,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010 a byl projednán na pedagogické radě dne (č.j. ZSMSKo 304/09) a je platný do odvolání Platnost programu od 1. září Aktualizace byla provedena k

2 Obsah školního vzdělávacího programu: 1. Základní identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy v ŠVP Charakter budovy, okolí školy Počty tříd, velikost školy 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva: Psychohygienické podmínky Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Opatření v průběhu vzdělávacích činností Opatření při pobytu dětí venku Opatření při úraze Ostatní opatření Organizace, řízení, personální podmínky Personální a pedagogické zajištění: Spoluúčast rodičů Řízení mateřské školy 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd Charakteristika jednotlivých tříd 5. Charakteristika vzdělávacího programu Filozofie školy: Vzdělávací cíle a záměry Zásady, kterými se řídíme Vzdělávací obsah RVP Vzdělávací oblasti 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 2

3 Přílohy: 1. Vnitřní řád mateřské školy 2. Provozní řád 3. Seznam zaměstnanců 4. Seznamy dětí 5. Rozvrhy učitelek 6. Směrnice ředitele školy k výši úplaty 7. Kriteria pro přijímání dětí 8. Plán spolupráce 9. Akce školy 10. Plán porad 11. Režim v MŠ 12. Úkoly pedagogických pracovníků 13. Charakteristika jednotlivých tříd 3

4 4

5 1. Identifikační údaje Mateřská škola je součástí právního subjektu: Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Zřizovatel: Adresa školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele pro řízení MŠ: Město Kopidlno Hilmarovo náměstí 13, Kopidlno Starostka: Ing. Hana Masáková Tel.: podatelnakopidlno.cz Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Havlíčkova Kopidlno Mgr. Pavel Berný Tel.: , Jaroslava Zápotocká Tel.: , Počet pedagogických pracovníků: 6 Počet provozních pracovníků: 1 Počet dětí: 84 Webové stránky: Platnost programu: od 1. září 2009 V Kopidlně dne

6 2. Obecná charakteristika školy v ŠVP Charakter budovy, okolí školy Mateřská škola Kopidlno je součástí Základní školy Kopidlno, kterou zřizuje město Kopidlno. Budova byla postavena před 27 lety a má tři podlaží. Mateřskou školu navštěvuje 84 dětí, které jsou rozděleny do 3 tříd. Kapacita školy je 85 dětí. V přízemí je šatna pro děti, kde se přezouvají a na každém patře mají děti svoji šatnu na převlékání. V 1. patře je ředitelna školy, která je využívána pro logopedii. Na svačiny a oběd chodí děti do nové školní jídelny, která je s naší školou propojena spojovací chodbou. Je vybavena novým nábytkem vhodným pro malé děti. Na konci minulého školního roku byl do naší mateřské školy zakoupen nový nábytek do hracích koutů. Do oken byly namontovány žaluzie, postupně se koupily nové židličky a je třeba koupit nové stolky. Vše záleží na financích školy. Čeká nás postupná modernizace dalších částí hracích koutů. Oprava sociálního zařízení. Mateřská škola měla velkou zahradu, která z části musela ustoupit stavbě tělocvičny. Byly vykáceny vzrostlé stromy a teď budeme věřit, že se naše zahrada znova zazelená. Protože je zahrada pro 84 dětí malá, využíváme sportovní halu, školní hřiště, hřiště za městem a park Počty tříd, velikost školy Kapacita MŠ: 85 dětí Počet tříd: 3 Počet dětí: 84 dětí Dvě třídy na naší škole jsou heterogenní, třetí třída jsou pouze děti připravující se na vstup do ZŠ. Všichni společně se snažíme objevovat okolní svět, pomáhat si navzájem. Naším cílem a snahou všech zaměstnankyň jsou šťastné a spokojené děti. Veškerý personál je kvalitní, s citlivým přístupem ke všem dětem. Mateřskou školu navštěvují děti od třech do sedmi let. Pečujeme o děti nejen z Kopidlna, ale i z okolních obcí. 6

7 3. Podmínky vzdělávání Podmínky se řídí školským zákonem, vyhláškami a dalšími souvisejícími předpisy. Každé oddělení mateřské školy má k dispozici třídu, hernu, kuchyňku, umývárnu, WC a úklidovou komoru Věcné podmínky V mateřské škole probíhá postupná modernizace prostorů i vybavení mateřské školy. Prostory jsou dostatečně velké a jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavenost učebními pomůckami je průměrná a nadále je třeba sledovat moderní trendy práce, obohacovat a rozšiřovat vybavení kvalitním materiálem. Knihovna je také doplňována moderní literaturou. Počítače v mateřské škole zatím nemáme. Tělovýchovné nářadí, které nemá mateřská škola, nabízí tělocvična v nové hale, kterou děti rády využívají. Hračky jsou ukládány tak, aby děti na ně dobře viděly a samy si je mohly podávat. Děti se samy podílejí na výzdobě mateřské školy, dětské práce zdobí celou školu. Všechny vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V MŠ není vyčleněn prostor pro odpolední odpočinek, lehátka se denně rozkládají. Systém praní a úklidu odpovídá vyhlášce MZ č. 108/2001 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky. Výměna písku v pískovišti na zahradě je 1x za rok. Malování prostorů probíhá průběžně dle potřeb mateřské školy a opravy také dle potřeb. 7

8 3. 2. Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržován spotřební koš. Svačiny i obědy jsou podávány v nové školní kuchyni, kam děti přecházejí spojovací chodbou. Polévku nalévají učitelky, pro druhé jídlo si děti chodí samy k paní kuchařce. Děti mají zajištěn pitný režim během celého dne. Ten je zajištěn od rána do konce provozu mateřské školy. V teplém počasí je pitný režim zajištěn venku. Mezi jednotlivými jídly jsou zachovány vhodné intervaly, doba není kratší než 2 hodiny. Děti nejsou do jídla nuceny, ale motivovány, aby jedly zdravě. Ve spolupráci s vedoucí jídelny se snažíme, aby děti měly pestrou, vyváženou stravu doplněnou ovocem a zeleninou, dostatečným množstvím mléčných výrobků a luštěnin. Děti jsou vedeny k samostatnosti, připravují se na vstup do základní školy. Děti mají dostatečně dlouhý pobyt venku, aktuálně se přizpůsobujeme počasí. Dostatek volného pohybu mají na školní zahradě, na školním hřišti, v nové tělocvičně, ale i ve třídě. V denním režimu jsou respektovány individuální zájmy dětí, potřeby spánku, odpočinku a aktivity. 8

9 3. 3. Psychohygienické podmínky REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 6,15-7,45 scházení dětí, ranní hry dle volby dětí 7,45-8,20 pohodové chvilky, ranní cvičení 8,20-8,50 hygiena, svačina 8,50-9,30 didakticky cílené činnosti jednotlivě a ve skupinách dle potřeby jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové chvilky 9,30-11,30 pobyt venku 1. a 2.třída 10,00 12,00 pobyt venku 3.třída 11,30-12,00 hygiena, oběd 1. a 2.třída 12,00-12,30 hygiena, oběd 3.třída 12,30-13,45 odpočinek, náhradní nespací aktivity, individuální výtvarné činnosti, logopedická péče dle potřeby, hra na flétnu 13,45-14,20 hygiena, svačina 14,20-16,00 odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování didakticky cílených činností Denní řád je flexibilní, umožňuje činnost dětí přizpůsobovat jejich potřebám a aktuální situaci. Děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě, ale i v MŠ. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku s ohledem na počasí. Spací aktivity jsou přizpůsobeny a upraveny dle potřeb dětí. Malé děti většinou spí, starší děti v 2. pololetí mají nabídnuty klidné činnosti a zájmové aktivity Všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí a pomáhají v jejich uspokojování. Učitelky děti nepřetěžují, umožňují jim relaxovat v klidných koutcích dle jejich potřeb. Novým dětem nabízíme adaptační režim. Psychosociální podmínky: 9

10 Děti v mateřské škole mají pravidelní denní režim. Činnosti jsou plánovány tak, aby děti byly spokojené, dle možností byly uspokojovány jejich individuální potřeby. Všichni zaměstnanci školy vytvářejí pro děti takové prostředí, aby se v něm cítily spokojeně, bezpečně a aby je motivovalo k poznání. Všechny děti mají stejná práva, povinnosti, ale i možnosti, nikdo nemá výhody před ostatními. Učitelky se snaží o příjemnou komunikaci mezi dětmi a mezi učitelkou a dítětem. V MŠ převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, povzbuzení. V dětech rozvíjíme přátelské vztahy, snažíme se o toleranci, ohleduplnost, pomoc kamarádovi. Vytvoříme si pravidla ve třídě, podle kterých se budeme chovat, která budeme všichni dodržovat. Snažíme se o kamarádské vztahy. Všichni zaměstnanci věnují pozornost vztahům dětí ve třídě, aby předcházeli šikaně, která se vyskytuje i u těchto malých dětí. Učitelky se vyhýbají negativnímu hodnocení, podporuje samostatnost dětí, kladně ohodnocuje dětské výkony a projevy. Pedagogové zpracovávají záznamy o dětech tak, aby sloužily jako zpětná vazba při dalším plánování a dalších činnostech s dětmi Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Vedoucí učitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů dohled nad dětmi při všech aktivitách organizovaných MŠ! Opatření v průběhu vzdělávacích činností Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu pobytu pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Při hře ve třídě učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Učitelka dbá, aby děti nenosily do MŠ nebezpečné předměty a hračky. Učitelka nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice mateřské školy. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce a ostré předměty. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případná nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. 10

11 Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Při převlékání v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny. Při potřebě požádá pani uklizečku o dozor. Před odchodem dětí domů se učitelka věnuje úpravě a čistotě dětí. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte Opatření při pobytu dětí venku Učitelka odpovídá při pobytu dětí mimo MŠ za bezpečnost 20 zdravých dětí. Bezpečnost je při pobytu venku zajišťována překrýváním služeb učitelek. Na vycházku používají učitelky terčík. Při vycházce chodí jedna učitelka vepředu vedle dětí, druhá učitelka vzadu. Při pobytu na školní zahradě nedovolí dětem lézt na průlezky bez dozoru. Stále má přehled o všech dětech Opatření při úrazu Všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc, v nutném případě zajistit převoz k lékaři. Zároveň jsou povinni kontaktovat rodiče, vedoucí učitelku a ředitele školy. Každý úraz je zapsán do knihy úrazů. V případě ošetření lékařem vyplníme Protokol o úrazu Ostatní opatření Budova mateřské školy se zamyká v 8,30 hod., poté si příchozí do mateřské školy zazvoní do 1. oddělení. V oblast prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu. Vždy přijatelnou formou pro předškolní věk dětí Organizace, řízení, personální podmínky Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebný klid, zázemí, bezpečí, ale i soukromí. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby podněcovaly k vlastní aktivitě, aby se s radostí zapojovaly do organizovaných činností. Děti pracují ve skupinách, individuálně, frontálně. 11

12 Pokud děti chtějí, mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Spojování dětí je maximálně omezeno Personální a pedagogické zajištění: Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost, jedna paní učitelka studuje vysokou školu. Pracovní tým je stabilní. Na akcích se podílejí všichni zaměstnanci školy, nejsou rozdíly mezi profesemi. Pedagogové mají zájem o svůj odborný růst, účastní se vzdělávacích seminářů. Učitelé jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými metodami a zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Ve školní jídelně pracují vedoucí stravování a vyučené kuchařky. Provoz v MŠ zajišťuje uklizečka. 12

13 Vzdělávání učitelek Školní rok 2014/2015 Bc.Černovská Radka Individuální vzdělávání: - Dyslalie /patlavost (Krahulcová), Orientační logopedické vyšetření (Tomická), Logopedie (Klenková) Menclová Andrea Novotná Naděžda Nožičková Blanka Ondráčková Ilona Individuální vzdělávání: - Hra na altovou flétnu Individuální vzdělávání - časopis Golem (keramika) Individuální vzdělávání: - Diagnostika předškoláka (Klenková, Kolbábková) Individuální vzdělávání: - Psychologie lásky a objetí (Mgr. Hanáčková) Metoda dle Prekopové Zápotocká Jaroslava Individuální vzdělávání: - Pohybová výchova cvičení s hudbou 13

14 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi rodiči a pedagogy panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, mají možnost účastnit se různých programů. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se děje v mateřské škole. Informace podávají učitelky ústně při předávání dítěte, informacemi na nástěnkách v šatnách, na webu MŠ, při schůzkách, ukázkových hodinách, dílničkách. Rodiče mají možnost informovat se o individuálních pokrocích svých dětí na schůzkách nebo individuelně po dohodě s učitelkou. Mohou se domlouvat o společném postupu při výchově. Učitelé chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost. S rodiči jednají ohleduplně, taktně a diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci všech pracovnic jsou jasně vymezeny. Ředitelem školy je Mgr. Pavel Berný, zástupce ředitele pro řízení MŠ je Jaroslava Zápotocká, která řídí mateřskou školu. V nepřítomnosti zástupkyně řídí mateřskou školu paní učitelka Radka Černovská. ŠVP vypracovávají všechny učitelky společně. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ, s domem seniorů, s Městskou knihovnou, se Střední zahradnickou školou, s lékařkou, hasiči, požárníky, PPP Jičín. Zástupce ředitele vytváří podmínky pro další studium zaměstnanců, snaží se respektovat názory a náměty spolupracovníků, být spravedlivá v hodnocení lidí. 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd Naše mateřská škola byla postavena v akci,,z před dvaceti sedmi lety. Prostory školy jsou stále příjemně upraveny a dle období vyzdobeny. Kapacita podle platných zákonů je 85 dětí. Přízemí a dvě patra jsou řešena úplně stejně. Každá třída má hernu a ložnici, kde se každý den lehátka rozkládají a skládají. Interiér se postupně obnovuje dle finančních možností školy. Ve třídách jsou různé hrací koutky. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly v dosahu dětí. Vše je ale ovlivněno nábytkem, který je již zastaralý. Každá třída má malý 14

15 sklad, kde jsou umístěny pomůcky, výtvarný materiál, pracovní nářadí, didaktické pomůcky. Každá třída má také svoji umyvárnu, WC a přípravnou kuchyňku, kterou využíváme na pitný režim. Hned vedle školy je postavena nová tělocvična, kam chodíme cvičit, při dešti a nepříznivých podmínkách ji využíváme k pohybovým aktivitám. Nábytek v mateřské škole je starší, ale odpovídá hygienickým požadavkům, respektuje bezpečnostní požadavky Charakteristika jednotlivých tříd Naše mateřská škola má 3 třídy, které pracují podle společného ŠVP. Každá třída má svůj třídní program, který je možnost měnit dle aktuálních potřeb. 1. třída,,žabičky Počet dětí: Učitelky: 28 dětí 2,5 5 let Blanka Nožičková Naděžda Novotná Třída žabiček se nachází v přízemí budovy MŠ. Z chodby se prochází šatnou dětí do třídy, kuchyňky, dále do umývárny a do herny, která slouží k ranním hrám, cvičení a odpočinku dětí. Herna je vybavena pomůckami na cvičení (švédská bedna, žíněnka, obruče, polštářky na motivované cvičení, hůlky, lavička, ribstoly, míče) lehátky, televizorem s DVD přehrávačem, rádiem. Třída je vybavena nábytkem pro děti, kuchyňkou, kosmetickým salonkem, koutkem pro celkový rozvoj dětí (puzzle, obrázkové encyklopedie, pomůcky pro rozvoj smyslových orgánů a didaktické pomůcky). Děti mají kdykoli přístup k várnicím s pitím. Jsme třída s dětmi ve věku 2,5-5 let. Je tu 12 holčiček a 16 chlapců. Ve třídě je často využíván klavír a stavebnice velkých molitanových kostek. V naší třídě se děti seznamují s novým prostředím a novými kamarády. Poznávají a učí se různým činnostem, které plníme během dne. Rodiče pravidelně informujeme o týdenních blocích na nástěnkách v šatně. Zde vystavujeme i práce dětí, přehled písniček a básniček, které se k danému tématu učíme. V naší žabičkové třídě se pravidelně každé ráno děti ze všech tří oddělení scházejí a od 15:00 rozcházejí domů. Děti mladšího věku se naučí od dětí předškolního věku spoustu nových věcí. 15

16 2. třída,,sluníčka Počet dětí: Učitelky: 28 dětí 2,5 5 let Bc.Radka Černovská Jaroslava Zápotocká Naši třídu navštěvuje v letošním roce 28 dětí, z toho je 8 chlapců a 20 dívek. Děti jsou ve věku od 2,5 do 5 let. Ve třídě pracujeme podle ŠVP, který je rozpracován do třídních programů. Vzdělávání probíhá po celý den při všech činnostech. U dětí se budeme snažit rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti, návyky, vztah k přírodě. Respektujeme jejich osobnost. Zpočátku je nejdůležitější přimět děti ke komunikaci, proto budeme rozvíjet komunikaci individuální i skupinovou. Zaměříme se na rozvíjení jazykových a řečových schopností, souvislé vyjadřování, mluvený projev a výslovnost. Procvičování jednotlivých hlásek jsme si rozdělili na každý měsíc. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen A, E, I, O, U P, B, M F, V T, D, N Ť, Ď, Ň K, G, J, H, CH C, S, Z Č, Š, Ž L, R, Ř opakování všech hlásek 16

17 3. třída,,šikulové Počet dětí: Učitelky: 28 dětí 5-6 let Ilona Ondráčková Andrea Menclová V naší třídě budoucích prvňáčků je 28 dětí. Z toho 12 chlapců a 16 dívek. Děti jsou předškolního věku a děti s OŠD. Děti se snažíme rozvíjet po stránce fyzické, psychické a sociální. Podporujeme jejich tvořivost a fantazii. Pro naše šikulky připravujeme všelijaké úkoly a pracovní listy. Učíme se poznávat barvy základní, ale i doplňkové, geometrické tvary a přicházet na různá řešení. Vytváříme kladný vztah dětí k prostředí, které nás obklopuje a kde žijeme. Seznamujeme se s živou i neživou přírodou, ročními dobami, pohádkami, dětskými básničkami, učíme se zpívat za doprovodu klavíru. Budoucí předškoláky vedeme ke správnému držení tužky, proto často kreslíme, malujeme, modelujeme a procvičujeme grafomotoriku ruky. Cvičíme denně uvnitř i venku v rámci pobytu venku. Někteří šikulové již poznávají písmenka a počítají přes deset, a my podporujeme jejich individuální vlastnosti. Děti vedeme k větší samostatnosti při oblékání, stolování a udržování pořádku ve třídě. Upevňujeme přátelské vztahy mezi dětmi a dospělými. Hlavně se naučíme, jak se k sobě pěkně chovat, pomáhat si, být k sobě ohleduplní a pěstovat pěkné kamarádství. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Filozofie školy: V naší mateřské škole chceme vychovávat a rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání. Každému dítěti dle jeho možností, zájmů a potřeb Vzdělávací cíle a záměry Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky a podmínky pro vzdělávání dětí předškolního věku. Vychází z podmínek a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází. Je v souladu se školským zákonem a RVP PV. Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle: 17

18 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 2. Osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získávání osobní samostatnost a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Cíle našeho školního vzdělávacího programu: Co si dítě nejlépe zapamatuje? 10% toho, co slyší 15% toho, co vidí 20% toho, co současně vidí a slyší 40% toho, o čem diskutuje 80% toho, co přímo zažije nebo dělá, co si vyzkouší si Všechny cíle a záměry jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Rozvíjet a vzdělávat děti přirozenou cestou, společnou hrou, prostřednictvím osobních prožitků. Vytvářet duševní pohodu a klid po celý den v mateřské škole. Podporovat zdravý životní styl. Zařazovat skupinovou, individuální práci, mít na zřeteli individuální potřeby dětí. Navazovat vzájemně dobré vztahy mezi dětmi a vtahy k jiným lidem. Důležitý je rozvoj pozitivních vztahů k sobě samotnému, získat sebevědomí. Všechny cíle plníme v různých nabídkových činnostech. Činnosti spontánní a řízené, hry, poslech, pohyb, různé akce se vzájemně prolínají, mění, vždy dle zájmu dětí. Snažíme se, aby děti vždy byly spokojené, aby měly pohodu v mateřské škole. Zásady, kterými se řídíme při naplňování cílů a záměrů předškolního vzdělávání: Každé dítě rozvíjí a uplatňuje svoje schopnosti a dovednosti s ohledem na své možnosti: -podporujeme chápání okolního světa, motivujeme k aktivnímu poznávání a objevování nových věcí kolem sebe -rozvíjíme schopnost přemýšlet, rozhodovat se, podporovat zájmy dětí, jejich fantazii a nadání 18

19 -systematicky rozvíjíme řeč, rozvíjíme komunikaci - podporujeme tělesný rozvoj, zdraví a spokojenost dítěte Každé dítě si osvojuje základy hodnot, na kterých je založena naše společnost: -vedeme děti k soudružnosti, připravujeme je na život v naší společnosti -rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti, které pomáhají člověku žít mezi lidmi -rozvíjíme komunikaci a schopnost vzájemně spolupracovat Každé dítě potřebuje získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost: -učíme děti spolupracovat, tolerovat druhé, pomáhat si -vedeme děti k poznání, že různé situace mohou ovlivnit, nést zodpovědnost za své chování -rozvíjíme poznání sebe sama, vlastních zájmů, vytváření vlastní zdravé sebedůvěry 5.3. Formy a metody vzdělávací práce, prostředky k plnění cílů Při výchově a učení dětí předškolního věku vycházíme z osobních prožitků dětí, které hrají dominantní roli. Dětem pomáháme, posilujeme vývoj, poskytujeme příležitosti a zabezpečujeme pocit jistoty. Program budeme naplňovat těmito formami a metodami vzdělávání: Pomáháme dětem vytvářet: -vlastní porozumění k fyzikálnímu světu - prostřednictvím činností jako je měření, vážení, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní na písku, míchání barev, exkurze,.. -vlastní porozumění sociálním a kulturním informacím - prostřednictvím her, četby, návštěvy divadel a kulturních akcí, pohovory o zážitcích, povídání si,.. -vlastní porozumění logice a matematice prostřednictvím počítání, měření, řazení, srovnávání, třídění, 19

20 -vlastní porozumění vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím kontaktu s knihami, poslechem pohádek, kreslením obrázků, vyjadřování myšlenek, prožitků,.. Posilujeme u dětí: -fyzický vývoj - prostřednictvím veškerého pohybu, oblékání, hraní, kreslení -sociálně emocionální vývoj prostřednictvím vzájemné úcty, řešením sporů, vyjadřování pocitů, spolupráce mezi dětmi a s dospělými, péče o hračky, vybavení v MŠ -intelektový vývoj prostřednictvím vedení k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání, experimentování. Poskytujeme dětem: -dostatek času na prozkoumávání prostředí -příležitost učit se různými cestami hrou, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, cvičením, pokusy, exkurzemi, činnostmi venku.. -příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit, do kterých se chtějí zapojit -vybrat si způsob, který vyhovuje individuálnímu stylu učení každého dítěte činnost, hra, poslech, pozorování, nápodoba, vlastní pokus a omyl,. -možnost řešit konflikty, napravovat je, - místa, kde vystavují svoje práce - ocenění, pozitivní hodnocení Zabezpečujeme dětem, že učitelky: - rozumí vývoji dítěte - věnují se pozorování dětí při všech činnostech - pečlivě plánují činnosti - poskytují měnící se podnětné prostředí - prokazují úctu k dětem - váží si nápadů dětí a podporují je - povzbuzují děti, aby samy řešily problémy - kladou zkoumavé otázky, které vedou děti k přemýšlení 20

21 Shrnutí Vzdělávání probíhá dle integrovaných bloků, které jsou popsány v další části ŠVP. Využíváme všechny aktivity, které napomáhají k optimálnímu rozvoji psychickému, tělesnému i smyslovému rozvoji dítěte, k co největší samostatnosti a spokojenosti dítěte. 6. Vzdělávací obsah ŠVP,,Jaro, léto, podzim, zima ve školce je vždycky prima představuje kompaktní, vnitřně propojený celek. Integrované bloky vycházejí ze 4 ročních období, navazují na sebe, doplňují se, plynule přechází jeden do druhého. Integrované bloky jsou ve všech třídách identické, rozpracované do Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. Časový plán se stanovuje přibližně na 2 týdny, je volný a přizpůsobuje se zájmu dětí, Důraz je kladen na prožitkové učení, interaktivní proces. 1. téma: Prázdniny končí, škola začíná 2. téma: Adventní období, zima a její kouzla 3. téma: Co se děje na jaře? 4. téma: Krásy léta 21

22 Časový rozsah: celoroční plán Věková skupina: 3 6 let 1. Prázdniny končí, škola začíná. podzimní blok Podtéma: Vše nové kolem nás Moje rodina Týden pohádek Doprava kolem nás Draci a počasí Zvířátka v podzimní přírodě 2. Adventní období, zima a její kouzla. zimní blok Podtéma: První až čtvrtý advent Přijde Mikuláš Zimní radovánky Zvířátka v zimě Karnevaly a masopusty Naše smysly a zdraví 3. Co se děje na jaře? - jarní blok Podtéma: Mláďata na jaře Můj volný čas Týden knihy Slavíme velikonoce Kdo co dělá Doprava kolem nás 22

23 4. Krásy léta. letní blok Podtéma: Maminka má svátek Co vidíme v parku Jak vypadá léto Jedeme na výlet Rozloučení s předškoláky Všechny tyto bloky jsou podrobněji rozpracovány v třídních programech. Krátkodobé bloky jsou týdenní nebo čtrnáctidenní, dle potřeby, dle zájmu dětí. Využíváme nečekané situace, které se průběžně naskytují. Učitelka dětem činnosti nabízí, nenutí je. Řízené činnosti a spontánní jsou vyvážené, střídá se práce skupinová i individuální. Integrované bloky 1. Prázdniny končí, škola začíná podzimní blok Dílčí vzdělávací cíle: - seznámit děti s novým prostředím - naučit děti orientovat se v prostorách mateřské školy - naučit poznat svoji značku - vnímat režimové uspořádání dne - upevňovat a rozvíjet hygienické návyky u dětí - seznamovat s pravidly chování - rozvíjet pohybové schopnosti - vést děti k projevování svých potřeb 23

24 - seznámit s prostředím zahrady a okolí mateřské školy - vést děti k vnímání přírody - podporovat u dětí komunikaci v souvislosti s vytvořením nových vztahů - podporovat u dětí tělesný rozvoj - vést děti, aby dbaly o své zdraví - vést děti k vyjadřování pocitů Vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo Nabídka činností: - chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, hry s pohybem na školní zahradě - cviky protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání, stolování a úklidu - smyslové hry - psychomotorické hry - jednoduché úkony a manipulační činnosti s předměty a pomůckami Očekávané výstupy: - zvládnout základní pohybové dovednosti - zvládnout prostorovou orientaci - házet a chytat míč - ovládat dechové svalstvo - zvládat životní návyky a postoje pro základ zdravého životního stylu - používat různé náčiní při cvičení - rozvíjet pohybové schopnosti - rozvíjet hrubou a jemnou motoriku - využívat všech smyslů 24

25 2. Dítě a jeho psychika Nabídka činností: - hry na téma rodina, kamarádství - společné vyprávění zážitků, příběhů - diskuse a rozhovory podle obrázků - smyslové a psychomotorické hry - záměrné pozorování běžných situací, předmětů - určování vlastnosti předmětů formou praktického vyzkoušení - poslech pohádek a příběhů - činnosti zaměřené k poznávání zvuků Očekávané výstupy: - rozvoj řečových schopností- výslovnost, pojmenování - vyjádřit svoje zážitky - rozlišovat některé symboly - umět naslouchat druhým - být citlivý ve vztahu k druhým bytostem a přírodě - vytvářet základy pro práci s informacemi - chápat číselné a matematické pojmy- porovnávat, uspořádat 3. Dítě a ten druhý Nabídka činností: - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte druhým dítětem i s dospělým - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování (funkce rodiny) - aktivity podporující sbližování dětí - hry s výtvarným materiálem - pracovní činnosti 25

26 Očekávané výstupy: - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče - dodržovat dohodnutá pravidla soužití - komunikovat s druhým dítětem - rozvoj kooperativních dovedností 4. Dítě a společnost Nabídka činností: - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci - spoluvytváření přiměřeného množství jasných pravidel - každodenní setkávání s pozitivními vzory - tematické hry a praktické činnosti seznamující s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí Očekávané výstupy: - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování zdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc - porozumět základním projevům neverbální komunikace - domluvit se na společném řešení - spolupracovat s dětmi, respektovat rozdílné schopnosti a dovednosti 5. Dítě a svět Nabídka činností: - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm - aktivity zaměřené na poznání okolí vycházky, návštěvy knihovny, obchodů apod. 26

27 - přirozené i zprostředkované poznání přírodního okolí, sledování změn v přírodě (živá a neživá příroda, přírodní jevy a děje, počasí, krajina,roční období - kognitivní činnosti - kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech - smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu - pracovní činnosti, pěstitelské činnosti zaměřené k péči o školní prostředí Očekávané výstupy: - orientovat se bezpečně v známém prostředí - vytvářet povědomí o širším společenském, přírodním prostředím a neustálých přeměnách - pomáhat pečovat o okolní prostředí- dbát na pořádek, chránit přírodu 2. Adventní období, zima a její kouzla Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení poznatků o těle a zdraví, o pohybových činnostech - vytvářet zdravé životní návyky - rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky - podpořit fantazii dětí - přiblížit tradice vánočních svátků - rozvíjet řečové schopnosti - vést k schopnosti sebeovládat se - vést děti k soudržnosti, spolupracovat vzájemně - vytvářet pohodu ve třídě - přizpůsobovat se podmínkám prostředí a jeho změnám - posilovat přirozené city 27

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více