skrze sebepoznání vedeme žáky k vlastnímu hodnocení a následně k dovednosti sebeřízení. Tento proces je podporován bezpečným, rodinným a podnětným prostředím. Skrze sebepoznání vedeme naše žáky k objevování cest k druhým lidem k blízkým, ke spolužákům, zaměstnancům školy a širší veřejnosti. Pedagogický sbor je tvořen lidsky kvalitními, kvalifikovanými pedagogy z celého světa. Zaměstnáváme vnímavé a obětavé vyučující a další kvalifikované nepedagogické pracovníky. Plánujeme s dětmi charitativní projekty (zpívání v dětských domovech apod.). Jsme otevření v komunikaci s rodiči dětí, dalšími jedinci i organizacemi.

2 Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol budou mít velký náskok v angličtině, kterou se učí již od první třídy. Angličtinu jsou zvyklí používat i jako nástroj pro další učení, budou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale fatální je bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky mj. ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku. V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě žáků. Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny zbytkové. Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa nebudeme děti nesmyslně přetěžovat. PŘEDMĚT 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Člověk a jeho svět (prvouka) Workshop Tělesná výchova CELKEM: Zeleně podbarvené hodiny jsou v angličtině. Dílna (workshop) obsahuje IT, estetickou výchovu, "Člověk a svět práce".

3 Český jazyk obsahuje čtení, psaní, základy slohu, literaturu. V angličtině je třída rozdělena na dvě poloviny dle jazykové úrovně žáků. Při tvorbě i každodenním naplňování našich cílů vycházíme z principů tzv. na dítě zaměřeného pedagogického přístupu (child-centered education) a jeho zdrojů: humanismu a jeho víry ve schopnosti dítěte (a člověka obecně) růst a sebezdokonalovat se současných psychologických a fyziologických poznatků o procesu poznávání a učení konstruktivistické pedagogiky a jejího důrazu na využívání tvořivých potřeb a sil dítěte a učení se vlastními prožitky a zkušenostmi osvědčených postupů, k nimž se během svého vývoje dopracovala pedagogika, zvláště pak pedagogika česká obecné pedagogické cíle: klademe důraz na to, aby žáky učení bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem, stavíme na jejich přirozené zvídavosti a tvořivosti, tak aby naši žáci chápali význam vzdělávání, uměli se samostatně učit a vzdělávali se s chutí i později mimo naši školu při volbě metod a organizačních forem klademe důraz na to, aby byla respektována a dále rozvíjena celá osobnost žáků - tedy nejen jejich stránka intelektuální a fyzická, ale i emocionální, morální a sociální, systematicky a v různých formách se věnujeme osobnostně sociální výchově používáme takové metody a formy, které umožňují individualizovanou výuku výuku, do níž se zapojují všichni žáci a při níž se žáci vzdělávají a rozvíjejí v souladu se svými individuálními možnostmi rozvíjíme u žáků jejich schopnost kriticky myslet a jednat odpovědně vůči sobě i ostatním členům školní komunity a společnosti, jsme si vědomi, že škola je součástí života demokratické společnosti klademe důraz na úctu k dítěti a podpůrnou atmosféru a vedeme žáky k víře v sebe sama a své schopnosti i ve schopnosti druhých lidí

4 specifické cíle: připravujeme naše žáky k tomu, aby jim získané schopnosti, dovednosti a znalosti umožnily úspěšně pokračovat ve vzdělávání na 2. a 3. stupni, a to v první řadě na našem gymnáziu či na státních gymnáziích. už od první třídy intenzivně vyučujeme angličtinu a v angličtině, tak aby na konci 5. třídy dosáhli naši žáci minimálně úrovni B1+ podle Evropské jazykového rámce. Klíčové společné metody a formy práce Organizační formy, metody a zásady uvedené níže představují vlastně naše klíčové nástroje, kterými dosahujeme naplnění výše uvedených obecných a pedagogických cílů a to v rámci daném východisky a zdroji, a k nimž se hlásíme. Zároveň těmito nástroji, které používají všichni vyučující, systematicky a prakticky utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. stimulující prostředí třídy jsou uspořádány a vybaveny tak, aby v nich vedle bylo možné i uspořádání do několika center a aby nabízely dostatek možností pro samostatnou nebo skupinovou práci nezávislou na přímém dohledu učitele a dostatek podnětů pro samovolné učení jednotlivá místa (učební koutky) ve třídě umožňují např. pohodlné čtení, debatu více skupin atd. žáci mají volný přístup k policím s knihami, hrami, hlavolamy, časopisy atd. žáci mají stále na očích různé pomocné materiály, průběžné i dokončené produkty své práce prostředí a zařízení školy respektuje fyzické a psychohygienické potřeby žáků v kmenových třídách máme volný prostor s kobercem chodby a dalších společné prostory umožňují spontánní dětskou fyzickou aktivitu o přestávkách

5 organizace dne den začíná zpravidla ranní kruhem probíhá v něm ranní pozdravení a přivítání, děti se dozvídají program dne, mohou společně zpívat, sdělovat si zážitky např. z minulého dne, často už v ranním kruhu probíhá motivace pro látku nebo aktivitu, která bude následovat během dne ranní kruh je důležitý pro udržování rituálů, které si ve třídě žáci a učitelka společně zavedli ranní kruh je důležitý multifunkční nástroj osobnostně sociální výchovy den zpravidla končí závěrečným kruhem žáci prezentují výsledky své práce a dojmy z ní, vyměňují si zkušenosti závěrečný kruh je velmi důležitým nástrojem průběžného hodnocení, děti hodnotí nejen výsledek, ale vyjadřují také svůj názor, proč se jim práce podařila, příp. nedařila představuje pro děti i učitelku také prostor pro posouzení nakolik se dařilo dodržovat domluvená pravidla také závěrečný kruh je důležitý pro udržování třídních rituálů rytmus dne a délky vyučovacích bloků jsou flexibilní organizační a časová struktura dne nebo vyučovací jednotky mohou být s výjimkou začátku a konce vyučování brány jako pouze orientační, při plánování i realizaci konkrétního dne se učitel řídí potřebami dětí, charakterem dané aktivity a svou zkušeností ve škole nezvoní interakce dítě učitel, dítě dítě děti se podílejí na utváření pravidel pro práci a chování a vyhodnocování toho, jak jsou tato pravidla dodržována děti dostávají prostor ovlivnit i to, co a jak se učí ve spolupráci s učitelem navrhují témata, zdroje informací, formy zpracování výstupů, postup práce apod.

6 v komunikaci se snažíme uplatňovat zásady a techniky popisného jazyka a aktivního naslouchání učitelé jsou pro žáky vzory a při komunikaci s nimi tyto zásady a techniky používají v maximální míře učitelé zároveň žáky systematicky vedou k vědomému používání a k zažití těchto zásad a technik při reflexi dění ve škole a při hodnocení výsledků vzdělávání dodržujeme zásady průběžného rozvíjejícího hodnocení hodnocení je věnována samostatná kapitola při přípravě a vlastním vyučování dodržují učitelé zásady individualizované výuky umožňují žákům pokud možno postupovat vlastním tempem, připravují další a rozvíjející úkoly pro žáky, kteří již danou problematiku zvládli, nebo další procvičovací úkoly, pro žáky, kteří je ještě potřebují učitele znají různé učebními styly žáků a postupy, jak s nimi pracovat, a zohledňují je při přípravě i ve vlastní výuce upřednostňované vyučovací metody učitel běžně a systematicky vede žáky k práci ve dvojicích, menších i větších skupinách, žáci si tak osvojují zásady skupinové a týmové (kooperativní) práce učitel připravuje vyučování tak, aby se žáci u každého tématu či projektu učili přímou zkušeností učitel rozlišuje situace, kdy přímo vede a řídí procesy ve třídě a kdy naopak ustupuje do pozadí a je průvodcem, pozorovatelem, komentátorem velký prostor je dáván činnostem založeným na přímém učení (hra, experimentování, manipulace, měření, práce s prameny, příprava prezentace či vystoupení atd.) žáci se při těchto činnostech učí i od sebe navzájem nápodobou a pozorováním na závěr dne, bloku, projektu směřuje učitel žáky k reflexi, k zavedení a přijetí pojmů, uvědomění vztahů, významu, k zobecnění učitelé v co největší míře propojují témata (látku) z různých předmětů

7 zvláště v 1. až 3. třídě je vhodné kombinovat a propojovat činnosti a úkoly z různých předmětů různé dílčí i komplexnější úkoly a témata předkládá učitel žákům běžně ve formě projektového vyučování každý projekt je řádně zakončen jeho prezentací a hodnocením a sebehodnocením žáků, kteří na něm pracovali výstupy integrovaného předmětu Workshop (vyučovací jazyk angličtina) mají pravidelně podobu projektových výstupů, jakými jsou různé výstavy, představení, vystoupení, z nichž mnohé jsou určeny i rodičům a návštěvníkům školy metody zážitkové pedagogiky tvoří jádro programu na třídních nebo celoškolních výjezdech mimo školu i na osobnostněsociálně zaměřených dnech ve škole na pravidelně pořádanou školu v přírodě spolu vyjíždějí všichni žáci základní školy a pracují spolu napříč jednotlivými třídami a ročníky metody zážitkové pedagogiky a osobnostněsociální cíle jsou hlavní náplní dramatické výchovy, které vyučujeme od 1. třídy do 5. třídy jako součást předmětu Workshop systematické vzdělávání pedagogických pracovníků velká pozornost a odpovídající prostředky, které věnujeme dalšímu vzdělávání, jsou programově namířeny především k tomu, aby učitelé na vysoké úrovni naplňovali priority naší koncepce dlouhodobě jsou těmito prioritami osobnostně sociální výchova, popisný jazyk a aktivní naslouchání, projektové vyučování, integrovaná výuka, průběžné rozvíjející hodnocení, kooperativní vyučování, různé učební styly žáků a práce s nimi Schválené kapacity jednotlivých studijních oborů jsou následující: gymnázium čtyřleté denní forma studia 240 žáků gymnázium čtyřleté dálková forma studia 80 žáků

8 informační technologie 120 žáků Celková kapacita školy je 440 žáků. Tento počet byl odsouhlasen také Hygienickou stanicí hl.m. Prahy při stěhování školy v roce Předpokládaný maximální počet tříd je 12 v denním studiu a 4 v dálkovém studiu. Materiálně technické podmínky pro výuku lze považovat za velmi dobré. Škola sídlí v budově, kterou si najímá od městské části a jejíž adresa je uvedena v oficiálním názvu. Jde v rámci Prahy 11 o výhodně umístěnou a klidnou lokalitu v areálu Campanus. Dostupnost z hlediska dopravy je výborná, docházková vzdálenost od stanice metra Chodov je cca 10 minut, od zastávky autobusu městské hromadné dopravy cca 5 minut. Odloučená pracoviště vzhledem k charakteru výuky na naší škole nevyužíváme, pronajímáme si však 2 tělocvičny a venkovní hřiště v areálu Campanus, které spravuje Základní škola Campanus. V budově školy je celkem 12 učeben. Z toho v současné době používáme 8 jako kmenové, 2 učebny jsou určeny pro výuku jazyků a jedna je specializovaná učebna ICT. Škola dále disponuje sborovnou, ředitelnou, kanceláří, serverovnou, kabinetem výchovné poradkyně a dalšími kabinety. Kromě toho máme relaxační místnost pro žáky, vybavenou počítači imac. Na každém patře jsou dívčí, chlapecké a učitelské toalety a úklidová komora. Chodby jsou dostatečně dimenzované a umožňují zřízení odpočivných koutů pro žáky v obou patrech. Laboratoře dosud nemáme, žádáme o grant na vybavení chemické laboratoře. Žáci se během výuky s výjimkou dělených hodin nestěhují, mohou tak v plné míře využít přestávky k regeneraci, vzájemné komunikaci a doplnění energie a tekutin. Všechny učebny mají podlahovou plochu větší, než stanovují hygienické normy. V roce 2008 proběhla rekonstrukce prostor, která zahrnovala vybudování nových elektrických rozvodů, datových sítí, vybourání a stavbu několika příček a kompletní vymalování prostorů užívaných školou. Současně byl instalován docházkový systém. Chodby obohatily rámy s informacemi o škole a výukovými obrazy. Každá učebna byla vybavena novou tabulí pro popis fixem. V roce 2009 bylo doplněno stínění místností, instalovány vnitřní vchodové dveře a opravena část výmaleb. Dále jsme doplnili nástěnky, tabule a rámy. Před začátkem školního roku 2009/2010 byla modernizována jedna z učeben pro potřeby vzdělávání informatiků. Jednalo se zejména o vybavení nábytkem, elektrické a datové rozvody se dvěma zakončeními u každé lavice, instalace několika fixových tabulí tak, aby byly použitelná jako projekční plocha, do níž lze kreslit a dalších prezentačních prvků. V průběhu druhého pololetí byla do některých dosud neozvučených tříd dodána ozvučovací technika.

9 Ve školním roce 2010/2011 proběhla výměna oken za plastová, bylo provedeno zateplení budovy a namontovány fixní žaluzie. Veškerý nábytek je z roku 2008 nebo novější, v roce 2009 byl mimo výše zmíněnou učebnu doplněn nábytek v kanceláři. V roce 2010 jsme zakoupili nový nábytek a skříňky do všech učeben. Vybavení didaktickou technikou je na vynikající úrovni. V každé učebně je učitelský počítač připojený na Internet a datový projektor nebo plazmová televize. Žáci užívají notebooky. Notebooky mají k dispozici také všichni interní učitelé. Interní datová síť je typu fast-ethernet s gigabitovou páteřní infrastrukturou, připojení k providerovi Internetu je mikrovlnným spojem o rychlosti 30/4 Mbps. Učebny umožňují žákům připojit se k Internetu buď pomocí WiFi (kompletní pokrytí s ESSID pro snazší správu připojených stanic), a/nebo pomocí datových zásuvek a kabelů. Dále používáme CD přehrávače, které se uplatňují zejména při výuce jazyků. Zcela novou kvalitu výuky přinášejí interaktivní tabule, používané v setu s počítačem a projektorem. V současné době máme instalovány tři typu SmartBoard. Jejich využití se postupně stává rutinním. Významným prvkem pro zkvalitnění výuky je knihovna. Knihovnice z řad učitelů spravuje fond literatury, časopisů a naučných CD-ROM, jichž škola vlastní velké množství. Množství odborné IT literatury nakoupené v rámci projektu OPPA je možné si vypůjčit u vyučujících příslušných odborných předmětů. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří na začátku školního roku 2011/ učitelů, z toho většina s příslušnou kvalifikací a/nebo vzděláním či praxí ve vyučovaném oboru, případně studujících aprobaci na učitelských oborech. Typickým rysem školy je to, že učitelé vyučují pouze předměty své aprobace, což výrazně v kladném slova smyslu ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu. Externí pedagogy využívá škola pro výuku předmětů s menší hodinovou dotací, i zde dbáme na kvalifikační a aprobační předpoklady zaměstnaných osob. Speciální pedagogy ani vychovatele nezaměstnáváme, naše výchovná poradkyně studuje obor výchovné poradenství a speciální pedagogiku. Většina našich vyučujících prošla různými kurzy speciální pedagogiky, včetně práce s autistickými žáky a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním podzimním termínu maturitních zkoušek u nás odmaturovala žákyně s vysokým stupněm autismu, ve škole máme řadu žáků se specifickými poruchami. Naši vyučující s nimi umí velmi efektivně pracovat a máme výborné výsledky při jejich vzdělávání. K výuce na základní škole budeme využívat nové pedagogy, již jsme zahájili jejich předvýběr. Chceme přijmout i speciálního pedagoga,

10 který bude pracovat se žáky s SPU a žáky, kteří potřebují asistenta při výuce. Charakteristika žáků Spádovou oblastí našeho gymnázia je hlavní město Praha a část Středočeského kraje, především oblast Říčan a Jesenicko. Máme však žáky z podstatně větší geografické oblasti, sahající od Hostivice na západě po Benešovsko na jihovýchodě. U dálkového studia je rozptyl trvalého bydliště našich žáků ještě větší a zahrnuje jak celou Českou republiku, tak několik studentů, kteří na konzultace dojíždějí ze zahraničí. Žáci mimořádně nadaní v současné době na škole nestudují, jsme však připraveni se jim maximálně věnovat a rozvíjet jejich talent včetně uzpůsobení výuky a odpovídajících kapitol ŠVP tak, aby ve svém rozvoji nebyli brzděni. Žáky se zdravotním postižením přijmout ke studiu můžeme, nelze však prozatím zajistit vzdělávání pohybově nebo zrakově handicapovaných dětí. Žáky s dys-poruchami vzděláváme, a díky možnosti individuálního přístupu v menším kolektivu a také za pomoci výpočetní techniky mohou žáci svůj handicap snáze kompenzovat. Možné úlevy a přizpůsobení výuky projednáváme se zákonnými zástupci těchto žáků, významnou úlohu má v tomto směru výchovná poradkyně. Spolupracujeme také s Pražskou pedagogicko-psychologickou poradnou. Vzhledem k orientaci školy a formám výuky předpokládáme, že by zájem o studium měli uchazeči s hlubším mentálním či psychickým postižením. Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Mezinárodní spolupráci školy má na starosti pověřený člen pedagogického sboru, zpravidla jím je předsedkyně/předseda předmětové komise cizích jazyků. Od roku 2009 se pražský EDUCAnet zapojuje do programu Socrates Comenius, v jehož rámci projektově spolupracuje se školami z Německa, Itálie, Finska a Bulharska. Uskuteční se několik projektových setkání, při výměně informací budeme využívat především elektronickou cestu. V nejbližších letech bychom také rádi navázali dlouhodobou spolupráci se zahraniční školou, v jejímž rámci by měli naši žáci možnost účastnit se výměnných pobytů s ubytováním v hostitelských rodinách. V současné době běží na škole projekt OPPA Inovace kurikulárních dokumentů a projekt Grundtvig, v jehož rámci spolupracují naši žáci se seniory Prahy 4 a 11 na tvorbě kroniky Jižního Města. V budoucnu se chce zapojit i do dalších evropských projektů, například v grantovém schématu

11 EHP/Norsko, které podporuje jak vybavení škol, tak mobilitu studentů. Sledujeme také výzvy v rámci programů ESF, několik projektů jsme již podali a získali podporu pro realizaci projektu inovace kurikulárních dokumentů ve vztahu k požadavkům trhu práce, kde je naším nefinančním partnerem i společnost IBM a jehož výsledkem je mimo jiné i inovace tohoto dokumentu. Vyhledávání a zpracování projektů má na starosti grantová manažerka. Spolupráce s jinými subjekty Školy skupiny EDUCAnet spolupracují úzce s řadou významných firem, pro některé z nich jsme pilotními školami. Jmenujme aspoň některé: SAMSUNG, Google, DELL, IBM, Oracle nebo ESET. Díky tomu disponuje naše škola špičkovým programovým vybavením, naši žáci mají možnost získat mezinárodní certifikáty vydávané těmito firmami, uskutečňují se exkurze, přednášky a odborné diskuse. SAMSUNG nám v roce 2012 jako první škole v Evropě vybavil zcela novou učebnu Smart school. Postupně prohlubujeme spolupráci s městskou částí Praha 11 a Kulturním centrem Zahrada. Představitelé města se účastní akcí školy, naopak naši žáci participují na programech a projektech města a účastní se sportovních klání, které organizuje. IBM je našim partnerem i v rámci projektu OPPA, podílí se aktivně na inovaci našich kurikulárních dokumentů a pořádá další vzdělávací akce pro naše žáky i pedagogy, např. školení programování v jazyce JAVA apod. Finanční podmínky Finanční podmínky školy jsou dobré, v prosinci 2010 jsme prošli hloubkovou inspekcí České školní inspekce a v oblasti finanční nebyly shledány žádné nedostatky. Kromě toho jsme měli i kontrolu MHMP na projekt OPPA, která též proběhla bez problémů. Povolení základní školy pro nás nebude znamenat velké navýšení finančních prostředků a stejně tak neznamená ani zvýšení kapacity školy či zvýšení nákladů v oblasti dotací. Máme zájem zřídit jednu třídu základní školy s max. počtem 15 žáků, kterým se budeme individuálně věnovat. Mgr. Veronika Bartošová jednatelka a ředitelka školy

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více