,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010 a byl projednán na pedagogické radě dne (č.j. ZSMSKo 304/09) a je platný do odvolání Platnost programu od 1. září Aktualizace byla provedena k

2 Obsah školního vzdělávacího programu: 1. Základní identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy v ŠVP Charakter budovy, okolí školy Počty tříd, velikost školy 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva: Psychohygienické podmínky Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Opatření v průběhu vzdělávacích činností Opatření při pobytu dětí venku Opatření při úraze Ostatní opatření Organizace, řízení, personální podmínky Personální a pedagogické zajištění: Spoluúčast rodičů Řízení mateřské školy 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd Charakteristika jednotlivých tříd 5. Charakteristika vzdělávacího programu Filozofie školy: Vzdělávací cíle a záměry Zásady, kterými se řídíme Vzdělávací obsah RVP Vzdělávací oblasti 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 2

3 Přílohy: 1. Vnitřní řád mateřské školy 2. Provozní řád 3. Seznam zaměstnanců 4. Seznamy dětí 5. Rozvrhy učitelek 6. Směrnice ředitele školy k výši úplaty 7. Kriteria pro přijímání dětí 8. Plán spolupráce 9. Akce školy 10. Plán porad 11. Režim v MŠ 12. Úkoly pedagogických pracovníků 13. Charakteristika jednotlivých tříd 3

4 4

5 1. Identifikační údaje Mateřská škola je součástí právního subjektu: Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Zřizovatel: Adresa školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele pro řízení MŠ: Město Kopidlno Hilmarovo náměstí 13, Kopidlno Starostka: Ing. Hana Masáková Tel.: podatelnakopidlno.cz Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Havlíčkova Kopidlno Mgr. Pavel Berný Tel.: , Jaroslava Zápotocká Tel.: , Počet pedagogických pracovníků: 6 Počet provozních pracovníků: 1 Počet dětí: 84 Webové stránky: Platnost programu: od 1. září 2009 V Kopidlně dne

6 2. Obecná charakteristika školy v ŠVP Charakter budovy, okolí školy Mateřská škola Kopidlno je součástí Základní školy Kopidlno, kterou zřizuje město Kopidlno. Budova byla postavena před 27 lety a má tři podlaží. Mateřskou školu navštěvuje 84 dětí, které jsou rozděleny do 3 tříd. Kapacita školy je 85 dětí. V přízemí je šatna pro děti, kde se přezouvají a na každém patře mají děti svoji šatnu na převlékání. V 1. patře je ředitelna školy, která je využívána pro logopedii. Na svačiny a oběd chodí děti do nové školní jídelny, která je s naší školou propojena spojovací chodbou. Je vybavena novým nábytkem vhodným pro malé děti. Na konci minulého školního roku byl do naší mateřské školy zakoupen nový nábytek do hracích koutů. Do oken byly namontovány žaluzie, postupně se koupily nové židličky a je třeba koupit nové stolky. Vše záleží na financích školy. Čeká nás postupná modernizace dalších částí hracích koutů. Oprava sociálního zařízení. Mateřská škola měla velkou zahradu, která z části musela ustoupit stavbě tělocvičny. Byly vykáceny vzrostlé stromy a teď budeme věřit, že se naše zahrada znova zazelená. Protože je zahrada pro 84 dětí malá, využíváme sportovní halu, školní hřiště, hřiště za městem a park Počty tříd, velikost školy Kapacita MŠ: 85 dětí Počet tříd: 3 Počet dětí: 84 dětí Dvě třídy na naší škole jsou heterogenní, třetí třída jsou pouze děti připravující se na vstup do ZŠ. Všichni společně se snažíme objevovat okolní svět, pomáhat si navzájem. Naším cílem a snahou všech zaměstnankyň jsou šťastné a spokojené děti. Veškerý personál je kvalitní, s citlivým přístupem ke všem dětem. Mateřskou školu navštěvují děti od třech do sedmi let. Pečujeme o děti nejen z Kopidlna, ale i z okolních obcí. 6

7 3. Podmínky vzdělávání Podmínky se řídí školským zákonem, vyhláškami a dalšími souvisejícími předpisy. Každé oddělení mateřské školy má k dispozici třídu, hernu, kuchyňku, umývárnu, WC a úklidovou komoru Věcné podmínky V mateřské škole probíhá postupná modernizace prostorů i vybavení mateřské školy. Prostory jsou dostatečně velké a jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavenost učebními pomůckami je průměrná a nadále je třeba sledovat moderní trendy práce, obohacovat a rozšiřovat vybavení kvalitním materiálem. Knihovna je také doplňována moderní literaturou. Počítače v mateřské škole zatím nemáme. Tělovýchovné nářadí, které nemá mateřská škola, nabízí tělocvična v nové hale, kterou děti rády využívají. Hračky jsou ukládány tak, aby děti na ně dobře viděly a samy si je mohly podávat. Děti se samy podílejí na výzdobě mateřské školy, dětské práce zdobí celou školu. Všechny vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V MŠ není vyčleněn prostor pro odpolední odpočinek, lehátka se denně rozkládají. Systém praní a úklidu odpovídá vyhlášce MZ č. 108/2001 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky. Výměna písku v pískovišti na zahradě je 1x za rok. Malování prostorů probíhá průběžně dle potřeb mateřské školy a opravy také dle potřeb. 7

8 3. 2. Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržován spotřební koš. Svačiny i obědy jsou podávány v nové školní kuchyni, kam děti přecházejí spojovací chodbou. Polévku nalévají učitelky, pro druhé jídlo si děti chodí samy k paní kuchařce. Děti mají zajištěn pitný režim během celého dne. Ten je zajištěn od rána do konce provozu mateřské školy. V teplém počasí je pitný režim zajištěn venku. Mezi jednotlivými jídly jsou zachovány vhodné intervaly, doba není kratší než 2 hodiny. Děti nejsou do jídla nuceny, ale motivovány, aby jedly zdravě. Ve spolupráci s vedoucí jídelny se snažíme, aby děti měly pestrou, vyváženou stravu doplněnou ovocem a zeleninou, dostatečným množstvím mléčných výrobků a luštěnin. Děti jsou vedeny k samostatnosti, připravují se na vstup do základní školy. Děti mají dostatečně dlouhý pobyt venku, aktuálně se přizpůsobujeme počasí. Dostatek volného pohybu mají na školní zahradě, na školním hřišti, v nové tělocvičně, ale i ve třídě. V denním režimu jsou respektovány individuální zájmy dětí, potřeby spánku, odpočinku a aktivity. 8

9 3. 3. Psychohygienické podmínky REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 6,15-7,45 scházení dětí, ranní hry dle volby dětí 7,45-8,20 pohodové chvilky, ranní cvičení 8,20-8,50 hygiena, svačina 8,50-9,30 didakticky cílené činnosti jednotlivě a ve skupinách dle potřeby jazykové chvilky, smyslové hry, pohybové chvilky 9,30-11,30 pobyt venku 1. a 2.třída 10,00 12,00 pobyt venku 3.třída 11,30-12,00 hygiena, oběd 1. a 2.třída 12,00-12,30 hygiena, oběd 3.třída 12,30-13,45 odpočinek, náhradní nespací aktivity, individuální výtvarné činnosti, logopedická péče dle potřeby, hra na flétnu 13,45-14,20 hygiena, svačina 14,20-16,00 odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování didakticky cílených činností Denní řád je flexibilní, umožňuje činnost dětí přizpůsobovat jejich potřebám a aktuální situaci. Děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě, ale i v MŠ. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku s ohledem na počasí. Spací aktivity jsou přizpůsobeny a upraveny dle potřeb dětí. Malé děti většinou spí, starší děti v 2. pololetí mají nabídnuty klidné činnosti a zájmové aktivity Všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí a pomáhají v jejich uspokojování. Učitelky děti nepřetěžují, umožňují jim relaxovat v klidných koutcích dle jejich potřeb. Novým dětem nabízíme adaptační režim. Psychosociální podmínky: 9

10 Děti v mateřské škole mají pravidelní denní režim. Činnosti jsou plánovány tak, aby děti byly spokojené, dle možností byly uspokojovány jejich individuální potřeby. Všichni zaměstnanci školy vytvářejí pro děti takové prostředí, aby se v něm cítily spokojeně, bezpečně a aby je motivovalo k poznání. Všechny děti mají stejná práva, povinnosti, ale i možnosti, nikdo nemá výhody před ostatními. Učitelky se snaží o příjemnou komunikaci mezi dětmi a mezi učitelkou a dítětem. V MŠ převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, povzbuzení. V dětech rozvíjíme přátelské vztahy, snažíme se o toleranci, ohleduplnost, pomoc kamarádovi. Vytvoříme si pravidla ve třídě, podle kterých se budeme chovat, která budeme všichni dodržovat. Snažíme se o kamarádské vztahy. Všichni zaměstnanci věnují pozornost vztahům dětí ve třídě, aby předcházeli šikaně, která se vyskytuje i u těchto malých dětí. Učitelky se vyhýbají negativnímu hodnocení, podporuje samostatnost dětí, kladně ohodnocuje dětské výkony a projevy. Pedagogové zpracovávají záznamy o dětech tak, aby sloužily jako zpětná vazba při dalším plánování a dalších činnostech s dětmi Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Vedoucí učitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů dohled nad dětmi při všech aktivitách organizovaných MŠ! Opatření v průběhu vzdělávacích činností Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu pobytu pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Při hře ve třídě učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Učitelka dbá, aby děti nenosily do MŠ nebezpečné předměty a hračky. Učitelka nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice mateřské školy. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce a ostré předměty. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případná nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. 10

11 Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Při převlékání v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny. Při potřebě požádá pani uklizečku o dozor. Před odchodem dětí domů se učitelka věnuje úpravě a čistotě dětí. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte Opatření při pobytu dětí venku Učitelka odpovídá při pobytu dětí mimo MŠ za bezpečnost 20 zdravých dětí. Bezpečnost je při pobytu venku zajišťována překrýváním služeb učitelek. Na vycházku používají učitelky terčík. Při vycházce chodí jedna učitelka vepředu vedle dětí, druhá učitelka vzadu. Při pobytu na školní zahradě nedovolí dětem lézt na průlezky bez dozoru. Stále má přehled o všech dětech Opatření při úrazu Všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc, v nutném případě zajistit převoz k lékaři. Zároveň jsou povinni kontaktovat rodiče, vedoucí učitelku a ředitele školy. Každý úraz je zapsán do knihy úrazů. V případě ošetření lékařem vyplníme Protokol o úrazu Ostatní opatření Budova mateřské školy se zamyká v 8,30 hod., poté si příchozí do mateřské školy zazvoní do 1. oddělení. V oblast prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu. Vždy přijatelnou formou pro předškolní věk dětí Organizace, řízení, personální podmínky Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebný klid, zázemí, bezpečí, ale i soukromí. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby podněcovaly k vlastní aktivitě, aby se s radostí zapojovaly do organizovaných činností. Děti pracují ve skupinách, individuálně, frontálně. 11

12 Pokud děti chtějí, mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Spojování dětí je maximálně omezeno Personální a pedagogické zajištění: Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost, jedna paní učitelka studuje vysokou školu. Pracovní tým je stabilní. Na akcích se podílejí všichni zaměstnanci školy, nejsou rozdíly mezi profesemi. Pedagogové mají zájem o svůj odborný růst, účastní se vzdělávacích seminářů. Učitelé jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými metodami a zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Ve školní jídelně pracují vedoucí stravování a vyučené kuchařky. Provoz v MŠ zajišťuje uklizečka. 12

13 Vzdělávání učitelek Školní rok 2014/2015 Bc.Černovská Radka Individuální vzdělávání: - Dyslalie /patlavost (Krahulcová), Orientační logopedické vyšetření (Tomická), Logopedie (Klenková) Menclová Andrea Novotná Naděžda Nožičková Blanka Ondráčková Ilona Individuální vzdělávání: - Hra na altovou flétnu Individuální vzdělávání - časopis Golem (keramika) Individuální vzdělávání: - Diagnostika předškoláka (Klenková, Kolbábková) Individuální vzdělávání: - Psychologie lásky a objetí (Mgr. Hanáčková) Metoda dle Prekopové Zápotocká Jaroslava Individuální vzdělávání: - Pohybová výchova cvičení s hudbou 13

14 Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi rodiči a pedagogy panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění a ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, mají možnost účastnit se různých programů. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se děje v mateřské škole. Informace podávají učitelky ústně při předávání dítěte, informacemi na nástěnkách v šatnách, na webu MŠ, při schůzkách, ukázkových hodinách, dílničkách. Rodiče mají možnost informovat se o individuálních pokrocích svých dětí na schůzkách nebo individuelně po dohodě s učitelkou. Mohou se domlouvat o společném postupu při výchově. Učitelé chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost. S rodiči jednají ohleduplně, taktně a diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Řízení mateřské školy Povinnosti a pravomoci všech pracovnic jsou jasně vymezeny. Ředitelem školy je Mgr. Pavel Berný, zástupce ředitele pro řízení MŠ je Jaroslava Zápotocká, která řídí mateřskou školu. V nepřítomnosti zástupkyně řídí mateřskou školu paní učitelka Radka Černovská. ŠVP vypracovávají všechny učitelky společně. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ, s domem seniorů, s Městskou knihovnou, se Střední zahradnickou školou, s lékařkou, hasiči, požárníky, PPP Jičín. Zástupce ředitele vytváří podmínky pro další studium zaměstnanců, snaží se respektovat názory a náměty spolupracovníků, být spravedlivá v hodnocení lidí. 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd Naše mateřská škola byla postavena v akci,,z před dvaceti sedmi lety. Prostory školy jsou stále příjemně upraveny a dle období vyzdobeny. Kapacita podle platných zákonů je 85 dětí. Přízemí a dvě patra jsou řešena úplně stejně. Každá třída má hernu a ložnici, kde se každý den lehátka rozkládají a skládají. Interiér se postupně obnovuje dle finančních možností školy. Ve třídách jsou různé hrací koutky. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly v dosahu dětí. Vše je ale ovlivněno nábytkem, který je již zastaralý. Každá třída má malý 14

15 sklad, kde jsou umístěny pomůcky, výtvarný materiál, pracovní nářadí, didaktické pomůcky. Každá třída má také svoji umyvárnu, WC a přípravnou kuchyňku, kterou využíváme na pitný režim. Hned vedle školy je postavena nová tělocvična, kam chodíme cvičit, při dešti a nepříznivých podmínkách ji využíváme k pohybovým aktivitám. Nábytek v mateřské škole je starší, ale odpovídá hygienickým požadavkům, respektuje bezpečnostní požadavky Charakteristika jednotlivých tříd Naše mateřská škola má 3 třídy, které pracují podle společného ŠVP. Každá třída má svůj třídní program, který je možnost měnit dle aktuálních potřeb. 1. třída,,žabičky Počet dětí: Učitelky: 28 dětí 2,5 5 let Blanka Nožičková Naděžda Novotná Třída žabiček se nachází v přízemí budovy MŠ. Z chodby se prochází šatnou dětí do třídy, kuchyňky, dále do umývárny a do herny, která slouží k ranním hrám, cvičení a odpočinku dětí. Herna je vybavena pomůckami na cvičení (švédská bedna, žíněnka, obruče, polštářky na motivované cvičení, hůlky, lavička, ribstoly, míče) lehátky, televizorem s DVD přehrávačem, rádiem. Třída je vybavena nábytkem pro děti, kuchyňkou, kosmetickým salonkem, koutkem pro celkový rozvoj dětí (puzzle, obrázkové encyklopedie, pomůcky pro rozvoj smyslových orgánů a didaktické pomůcky). Děti mají kdykoli přístup k várnicím s pitím. Jsme třída s dětmi ve věku 2,5-5 let. Je tu 12 holčiček a 16 chlapců. Ve třídě je často využíván klavír a stavebnice velkých molitanových kostek. V naší třídě se děti seznamují s novým prostředím a novými kamarády. Poznávají a učí se různým činnostem, které plníme během dne. Rodiče pravidelně informujeme o týdenních blocích na nástěnkách v šatně. Zde vystavujeme i práce dětí, přehled písniček a básniček, které se k danému tématu učíme. V naší žabičkové třídě se pravidelně každé ráno děti ze všech tří oddělení scházejí a od 15:00 rozcházejí domů. Děti mladšího věku se naučí od dětí předškolního věku spoustu nových věcí. 15

16 2. třída,,sluníčka Počet dětí: Učitelky: 28 dětí 2,5 5 let Bc.Radka Černovská Jaroslava Zápotocká Naši třídu navštěvuje v letošním roce 28 dětí, z toho je 8 chlapců a 20 dívek. Děti jsou ve věku od 2,5 do 5 let. Ve třídě pracujeme podle ŠVP, který je rozpracován do třídních programů. Vzdělávání probíhá po celý den při všech činnostech. U dětí se budeme snažit rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti, návyky, vztah k přírodě. Respektujeme jejich osobnost. Zpočátku je nejdůležitější přimět děti ke komunikaci, proto budeme rozvíjet komunikaci individuální i skupinovou. Zaměříme se na rozvíjení jazykových a řečových schopností, souvislé vyjadřování, mluvený projev a výslovnost. Procvičování jednotlivých hlásek jsme si rozdělili na každý měsíc. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen A, E, I, O, U P, B, M F, V T, D, N Ť, Ď, Ň K, G, J, H, CH C, S, Z Č, Š, Ž L, R, Ř opakování všech hlásek 16

17 3. třída,,šikulové Počet dětí: Učitelky: 28 dětí 5-6 let Ilona Ondráčková Andrea Menclová V naší třídě budoucích prvňáčků je 28 dětí. Z toho 12 chlapců a 16 dívek. Děti jsou předškolního věku a děti s OŠD. Děti se snažíme rozvíjet po stránce fyzické, psychické a sociální. Podporujeme jejich tvořivost a fantazii. Pro naše šikulky připravujeme všelijaké úkoly a pracovní listy. Učíme se poznávat barvy základní, ale i doplňkové, geometrické tvary a přicházet na různá řešení. Vytváříme kladný vztah dětí k prostředí, které nás obklopuje a kde žijeme. Seznamujeme se s živou i neživou přírodou, ročními dobami, pohádkami, dětskými básničkami, učíme se zpívat za doprovodu klavíru. Budoucí předškoláky vedeme ke správnému držení tužky, proto často kreslíme, malujeme, modelujeme a procvičujeme grafomotoriku ruky. Cvičíme denně uvnitř i venku v rámci pobytu venku. Někteří šikulové již poznávají písmenka a počítají přes deset, a my podporujeme jejich individuální vlastnosti. Děti vedeme k větší samostatnosti při oblékání, stolování a udržování pořádku ve třídě. Upevňujeme přátelské vztahy mezi dětmi a dospělými. Hlavně se naučíme, jak se k sobě pěkně chovat, pomáhat si, být k sobě ohleduplní a pěstovat pěkné kamarádství. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Filozofie školy: V naší mateřské škole chceme vychovávat a rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání. Každému dítěti dle jeho možností, zájmů a potřeb Vzdělávací cíle a záměry Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky a podmínky pro vzdělávání dětí předškolního věku. Vychází z podmínek a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází. Je v souladu se školským zákonem a RVP PV. Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle: 17

18 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 2. Osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získávání osobní samostatnost a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Cíle našeho školního vzdělávacího programu: Co si dítě nejlépe zapamatuje? 10% toho, co slyší 15% toho, co vidí 20% toho, co současně vidí a slyší 40% toho, o čem diskutuje 80% toho, co přímo zažije nebo dělá, co si vyzkouší si Všechny cíle a záměry jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Rozvíjet a vzdělávat děti přirozenou cestou, společnou hrou, prostřednictvím osobních prožitků. Vytvářet duševní pohodu a klid po celý den v mateřské škole. Podporovat zdravý životní styl. Zařazovat skupinovou, individuální práci, mít na zřeteli individuální potřeby dětí. Navazovat vzájemně dobré vztahy mezi dětmi a vtahy k jiným lidem. Důležitý je rozvoj pozitivních vztahů k sobě samotnému, získat sebevědomí. Všechny cíle plníme v různých nabídkových činnostech. Činnosti spontánní a řízené, hry, poslech, pohyb, různé akce se vzájemně prolínají, mění, vždy dle zájmu dětí. Snažíme se, aby děti vždy byly spokojené, aby měly pohodu v mateřské škole. Zásady, kterými se řídíme při naplňování cílů a záměrů předškolního vzdělávání: Každé dítě rozvíjí a uplatňuje svoje schopnosti a dovednosti s ohledem na své možnosti: -podporujeme chápání okolního světa, motivujeme k aktivnímu poznávání a objevování nových věcí kolem sebe -rozvíjíme schopnost přemýšlet, rozhodovat se, podporovat zájmy dětí, jejich fantazii a nadání 18

19 -systematicky rozvíjíme řeč, rozvíjíme komunikaci - podporujeme tělesný rozvoj, zdraví a spokojenost dítěte Každé dítě si osvojuje základy hodnot, na kterých je založena naše společnost: -vedeme děti k soudružnosti, připravujeme je na život v naší společnosti -rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti, které pomáhají člověku žít mezi lidmi -rozvíjíme komunikaci a schopnost vzájemně spolupracovat Každé dítě potřebuje získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost: -učíme děti spolupracovat, tolerovat druhé, pomáhat si -vedeme děti k poznání, že různé situace mohou ovlivnit, nést zodpovědnost za své chování -rozvíjíme poznání sebe sama, vlastních zájmů, vytváření vlastní zdravé sebedůvěry 5.3. Formy a metody vzdělávací práce, prostředky k plnění cílů Při výchově a učení dětí předškolního věku vycházíme z osobních prožitků dětí, které hrají dominantní roli. Dětem pomáháme, posilujeme vývoj, poskytujeme příležitosti a zabezpečujeme pocit jistoty. Program budeme naplňovat těmito formami a metodami vzdělávání: Pomáháme dětem vytvářet: -vlastní porozumění k fyzikálnímu světu - prostřednictvím činností jako je měření, vážení, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní na písku, míchání barev, exkurze,.. -vlastní porozumění sociálním a kulturním informacím - prostřednictvím her, četby, návštěvy divadel a kulturních akcí, pohovory o zážitcích, povídání si,.. -vlastní porozumění logice a matematice prostřednictvím počítání, měření, řazení, srovnávání, třídění, 19

20 -vlastní porozumění vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím kontaktu s knihami, poslechem pohádek, kreslením obrázků, vyjadřování myšlenek, prožitků,.. Posilujeme u dětí: -fyzický vývoj - prostřednictvím veškerého pohybu, oblékání, hraní, kreslení -sociálně emocionální vývoj prostřednictvím vzájemné úcty, řešením sporů, vyjadřování pocitů, spolupráce mezi dětmi a s dospělými, péče o hračky, vybavení v MŠ -intelektový vývoj prostřednictvím vedení k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání, experimentování. Poskytujeme dětem: -dostatek času na prozkoumávání prostředí -příležitost učit se různými cestami hrou, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, cvičením, pokusy, exkurzemi, činnostmi venku.. -příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit, do kterých se chtějí zapojit -vybrat si způsob, který vyhovuje individuálnímu stylu učení každého dítěte činnost, hra, poslech, pozorování, nápodoba, vlastní pokus a omyl,. -možnost řešit konflikty, napravovat je, - místa, kde vystavují svoje práce - ocenění, pozitivní hodnocení Zabezpečujeme dětem, že učitelky: - rozumí vývoji dítěte - věnují se pozorování dětí při všech činnostech - pečlivě plánují činnosti - poskytují měnící se podnětné prostředí - prokazují úctu k dětem - váží si nápadů dětí a podporují je - povzbuzují děti, aby samy řešily problémy - kladou zkoumavé otázky, které vedou děti k přemýšlení 20

21 Shrnutí Vzdělávání probíhá dle integrovaných bloků, které jsou popsány v další části ŠVP. Využíváme všechny aktivity, které napomáhají k optimálnímu rozvoji psychickému, tělesnému i smyslovému rozvoji dítěte, k co největší samostatnosti a spokojenosti dítěte. 6. Vzdělávací obsah ŠVP,,Jaro, léto, podzim, zima ve školce je vždycky prima představuje kompaktní, vnitřně propojený celek. Integrované bloky vycházejí ze 4 ročních období, navazují na sebe, doplňují se, plynule přechází jeden do druhého. Integrované bloky jsou ve všech třídách identické, rozpracované do Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. Časový plán se stanovuje přibližně na 2 týdny, je volný a přizpůsobuje se zájmu dětí, Důraz je kladen na prožitkové učení, interaktivní proces. 1. téma: Prázdniny končí, škola začíná 2. téma: Adventní období, zima a její kouzla 3. téma: Co se děje na jaře? 4. téma: Krásy léta 21

22 Časový rozsah: celoroční plán Věková skupina: 3 6 let 1. Prázdniny končí, škola začíná. podzimní blok Podtéma: Vše nové kolem nás Moje rodina Týden pohádek Doprava kolem nás Draci a počasí Zvířátka v podzimní přírodě 2. Adventní období, zima a její kouzla. zimní blok Podtéma: První až čtvrtý advent Přijde Mikuláš Zimní radovánky Zvířátka v zimě Karnevaly a masopusty Naše smysly a zdraví 3. Co se děje na jaře? - jarní blok Podtéma: Mláďata na jaře Můj volný čas Týden knihy Slavíme velikonoce Kdo co dělá Doprava kolem nás 22

23 4. Krásy léta. letní blok Podtéma: Maminka má svátek Co vidíme v parku Jak vypadá léto Jedeme na výlet Rozloučení s předškoláky Všechny tyto bloky jsou podrobněji rozpracovány v třídních programech. Krátkodobé bloky jsou týdenní nebo čtrnáctidenní, dle potřeby, dle zájmu dětí. Využíváme nečekané situace, které se průběžně naskytují. Učitelka dětem činnosti nabízí, nenutí je. Řízené činnosti a spontánní jsou vyvážené, střídá se práce skupinová i individuální. Integrované bloky 1. Prázdniny končí, škola začíná podzimní blok Dílčí vzdělávací cíle: - seznámit děti s novým prostředím - naučit děti orientovat se v prostorách mateřské školy - naučit poznat svoji značku - vnímat režimové uspořádání dne - upevňovat a rozvíjet hygienické návyky u dětí - seznamovat s pravidly chování - rozvíjet pohybové schopnosti - vést děti k projevování svých potřeb 23

24 - seznámit s prostředím zahrady a okolí mateřské školy - vést děti k vnímání přírody - podporovat u dětí komunikaci v souvislosti s vytvořením nových vztahů - podporovat u dětí tělesný rozvoj - vést děti, aby dbaly o své zdraví - vést děti k vyjadřování pocitů Vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo Nabídka činností: - chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, hry s pohybem na školní zahradě - cviky protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání, stolování a úklidu - smyslové hry - psychomotorické hry - jednoduché úkony a manipulační činnosti s předměty a pomůckami Očekávané výstupy: - zvládnout základní pohybové dovednosti - zvládnout prostorovou orientaci - házet a chytat míč - ovládat dechové svalstvo - zvládat životní návyky a postoje pro základ zdravého životního stylu - používat různé náčiní při cvičení - rozvíjet pohybové schopnosti - rozvíjet hrubou a jemnou motoriku - využívat všech smyslů 24

25 2. Dítě a jeho psychika Nabídka činností: - hry na téma rodina, kamarádství - společné vyprávění zážitků, příběhů - diskuse a rozhovory podle obrázků - smyslové a psychomotorické hry - záměrné pozorování běžných situací, předmětů - určování vlastnosti předmětů formou praktického vyzkoušení - poslech pohádek a příběhů - činnosti zaměřené k poznávání zvuků Očekávané výstupy: - rozvoj řečových schopností- výslovnost, pojmenování - vyjádřit svoje zážitky - rozlišovat některé symboly - umět naslouchat druhým - být citlivý ve vztahu k druhým bytostem a přírodě - vytvářet základy pro práci s informacemi - chápat číselné a matematické pojmy- porovnávat, uspořádat 3. Dítě a ten druhý Nabídka činností: - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte druhým dítětem i s dospělým - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování (funkce rodiny) - aktivity podporující sbližování dětí - hry s výtvarným materiálem - pracovní činnosti 25

26 Očekávané výstupy: - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče - dodržovat dohodnutá pravidla soužití - komunikovat s druhým dítětem - rozvoj kooperativních dovedností 4. Dítě a společnost Nabídka činností: - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci - spoluvytváření přiměřeného množství jasných pravidel - každodenní setkávání s pozitivními vzory - tematické hry a praktické činnosti seznamující s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí Očekávané výstupy: - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování zdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc - porozumět základním projevům neverbální komunikace - domluvit se na společném řešení - spolupracovat s dětmi, respektovat rozdílné schopnosti a dovednosti 5. Dítě a svět Nabídka činností: - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm - aktivity zaměřené na poznání okolí vycházky, návštěvy knihovny, obchodů apod. 26

27 - přirozené i zprostředkované poznání přírodního okolí, sledování změn v přírodě (živá a neživá příroda, přírodní jevy a děje, počasí, krajina,roční období - kognitivní činnosti - kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech - smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu - pracovní činnosti, pěstitelské činnosti zaměřené k péči o školní prostředí Očekávané výstupy: - orientovat se bezpečně v známém prostředí - vytvářet povědomí o širším společenském, přírodním prostředím a neustálých přeměnách - pomáhat pečovat o okolní prostředí- dbát na pořádek, chránit přírodu 2. Adventní období, zima a její kouzla Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení poznatků o těle a zdraví, o pohybových činnostech - vytvářet zdravé životní návyky - rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky - podpořit fantazii dětí - přiblížit tradice vánočních svátků - rozvíjet řečové schopnosti - vést k schopnosti sebeovládat se - vést děti k soudržnosti, spolupracovat vzájemně - vytvářet pohodu ve třídě - přizpůsobovat se podmínkám prostředí a jeho změnám - posilovat přirozené city 27

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA Platnost od: 1.1. 2013 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.lesniklub.cz Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Vítězství 29,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace zapsána u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka č.834, IČ 73184993 Školní vzdělávací program platný od září 2015 Pracoviště : 2.května 1654 K Muzeu

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. Odloučené pracoviště Mateřská škola Libáň Na Sídlišti 550, Libáň 507 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT školní rok:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více